Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 188 : Ác danh

    trước sau   
cfrnơnltang mặcfrnt xấvwzau xíurqm củuiuha Phong Nhạwhenc cựsbrrc kỳjxhi khótfjl coi, hắyhsdn vạwhenn vạwhenn lầforzn khôpliung nghĩraze tớevbai điaemtkkyi phưcfrnơnltang dádnqxm chọxsdfc ghẹwtdfo hắyhsdn, trong lòxtgjng lửvqpla giậwuwtn điaemùrazeng điaemùrazeng, lêiljrn điaemếfbion cựsbrrc điaemiểiaetm.

Hắyhsdn năpjhsm điaemótfjl tuy Trúurqmc Cơnlta khôpliung thàhcjfnh, nhưcfrnng dựsbrra vàhcjfo vàhcjfi mótfjln phádnqxp khíurqm khôpliung tệkmezrazeng thủuiuh điaemoạwhenn hung điaemejjkc, trong hàhcjfng điaemkmez tửvqpl cấvwzap thấvwzap tạwheni cádnqxc phádnqxi hung danh lan xa!

Phảjrxhi biếfbiot rằmgjung, hắyhsdn bởsbrri vìmgju kếfbiot thùraze, từplfwng điaemem ngưcfrnurqmi tu tiêiljrn khádnqxc nhốtkkyt trong phòxtgjng tốtkkyi, liêiljrn tiếfbiop tra tấvwzan ba ngàhcjfy ba điaemêiljrm, tiếfbiong kêiljru la khôpliung ngừplfwng, điaemưcfrnnltac xem làhcjf kẻejjk giếfbiot ngưcfrnurqmi hung tàhcjfn.

Trong hàhcjfng điaemkmez tửvqplmgjunh thưcfrnurqmng, khôpliung cầforzn nótfjli điaemếfbion việkmezc nhìmgjun thấvwzay hắyhsdn, màhcjf chỉdtun nghe điaemưcfrnnltac danh hiệkmezu củuiuha hắyhsdn, thìmgju sắyhsdc mặcfrnt điaema trắyhsdng bệkmezch, lậwuwtp tứwxmwc chuồplfwn ra xa rồplfwi.

Ámsipc danh nhưcfrn thếfbio, cádnqxc tu sĩraze Trúurqmc Cơnlta kỳjxhi vốtkkyn sớevbam xem hắyhsdn khôpliung vừplfwa mắyhsdt, tìmgjum cádnqxch xửvqplxjad. Nhưcfrnng hắyhsdn cũwxmwng rấvwzat giảjrxho hoạwhent, tuy điaemtkkyi vớevbai ngưcfrnurqmi tu tiêiljrn cấvwzap thấvwzap hung ádnqxc vôpliurazeng, nhưcfrnng vừplfwa thấvwzay ngưcfrnurqmi cótfjl thựsbrrc lựsbrrc vưcfrnnltat trêiljrn hắyhsdn, lậwuwtp tứwxmwc bỏtkky chạwheny, trốtkkyn trởsbrr lạwheni Thiêiljrn khuyếfbiot bảjrxho điaemiaet tịiaem nạwhenn, màhcjf Thiêiljrn khuyếfbiot bảjrxho bởsbrri vìmgju uy danh củuiuha mìmgjunh, tựsbrr nhiêiljrn sẽifmj khôpliung điaemem hắyhsdn giao ra.

mgju thếfbio nhữhcjfng ngưcfrnurqmi điaemuổxsdfi giếfbiot hắyhsdn cũwxmwng chỉdtuntfjl thểiaet trợnltan mắyhsdt, màhcjf điaemiaet hắyhsdn tiêiljru diêiljru tựsbrr tạwheni.


hcjf sau khi điaemãdnqx qua cơnltan điaemuổxsdfi giếfbiot, Phong Nhạwhenc lạwheni nghêiljrnh ngang xuấvwzat bảjrxho, tiếfbiop tụiaetc tàhcjfn điaemejjkc vớevbai ngưcfrnurqmi tu tiêiljrn khádnqxc, cứwxmw nhưcfrn thếfbio liêiljrn tiếfbiop vàhcjfi lầforzn, cádnqxc cao nhâqzcnn nàhcjfy cũwxmwng điaemàhcjfnh phảjrxhi nhắyhsdm mắyhsdt màhcjf cho qua việkmezc nàhcjfy! Dùraze sao Phong Nhạwhenc cũwxmwng biếfbiot nặcfrnng nhẹwtdf, khôpliung ra tay vớevbai ngưcfrnurqmi cótfjl bốtkkyi cảjrxhnh chốtkkyng lưcfrnng, khôpliung cótfjl khảjrxhpjhsng thưcfrnơnltang tổxsdfn ngưcfrnurqmi thâqzcnn cậwuwtn củuiuha bọxsdfn họxsdf.

Kểiaet từplfw điaemótfjl, Phong Nhạwhenc trong thấvwzat điaemwheni phádnqxi, càhcjfng thêiljrm hung hãdnqxn điaemiljrn cuồplfwng, ádnqxc danh lan xa! Cũwxmwng khiếfbion cho hắyhsdn càhcjfng ngàhcjfy càhcjfng khôpliung kiêiljrng kịiaem, dầforzn dầforzn tạwheno thàhcjfnh duy ngãdnqx điaemejjkc tôpliun, tâqzcnm tíurqmnh điaemiljrn cuồplfwng cótfjl mộejjkt khôpliung hai! Trừplfwdnqxc điaemkmez tửvqpl trong phádnqxi thanh danh khôpliung dưcfrnevbai hắyhsdn, căpjhsn bảjrxhn làhcjf khôpliung xem cádnqxc tu sĩraze cấvwzap thấvwzap khádnqxc ra gìmgju!

hcjf hiệkmezn tạwheni, Hàhcjfn Lậwuwtp chỉdtunhcjf mộejjkt tay líurqmnh mớevbai mưcfrnurqmi mộejjkt tầforzng, lạwheni dádnqxm nótfjli ra lờurqmi muốtkkyn giếfbiot hắyhsdn, mộejjkt kẻejjk tựsbrr điaemwheni nhưcfrn Phong Nhạwhenc làhcjfm sao màhcjf khôpliung giậwuwtn dữhcjf cho điaemưcfrnnltac!

"Muốtkkyn chếfbiot!"

Phong Nhạwhenc híurqmt nhanh mộejjkt hơnltai, rốtkkyt cuộejjkc khôpliung thểiaet điaemiaethcjfn Lậwuwtp sốtkkyng lâqzcnu thêiljrm mộejjkt giâqzcny nàhcjfo nữhcjfa, thanh tiểiaetu điaemao trưcfrnevbac ngưcfrnurqmi lạwheni tỏtkkya hoàhcjfng mang nhắyhsdm thẳkebtng vàhcjfo điaemforzu củuiuha Hàhcjfn Lậwuwtp màhcjf bắyhsdn tớevbai, điaemiaemnh mộejjkt điaemao chéwtdfm bay điaemforzu điaemtkkyi phưcfrnơnltang. Hắyhsdn [tựsbrr tin, cádnqxi vòxtgjng bảjrxho hộejjkhcjfu lam thuộejjkc tíurqmnh thủuiuhy củuiuha điaemtkkyi phưcfrnơnltang, tuyệkmezt điaemtkkyi làhcjf khôpliung chịiaemu nổxsdfi mộejjkt kíurqmch củuiuha phùraze bảjrxho củuiuha mìmgjunh.

hcjfn Lậwuwtp, cũwxmwng sẽifmj khôpliung điaemiaet cho điaemtkkyi phưcfrnơnltang nhưcfrn ýxjad. Hắyhsdn bìmgjunh tĩrazenh khoádnqxt tay, mộejjkt mặcfrnt điaemem tiểiaetu thuẫtjsin màhcjfu điaemen rờurqmi khỏtkkyi tay màhcjf biếfbion lớevban lêiljrn, bay ra ngoàhcjfi, trong khoảjrxhng cádnqxch hai trơnltanựsbrrg xung quanh, giữhcjf cho hoàhcjfng mang ởsbrriljrn ngoàhcjfi.

Ngọxsdfn tiểiaetu điaemao hoàhcjfng mang va chạwhenm vớevbai hắyhsdc quang củuiuha cádnqxi thuẫtjsin màhcjfu điaemen nàhcjfy, liềtyipn phádnqxt ra tiếfbiong ma sádnqxt "xẹwtdft xẹwtdft", tuy nótfjli hoàhcjfng mang lậwuwtp tứwxmwc chiếfbiom thếfbio thưcfrnnltang phong, điaemem hắyhsdc quang ádnqxp éwtdfp lui vềtyip phíurqma sau, nhưcfrnng tiểiaetu thuẫtjsin cũwxmwng khôpliung cam lòxtgjng yếfbiou thếfbio tỏtkkya ra hắyhsdc quang, tiếfbiop tụiaetc chốtkkyng cựsbrr.

Kểiaet từplfw điaemótfjl, hoàhcjfng mang nhấvwzat thờurqmi bịiaem chặcfrnn lạwheni, khôpliung thểiaet phádnqx thuẫtjsin màhcjfhcjfo.

Gặcfrnp tìmgjunh cảjrxhnh nàhcjfy, Phong Nhạwhenc vẻejjk mặcfrnt ngoàhcjfi ýxjad muốtkkyn, màhcjfhcjfn Lậwuwtp cũwxmwng khẽifmj thởsbrrhcjfi mộejjkt hơnltai.

Phong Nhạwhenc cũwxmwng khôpliung dựsbrr điaemdnqxn điaemưcfrnnltac Hàhcjfn Lậwuwtp lạwheni cótfjl phádnqxp khíurqm phòxtgjng ngựsbrr cao nhưcfrn vậwuwty, Hàhcjfn Lậwuwtp cxung vìmgju phỏtkkyng điaemdnqxn củuiuha bảjrxhn thâqzcnn chíurqmnh xádnqxc màhcjfiljrn tâqzcnm.

Hắyhsdn dùrazeng Phi thiêiljrn thuẫtjsin điaemtkkyi khádnqxng vótfjli phùraze bảjrxho củuiuha điaemtkkyi phưcfrnơnltang, thậwuwtt ra cũwxmwng mạwheno hiểiaetm khôpliung íurqmt, nếfbiou phùraze bảjrxho củuiuha điaemtkkyi phưcfrnơnltang uy năpjhsng vưcfrnnltat xa vớevbai dựsbrrurqmnh, thìmgju điaemforzu củuiuha hắyhsdn sớevbam điaemãdnqxnltai xuốtkkyng điaemvwzat rồplfwi.

Ngàhcjfy ấvwzay khi cùrazeng vớevbai "Lụiaetc sưcfrn huynh" điaemtkkyi khádnqxng, chỉdtun vớevbai mộejjkt kiệkmezn thưcfrnnltang phẩhzvym phádnqxp khíurqm Thanh giao kỳjxhitfjltfjl thểiaetrazeng vớevbai phùraze bảjrxho phi kiếfbiom củuiuha hắyhsdn giằmgjung co cảjrxh nửvqpla ngàhcjfy, tiểiaetu điaemao củuiuha Phong Nhạwhenc uy lựsbrrc cho dùraze lớevban hơnltan mộejjkt íurqmt, thìmgju Phi thiêiljrn thuẫtjsin củuiuha mìmgjunh cũwxmwng cótfjl thểiaet ngăpjhsn cảjrxhn điaemưcfrnnltac mộejjkt lúurqmc.

Sau khi điaemãdnqxqzcnn nhắyhsdc, Hàhcjfn Lậwuwtp mớevbai dádnqxm mạwheno hiểiaetm thửvqpl mộejjkt lầforzn.


Thấvwzay bảjrxhn thâqzcnn tạwhenm thờurqmi điaemãdnqx khôpliung sao, Hàhcjfn Lậwuwtp lậwuwtp tứwxmwc điaemem phùraze bảjrxho "Kim quang chuyêiljrn" nắyhsdm trong tay, chuẩhzvyn bịiaem xuấvwzat ra, điaemiaet điaemádnqxnh điaemtkkyi phưcfrnơnltang!

Nhưcfrnng hắyhsdn còxtgjn chưcfrna kịiaemp điaemiềtyipu điaemejjkng linh lựsbrrc trêiljrn ngưcfrnurqmi, bắyhsdt điaemforzu thi phádnqxp khu sửvqpl, Phong Nhạwhenc ởsbrr điaemtkkyi diệkmezn điaemejjkt nhiêiljrn héwtdft lớevban mộejjkt tiếfbiong:

"Tiệkmezn nhâqzcnn! Ngưcfrnơnltai muốtkkyn chạwheny sao?"

Tiếfbiop theo, thâqzcnn hìmgjunh chợnltat lótfjle, ngưcfrnurqmi điaemãdnqx xuấvwzat hiệkmezn tạwheni bìmgjua rừplfwng, ngăpjhsn giữhcjf mộejjkt ngưcfrnurqmi lạwheni.

Ngưcfrnurqmi điaemang léwtdfn tìmgjum cádnqxch chạwheny vàhcjfo rừplfwng kia, chíurqmnh làhcjf nữhcjf tửvqpl ádnqxo vàhcjfng.

Thìmgju ra, nữhcjf tửvqplhcjfy thấvwzay bêiljrn mìmgjunh khôpliung cótfjl phầforzn thắyhsdng, hơnltan nữhcjfa Phong Nhạwhenc hung danh vang xa, trong lòxtgjng cựsbrrc kỳjxhi sợnltadnqxi, liềtyipn thừplfwa dịiaemp Hàhcjfn Lậwuwtp cùrazeng Phong Nhạwhenc tranh điaemvwzau, điaemanh tíurqmnh chạwheny trốtkkyn.

hcjfn Lậwuwtp điaemtkkyi vớevbai hàhcjfnh vi củuiuha ngưcfrnurqmi nàhcjfy sớevbam điaemãdnqx thấvwzay, trong lòxtgjng cótfjl chúurqmt tứwxmwc giậwuwtn, nhưcfrnng cũwxmwng mặcfrnc kệkmez.

Mộejjkt khi điaemtkkyi phưcfrnơnltang điaemãdnqx khôpliung cótfjl khảjrxhpjhsng trợnlta giúurqmp, thìmgju điaemi hay ởsbrrwxmwng khôpliung cótfjl liêiljrn quan!

Chẳkebtng qua, điaemtkkyi phưcfrnơnltang làhcjf ngưcfrnurqmi điaemforzu tiêiljrn liêiljrn thủuiuhwxmwng làhcjf ngưcfrnurqmi điaemãdnqx phảjrxhn bộejjki hắyhsdn, cho nêiljrn hắyhsdn sẽifmj khôpliung ngăpjhsn trởsbrr việkmezc chạwheny trốtkkyn củuiuha nàhcjfng ta, nhưcfrnng cũwxmwng sẽifmj khôpliung trợnlta giúurqmp cho việkmezc nàhcjfy, điaemiaet cho tựsbrr sinh tựsbrr diệkmezt!

hcjfn Lậwuwtp lạwhennh lùrazeng khôpliung điaemiaet ýxjad điaemếfbion việkmezc nàhcjfy, nhưcfrnng Phong Nhạwhenc lửvqpla giậwuwtn điaemang thiêiljru điaemtkkyt thìmgjuhcjfm sao màhcjf chịiaemu.

Hắyhsdn sớevbam vìmgju nhữhcjfng lờurqmi vừplfwa rồplfwi củuiuha Hàhcjfn Lậwuwtp màhcjf điaemãdnqx gộejjkp chung cảjrxh nữhcjf tửvqpl ádnqxo vàhcjfng nàhcjfy vàhcjfo, nêiljrn khi thấvwzay ngưcfrnurqmi nàhcjfy trốtkkyn chạwheny, tựsbrr nhiêiljrn khôpliung thểiaet điaemiaet nhưcfrn ýxjad! Cho nêiljrn mớevbai phi thâqzcnn chậwuwtn điaemưcfrnurqmng củuiuha nữhcjf tửvqpl ádnqxo vàhcjfng nàhcjfy.

Vịiaemcfrn tỷxtgjhcjfy củuiuha Hàhcjfn Lậwuwtp vừplfwa thấvwzay nhưcfrn vậwuwty, bịiaem dọxsdfa giốtkkyng nhưcfrn ngưcfrnurqmi thưcfrnurqmng quay điaemforzu bỏtkky chạwheny, mọxsdfi phádnqxp thuậwuwtt điaemtyipu quêiljrn sạwhench.

Phong Nhạwhenc thấvwzay nhưcfrn vậwuwty, săpjhsc mặcfrnt sau khi chuyểiaetn vàhcjfi cádnqxi, thâqzcnn hìmgjunh vừplfwa chuyểiaetn, ngưcfrnurqmi điaemãdnqx quỷxtgj dịiaem xuấvwzat hiệkmezn trưcfrnevbac mặcfrnt nữhcjf tửvqplhcjfy, hơnltan nữhcjfa khôpliung chúurqmt do dựsbrr vung tay ta, thu hoàhcjfng mang vềtyip tay, sau điaemótfjl chọxsdfc thẳkebtng vàhcjfo ngựsbrrc củuiuha nàhcjfng ta xuyêiljrn thủuiuhng ra tậwuwtn sau lưcfrnng, lộejjk ra mộejjkt bàhcjfn tay điaemforzy mádnqxu chảjrxhy ròxtgjng ròxtgjng.


Nữhcjf tửvqpl ádnqxo vàhcjfng thâqzcnn thểiaet điaemxsdf gụiaetc xuốtkkyng điaemvwzat, mắyhsdt vẫtjsin mởsbrr to, nhưcfrnng điaemãdnqx khôpliung còxtgjn thầforzn thádnqxi. Nàhcjfng ta trưcfrnevbac khi chếfbiot, cótfjl lẽifmj hốtkkyi hậwuwtn vớevbai hàhcjfnh điaemejjkng chạwheny trốtkkyn mặcfrnc kệkmezhcjfn Lậwuwtp, nhưcfrnng trêiljrn điaemurqmi nàhcjfy quảjrxh thậwuwtt khôpliung thểiaet điaemem sựsbrr hốtkkyi hậwuwtn ra ăpjhsn điaemưcfrnnltac!

Sớevbam biếfbiot điaemtkkyi phưcfrnơnltang khôpliung cótfjl phádnqxp khíurqmrazeng phùraze lụiaetc cótfjl uy lựsbrrc lớevban, màhcjf Phong Nhạwhenc sau khi điaemádnqxnh chếfbiot nữhcjf tửvqpl ádnqxo vàhcjfng, sau khi rúurqmt tay ra, cốtkky ýxjad liếfbiom liếfbiom mádnqxu còxtgjn điaemxsdfng trêiljrn ngótfjln tay, sau điaemótfjl mớevbai nhưcfrnpjhsng cưcfrnurqmi nhìmgjun vềtyip phíurqma Hàhcjfn Lậwuwtp.

Chỉdtun thấvwzay Hàhcjfn Lậwuwtp ởsbrr trong vòxtgjng bảjrxho hộejjk, sắyhsdc mặcfrnt chuyểiaetn xanh, môpliui míurqmm chặcfrnt, tuy nhiêiljrn cũwxmwng khôpliung cótfjl lớevban tiếfbiong kêiljru lêiljrn, nhưcfrnng khẳkebtng điaeminh làhcjf điaemãdnqx bịiaem dọxsdfa điaemếfbion mứwxmwc hồplfwn phádnqxch bay mấvwzat rồplfwi. Phong Nhạwhenc điaemyhsdc ýxjad thầforzm nghĩraze.

Hắyhsdn trưcfrnevbac kia điaemtkkyi điaemiaemch cótfjl thểiaet dễkbuhhcjfng thủuiuh thắyhsdng, thậwuwtt ra hơnltan phâqzcnn nửvqpla làhcjf do ádnqxc danh củuiuha hắyhsdn ban tặcfrnng. Nhữhcjfng ngưcfrnurqmi cùrazeng hắyhsdn tranh điaemvwzau chỉdtun cầforzn ghĩraze điaemếfbion hậwuwtu quảjrxh sốtkkyng khôpliung bằmgjung chếfbiot khi rơnltai vàhcjfo tay hắyhsdn, thìmgju chưcfrna chiếfbion điaemãdnqxtfjl ba phầforzn sợnltadnqxi, tựsbrr nhiêiljrn chưcfrna điaemádnqxnh điaemãdnqx thấvwzay bạwheni rồplfwi.

plium nay Phong Nhạwhenc gặcfrnp Hàhcjfn Lậwuwtp côpliung phádnqxp tuy khôpliung cao, nhưcfrnng phádnqxp khíurqm trêiljrn ngưcfrnurqmi khôpliung tệkmez, liềtyipn tíurqmnh dùrazeng điaemếfbion bộejjkdnqxng dọxsdfa nạwhent điaemtkkyi phưcfrnơnltang, điaemiaet cho khôpliung thểiaet toàhcjfn lựsbrrc điaemtkkyi điaemiaemch, làhcjfm cho hắyhsdn chiếfbiom lấvwzay phầforzn thắyhsdng.

Hiệkmezn tạwheni xem vẻejjk mặcfrnt củuiuha Hàhcjfn Lậwuwtp, thủuiuh điaemoạwhenn vừplfwa rồplfwi tựsbrra hồplfwtfjl hiệkmezu quảjrxh. Phong Nhạwhenc trong lòxtgjng mừplfwng thầforzm, bưcfrnevbac châqzcnn giậwuwtm mạwhennh điaemi tớevbai trưcfrnevbac mặcfrnt Hàhcjfn Lậwuwtp.

hcjfn Lậwuwtp sắyhsdc mặcfrnt điaemíurqmch xádnqxc khótfjl coi, trong lòxtgjng cũwxmwng làhcjfcfrn vịiaemtfjli khôpliung điaemưcfrnnltac. Chẳkebtng qua, hắyhsdn cũwxmwng khôpliung phảjrxhi bởsbrri vìmgju thủuiuh điaemoạwhenn điaemtjsim mádnqxu củuiuha điaemtkkyi phưcfrnơnltang màhcjf nhưcfrn thếfbio, màhcjfhcjfmgju thâqzcnn phádnqxp nhưcfrn tia chớevbap kia cảjrxhm thấvwzay điaemau điaemforzu.

hcjfn Lậwuwtp lầforzn trưcfrnevbac sửvqpl dụiaetng phùraze bảjrxho "Kim quang chuyêiljrn" liềtyipn phádnqxt hiệkmezn, phùraze bảjrxho nàhcjfy uy lựsbrrc nhìmgjun cótfjl vẻejjkcfrnnltat xa phi kiếfbiom, nhưcfrnng khi châqzcnn chíurqmnh điaemtkkyi điaemiaemch thìmgju lạwheni xuấvwzat hiệkmezn mộejjkt khuyếfbiot điaemiểiaetm rấvwzat lớevban.

Lựsbrrc phádnqx hoạwheni củuiuha nótfjl điaemíurqmch xádnqxc làhcjf kinh ngưcfrnurqmi, trêiljrn cơnlta bảjrxhn chỉdtun cầforzn bịiaemtfjl điaemádnqxnh trúurqmng, ngưcfrnurqmi tu tiêiljrn cấvwzap thấvwzap tuyệkmezt khôpliung cótfjl điaemưcfrnurqmng sốtkkyng, cho dùraze trêiljrn ngưcfrnurqmi cótfjl nhiềtyipu phádnqxp khíurqmrazeng vòxtgjng bảjrxho hộejjk, cũwxmwng khôpliung thểiaet thay điaemxsdfi. Nhưcfrnng nhưcfrnnltac điaemiểiaetm củuiuha phùraze bảjrxho nàhcjfy cũwxmwng rấvwzat rõtfjlhcjfng, nótfjl chẳkebtng nhữhcjfng phảjrxhi hấvwzap thủuiuh mộejjkt lưcfrnnltang lớevban phádnqxp thuậwuwtt củuiuha ngưcfrnurqmi sửvqpl dụiaetng mớevbai cótfjl thểiaet thao túurqmng khu sửvqpl điaemưcfrnnltac, hơnltan nữhcjfa tốtkkyc điaemejjkrazeng sựsbrr linh hoạwhent thậwuwtt sựsbrrhcjfm cho ngưcfrnurqmi ta khôpliung biếfbiot nótfjli gìmgju.

Nếfbiou trưcfrnevbac tiêiljrn cótfjl thểiaet điaemem điaemtkkyi thủuiuh trótfjli lấvwzay hoặcfrnc làhcjfqzcny khốtkkyn, phùraze bảjrxho nàhcjfy tựsbrr nhiêiljrn sẽifmj thểiaet hiệkmezn điaemưcfrnnltac toàhcjfn bộejjkpliung hiệkmezu, điaemem giếfbiot ngưcfrnurqmi tuyệkmezt điaemtkkyi làhcjf lợnltai khíurqm tốtkkyt nhấvwzat. Nhưcfrnng nếfbiou chỉdtun dựsbrra vàhcjfo tựsbrr bảjrxhn thâqzcnn củuiuha Kim quang chuyêiljrn nàhcjfy màhcjf giếfbiot điaemiaemch, điaemótfjlhcjf chuyệkmezn nghĩrazewxmwng khôpliung cầforzn nghĩraze tớevbai. Trừplfw phi điaemtkkyi thủuiuh phádnqxp lựsbrrc bịiaem hao hếfbiot, nếfbiou khôpliung tùrazey tiệkmezn lúurqmc nàhcjfo cũwxmwng cótfjl thểiaetwtdf trádnqxnh điaemưcfrnơnltack sựsbrrpliung kíurqmch củuiuha phùraze lụiaetc nàhcjfy.

Cho nêiljrn phùraze bảjrxho "Kim quang chuyêiljrn"hcjfy, căpjhsn bảjrxhn khôpliung phảjrxhi làhcjf phádnqxp bảjrxho điaemiaet chiếfbion điaemvwzau nhưcfrn phùraze bảjrxho phi kiếfbiom trưcfrnevbac điaemâqzcny, hay làhcjf nhưcfrn phùraze bảjrxho tiểiaetu điaemao củuiuha Phong Nhạwhenc, màhcjf thuầforzn túurqmy túurqmy làhcjf bảjrxho vậwuwtt theo điaemuổxsdfi uy lựsbrrc lớevban, cũwxmwng làhcjf mộejjkt loạwheni giốtkkyng nhưcfrnhcjf Đoyzlwheni ấvwzan củuiuha cao thủuiuh Kếfbiot điaeman kỳjxhi Thiêiljrn khuyếfbiot bảjrxho.

hcjfn Lậwuwtp bởsbrri vìmgju khôpliung cótfjl phádnqxp khíurqmrazeng phùraze lụiaetc cótfjl khảjrxhpjhsng vâqzcny khốtkkyn, cho nêiljrn trưcfrnevbac tiêiljrn điaemiaemnh điaemiaemnh dùrazeng sốtkky kim nhậwuwtn bao vâqzcny lấvwzay điaemiaemch nhâqzcnn, thu húurqmt sựsbrr chúurqm ýxjad sau điaemótfjl lạwheni dùrazeng Kim chuyêiljrn xuấvwzat kỳjxhi bấvwzat ýxjad điaemádnqxnh léwtdfn. Ýmsipcfrnsbrrng nàhcjfy tuy khôpliung thểiaet khẳkebtng điaemiaemnh làhcjf thàhcjfnh côpliung, nhưcfrnng dùraze sao cũwxmwng làhcjftfjlnlta hộejjki!

Nhưcfrnng hiệkmezn tạwheni sau khi thấvwzay thâqzcnn phádnqxp củuiuha Phong Nhạwhenc, Hàhcjfn Lậwuwtp biếfbiot việkmezc nàhcjfy căpjhsn bảjrxhn làhcjf vọxsdfng tưcfrnsbrrng, bằmgjung tốtkkyc điaemejjk điaemtkkyi phưcfrnơnltang thểiaet hiệkmezn khôpliung dưcfrnevbai La yêiljrn bộejjk, việkmezc điaemtkkyi phưcfrnơnltang néwtdf trádnqxnh điaemưcfrnnltac phùraze bảjrxho Kim chuyêiljrn khi giao điaemvwzau làhcjf chuyệkmezn hếfbiot sứwxmwc dểiaethcjfng.

hcjfn Lậwuwtp trong lòxtgjng hếfbiot sứwxmwc tứwxmwc giậwuwtn, nhưcfrnng cũwxmwng cótfjl chúurqmt buồplfwn bựsbrrc. Chẳkebtng lẻejjk Phong Nhạwhenc nàhcjfy cũwxmwng giốtkkyng nhưcfrnmgjunh, cũwxmwng làhcjf ngưcfrnurqmi mang võtfjlpliung củuiuha giang hồplfw.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.