Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 181 : Thải điệp dữ tử chiến

    trước sau   
"Hừjnjb! Tưopsdfpving hay lắizofm sao!"

"Cũnqngng khôbucqng cầigyln đeuniigylu óihdmc nghĩgkgp lạwbfgi! Lầigyln nàsdiey sưopsd huynh đeuniokfv hai ngưopsdnkegi chúvjckng ta, cóihdm thểszskecndng đeuniưopsdszskc truyềuqvvn đeuniếpaybn đeuniâsieiy, đeuniãjtfzsdie may mắizofn lắizofm rồihdmi, tốdcfji thiểszsku cơfpvi hộlrbpi giữfaee đeuniưopsdszskc mạwbfgng so vớlibli nhữfaeeng ngưopsdnkegi kháfzgac cao hơfpvin nhiềuqvvu, cóihdm thểszsk may mắizofn xửwbfgyhlc ngưopsdnkegi nàsdiey cũnqngng làsdie may mắizofn màsdie thôbucqi, lạwbfgi ngu ngốdcfjc đeuniếpaybn nỗlibli đeuniem cáfzgai việokfvc ôbucqm câsieiy đeuniszski thỏgkgpsdiey diễxsuln lạwbfgi nữfaeea sao? Khôbucqng sợszsk gặfpvip phảpaybi ngưopsdnkegi mạwbfgnh, đeuniem cáfzgai mạwbfgng nhỏgkgp củhrvda ngưopsdơfpvii vàsdie ta ra đeuniùecnda vui sao? Càsdieng huốdcfjng chi, loạwbfgi đeunieunia phưopsdơfpving quỷtgvy quáfzgai nàsdiey đeuniâsieiu cóihdm thểszsksdieo cóihdm ngưopsdnkegi kháfzgac đeuniếpaybn, nhanh chóihdmng đeuniếpaybn khu trung tâsieim đeuniszsk đeunigafmc nưopsdliblc béjdpso còoubp, đeuniâsieiy mớlibli làsdie thưopsdszskng sáfzgach!"

asxwn đeuniokfv tửwbfg tuổitizi cao hơfpvin củhrvda Linh thúvjckfpvin, rõsctlsdieng so vớlibli têasxwn tuổitizi trẻcozx mạwbfgnh hơfpvin cùecndng gian tráfzgafpvin nhiềuqvvu, mộlrbpt mặfpvit giáfzgao huấchonn đeunidcfji phưopsdơfpving, mộlrbpt mặfpvit vẫasxwn khôbucqng ngừjnjbng quan sáfzgat khu rừjnjbng xung quanh.

Thấchony vậcozxy, Hàsdien Lậcozxp lạwbfgi càsdieng cẩopsdn thậcozxn, đeuniem Liễxsulm khíopsd thuậcozxt tăpurkng lêasxwn đeuniếpaybn cựmnofc hạwbfgn, khíopsd tứsdiec hoàsdien toàsdien thu lạwbfgi, khôbucqng dáfzgam lộlrbp ra chúvjckt nàsdieo. Cáfzgai loạwbfgi ýyhlc niệokfvm ngu ngốdcfjc "mộlrbpt đeuniáfzganh hai", Hàsdien Lậcozxp chưopsda bao giờnkeg nghĩgkgp tớlibli, càsdieng sẽeuni khôbucqng ngu ngốdcfjc đeunii làsdiem.

Hai ngưopsdnkegi nàsdiey, mộlrbpt ngưopsdnkegi cóihdm pháfzgap lựmnofc tầigylng mưopsdnkegi hai, ngưopsdnkegi kia còoubpn muốdcfjn cao hơfpvin, nếpaybu liêasxwn thủhrvd lạwbfgi, hắizofn quyếpaybt khôbucqng cóihdm mộlrbpt chúvjckt phầigyln thắizofng nàsdieo, hắizofn chắizofc chắizofn khôbucqng cóihdm thầigyln thôbucqng lớlibln nhưopsd vậcozxy.

Bởfpvii vậcozxy, Hàsdien Lậcozxp chỉipnnihdm thểszsk trơfpvi mắizoft nhìlibln đeunidcfji phưopsdơfpving đeuniem toàsdien bộlrbpsdien yêasxwn thảpaybo đeunii, cho mộlrbpt mồihdmi lửwbfga hỏgkgpa thiêasxwu thi thểszsk củhrvda đeuniokfv tửwbfg Thiêasxwn khuyếpaybt bảpaybo. Cuốdcfji cùecndng, hai ngưopsdnkegi nàsdiey đeuniem Hàsdien băpurkng thiềuqvvm thu vàsdieo mộlrbpt cáfzgai túvjcki da màsdieu đeunigkgp, biếpaybn mấchont trong khu rừjnjbng đeunidcfji diệokfvn.


Hai ngưopsdnkegi vừjnjba rờnkegi đeunii, Hàsdien Lậcozxp cũnqngng khôbucqng cóihdm lậcozxp tứsdiec đeunisdieng dậcozxy, màsdie mộlrbpt lúvjckc sau mớlibli phủhrvdi láfzga rụgafmng trêasxwn ngưopsdnkegi đeunisdieng lêasxwn, cóihdm chúvjckt đeuniăpurkm chiêasxwu nhìlibln vềuqvv phíopsda hai ngưopsdnkegi biếpaybn mấchont.

Xem ra so vớlibli ýyhlcopsdfpving củhrvda mìliblnh cũnqngng khôbucqng sai biệokfvt lắizofm, ngưopsdnkegi nhưopsd vậcozxy cũnqngng khôbucqng thiếpaybu.

fzgai nàsdiey cũnqngng khóihdm tráfzgach, ngưopsdnkegi mộlrbpt khi đeuniãjtfzfzgam mạwbfgo hiểszskm tham gia Huyếpaybt sắizofc thíopsd luyệokfvn, cóihdm mấchony ai màsdie khôbucqng nghĩgkgp tớlibli khu trung tâsieim chứsdiea thiêasxwn đeunieunia linh vậcozxt chứsdie? Cũnqngng khôbucqng khỏgkgpi va chạwbfgm lớlibln ởfpvi đeuniâsieiy! Dùecnd sao thiêasxwn đeunieunia linh dưopsdszskc sinh ra vàsdie lớlibln lêasxwn, thậcozxt sựmnofsdie rấchont cóihdm hạwbfgn, căpurkn bảpaybn khôbucqng đeunihrvd phâsiein cho cáfzgac pháfzgai.

sdien Lậcozxp âsieim trầigylm nghiêasxwm mặfpvit, đeunisdieng tạwbfgi chỗlibl mộlrbpt hồihdmi pháfzgat khổitizsdie suy nghĩgkgp.

Chíopsdnh mắizoft nhìlibln thấchony, ngưopsdnkegi áfzgao lam cẩopsdn thậcozxn nhưopsd vậcozxy khôbucqng thua gìliblliblnh, màsdie cứsdie nhưopsd vậcozxy vôbucq thanh vôbucq tứsdiec biếpaybn mấchont khỏgkgpi thếpayb gian. Màsdie sựmnofliblnh giốdcfjng vậcozxy, tạwbfgi cấchonm đeunieunia nàsdiey diễxsuln ra khôbucqng biếpaybt bao nhiêasxwu lầigyln, đeuniiềuqvvu nàsdiey làsdiem cho niềuqvvm tin đeuniwbfgt thàsdienh mụgafmc tiêasxwu củhrvda Hàsdien Lậcozxp, lạwbfgi dao đeunilrbpng khôbucqng íopsdt!

Thậcozxt khôbucqng hiểszsku chuyếpaybn đeunii đeuniếpaybn cấchonm đeunieunia lầigyln nàsdiey, làsdie đeuniúvjckng hay làsdie sai? Cóihdm lẽeuni, chỉipnn cầigyln ăpurkn vàsdieo hai viêasxwn Trúvjckc Cơfpvi đeunian kia, làsdieihdm thểszsk Trúvjckc Cơfpvi thàsdienh côbucqng, căpurkn bảpaybn khôbucqng cầigyln mạwbfgo hiểszskm.

sdien Lậcozxp cháfzgan nảpaybn thầigylm nghĩgkgp, đeuniãjtfzihdm chúvjckt ýyhlc niệokfvm thốdcfji lui trong đeuniigylu, dùecnd sao nóihdmi miệokfvng vẫasxwn dễxsulsdieng hơfpvin, nhưopsdng đeuniếpaybn khi bóihdmng ma tửwbfg vong bao phủhrvd trong lòoubpng thìlibl lậcozxp tứsdiec tâsieim phiềuqvvn ýyhlc loạwbfgn.

Mấchony canh giờnkeg sau, Hàsdien Lậcozxp mớlibli rờnkegi khỏgkgpi nơfpvii nàsdiey, tìliblm hưopsdliblng kháfzgac màsdie đeunii, nhưopsdng vẫasxwn phảpaybi hưopsdliblng vềuqvv phíopsda trung tâsieim cấchonm đeunieunia.

Sau mộlrbpt phen suy nghĩgkgp, lýyhlc tríopsd củhrvda Hàsdien Lậcozxp vẫasxwn chiếpaybm thưopsdszskng phong, biếpaybt sựmnofliblnh vừjnjba rồihdmi, chíopsdnh làsdie sựmnof yếpaybu đeuniuốdcfji củhrvda bảpaybn thâsiein tìliblm cớliblsdievjckt lui. Bởfpvii vậcozxy sau khi chấchonn chỉipnnnh lạwbfgi tinh thầigyln, lạwbfgi tiếpaybp tụgafmc lêasxwn đeuniưopsdnkegng.

sdien Lậcozxp cũnqngng khôbucqng đeunii theo sau hai ngưopsdnkegi nọxbew, màsdiesdie đeunii vòoubpng tìliblm đeuniưopsdnkegng kháfzgac, tuy nhiêasxwn lộlrbp tuyếpaybn củhrvda hai ngưopsdnkegi Linh thúvjckfpvin mớlibli làsdie gầigyln nhấchont, nhanh nhấchont.

sdien Lậcozxp khôbucqng phảpaybi lo làsdie đeunidcfji phưopsdơfpving bằtqkeng năpurkng lựmnofc bảpaybn thâsiein cóihdm thểszsk pháfzgat hiệokfvn ra mìliblnh, màsdiesdie đeunidcfji vớlibli thủhrvd pháfzgap khu thúvjck cổitiz quáfzgai củhrvda Linh thúvjckfpvin, cảpaybm thấchony rấchont kiêasxwng kịeuni. Khôbucqng biếpaybt đeunidcfji phưopsdơfpving cóihdm thủhrvd đeunioạwbfgn gìlibl đeunifpvic thùecnd hay khôbucqng, cóihdm khảpaybpurkng pháfzgat hiệokfvn sựmnof theo đeunibucqi củhrvda mìliblnh, nêasxwn kíopsdnh nhi viễxsuln chi làsdie tốdcfjt nhấchont.

Phảpaybi biếpaybt rằtqkeng, lúvjckc trưopsdliblc hắizofn cóihdm mộlrbpt con Vâsiein síopsd đeuniiểszsku rấchont cóihdm linh tíopsdnh, cóihdm thểszsk từjnjb khoảpaybng cáfzgach xa màsdie theo dõsctli giáfzgam thịeuni ngưopsdnkegi đeuniưopsdszskc chỉipnn đeunieuninh, nghĩgkgp đeuniếpaybn cũnqngng giốdcfjng nhưopsd thủhrvd pháfzgap khu sửwbfg củhrvda Linh thúvjckfpvin, khẳejrgng đeunieuninh càsdieng thêasxwm bíopsd mậcozxt cùecndng quỷtgvy dịeuni, dùecnd sao bọxbewn họxbew đeuniuqvvu làsdie ngưopsdnkegi tu tiêasxwn, thủhrvd đeunioạwbfgn ngưopsdnkegi trong giang hồihdmsdiem sao cóihdm thểszskfzganh bằtqkeng!

ihdmi lêasxwn Vâsiein síopsd đeuniiểszsku, Hàsdien Lậcozxp cóihdm chúvjckt ảpaybo nãjtfzo. Lúvjckc trưopsdliblc khi tiếpaybn vàsdieo Hoàsdieng Phong cốdcfjc, vìlibl đeuniszsk khôbucqng khiếpaybn cho ngưopsdnkegi kháfzgac chúvjck ýyhlc, hắizofn đeuniem Vâsiein síopsd đeuniiểszsku nuôbucqi dưopsdkhtfng trong Tháfzgai Nhạwbfgc sơfpvin mạwbfgch, đeuniszsk cho tựmnof do hoạwbfgt đeunilrbpng.


Kếpaybt quảpaybvjckc đeuniigylu thìlibl con chim nàsdiey thưopsdnkegng xuyêasxwn trởfpvi vềuqvvliblm Hàsdien Lậcozxp, chủhrvd yếpaybu làsdie đeuniszsk ăpurkn "Hoàsdieng lậcozxt hoàsdien"asxwu thíopsdch.

Nhưopsdng theo thờnkegi gian lâsieiu dầigyln, sốdcfj lầigyln bay đeuniếpaybn dầigyln dầigyln rấchont thưopsda thớliblt, đeuniếpaybn khi Hàsdien Lậcozxp ýyhlc thứsdiec đeuniưopsdszskc sai lầigylm củhrvda mìliblnh thìlibl con chim nàsdiey đeuniãjtfz hoàsdien toàsdien trởfpviasxwn hoang dãjtfz, mộlrbpt đeunii khôbucqng trởfpvi lạwbfgi, àsdiem cho Hàsdien Lậcozxp cựmnofc kỳolvu đeuniau lòoubpng. Nếpaybu khôbucqng, lầigyln đeunii đeuniếpaybn cấchonm đeunieunia nàsdiey, hắizofn cóihdm thểszsk sửwbfg dụgafmng khôbucqng íopsdt.

sdien Lậcozxp thựmnofc khôbucqng biếpaybt, quyếpaybt đeunieuninh đeunii vòoubpng đeuniãjtfz giúvjckp hắizofn tráfzganh đeuniưopsdszskc mộlrbpt tai kiếpaybp.

Hai ngưopsdnkegi Linh thúvjckfpvin kia, từjnjbvjckc rờnkegi khỏgkgpi Ôpayb long đeuniàsdiem, đeuniãjtfz lấchony từjnjb trong túvjcki thảpayb ra mộlrbpt sốdcfjopsdszskng bưopsdơfpvim bưopsdliblm nhiềuqvvu màsdieu.

Nhữfaeeng con côbucqn trùecndng nàsdiey bay ra, liềuqvvn lậcozxp tứsdiec tảpaybn ra bốdcfjn phíopsda, bốdcfj tríopsdsdiey đeunifpvic trong khuôbucqn viêasxwn trăpurkm trưopsdszskng, màsdieu sắizofc trêasxwn ngưopsdnkegi cũnqngng dầigyln dầigyln biếpaybn ảpaybo cho phùecnd hợszskp vớlibli cảpaybnh vậcozxt xung quanh, nếpaybu khôbucqng nhìlibln kỹdbre thìlibl sẽeuni khôbucqng pháfzgat giáfzgac ra đeuniưopsdszskc.

fpvin nữfaeea cho dùecndihdm đeuniszsk ýyhlc pháfzgat hiệokfvn ra, quáfzga nửwbfga cũnqngng sẽeuniopsdfpving làsdie sinh vậcozxt ởfpvi trong cấchonm đeunieunia nàsdiey, sẽeuni khôbucqng cóihdmlibl nghi ngờnkeg.

Cứsdie nhưopsd vậcozxy, nhữfaeeng con côbucqn trùecndng nàsdiey trởfpvi thàsdienh vậcozxt cảpaybnh giớlibli cho hai ngưopsdnkegi kia, chỉipnn cầigyln cóihdm ngưopsdnkegi tiếpaybp cậcozxn phạwbfgm vi cảpaybnh giớlibli củhrvda chúvjckng, thìlibl hai ngưopsdnkegi sẽeuni lậcozxp tứsdiec biếpaybt đeuniưopsdszskc, cóihdm thểszsk đeuniưopsda ra đeunidcfji sáfzgach trưopsdliblc.

fzgach dùecndng côbucqn trùecndng đeuniszsk tạwbfgo thàsdienh mộlrbpt lưopsdlibli cảpaybnh giớlibli sốdcfjng, cóihdm thểszskihdmi làsdie cựmnofc kỳolvu vữfaeeng chắizofc, chíopsdnh làsdie kiệokfvt táfzgac củhrvda đeuniokfv tửwbfg Linh thúvjckfpvin. Cho dùecnd đeuniokfv tửwbfgfzgac pháfzgai kháfzgac biếpaybt đeuniưopsdszskc đeuniiềuqvvu nàsdiey, cũnqngng khôbucqng cóihdm biệokfvn pháfzgap gìlibl đeunidcfji vớlibli lũnqngbucqn trùecndng nàsdiey, khôbucqng cóihdm khảpaybpurkng lưopsdliblt qua chúvjckng màsdie lặfpving lẽeuni đeuniáfzganh léjdpsn.

Kỳolvu thậcozxt lạwbfgi nóihdmi tiếpaybp, Hàsdien Lậcozxp dừjnjbng tạwbfgi Ôpayb long đeuniàsdiem rồihdmi mớlibli đeunii làsdie rấchont may mắizofn. Hai ngưopsdnkegi Linh thúvjckfpvin nàsdiey, cũnqngng khôbucqng thảpaybbucqn trùecndng tạwbfgi thủhrvdy đeuniàsdiem, màsdiesdie sau khi rờnkegi đeunii mớlibli bắizoft đeuniigylu thảpayb, nếpaybu khôbucqng Hàsdien Lậcozxp tuyệokfvt trốdcfjn khôbucqng khỏgkgpi sựmnofecndng sụgafmc củhrvda chúvjckng.

nqngng khôbucqng phảpaybi làsdie hai ngưopsdnkegi nàsdiey nhấchont thờnkegi sơfpvi sẩopsdy, quêasxwn việokfvc nàsdiey, màsdie loạwbfgi bưopsdơfpvim bưopsdliblm nàsdiey trờnkegi sinh sợszsk lạwbfgnh, nhiệokfvt đeunilrbpsdie thấchonp mộlrbpt chúvjckt làsdie sẽeuni đeuniôbucqng cứsdieng lạwbfgi màsdie chếpaybt, khôbucqng thểszsk khôbucqng nóihdmi làsdie tiếpaybc nuốdcfji.

sdieopsdliblc tạwbfgi Ôpayb long đeuniàsdiem lạwbfgi trờnkegi sinh dịeuni chấchont, lạwbfgnh vôbucqecndng, làsdiem cho xung quanh thủhrvdy đeuniàsdiem đeuniuqvvu trởfpviasxwn nhưopsdsdieecnda đeuniôbucqng, vớlibli loạwbfgi tìliblnh cảpaybnh nàsdiey, bọxbewn họxbew sao dáfzgam thảpaybnqngopsdơfpvim bưopsdliblm nàsdiey ra chịeuniu chếpaybt?

sdien Lậcozxp đeunidcfji vớlibli việokfvc bảpaybn thâsiein tráfzganh đeuniưopsdszskc mộlrbpt kiếpaybp nạwbfgn, cũnqngng khôbucqng hềuqvv hay biếpaybt, đeuniang đeunisdieng dưopsdlibli mộlrbpt váfzgach núvjcki cổitiz quáfzgai, nhìlibln thấchony hai thi thểszsk thêasxw thảpaybm dưopsdlibli châsiein, im lặfpving khôbucqng nóihdmi.

Mộlrbpt thi thểszsk, mặfpvic đeuniihdmsdieu đeunien bóihdmfzgat ngưopsdnkegi, dáfzgang ngưopsdnkegi khôbucqi ngôbucq, bàsdien tay thôbucq lớlibln, trêasxwn cổitizihdm mộlrbpt lằtqken máfzgau gọxbewn gàsdieng, trêasxwn đeuniigylu hai mắizoft trợszskn lêasxwn, thầigyln tìliblnh khôbucqng cam lòoubpng, tựmnofa hồihdm bịeuni chếpaybt khôbucqng minh bạwbfgch, xem hìliblnh dáfzgang thìliblsdie đeuniokfv tửwbfg củhrvda Cựmnof kiếpaybm môbucqn.

Thi thểszsk kia, dáfzgang ngưopsdnkegi trung bìliblnh, trêasxwn ngưopsdnkegi huyếpaybt nhụgafmc mơfpvi hồihdm, nặfpving nhấchont chíopsdnh làsdie khuôbucqn mặfpvit khôbucqng còoubpn thấchony rõsctl đeuniưopsdszskc ngũnqng quan, bịeuni mộlrbpt thanh cựmnof kiếpaybm đeuniâsieim thẳejrgng vàsdieo đeuniigylu gim xuốdcfjng đeunichont, nãjtfzo tưopsdơfpving huyếpaybt dịeunich chảpayby đeuniigyly đeunichont. Nhưopsdng trêasxwn ngóihdmn tay vôbucq danh, lạwbfgi quấchonn mộlrbpt sợszski ti tuyếpaybn kỳolvu quáfzgai trong suốdcfjt, dưopsdlibli áfzganh mặfpvit trờnkegi, khẽeuni lậcozxp lòoubpe nhưopsdihdm nhưopsd khôbucqng.

sdien Lậcozxp, nhìlibln kỹdbre thi thểszsk củhrvda đeuniokfv tửwbfg Cựmnof kiếpaybm môbucqn, suy nghĩgkgp trong chốdcfjc láfzgat. Đmpqnlrbpt nhiêasxwn nhấchonc châsiein nhằtqkem cáfzgai cổitizihdm đeuniưopsdnkegng chỉipnnfzgau đeuniáfzga nhẹtgvy mộlrbpt cáfzgai, cáfzgai đeuniigylu lậcozxp tứsdiec lăpurkn long lóihdmc sang mộlrbpt bêasxwn, mộlrbpt chúvjckt sứsdiec cũnqngng khôbucqng cầigyln sửwbfg ra.

Thi thểszsk ngưopsdnkegi nàsdiey sớliblm đeuniãjtfz phâsiein làsdiem hai.

sdien Lậcozxp thởfpvisdiei, lạwbfgi nhìlibln thi thểszsk kia khôbucqng cầigyln suy nghĩgkgpnqngng đeuniãjtfz biếpaybt thâsiein phậcozxn, gưopsdơfpving mặfpvit tuy khôbucqng thểszsk nhậcozxn ra, nhưopsdng y phụgafmc lạwbfgi giốdcfjng Hàsdien Lậcozxp nhưopsd đeuniúvjckc, cũnqngng đeuniãjtfz chứsdieng minh ngưopsdnkegi chếpaybt chíopsdnh làsdie mộlrbpt vịeuniopsd huynh đeuniokfvsdieo đeunióihdm củhrvda Hoàsdieng Phong cốdcfjc!

Rấchont rõsctlsdieng, hai ngưopsdnkegi làsdie đeuniihdmng quy vu tậcozxn màsdie chếpaybt!

sdien Lậcozxp ngẩopsdng đeuniigylu, nhìlibln lêasxwn đeuniipnnnh núvjcki hồihdmi lâsieiu, trong lòoubpng đeuniãjtfzihdm kếpaybt luậcozxn, trong đeuniigylu đeuniãjtfz đeuniem tìliblnh cảpaybnh hai ngưopsdnkegi nàsdiey gặfpvip nhau ra tay thếpaybsdieo đeuniãjtfzfpviopsdszskc tưopsdfpving tưopsdszskng ra đeuniưopsdszskc.

Theo cáfzgac dấchonu hiệokfvu màsdie pháfzgan đeunifzgan, ngờnkegi củhrvda Cựmnof kiếpaybm môbucqn so vớlibli vịeuniopsd huynh củhrvda Hàsdien Lậcozxp nàsdiey, thựmnofc lựmnofc cao hơfpvin mộlrbpt bậcozxc.

Trêasxwn thi thểszsk củhrvda ngưopsdnkegi áfzgao vàsdieng huyếpaybt nhụgafmc mơfpvi hồihdm, vếpaybt thưopsdơfpving kháfzga nhiềuqvvu, vẻcozx mặfpvit củhrvda ngưopsdnkegi áfzgao đeunien cóihdm vẻcozx khôbucqng cam lòoubpng, đeuniuqvvu biểszsku minh cho việokfvc nàsdiey.

Vịeuniopsd huynh đeuniihdmng môbucqn khôbucqng biếpaybt têasxwn nàsdiey, tuy ởfpvisdieo thếpayb hạwbfg phong, nhưopsdng hiểszskn nhiêasxwn cũnqngng làsdie ngưopsdnkegi cóihdmsieim kếpayb, cốdcfj gắizofng sửwbfg dụgafmng pháfzgap khíopsd ti tuyếpaybn trong suốdcfjt nàsdiey. Hắizofn khẳejrgng đeunieuninh lợszski dụgafmng khi đeunidcfji phưopsdơfpving đeuniwbfgi thắizofng tâsieim tíopsdnh buôbucqng lỏgkgpng, vàsdieo thờnkegi đeuniiểszskm cuốdcfji cùecndng dùecndng vậcozxt nàsdiey đeuniáfzganh léjdpsn, cắizoft ngọxbewt đeuniigylu củhrvda đeunidcfji phưopsdơfpving, lấchony mạwbfgng củhrvda ngưopsdnkegi Cựmnof kiếpaybm môbucqn nàsdiey.

Nhưopsdng hắizofn hiểszskn nhiêasxwn khôbucqng nghĩgkgp tớlibli, chẳejrgng biếpaybt nguyêasxwn nhâsiein gìlibl, vịeuni áfzgao đeunien nàsdiey trưopsdliblc khi chếpaybt, vẫasxwn còoubpn thừjnjba lựmnofc xuấchont cựmnof kiếpaybm trong tay, mộlrbpt kiếpaybm đeuniâsieim xuốdcfjng, vịeuni đeuniihdmng môbucqn nàsdiey hoặfpvic làsdie do thưopsdơfpving tíopsdch quáfzga nặfpving khôbucqng thểszsk di chuyểszskn, hoặfpvic bởfpvii vìlibl thắizofng lợszski tớlibli tay màsdie phạwbfgm sai lầigylm tưopsdơfpving tựmnof, đeuniãjtfz bịeuni đeunióihdmng đeuniinh trêasxwn mặfpvit đeunichont. Tạwbfgo thàsdienh mộlrbpt hồihdmi tửwbfg chiếpaybn thảpaybm thiếpaybt khôbucqng cóihdm ngưopsdnkegi chiếpaybn thắizofng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.