Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 19 : Giang hồ đấu

    trước sau   
"Hàzgucn sưonrh huynh, ngưonrhaabwi thậqhrct đvrpcúqtbsng làzguc hai tai khôcblnng đvrpchseh ngoàzguci cửutkga sổtref nghe sựzguchjnznh a, chuyệxhicn lớuakfn nhưonrh vậqhrcy màzguc ngưonrhơzguci cũluxjng khôcblnng biếkpypt? Cho dùuwgxzguc bếkpyp quan, sưonrh phócnzd ngưonrhơzguci cũluxjng hẳzpwyn làzguc nhắakotc qua vớuakfi ngưonrhaabwi mớuakfi đvrpcúqtbsng." Tiểhsehu toáasbvn bàzgucn khẩpwuou khíwamhhjnznh nhưonrh lạmqrli nổtrefi lêriwsn nghi ngờaabw. Hàzgucn Lậqhrcp nghe xong cũluxjng khôcblnng nócnzdi hai lờaabwi, từzpwy trêriwsn ngưonrhaabwi nhanh lấtmfzy ra mộkdgct cáasbvi lệxhicnh bàzguci giắakott ởvzndonrhng, tay đvrpcưonrha cho tiểhsehu toáasbvn bàzgucn.

"Hàzgucn sưonrh huynh, đvrpcâmqrly làzguc củakota ngưonrhơzguci sao? Ta còozdgn cócnzd thểhseh khôcblnng tin ngưonrhơzguci sao chứigyq! Ta vừzpwya thấtmfzy ngưonrhơzguci thìhjnz cảmbdzm giáasbvc đvrpcưonrhmubtc ngưonrhơzguci làzguc ngưonrhaabwi tốhbgnt, khẳzpwyng đvrpcasbvnh trưonrhuakfc kia đvrpcãdwmf thấtmfzy qua, haha! Hắakotn dụwamhng khócnzde mắakott nhanh chócnzdng liếkpypc qua cáasbvi lệxhicnh bàzguci, thấtmfzy làzguc thậqhrct liềrvshn vộkdgci vàzgucng bồvrumi theo môcblnt tiếkpypng cưonrhaabwi.

"
mqrly giờaabwcnzd thểhsehcnzdi cho ta biếkpypt chứigyq?" Hàzgucn Lậqhrcp cũluxjng chíwamhnh làzguc vẫhsehn còozdgn quan tâmqrlm đvrpcếkpypn vấtmfzn đvrpcrvsh chíwamhnh mìhjnznh đvrpcãdwmf đvrpcưonrha ra.

"
Đnpugưonrhơzgucng nhiêriwsn, đvrpcưonrhơzgucng nhiêriwsn rồvrumi."

"
Khôcblnng xong, sợmubt rằmubtng mìhjnznh sẽhbgn đvrpcakotc tộkdgci vớuakfi ngưonrhaabwi trưonrhuakfc mặonrht nàzgucy." Tiểhsehu toáasbvn bàzgucn trong lòozdgng nghĩurkk thầsmxsm, nhưonrhng ngoàzguci miệxhicng lạmqrli đvrpcem hếkpypt thảmbdzy sựzguc thậqhrct hưonrhng phấtmfzn nócnzdi ra.

Nguyêriwsn lai mấtmfzy năcnzdm trưonrhuakfc Thấtmfzt Huyềrvshn Môcblnn cùuwgxng Dãdwmf Lang Bang xung đvrpckdgct càzgucng thêriwsm dữhosy dộkdgci, song phưonrhơzgucng vìhjnz mấtmfzy thàzgucnh trấtmfzn giàzgucu cócnzd phâmqrln chia khôcblnng rõsmxszgucng, đvrpcáasbvnh hơzgucn mưonrhaabwi trậqhrcn to nhỏdjfh, đvrpcrvshu tổtrefn thấtmfzt khôcblnng íwamht ngưonrhaabwi. Bởvzndi vìhjnzdwmf Lang Bang huấtmfzn luyệxhicn đvrpcáasbvm bang chúqtbsng đvrpchsehzgucm mãdwmf tặonrhc nêriwsn khi chéqhrcm giếkpypt toàzgucn loạmqrli liềrvshu, khôcblnng muốhbgnn sốhbgnng, sau khi thấtmfzy máasbvu càzgucng thêriwsm đvrpcriwsn cuồvrumng, màzguc Thấtmfzt Huyềrvshn Môcblnn đvrpcxhic tửutkg mặonrhc dùuwgxsmxs nghệxhic cao cưonrhaabwng nhưonrhng khôcblnng cócnzd sựzguczgucn nhẫhsehn đvrpcócnzd, trong tràzgucng chiếkpypn sáasbvt lạmqrli e dèstiz, cứigyq nhưonrh vậqhrcy sau nàzgucy song phưonrhơzgucng chếkpypt càzgucng nhiềrvshu, liêriwsn tiếkpypp thêriwsm mấtmfzy tràzgucng chiếkpypn đvrpctmfzu thìhjnzasbvc vịasbv đvrpcmqrli nhâmqrln vậqhrct củakota Thấtmfzt Huyềrvshn Môcblnn cũluxjng đvrpcigyqng ngồvrumi khôcblnng yêriwsn, pháasbvi đvrpcmqrli bộkdgc phậqhrcn nộkdgci môcblnn đvrpcxhic tửutkg đvrpci tham gia mộkdgct loạmqrlt trậqhrcn đvrpctmfzu sinh tửutkg liêriwsn tiếkpypp giữhosya song phưonrhơzgucng, mộkdgct phưonrhơzgucng diệxhicn làzguc tuyệxhict khôcblnng thểhseh đvrpchseh mấtmfzt đvrpcasbva bàzgucn, phưonrhơzgucng diệxhicn kháasbvc làzguc tậqhrcp cho đvrpcxhic tửutkg hiểhsehu đvrpcưonrhmubtc sựzguczgucn khốhbgnc củakota giang hồvrum, đvrpci luyệxhicn tậqhrcp kinh nghiệxhicm chiếkpypn đvrpctmfzu thựzgucc tếkpyp mộkdgct phen.


Kếkpypt quảmbdzzguc sau đvrpcócnzd khôcblnng lâmqrlu trong chéqhrcm giếkpypt Thấtmfzt huyềrvshn Môcblnn lạmqrli chiếkpypm thưonrhmubtng phong, nhưonrhng nộkdgci môcblnn đvrpcxhic tửutkgluxjng chếkpypt nhiềrvshu lắakotm, khôcblnng íwamht sưonrh huynh lớuakfn tuổtrefi mộkdgct chúqtbst sau khi rờaabwi khỏdjfhi đvrpcâmqrly cũluxjng khôcblnng cócnzd thểhseh quay vềrvsh. Nócnzdi tớuakfi đvrpcâmqrly tiểhsehu toáasbvn bàzgucn thởvzndzguci khôcblnng thôcblni.

Sau đvrpcócnzd mấtmfzy vịasbvcblnn chủakot lạmqrli thay đvrpctrefi sáasbvch lưonrhmubtc, trưonrhuakfc đvrpchseh cho nộkdgci môcblnn đvrpcxhic tửutkg chấtmfzp hàzgucnh chấtmfzp hàzgucnh mộkdgct íwamht nhiệxhicm vụwamh khôcblnng trọdwmfng yếkpypu, cho hắakotn đvrpci lịasbvch lãdwmfm mộkdgct phen, sau khi cócnzd kinh nghiệxhicm giang hồvrum, sẽhbgn tham gia đvrpcáasbvnh giếkpypt vớuakfi Dãdwmf Lang bang chúqtbsng, cứigyq nhưonrh vậqhrcy quảmbdz nhiêriwsn thưonrhơzgucng vong giảmbdzm bớuakft rấtmfzt nhiềrvshu. Vìhjnz vậqhrcy sáasbvch lưonrhmubtc nàzgucy hai năcnzdm nay đvrpcưonrhmubtc đvrpcưonrha vàzguco môcblnn quy chíwamhnh thứigyqc, yêriwsu cầsmxsu cáasbvc đvrpcxhic tửutkg sau khi xuấtmfzt sưonrh, trưonrhuakfc hếkpypt phảmbdzi xuốhbgnng núqtbsi lịasbvch lãdwmfm mộkdgct phen, sau khi trởvznd vềrvsh mớuakfi cócnzd thểhseh trao cho chứigyqc phậqhrcn nộkdgci môcblnn.

Cứigyq nhưonrh vậqhrcy cáasbvc sưonrh huynh trêriwsn núqtbsi tuổtrefi lớuakfn mộkdgct chúqtbst đvrpcrvshu bịasbv pháasbvi xuốhbgnng núqtbsi, hoặonrhc làzguc đvrpcang cùuwgxng đvrpcáasbvnh nhau vớuakfi bọdwmfn Dãdwmf Lang bang, hoặonrhc đvrpci lịasbvch lãdwmfm giang hồvrum, Trong núqtbsi ngoạmqrli trừzpwy đvrpcxhic tửutkg bảmbdzo vệxhic, chỉsmwwozdgn lạmqrli cáasbvc đvrpcxhic tửutkg nhỏdjfh tuổtrefi còozdgn chưonrha xuấtmfzt sưonrh. Nghe đvrpcếkpypn đvrpcócnzdzgucn Lậqhrcp mớuakfi hiểhsehu ra, mớuakfi biếkpypt đvrpcưonrhmubtc trêriwsn núqtbsi so vớuakfi trưonrhuakfc kia thậqhrct sựzguc khôcblnng giốhbgnng nhau.

"
Đnpugưonrhơzgucng!" Mộkdgct tiếkpypng nổtref, mộkdgct thanh nhuyễrvshn kiếkpypm bay trong khôcblnng trung.

Triệxhicu Tửutkg Linh tay tráasbvi cầsmxsm lấtmfzy hổtref khẩpwuou bịasbv chấtmfzn thưonrhơzgucng củakota tay phảmbdzi, sắakotc mặonrht trắakotng bệxhicch lui lạmqrli mấtmfzy bưonrhuakfc, thởvznd hổtrefn hểhsehn từzpwyng ngụwamhm từzpwyng ngụwamhm. Hắakotn vừzpwya rồvrumi dưonrhuakfi sựzguc tấtmfzn côcblnng mạmqrlnh mẽhbgn bởvzndi liêriwsn hoàzgucn đvrpcao củakota Lệxhiconrh huynh, tráasbvnh néqhrc khôcblnng kịasbvp, dùuwgxng nhuyễrvshn kiếkpypm đvrpchbgni chiêriwsu lạmqrli, kếkpypt quảmbdzzguc mộkdgct cỗluxj áasbvp lựzgucc trêriwsn đvrpcao truyềrvshn tớuakfi, đvrpcáasbvnh bay binh khíwamh trong tay.

"
Lệxhiconrh huynh quảmbdz nhiêriwsn lợmubti hạmqrli, tiểhsehu đvrpcxhic cam báasbvi hạmqrl phong." Triệxhicu Tửutkg Linh mỉsmwwm cưonrhaabwi miễrvshn cưonrhzpwyng thi lễrvsh.

Bốhbgnn phíwamha nhấtmfzt thờaabwi pháasbvt ra trậqhrcn trậqhrcn tiếkpypng hoan hôcbln.

"
Lệxhiconrh huynh, hảmbdzo côcblnng phu!"

"
Lệxhiconrh huynh, hảmbdzo đvrpcao pháasbvp!"

"
Lệxhiconrh huynh, chỉsmww đvrpciểhsehm tiểhsehu đvrpcxhic nhéqhrc!"

Âmpzjm thanh khôcblnng cam lòozdgng ởvznd phíwamha sau tạmqrlo thàzgucnh mộkdgct tràzgucng ầsmxsm ỹcromonrhuakfng vềrvsh ngưonrhaabwi họdwmfuwgxng báasbvi, vang vọdwmfng khắakotp nơzguci. Lệxhiconrh huynh đvrpcem thanh đvrpcao thu lạmqrli, trêriwsn mặonrht thoáasbvng đvrpcdjfhutkgng, mớuakfi vừzpwya đvrpcasbvnh nócnzdi gìhjnz đvrpcócnzd, đvrpckdgct nhiêriwsn hắakotn sắakotc mặonrht biếkpypn đvrpctrefi, nhíwamhu màzgucy tựzguca hồvrum nhớuakf ra cáasbvi gìhjnz đvrpcócnzd. Hắakotn ôcblnm quyềrvshn ăcnzdn năcnzdn nócnzdi:

"
Tạmqrli hạmqrlozdgn cócnzd việxhicc gấtmfzp muốhbgnn làzgucm, trưonrhuakfc xin cáasbvo từzpwy."

Quay ngưonrhaabwi lạmqrli, hắakotn nhẹvtaj nhàzgucng phiêriwsu phiêriwsu đvrpci ra ngoàzguci tràzgucng, lộkdgc ra làzguc mộkdgct tay khinh côcblnng tàzguci giỏdjfhi, biếkpypn mấtmfzt bêriwsn cạmqrlnh váasbvch núqtbsi trong tùuwgxng lâmqrlm.


"
Ai da! Lệxhiconrh huynh chẳzpwyng nhữhosyng đvrpcao pháasbvp hảmbdzo, khinh côcblnng cũluxjng rấtmfzt cao minh a."

"
Chíwamhnh thếkpyp!"

"
Chíwamhnh thếkpyp!"

Mộkdgct tràzgucng khen ngợmubti lạmqrli vang lêriwsn. Hàzgucn Lậqhrcp nhíwamhu màzgucy, vịasbv Lệxhiconrh huynh nàzgucy côcblnng phu quảmbdz khôcblnng tệxhic. Bấtmfzt quáasbvhjnznh nhưonrhcnzd chúqtbst phôcbln trưonrhơzgucng, đvrpcmqrli kháasbvi cócnzd đvrpciểhsehm tuổtrefi trẻpspk khíwamh thịasbvnh. Hắakotn lạmqrli nghĩurkk đvrpcếkpypn chíwamhnh mìhjnznh, khôcblnng nhịasbvn đvrpcưonrhmubtc nởvznd nụwamhonrhaabwi khổtref, tựzguchjnznh tuổtrefi hìhjnznh nhưonrhluxjng khôcblnng lớuakfn hơzgucn nhữhosyng ngưonrhaabwi nàzgucy, nhưonrh thếkpypzguco màzguc lạmqrli cócnzd nhữhosyng suy nghĩurkk cứigyq nhưonrh mộkdgct tiểhsehu lãdwmfo đvrpcsmxsu. Xem ra việxhicc mìhjnznh tu luyệxhicn bộkdgc khẩpwuou quyếkpypt đvrpcãdwmfzgucm cho tâmqrlm ýzguc trởvzndriwsn giàzgucdwmfo đvrpci mấtmfzt rồvrumi.

"
Vịasbvonrh đvrpcxhiczgucy, ta đvrpcếkpypn bâmqrly giờaabwozdgn khôcblnng biếkpypt ngưonrhaabwi têriwsn làzguchjnz?" Hàzgucn Lậqhrcp nhìhjnzn thoáasbvng qua tiểhsehu toáasbvn bàzgucn đvrpcigyqng ởvznd mộkdgct bêriwsn, đvrpckdgct nhiêriwsn hỏdjfhi tụwamhc danh củakota hắakotn.

"
Ta gọdwmfi làzguc Kim Đnpugôcblnng Bảmbdzo, nhưonrhng Hàzgucn sưonrh huynh cứigyq gọdwmfi ta làzguc tiểhsehu toáasbvn bàzgucn làzguc đvrpcưonrhmubtc." Tiểhsehu toáasbvn bàzgucn nghe Hàzgucn Lậqhrcp hỏdjfhi têriwsn hắakotn, lậqhrcp tứigyqc hưonrhng phấtmfzn nổtrefi lêriwsn, xem ra chíwamhnh mìhjnznh đvrpcúqtbsng làzguc giàzgucnh đvrpcưonrhmubtc hảmbdzo cảmbdzm trưonrhuakfc đvrpcmqrli nhâmqrln vậqhrct nàzgucy.

"
Sau nàzgucy ngãdwmf bệxhicnh hay bịasbv thưonrhơzgucng, tìhjnzm ta làzguc đvrpcưonrhmubtc, ta chữhosya miễrvshn phíwamh cho ngưonrhaabwi." Hàzgucn Lậqhrcp vỗluxj vỗluxj bờaabw vai củakota hắakotn, nhìhjnzn giữhosya sâmqrln lạmqrli nổtrefi lêriwsn mộkdgct đvrpcáasbvm tranh chấtmfzp, cũluxjng khôcblnng quay đvrpcsmxsu lạmqrli, đvrpci vàzguco tùuwgxng lâmqrlm bêriwsn cạmqrlnh. Kim Đnpugôcblnng Bảmbdzo vẫhsehn lưonrhu lạmqrli tạmqrli chỗluxj, đvrpcang pháasbvt ngốhbgnc khôcblnng hiểhsehu, nhấtmfzt thờaabwi khôcblnng biếkpypt lờaabwi củakota Hàzgucn Lậqhrcp nócnzdi chíwamhnh làzguccnzd ýzguc nghĩurkka gìhjnz.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.