Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 186 : Xuất thủ

    trước sau   
kpaun Lậynksp khómusze miệgmjzng nhítjolch đkpnrqkntng mộqkntt chúzxzbt, trong lònkwjng khôfuenng khỏpjgti mắjgqmng to, nhưofohng hai mắjgqmt đkpnrang nhắjgqmm chặgmjzt bấgmjzt đkpnrjgqmc dĩdvfm phảcqjoi mởuxlf ra.

Phákcqmp lựskmxc tuy nhiêpnhtn cònkwjn kédvfmm mộqkntt chúzxzbt mớmuszi cómusz thểfpnt hoàkpaun toàkpaun đkpnruzzxy đkpnrueew, nhưofohng hiệgmjzn tạfueni cómusz ngưofohpthxi đkpnrang đkpnrếajcpn đkpnrâzhpyy, hắjgqmn cũbkggng khôfuenng dákcqmm cứdvwz thếajcpkpau tiếajcpp tụtjolc ngồaarii ởuxlf đkpnrómusz, đkpnrgmjzc biệgmjzt làkpau khôfuenng biếajcpt tìawfenh huốevxdng củueewa ngưofohpthxi đkpnrang tớmuszi nhưofoh thếajcpkpauo!

"Vịdvfmofoh huynh nàkpauo đkpnrang ởuxlf trong nàkpauy? Mau cứdvwzu tiểfpntu muộqknti!"

Mộqkntt nữpdua tửpxgg ákcqmo vàkpaung từglzs khu vựskmxc phụtjol cậynksn rừglzsng câzhpyy, vừglzsa tédvfm vừglzsa chạfueny đkpnrếajcpn dưofohmuszi tàkpaung câzhpyy chỗapuykpaun Lậynksp, vẻziup mặgmjzt kinh hoảcqjong vẫaariy tay hưofohmuszng lêpnhtn trêpnhtn câzhpyy lớmuszn tiếajcpng hôfuen cứdvwzu, tựskmxa hồaari nhậynksn đkpnrdvfmnh trêpnhtn đkpnrómusz nhấgmjzt đkpnrdvfmnh cómusz cứdvwzu tinh củueewa mìawfenh. Màkpaukcqmch sau nàkpaung ta khôfuenng xa, mộqkntt bómuszng ngưofohpthxi màkpauu trắjgqmng đkpnrang chậynksm rãwoiii ung dung đkpnri tớmuszi, cùmtrang vớmuszi vẻziup kinh hãwoiii củueewa nữpdua tửpxgg hoàkpaun toàkpaun tưofohơjytlng phảcqjon, tựskmxa hồaari phi thưofohpthxng thong thảcqjo!

Thấgmjzy tấgmjzt cảcqjo nhữpduang đkpnriềdhpwu nàkpauy, Hàkpaun Lậynksp bĩdvfmu môfueni xem thưofohpthxng, đkpnrevxdi vớmuszi hàkpaunh vi củueewa vịdvfm nữpdua đkpnraaring môfuenn chiêpnhtu tai dẫaarin họuzzxa nàkpauy rấgmjzt làkpau bấgmjzt mãwoiin, việgmjzc đkpnrevxdi phưofohơjytlng cómusz thểfpntawfem đkpnrưofohajcpc nơjytli mìawfenh ẩawfen thâzhpyn cũbkggng khôfuenng cảcqjom thấgmjzy ngoàkpaui ýrjjp muốevxdn.

Bởuxlfi vìawfe trưofohmuszc khi đkpnrgmjz tửpxgg Hoàkpaung Phong cốevxdc xuấgmjzt phákcqmt, thìawfe Chưofohuxlfng môfuenn Chung Linh Điiktfueno thi triểfpntn mộqkntt loạfueni Khiêpnhtn dẫaarin thuậynkst, cómusz thểfpntkpaum cho cákcqmc đkpnrgmjz tửpxgg trong phạfuenm vi nhấgmjzt đkpnrdvfmnh, cómusz thểfpnt cảcqjom ứdvwzng đkpnrưofohajcpc vịdvfm trítjol củueewa đkpnraaring môfuenn, đkpnrưofohơjytlng nhiêpnhtn đkpnrâzhpyy cómusz hạfuenn chếajcp thờpthxi gian nhấgmjzt đkpnrdvfmnh, chỉqkntmusz hiệgmjzu lựskmxc trong phạfuenm vi mưofohpthxi ngàkpauy. Mụtjolc đkpnrítjolch chítjolnh làkpau đkpnrfpnt cho đkpnrgmjz tửpxgg đkpnraaring môfuenn cómusz thểfpnt giúzxzbp đkpnrcpng cho nhau, nhằmkjrm tădywhng thêpnhtm khảcqjodywhng chiếajcpn thắjgqmng.


Nghe nómuszi, cákcqmc đkpnrgmjz tửpxggkcqmc phákcqmi cũbkggng đkpnrdhpwu đkpnrưofohajcpc hỗapuy trợajcpkcqmc loạfueni phákcqmp thuậynkst tưofohơjytlng tựskmx.

kpaun Lậynksp dưofohmuszi sựskmx bấgmjzt đkpnrjgqmc dĩdvfm, cũbkggng giốevxdng nhưofoh nữpdua tửpxggkpauy.

Hắjgqmn cũbkggng nhậynksn thứdvwzc đkpnrưofohajcpc, đkpnrómuszkpau nữpdua đkpnraaring môfuenn đkpnrãwoiiuxlfmtrang mộqkntt chỗapuy vớmuszi Trầuzzxn sưofoh muộqknti, trừglzskcqmng ngưofohpthxi tạfuenm đkpnrưofohajcpc ra, thìawfeofohmuszng mạfueno thậynkst sựskmx cựskmxc kỳdhpwawfenh thưofohpthxng.

kpaun Lậynksp thấgmjzy vẻziup mặgmjzt khổsuxl sởuxlf cầuzzxu khẩawfen củueewa nữpdua tửpxggkpauy, thựskmxc cũbkggng khôfuenng cómuszzxzbc đkpnrqkntng đkpnrếajcpn mứdvwzc lậynksp tứdvwzc nhảcqjoy xuốevxdng dưofohmuszi, màkpaukpau khẽofoh vạfuench lákcqmzhpyy ra, cẩawfen thậynksn dònkwjdvfmt bómuszng ngưofohpthxi màkpauu trắjgqmng đkpnrang đkpnri đkpnrếajcpn.

Mặgmjzc kệgmjz cứdvwzu hay khôfuenng cứdvwzu, hắjgqmn cũbkggng muốevxdn trưofohmuszc tiêpnhtn nhìawfen xem ngưofohpthxi tớmuszi phákcqmp lựskmxc nôfuenng sâzhpyu đkpnrếajcpn đkpnrâzhpyu, hắjgqmn cũbkggng khôfuenng muốevxdn chỉqkntawfe nữpdua tửpxgg khôfuenng thâzhpyn thítjolch nàkpauy màkpau liềdhpwu cákcqmi mạfuenng nhỏpjgt củueewa mìawfenh.

Nếajcpu bómuszng trắjgqmng phákcqmp lựskmxc bìawfenh thưofohpthxng, Hàkpaun Lậynksp tựskmx nhiêpnhtn sẽofoh khôfuenng khákcqmch khítjol ra tay đkpnrákcqmnh chếajcpt, làkpaum cákcqmi "anh hùmtrang cứdvwzu mỹtiyl nhâzhpyn". Nhưofohng nếajcpu làkpau ngưofohpthxi phákcqmp lựskmxc thâzhpym hậynksu kinh ngưofohpthxi, Hàkpaun Lậynksp sẽofoh liệgmjzu đkpnrưofohpthxng liêpnhtn thủueew vớmuszi nữpdua đkpnraaring môfuenn màkpau đkpnrákcqmnh lạfueni kẻziup đkpnrdvfmch, hoặgmjzc làkpau lậynksp tứdvwzc trốevxdn đkpnri!

Nhưofohng đkpnrfpnt đkpnrdhpw phònkwjng vạfuenn nhấgmjzt, hắjgqmn đkpnrưofoha tay lấgmjzy từglzszxzbi trữpdua vậynkst ra phákcqmp khítjol "Kim phùmtra tửpxgg mẫaariu nhậynksn"mtrang phùmtra lụtjolc phònkwjng ngựskmx, rồaarii đkpnrem sợajcpi ti tuyếajcpn quấgmjzn lêpnhtn trêpnhtn ngómuszn tay vôfuen danh.

"Hắjgqmc hắjgqmc, chạfueny cũbkggng thậynkst khómusz coi! Nữpdua đkpnrgmjz tửpxgg củueewa Hoàkpaung phong cốevxdc đkpnrdhpwu [vôfuen dụtjolng nhưofoh vậynksy sao? Chạfueny mộqkntt đkpnroạfuenn đkpnrưofohpthxng dàkpaui nhưofoh vậynksy, lạfueni phảcqjoi tìawfem đkpnrếajcpn mộqkntt têpnhtn xúzxzb nam nhâzhpyn nàkpauo màkpau cầuzzxu cứdvwzu, trêpnhtn câzhpyy chẳdzarng lẽofohkpauawfenh lang khôfuenng thàkpaunh củueewa ngưofohơjytli?"

muszng trắjgqmng dầuzzxn dầuzzxn đkpnrếajcpn gầuzzxn, lộqknt ra làkpau mộqkntt nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng phiêpnhtu nhiêpnhtn, xem ra khuôfuenn mặgmjzt cũbkggng cómuszkpaui phầuzzxn tưofoh sắjgqmc, chỉqkntkpau hai châzhpyn màkpauy hưofohmuszng lêpnhtn, vẻziup mặgmjzt đkpnruzzxy sákcqmt khítjol.

Lờpthxi nàkpauy, hắjgqmn tuy nhiêpnhtn hưofohmuszng vềdhpw phítjola nữpdua tửpxgg ákcqmo vàkpaung dưofohmuszi tàkpaung câzhpyy, nhưofohng hai mắjgqmt biểfpntu lộqkntkcqmt khítjol lạfueni khôfuenng ngừglzsng hưofohmuszng lêpnhtn trêpnhtn câzhpyy, hiểfpntn nhiêpnhtn cũbkggng khôfuenng hềdhpw tựskmx đkpnrfueni nhưofoh lờpthxi bảcqjon thâzhpyn nómuszi, sựskmx che dấgmjzu nàkpauy khôfuenng lọuzzxt khỏpjgti mắjgqmt Hàkpaun Lậynksp, chítjolnh làkpaumuszkpaui phầuzzxn cốevxd kỵxmvz!

"Mưofohpthxi hai tầuzzxng côfuenng phákcqmp".

Sau khi dễsvlbkpaung nhìawfen ra nốevxdng sâzhpyu củueewa đkpnrevxdi phưofohơjytlng, Hàkpaun Lậynksp trong lònkwjng thởuxlf phàkpauo nhẹqyzx nhõpxggm mộqkntt hơjytli.

Chẳdzarng qua, hắjgqmn cómusz chúzxzbt nghi hoặgmjzc, vịdvfm nữpdua đkpnraaring môfuenn dưofohmuszi tàkpaung câzhpyy nàkpauy, cũbkggng làkpauofohpthxi hai tầuzzxng côfuenng phákcqmp, sao lạfueni bịdvfm đkpnruổsuxli giếajcpt thêpnht thảcqjom nhưofoh vậynksy! Chẳdzarng lẻziup đkpnrevxdi phưofohơjytlng cómusz thủueew đkpnroạfuenn đkpnrgmjzc biệgmjzt gìawfe, hoặgmjzc làkpaumusz phákcqmp khítjol lợajcpi hai gìawfe?


kpaun Lậynksp đkpnrang buồaarin bựskmxc suy nghĩdvfm, nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng hừglzs lạfuennh mộqkntt tiếajcpng, đkpnrqkntt nhiêpnhtn hai tay ákcqmo vung ra, hai đkpnrfueno bạfuench quang liềdhpwn từglzs trong tay ákcqmo bay ra, bay thẳdzarng đkpnrếajcpn nữpdua tửpxgg ákcqmo vàkpaung.

"Sưofoh huynh cứdvwzu ta, phákcqmp khítjol củueewa ta đkpnrãwoii bịdvfm hủueewy, khôfuenng thểfpnt ngădywhn cảcqjon!" Nữpdua tửpxgg ákcqmo vàkpaung khuôfuenn mặgmjzt thấgmjzt sắjgqmc, vộqknti vàkpaung mởuxlf miệgmjzng kêpnhtu.

Lờpthxi vừglzsa nómuszi ra, hai đkpnrfueno kim quang đkpnrãwoii phómuszng nhanh ra, nhằmkjrm hưofohmuszng bạfuench quang đkpnrang bay giữpduaa đkpnrưofohpthxng màkpau đkpnrómuszn đkpnruzzxu. Thìawfe ra Hàkpaun Lậynksp đkpnrãwoii khu đkpnrqkntng "Kim phùmtra tửpxgg mẫaariu nhậynksn" cầuzzxm trong tay, hai đkpnrfueno kim quang chítjolnh làkpau hai đkpnrfueno tửpxgg nhậynksn trong sốevxd đkpnrómusz.

Nữpdua tửpxgg ákcqmo vàkpaung mặgmjzt lộqknt vẻziup vui mừglzsng, lúzxzbc nàkpauy mớmuszi trấgmjzn đkpnrdvfmnh trởuxlf lạfueni.

kpaun Lậynksp sởuxlfdvfm ra tay. Mộqkntt mặgmjzt làkpau nghĩdvfm nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng khôfuenng cómuszawfe đkpnrákcqmng sợajcp, hắjgqmn cómusz thểfpntdvwzng phómusz đkpnrưofohajcpc, vềdhpw phưofohơjytlng diệgmjzn khákcqmc làkpauawfem thêpnhtm trợajcp thủueew trêpnhtn đkpnrưofohpthxng đkpnri, đkpnrfpnt khi đkpnrevxdi đkpnrdvfmch đkpnrcpng phảcqjoi đkpnrơjytln đkpnrqkntc. Dùmtra sao mộqkntt đkpnraaring môfuenn mưofohpthxi hai tầuzzxng côfuenng phákcqmp, thếajcpkpauo thìawfe trong tranh đkpnrgmjzu sau nàkpauy cũbkggng cómuszkcqmc dụtjolng!

"Cuốevxdi cùmtrang đkpnrãwoii nguyệgmjzn ýrjjp ra tay! Ta cònkwjn tưofohuxlfng rằmkjrng cákcqmc hạfuen sẽofoh tiếajcpp tụtjolc giảcqjozhpym vờpthx đkpnriếajcpc nữpduaa chứdvwz!" Nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng cưofohpthxi nómuszi, trêpnhtn mặgmjzt khôfuenng hềdhpw giậynkst mìawfenh, nhưofohng đkpnrưofoha tay lêpnhtn, mộqkntt ngọuzzxn lửpxgga thậynkst lớmuszn đkpnrákcqmnh thẳdzarng đkpnrếajcpn câzhpyy cổsuxl thụtjol.

"Oàkpaunh đkpnrùmtrang đkpnrùmtrang" mộqkntt tiếajcpng nổsuxl vang lêpnhtn, câzhpyy đkpnrfueni thụtjol nửpxgga trêpnhtn hồaaring quang bùmtrang lêpnhtn, trong nhákcqmy mắjgqmt đkpnrãwoii biếajcpn thàkpaunh tro bụtjoli. Nhưofohng vẫaarin khôfuenng cómusz dấgmjzu hiệgmjzu củueewa bấgmjzt luậynksn kẻziupkpauo hiệgmjzn thâzhpyn, đkpnriềdhpwu nàkpauy làkpaum cho nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng ngẩawfen ra.

iiktfueni hỏpjgta cầuzzxu phùmtra lụtjolc thậynkst làkpau lợajcpi hạfueni, côfuenofohơjytlng thậynkst đkpnrúzxzbng làkpau chịdvfmu chơjytli!" Điiktmkjrng sau gốevxdc câzhpyy bỗapuyng nhiêpnhtn xuấgmjzt hiệgmjzn thâzhpyn ảcqjonh củueewa Hàkpaun Lậynksp, hắjgqmn tựskmxa nhưofohofohpthxi màkpau khôfuenng cưofohpthxi nómuszi.

"Mưofohpthxi mộqkntt tầuzzxng?"

Nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng trưofohmuszc thìawfe ngẩawfen ra, sau lậynksp tứdvwzc lộqknt ra vẻziup khinh miệgmjzt.

kpau nữpdua tửpxgg ákcqmo vàkpaung vẻziup mặgmjzt thoảcqjoi mákcqmi, lậynksp tứdvwzc lạfueni chuyểfpntn sang kinh hoảcqjong, trong lònkwjng khôfuenng ngừglzsng âzhpym thầuzzxm kêpnhtu khổsuxl, nguyêpnhtn cònkwjn tưofohuxlfng làkpau cao thủueewofoh huynh nàkpauo trong môfuenn, khôfuenng nghĩdvfm tớmuszi lạfueni làkpauofoh đkpnrgmjztjolnh mớmuszi phákcqmp lựskmxc cònkwjn khôfuenng bằmkjrng mìawfenh.

"Vừglzsa rồaarii nếajcpu thàkpaunh thàkpaunh thậynkst thậynkst trákcqmnh ởuxlf mộqkntt bêpnhtn xem nákcqmo nhiệgmjzt, cómusz lẽofoh bổsuxln côfuenofohơjytlng tâzhpym tìawfenh tốevxdt sẽofoh tha cho ngưofohơjytli mộqkntt lầuzzxn. Nhưofohng mộqkntt khi đkpnrãwoii xuấgmjzt thủueew, vậynksy hai ngưofohpthxi cùmtrang làkpaum đkpnraaring mệgmjznh uyêpnhtn ưofohơjytlng đkpnri!" Nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng hai hàkpaung lôfuenng màkpauy càkpaung cong lêpnhtn, dùmtrang khẩawfeu khítjol âzhpym trầuzzxm nómuszi. Làkpaum cho khuôfuenn mặgmjzt vốevxdn cònkwjn cómusz chúzxzbt túzxzb lệgmjz, trởuxlfpnhtn dữpdua tợajcpn hẳdzarn lêpnhtn.

kpaun Lậynksp mỉqkntm cưofohpthxi, khôfuenng nómuszi đkpnrưofohajcpc mộqkntt lờpthxi chỉqknt đkpnriềdhpwu khiểfpntn kim nhậynksn ởuxlf trêpnhtn đkpnruzzxu, thâzhpyn mìawfenh tùmtray ýrjjp đkpnri vềdhpw phítjola nữpdua tửpxggkpauy.


iiktdvwzng lạfueni, ngưofohơjytli muốevxdn làkpaum gìawfe?"

Nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng khẽofoh quákcqmt, khoákcqmt tay vỗapuypnhtn trêpnhtn ngưofohpthxi xuấgmjzt ra màkpaun hàkpauo quang phònkwjng ngựskmx phákcqmp thuậynkst.

zxzbc nàkpauy, Hàkpaun Lậynksp chỉqkntnkwjn cákcqmch khoảcqjong vàkpaui chụtjolc trưofohajcpng! Điiktiềdhpwu nàkpauy làkpaum cho hắjgqmn cảcqjom thấgmjzy đkpnrákcqmng tiếajcpc!

Vốevxdn lầuzzxn trưofohmuszc lợajcpi dụtjolng ti tuyếajcpn trong suốevxdt, dễsvlbkpaung đkpnrákcqmnh chếajcpt đkpnrgmjz tửpxgg củueewa Thiêpnhtn khuyếajcpt bảcqjoo, Hàkpaun Lậynksp đkpnrevxdi vớmuszi loạfueni chiếajcpn thuậynkst nàkpauy cảcqjom thấgmjzy rấgmjzt hứdvwzng thúzxzb. Vừglzsa rồaarii ởuxlf trêpnhtn câzhpyy, thấgmjzy nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng khôfuenng cómusz phómuszng ra phònkwjng ngựskmx phákcqmp thuậynkst, linh cơjytl vừglzsa đkpnrqkntng hắjgqmn tựskmx nhiêpnhtn nghĩdvfm tớmuszi tákcqmi hiệgmjzn lạfueni màkpaun đkpnrómusz.

Nhưofohng đkpnrákcqmng tiếajcpc chítjolnh làkpau, đkpnrevxdi phưofohơjytlng thậynkst sựskmxkpau cẩawfen thậynksn, sớmuszm ýrjjp thứdvwzc đkpnrưofohajcpc cómusz chỗapuy khôfuenng đkpnrúzxzbng, đkpnrãwoii lấgmjzp đkpnri lỗapuy hổsuxlng nàkpauy. Làkpaum cho Hàkpaun Lậynksp khôfuenng khỏpjgti ngửpxgga đkpnruzzxu cảcqjom thákcqmn, nữpdua tửpxgg thựskmxc sựskmxkpau cẩawfen thâzhpyn hơjytln so vớmuszi nam tửpxgg nhiềdhpwu!

Mộqkntt khi đkpnrãwoii chơjytli tiểfpntu xảcqjoo khôfuenng đkpnrưofohajcpc, tựskmx nhiêpnhtn chỉqkntmusz thểfpntofohpthxng côfuenng.

kpaun Lậynksp sau khi thấgmjzt vọuzzxng thìawfemuszi gìawfebkggng vôfuen nghĩdvfma. Phònkwjng ngựskmx phákcqmp thuậynkst sau khi đkpnrưofohajcpc phómuszng ra, mẫaariu nhậynksn cầuzzxm trong tay nhẹqyzx nhàkpaung rung lêpnhtn, từglzs trong túzxzbi trữpdua vậynkst lạfueni bay ra sákcqmu thanh kim nhậynksn giốevxdng nhau nhưofoh đkpnrúzxzbc, hung hădywhng đkpnrákcqmnh vềdhpw phítjola đkpnrevxdi phưofohơjytlng.

Nữpdua tửpxgg ákcqmo vàkpaung vừglzsa thấgmjzy Hàkpaun Lậynksp phákcqmp khítjol tựskmxa hồaari bấgmjzt phàkpaum, tâzhpym tưofoh vốevxdn đkpnrãwoii chếajcpt đkpnri lạfueni sốevxdng lạfueni, lậynksp tứdvwzc cũbkggng nédvfmm ra mộqkntt lákcqm phùmtra lụtjolc, biếajcpn thàkpaunh mộqkntt đkpnrfueno hỏpjgta xàkpau thậynkst dàkpaui, bắjgqmn tớmuszi.

Nữpdua tửpxgg ákcqmo trắjgqmng cưofohpthxi lạfuennh, ngọuzzxc thủueew nhẹqyzx nhàkpaung lậynkst ra, mộqkntt cákcqmi gưofohơjytlng nhỏpjgt xuấgmjzt hiệgmjzn ởuxlf trong tay.

kpaung ta đkpnrem gưofohơjytlng nhẹqyzx nhàkpaung chiếajcpu lêpnhtn, mộqkntt luồaaring thanh quang phun ra, bao lấgmjzy kim nhậynksn cùmtrang hỏpjgta xàkpau đkpnrang đkpnrákcqmnh tớmuszi, làkpaum cho chúzxzbng đkpnrdvwzng ởuxlf giữpduaa khôfuenng trung màkpau quầuzzxn đkpnrcqjoo, rốevxdt cuộqkntc khôfuenng thểfpnt hạfuen xuốevxdng, giốevxdng nhưofohkpau bịdvfm ngưofohpthxi thi phákcqmp cấgmjzm chếajcp trụtjol.

kpaun Lậynksp mắjgqmt cũbkggng trợajcpn lêpnhtn! Điiktâzhpyy làkpau phákcqmp khítjolawfe? Sao lạfueni cómusz thểfpnt nghịdvfmch thiêpnhtn nhưofoh vậynksy]? Cómusz thểfpnt chếajcp ngựskmx phákcqmp khítjolmtrang phákcqmp thuậynkst củueewa ngưofohpthxi khákcqmc nhưofoh vậynksy, thếajcpkpauy làkpaum sao đkpnrákcqmnh?

"Sưofoh đkpnrgmjz đkpnrglzsng lo lắjgqmng, phákcqmp khítjolkpauy củueewa nàkpaung ta mộqkntt lầuzzxn chỉqkntmusz thểfpnt chếajcp ngựskmx khôfuenng vùmtrang màkpau thôfueni, hơjytln nữpduaa mỗapuyi lầuzzxn chỉqkntmusz thểfpnt chếajcp ngựskmx nửpxgga khắjgqmc thờpthxi gian, đkpnrếajcpn lúzxzbc đkpnrómusz phảcqjoi thu hồaarii khôfuenng cònkwjn hiệgmjzu nghiệgmjzm!" Nữpdua tửpxgg ákcqmo vàkpaung nhìawfen ra sựskmx kinh hãwoiii củueewa Hàkpaun Lậynksp, lậynksp tứdvwzc nómuszi lờpthxi an ủueewi.

kpaun Lậynksp nghe vậynksy, lúzxzbc nàkpauy mớmuszi an tâzhpym trởuxlf lạfueni, chẳdzarng qua nữpdua đkpnraaring môfuenn lạfueni nómuszi mộqkntt câzhpyu, lậynksp tứdvwzc lạfueni làkpaum cho Hàkpaun Lậynksp tâzhpym trạfuenng cădywhng thẳdzarng.

"Chẳdzarng qua, ákcqmc nữpduakpauy làkpau hậynksu nhâzhpyn củueewa Trưofohuxlfng lãwoiio nàkpauo đkpnrómusz củueewa Yểfpntm nguyệgmjzt tôfuenng, đkpnrưofohajcpc cho rấgmjzt nhiềdhpwu phákcqmp khítjol cổsuxl quákcqmi, sưofoh đkpnrgmjzwoiiy cẩawfen thậynksn thìawfe tốevxdt hơjytln!"

kpaun Lậynksp thấgmjzy hếajcpt chỗapuymuszi.

"Khôfuenng chỉqkntkpau nữpdua đkpnrgmjz tửpxggofohpthxi hai tầuzzxng côfuenng phákcqmp, thảcqjoo nàkpauo nữpdua đkpnraaring môfuenn nàkpauy lạfueni bạfueni mộqkntt cákcqmch chậynkst vậynkst nhưofoh vậynksy. Thìawfe ra đkpnrevxdi phưofohơjytlng làkpau ngưofohpthxi cómusz nhiềdhpwu bảcqjoo vậynkst! Sớmuszm biếajcpt nhưofoh vậynksy, thìawfebkggng khôfuenng đkpnri làkpaum cákcqmi trònkwj anh hùmtrang!"kpaun Lậynksp cảcqjom thấgmjzy hốevxdi hậynksn, thấgmjzy tákcqmm chítjoln phầuzzxn mưofohpthxi làkpau phảcqjoi liềdhpwu mạfuenng rồaarii!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.