Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 182 : Thiểu nữ dữ ti tuyến

    trước sau   
Mộpnkat khi đxalxãirxn hiểbkbsu đxalxưnwwkxsfkc cáxwxbi chếbeaft củpnyma hai ngưnwwkttmhi, Hàmypqn Lậbmbkp chỉewycmsou thểbkbs chújqauc vịskrznwwk huynh nàmypqy đxalxưnwwkttmhng xuốyjpsng hoàmypqng tuyềbenkn thuậbmbkn lợxsfki, sớnvxem ngàmypqy đxalxaognu thai, rồihfei khôfidlng kháxwxbch khíjqeb lụfmczc tìbkbsm trêqybln ngưnwwkttmhi hai ngưnwwkttmhi nàmypqy.

ychu sao thìbkbsfmczng đxalxãirxn chếbeaft, hai tújqaui trữyjps vậbmbkt kia, Hàmypqn Lậbmbkp tựkijk nhiêqybln thu lấiwfpy.

Mộpnkat lầaognn tìbkbsm qua, cũfmczng khôfidlng thấiwfpy gìbkbs!

Thầaognn sắirxnc bắirxnt đxalxaognu ngưnwwkng trọjqnbng, lạmmmri cẩelkpn thậbmbkn tra xébeaft lầaognn nữyjpsa, vẫpbdzn khôfidlng cómsoubkbs!

mypqn Lậbmbkp chợxsfkt thấiwfpy lạmmmrnh cảkijk ngưnwwkttmhi, căfgwhng thẳuoktng hẳuoktn lêqybln, tim bắirxnt đxalxaognu đxalxbmbkp thìbkbsnh thịskrzch.

yjpsi nàmypqy còihfen cómsou ngưnwwkttmhi thứfgwhnwwk tồihfen tạmmmri, chíjqebnh làmypq ngưnwwkttmhi đxalxãirxn lấiwfpy đxalxi tújqaui trữyjps vậbmbkt! Tuy nhiêqybln ngưnwwkttmhi nàmypqy táxwxbm chíjqebn phầaognn mưnwwkttmhi, đxalxãirxn sớnvxem rờttmhi khỏiiiqi nơyjpsi đxalxâmvjey, nhưnwwkng cũfmczng khôfidlng thểbkbs cam đxalxoan làmypqewyc phụfmcz cậbmbkn quan sáxwxbt, lấiwfpy hai thi thểbkbsmypqy làmypqm mồihfei dụfmcz, đxalxang tìbkbsm sơyjps hởewyc củpnyma hắirxnn.


Đangxyjpsi diệskrzn làmypqxwxbch nújqaui, trêqybln đxalxómsoumsou mộpnkat vùychung cỏiiiq mọjqnbc cao, rấiwfpt tốyjpst đxalxbkbs ngưnwwkttmhi ta che dấiwfpu hàmypqnh tíjqebch, màmypqmypqn Lậbmbkp vừbwsea lújqauc đxalxyjpsi mặyqjxt vớnvxei đxalxáxwxbm cỏiiiqmypqy, [đxalxang ngồihfei xổvarym bêqybln cạmmmrnh thi thểbkbs. Cáxwxbi nàmypqy càmypqng làmypqm cho hắirxnn bấiwfpt an! Cómsou lẽrqdu ngưnwwkttmhi nọjqnb đxalxang tráxwxbnh ởewyc sau lưnwwkng mìbkbsnh.

mypqn Lậbmbkp thâmvjen hìbkbsnh khôfidlng chuyểbkbsn đxalxpnkang, vẫpbdzn bảkijko trìbkbsnwwk thếbeaf nhưnwwkfmcz, từbwse sau nhìbkbsn lạmmmri, tựkijka hồihfe vẫpbdzn chuyêqybln tâmvjem vớnvxei hai thi thểbkbs trưnwwknvxec mặyqjxt.

Nhưnwwkng trêqybln thựkijkc tếbeaf, hắirxnn đxalxãirxn vậbmbkn dụfmczng mưnwwkttmhi hai phầaognn tinh thầaognn, lặyqjxng lẽrqdu lấiwfpy ra pháxwxbp khíjqebychung phùychu lụfmczc, thầaognn niệskrzm cũfmczng vôfidl thanh vôfidl tứfgwhc mởewyc ra, ýbkbs đxalxihfebkbsm ra ngưnwwkttmhi tậbmbkp kíjqebch cómsou thểbkbs tồihfen tạmmmri.

Kếbeaft quảkijk củpnyma việskrzc dùychung thầaognn niệskrzm tìbkbsm kiếbeafm, khôfidlng làmypqm cho Hàmypqn Lậbmbkp ngoàmypqi ýbkbs muốyjpsn, tấiwfpt cảkijkewyc phụfmcz cậbmbkn đxalxbenku bìbkbsnh thưnwwkttmhng, khôfidlng cómsou linh khíjqeb dịskrz thưnwwkttmhng dao đxalxpnkang.

xwxbi nàmypqy cũfmczng khôfidlng cómsoubkbs kỳbpnj quáxwxbi, chíjqebnh làmypq nếbeafu thựkijkc cómsou ngưnwwkttmhi trốyjpsn ởewyc chung quanh, khẳuoktng đxalxskrznh cũfmczng dùychung "Liễyqubm tứfgwhc thuậbmbkt" thu liễyqubm pháxwxbp lựkijkc củpnyma bảkijkn thâmvjen, tựkijk nhiêqybln tìbkbsm khôfidlng ra. Màmypq dụfmczng ýbkbs củpnyma Hàmypqn Lậbmbkp khi dùychung thầaognn niệskrzm tìbkbsm tòihfei, chíjqebnh làmypq đxalxbkbs đxalxkijk thảkijko kinh xàmypqmypq thôfidli!

Tốyjpsi thiểbkbsu, đxalxyjpsi thủpnym tồihfen tạmmmri trong tưnwwkewycng tưnwwkxsfkng, khôfidlng dáxwxbm coi thưnwwkttmhng vọjqnbng đxalxpnkang.

mypq kếbeaft quảkijkfmczng đxalxújqaung nhưnwwk hắirxnn dựkijkjqebnh, hoặyqjxc làmypq hắirxnn tựkijkbkbsnh dọjqnba mìbkbsnh, căfgwhn bảkijkn làmypq khôfidlng cómsou ai ởewycyjpsi nàmypqy; hoặyqjxc làmypq ngưnwwkttmhi ấiwfpn nấiwfpp khôfidlng cómsouyjps hộpnkai, vẫpbdzn thu liễyqubm khíjqeb tứfgwhc, khôfidlng đxalxskrznh ra tay.

Mộpnkat lújqauc sau, Hàmypqn Lậbmbkp đxalxfgwhng lêqybln, xoay ngưnwwkttmhi hưnwwknvxeng tớnvxei bãirxni cỏiiiq, sau khi dùychung mắirxnt lạmmmrnh lùychung dòihfebeaft nhiềbenku lầaognn, tiếbeafp theo khôfidlng nómsoui mộpnkat lờttmhi màmypq đxalxpnkat nhiêqybln vọjqnbt đxalxi, chỉewyc cấiwfpt thâmvjen mấiwfpy lầaognn, đxalxãirxn biếbeafn thàmypqnh mộpnkat đxalxiểbkbsm đxalxen, dầaognn dầaognn rờttmhi xa.

Khi thâmvjen ảkijknh củpnyma Hàmypqn Lậbmbkp hoàmypqn toàmypqn biếbeafn mấiwfpt vôfidlkijknh vôfidl tung, trong bui cỏiiiq vốyjpsn vôfidlychung an tĩlhrinh, mộpnkat thanh âmvjem xộpnkat xoạmmmrt đxalxpnkat nhiêqybln vang lêqybln! Tiếbeafp theo mộpnkat bómsoung ngưnwwkttmhi mảkijknh dẻacdi đxalxi ra, làmypq mộpnkat côfidlxwxbi áxwxbo trắirxnng phiêqyblu phiêqyblu.

Nữyjps tửasiqmypqy nhìbkbsn nhưnwwkihfen trẻacdi, chỉewyc khoảkijkng mưnwwkttmhi lăfgwhm mưnwwkttmhi sáxwxbu tuổvaryi, nhưnwwkng tưnwwknvxeng mạmmmro thanh thuầaognn, vẻacdi mặyqjxt trong sáxwxbng đxalxáxwxbng yêqyblu. Tạmmmri nơyjpsi sinh sáxwxbt nàmypqy, lạmmmri xuấiwfpt hiệskrzn mộpnkat côfidlxwxbi nhưnwwk vậbmbky! Thậbmbkt sựkijkmypq khómsoumsou thểbkbs tin đxalxưnwwkxsfkc.

Theo phụfmczc sứfgwhc xem ra, côfidlxwxbi nàmypqy làmypqfidln hạmmmr củpnyma Yểbkbsm nguyệskrzt tôfidlng!

fidlxwxbi nhìbkbsn vềbenk phíjqeba Hàmypqn Lậbmbkp biếbeafn mấiwfpt, hébeaf miệskrzng cưnwwkttmhi, lẩelkpm bẩelkpm nhưnwwk mộpnkat ôfidlng giàmypqmsoui:

"Sựkijk can đxalxkijkm, tâmvjem tríjqeb, coi nhưnwwkfmczng đxalxưnwwkxsfkc, chíjqebnh làmypq pháxwxbp lựkijkc kébeafm mộpnkat chújqaut, tưnwwk chấiwfpt xem ra cũfmczng làmypq vấiwfpn đxalxbenk lớnvxen, khôfidlng cómsou bao nhiêqyblu tiềbenkm lựkijkc. Nếbeafu cómsou thểbkbsihfen sốyjpsng rờttmhi khỏiiiqi đxalxâmvjey, cũfmczng cómsou thểbkbs xem làmypqmsoumypqi!"


"Chẳuoktng qua, xem thâmvjen pháxwxbp khi hắirxnn chạmmmry trốyjpsn, tựkijka hồihfemypq khinh côfidlng củpnyma thếbeaf tụfmczc, nhưnwwkng cũfmczng khôfidlng tệskrz, thậbmbkt đxalxújqaung làmypq thújqau vịskrz!"fidlxwxbi rờttmh rờttmh cằsbwom, trong áxwxbnh mắirxnt, lộpnka ra vẻacdi hứfgwhng thújqau.

Nếbeafu Hàmypqn Lậbmbkp nghe đxalxưnwwkxsfkc nhữyjpsng lờttmhi nàmypqy, chỉewycmsou thểbkbs cảkijk kinh trợxsfkn mắirxnt háxwxb hốyjpsc mồihfem.

Đangxyjpsi phưnwwkơyjpsng nómsoui rấiwfpt khẳuoktng đxalxskrznh, chỉewycmypqi lờttmhi đxalxãirxn đxalxem hếbeaft nhữyjpsng chỗyqub tốyjpst xấiwfpu củpnyma hắirxnn nómsoui hếbeaft ra, tựkijka hồihfe so vớnvxei bảkijkn thâmvjen hắirxnn còihfen muốyjpsn rõtkwbyjpsn.

"Trưnwwknvxec tiêqybln cứfgwh buôfidlng tha ngưnwwkơyjpsi mộpnkat lầaognn, ta cómsou chíjqebnh sựkijk phảkijki đxalxi làmypqm! Chẳuoktng qua lầaognn sau gặyqjxp mặyqjxt, tiểbkbsu tửasiq kia! Ngưnwwkơyjpsi cũfmczng khôfidlng thểbkbs dểbkbsmypqng đxalxi nhưnwwk vậbmbky đxalxưnwwkxsfkc đxalxâmvjeu"fidlxwxbi nheo nheo cáxwxbi mũfmczi củpnyma mìbkbsnh, cómsou chújqaut khôfidlng buôfidlng tha nómsoui.

Tựkijka hồihfemypqn Lậbmbkp hắirxnn đxalxãirxn trởewyc thàmypqnh mộpnkat mómsoun đxalxihfe chơyjpsi mớnvxei trêqybln tay củpnyma ngưnwwkttmhi ta, đxalxyjpsi vớnvxei nàmypqng cómsou sứfgwhc hấiwfpp dẫpbdzn lớnvxen, cũfmczng khôfidlng muốyjpsn bỏiiiq đxalxi.

Cuốyjpsi cùychung, côfidlxwxbi tặyqjxc lưnwwkbkpsi, đxalxưnwwka tay lấiwfpy ra tấiwfpm phùychu lụfmczc, vung tay lêqybln, cảkijk ngưnwwkttmhi chìbkbsm trong mộpnkat màmypqn lụfmczc quang chómsoui mắirxnt, biếbeafn mấiwfpt khôfidlng thấiwfpy nữyjpsa.

Nếbeafu cómsou ngưnwwkttmhi ởewyc đxalxâmvjey thấiwfpy cảkijknh nàmypqy, chỉewyc sợxsfk lậbmbkp tứfgwhc đxalxau lòihfeng màmypq mắirxnng to đxalxâmvjey làmypq nữyjps bạmmmri gia, cómsou thêqybl đxalxem "Mộpnkac đxalxpnkan thuậbmbkt" phùychu lụfmczc khómsou thấiwfpy trong tu tiêqybln giớnvxei, màmypqychuy ýbkbs sửasiq dụfmczng nhưnwwk vậbmbky.

Đangxâmvjey chíjqebnh làmypq phùychu lụfmczc trung cấiwfpp bậbmbkc thấiwfpp!

Phảkijki biếbeaft rằsbwong, ngưnwwkttmhi bìbkbsnh thưnwwkttmhng cómsou Mộpnkac đxalxpnkan phùychumypqy, còihfen khôfidlng lo lấiwfpy làmypqm bảkijko vậbmbkt gia truyềbenkn, vàmypqo lújqauc sinh tửasiq mớnvxei cómsou thểbkbsychung, nómsou chíjqebnh làmypq lợxsfki khíjqeb chạmmmry trốyjpsn tốyjpst nhấiwfpt.

Tấiwfpt cảkijk đxalxiềbenku nàmypqy, Hàmypqn Lậbmbkp khôfidlng biếbeaft, đxalxưnwwkơyjpsng nhiêqybln sẽrqdu khôfidlng quan tâmvjem. Càmypqng khôfidlng biếbeaft, cómsou mộpnkat nữyjps tửasiq nhưnwwk vậbmbky đxalxãirxn đxalxbkbs ýbkbs đxalxếbeafn hắirxnn. Bảkijkn thâmvjen hắirxnn chỉewyc thấiwfpy thoảkijki máxwxbi thoáxwxbt khỏiiiqi khốyjpsn cảkijknh, đxalxãirxnmypq may mắirxnn lắirxnm rồihfei.

Mặyqjxc kệskrzyjpsi đxalxâmvjey cómsou ngưnwwkttmhi ẩelkpn nấiwfpp hay khôfidlng, Hàmypqn Lậbmbkp cũfmczng khôfidlng đxalxskrznh tìbkbsm hiểbkbsu, dùychu sao càmypqng gầaognn vùychung trung tâmvjem, đxalxskrzch nhâmvjen cũfmczng càmypqng ngàmypqy càmypqng nhiềbenku. Kiểbkbsu nhưnwwkychung xảkijko kếbeaf mai phụfmczc, việskrzc tậbmbkp kíjqebch ngưnwwkttmhi kháxwxbc, trởewycqybln nhưnwwkyjpsm bữyjpsa, thưnwwkttmhng xuyêqybln pháxwxbt sinh.

Bảkijko toàmypqn cáxwxbi mạmmmrng nhỏiiiq củpnyma mìbkbsnh, phảkijki nébeaf tráxwxbnh tấiwfpt cảkijk tranh đxalxiwfpu khôfidlng cầaognn thiếbeaft, đxalxâmvjey mớnvxei làmypq tiêqyblu chuẩelkpn củpnyma Hàmypqn Lậbmbkp trưnwwknvxec khi hàmypqnh đxalxpnkang.

mypqng huốyjpsng chi, Hàmypqn Lậbmbkp trêqybln hai thi thểbkbs kia cũfmczng khôfidlng phảkijki làmypq khôfidlng thu hoạmmmrch đxalxưnwwkxsfkc cáxwxbi gìbkbs.


Nghĩlhri nhưnwwk vậbmbky, Hàmypqn Lậbmbkp đxalxưnwwka tay ra, mộpnkat sợxsfki ti tuyếbeafn trong suốyjpst xuấiwfpt hiệskrzn trong lòihfeng bàmypqn tay, cáxwxbi nàmypqy chíjqebnh làmypqjqauc hắirxnn gầaognn đxalxi, thuậbmbkn tay lấiwfpy đxalxưnwwkxsfkc!

mypqn Lậbmbkp rómsout chújqaut pháxwxbp lựkijkc vàmypqo, ti tuyếbeafn nàmypqy càmypqng ngàmypqy càmypqng duỗyqubi dầaognn ra, cuốyjpsi cùychung trởewyc thàmypqnh mộpnkat sợxsfki dâmvjey dàmypqi hơyjpsn mưnwwkttmhi trưnwwkxsfkng, Hàmypqn Lậbmbkp tùychuy tâmvjem khu đxalxpnkang mújqaua may ti tuyếbeafn chốyjpsc láxwxbt, lậbmbkp tứfgwhc cảkijkm giáxwxbc đxalxưnwwkxsfkc sựkijk diệskrzu dụfmczng củpnyma vậbmbkt nàmypqy!

Vậbmbkt nàmypqy sửasiq dụfmczng, thậbmbkt sựkijkmypqfmcz khíjqeb áxwxbm toáxwxbn rấiwfpt tốyjpst.

Bằsbwong đxalxyqjxc tíjqebnh tựkijkelkpn hìbkbsnh củpnyma nómsou, cùychung tíjqebnh chấiwfpt mưnwwkttmhi phầaognn co dãirxnn lạmmmri vôfidlychung sắirxnc bébeafn, Hàmypqn Lậbmbkp tựkijk tin cómsou thểbkbs lấiwfpy đxalxaognu cảkijku đxalxskrzch nhâmvjen màmypq đxalxyjpsi phưnwwkơyjpsng khôfidlng kịskrzp cảkijkm thấiwfpy gìbkbs.

Thậbmbkt khôfidlng hiểbkbsu, ti tuyếbeafn nàmypqy rốyjpst cuộpnkac dùychung vậbmbkt gìbkbsmypq luyệskrzn chếbeaf thàmypqnh, nếbeafu làmypq chiềbenku dàmypqi cómsou thểbkbsmypqi hơyjpsn nữyjpsa, cómsou thểbkbsmsoui làmypqfidlychung diệskrzu dụfmczng!

mypqn Lậbmbkp hứfgwhng chíjqeb khu sửasiq ti tuyếbeafn nàmypqy đxalxen mưnwwkttmhi câmvjey đxalxmmmri thụfmczewyc phụfmcz cậbmbkn, tấiwfpt cảkijk đxalxbenku cắirxnt làmypqm đxalxôfidli, khôfidlng tốyjpsn chújqaut sứfgwhc. Đangxiềbenku nàmypqy làmypqm cho hắirxnn hoan hỉewyc khôfidlng thôfidli, so vớnvxei tưnwwkewycng tưnwwkxsfkng còihfen muốyjpsn tốyjpst hơyjpsn nhiềbenku.

mypqn Lậbmbkp khôfidlng biếbeaft, nhưnwwkng vàmypqo lújqauc nàmypqy, trêqybln mộpnkat bãirxni cỏiiiqxwxbch trung tâmvjem cấiwfpm đxalxskrza khôfidlng xa, hai nómsoum đxalxskrz tửasiqmsoua đxalxao ổvaryychung Thanh Hưnwwkfidln đxalxfmczng đxalxpnka nhau, đxalxang chébeafm giếbeaft khôfidlng thểbkbsxwxbch ra đxalxưnwwkxsfkc.

Bởewyci vìbkbs mỗyqubi bêqybln đxalxbenku cómsoufgwhm sáxwxbu ngưnwwkttmhi, thựkijkc lựkijkc cũfmczng tưnwwkơyjpsng đxalxưnwwkơyjpsng nhau, kỳbpnj phùychung đxalxskrzch thủpnym.

Đangxâmvjey làmypq lầaognn đxalxaognu tiêqybln tửasiq đxalxiwfpu tạmmmri huyếbeaft sắirxnc thíjqeb luyệskrzn lầaognn nàmypqy mang tíjqebnh chấiwfpt quầaognn đxalxiwfpu, chíjqebnh làmypqqybln nàmypqo cũfmczng muốyjpsn tiếbeafn vàmypqo trung tâmvjem cấiwfpm đxalxskrza trưnwwknvxec đxalxbkbsxwxbi linh dưnwwkxsfkc. Nếbeafu cómsou thểbkbs đxalxem đxalxyjpsi thủpnymqybln cạmmmrnh tiêqyblu diệskrzt tạmmmri đxalxâmvjey, đxalxưnwwkơyjpsng nhiêqybln càmypqng muốyjpsn thừbwsea dịskrzp màmypq thựkijkc hiệskrzn!

Kếbeaft quảkijk cuốyjpsi cùychung, nhómsoum đxalxmmmro sĩlhri Thanh Hưnwwkfidln cao hơyjpsn mộpnkat bậbmbkc, sau khi đxalxáxwxbnh chếbeaft đxalxmmmri bộpnka phậbmbkn đxalxyjpsi thủpnym, đxalxãirxnfidlng vàmypqo khu trung tâmvjem trưnwwknvxec.

Tạmmmri nơyjpsi đxalxâmvjey khôfidlng chỉewycmsouxwxbc loạmmmri kỳbpnj hoa dịskrz quảkijk thiêqybln đxalxskrza linh vậbmbkt, nhưnwwkng lạmmmri cómsou mộpnkat sốyjpsqyblu thújqau bậbmbkc mộpnkat thựkijkc lựkijkc cưnwwkttmhng đxalxmmmri bảkijko hộpnka, cómsou thểbkbs ganh đxalxua cao thấiwfpp vớnvxei đxalxskrz tửasiq đxalxewycnh cao Trújqauc Cơyjps kỳbpnj.

Mỗyqubi lầaognn đxalxáxwxbnh chếbeaft yêqyblu thújqau, đxalxem thuốyjpsc đxalxi, chỉewyc cầaognn nơyjpsi đxalxâmvjey lạmmmri sinh ra linh dưnwwkxsfkc, yêqyblu thújqau kia cũfmczng sẽrqdu khómsou hiểbkbsu màmypq xuấiwfpt hiệskrzn, tuy nhiêqybln khôfidlng nhấiwfpt đxalxskrznh làmypqychung loạmmmri. Cao nhâmvjen cáxwxbc pháxwxbi đxalxyjpsi vớnvxei việskrzc nàmypqy cũfmczng rấiwfpt khómsou hiểbkbsu

yjpsn nữyjpsa, đxalxskrz tửasiqxwxbc pháxwxbi hằsbwong năfgwhm đxalxếbeafn đxalxâmvjey chỉewycmsou thểbkbsewycqybln rìbkbsa khu trung tâmvjem màmypq thu thậbmbkp linh dưnwwkxsfkc, màmypq khôfidlng dáxwxbm đxalxi vàmypqo bêqybln trong, sẽrqdu bịskrz mộpnkat sốyjps cấiwfpm chếbeafmvjey khốyjpsn hoặyqjxc giếbeaft chếbeaft. Hơyjpsn nữyjpsa yêqyblu thújqauqybln trong cũfmczng càmypqng thêqyblm khómsou chơyjpsi. Bằsbwong tiểbkbsu tốyjpst nhưnwwk bọjqnbn họjqnb khôfidlng cómsou khảkijkfgwhng đxalxáxwxbnh lui, bởewyci vậbmbky chỉewycmsou thểbkbsewycqybln ngoàmypqi rìbkbsa!

Mặyqjxc kệskrz đxalxskrz tửasiq Thanh Hưnwwkfidln tiêqybln hạmmmr thủpnym vi cưnwwkttmhng, đxalxãirxn chắirxnc gìbkbsxwxbi đxalxưnwwkxsfkc linh dưnwwkxsfkc?

mypqn Lậbmbkp lújqauc nàmypqy, lạmmmri gặyqjxp nguy cơyjps lớnvxen nhấiwfpt trong chuyếbeafn đxalxi vàmypqo cấiwfpm đxalxskrza, tạmmmri mộpnkat ngãirxn đxalxưnwwkttmhng đxalxãirxn bịskrz mộpnkat gãirxn Cựkijk kiếbeafm môfidln cùychung mộpnkat gãirxn Thiêqybln khuyếbeaft bảkijko, trưnwwknvxec sau chậbmbkn lốyjpsi.

Đangxmmmri háxwxbn Cựkijk kiếbeafm môfidln nàmypqy, Hàmypqn Lậbmbkp rấiwfpt quen thuộpnkac, đxalxújqaung làmypqqybln râmvjeu quai nómsoun đxalxãirxn trừbwseng mắirxnt vớnvxei hắirxnn, hiệskrzn tạmmmri hắirxnn đxalxang nhe răfgwhng cưnwwkttmhi nhìbkbsn Hàmypqn Lậbmbkp, bộpnkaxwxbng muốyjpsn báxwxbo thùychu tuyếbeaft hậbmbkn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.