Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 189 : Lôi diệt

    trước sau   
Tuy Hàzucyn Lậivokp đufifomrni vớwxiei thâqxtnn phávojnp thầxqown tốomrnc củtboaa Phong Nhạxqowc rấpxdet lấpxdey làzucym khóvexg hiểlayzu, trong lòostzng đufifxqowy nghi vấpxden.

Nhưwnhung bâqxtny giờzuezhfring phảhfrii làzucyrvqqc tìomrnm hiểlayzu nguyênnihn nhâqxtnn, đufifàzucynh bấpxdet đufifzuezc dĩlayz xuấpxdet ra phùzucy bảhfrio "Kim Quang Chuyênnihn " trưwnhuwxiec,sau đufifóvexg mớwxiei tung "Kim phùzucy tửobhw mẫgwtru nhậivokn"nnihn. Mộwnhut luồidling gióvexg bắzuezn ra ngoàzucyi, biếfrzan thàzucynh távojnm đufifxqowo kinh quang, khíqxtn thếfrza hung hãrvqqn bắzuezn vềtboa phíqxtna Phong Nhạxqowc, tậivokn dụuvuwng sốomrnwnhumowmng màzucy thủtboa thắzuezng.

Nếfrzau đufifomrni phưwnhuơvexgng hoang mang thu hồidlii tựiiqd bảhfrio thìomrnzucyng tốomrnt, còostzn khôqtofng íqxtnt ra cũhfring cóvexg thểlayz duy trìomrn đufifưwnhumowmc cụuvuwc diệyadun bấpxdet bạxqowi. Chẳfrzang qua Hàzucyn Lậivokp cũhfring chẳfrzang tin tưwnhuparong khảhfrifrzang đufifomrni phưwnhuơvexgng thu hồidlii phávojnp bảhfrio, mộwnhut kẻzyfevexg thanh danh nhưwnhu vậivoky, hẳfrzan thựiiqdc lựiiqdc khôqtofng chỉlayzvexg thếfrza, cho nênnihn đufifmowmt tấpxden côqtofng nàzucyy cũhfring chỉlayz đufiflayz thửobhw nghiệyadum xem sao.

Quảhfri nhiênnihn Phong Nhạxqowc thấpxdey Hàzucyn Lậivokp phóvexgng kim nhậivokn tớwxiei, cũhfring khôqtofng chúrvqqt bốomrni rốomrni.

Hắzuezn hắzuezc hắzuezc cưwnhuzuezi lạxqownh mấpxdey tiếfrzang, sau đufifóvexgrvqqt mộwnhut kiệyadun phávojnp khíqxtnzucyu vàzucyng ra.

Phong Nhạxqowc chưwnhua lậivokp tứidlic đufifwnhung thủtboa, cũhfring khôqtofng vộwnhui vàzucyng chốomrnng đufifmtsevojnm đufifxqowo kim quang ởparo trưwnhuwxiec mặgjzit, xuấpxdet ra mộwnhut vòostzng hàzucyo quang màzucyu xanh bao vâqxtny xung quanh ngưwnhuzuezi. Kim nhậivokn lao tớwxiei quang cầxqowu thìomrn nổyupe liênnihn tiếfrzap phávojnt ra nhữxdjxng thanh âqxtnm lậivokp bộwnhup, sau đufifóvexg bắzuezn ngưwnhumowmc trởparo lạxqowi.


vojni nàzucyy chíqxtnnh làzucy kiệyadun phávojnp khíqxtnvexg khảhfrifrzang phòostzng ngựiiqd cao nhấpxdet, hơvexgn nữxdjxa uy lựiiqdc tuyệyadut đufifomrni vưwnhumowmt qua Phi thiênnihn thuẫgwtrn củtboaa Hàzucyn Lậivokp.

zucyn Lậivokp sắzuezc mặgjzit đufifxqowi biếfrzan, khuôqtofn mặgjzit phúrvqqt chốomrnc biếfrzan thàzucynh távojni nhợmowmt, bênnihn kia Phong Nhạxqowc cưwnhuzuezi rộwnhunnihn ra vẻzyfe đufifzuezc ýmtse.

hfring khóvexg trávojnch hắzuezn từcolprvqqc tìomrnm đufifưwnhumowmc Hoàzucyn La távojnn tớwxiei nay cũhfring chưwnhua gặgjzip đufifưwnhumowmc tu tiênnihn giảhfri cấpxdep thấpxdep làzucym bịiiqd thưwnhuơvexgng, màzucy hiệyadun tạxqowi thấpxdey Hàzucyn Lậivokp ngạxqowc nhiênnihn nhưwnhu vậivoky, trong lòostzng cũhfring hếfrzat sứidlic thoảhfrii mávojni.

Vớwxiei Hoàzucyng La Távojnn nàzucyy, Phong Nhạxqowc còostzn coi trọfrzang hơvexgn phùzucy bảhfrio tiểlayzu đufifao kia nhiềtboau. Dùzucy sao phùzucy bảhfrio cũhfring chỉlayzvexg thểlayz sửobhw dụuvuwng đufifưwnhumowmc vàzucyi lầxqown rồidlii biếfrzan thàzucynh hàzucyng phếfrza thảhfrii, còostzn Hoàzucyng La távojnn nàzucyy còostzn trợmowm giúrvqqp đufifưwnhumowmc hắzuezn vôqtof sốomrn lầxqown nữxdjxa.

zucyn Lậivokp thởparozucyi, tay bắzuezt quyếfrzat ngóvexgn tay đufifưwnhua lênnihn chỉlayz vềtboa phíqxtna kim nhậivokn, tấpxdet cảhfri kim nhậivokn đufiftboau quay trởparo lạxqowi nguyênnihn hìomrnnh.

Phong Nhạxqowc chẳfrzang hiểlayzu Hàzucyn Lậivokp cóvexg ýmtse đufifiiqdnh gìomrn, nhưwnhung tựiiqd tin hoàzucyn toàzucyn vàzucyo phòostzng ngựiiqd củtboaa mìomrnnh, bắzuezt đufifxqowu toàzucyn lựiiqdc chỉlayz huy hoàzucyng mang, phávojnt khởparoi thếfrzaqtofng vôqtofzucyng sắzuezc bélayzn, sửobhw dụuvuwng tiểlayzu đufifao nhanh nhưwnhu thiểlayzm đufifiệyadun, liênnihn tụuvuwc vâqxtny quanh bốomrnn phíqxtna Hàzucyn Lậivokp khôqtofng ngừcolpng tìomrnm chỗlzlsvexg hởparozucyqtofng kíqxtnch.

vexg đufifiềtboau Phong Nhạxqowc khôqtofng biếfrzat chíqxtnnh làzucy, nếfrzau nóvexgi vềtboa lựiiqdc phòostzng ngựiiqd thìomrn Phi thiênnihn thuậivokt tuyệyadut đufifomrni còostzn xa mớwxiei bằdcgwng Hoàzucyng La távojnn, nhưwnhung màzucy vềtboa mặgjzit linh hoạxqowt thìomrn Phi Thiênnihn Thuẫgwtrn lạxqowi hơvexgn xa cávojnc loạxqowi phávojnp khíqxtn phòostzng ngựiiqd khávojnc.

Kếfrzat quảhfrizucy bấpxdet luậivokn Phong Nhạxqowc sửobhw dụuvuwng đufifao phong thầxqown diệyaduu đufifếfrzan đufifâqxtnu cũhfring bịiiqd thuẫgwtrn củtboaa Hàzucyn Lậivokp chốomrnng đufifmtse hếfrzat. Lúrvqqc nàzucyy hắzuezn mớwxiei hiểlayzu nếfrzau khôqtofng hủtboay đufifi Phi Thiênnihn thuậivokt thìomrnvexg bảhfrin chẳfrzang thểlayz chạxqowm vàzucyo ngưwnhuzuezi Hàzucyn Lậivokp.

Trênnihn mặgjzit Phong Nhạxqowc nhưwnhu bịiiqd phủtboa mộwnhut lớwxiep sưwnhuơvexgng mỏfqtung, đufifàzucynh phảhfrii dùzucyng tiểlayzu đufifao côqtofng phávojn phòostzng ngựiiqd củtboaa Phi Thiênnihn Thuẫgwtrn. Cóvexg đufifiềtboau hắzuezc quang trênnihn bềtboa mặgjzit thuẫgwtrn bịiiqdqtofng phávojn nhưwnhung vẫgwtrn ngăfrzan cảhfrin côqtofng kíqxtnch củtboaa hắzuezn mộwnhut đufifoạxqown thờzuezi gian.

rvqqc nàzucyy Hàzucyn Lậivokp thậivokt sựiiqd khôqtofng thểlayz thủtboa thắzuezng, đufifàzucynh cắzuezn răfrzang ra mộwnhut quyếfrzat đufifiiqdnh rấpxdet đufifau lòostzng.

Hắzuezn đufifem kim nhậivokn thu vàzucyo trữxdjx vậivokt đufifxqowi, sau đufifóvexg xuấpxdet ra mộwnhut tiểlayzu hồidliqtofzucyu đufifen dơvexgnnihn cao. Từcolp trong hồidliqtof phun ra bảhfriy távojnm khỏfqtua viênnihn cầxqowu màzucyu đufifen phiênnihu hốomrnt bay vềtboa phíqxtna Phong Nhạxqowc.

Phong Nhạxqowc tựiiqd nhiênnihn nhìomrnn thấpxdey hàzucynh đufifwnhung củtboaa Hàzucyn Lậivokp, lậivokp tứidlic cảhfrim thấpxdey ngạxqowc nhiênnihn. Làzucyomrnvojni hồidliqtofzucyy trôqtofng rấpxdet tầxqowm thưwnhuzuezng, phàzucym làzucy ngưwnhuzuezi tu tiênnihn kểlayz cảhfri bậivokc thấpxdep ai cũhfring biếfrzat đufifếfrzan vậivokt đufifpxdey, hầxqowu nhưwnhu đufiftboau dùzucyng qua phávojnp khíqxtnzucyy.

Mặgjzic kệyaduzucy viênnihn cầxqowu bênnihn trong hồidliqtof phóvexgng ra làzucyomrn, thìomrn phávojnp khíqxtnzucyy đufiftboau cóvexgnnihn " Hỗlzlsn Nguyênnihn Châqxtnu" uy lựiiqdc so vớwxiei cávojnc loạxqowi phávojnp khíqxtn cao nhấpxdet màzucyvexgi thìomrn thậivokt sựiiqd quávojn nhỏfqtu, miễulidn cưwnhumtseng đufifưwnhumowmc bàzucyi danh làzucy trung phẩaeicm phávojnp khíqxtn.


hfring bởparoi vậivoky màzucy Phong Nhạxqowc cảhfrim thấpxdey cóvexg chúrvqqt nghi hoặgjzic.

Hắzuezn khôqtofng đufifmowmi viênnihn cầxqowu kia bắzuezn vàzucyo ngưwnhuzuezi, lậivokp tứidlic lấpxdey phùzucy lụuvuwc Băfrzang Mâqxtnu Thuậivokt cầxqowm trong tay, sao đufifóvexgvexgnnihn hóvexga thàzucynh mộwnhut cávojni mâqxtnu bằdcgwng băfrzang trong suốomrnt nghênnihnh đufifóvexgn khỏfqtua cầxqowu kia.

"Phàzucynh" mộwnhut tiếfrzang nổyupe rềtboan rĩlayz vang lênnihn, băfrzang mâqxtnu liênnihn tiếfrzap chấpxden bay ba bốomrnn khỏfqtua viênnihn cầxqowu. Mấpxdey quảhfri cầxqowu vỡmtsevojnt văfrzang ra tứidli phíqxtna lậivokp tứidlic bịiiqd đufifóvexgng băfrzang lạxqowi ởparo khôqtofng trung, cảhfrinh tưwnhumowmng nhưwnhu tiênnihn nữxdjxvojnn hóvexga, hìomrnnh thàzucynh mộwnhut cơvexgn mưwnhua băfrzang nho nhỏfqtu.

Nhìomrnn thấpxdey cảhfrinh nàzucyy Phong Nhạxqowc mớwxiei cảhfrim thấpxdey yênnihn lòostzng, chúrvqq ýmtse đufifếfrzan ngưwnhuzuezi Hàzucyn Lậivokp. Bởparoi vìomrnrvqqc nàzucyy trong tay Hàzucyn Lậivokp đufifãrvqq xuấpxdet hiệyadun mộwnhut lávojn cờzuezzucyu xanh, trênnihn lávojn cờzuezvexgomrnnh mộwnhut Thanh giao dơvexg nanh múrvqqa vuốomrnt chựiiqdc bay ra.

Kinh nghiệyadum củtboaa Phong Nhạxqowc cựiiqdc kìomrn phong phúrvqq, vừcolpa thấpxdey đufifãrvqq biếfrzat ngay làzucy loạxqowi phávojnp khíqxtn tinh phẩaeicm bậivokc trung, uy lựiiqdc tuyệyadut đufifomrni khôqtofng nhỏfqtu.

Hai tay Hàzucyn Lậivokp huy đufifwnhung lávojn cờzuezzucyy, xung quanh lávojn cờzuez từcolp từcolp tụuvuw tậivokp cávojnc linh quang màzucyu xanh lạxqowi, thanh thếfrza khôqtofng nhỏfqtu.

Phong Nhạxqowc tuy đufifomrni vớwxiei Hoàzucyng La Távojnn tin tưwnhuparong mưwnhuzuezi phầxqown, nhưwnhung trờzuezi sinh tíqxtnnh giảhfrio hoạxqown cẩaeicn thậivokn, cho nênnihn khẩaeicn trưwnhuơvexgng nhìomrnn khôqtofng chớwxiep mắzuezt, sợmowm phávojnp khíqxtnzucyy vưwnhumowmt qua dựiiqd liệyaduu phávojn đufifưwnhumowmc phòostzng ngựiiqd củtboaa hắzuezn.

ostzn vềtboa mấpxdey khỏfqtua Hỗlzlsn nguyênnihn châqxtnu kia sớwxiem bịiiqd hắzuezn chấpxden bay đufifi cho nênnihn trong lòostzng Phong Nhạxqowc nhậivokn đufifiiqdnh đufifomrni phưwnhuơvexgng chỉlayzzucyng mấpxdey khỏfqtua viênnihn cầxqowu làzucym mìomrnnh rốomrni mắzuezt màzucy thôqtofi, khôqtofng cầxqown quan tâqxtnm đufifếfrzan nữxdjxa. Còostzn nóvexgi vềtboa uy lựiiqdc thìomrn Hỗlzlsn nguyênnihn châqxtnu nếfrzau cóvexg oanh tạxqowc liênnihn tụuvuwc thìomrn cxung sẽqxtn khôqtofng ảhfrinh hưwnhuparong mảhfriy may đufifếfrzan phòostzng ngựiiqd củtboaa hắzuezn.

Chẳfrzang qua Phong Nhạxqowc thấpxdey Hàzucyn lậivokp xuấpxdet ra mộwnhut móvexgn phávojnp khíqxtn cao cấpxdep cho nênnihn mớwxiei lấpxdey làzucym kiênnihng kịiiqdzucy buồidlin bựiiqdc.

Hắzuezn đufifvojnn Hàzucyn Lậivokp cũhfring giốomrnng nhưwnhu nữxdjx tửobhw nhiềtboau phávojnp khíqxtn kia đufiftboau làzucy hậivoku bốomrni củtboaa cao thủtboazucyo đufifóvexg, cho nênnihn càzucyng hạxqow quyếfrzat tâqxtnm hạxqowvojnt Hàzucyn Lậivokp.

Hắzuezn sợmowm rằdcgwng đufifomrni phưwnhuơvexgng còostzn sốomrnng rờzuezi khỏfqtui đufifâqxtny thìomrn hậivoku quảhfriqtofzucyng, huốomrnng chi đufifomrni phưwnhuơvexgng còostzn chíqxtnnh mắzuezt thấpxdey mìomrnnh giếfrzat ngưwnhuzuezi đufifoạxqowt bảhfrio, đufifếfrzan lúrvqqc đufifóvexg sẽqxtn khiếfrzan trưwnhuparong bốomrni củtboaa nữxdjx tửobhw kia đufifếfrzan tìomrnm hắzuezn, đufifếfrzan lúrvqqc đufifóvexg hắzuezn sẽqxtn gặgjzip phiềtboan toávojni lớwxien.

Áyupenh mắzuezt Phong Nhạxqowc bâqxtny giờzuez đufifang bịiiqd Thanh giao kìomrn hấpxdep dẫgwtrn, sávojnt tâqxtnm càzucyng tăfrzang lênnihn, mấpxdey khỏfqtua Hỗlzlsn Nguyênnihn Châqxtnu rốomrnt cuộwnhuc bay đufifếfrzan ngưwnhuzuezi hắzuezn chạxqowm vàzucyo Hoàzucyng La Távojnn phávojnt ra mấpxdey tiếfrzang nổyupe rềtboan rĩlayz, cuốomrni cùzucyng làzucy bay ngưwnhumowmc ra ngoàzucyi.

Phong Nhạxqowc sau khi nghe thấpxdey thanh âqxtnm, theo bảhfrin năfrzang cúrvqqi đufifxqowu nhìomrnn thoávojnng qua.


"Dựiiqda vàzucyo mấpxdey cávojni Hỗlzlsn Nguyênnihn Châqxtnu nàzucyy cũhfring mơvexgwnhuparong đufifếfrzan việyaduc côqtofng kíqxtnch ta, đufifúrvqqng làzucy khôqtofng tựiiqdwnhumowmng sứidlic mìomrnnh, đufifcolpng nóvexgi làzucy…"

"Ồioiq? Khỏfqtua nàzucyy sao lạxqowi cóvexgzucyu lam…"

Phong Nhạxqowc trênnihn môqtofi nụuvuwwnhuzuezi chưwnhua dứidlit, liềtboan phávojnt hiệyadun ra mộwnhut viênnihn Hỗlzlsn Nguyênnihn Châqxtnu lúrvqqc bịiiqdfrzang ra bỗlzlsng nhiênnihn lộwnhu ra mộwnhut vậivokt giấpxdeu trong đufifóvexg. Viênnihn cầxqowu nàzucyy thểlayzqxtnch nhỏfqtulayzostzn xa mớwxiei bằdcgwng Hỗlzlsn nguyênnihn châqxtnu bìomrnnh thưwnhuzuezng.

Phong Nhạxqowc trong lòostzng nao nao, khôqtofng kịiiqdp nghĩlayzomrn thìomrn viênnihn châqxtnu màzucyu lam đufifóvexg đufifãrvqq đufifuvuwng vàzucyo vòostzng bảhfrio hộwnhu rồidlii.

"Mộwnhut luồidling sávojnng trắzuezng, mộwnhut mảhfring huyếfrzan lệyadu, ávojnnh sávojnng chóvexgi lòostza mắzuezt!"

Đrlqbâqxtny chíqxtnnh làzucyomrnnh ảhfrinh cuốomrni cùzucyng củtboaa Phong Nhạxqowc đufifomrni vớwxiei thếfrza gian nàzucyy, sau đufifóvexg tấpxdet cảhfri đufiftboau biếfrzan mấpxdet.

Vềtboa phíqxtna Hàzucyn Lậivokp đufifang đufifidling đufifomrni diệyadun, trong mắzuezt cũhfring chỉlayz nhìomrnn thấpxdey viênnihn châqxtnu tửobhwzucyu xanh chạxqowm vàzucyo vòostzng bảhfrio hộwnhu củtboaa Phong Nhạxqowc rồidlii lậivokp tứidlic bạxqowo phávojnt ra mộwnhut luồidling ávojnnh sávojnng trắzuezng vôqtof thanh vôqtof tứidlic bao phủtboa cảhfri ngưwnhuzuezi Phong Nhạxqowc, cuốomrni cùzucyng lặgjzing lẽqxtn biếfrzan mấpxdet đufiflayz lạxqowi mộwnhut Phong Nhạxqowc trênnihn mặgjzit vẫgwtrn còostzn y nguyênnihn vẻzyfe kinh ngạxqowc, tựiiqda hồidli chưwnhua xảhfriy ra chuyệyadun gìomrn.

zucyn Lậivokp trong lòostzng trầxqowm xuốomrnng, đufifidling mộwnhut lúrvqqc vẫgwtrn chưwnhua cóvexgzucynh đufifwnhung gìomrn. Mộwnhut làzucyn gióvexg nhẹatuk thổyupei quảhfri, thâqxtnn hìomrnnh Phong Nhạxqowc theo gióvexghfring từcolp từcolp biếfrzan thàzucynh cávojnt bụuvuwi.

zucy tạxqowi chỗlzlshfring chỉlayzostzn hai nửobhwa châqxtnn đufifi giàzucyy, tràzucynh cảhfrinh nàzucyy quảhfri thậivokt quỷqdjt dịiiqdvexgi khôqtofng lênnihn lờzuezi.

zucyn Lậivokp chứidling kiếfrzan cảhfrinh nàzucyy chẳfrzang nhữxdjxng khôqtofng sợmowmrvqqi màzucy ngưwnhumowmc lạxqowi bìomrnnh tĩlayznh ngồidlii xuốomrnng, thởparo ra mộwnhut hơvexgi dàzucyi, cuốomrni cùzucyng thìomrnhfring yênnihn tâqxtnm.

Trong khi vậivokn dụuvuwng đufifòostzn sávojnt thủtboa tốomrni cưwnhuzuezng Thiênnihn Lôqtofi Tửobhw, đufifidling thờzuezi tiếfrzan hàzucynh làzucym nhiễulidu loạxqown tưwnhuwnhuparong đufifomrni phưwnhuơvexgng, rốomrnt cuộwnhuc cũhfring làzucym cho Phong Nhạxqowc biếfrzan mấpxdet khỏfqtui thếfrza gian.

Trênnihn mặgjzit Hàzucyn Lậivokp chẳfrzang hiệyadun ra tia vui mừcolpng nàzucyo, thậivokm chíqxtnostzn tựiiqdwnhuzuezi khổyupe diễulidu mìomrnnh.

vojni nàzucyy cũhfring khóvexg trávojnch, lầxqown nàzucyy đufifếfrzan cấpxdem đufifiiqda mớwxiei cóvexg hai ngàzucyy, toàzucyn bộwnhu phávojnp bảhfrio củtboaa hắzuezn đufifãrvqq phảhfrii xuấpxdet ra hếfrzat, ngay cảhfri đufifòostzn sávojnt thủtboa cuốomrni cùzucyng cũhfring phảhfrii dùzucyng đufifếfrzan, thửobhw hỏfqtui làzucym sao hắzuezn cao hứidling đufifâqxtny.

wnhuparong tưwnhumowmng nếfrzau ba ngàzucyy nữxdjxa còostzn gặgjzip vàzucyi cưwnhuzuezng giảhfri cỡmtse Phong Nhạxqowc nàzucyy, tâqxtnm trạxqowng Hàzucyn Lậivokp đufifang thoảhfrii mávojni lạxqowi cảhfrim thấpxdey trầxqowm trọfrzang vôqtofzucyng.

Tuy nhiênnihn lầxqown nàzucyy khôqtofng dùzucyng đufifếfrzan Thiênnihn Lôqtofi Tửobhw, hắzuezn khẳfrzang đufifiiqdnh khôqtofng trávojnnh khỏfqtui kiếfrzap nạxqown, Phi thiênnihn thuẫgwtrn cũhfring hếfrzat khảhfrifrzang chốomrnng đufifmtse. Hơvexgn nữxdjxa giếfrzat chếfrzat thằdcgwng nhãrvqqi kia rồidlii còostzn thu đufifưwnhumowmc phávojnp bảhfrio củtboaa nữxdjx tửobhw kia, hắzuezn tuyệyadut đufifomrni khôqtofng cóvexg hạxqowi ngưwnhumowmc lạxqowi còostzn chiếfrzam đufifưwnhumowmc khôqtofng íqxtnt tiệyadun nghi.

zucyn Lậivokp trong lòostzng xoay chuyểlayzn, tinh thầxqown rung lênnihn, liềtboan quay vềtboa phíqxtna đufifomrni diệyadun nhìomrnn lạxqowi. Nhưwnhung theo ávojnnh mắzuezt củtboaa mìomrnnh miệyadung Hàzucyn Lậivokp mởparo to hồidlii lâqxtnu khôqtofng nóvexgi nênnihn lờzuezi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.