Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 19 : Giang hồ đấu

    trước sau   
"Hàyacbn sưvlaw huynh, ngưvlawefozi thậpxvat đlkxjúuprwng làyacb hai tai khôuvjong đlkxjxyut ngoàyacbi cửowjga sổrxhg nghe sựqfpxzamxnh a, chuyệmrtqn lớyvnhn nhưvlaw vậpxvay màyacb ngưvlawơlkxji cũwmxhng khôuvjong biếbphrt? Cho dùowjgyacb bếbphr quan, sưvlaw phóijxz ngưvlawơlkxji cũwmxhng hẳxykkn làyacb nhắhhgmc qua vớyvnhi ngưvlawefozi mớyvnhi đlkxjúuprwng." Tiểxyutu toáyzlxn bàyacbn khẩbdlwu khíyacbzamxnh nhưvlaw lạzjuvi nổrxhgi lêvlawn nghi ngờefoz. Hàyacbn Lậpxvap nghe xong cũwmxhng khôuvjong nóijxzi hai lờefozi, từrnlr trêvlawn ngưvlawefozi nhanh lấswlay ra mộhvdtt cáyzlxi lệmrtqnh bàyacbi giắhhgmt ởvnhtvlawng, tay đlkxjưvlawa cho tiểxyutu toáyzlxn bàyacbn.

"Hàyacbn sưvlaw huynh, đlkxjâerqay làyacb củbphra ngưvlawơlkxji sao? Ta còsqpnn cóijxz thểxyut khôuvjong tin ngưvlawơlkxji sao chứrcqj! Ta vừrnlra thấswlay ngưvlawơlkxji thìzamx cảquolm giáyzlxc đlkxjưvlawfepoc ngưvlawơlkxji làyacb ngưvlawefozi tốhhgmt, khẳxykkng đlkxjliybnh trưvlawyvnhc kia đlkxjãbdlw thấswlay qua, haha! Hắhhgmn dụuvjong khóijxze mắhhgmt nhanh chóijxzng liếbphrc qua cáyzlxi lệmrtqnh bàyacbi, thấswlay làyacb thậpxvat liềvseon vộhvdti vàyacbng bồdezbi theo môuvjot tiếbphrng cưvlawefozi.

"
erqay giờefozijxz thểxyutijxzi cho ta biếbphrt chứrcqj?" Hàyacbn Lậpxvap cũwmxhng chíyacbnh làyacb vẫnsgnn còsqpnn quan tâerqam đlkxjếbphrn vấswlan đlkxjvseo chíyacbnh mìzamxnh đlkxjãbdlw đlkxjưvlawa ra.

"
Đrnlrưvlawơlkxjng nhiêvlawn, đlkxjưvlawơlkxjng nhiêvlawn rồdezbi."

"
Khôuvjong xong, sợfepo rằaquwng mìzamxnh sẽyikg đlkxjhhgmc tộhvdti vớyvnhi ngưvlawefozi trưvlawyvnhc mặdsfyt nàyacby." Tiểxyutu toáyzlxn bàyacbn trong lòsqpnng nghĩtjbc thầoysim, nhưvlawng ngoàyacbi miệmrtqng lạzjuvi đlkxjem hếbphrt thảquoly sựqfpx thậpxvat hưvlawng phấswlan nóijxzi ra.

Nguyêvlawn lai mấswlay năjdnwm trưvlawyvnhc Thấswlat Huyềvseon Môuvjon cùowjgng Dãbdlw Lang Bang xung đlkxjhvdtt càyacbng thêvlawm dữkpqd dộhvdti, song phưvlawơlkxjng vìzamx mấswlay thàyacbnh trấswlan giàyacbu cóijxz phâerqan chia khôuvjong rõhhgmyacbng, đlkxjáyzlxnh hơlkxjn mưvlawefozi trậpxvan to nhỏxmec, đlkxjvseou tổrxhgn thấswlat khôuvjong íyacbt ngưvlawefozi. Bởvnhti vìzamxbdlw Lang Bang huấswlan luyệmrtqn đlkxjáyzlxm bang chúuprwng đlkxjxyutyacbm mãbdlw tặdsfyc nêvlawn khi chéquolm giếbphrt toàyacbn loạzjuvi liềvseou, khôuvjong muốhhgmn sốhhgmng, sau khi thấswlay máyzlxu càyacbng thêvlawm đlkxjvlawn cuồdezbng, màyacb Thấswlat Huyềvseon Môuvjon đlkxjmrtq tửowjg mặdsfyc dùowjghhgm nghệmrtq cao cưvlawefozng nhưvlawng khôuvjong cóijxz sựqfpxyacbn nhẫnsgnn đlkxjóijxz, trong tràyacbng chiếbphrn sáyzlxt lạzjuvi e dèyvnh, cứrcqj nhưvlaw vậpxvay sau nàyacby song phưvlawơlkxjng chếbphrt càyacbng nhiềvseou, liêvlawn tiếbphrp thêvlawm mấswlay tràyacbng chiếbphrn đlkxjswlau thìzamxyzlxc vịliyb đlkxjzjuvi nhâerqan vậpxvat củbphra Thấswlat Huyềvseon Môuvjon cũwmxhng đlkxjrcqjng ngồdezbi khôuvjong yêvlawn, pháyzlxi đlkxjzjuvi bộhvdt phậpxvan nộhvdti môuvjon đlkxjmrtq tửowjg đlkxji tham gia mộhvdtt loạzjuvt trậpxvan đlkxjswlau sinh tửowjg liêvlawn tiếbphrp giữkpqda song phưvlawơlkxjng, mộhvdtt phưvlawơlkxjng diệmrtqn làyacb tuyệmrtqt khôuvjong thểxyut đlkxjxyut mấswlat đlkxjliyba bàyacbn, phưvlawơlkxjng diệmrtqn kháyzlxc làyacb tậpxvap cho đlkxjmrtq tửowjg hiểxyutu đlkxjưvlawfepoc sựqfpxyacbn khốhhgmc củbphra giang hồdezb, đlkxji luyệmrtqn tậpxvap kinh nghiệmrtqm chiếbphrn đlkxjswlau thựqfpxc tếbphr mộhvdtt phen.


Kếbphrt quảquolyacb sau đlkxjóijxz khôuvjong lâerqau trong chéquolm giếbphrt Thấswlat huyềvseon Môuvjon lạzjuvi chiếbphrm thưvlawfepong phong, nhưvlawng nộhvdti môuvjon đlkxjmrtq tửowjgwmxhng chếbphrt nhiềvseou lắhhgmm, khôuvjong íyacbt sưvlaw huynh lớyvnhn tuổrxhgi mộhvdtt chúuprwt sau khi rờefozi khỏxmeci đlkxjâerqay cũwmxhng khôuvjong cóijxz thểxyut quay vềvseo. Nóijxzi tớyvnhi đlkxjâerqay tiểxyutu toáyzlxn bàyacbn thởvnhtyacbi khôuvjong thôuvjoi.

Sau đlkxjóijxz mấswlay vịliybuvjon chủbphr lạzjuvi thay đlkxjrxhgi sáyzlxch lưvlawfepoc, trưvlawyvnhc đlkxjxyut cho nộhvdti môuvjon đlkxjmrtq tửowjg chấswlap hàyacbnh chấswlap hàyacbnh mộhvdtt íyacbt nhiệmrtqm vụuvjo khôuvjong trọwmwdng yếbphru, cho hắhhgmn đlkxji lịliybch lãbdlwm mộhvdtt phen, sau khi cóijxz kinh nghiệmrtqm giang hồdezb, sẽyikg tham gia đlkxjáyzlxnh giếbphrt vớyvnhi Dãbdlw Lang bang chúuprwng, cứrcqj nhưvlaw vậpxvay quảquol nhiêvlawn thưvlawơlkxjng vong giảquolm bớyvnht rấswlat nhiềvseou. Vìzamx vậpxvay sáyzlxch lưvlawfepoc nàyacby hai năjdnwm nay đlkxjưvlawfepoc đlkxjưvlawa vàyacbo môuvjon quy chíyacbnh thứrcqjc, yêvlawu cầoysiu cáyzlxc đlkxjmrtq tửowjg sau khi xuấswlat sưvlaw, trưvlawyvnhc hếbphrt phảquoli xuốhhgmng núuprwi lịliybch lãbdlwm mộhvdtt phen, sau khi trởvnht vềvseo mớyvnhi cóijxz thểxyut trao cho chứrcqjc phậpxvan nộhvdti môuvjon.

Cứrcqj nhưvlaw vậpxvay cáyzlxc sưvlaw huynh trêvlawn núuprwi tuổrxhgi lớyvnhn mộhvdtt chúuprwt đlkxjvseou bịliyb pháyzlxi xuốhhgmng núuprwi, hoặdsfyc làyacb đlkxjang cùowjgng đlkxjáyzlxnh nhau vớyvnhi bọwmwdn Dãbdlw Lang bang, hoặdsfyc đlkxji lịliybch lãbdlwm giang hồdezb, Trong núuprwi ngoạzjuvi trừrnlr đlkxjmrtq tửowjg bảquolo vệmrtq, chỉowjgsqpnn lạzjuvi cáyzlxc đlkxjmrtq tửowjg nhỏxmec tuổrxhgi còsqpnn chưvlawa xuấswlat sưvlaw. Nghe đlkxjếbphrn đlkxjóijxzyacbn Lậpxvap mớyvnhi hiểxyutu ra, mớyvnhi biếbphrt đlkxjưvlawfepoc trêvlawn núuprwi so vớyvnhi trưvlawyvnhc kia thậpxvat sựqfpx khôuvjong giốhhgmng nhau.

"
Đrnlrưvlawơlkxjng!" Mộhvdtt tiếbphrng nổrxhg, mộhvdtt thanh nhuyễoysin kiếbphrm bay trong khôuvjong trung.

Triệmrtqu Tửowjg Linh tay tráyzlxi cầoysim lấswlay hổrxhg khẩbdlwu bịliyb chấswlan thưvlawơlkxjng củbphra tay phảquoli, sắhhgmc mặdsfyt trắhhgmng bệmrtqch lui lạzjuvi mấswlay bưvlawyvnhc, thởvnht hổrxhgn hểxyutn từrnlrng ngụuvjom từrnlrng ngụuvjom. Hắhhgmn vừrnlra rồdezbi dưvlawyvnhi sựqfpx tấswlan côuvjong mạzjuvnh mẽyikg bởvnhti liêvlawn hoàyacbn đlkxjao củbphra Lệmrtqvlaw huynh, tráyzlxnh néquol khôuvjong kịliybp, dùowjgng nhuyễoysin kiếbphrm đlkxjhhgmi chiêvlawu lạzjuvi, kếbphrt quảquolyacb mộhvdtt cỗhhgm áyzlxp lựqfpxc trêvlawn đlkxjao truyềvseon tớyvnhi, đlkxjáyzlxnh bay binh khíyacb trong tay.

"
Lệmrtqvlaw huynh quảquol nhiêvlawn lợfepoi hạzjuvi, tiểxyutu đlkxjmrtq cam báyzlxi hạzjuv phong." Triệmrtqu Tửowjg Linh mỉowjgm cưvlawefozi miễoysin cưvlawgvgtng thi lễoysi.

Bốhhgmn phíyacba nhấswlat thờefozi pháyzlxt ra trậpxvan trậpxvan tiếbphrng hoan hôuvjo.

"
Lệmrtqvlaw huynh, hảquolo côuvjong phu!"

"
Lệmrtqvlaw huynh, hảquolo đlkxjao pháyzlxp!"

"
Lệmrtqvlaw huynh, chỉowjg đlkxjiểxyutm tiểxyutu đlkxjmrtq nhéquol!"

Âyzlxm thanh khôuvjong cam lòsqpnng ởvnht phíyacba sau tạzjuvo thàyacbnh mộhvdtt tràyacbng ầoysim ỹsqpnvlawyvnhng vềvseo ngưvlawefozi họwmwdowjgng báyzlxi, vang vọwmwdng khắhhgmp nơlkxji. Lệmrtqvlaw huynh đlkxjem thanh đlkxjao thu lạzjuvi, trêvlawn mặdsfyt thoáyzlxng đlkxjxmecowjgng, mớyvnhi vừrnlra đlkxjliybnh nóijxzi gìzamx đlkxjóijxz, đlkxjhvdtt nhiêvlawn hắhhgmn sắhhgmc mặdsfyt biếbphrn đlkxjrxhgi, nhíyacbu màyacby tựqfpxa hồdezb nhớyvnh ra cáyzlxi gìzamx đlkxjóijxz. Hắhhgmn ôuvjom quyềvseon ăjdnwn năjdnwn nóijxzi:

"
Tạzjuvi hạzjuvsqpnn cóijxz việmrtqc gấswlap muốhhgmn làyacbm, trưvlawyvnhc xin cáyzlxo từrnlr."

Quay ngưvlawefozi lạzjuvi, hắhhgmn nhẹuvjo nhàyacbng phiêvlawu phiêvlawu đlkxji ra ngoàyacbi tràyacbng, lộhvdt ra làyacb mộhvdtt tay khinh côuvjong tàyacbi giỏxmeci, biếbphrn mấswlat bêvlawn cạzjuvnh váyzlxch núuprwi trong tùowjgng lâerqam.


"
Ai da! Lệmrtqvlaw huynh chẳxykkng nhữkpqdng đlkxjao pháyzlxp hảquolo, khinh côuvjong cũwmxhng rấswlat cao minh a."

"
Chíyacbnh thếbphr!"

"
Chíyacbnh thếbphr!"

Mộhvdtt tràyacbng khen ngợfepoi lạzjuvi vang lêvlawn. Hàyacbn Lậpxvap nhíyacbu màyacby, vịliyb Lệmrtqvlaw huynh nàyacby côuvjong phu quảquol khôuvjong tệmrtq. Bấswlat quáyzlxzamxnh nhưvlawijxz chúuprwt phôuvjo trưvlawơlkxjng, đlkxjzjuvi kháyzlxi cóijxz đlkxjiểxyutm tuổrxhgi trẻbhpo khíyacb thịliybnh. Hắhhgmn lạzjuvi nghĩtjbc đlkxjếbphrn chíyacbnh mìzamxnh, khôuvjong nhịliybn đlkxjưvlawfepoc nởvnht nụuvjovlawefozi khổrxhg, tựqfpxzamxnh tuổrxhgi hìzamxnh nhưvlawwmxhng khôuvjong lớyvnhn hơlkxjn nhữkpqdng ngưvlawefozi nàyacby, nhưvlaw thếbphryacbo màyacb lạzjuvi cóijxz nhữkpqdng suy nghĩtjbc cứrcqj nhưvlaw mộhvdtt tiểxyutu lãbdlwo đlkxjoysiu. Xem ra việmrtqc mìzamxnh tu luyệmrtqn bộhvdt khẩbdlwu quyếbphrt đlkxjãbdlwyacbm cho tâerqam ýfepo trởvnhtvlawn giàyacbbdlwo đlkxji mấswlat rồdezbi.

"
Vịliybvlaw đlkxjmrtqyacby, ta đlkxjếbphrn bâerqay giờefozsqpnn khôuvjong biếbphrt ngưvlawefozi têvlawn làyacbzamx?" Hàyacbn Lậpxvap nhìzamxn thoáyzlxng qua tiểxyutu toáyzlxn bàyacbn đlkxjrcqjng ởvnht mộhvdtt bêvlawn, đlkxjhvdtt nhiêvlawn hỏxmeci tụuvjoc danh củbphra hắhhgmn.

"
Ta gọwmwdi làyacb Kim Đrnlrôuvjong Bảquolo, nhưvlawng Hàyacbn sưvlaw huynh cứrcqj gọwmwdi ta làyacb tiểxyutu toáyzlxn bàyacbn làyacb đlkxjưvlawfepoc." Tiểxyutu toáyzlxn bàyacbn nghe Hàyacbn Lậpxvap hỏxmeci têvlawn hắhhgmn, lậpxvap tứrcqjc hưvlawng phấswlan nổrxhgi lêvlawn, xem ra chíyacbnh mìzamxnh đlkxjúuprwng làyacb giàyacbnh đlkxjưvlawfepoc hảquolo cảquolm trưvlawyvnhc đlkxjzjuvi nhâerqan vậpxvat nàyacby.

"
Sau nàyacby ngãbdlw bệmrtqnh hay bịliyb thưvlawơlkxjng, tìzamxm ta làyacb đlkxjưvlawfepoc, ta chữkpqda miễoysin phíyacb cho ngưvlawefozi." Hàyacbn Lậpxvap vỗhhgm vỗhhgm bờefoz vai củbphra hắhhgmn, nhìzamxn giữkpqda sâerqan lạzjuvi nổrxhgi lêvlawn mộhvdtt đlkxjáyzlxm tranh chấswlap, cũwmxhng khôuvjong quay đlkxjoysiu lạzjuvi, đlkxji vàyacbo tùowjgng lâerqam bêvlawn cạzjuvnh. Kim Đrnlrôuvjong Bảquolo vẫnsgnn lưvlawu lạzjuvi tạzjuvi chỗhhgm, đlkxjang pháyzlxt ngốhhgmc khôuvjong hiểxyutu, nhấswlat thờefozi khôuvjong biếbphrt lờefozi củbphra Hàyacbn Lậpxvap nóijxzi chíyacbnh làyacbijxz ýfepo nghĩtjbca gìzamx.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.