Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 184 : Kim quang chuyên chi uy

    trước sau   
lnsvn râwwlou quai nówhbhn thấtecuy phùinic lụmxzmc củjkiqa Hàomqvn Lậqzpgp tớiobki, cũiobkng khôjgfing cówhbhshyj lo lắtecung, trêlnsvn ngưkqifogkwi hắtecun làomqvlaxpng bảpkduo hộudpt mộudptc thuộudptc tíkbiynh, lựudptc phòlaxpng hộudpt kinh ngưkqifogkwi, côjgfing kíkbiych bìshyjnh thưkqifogkwng căfdpen bảpkdun làomqv khôjgfing đfgumztogomqvo mắtecut.

lzgln nữobhma bằakwrng vớiobki mộudptt tay líkbiynh mớiobki mưkqifogkwi mộudptt tầibhqng côjgfing phápkdup nhưkqif đfgummxzmi phưkqifơlzglng, hắtecun cũiobkng khôjgfing tin trêlnsvn ngưkqifogkwi lạqzpgi cówhbh phùinic lụmxzmc uy lựudptc lớiobkn gìshyj, nhiềwgswu lắtecum thìshyjiobkng chỉxsgpomqvlzgl cấtecup bậqzpgc trung.

Bởrnnvi vậqzpgy vẫlnsvn khôjgfing thèiobkm đfgumztog ýfbaj tiếuilnp tụmxzmc tiếuilnn tớiobki, mởrnnv rộudptng cápkdui túbysni ra, tựudpta hồhixy muốmxzmn phówhbhng cápkdui gìshyj ra ngoàomqvi.

omqv khi hắtecun ngoàomqvi ýfbaj muốmxzmn bịzvefomqvn hàomqvo quang màomqvu vàomqvng vâwwloy khốmxzmn tạqzpgi chỗshyj, sau khi nhậqzpgn ra làomqv "Thổshvr lao thuậqzpgt", vẻttbn mặrrmht têlnsvn râwwlou quai nówhbhn mớiobki khẽdsei biếuilnn, cảpkdum thấtecuy sựudptshyjnh cówhbh chúbysnt khôjgfing ổshvrn.

bysnc nàomqvy, trong túbysni củjkiqa hắtecun, xuấtecut ra mộudptt con rắtecun màomqvu xanh biếuilnc cówhbh mộudptt đfgumôjgfii cápkdunh thịzveft màomqvu tíkbiym. Cặrrmhp rắtecun nàomqvy vừwhbha hiệttbnn, liềwgswn lậqzpgp tứompzc "Oa oa"lnsvu lêlnsvn vàomqvi tiếuilnng quápkdui dịzvef, mạqzpgnh bạqzpgo khôjgfing ngừwhbhng côjgfing phápkduomqvn hàomqvo quang màomqvu vàomqvng, làomqvm cho màomqvn hàomqvo quang bịzvefjgfing kíkbiych làomqvm cho khôjgfing ngừwhbhng run rẩjkiqy, khíkbiy lựudptc phảpkdung phấtecut cũiobkng khôjgfing nhỏxvaa.

lnsvn râwwlou quai nówhbhn thấtecuy vậqzpgy, trong lòlaxpng vui mừwhbhng, lạqzpgi lấtecuy ra mộudptt cápkdui túbysni nữobhma, tiếuilnp tụmxzmc thảpkdu ra mộudptt con linh thúbysn nữobhma, hợpkdup lựudptc đfgumápkdunh nápkdut thổshvr lao. Hắtecun tin tưkqifrnnvng rằakwrng khôjgfing cầibhqn tốmxzmn nhiềwgswu thờogkwi gian, hắtecun liềwgswn cówhbh thểztog thoápkdut ra!


Đzxhhếuilnn lúbysnc đfgumówhbh, nhấtecut đfgumzvefnh đfgumem xưkqifơlzglng sưkqifogkwn củjkiqa đfgummxzmi phưkqifơlzglng màomqv moi ra, mớiobki tiếuilnt đfgumưkqifpkduc mốmxzmi hậqzpgn trong lòlaxpng.

omqvn Lậqzpgp căfdpen bảpkdun khôjgfing đfgumztog ýfbaj đfgumếuilnn đfgumzvefch nhâwwlon bịzvefwwloy khốmxzmn, màomqv thâwwlon hìshyjnh chợpkdut lówhbhe, nhằakwrm vềwgsw phíkbiya ngưkqifogkwi củjkiqa Thiêlnsvn khuyếuilnt bảpkduo. Thâwwlon phápkdup cựudptc nhanh, dọacgqc theo đfgumưkqifogkwng đfgumi hắtecun nhưkqifjkiqn nhưkqif hiệttbnn, thậqzpgm chíkbiylaxpn xuấtecut ra ảpkduo ảpkdunh nốmxzmi nhau, cówhbh vẻttbn cựudptc kỳqzpg quỷsxhp mịzvef.

Đzxhhhixyng thờogkwi, tay củjkiqa hắtecun vỗshyj nhẹqdtl xuốmxzmng túbysni trữobhm vậqzpgt ởrnnvlnsvn hôjgfing, "Kim phùinic tửakwr mẫlnsvu nhậqzpgn" đfgumudptt nhiêlnsvn đfgumshvri thàomqvnh phápkdup khíkbiy khápkduc khôjgfing lớiobkn bằakwrng, đfgumưkqifpkduc nắtecum chặrrmht trong tay củjkiqa hắtecun.

bysnc nàomqvy, ngưkqifogkwi củjkiqa Thiêlnsvn khuyếuilnt bảpkduo rốmxzmt cụmxzmc từwhbh trong mộudptng đfgumqdtlp tỉxsgpnh lạqzpgi, liếuilnc mắtecut thấtecuy cảpkdunh tưkqifpkdung quỷsxhp dịzvef nhưkqif thếuiln, sắtecuc mặrrmht khôjgfing khỏxvaai đfgumqzpgi biếuilnn, vộudpti vàomqvng lui vềwgsw phíkbiya sau, lậqzpgp tứompzc lậqzpgt bàomqvn tay ra, mộudptt đfgumqzpgo phùinic chỉxsgp liềwgswn xuấtecut hiệttbnn trêlnsvn tay củjkiqa hắtecun.

bysnc nàomqvy, Hàomqvn Lậqzpgp còlaxpn cápkduch hắtecun íkbiyt nhấtecut tápkdum chíkbiyn trưkqifpkdung nữobhma, đfgumiềwgswu nàomqvy làomqvm cho trong lòlaxpng hắtecun cũiobkng khôjgfing lo lắtecung mấtecuy, bởrnnvi vìshyj vẫlnsvn còlaxpn đfgumjkiq thờogkwi gian thi triểztogn phùinic lụmxzmc.

Nhưkqifng còlaxpn khôjgfing chờogkw hắtecun dùinicng linh lựudptc kíkbiych phápkdut phùinic lụmxzmc, đfgumãceet kinh ngạqzpgc thấtecuy, Hàomqvn Lậqzpgp đfgumang xôjgfing tớiobki, đfgumudptt nhiêlnsvn nhìshyjn vềwgsw phíkbiya hắtecun màomqvkqifogkwi mộudptt cápkduch thầibhqn bíkbiy, tiếuilnp theo mộudptt tay hưkqifiobkng vềwgsw phíkbiya hắtecun nhẹqdtl nhàomqvng vung lêlnsvn, đfgumudptng tápkduc giốmxzmng nhưkqif ngưkqifogkwi thưkqifogkwng ởrnnv nhâwwlon gian chàomqvo hỏxvaai lẫlnsvn nhau. Cùinicng lúbysnc đfgumówhbh, hắtecun cũiobkng cảpkdum thấtecuy trêlnsvn cổshvrlzgli ngứompza, tựudpta hồhixywhbh con muỗshyji cắtecun mộudptt cápkdui.

Ngưkqifogkwi củjkiqa Thiêlnsvn khuyếuilnt bảpkduo rùinicng mìshyjnh, còlaxpn chưkqifa kịzvefp hiểztogu đfgumưkqifpkduc dụmxzmng ýfbaj củjkiqa đfgummxzmi phưkqifơlzglng, liềwgswn cảpkdum thấtecuy thiêlnsvn toàomqvn đfgumzvefa chuyểztogn, tiếuilnp theo hai mắtecut tốmxzmi sầibhqm, khôjgfing còlaxpn biếuilnt gìshyj nữobhma.

"Nghiêlnsvm huynh đfgumttbn!"

lnsvn râwwlou quai nówhbhn Linh thúbysnlzgln đfgumompzng ởrnnvlnsvn kia, hai mắtecut trợpkdun lêlnsvn, tấtecut cảpkdu đfgumwgswu thấtecuy rõcnmcomqvng, khôjgfing khỏxvaai thấtecut thanh kêlnsvu lêlnsvn.

Hắtecun chíkbiynh mắtecut nhìshyjn thấtecuy, Hàomqvn Lậqzpgp vọacgqt tớiobki còlaxpn cápkduch bạqzpgn tốmxzmt củjkiqa hắtecun vàomqvi trưkqifpkdung, thìshyj tay nhẹqdtl nhàomqvng vung lêlnsvn, thìshyj ngưkqifogkwi bạqzpgn lâwwlou năfdpem củjkiqa hắtecun đfgumãceet mấtecut đfgumibhqu, đfgumibhqu ngưkqifogkwi rơlzgli xuốmxzmng lăfdpen lôjgfing lốmxzmc trêlnsvn mặrrmht đfgumtecut, ngưkqifogkwi chia làomqvm hai. Thâwwlon mìshyjnh khôjgfing đfgumibhqu lạqzpgi tiếuilnp tụmxzmc lui lạqzpgi mấtecuy bưkqifiobkc, rồhixyi mớiobki ngãceet xuốmxzmng đfgumtecut, mộudptt luồhixyng mápkduu bắtecun vọacgqt lêlnsvn cao mấtecuy thưkqifiobkc.

lnsvn râwwlou quai nówhbhn, cảpkdum thấtecuy tay châwwlon lạqzpgnh lẻttbno, sau lưkqifng mồhixyjgfii lạqzpgnh chảpkduy ra.

Thủjkiq đfgumoạqzpgn đfgummxzmi phưkqifơlzglng giếuilnt chếuilnt bạqzpgn tốmxzmt củjkiqa hắtecun, rấtecut yêlnsvu dịzvef! Thếuilnomqvo màomqv lạqzpgi cápkduch khôjgfing giếuilnt chếuilnt, hắtecun cówhbh thểztog thấtecuy rấtecut rõcnmcomqvng, đfgummxzmi phưkqifơlzglng thậqzpgt sựudpt mộudptt chúbysnt phápkdup thuậqzpgt cũiobkng vôjgfi dụmxzmng.

"Tiểztogu tửakwr, chờogkw ta ra ngoàomqvi, ta phảpkdui đfgumem ngưkqifơlzgli thiêlnsvn đfgumao vạqzpgn quảpkdu!" Tuy cảpkdum thấtecuy mồhixyjgfii lạqzpgnh trêlnsvn trápkdun chảpkduy ra, tràomqvn ngậqzpgp cảpkdum giápkduc thưkqifơlzglng tiếuilnc cho bạqzpgn, têlnsvn râwwlou quai nówhbhn cấtecup cho mìshyjnh thêlnsvm can đfgumpkdum, giảpkdu ra hìshyjnh dápkdung hung thầibhqn ápkduc sápkdut, cốmxzm gắtecung hùinic dọacgqa.


Nhưkqifng trêlnsvn thựudptc tếuiln, nộudpti tâwwlom củjkiqa hắtecun đfgumãceet sớiobkm quyếuilnt đfgumzvefnh, chỉxsgp cầibhqn thoápkdut khỏxvaai thổshvr lao thuậqzpgt, liềwgswn lậqzpgp tứompzc chạqzpgy thậqzpgt xa, quâwwlon tửakwrpkduo thùinic, mưkqifogkwi năfdpem khôjgfing muộudptn!

Tiểztogu tửakwr trưkqifiobkc mắtecut rấtecut tàomqvjgfin, chẳzaqxng nhữobhmng cówhbh thổshvr lao thuậqzpgt phùinic lụmxzmc bậqzpgc cao, còlaxpn cówhbh thểztog giếuilnt ngưkqifogkwi vôjgfishyjnh, thậqzpgt sựudpt khôjgfing dễzrpc đfgummxzmi phówhbh! Vìshyj bạqzpgn tốmxzmt bápkduo thùinic tấtecut nhiêlnsvn làomqv trọacgqng yếuilnu, nhưkqifng cápkdui mạqzpgng nhỏxvaa củjkiqa bảpkdun thâwwlon tựudpta hồhixyomqvng quan trọacgqng hơlzgln!

lnsvn râwwlou quai nówhbhn nhìshyjn nhưkqif hung ápkduc, nhưkqifng lạqzpgi nhápkdut gan nhưkqif chuộudptt nhắtecut, khi yếuilnu sợpkdu mạqzpgnh! Cápkdui nàomqvy thậqzpgt đfgumúbysnng làomqvomqvm cho ngưkqifogkwi ta ngạqzpgc nhiêlnsvn!

omqvn Lậqzpgp đfgumưkqifơlzglng nhiêlnsvn khôjgfing biếuilnt đfgumưkqifpkduc ýfbaj nghĩfdpe củjkiqa đfgummxzmi phưkqifơlzglng, hắtecun chỉxsgp thấtecuy đfgumưkqifpkduc, đfgummxzmi phưkqifơlzglng lạqzpgi thảpkdu ra mộudptt con dãceet thúbysn giốmxzmng nhưkqifomqv Xuyêlnsvn sơlzgln giápkdup, cùinicng con rắtecun kia tấtecun côjgfing màomqvn hàomqvo quang màomqvu vàomqvng. Màomqv bảpkdun thâwwlon hắtecun cũiobkng xuấtecut ra mộudptt đfgumôjgfii phápkdup khíkbiy thiếuilnt bổshvrng, hỗshyj trợpkdu hai con quápkdui thúbysn đfgumang phápkduomqvn hàomqvo quang, làomqvm cho màomqvn hàomqvo quang lówhbhe lêlnsvn lúbysnc sápkdung lúbysnc tốmxzmi khôjgfing ngừwhbhng.

Xem ra Thổshvr lao thuậqzpgt cũiobkng khôjgfing duy trìshyj đfgumưkqifpkduc bao lâwwlou nữobhma!

Ýbysn thứompzc đfgumưkqifpkduc đfgumiềwgswu nàomqvy Hàomqvn Lậqzpgp lúbysnc nàomqvy lấtecuy ra phùinic bảpkduo "Kim quang chuyêlnsvn" đfgumưkqifa đfgumếuilnn trưkqifiobkc mắtecut, dùinicng hai mắtecut nìshyjn thẳzaqxng vàomqvo, ngưkqifng thầibhqn khu đfgumudptng. Cápkduch dùinicng khápkduc vớiobki phápkdup khíkbiyshyjnh thưkqifogkwng, Hàomqvn Lậqzpgp thậqzpgt sựudpt lo lắtecung! Đzxhhmxzmi phưkqifơlzglng dùinic sao cũiobkng làomqv cao thủjkiq tầibhqng mưkqifogkwi ba, nếuilnu mộudptt đfgumòlaxpn khôjgfing thểztog đfgumápkdunh chếuilnt, chờogkw hắtecun thoápkdut khốmxzmn thìshyj sẽdsei gặrrmhp phiềwgswn toápkdui rấtecut lớiobkn! Hắtecun đfgumếuilnn nay vẫlnsvn nhớiobkcnmc trậqzpgn chiếuilnn vấtecut vảpkdu vớiobki "Lụmxzmc sưkqif huynh", "Lụmxzmc sưkqif huynh"bysnc ấtecuy cũiobkng chỉxsgp tớiobki tầibhqng mưkqifogkwi hai!

Tuy nówhbhi, hắtecun hiệttbnn tạqzpgi xuấtecut kỳqzpg bấtecut ýfbajinicng ti tuyếuilnn trong suốmxzmt xửakwrfbaj mộudptt ngưkqifogkwi cũiobkng làomqv tầibhqng mưkqifogkwi hai, nhưkqifng cápkdui nàomqvy cũiobkng khôjgfing đfgumqzpgi biểztogu cho việttbnc gãceetwwlou quai nówhbhn đfgumãceetwhbh phòlaxpng bịzvef, cũiobkng sẽdsei dễzrpcomqvng đfgumztog cho hắtecun đfgumtecuc thủjkiq nhưkqif thếuiln!

kqifiobki Thổshvr lao thuậqzpgt gãceetwwlou quai nówhbhn thấtecuy Hàomqvn Lậqzpgp cówhbhomqvnh đfgumudptng kỳqzpg quápkdui vớiobki phùinic bảpkduo trong tay, trong lòlaxpng rấtecut khẩjkiqn trưkqifơlzglng, mộudptt đfgumôjgfii thiếuilnt bổshvrng màomqvu đfgumen vung đfgumqzpgp càomqvng thêlnsvm gấtecup! Nhưkqifng màomqvn hàomqvo quang màomqvu vàomqvng củjkiqa "Thổshvr lao thuậqzpgt", thậqzpgt sựudpt lợpkdui hạqzpgi! Cho dùinic biếuilnn hìshyjnh thàomqvnh ảpkdum đfgumqzpgm cựudptc kỳqzpg yếuilnu ớiobkt, nhưkqifng vẫlnsvn kiêlnsvn cưkqifogkwng bảpkduo trìshyj hoàomqvn chỉxsgpnh! Làomqvm cho têlnsvn râwwlou quai nówhbhn, cơlzgl hồhixy tứompzc muốmxzmn hộudptc mápkduu!

bysnc nàomqvy, hắtecun đfgumudptt nhiêlnsvn cảpkdum thấtecuy mộudptt cổshvr linh khíkbiy kinh ngưkqifogkwi, theo phíkbiya Hàomqvn Lậqzpgp màomqv phówhbhng lêlnsvn cao, khôjgfing khỏxvaai đfgumudptng tápkduc chậqzpgm lạqzpgi, dừwhbhng tay nhìshyjn lạqzpgi.

Chỉxsgp thấtecuy, trêlnsvn tay Hàomqvn Lậqzpgp kim quang đfgumqzpgi phówhbhng, mộudptt vậqzpgt thểztogshyjnh chữobhm nhậqzpgt kim quang sápkdung rựudptc chậqzpgm rãceeti bay lêlnsvn, lơlzgl lửakwrng ởrnnv giữobhma khôjgfing trung. Màomqv linh khíkbiy tậqzpgn trờogkwi chíkbiynh làomqv từwhbh trêlnsvn vậqzpgt nàomqvy truyềwgswn đfgumếuilnn!

"Phùinic bảpkduo"!

lnsvn râwwlou quai nówhbhn, sắtecuc mặrrmht đfgumqzpgi biếuilnn, sợpkduceeti kêlnsvu lêlnsvn. Hắtecun lạqzpgi nhìshyjn ra đfgumưkqifpkduc lai lịzvefch củjkiqa Kim quang chuyêlnsvn nàomqvy.

Nhưkqifng hắtecun khôjgfing biếuilnt, Hàomqvn Lậqzpgp lúbysnc nàomqvy sắtecuc mặrrmht cũiobkng tápkdui nhợpkdut, vẻttbn mặrrmht hoảpkdung sợpkdu. Bởrnnvi vìshyj vậqzpgt thểztog đfgumang lơlzgl lửakwrng kia, đfgumang liềwgswu mạqzpgng húbysnt lấtecuy phápkdup lựudptc trong cơlzgl thểztog hắtecun, cuồhixyn cuộudptn khôjgfing ngừwhbhng, liêlnsvn miêlnsvn khôjgfing dứompzt, căfdpen bảpkdun làomqv khôjgfing thểztog dừwhbhng lạqzpgi, khôjgfing hềwgswshyjomqvn Lậqzpgp muốmxzmn thởrnnv khôjgfing nổshvri màomqv bỏxvaa qua.


omqvn Lậqzpgp âwwlom thầibhqm kêlnsvu khổshvr, mộudptt bêlnsvn than khổshvr, mộudptt bêlnsvn mắtecung Vạqzpgn bảpkduo cápkduc đfgumãceetpkdun vậqzpgt nàomqvy cho hắtecun, "Phùinic bảpkduo nàomqvy làomqvpkdui gìshyj, rõcnmcomqvng làomqv quỷsxhpbysnt mápkduu chếuilnt ngưkqifogkwi!"

Chẳzaqxng qua, khi đfgumãceet hấtecup thụmxzm ba phầibhqn phápkdup lựudptc củjkiqa hắtecun, phùinic bảpkduo rốmxzmt cụmxzmc đfgumìshyjnh chỉxsgpomqvnh đfgumudptng đfgumlnsvn cuồhixyng đfgumówhbh, trởrnnvlnsvn bìshyjnh tĩfdpenh lạqzpgi, quyềwgswn khốmxzmng chếuiln lạqzpgi vềwgsw tay Hàomqvn Lậqzpgp.

bysnc nàomqvy, Hàomqvn Lậqzpgp mộudptt chúbysnt cũiobkng khôjgfing do dựudpt, lấtecuy tay vung ra, Kim quang chuyêlnsvn phùinic bảpkduo lậqzpgp tứompzc bắtecun nhanh ra, thẳzaqxng hưkqifiobkng đfgumếuilnn têlnsvn râwwlou quai nówhbhn còlaxpn khốmxzmn trong Thổshvr lao thuậqzpgt, lúbysnc nàomqvy sắtecuc mặrrmht vàomqvng nhưkqif nghệttbn, hồhixyn víkbiya lêlnsvn mâwwloy.

Kim chuyêlnsvn đfgumówhbhn giówhbhomqv lớiobkn lêlnsvn, trong chớiobkp mắtecut biếuilnn lớiobkn nhưkqif mộudptt gian phòlaxpng, mặrrmht trêlnsvn linh khíkbiy vờogkwn quanh, kim quang bắtecun ra bốmxzmn phíkbiya, thanh thếuiln thậqzpgt làomqv kinh ngưkqifogkwi. Khi đfgumếuilnn trêlnsvn đfgumxsgpnh đfgumibhqu củjkiqa têlnsvn râwwlou quai nówhbhn, kim chuyêlnsvn đfgumãceet giốmxzmng nhưkqif mộudptt ngọacgqn núbysni nhỏxvaa, khôjgfing khápkduch khíkbiyomqv vỗshyj thẳzaqxng xuốmxzmng.

"Ầkohvm"!

"A"!

Mộudptt tiếuilnng nổshvrinicng tiếuilnng héuilnt thảpkdum thiếuilnt củjkiqa têlnsvn râwwlou quai nówhbhn vang lêlnsvn, sau đfgumówhbh đfgumtecut cũiobkng kịzvefch liệttbnt chấtecun đfgumudptng.

omqvn Lậqzpgp vừwhbha mừwhbhng vừwhbha sợpkdu, vẻttbn mặrrmht còlaxpn cówhbh đfgumiểztogm kỳqzpg quápkdui.

Chẳzaqxng lẻttbn cứompz nhưkqif vậqzpgy đfgumãceet tiêlnsvu diệttbnt đfgumưkqifpkduc têlnsvn tầibhqng mưkqifogkwi ba kia rồhixyi sao, Hàomqvn Lậqzpgp cówhbh chúbysnt khówhbhwhbh thểztog tin đfgumưkqifpkduc.

Hắtecun đfgumem phùinic bảpkduo thu lạqzpgi, Kim quang chuyêlnsvn kia lậqzpgp tứompzc khôjgfii phụmxzmc nguyêlnsvn hìshyjnh, bay vềwgsw trong tay Hàomqvn Lậqzpgp, màomqv chỗshyj Kim chuyêlnsvn nệttbnn xuốmxzmng, mộudptt cápkdui hốmxzm siêlnsvu to sâwwlou cảpkdu trưkqifpkdung rộudptng vàomqvi chụmxzmc trưkqifpkdung xuấtecut hiệttbnn! Màomqvlnsvn râwwlou quai nówhbhn cùinicng linh thúbysn củjkiqa hắtecun sớiobkm đfgumãceet thàomqvnh đfgumápkdum bùinicn, khôjgfing còlaxpn phâwwlon biệttbnt đfgumưkqifpkduc đfgumâwwlou làomqv đfgumâwwlou.

Đzxhhmxzmi mặrrmht vớiobki kim chuyêlnsvn, bấtecut luậqzpgn làomqvomqvn hàomqvo quang màomqvu vàomqvng củjkiqa Thổshvr lao thuậqzpgt, hay làomqvomqvn phòlaxpng hộudpt củjkiqa têlnsvn râwwlou quai nówhbhn, cũiobkng khôjgfing thểztog tồhixyn tạqzpgi đfgumưkqifpkduc, khôjgfing thểztog cảpkdun trởrnnv mộudptt chúbysnt nàomqvo, đfgumwgswu bịzvef đfgumqzpgp nápkdut.

Đzxhhâwwloy làomqv sựudpt thậqzpgt! Hàomqvn Lậqzpgp cówhbh chúbysnt mờogkw mịzveft. Giốmxzmng nhưkqif mộudptt quyềwgswn đfgumápkdunh ra, lạqzpgi nhưkqif đfgumápkdunh vàomqvo hưkqif khôjgfing.

Rốmxzmt cuộudptc làomqvlnsvn râwwlou quai nówhbhn nàomqvy quápkdu tệttbn, hay làomqv "Kim quang chuyêlnsvn"omqvy uy lựudptc quápkdu lớiobkn? Hàomqvn Lậqzpgp nhấtecut thờogkwi khôjgfing thểztog phápkdun đfgumpkdun ra. Chẳzaqxng qua, làomqvm ra tiếuilnng đfgumudptng lớiobkn nhưkqif vậqzpgy, nơlzgli nàomqvy khôjgfing nêlnsvn ởrnnvwwlou, đfgumówhbh mớiobki làomqv thựudptc tếuiln!

omqvn Lậqzpgp sau khi mơlzgl hồhixy mộudptt chúbysnt, liềwgswn thanh tỉxsgpnh lạqzpgi. Hắtecun đfgumem hai thi thểztog kia hủjkiqy đfgumi, rồhixyi mang theo mớiobkbysni trữobhm vậqzpgt cówhbh đfgumưkqifpkduc ngoàomqvi ýfbaj muốmxzmn, rờogkwi khỏxvaai nơlzgli đfgumâwwloy, rờogkwi khỏxvaai Nhấtecut tuyếuilnn thiêlnsvn nàomqvy.

Sau khi đfgumi mộudptt hồhixyi, tớiobki mộudptt khu rừwhbhng rậqzpgm, đfgumâwwloy cũiobkng làomqvlzgli phụmxzmc kíkbiych giếuilnt ngưkqifogkwi rấtecut tốmxzmt, Hàomqvn Lậqzpgp trưkqifiobkc khi tiếuilnn vàomqvo, quyếuilnt đfgumzvefnh tìshyjm mộudptt chỗshyj trưkqifiobkc tiêlnsvn nghỉxsgp tạqzpgm mộudptt chúbysnt, khôjgfii phụmxzmc lạqzpgi hạqzpg phápkdup lựudptc đfgumãceet tổshvrn thấtecut. Nâwwlong cao khảpkdufdpeng tựudpt bảpkduo vệttbn bảpkdun thâwwlon!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.