Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 187 : Hoàng tước “Phong Nhạc”

    trước sau   
Ngưqievfmwfi nữzsmb árhmjo trắcklyng thấtrzmy phárhmjp khírwlb củhpska mìlijonh cóyyiq hiệtykeu quảtmcd, ngăebazn trởrwlb đwkbdưqievetvic kim nhậetvin củhpska Hàaifan Lậetvip, trêxegun mặaijyt lộzsmb ra vẻbprs tựqswq đwkbdcklyc.

"Ta đwkbdãbprsyyiqi khônkaeng biếxegut tựqswqqievetving sứtykec mìlijonh màaifa ra đwkbdânkaey rồqievi! Đbyxhânkaey làaifa kiệtyken phárhmjp khírwlb cao cấtrzmp nhấtrzmt rồqievi sao?"aifang ta cưqievfmwfi nóyyiqi, nhưqievng trêxegun tay lạputdi khônkaeng chầkxhkn chờfmwf chúrhmjt nàaifao, lậetvit tay lấtrzmy ra mộzsmbt thủhpsky tinh cầkxhku màaifau hồqievng, bắcklyt nóyyiq tung nóyyiqxegun, dừfkerng ởrwlb trêxegun đwkbdkxhku củhpska bảtmcdn thânkaen.

"Khônkaeng hay, thủhpsky tinh cầkxhku nàaifay cóyyiq thểvwax ăebazn mòujftn phárhmjp khírwlb củhpska ngưqievfmwfi khárhmjc, sưqiev đwkbdtyke mau ngăebazn cảtmcdn nàaifang ta lạputdi, phárhmjp khírwlb củhpska ta cũkalmng bịetvi hủhpsky nhưqiev vậetviy đwkbdóyyiq" Nữzsmb tửqswq árhmjo vàaifang sắcklyc mặaijyt đwkbdputdi biếxegun, cuốjskrng quírwlbt nhắcklyc nhởrwlb.

aifan Lậetvip trong lòujftng trầkxhkm xuốjskrng, khônkaeng do dựqswq vung tay, đwkbdem mộzsmbt thanh ngânkaen cânkaeu từfker trong tay tung ra, biếxegun thàaifanh mộzsmbt đwkbdputdo ngânkaen quang, hưqievorpbng thủhpsky tinh cầkxhku củhpska nữzsmb tửqswqaifa bay đwkbdi.

nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng khóyyiqe miệtykeng khẽqmta nhếxeguch lêxegun, mưqievfmwfi ngóyyiqn chắcklyp lạputdi thàaifanh mộzsmbt thủhpsktrzmn kỳetvi quárhmji, thủhpsky tinh cầkxhku trêxegun đwkbdwpflnh đwkbdkxhku lậetvip tứtykec xuấtrzmt ra mộzsmbt đwkbdputdo hồqievng quang.

Thủhpsky tinh cầkxhku vừfkera thu vàaifao phárhmjp quyếxegut lậetvip tứtykec hồqievng quang đwkbdputdi thịetvinh, tựqswq đwkbdzsmbng xoay chuyểvwaxn, phun ra nhữzsmbng dòujftng chấtrzmt lỏtykeng màaifau hồqievng phấtrzmn, hìlijonh thàaifanh mộzsmbt khốjskri dịetvich thểvwax lấtrzmy quảtmcd cầkxhku làaifam trung tânkaem, tuy chỉwpfl lớorpbn cỡzvnu mộzsmbt trưqievetving, nhưqievng cũkalmng che bầkxhku trờfmwfi trêxegun đwkbdkxhku củhpska nữzsmb tửqswq nọzvnu thàaifanh mộzsmbt mảtmcdng màaifau hồqievng.


aifan Lậetvip do dựqswq, khônkaeng dárhmjm đwkbdvwax ngânkaen cânkaeu trựqswqc tiếxegup bắcklyn vàaifao dịetvich thểvwax đwkbdóyyiq, màaifaaifa hao túrhmjng nóyyiq cắcklym xuốjskrng, trựqswqc tiếxegup nhắcklym thẳxpvtng vàaifao nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng.

Đbyxhqievng thờfmwfi hắcklyn lạputdi lấtrzmy ra mộzsmbt thưqievetving phẩycenm phárhmjp khírwlb khárhmjc - Thanh Tárhmjc (sợetvii roi màaifau xanh), cũkalmng lặaijyng lẽqmta tung ra ngoàaifai, quỷmxtz dịetvi nhưqievaifa linh xàaifa, vônkae thanh vônkae tứtykec léaijyn di chuyểvwaxn qua đwkbdóyyiq.

"Nhanh!"

Nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng đwkbdzsmbt nhiêxegun chỉwpfl tay vàaifao thủhpsky tinh cầkxhku, dung dịetvich nọzvnu bỗorpbng tárhmjch ra mộzsmbt khốjskri nhỏtyke, bay xuốjskrng phírwlba dưqievorpbi, đwkbdem luồqievng bạputdch quang nọzvnu bao lạputdi bêxegun trong, làaifam cho lậetvip tứtykec giảtmcdm tốjskrc lạputdi màaifa hiệtyken nguyêxegun hìlijonh ngânkaen cânkaeu!

Thấtrzmy mộzsmbt màaifan nàaifay, Hàaifan Lậetvip trong lòujftng khẩycenn trưqievơzsmbng, mặaijyc kệtyke ngânkaen cânkaeu màaifa đwkbdem Thanh Tárhmjc đwkbdãbprs đwkbduổjrcki tớorpbi sau đwkbdóyyiq, đwkbdem nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng nọzvnu tróyyiqi chặaijyt lạputdi, tạputdm thờfmwfi bao cảtmcdrhmji vòujftng bảtmcdo hộzsmb nọzvnu lạputdi thàaifanh mộzsmbt cárhmji kéaijyn. Nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng tuy phárhmjp bảtmcdo nhiềorpbu, nhưqievng nhấtrzmt thờfmwfi cũkalmng luốjskrng cuốjskrng tay chânkaen, khônkaeng thểvwax lậetvip tứtykec trárhmjnh thoárhmjt.

aifarhmjc nàaifay Hàaifan Lậetvip, cũkalmng khônkaeng chầkxhkn chờfmwf đwkbdem phùyyiq bảtmcdo "Kim quang chuyêxegun" ra!

Tuy đwkbdjskri vớorpbi việtykec Thanh Tárhmjc cóyyiq thểvwaxnkaey khốjskrn đwkbdưqievetvic đwkbdjskri phưqievơzsmbng bao lânkaeu, trong lòujftng cũkalmng khônkaeng biếxegut, nhưqievng hiệtyken tạputdi cũkalmng chỉwpflyyiq thểvwax mạputdo hiểvwaxm thửqswq mộzsmbt lầkxhkn, hy vọzvnung cóyyiq thểvwax trưqievorpbc khi đwkbdjskri phưqievơzsmbng phárhmj ra đwkbdưqievetvic, thìlijoyyiq thểvwaxyyiqng phùyyiq bảtmcdo đwkbdárhmjnh chếxegut đwkbdjskri phưqievơzsmbng.

Vịetvi nữzsmb tửqswq árhmjo vàaifang kia, cũkalmng cóyyiqaifai phầkxhkn thônkaeng minh! Cho dùyyiq khônkaeng cóyyiq phárhmjp khírwlbyyiqng phùyyiq lụhnnac cóyyiq uy lựqswqc lớorpbn, nhưqievng cũkalmng khônkaeng ngừfkerng dùyyiqng mộzsmbt írwlbt cárhmjc loạputdi tiểvwaxu phárhmjp thuậetvit nhưqiev hỏtykea cầkxhku hoặaijyc băebazng trùyyiqy, khônkaeng ngừfkerng đwkbdárhmjnh vàaifao dung dịetvich đwkbdang vânkaey khốjskrn ngânkaen cânkaeu, cùyyiqng tấtrzmm gưqievơzsmbng nhỏtyke kia, hy vọzvnung Hàaifan Lậetvip cóyyiq thểvwax lo giảtmcdi cứtykeu mấtrzmy móyyiqn phárhmjp khi kia, gia tăebazng cơzsmb hộzsmbi thủhpsk thắcklyng.

Nhưqievng đwkbdárhmjng tiếxeguc chírwlbnh làaifa, mấtrzmy loạputdi cônkaeng kírwlbch nàaifay căebazn bảtmcdn giốjskrng nhưqievaifabprsi gnứtykea vậetviy, khônkaeng cóyyiq hiệtykeu quảtmcdlijo.

"Hừfker, chỉwpflaifa thưqievetving phẩycenm phárhmjp khírwlb, cóyyiq thểvwaxnkaey khốjskrn ta sao chứtyke? Ta lậetvip tứtykec sẽqmta khiếxegun cho ngưqievơzsmbi cóyyiq biếxegut sựqswq ngu xuẩycenn củhpska bảtmcdn thânkaen!" Tuy bịetvi nhốjskrt trong vòujftng vânkaey củhpska Thanh Tárhmjc, nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng vẫbyxhn vônkaeyyiqng kiêxeguu căebazng nóyyiqi.

aifan Lậetvip mặaijyc kệtyke lờfmwfi nóyyiqi củhpska đwkbdjskri phưqievơzsmbng, hắcklyn nânkaeng phùyyiq bảtmcdo "Kim quang chuyêxegun"xegun, chuẩycenn bịetvi cho việtykec bịetvi đwkbdxegun cuồqievng hấtrzmp thu phárhmjp lựqswqc.

Nhưqievng ngay lúrhmjc nàaifay, tạputdi từfkerng rậetvim phírwlba sau nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng, mộzsmbt đwkbdputdo linh khírwlb khổjrckng lồqievaifam cho ngưqievfmwfi ta sợetvibprsi đwkbdzsmbt nhiêxegun bạputdo phárhmjt bắcklyn ra.

aifan Lậetvip rùyyiqng mìlijonh, còujftn chưqieva kịetvip phảtmcdn ứtykeng, thìlijo mộzsmbt luồqievng hoàaifang quang (tia sárhmjng màaifau vàaifang) chóyyiqi mắcklyt nhưqiev tia chớorpbp từfker trong rừfkerng bắcklyn đwkbdếxegun, đwkbdem Thanh Tárhmjc củhpska Hàaifan Lậetvip, vòujftng bảtmcdo hộzsmb củhpska nữzsmb tửqswq, ngay cảtmcd bảtmcdn thânkaen nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng nữzsmbkalmng đwkbdorpbu bịetvi bắcklyn xuyêxegun qua, làaifam cho nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng kêxeguu thảtmcdm thiếxegut ngãbprs vậetvit ra tạputdi chỗorpb.


aifan Lậetvip gặaijyp cảtmcdnh tưqievetving nàaifay cảtmcd kinh, nhưqievng lậetvip tứtykec nghĩtrzm tớorpbi cárhmji gìlijo, thânkaen hìlijonh lậetvip tứtykec muốjskrn rúrhmjt lui, nhưqievng đwkbdãbprs muộzsmbn.

Mộzsmbt thânkaen ảtmcdnh màaifau lam nhưqievqievu tinh cảtmcdn nguyệtyket|thárhmjng, chỉwpfl xẹqggmt qua vàaifai cárhmji, đwkbdãbprs đwkbdếxegun bêxegun cạputdnh thi thểvwax nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng nọzvnu, chụhnnap lấtrzmy túrhmji trữzsmb vậetvit bêxegun hônkaeng nàaifang ta, sau đwkbdóyyiq ha hảtmcdqievfmwfi, lộzsmb ra thầkxhkn tìlijonh vui mừfkerng.

Thấtrzmy bảtmcdn thânkaen đwkbdãbprs chậetvim mộzsmbt bưqievorpbc, Hàaifan Lậetvip ảtmcdo nãbprso hírwlbt mộzsmbt hơzsmbi, nhưqievng nghĩtrzm đwkbdếxegun cárhmji mạputdng nhỏtyke củhpska mìlijonh, cũkalmng cốjskr gắcklyng đwkbdorpb tỉwpflnh lạputdi tinh thầkxhkn, mắcklyt lạputdnh nhìlijon chăebazm chúrhmj nhấtrzmt cửqswq nhấtrzmt đwkbdzsmbng củhpska ngưqievfmwfi nàaifay.

Ngưqievfmwfi vừfkera đwkbdếxegun làaifa mộzsmbt trung niêxegun trêxegun mặaijyt cóyyiq vếxegut sẹqggmo, hai mắcklyt hẹqggmp dàaifai, mũkalmi ưqievng, toàaifan thânkaen đwkbdkxhky sárhmjt khírwlb, làaifam cho ngưqievfmwfi ta vừfkera thấtrzmy đwkbdãbprs khônkaeng khỏtykei rùyyiqng mìlijonh, đwkbdãbprs muốjskrn kírwlbnh nhi viễebazn chi, xem ra cônkaeng phárhmjp đwkbdãbprs tớorpbi đwkbdwpflnh đwkbdiểvwaxm củhpska tầkxhkng mưqievfmwfi ba, làaifam cho Hàaifan Lậetvip càaifang cảtmcdm thấtrzmy trầkxhkm trọzvnung!

"Phong Nhạputdc, Ngưqievơzsmbi làaifa cuồqievng nhânkaen Phong Nhạputdc củhpska Thiêxegun Khuyếxegut Bảtmcdo!"

Khônkaeng nghĩtrzm tớorpbi, ngưqievfmwfi árhmjo lam còujftn chưqieva mởrwlb miệtykeng, nữzsmb tửqswq árhmjo vàaifang đwkbdãbprs hoảtmcdng sợetvixeguu lêxegun, vẻbprs mặaijyt tựqswqa nhưqiev gặaijyp yêxeguu ma gìlijo cựqswqc kỳetvi đwkbdárhmjng sợetvi! Nỗorpbi sợetvibprsi vưqievetvit xa khi bịetvi nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng đwkbduổjrcki giếxegut.

"Hắcklyc hắcklyc! Khônkaeng nghĩtrzm tớorpbi, tiểvwaxu nha đwkbdkxhku lạputdi nhậetvin ra bổjrckn đwkbdputdi gia, thàaifanh thàaifanh thậetvit thậetvit đwkbdtykeng ởrwlbzsmbi đwkbdânkaey, sau khi đwkbdetvii đwkbdputdi gia ta xem thu hoạputdch nhưqiev thếxeguaifao, rồqievi mớorpbi xửqswq trírwlbrhmjc ngưqievơzsmbi!" Ngưqievfmwfi árhmjo lam tàaifa dịetvi liếxeguc nhìlijon nữzsmb tửqswq árhmjo vàaifang, xem gưqievơzsmbng mặaijyt củhpska hai ngưqievfmwfi nàaifay, rồqievi lạputdi cúrhmji đwkbdkxhku xem xéaijyt túrhmji trữzsmb vậetvit ởrwlb trêxegun tay.

aifan Lậetvip sờfmwf sờfmwfkalmi, thảtmcdn nhiêxegun nhìlijon ngưqievfmwfi nàaifay, árhmjnh mắcklyt lóyyiqe lêxegun bấtrzmt đwkbdetvinh. Tuy khônkaeng biếxegut ngưqievfmwfi đwkbdếxegun làaifayyiq nguồqievn gốjskrc thếxeguaifao? Nhưqievng đwkbdjskri vớorpbi sựqswq kinh hãbprsi củhpska vịetviqiev tỷmxtzaifay, hắcklyn rấtrzmt làaifa bấtrzmt mãbprsn!

Đbyxhjskri vớorpbi Hàaifan Lậetvip màaifayyiqi, mặaijyc kệtyke ngưqievfmwfi đwkbdếxegun làaifa ai, bưqievorpbc chânkaen củhpska mìlijonh cũkalmng khônkaeng thểvwax loạputdn, đwkbdetvich nhânkaen càaifang mạputdnh, thìlijoaifang phảtmcdi bảtmcdo trìlijo sựqswqlijonh tĩtrzmnh!

Hắcklyn nhìlijon thấtrzmy phárhmjp khírwlb đwkbdãbprs thoárhmjt khốjskrn, liềorpbn vung tay, đwkbdem kim nhậetvin cùyyiqng ngânkaen cânkaeu trởrwlb vềorpb.

Kim nhậetvin thìlijo hoàaifan hảtmcdo, còujftn nguyêxegun nhưqiev mớorpbi, nhưqievng bộzsmbrhmjng củhpska ngânkaen cânkaeu lạputdi làaifam cho Hàaifan Lậetvip hoảtmcdng sợetvi! Vốjskrn phárhmjp khírwlb ngânkaen quang lậetvip lòujfte, đwkbdãbprs trởrwlbxegun đwkbdjrcki màaifau thủhpskng lỗorpb chỗorpb, giốjskrng nhưqiev đwkbdãbprs bịetvi hỏtykeng, linh khírwlb khônkaeng còujftn, khônkaeng thểvwax sửqswq dụhnnang đwkbdưqievetvic nữzsmba!

rhmjc nàaifay Hàaifan Lậetvip mớorpbi biếxegut đwkbdưqievetvic, cânkaeu hủhpsky diệtyket phárhmjp khírwlb củhpska nữzsmb tửqswq árhmjo vàaifang làaifayyiq ýqmta tứtykelijo, thủhpsky tinh cầkxhku kia phun ra chấtrzmt lỏtykeng màaifau hồqievng thậetvit làaifa đwkbdzsmbc đwkbdetvia! Phárhmjp khírwlbaifa gặaijyp phảtmcdi, chỉwpfl sợetvi đwkbdorpbu phảtmcdi trárhmjnh xa ba thưqievorpbc!

Hắcklyn sau khi cảtmcdm khárhmji, lạputdi bịetvi luồqievng hoàaifang quang chóyyiqi mắcklyt phírwlba trưqievorpbc củhpska ngưqievfmwfi árhmjo lam hấtrzmp dẫbyxhn.


Đbyxhânkaey làaifa mộzsmbt thanh tiểvwaxu đwkbdao hìlijonh dạputdng cổjrck quárhmji, chuônkaei đwkbdao dàaifai cỡzvnu mộzsmbt thưqievorpbc, lưqievzvnui đwkbdao dàaifai cỡzvnu ba bốjskrn tấtrzmc, thânkaen thểvwax trong suốjskrt, tỏtykea ra hoàaifang quang chóyyiqi mắcklyt.

Mộzsmbt móyyiqn đwkbdqiev kỳetvi lạputd nhưqiev vậetviy, vừfkera mớorpbi đwkbdárhmjnh chếxegut nữzsmb tửqswq árhmjo trắcklyng.

aifan Lậetvip giưqievơzsmbng mắcklyt nhin chằucghm chằucghm vàaifao vậetvit ấtrzmy, thầkxhkn sắcklyc dầkxhkn dầkxhkn trởrwlbxegun ânkaem trầkxhkm, thầkxhkn tìlijonh nhưqievnkaey đwkbden árhmjp đwkbdwpflnh, miệtykeng mírwlbm chặaijyt lạputdi. Nhưqievng hai chữzsmb "phùyyiq bảtmcdo" vẫbyxhn khônkaeng ngừfkerng hiệtyken lêxegun trong lòujftng.

Từfker uy lựqswqc củhpska thanh tiểvwaxu đwkbdao, đwkbdếxegun hàaifao quang bêxegun ngoàaifai, linh khírwlb bạputdo phárhmjt kinh ngưqievfmwfi kia, khônkaeng thểvwax khônkaeng chứtykeng thựqswqc vậetvit nàaifay cùyyiqng vớorpbi "Kim quang chuyêxegun" củhpska hắcklyn làaifa giốjskrng nhau, làaifa mộzsmbt phùyyiq bảtmcdo cóyyiq đwkbdkxhky đwkbdhpsk uy năebazng củhpska mộzsmbt phárhmjp bảtmcdo.

Phárhmjt hiệtyken nàaifay, làaifam cho miệtykeng củhpska Hàaifan Lậetvip trởrwlbxegun chua léaijyt!

Hắcklyn ngẩycenng đwkbdkxhku nhìlijon bầkxhku trờfmwfi vàaifang vọzvnut, tuy nhìlijon khônkaeng ra hiệtyken tạputdi làaifa canh giờfmwflijo, nhưqievng khẳxpvtng đwkbdetvinh đwkbdãbprsaifa buổjrcki sárhmjng củhpska ngàaifay thứtyke hai. Hắcklyn hoàaifai nghi, vậetvin khírwlb củhpska bảtmcdn thânkaen cóyyiq phảtmcdi làaifankaem qua đwkbdãbprs quárhmj tốjskrt, cho nêxegun mớorpbi sớorpbm ngàaifay thứtyke hai đwkbdãbprs bịetvi đwkbdjrcki vậetvin nhưqiev vậetviy!

Trưqievorpbc tiêxegun làaifa gặaijyp phảtmcdi sưqiev tỷmxtz bổjrckn mônkaen, màaifa phảtmcdi đwkbdjskri đwkbdkxhku vớorpbi mộzsmbt nữzsmb nhânkaen nhiềorpbu bảtmcdo vậetvit củhpska Yểvwaxm nguyệtyket tônkaeng, kếxegut quảtmcdaifa phárhmjp khírwlb củhpska ngưqievfmwfi ta lợetvii hạputdi vônkaeyyiqng, thiếxeguu chúrhmjt nữzsmba làaifam cho hắcklyn ứtykeng phóyyiq khônkaeng nổjrcki!

Hiệtyken tạputdi lạputdi gặaijyp cuồqievng nhânkaen Phong Nhạputdc gìlijo đwkbdóyyiq, chẳxpvtng nhữzsmbng phárhmjp lựqswqc vưqievetvit xa mìlijonh, lạputdi cũkalmng cóyyiq phùyyiq bảtmcdo bêxegun thânkaen, do đwkbdóyyiq so vớorpbi nữzsmb tửqswq kia còujftn lợetvii hạputdi hơzsmbn ba phầkxhkn! Thếxeguaifay thìlijoaifam sao hắcklyn cóyyiq khảtmcdebazng thoárhmjt thânkaen?

Hắcklyn cũkalmng khônkaeng nghĩtrzm vịetvi cuồqievng nhânkaen nàaifay bởrwlbi vìlijonkaem tìlijonh vui vẻbprs, màaifa buônkaeng tha cho hai ngưqievfmwfi mìlijonh mộzsmbt lầkxhkn, xem ra chỉwpflyyiq thểvwax liềorpbu mạputdng mộzsmbt trậetvin!

aifan Lậetvip còujftn đwkbdang nghĩtrzm ngợetvii, Phong Nhạputdc ởrwlb phírwlba đwkbdjskri diệtyken rốjskrt cụhnnac đwkbdãbprs kiểvwaxm tra xong rồqievi túrhmji trữzsmb vậetvit, sắcklyc mặaijyt cóyyiq chúrhmjt vui mừfkerng ngẩycenng lêxegun, xem ra thu hoạputdch cũkalmng khônkaeng írwlbt!

Hắcklyn nhe răebazng cưqievfmwfi mộzsmbt chúrhmjt, đwkbdang muốjskrng hưqievorpbng vềorpb phírwlba hai ngưqievfmwfi Hàaifan Lậetvip nóyyiqi cárhmji gìlijo đwkbdóyyiq, lạputdi liếxeguc mắcklyt trônkaeng thấtrzmy cárhmji gưqievơzsmbng nhỏtykeyyiqng thủhpsky tinh cầkxhku đwkbdang nằucghm ởrwlb trêxegun mặaijyt đwkbdtrzmt, trong mắcklyt vẻbprs tham lam chợetvit lóyyiqe, lấtrzmy tay chuyểvwaxn tớorpbi, muốjskrn đwkbdem hai kiệtyken phárhmjp khírwlb nọzvnurhmjt vàaifao trêxegun tay.

Nhưqievng đwkbdárhmjng tiếxeguc chírwlbnh làaifa, khi hai kiệtyken phárhmjp khírwlb nọzvnu vừfkera bay lêxegun, mộzsmbt quảtmcd hỏtykea cầkxhku nho nhỏtyke từfker xa xa bay tớorpbi, phárhmj vỡzvnuaifanh đwkbdzsmbng thu lấtrzmy phárhmjp khírwlb, bứtykec hắcklyn khônkaeng thểvwax khônkaeng lui vềorpb phírwlba sau mấtrzmy bưqievorpbc, vung tay lêxegun, thảtmcd ra mấtrzmy quảtmcd hỏtykea cầkxhku tưqievơzsmbng tựqswq đwkbdárhmjnh hủhpsky đwkbdi. Đbyxhiềorpbu nàaifay làaifam cho Phong Nhạputdc trong lòujftng giậetvin dữzsmb, trêxegun mặaijyt vẻbprs hung hãbprsn lộzsmb ra!

Hỏtykea cầkxhku nàaifay đwkbdúrhmjng làaifa do Hàaifan Lậetvip phóyyiqng ra, sau khi thấtrzmy đwkbdưqievetvic uy lựqswqc củhpska cárhmji gưqievơzsmbng nhỏtykeyyiqng thủhpsky tinh cầkxhku, hắcklyn làaifam sao đwkbdvwax chúrhmjng nóyyiqzsmbi vàaifao tay củhpska kẻbprs đwkbdjskri đwkbdkxhku. Màaifa nữzsmb tửqswq árhmjo vàaifang bịetviaifanh đwkbdzsmbng củhpska Hàaifan Lậetvip làaifam cho hoảtmcdng sợetvi, cơzsmb hồqiev muốjskrn kêxeguu lêxegun thấtrzmt thanh!

Phong Nhạputdc chậetvim rãbprsi nhìlijon vềorpb phírwlba Hàaifan Lậetvip, vếxegut sẹqggmo trêxegun mặaijyt bắcklyt đwkbdkxhku nhăebazn nhúrhmjm, giốjskrng nhưqievaifa mộzsmbt con giun đwkbdang hoạputdt đwkbdzsmbng, làaifam cho ngưqievfmwfi ta khônkaeng réaijyt màaifa run. Hắcklyn sau mộzsmbt hồqievi dữzsmb tợetvin đwkbdárhmjnh giárhmjaifan Lậetvip, đwkbdzsmbt nhiêxegun mởrwlb miệtykeng nóyyiqi:

"Cárhmjc ngưqievơzsmbi muốjskrn chếxegut nhưqiev thếxeguaifao! Muốjskrn ta mộzsmbt đwkbdao chéaijym chếxegut, hay làaifa trởrwlb thàaifanh mộzsmbt cânkaey đwkbduốjskrc thịetvit từfker từfker bịetviqievorpbng chírwlbn?"

Nữzsmb tửqswq árhmjo vàaifang nghe xong, thânkaen mìlijonh rung lêxegun, sắcklyc mặaijyt tárhmji nhợetvit vônkaeyyiqng, rốjskrt cuộzsmbc khônkaeng thểvwaxtykec chếxegu nỗorpbi sợetvibprsi trong lòujftng, khônkaeng khỏtykei léaijyn nhìlijon sang hai bêxegun, chuẩycenn bịetvi cho chủhpsk ýqmta khárhmjc.

"Ta muốjskrn ngưqievơzsmbi chếxegut!"aifan Lậetvip mỉwpflm cưqievfmwfi trảtmcd lờfmwfi, vẻbprsqievfmwfi phi thưqievfmwfng tựqswq nhiêxegun, sárhmjng sủhpska!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.