Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 184 : Kim quang chuyên chi uy

    trước sau   
ukapn râettuu quai nóapjpn thấyixhy phùhsjs lụfesgc củxxwja Hàybban Lậddfvp tớybbai, cũwjjong khôofjqng cóapjpkzyk lo lắianwng, trêukapn ngưjoncsqiui hắianwn làybbavwxvng bảsqiuo hộdhbn mộdhbnc thuộdhbnc títdkinh, lựelrdc phòvwxvng hộdhbn kinh ngưjoncsqiui, côofjqng kítdkich bìkzyknh thưjoncsqiung căianwn bảsqiun làybba khôofjqng đqaekqaekybbao mắianwt.

ounpn nữwuita bằdhbnng vớybbai mộdhbnt tay lítdkinh mớybbai mưjoncsqiui mộdhbnt tầnzmwng côofjqng pháddfvp nhưjonc đqaektygsi phưjoncơounpng, hắianwn cũwjjong khôofjqng tin trêukapn ngưjoncsqiui lạbevri cóapjp phùhsjs lụfesgc uy lựelrdc lớybban gìkzyk, nhiềmnqiu lắianwm thìkzykwjjong chỉmprjybbaounp cấyixhp bậddfvc trung.

Bởfesgi vậddfvy vẫkiynn khôofjqng thèfesgm đqaekqaek ýwemw tiếngbop tụfesgc tiếngbon tớybbai, mởfesg rộdhbnng cáddfvi túlxcpi ra, tựelrda hồmyyo muốtygsn phóapjpng cáddfvi gìkzyk ra ngoàybbai.

ybba khi hắianwn ngoàybbai ýwemw muốtygsn bịakexybban hàybbao quang màybbau vàybbang vâettuy khốtygsn tạbevri chỗcbuo, sau khi nhậddfvn ra làybba "Thổnxgo lao thuậddfvt", vẻwjjo mặsqiut têukapn râettuu quai nóapjpn mớybbai khẽvmzk biếngbon, cảsqium thấyixhy sựelrdkzyknh cóapjp chúlxcpt khôofjqng ổnxgon.

lxcpc nàybbay, trong túlxcpi củxxwja hắianwn, xuấyixht ra mộdhbnt con rắianwn màybbau xanh biếngboc cóapjp mộdhbnt đqaekôofjqi cáddfvnh thịakext màybbau títdkim. Cặsqiup rắianwn nàybbay vừhunka hiệnzqhn, liềmnqin lậddfvp tứakexc "Oa oa"ukapu lêukapn vàybbai tiếngbong quáddfvi dịakex, mạbevrnh bạbevro khôofjqng ngừhunkng côofjqng pháddfvybban hàybbao quang màybbau vàybbang, làybbam cho màybban hàybbao quang bịakexofjqng kítdkich làybbam cho khôofjqng ngừhunkng run rẩapquy, khítdki lựelrdc phảsqiung phấyixht cũwjjong khôofjqng nhỏaqst.

ukapn râettuu quai nóapjpn thấyixhy vậddfvy, trong lòvwxvng vui mừhunkng, lạbevri lấyixhy ra mộdhbnt cáddfvi túlxcpi nữwuita, tiếngbop tụfesgc thảsqiu ra mộdhbnt con linh thúlxcp nữwuita, hợppcnp lựelrdc đqaekáddfvnh náddfvt thổnxgo lao. Hắianwn tin tưjoncfesgng rằdhbnng khôofjqng cầnzmwn tốtygsn nhiềmnqiu thờsqiui gian, hắianwn liềmnqin cóapjp thểqaek thoáddfvt ra!


Đdkcnếngbon lúlxcpc đqaekóapjp, nhấyixht đqaekakexnh đqaekem xưjoncơounpng sưjoncsqiun củxxwja đqaektygsi phưjoncơounpng màybba moi ra, mớybbai tiếngbot đqaekưjoncppcnc mốtygsi hậddfvn trong lòvwxvng.

ybban Lậddfvp căianwn bảsqiun khôofjqng đqaekqaek ýwemw đqaekếngbon đqaekakexch nhâettun bịakexettuy khốtygsn, màybba thâettun hìkzyknh chợppcnt lóapjpe, nhằdhbnm vềmnqi phítdkia ngưjoncsqiui củxxwja Thiêukapn khuyếngbot bảsqiuo. Thâettun pháddfvp cựelrdc nhanh, dọfxfoc theo đqaekưjoncsqiung đqaeki hắianwn nhưjoncapqun nhưjonc hiệnzqhn, thậddfvm chítdkivwxvn xuấyixht ra ảsqiuo ảsqiunh nốtygsi nhau, cóapjp vẻwjjo cựelrdc kỳwpwz quỷounp mịakex.

Đdkcnmyyong thờsqiui, tay củxxwja hắianwn vỗcbuo nhẹlxcp xuốtygsng túlxcpi trữwuit vậddfvt ởfesgukapn hôofjqng, "Kim phùhsjs tửlxcp mẫkiynu nhậddfvn" đqaekdhbnt nhiêukapn đqaeknxgoi thàybbanh pháddfvp khítdki kháddfvc khôofjqng lớybban bằdhbnng, đqaekưjoncppcnc nắianwm chặsqiut trong tay củxxwja hắianwn.

lxcpc nàybbay, ngưjoncsqiui củxxwja Thiêukapn khuyếngbot bảsqiuo rốtygst cụfesgc từhunk trong mộdhbnng đqaeklxcpp tỉmprjnh lạbevri, liếngboc mắianwt thấyixhy cảsqiunh tưjoncppcnng quỷounp dịakex nhưjonc thếngbo, sắianwc mặsqiut khôofjqng khỏaqsti đqaekbevri biếngbon, vộdhbni vàybbang lui vềmnqi phítdkia sau, lậddfvp tứakexc lậddfvt bàybban tay ra, mộdhbnt đqaekbevro phùhsjs chỉmprj liềmnqin xuấyixht hiệnzqhn trêukapn tay củxxwja hắianwn.

lxcpc nàybbay, Hàybban Lậddfvp còvwxvn cáddfvch hắianwn ítdkit nhấyixht táddfvm chítdkin trưjoncppcnng nữwuita, đqaekiềmnqiu nàybbay làybbam cho trong lòvwxvng hắianwn cũwjjong khôofjqng lo lắianwng mấyixhy, bởfesgi vìkzyk vẫkiynn còvwxvn đqaekxxwj thờsqiui gian thi triểqaekn phùhsjs lụfesgc.

Nhưjoncng còvwxvn khôofjqng chờsqiu hắianwn dùhsjsng linh lựelrdc kítdkich pháddfvt phùhsjs lụfesgc, đqaekãxxwj kinh ngạbevrc thấyixhy, Hàybban Lậddfvp đqaekang xôofjqng tớybbai, đqaekdhbnt nhiêukapn nhìkzykn vềmnqi phítdkia hắianwn màybbajoncsqiui mộdhbnt cáddfvch thầnzmwn bítdki, tiếngbop theo mộdhbnt tay hưjoncybbang vềmnqi phítdkia hắianwn nhẹlxcp nhàybbang vung lêukapn, đqaekdhbnng táddfvc giốtygsng nhưjonc ngưjoncsqiui thưjoncsqiung ởfesg nhâettun gian chàybbao hỏaqsti lẫkiynn nhau. Cùhsjsng lúlxcpc đqaekóapjp, hắianwn cũwjjong cảsqium thấyixhy trêukapn cổnxgoounpi ngứakexa, tựelrda hồmyyoapjp con muỗcbuoi cắianwn mộdhbnt cáddfvi.

Ngưjoncsqiui củxxwja Thiêukapn khuyếngbot bảsqiuo rùhsjsng mìkzyknh, còvwxvn chưjonca kịakexp hiểqaeku đqaekưjoncppcnc dụfesgng ýwemw củxxwja đqaektygsi phưjoncơounpng, liềmnqin cảsqium thấyixhy thiêukapn toàybban đqaekakexa chuyểqaekn, tiếngbop theo hai mắianwt tốtygsi sầnzmwm, khôofjqng còvwxvn biếngbot gìkzyk nữwuita.

"Nghiêukapm huynh đqaeknzqh!"

ukapn râettuu quai nóapjpn Linh thúlxcpounpn đqaekakexng ởfesgukapn kia, hai mắianwt trợppcnn lêukapn, tấyixht cảsqiu đqaekmnqiu thấyixhy rõqaekybbang, khôofjqng khỏaqsti thấyixht thanh kêukapu lêukapn.

Hắianwn chítdkinh mắianwt nhìkzykn thấyixhy, Hàybban Lậddfvp vọfxfot tớybbai còvwxvn cáddfvch bạbevrn tốtygst củxxwja hắianwn vàybbai trưjoncppcnng, thìkzyk tay nhẹlxcp nhàybbang vung lêukapn, thìkzyk ngưjoncsqiui bạbevrn lâettuu năianwm củxxwja hắianwn đqaekãxxwj mấyixht đqaeknzmwu, đqaeknzmwu ngưjoncsqiui rơounpi xuốtygsng lăianwn lôofjqng lốtygsc trêukapn mặsqiut đqaekyixht, ngưjoncsqiui chia làybbam hai. Thâettun mìkzyknh khôofjqng đqaeknzmwu lạbevri tiếngbop tụfesgc lui lạbevri mấyixhy bưjoncybbac, rồmyyoi mớybbai ngãxxwj xuốtygsng đqaekyixht, mộdhbnt luồmyyong máddfvu bắianwn vọfxfot lêukapn cao mấyixhy thưjoncybbac.

ukapn râettuu quai nóapjpn, cảsqium thấyixhy tay châettun lạbevrnh lẻwjjoo, sau lưjoncng mồmyyoofjqi lạbevrnh chảsqiuy ra.

Thủxxwj đqaekoạbevrn đqaektygsi phưjoncơounpng giếngbot chếngbot bạbevrn tốtygst củxxwja hắianwn, rấyixht yêukapu dịakex! Thếngboybbao màybba lạbevri cáddfvch khôofjqng giếngbot chếngbot, hắianwn cóapjp thểqaek thấyixhy rấyixht rõqaekybbang, đqaektygsi phưjoncơounpng thậddfvt sựelrd mộdhbnt chúlxcpt pháddfvp thuậddfvt cũwjjong vôofjq dụfesgng.

"Tiểqaeku tửlxcp, chờsqiu ta ra ngoàybbai, ta phảsqiui đqaekem ngưjoncơounpi thiêukapn đqaekao vạbevrn quảsqiu!" Tuy cảsqium thấyixhy mồmyyoofjqi lạbevrnh trêukapn tráddfvn chảsqiuy ra, tràybban ngậddfvp cảsqium giáddfvc thưjoncơounpng tiếngboc cho bạbevrn, têukapn râettuu quai nóapjpn cấyixhp cho mìkzyknh thêukapm can đqaeksqium, giảsqiu ra hìkzyknh dáddfvng hung thầnzmwn áddfvc sáddfvt, cốtygs gắianwng hùhsjs dọfxfoa.


Nhưjoncng trêukapn thựelrdc tếngbo, nộdhbni tâettum củxxwja hắianwn đqaekãxxwj sớybbam quyếngbot đqaekakexnh, chỉmprj cầnzmwn thoáddfvt khỏaqsti thổnxgo lao thuậddfvt, liềmnqin lậddfvp tứakexc chạbevry thậddfvt xa, quâettun tửlxcpddfvo thùhsjs, mưjoncsqiui năianwm khôofjqng muộdhbnn!

Tiểqaeku tửlxcp trưjoncybbac mắianwt rấyixht tàybbaofjqn, chẳeutkng nhữwuitng cóapjp thổnxgo lao thuậddfvt phùhsjs lụfesgc bậddfvc cao, còvwxvn cóapjp thểqaek giếngbot ngưjoncsqiui vôofjqkzyknh, thậddfvt sựelrd khôofjqng dễrodr đqaektygsi phóapjp! Vìkzyk bạbevrn tốtygst báddfvo thùhsjs tấyixht nhiêukapn làybba trọfxfong yếngbou, nhưjoncng cáddfvi mạbevrng nhỏaqst củxxwja bảsqiun thâettun tựelrda hồmyyoybbang quan trọfxfong hơounpn!

ukapn râettuu quai nóapjpn nhìkzykn nhưjonc hung áddfvc, nhưjoncng lạbevri nháddfvt gan nhưjonc chuộdhbnt nhắianwt, khi yếngbou sợppcn mạbevrnh! Cáddfvi nàybbay thậddfvt đqaekúlxcpng làybbaybbam cho ngưjoncsqiui ta ngạbevrc nhiêukapn!

ybban Lậddfvp đqaekưjoncơounpng nhiêukapn khôofjqng biếngbot đqaekưjoncppcnc ýwemw nghĩdkcn củxxwja đqaektygsi phưjoncơounpng, hắianwn chỉmprj thấyixhy đqaekưjoncppcnc, đqaektygsi phưjoncơounpng lạbevri thảsqiu ra mộdhbnt con dãxxwj thúlxcp giốtygsng nhưjoncybba Xuyêukapn sơounpn giáddfvp, cùhsjsng con rắianwn kia tấyixhn côofjqng màybban hàybbao quang màybbau vàybbang. Màybba bảsqiun thâettun hắianwn cũwjjong xuấyixht ra mộdhbnt đqaekôofjqi pháddfvp khítdki thiếngbot bổnxgong, hỗcbuo trợppcn hai con quáddfvi thúlxcp đqaekang pháddfvybban hàybbao quang, làybbam cho màybban hàybbao quang lóapjpe lêukapn lúlxcpc sáddfvng lúlxcpc tốtygsi khôofjqng ngừhunkng.

Xem ra Thổnxgo lao thuậddfvt cũwjjong khôofjqng duy trìkzyk đqaekưjoncppcnc bao lâettuu nữwuita!

Ýrodr thứakexc đqaekưjoncppcnc đqaekiềmnqiu nàybbay Hàybban Lậddfvp lúlxcpc nàybbay lấyixhy ra phùhsjs bảsqiuo "Kim quang chuyêukapn" đqaekưjonca đqaekếngbon trưjoncybbac mắianwt, dùhsjsng hai mắianwt nìkzykn thẳeutkng vàybbao, ngưjoncng thầnzmwn khu đqaekdhbnng. Cáddfvch dùhsjsng kháddfvc vớybbai pháddfvp khítdkikzyknh thưjoncsqiung, Hàybban Lậddfvp thậddfvt sựelrd lo lắianwng! Đdkcntygsi phưjoncơounpng dùhsjs sao cũwjjong làybba cao thủxxwj tầnzmwng mưjoncsqiui ba, nếngbou mộdhbnt đqaekòvwxvn khôofjqng thểqaek đqaekáddfvnh chếngbot, chờsqiu hắianwn thoáddfvt khốtygsn thìkzyk sẽvmzk gặsqiup phiềmnqin toáddfvi rấyixht lớybban! Hắianwn đqaekếngbon nay vẫkiynn nhớybbaqaek trậddfvn chiếngbon vấyixht vảsqiu vớybbai "Lụfesgc sưjonc huynh", "Lụfesgc sưjonc huynh"lxcpc ấyixhy cũwjjong chỉmprj tớybbai tầnzmwng mưjoncsqiui hai!

Tuy nóapjpi, hắianwn hiệnzqhn tạbevri xuấyixht kỳwpwz bấyixht ýwemwhsjsng ti tuyếngbon trong suốtygst xửlxcpwemw mộdhbnt ngưjoncsqiui cũwjjong làybba tầnzmwng mưjoncsqiui hai, nhưjoncng cáddfvi nàybbay cũwjjong khôofjqng đqaekbevri biểqaeku cho việnzqhc gãxxwjettuu quai nóapjpn đqaekãxxwjapjp phòvwxvng bịakex, cũwjjong sẽvmzk dễrodrybbang đqaekqaek cho hắianwn đqaekianwc thủxxwj nhưjonc thếngbo!

joncybbai Thổnxgo lao thuậddfvt gãxxwjettuu quai nóapjpn thấyixhy Hàybban Lậddfvp cóapjpybbanh đqaekdhbnng kỳwpwz quáddfvi vớybbai phùhsjs bảsqiuo trong tay, trong lòvwxvng rấyixht khẩapqun trưjoncơounpng, mộdhbnt đqaekôofjqi thiếngbot bổnxgong màybbau đqaeken vung đqaekddfvp càybbang thêukapm gấyixhp! Nhưjoncng màybban hàybbao quang màybbau vàybbang củxxwja "Thổnxgo lao thuậddfvt", thậddfvt sựelrd lợppcni hạbevri! Cho dùhsjs biếngbon hìkzyknh thàybbanh ảsqium đqaekbevrm cựelrdc kỳwpwz yếngbou ớybbat, nhưjoncng vẫkiynn kiêukapn cưjoncsqiung bảsqiuo trìkzyk hoàybban chỉmprjnh! Làybbam cho têukapn râettuu quai nóapjpn, cơounp hồmyyo tứakexc muốtygsn hộdhbnc máddfvu!

lxcpc nàybbay, hắianwn đqaekdhbnt nhiêukapn cảsqium thấyixhy mộdhbnt cổnxgo linh khítdki kinh ngưjoncsqiui, theo phítdkia Hàybban Lậddfvp màybba phóapjpng lêukapn cao, khôofjqng khỏaqsti đqaekdhbnng táddfvc chậddfvm lạbevri, dừhunkng tay nhìkzykn lạbevri.

Chỉmprj thấyixhy, trêukapn tay Hàybban Lậddfvp kim quang đqaekbevri phóapjpng, mộdhbnt vậddfvt thểqaekkzyknh chữwuit nhậddfvt kim quang sáddfvng rựelrdc chậddfvm rãxxwji bay lêukapn, lơounp lửlxcpng ởfesg giữwuita khôofjqng trung. Màybba linh khítdki tậddfvn trờsqiui chítdkinh làybba từhunk trêukapn vậddfvt nàybbay truyềmnqin đqaekếngbon!

"Phùhsjs bảsqiuo"!

ukapn râettuu quai nóapjpn, sắianwc mặsqiut đqaekbevri biếngbon, sợppcnxxwji kêukapu lêukapn. Hắianwn lạbevri nhìkzykn ra đqaekưjoncppcnc lai lịakexch củxxwja Kim quang chuyêukapn nàybbay.

Nhưjoncng hắianwn khôofjqng biếngbot, Hàybban Lậddfvp lúlxcpc nàybbay sắianwc mặsqiut cũwjjong táddfvi nhợppcnt, vẻwjjo mặsqiut hoảsqiung sợppcn. Bởfesgi vìkzyk vậddfvt thểqaek đqaekang lơounp lửlxcpng kia, đqaekang liềmnqiu mạbevrng húlxcpt lấyixhy pháddfvp lựelrdc trong cơounp thểqaek hắianwn, cuồmyyon cuộdhbnn khôofjqng ngừhunkng, liêukapn miêukapn khôofjqng dứakext, căianwn bảsqiun làybba khôofjqng thểqaek dừhunkng lạbevri, khôofjqng hềmnqikzykybban Lậddfvp muốtygsn thởfesg khôofjqng nổnxgoi màybba bỏaqst qua.


ybban Lậddfvp âettum thầnzmwm kêukapu khổnxgo, mộdhbnt bêukapn than khổnxgo, mộdhbnt bêukapn mắianwng Vạbevrn bảsqiuo cáddfvc đqaekãxxwjddfvn vậddfvt nàybbay cho hắianwn, "Phùhsjs bảsqiuo nàybbay làybbaddfvi gìkzyk, rõqaekybbang làybba quỷounplxcpt máddfvu chếngbot ngưjoncsqiui!"

Chẳeutkng qua, khi đqaekãxxwj hấyixhp thụfesg ba phầnzmwn pháddfvp lựelrdc củxxwja hắianwn, phùhsjs bảsqiuo rốtygst cụfesgc đqaekìkzyknh chỉmprjybbanh đqaekdhbnng đqaekukapn cuồmyyong đqaekóapjp, trởfesgukapn bìkzyknh tĩdkcnnh lạbevri, quyềmnqin khốtygsng chếngbo lạbevri vềmnqi tay Hàybban Lậddfvp.

lxcpc nàybbay, Hàybban Lậddfvp mộdhbnt chúlxcpt cũwjjong khôofjqng do dựelrd, lấyixhy tay vung ra, Kim quang chuyêukapn phùhsjs bảsqiuo lậddfvp tứakexc bắianwn nhanh ra, thẳeutkng hưjoncybbang đqaekếngbon têukapn râettuu quai nóapjpn còvwxvn khốtygsn trong Thổnxgo lao thuậddfvt, lúlxcpc nàybbay sắianwc mặsqiut vàybbang nhưjonc nghệnzqh, hồmyyon vítdkia lêukapn mâettuy.

Kim chuyêukapn đqaekóapjpn gióapjpybba lớybban lêukapn, trong chớybbap mắianwt biếngbon lớybban nhưjonc mộdhbnt gian phòvwxvng, mặsqiut trêukapn linh khítdki vờsqiun quanh, kim quang bắianwn ra bốtygsn phítdkia, thanh thếngbo thậddfvt làybba kinh ngưjoncsqiui. Khi đqaekếngbon trêukapn đqaekmprjnh đqaeknzmwu củxxwja têukapn râettuu quai nóapjpn, kim chuyêukapn đqaekãxxwj giốtygsng nhưjonc mộdhbnt ngọfxfon núlxcpi nhỏaqst, khôofjqng kháddfvch khítdkiybba vỗcbuo thẳeutkng xuốtygsng.

"Ầppcnm"!

"A"!

Mộdhbnt tiếngbong nổnxgohsjsng tiếngbong hérodrt thảsqium thiếngbot củxxwja têukapn râettuu quai nóapjpn vang lêukapn, sau đqaekóapjp đqaekyixht cũwjjong kịakexch liệnzqht chấyixhn đqaekdhbnng.

ybban Lậddfvp vừhunka mừhunkng vừhunka sợppcn, vẻwjjo mặsqiut còvwxvn cóapjp đqaekiểqaekm kỳwpwz quáddfvi.

Chẳeutkng lẻwjjo cứakex nhưjonc vậddfvy đqaekãxxwj tiêukapu diệnzqht đqaekưjoncppcnc têukapn tầnzmwng mưjoncsqiui ba kia rồmyyoi sao, Hàybban Lậddfvp cóapjp chúlxcpt khóapjpapjp thểqaek tin đqaekưjoncppcnc.

Hắianwn đqaekem phùhsjs bảsqiuo thu lạbevri, Kim quang chuyêukapn kia lậddfvp tứakexc khôofjqi phụfesgc nguyêukapn hìkzyknh, bay vềmnqi trong tay Hàybban Lậddfvp, màybba chỗcbuo Kim chuyêukapn nệnzqhn xuốtygsng, mộdhbnt cáddfvi hốtygs siêukapu to sâettuu cảsqiu trưjoncppcnng rộdhbnng vàybbai chụfesgc trưjoncppcnng xuấyixht hiệnzqhn! Màybbaukapn râettuu quai nóapjpn cùhsjsng linh thúlxcp củxxwja hắianwn sớybbam đqaekãxxwj thàybbanh đqaekáddfvm bùhsjsn, khôofjqng còvwxvn phâettun biệnzqht đqaekưjoncppcnc đqaekâettuu làybba đqaekâettuu.

Đdkcntygsi mặsqiut vớybbai kim chuyêukapn, bấyixht luậddfvn làybbaybban hàybbao quang màybbau vàybbang củxxwja Thổnxgo lao thuậddfvt, hay làybbaybban phòvwxvng hộdhbn củxxwja têukapn râettuu quai nóapjpn, cũwjjong khôofjqng thểqaek tồmyyon tạbevri đqaekưjoncppcnc, khôofjqng thểqaek cảsqiun trởfesg mộdhbnt chúlxcpt nàybbao, đqaekmnqiu bịakex đqaekddfvp náddfvt.

Đdkcnâettuy làybba sựelrd thậddfvt! Hàybban Lậddfvp cóapjp chúlxcpt mờsqiu mịakext. Giốtygsng nhưjonc mộdhbnt quyềmnqin đqaekáddfvnh ra, lạbevri nhưjonc đqaekáddfvnh vàybbao hưjonc khôofjqng.

Rốtygst cuộdhbnc làybbaukapn râettuu quai nóapjpn nàybbay quáddfv tệnzqh, hay làybba "Kim quang chuyêukapn"ybbay uy lựelrdc quáddfv lớybban? Hàybban Lậddfvp nhấyixht thờsqiui khôofjqng thểqaek pháddfvn đqaekddfvn ra. Chẳeutkng qua, làybbam ra tiếngbong đqaekdhbnng lớybban nhưjonc vậddfvy, nơounpi nàybbay khôofjqng nêukapn ởfesgettuu, đqaekóapjp mớybbai làybba thựelrdc tếngbo!

ybban Lậddfvp sau khi mơounp hồmyyo mộdhbnt chúlxcpt, liềmnqin thanh tỉmprjnh lạbevri. Hắianwn đqaekem hai thi thểqaek kia hủxxwjy đqaeki, rồmyyoi mang theo mớybbalxcpi trữwuit vậddfvt cóapjp đqaekưjoncppcnc ngoàybbai ýwemw muốtygsn, rờsqiui khỏaqsti nơounpi đqaekâettuy, rờsqiui khỏaqsti Nhấyixht tuyếngbon thiêukapn nàybbay.

Sau khi đqaeki mộdhbnt hồmyyoi, tớybbai mộdhbnt khu rừhunkng rậddfvm, đqaekâettuy cũwjjong làybbaounpi phụfesgc kítdkich giếngbot ngưjoncsqiui rấyixht tốtygst, Hàybban Lậddfvp trưjoncybbac khi tiếngbon vàybbao, quyếngbot đqaekakexnh tìkzykm mộdhbnt chỗcbuo trưjoncybbac tiêukapn nghỉmprj tạbevrm mộdhbnt chúlxcpt, khôofjqi phụfesgc lạbevri hạbevr pháddfvp lựelrdc đqaekãxxwj tổnxgon thấyixht. Nâettung cao khảsqiuianwng tựelrd bảsqiuo vệnzqh bảsqiun thâettun!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.