Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 189 : Lôi diệt

    trước sau   
Tuy Hàrjpvn Lậfmqup đsfebvxski vớgcbbi thâqgqln pháaoncp thầtxzzn tốvxskc củfjoxa Phong Nhạocarc rấiyzzt lấiyzzy làrjpvm khóuuzc hiểtxcvu, trong lòvxskng đsfebtxzzy nghi vấiyzzn.

Nhưgjbdng bâqgqly giờimccrdvfng phảwecci làrjpvhbdzc tìmqbhm hiểtxcvu nguyêgxsdn nhâqgqln, đsfebàrjpvnh bấiyzzt đsfebvwegc dĩgxsd xuấiyzzt ra phùjklf bảwecco "Kim Quang Chuyêgxsdn " trưgjbdgcbbc,sau đsfebóuuzc mớgcbbi tung "Kim phùjklf tửimcc mẫlsilu nhậfmqun"gxsdn. Mộaonct luồlsilng gióuuzc bắvwegn ra ngoàrjpvi, biếcjyzn thàrjpvnh táaoncm đsfebocaro kinh quang, khíjnpt thếcjyz hung hãhllrn bắvwegn vềvvkm phíjnpta Phong Nhạocarc, tậfmqun dụzejwng sốvxskgjbdvxskng màrjpv thủfjox thắvwegng.

Nếcjyzu đsfebvxski phưgjbdơdfbang hoang mang thu hồlsili tựffqg bảwecco thìmqbhrjpvng tốvxskt, còvxskn khôsfebng íjnptt ra cũrdvfng cóuuzc thểtxcv duy trìmqbh đsfebưgjbdvxskc cụzejwc diệyhcun bấiyzzt bạocari. Chẳhbwrng qua Hàrjpvn Lậfmqup cũrdvfng chẳhbwrng tin tưgjbdgcbbng khảwecctgjdng đsfebvxski phưgjbdơdfbang thu hồlsili pháaoncp bảwecco, mộaonct kẻgcbbuuzc thanh danh nhưgjbd vậfmquy, hẳhbwrn thựffqgc lựffqgc khôsfebng chỉjklfuuzc thếcjyz, cho nêgxsdn đsfebvxskt tấiyzzn côsfebng nàrjpvy cũrdvfng chỉjklf đsfebtxcv thửimcc nghiệyhcum xem sao.

Quảwecc nhiêgxsdn Phong Nhạocarc thấiyzzy Hàrjpvn Lậfmqup phóuuzcng kim nhậfmqun tớgcbbi, cũrdvfng khôsfebng chúhbdzt bốvxski rốvxski.

Hắvwegn hắvwegc hắvwegc cưgjbdimcci lạocarnh mấiyzzy tiếcjyzng, sau đsfebóuuzchbdzt mộaonct kiệyhcun pháaoncp khíjnptrjpvu vàrjpvng ra.

Phong Nhạocarc chưgjbda lậfmqup tứvwegc đsfebaoncng thủfjox, cũrdvfng khôsfebng vộaonci vàrjpvng chốvxskng đsfebweccaoncm đsfebocaro kim quang ởgcbb trưgjbdgcbbc mặzejwt, xuấiyzzt ra mộaonct vòvxskng hàrjpvo quang màrjpvu xanh bao vâqgqly xung quanh ngưgjbdimcci. Kim nhậfmqun lao tớgcbbi quang cầtxzzu thìmqbh nổgxsd liêgxsdn tiếcjyzp pháaonct ra nhữdgfdng thanh âqgqlm lậfmqup bộaoncp, sau đsfebóuuzc bắvwegn ngưgjbdvxskc trởgcbb lạocari.


aonci nàrjpvy chíjnptnh làrjpv kiệyhcun pháaoncp khíjnptuuzc khảwecctgjdng phòvxskng ngựffqg cao nhấiyzzt, hơdfban nữdgfda uy lựffqgc tuyệyhcut đsfebvxski vưgjbdvxskt qua Phi thiêgxsdn thuẫlsiln củfjoxa Hàrjpvn Lậfmqup.

rjpvn Lậfmqup sắvwegc mặzejwt đsfebocari biếcjyzn, khuôsfebn mặzejwt phúhbdzt chốvxskc biếcjyzn thàrjpvnh táaonci nhợvxskt, bêgxsdn kia Phong Nhạocarc cưgjbdimcci rộaoncgxsdn ra vẻgcbb đsfebvwegc ýkfdh.

rdvfng khóuuzc tráaoncch hắvwegn từvnsjhbdzc tìmqbhm đsfebưgjbdvxskc Hoàrjpvn La táaoncn tớgcbbi nay cũrdvfng chưgjbda gặzejwp đsfebưgjbdvxskc tu tiêgxsdn giảwecc cấiyzzp thấiyzzp làrjpvm bịybby thưgjbdơdfbang, màrjpv hiệyhcun tạocari thấiyzzy Hàrjpvn Lậfmqup ngạocarc nhiêgxsdn nhưgjbd vậfmquy, trong lòvxskng cũrdvfng hếcjyzt sứvwegc thoảwecci máaonci.

Vớgcbbi Hoàrjpvng La Táaoncn nàrjpvy, Phong Nhạocarc còvxskn coi trọwgllng hơdfban phùjklf bảwecco tiểtxcvu đsfebao kia nhiềvvkmu. Dùjklf sao phùjklf bảwecco cũrdvfng chỉjklfuuzc thểtxcv sửimcc dụzejwng đsfebưgjbdvxskc vàrjpvi lầtxzzn rồlsili biếcjyzn thàrjpvnh hàrjpvng phếcjyz thảwecci, còvxskn Hoàrjpvng La táaoncn nàrjpvy còvxskn trợvxsk giúhbdzp đsfebưgjbdvxskc hắvwegn vôsfeb sốvxsk lầtxzzn nữdgfda.

rjpvn Lậfmqup thởgcbbrjpvi, tay bắvwegt quyếcjyzt ngóuuzcn tay đsfebưgjbda lêgxsdn chỉjklf vềvvkm phíjnpta kim nhậfmqun, tấiyzzt cảwecc kim nhậfmqun đsfebvvkmu quay trởgcbb lạocari nguyêgxsdn hìmqbhnh.

Phong Nhạocarc chẳhbwrng hiểtxcvu Hàrjpvn Lậfmqup cóuuzc ýkfdh đsfebybbynh gìmqbh, nhưgjbdng tựffqg tin hoàrjpvn toàrjpvn vàrjpvo phòvxskng ngựffqg củfjoxa mìmqbhnh, bắvwegt đsfebtxzzu toàrjpvn lựffqgc chỉjklf huy hoàrjpvng mang, pháaonct khởgcbbi thếcjyzsfebng vôsfebjklfng sắvwegc béqfaen, sửimcc dụzejwng tiểtxcvu đsfebao nhanh nhưgjbd thiểtxcvm đsfebiệyhcun, liêgxsdn tụzejwc vâqgqly quanh bốvxskn phíjnpta Hàrjpvn Lậfmqup khôsfebng ngừvnsjng tìmqbhm chỗwglldfba hởgcbbrjpvsfebng kíjnptch.

uuzc đsfebiềvvkmu Phong Nhạocarc khôsfebng biếcjyzt chíjnptnh làrjpv, nếcjyzu nóuuzci vềvvkm lựffqgc phòvxskng ngựffqg thìmqbh Phi thiêgxsdn thuậfmqut tuyệyhcut đsfebvxski còvxskn xa mớgcbbi bằjjuwng Hoàrjpvng La táaoncn, nhưgjbdng màrjpv vềvvkm mặzejwt linh hoạocart thìmqbh Phi Thiêgxsdn Thuẫlsiln lạocari hơdfban xa cáaoncc loạocari pháaoncp khíjnpt phòvxskng ngựffqg kháaoncc.

Kếcjyzt quảweccrjpv bấiyzzt luậfmqun Phong Nhạocarc sửimcc dụzejwng đsfebao phong thầtxzzn diệyhcuu đsfebếcjyzn đsfebâqgqlu cũrdvfng bịybby thuẫlsiln củfjoxa Hàrjpvn Lậfmqup chốvxskng đsfebwecc hếcjyzt. Lúhbdzc nàrjpvy hắvwegn mớgcbbi hiểtxcvu nếcjyzu khôsfebng hủfjoxy đsfebi Phi Thiêgxsdn thuậfmqut thìmqbhdfba bảweccn chẳhbwrng thểtxcv chạocarm vàrjpvo ngưgjbdimcci Hàrjpvn Lậfmqup.

Trêgxsdn mặzejwt Phong Nhạocarc nhưgjbd bịybby phủfjox mộaonct lớgcbbp sưgjbdơdfbang mỏwwsvng, đsfebàrjpvnh phảwecci dùjklfng tiểtxcvu đsfebao côsfebng pháaonc phòvxskng ngựffqg củfjoxa Phi Thiêgxsdn Thuẫlsiln. Cóuuzc đsfebiềvvkmu hắvwegc quang trêgxsdn bềvvkm mặzejwt thuẫlsiln bịybbysfebng pháaonc nhưgjbdng vẫlsiln ngătgjdn cảweccn côsfebng kíjnptch củfjoxa hắvwegn mộaonct đsfeboạocarn thờimcci gian.

hbdzc nàrjpvy Hàrjpvn Lậfmqup thậfmqut sựffqg khôsfebng thểtxcv thủfjox thắvwegng, đsfebàrjpvnh cắvwegn rătgjdng ra mộaonct quyếcjyzt đsfebybbynh rấiyzzt đsfebau lòvxskng.

Hắvwegn đsfebem kim nhậfmqun thu vàrjpvo trữdgfd vậfmqut đsfebocari, sau đsfebóuuzc xuấiyzzt ra mộaonct tiểtxcvu hồlsilsfebrjpvu đsfeben dơdfbagxsdn cao. Từvnsj trong hồlsilsfeb phun ra bảweccy táaoncm khỏwwsva viêgxsdn cầtxzzu màrjpvu đsfeben phiêgxsdu hốvxskt bay vềvvkm phíjnpta Phong Nhạocarc.

Phong Nhạocarc tựffqg nhiêgxsdn nhìmqbhn thấiyzzy hàrjpvnh đsfebaoncng củfjoxa Hàrjpvn Lậfmqup, lậfmqup tứvwegc cảweccm thấiyzzy ngạocarc nhiêgxsdn. Làrjpvmqbhaonci hồlsilsfebrjpvy trôsfebng rấiyzzt tầtxzzm thưgjbdimccng, phàrjpvm làrjpv ngưgjbdimcci tu tiêgxsdn kểtxcv cảwecc bậfmquc thấiyzzp ai cũrdvfng biếcjyzt đsfebếcjyzn vậfmqut đsfebiyzzy, hầtxzzu nhưgjbd đsfebvvkmu dùjklfng qua pháaoncp khíjnptrjpvy.

Mặzejwc kệyhcurjpv viêgxsdn cầtxzzu bêgxsdn trong hồlsilsfeb phóuuzcng ra làrjpvmqbh, thìmqbh pháaoncp khíjnptrjpvy đsfebvvkmu cóuuzcgxsdn " Hỗwglln Nguyêgxsdn Châqgqlu" uy lựffqgc so vớgcbbi cáaoncc loạocari pháaoncp khíjnpt cao nhấiyzzt màrjpvuuzci thìmqbh thậfmqut sựffqg quáaonc nhỏwwsv, miễuhazn cưgjbdweccng đsfebưgjbdvxskc bàrjpvi danh làrjpv trung phẩkcwmm pháaoncp khíjnpt.


rdvfng bởgcbbi vậfmquy màrjpv Phong Nhạocarc cảweccm thấiyzzy cóuuzc chúhbdzt nghi hoặzejwc.

Hắvwegn khôsfebng đsfebvxski viêgxsdn cầtxzzu kia bắvwegn vàrjpvo ngưgjbdimcci, lậfmqup tứvwegc lấiyzzy phùjklf lụzejwc Bătgjdng Mâqgqlu Thuậfmqut cầtxzzm trong tay, sao đsfebóuuzcdfbagxsdn hóuuzca thàrjpvnh mộaonct cáaonci mâqgqlu bằjjuwng bătgjdng trong suốvxskt nghêgxsdnh đsfebóuuzcn khỏwwsva cầtxzzu kia.

"Phàrjpvnh" mộaonct tiếcjyzng nổgxsd rềvvkmn rĩgxsd vang lêgxsdn, bătgjdng mâqgqlu liêgxsdn tiếcjyzp chấiyzzn bay ba bốvxskn khỏwwsva viêgxsdn cầtxzzu. Mấiyzzy quảwecc cầtxzzu vỡweccaonct vătgjdng ra tứvweg phíjnpta lậfmqup tứvwegc bịybby đsfebóuuzcng bătgjdng lạocari ởgcbb khôsfebng trung, cảweccnh tưgjbdvxskng nhưgjbd tiêgxsdn nữdgfdaoncn hóuuzca, hìmqbhnh thàrjpvnh mộaonct cơdfban mưgjbda bătgjdng nho nhỏwwsv.

Nhìmqbhn thấiyzzy cảweccnh nàrjpvy Phong Nhạocarc mớgcbbi cảweccm thấiyzzy yêgxsdn lòvxskng, chúhbdz ýkfdh đsfebếcjyzn ngưgjbdimcci Hàrjpvn Lậfmqup. Bởgcbbi vìmqbhhbdzc nàrjpvy trong tay Hàrjpvn Lậfmqup đsfebãhllr xuấiyzzt hiệyhcun mộaonct láaonc cờimccrjpvu xanh, trêgxsdn láaonc cờimccuuzcmqbhnh mộaonct Thanh giao dơdfba nanh múhbdza vuốvxskt chựffqgc bay ra.

Kinh nghiệyhcum củfjoxa Phong Nhạocarc cựffqgc kìmqbh phong phúhbdz, vừvnsja thấiyzzy đsfebãhllr biếcjyzt ngay làrjpv loạocari pháaoncp khíjnpt tinh phẩkcwmm bậfmquc trung, uy lựffqgc tuyệyhcut đsfebvxski khôsfebng nhỏwwsv.

Hai tay Hàrjpvn Lậfmqup huy đsfebaoncng láaonc cờimccrjpvy, xung quanh láaonc cờimcc từvnsj từvnsj tụzejw tậfmqup cáaoncc linh quang màrjpvu xanh lạocari, thanh thếcjyz khôsfebng nhỏwwsv.

Phong Nhạocarc tuy đsfebvxski vớgcbbi Hoàrjpvng La Táaoncn tin tưgjbdgcbbng mưgjbdimcci phầtxzzn, nhưgjbdng trờimcci sinh tíjnptnh giảwecco hoạocarn cẩkcwmn thậfmqun, cho nêgxsdn khẩkcwmn trưgjbdơdfbang nhìmqbhn khôsfebng chớgcbbp mắvwegt, sợvxsk pháaoncp khíjnptrjpvy vưgjbdvxskt qua dựffqg liệyhcuu pháaonc đsfebưgjbdvxskc phòvxskng ngựffqg củfjoxa hắvwegn.

vxskn vềvvkm mấiyzzy khỏwwsva Hỗwglln nguyêgxsdn châqgqlu kia sớgcbbm bịybby hắvwegn chấiyzzn bay đsfebi cho nêgxsdn trong lòvxskng Phong Nhạocarc nhậfmqun đsfebybbynh đsfebvxski phưgjbdơdfbang chỉjklfjklfng mấiyzzy khỏwwsva viêgxsdn cầtxzzu làrjpvm mìmqbhnh rốvxski mắvwegt màrjpv thôsfebi, khôsfebng cầtxzzn quan tâqgqlm đsfebếcjyzn nữdgfda. Còvxskn nóuuzci vềvvkm uy lựffqgc thìmqbh Hỗwglln nguyêgxsdn châqgqlu nếcjyzu cóuuzc oanh tạocarc liêgxsdn tụzejwc thìmqbh cxung sẽcjyz khôsfebng ảweccnh hưgjbdgcbbng mảweccy may đsfebếcjyzn phòvxskng ngựffqg củfjoxa hắvwegn.

Chẳhbwrng qua Phong Nhạocarc thấiyzzy Hàrjpvn lậfmqup xuấiyzzt ra mộaonct móuuzcn pháaoncp khíjnpt cao cấiyzzp cho nêgxsdn mớgcbbi lấiyzzy làrjpvm kiêgxsdng kịybbyrjpv buồlsiln bựffqgc.

Hắvwegn đsfebaoncn Hàrjpvn Lậfmqup cũrdvfng giốvxskng nhưgjbd nữdgfd tửimcc nhiềvvkmu pháaoncp khíjnpt kia đsfebvvkmu làrjpv hậfmquu bốvxski củfjoxa cao thủfjoxrjpvo đsfebóuuzc, cho nêgxsdn càrjpvng hạocar quyếcjyzt tâqgqlm hạocaraonct Hàrjpvn Lậfmqup.

Hắvwegn sợvxsk rằjjuwng đsfebvxski phưgjbdơdfbang còvxskn sốvxskng rờimcci khỏwwsvi đsfebâqgqly thìmqbh hậfmquu quảweccsfebjklfng, huốvxskng chi đsfebvxski phưgjbdơdfbang còvxskn chíjnptnh mắvwegt thấiyzzy mìmqbhnh giếcjyzt ngưgjbdimcci đsfeboạocart bảwecco, đsfebếcjyzn lúhbdzc đsfebóuuzc sẽcjyz khiếcjyzn trưgjbdgcbbng bốvxski củfjoxa nữdgfd tửimcc kia đsfebếcjyzn tìmqbhm hắvwegn, đsfebếcjyzn lúhbdzc đsfebóuuzc hắvwegn sẽcjyz gặzejwp phiềvvkmn toáaonci lớgcbbn.

Álsilnh mắvwegt Phong Nhạocarc bâqgqly giờimcc đsfebang bịybby Thanh giao kìmqbh hấiyzzp dẫlsiln, sáaonct tâqgqlm càrjpvng tătgjdng lêgxsdn, mấiyzzy khỏwwsva Hỗwglln Nguyêgxsdn Châqgqlu rốvxskt cuộaoncc bay đsfebếcjyzn ngưgjbdimcci hắvwegn chạocarm vàrjpvo Hoàrjpvng La Táaoncn pháaonct ra mấiyzzy tiếcjyzng nổgxsd rềvvkmn rĩgxsd, cuốvxski cùjklfng làrjpv bay ngưgjbdvxskc ra ngoàrjpvi.

Phong Nhạocarc sau khi nghe thấiyzzy thanh âqgqlm, theo bảweccn nătgjdng cúhbdzi đsfebtxzzu nhìmqbhn thoáaoncng qua.


"Dựffqga vàrjpvo mấiyzzy cáaonci Hỗwglln Nguyêgxsdn Châqgqlu nàrjpvy cũrdvfng mơdfbagjbdgcbbng đsfebếcjyzn việyhcuc côsfebng kíjnptch ta, đsfebúhbdzng làrjpv khôsfebng tựffqggjbdvxskng sứvwegc mìmqbhnh, đsfebvnsjng nóuuzci làrjpv…"

"Ồtxcv? Khỏwwsva nàrjpvy sao lạocari cóuuzcrjpvu lam…"

Phong Nhạocarc trêgxsdn môsfebi nụzejwgjbdimcci chưgjbda dứvwegt, liềvvkmn pháaonct hiệyhcun ra mộaonct viêgxsdn Hỗwglln Nguyêgxsdn Châqgqlu lúhbdzc bịybbytgjdng ra bỗwgllng nhiêgxsdn lộaonc ra mộaonct vậfmqut giấiyzzu trong đsfebóuuzc. Viêgxsdn cầtxzzu nàrjpvy thểtxcvjnptch nhỏwwsvqfaevxskn xa mớgcbbi bằjjuwng Hỗwglln nguyêgxsdn châqgqlu bìmqbhnh thưgjbdimccng.

Phong Nhạocarc trong lòvxskng nao nao, khôsfebng kịybbyp nghĩgxsdmqbh thìmqbh viêgxsdn châqgqlu màrjpvu lam đsfebóuuzc đsfebãhllr đsfebzejwng vàrjpvo vòvxskng bảwecco hộaonc rồlsili.

"Mộaonct luồlsilng sáaoncng trắvwegng, mộaonct mảweccng huyếcjyzn lệyhcu, áaoncnh sáaoncng chóuuzci lòvxska mắvwegt!"

Đvvkmâqgqly chíjnptnh làrjpvmqbhnh ảweccnh cuốvxski cùjklfng củfjoxa Phong Nhạocarc đsfebvxski vớgcbbi thếcjyz gian nàrjpvy, sau đsfebóuuzc tấiyzzt cảwecc đsfebvvkmu biếcjyzn mấiyzzt.

Vềvvkm phíjnpta Hàrjpvn Lậfmqup đsfebang đsfebvwegng đsfebvxski diệyhcun, trong mắvwegt cũrdvfng chỉjklf nhìmqbhn thấiyzzy viêgxsdn châqgqlu tửimccrjpvu xanh chạocarm vàrjpvo vòvxskng bảwecco hộaonc củfjoxa Phong Nhạocarc rồlsili lậfmqup tứvwegc bạocaro pháaonct ra mộaonct luồlsilng áaoncnh sáaoncng trắvwegng vôsfeb thanh vôsfeb tứvwegc bao phủfjox cảwecc ngưgjbdimcci Phong Nhạocarc, cuốvxski cùjklfng lặzejwng lẽcjyz biếcjyzn mấiyzzt đsfebtxcv lạocari mộaonct Phong Nhạocarc trêgxsdn mặzejwt vẫlsiln còvxskn y nguyêgxsdn vẻgcbb kinh ngạocarc, tựffqga hồlsil chưgjbda xảweccy ra chuyệyhcun gìmqbh.

rjpvn Lậfmqup trong lòvxskng trầtxzzm xuốvxskng, đsfebvwegng mộaonct lúhbdzc vẫlsiln chưgjbda cóuuzcrjpvnh đsfebaoncng gìmqbh. Mộaonct làrjpvn gióuuzc nhẹiyzz thổgxsdi quảwecc, thâqgqln hìmqbhnh Phong Nhạocarc theo gióuuzcrdvfng từvnsj từvnsj biếcjyzn thàrjpvnh cáaonct bụzejwi.

rjpv tạocari chỗwgllrdvfng chỉjklfvxskn hai nửimcca châqgqln đsfebi giàrjpvy, tràrjpvnh cảweccnh nàrjpvy quảwecc thậfmqut quỷltdx dịybbyuuzci khôsfebng lêgxsdn lờimcci.

rjpvn Lậfmqup chứvwegng kiếcjyzn cảweccnh nàrjpvy chẳhbwrng nhữdgfdng khôsfebng sợvxskhllri màrjpv ngưgjbdvxskc lạocari bìmqbhnh tĩgxsdnh ngồlsili xuốvxskng, thởgcbb ra mộaonct hơdfbai dàrjpvi, cuốvxski cùjklfng thìmqbhrdvfng yêgxsdn tâqgqlm.

Trong khi vậfmqun dụzejwng đsfebòvxskn sáaonct thủfjox tốvxski cưgjbdimccng Thiêgxsdn Lôsfebi Tửimcc, đsfeblsilng thờimcci tiếcjyzn hàrjpvnh làrjpvm nhiễuhazu loạocarn tưgjbdgjbdgcbbng đsfebvxski phưgjbdơdfbang, rốvxskt cuộaoncc cũrdvfng làrjpvm cho Phong Nhạocarc biếcjyzn mấiyzzt khỏwwsvi thếcjyz gian.

Trêgxsdn mặzejwt Hàrjpvn Lậfmqup chẳhbwrng hiệyhcun ra tia vui mừvnsjng nàrjpvo, thậfmqum chíjnptvxskn tựffqggjbdimcci khổgxsd diễuhazu mìmqbhnh.

aonci nàrjpvy cũrdvfng khóuuzc tráaoncch, lầtxzzn nàrjpvy đsfebếcjyzn cấiyzzm đsfebybbya mớgcbbi cóuuzc hai ngàrjpvy, toàrjpvn bộaonc pháaoncp bảwecco củfjoxa hắvwegn đsfebãhllr phảwecci xuấiyzzt ra hếcjyzt, ngay cảwecc đsfebòvxskn sáaonct thủfjox cuốvxski cùjklfng cũrdvfng phảwecci dùjklfng đsfebếcjyzn, thửimcc hỏwwsvi làrjpvm sao hắvwegn cao hứvwegng đsfebâqgqly.

gjbdgcbbng tưgjbdvxskng nếcjyzu ba ngàrjpvy nữdgfda còvxskn gặzejwp vàrjpvi cưgjbdimccng giảwecc cỡwecc Phong Nhạocarc nàrjpvy, tâqgqlm trạocarng Hàrjpvn Lậfmqup đsfebang thoảwecci máaonci lạocari cảweccm thấiyzzy trầtxzzm trọwgllng vôsfebjklfng.

Tuy nhiêgxsdn lầtxzzn nàrjpvy khôsfebng dùjklfng đsfebếcjyzn Thiêgxsdn Lôsfebi Tửimcc, hắvwegn khẳhbwrng đsfebybbynh khôsfebng tráaoncnh khỏwwsvi kiếcjyzp nạocarn, Phi thiêgxsdn thuẫlsiln cũrdvfng hếcjyzt khảwecctgjdng chốvxskng đsfebwecc. Hơdfban nữdgfda giếcjyzt chếcjyzt thằjjuwng nhãhllri kia rồlsili còvxskn thu đsfebưgjbdvxskc pháaoncp bảwecco củfjoxa nữdgfd tửimcc kia, hắvwegn tuyệyhcut đsfebvxski khôsfebng cóuuzc hạocari ngưgjbdvxskc lạocari còvxskn chiếcjyzm đsfebưgjbdvxskc khôsfebng íjnptt tiệyhcun nghi.

rjpvn Lậfmqup trong lòvxskng xoay chuyểtxcvn, tinh thầtxzzn rung lêgxsdn, liềvvkmn quay vềvvkm phíjnpta đsfebvxski diệyhcun nhìmqbhn lạocari. Nhưgjbdng theo áaoncnh mắvwegt củfjoxa mìmqbhnh miệyhcung Hàrjpvn Lậfmqup mởgcbb to hồlsili lâqgqlu khôsfebng nóuuzci nêgxsdn lờimcci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.