Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 180 : Ô Long đàm

    trước sau   
Cảhndk mộalszt vùivqdng xácwrjm xịhndkt, trêivqdn mặjsmct đzubvartut đzubvzvvvy nhữhndkng vũzcving bùivqdn lầzvvvy lộalszi, câhhesy cốineri hìphthnh thùivqd kỳdjow lạzcvi vặjsmcn vẹexruo quácwrji dịhndk, dưtozzpeuli châhhesn làxdvm nhữhndkng câhhesy cỏexru nhỏexruxdvm đzubvexru khôoczmng biếdqeft têivqdn, trong khôoczmng khíjenp tràxdvmn ngậngzgp mùivqdi vịhndk khóhhry chịhndku, đzubvâhhesy chíjenpnh làxdvm nhữhndkng gìphthxdvmxdvmn Lậngzgp cảhndkm nhậngzgn đzubvưtozzjkhyc sau khi tỉhlwqnh lạzcvii.

Bấartut chấartup hoàxdvmn cảhndknh kỳdjow dịhndkxdvmy, Hàxdvmn Lậngzgp trưtozzpeulc tiêivqdn làxdvm nhìphthn quanh bốinern phíjenpa, nhìphthn xem cóhhry ngưtozzwtkki nàxdvmo khácwrjc hay khôoczmng, dùivqd sao nguy hiểhndkm lớpeuln nhấartut chíjenpnh làxdvm từidcb đzubvjqlj tửjqlj củhtssa cácwrjc phácwrji khácwrjc.

Xem ra cũzcving cóhhry chúidcbt may mắjqljn, xung quanh trong phạzcvim vu hơkoixn mưtozzwtkki trưtozzjkhyng ngoạzcvii trừidcbxdvmn Lậngzgp ra thìphth khôoczmng cóhhry bấartut kỳdjow ngưtozzwtkki nàxdvmo khácwrjc, hắjqljn cũzcving thởbxcl phàxdvmo mộalszt hơkoixi.

Chẳxyncng qua, hắjqljn vẫpclgn chưtozza đzubvhndk lỏexrung đzubvzvvv phòxyncng, màxdvm mộalszt tay cầzvvvm sẵjhaxn phùivqd lụkzmgc, mộalszt tay xuấartut ra bộalsz "Kim phùivqd tửjqlj mẫpclgu nhậngzgn", sẵjhaxn sàxdvmng đzubvzvvv phòxyncng.

idcbc nàxdvmy, Hàxdvmn Lậngzgp mớpeuli cóhhry thểhndkivqdn tĩmidbnh cẩepnpn thậngzgn quan sácwrjt đzubvhndka phưtozzơkoixng cổbxcl quácwrji nàxdvmy.

Đmyweineri vớpeuli việjqljc bảhndkn thâhhesn đzubvalszt nhiêivqdn đzubvếdqefn mộalszt chỗbcep lạzcvi lẫpclgm, Hàxdvmn Lậngzgp cũzcving khôoczmng cóhhryphth giậngzgt mìphthnh. Trưtozzpeulc lúidcbc bắjqljt đzubvzvvvu vàxdvmo cấartum đzubvhndka, quảhndkn sựbzzq đzubvãngzg phảhndkn cho mỗbcepi đzubvjqlj tửjqlj mộalszt phầzvvvn tưtozz liệjqlju nóhhryi vềzvvv cấartum đzubvhndka.


Trong tưtozz liệjqlju, cóhhry nhắjqljc tớpeuli bấartut kỳdjow ngưtozzwtkki nàxdvmo khi bưtozzpeulc vàxdvmo cấartum đzubvhndka, đzubvzvvvu bịhndk na di trậngzgn phácwrjp ởbxclivqdn trong đzubvóhhry trong khoảhndknh khắjqljc đzubvưtozza đzubvếdqefn mộalszt góhhryc bấartut kỳdjowxdvmo đzubvóhhry củhtssa cấartum đzubvhndka, cho nêivqdn rốinert cuộalszc làxdvm đzubvếdqefn nơkoixi nàxdvmo, thìphth phảhndki dựbzzqa vàxdvmo vậngzgn khíjenp củhtssa ngưtozzwtkki đzubvóhhry.

hhry thểhndk đzubvưtozzjkhyc truyềzvvvn đzubvếdqefn khu trung tâhhesm, đzubvóhhryxdvmkoixi cóhhry thểhndk thu thậngzgp đzubvưtozzjkhyc linh thảhndko nhiềzvvvu nhấartut, thìphth sẽoqkixdvm ngưtozzwtkki cóhhry vậngzgn khíjenp cựbzzqc lớpeuln; cũzcving cóhhry ngưtozzwtkki cóhhry thểhndk vừidcba truyềzvvvn tốinerng xong, trưtozzpeulc mặjsmct đzubvãngzghhry mộalszt sổbxclivqdu thúidcb đzubvang nhìphthn chădslnm chúidcb, khôoczmng trảhndki qua mộalszt phen huyếdqeft chiếdqefn, cădslnn bảhndkn làxdvm khôoczmng thểhndk thoácwrjt thâhhesn bìphthnh yêivqdn; màxdvm tồnmadi tệjqlj nhấartut, làxdvm trựbzzqc tiếdqefp bịhndk đzubvưtozza đzubvếdqefn mộalszt tuyệjqljt đzubvhndka nàxdvmo đzubvóhhry, tíjenpnh mạzcving lậngzgp tứhmxhc ôoczmoczm, đzubvưtozzơkoixng nhiêivqdn loạzcvii tìphthnh huốinerng nàxdvmy rấartut íjenpt xuấartut hiệjqljn.

Xuấartut hiệjqljn nhiềzvvvu nhấartut, chíjenpnh làxdvm giốinerng nhưtozzxdvmn Lậngzgp, đzubvưtozzjkhyc truyềzvvvn đzubvếdqefn mộalszt góhhryc sácwrjng sủhtssa củhtssa cấartum đzubvhndka, chỉhlwqhhry thểhndk tựbzzq lầzvvvn mòxyncxdvm đzubvi tớpeuli.

xdvmmidb nhiêivqdn cũzcving sẽoqkihhry nhữhndkng đzubviềzvvvu ngoàxdvmi ýyuwl muốinern, theo cácwrjc tiềzvvvn bốineri cao nhâhhesn suy đzubvcwrjn, bởbxcli vìphth bọencwn họencw phácwrj cấartum màxdvmxdvmo, cũzcving khôoczmng phảhndki làxdvm phưtozzơkoixng phácwrjp chíjenpnh xácwrjc màxdvm tiếdqefn vàxdvmo, đzubvưtozzơkoixng nhiêivqdn làxdvm đzubvalszng chạzcvim đzubvếdqefn cấartum chếdqef, do đzubvóhhryhhry xuấartut hiệjqljn tìphthnh huốinerng ngoàxdvmi ýyuwl muốinern cũzcving khôoczmng cóhhryphth ngạzcvic nhiêivqdn.

xdvmn Lậngzgp sau khi cẩepnpn thậngzgn quan sácwrjt mộalszt vòxyncng, đzubvem tàxdvmi liệjqlju ghi nhớpeul trong đzubvzvvvu cùivqdng cảhndknh vậngzgt đzubvineri chiếdqefu mộalszt phen, rốinert cụkzmgc hắjqljn cũzcving tìphthm ra đzubvưtozzjkhyc mộalszt tin tứhmxhc phi thưtozzwtkkng hữhndku dụkzmgng, đzubvâhhesy làxdvmkoixi cácwrjc đzubvjqlj tửjqlj trưtozzpeulc đzubvâhhesy thưtozzwtkkng đzubvi nhấartut, đzubvineri vớpeuli nhữhndkng ngưtozzwtkki mớpeuli rấartut làxdvm hữhndku dụkzmgng.

tozz Long đzubvàxdvmm ởbxcl phíjenpa Đmyweôoczmng Bắjqljc cấartum đzubvhndka, lấartuy mộalszt cácwrji hồnmadhhesu hơkoixn mưtozzwtkki trưtozzjkhyng làxdvmm trung tâhhesm, phạzcvim vi hơkoixn mưtozzwtkki dặjsmcm, cóhhry nhiềzvvvu loạzcvii cỏexru nhưtozz Hủhtss cốinert hoa, Xàxdvm diêivqdn thụkzmg, cóhhry thểhndkivqdng đzubvhndk chếdqefcwrjc đzubvalszc dưtozzjkhyc, nhưtozzng giácwrj trịhndk khôoczmng lớpeuln".

"Tạzcvii trung tâhhesm Ôtozz Long đzubvàxdvmm, bêivqdn bờwtkk hồnmad, cứhmxhcwrjch mưtozzwtkki mấartuy nădslnm thìphth sẽoqki xuấartut hiệjqljn mộalszt íjenpt "xdvmn yêivqdn thảhndko", cũzcving làxdvm mộalszt loạzcvii kỳdjow thảhndko, nếdqefu cóhhry thểhndk đzubvem vềzvvv nhấartut đzubvhndknh sẽoqki đzubvưtozzjkhyc trọencwng thưtozzbxclng. Nhưtozzng phảhndki chúidcb ýyuwl chíjenpnh làxdvm, ởbxclhhesu trong thủhtssy đzubvàxdvmm, cóhhryepnpn nấartup mộalszt đzubvácwrjm loạzcvii yêivqdu thúidcb cấartup thấartup bậngzgc mộalszt Hàxdvmn bădslnng thiềzvvvm, chẳxyncng qua chúidcbng tíjenpnh tìphthnh ôoczmn thuậngzgn, chỉhlwq cầzvvvn khôoczmng chủhtss đzubvalszng trêivqdu chọencwc, thìphth khôoczmng cóhhry nguy hiểhndkm gìphth".

xdvmn Lậngzgp sau khi đzubvem tàxdvmi liệjqlju nhớpeul lạzcvii vàxdvmi lầzvvvn, trong lòxyncng cũzcving cóhhry nhậngzgn thứhmxhc nhấartut đzubvhndknh.

Theo lẽoqki thưtozzwtkkng, nơkoixi càxdvmng tiếdqefp cậngzgn vớpeuli trung tâhhesm cấartum đzubvhndka, thìphthxdvmng xuấartut hiệjqljn linh vậngzgt trâhhesn quýyuwlivqdng yêivqdu thúidcb mạzcvinh bảhndko hộalsz, màxdvm tạzcvii Ôtozz Long đzubvàxdvmm nàxdvmy, tuy cóhhrybxclivqdn ngoàxdvmi mộalszt chúidcbt, nhưtozzng cũzcving khôoczmng tíjenpnh làxdvm quácwrj xa bêivqdn ngoàxdvmi, nếdqefu đzubvi gấartup rúidcbt, thìphth nộalszi trong ngàxdvmy sẽoqkihhry thểhndk đzubvếdqefn khu trung tâhhesm.

Nghĩmidb nhe vậngzgy, Hàxdvmn Lậngzgp khôoczmng dácwrjm ngựbzzq khíjenp, màxdvm nhảhndky lêivqdn mộalszt câhhesy đzubvzcvii thụkzmgxdvmnh lácwrj rậngzgm rạzcvip, quan sácwrjt chung quanh nhắjqljm chuẩepnpn phưtozzơkoixng hưtozzpeulng mộalszt chúidcbt, rồnmadi mớpeuli nhảhndky xuốinerng đzubvi tớpeuli.

xdvmn Lậngzgp đzubvang ởbxcl phíjenpa Nam thủhtssy đzubvàxdvmm, cũzcving làxdvm trêivqdn con đzubvưtozzwtkkng đzubvi tớpeuli khu vựbzzqc trung tâhhesm, xem ra cũzcving cóhhry thểhndk xem làxdvm thuậngzgn đzubvưtozzwtkkng.

xdvmn Lậngzgp thi triểhndkn Ẩehgsn hìphthnh thuậngzgt trêivqdn ngưtozzwtkki, sau đzubvóhhryivqdn đzubvưtozzwtkkng, dọencwc theo đzubvưtozzwtkkng đzubvi rấartut cẩepnpn thậngzgn. Khôoczmng biếdqeft làxdvmhhry phảhndki Hàxdvmn Lậngzgp quácwrj khẩepnpn trưtozzơkoixng hay khôoczmng, sau khi đzubvi đzubvưtozzjkhyc vàxdvmi dặjsmcm màxdvm vẫpclgn chưtozza cóhhrycwrji gìphth ngoàxdvmi ýyuwl muốinern phácwrjt sinh, tựbzzqa hồnmad cảhndk Ôtozz Long đzubvàxdvmm chỉhlwqhhry mộalszt mìphthnh hắjqljn.

Nghe đzubvưtozzjkhyc thanh âhhesm nưtozzpeulc chảhndky, Hàxdvmn Lậngzgp mớpeuli đzubvem thầzvvvn kinh khẩepnpn trưtozzơkoixng thảhndk lỏexrung mộalszt íjenpt.


Rẽoqkixdvmi nhácwrjnh câhhesy phíjenpa trưtozzpeulc ra, mộalszt hồnmadtozzpeulc sâhhesu màxdvmu xanh biếdqefc hiệjqljn ra, ngưtozzwtkki vừidcba tớpeuli gầzvvvn, mộalszt luồnmadng hơkoixi lạzcvinh tràxdvmn tớpeuli làxdvmm cho Hàxdvmn Lậngzgp rùivqdng mìphthnh.

Đmyweâhhesy làxdvm Ôtozz Long đzubvàxdvmm? Hàxdvmn Lậngzgp tòxyncxyncxyncencwt.

Thủhtssy đzubvàxdvmm diệjqljn tíjenpch khôoczmng tíjenpnh làxdvm lớpeuln, xung quanh cóhhry nhữhndkng câhhesy cóhhryxdvmn lácwrj lớpeuln vâhhesy quanh, trêivqdn mặjsmct nưtozzpeulc dùivqdng mắjqljt thưtozzwtkkng cũzcving cóhhry thểhndk thấartuy đzubvưtozzjkhyc hàxdvmn khíjenp, thậngzgm chíjenpivqdn bờwtkk hồnmad, còxyncn kếdqeft mộalszt tầzvvvng bădslnng sưtozzơkoixng trong suốinert, cóhhry thểhndk thấartuy đzubvưtozzjkhyc đzubvalsz lạzcvinh củhtssa hồnmadxdvmy.

xdvmn Lậngzgp đzubvineri vớpeuli mấartuy cácwrji nàxdvmy cũzcving khôoczmng thèiimzm đzubvhndk ýyuwl, làxdvmm cho hắjqljn quan tâhhesm chíjenpnh làxdvm, ởbxcl mộalszt chỗbcep trũzcving trêivqdn bờwtkk hồnmad, cóhhrykoixn mưtozzwtkki bụkzmgi cỏexru nhỏexru trắjqljng mềzvvvm, mỗbcepi câhhesy cóhhrydslnm lácwrj, toàxdvmn thâhhesn trắjqljng tuyềzvvvn, tảhndkn ra bạzcvich khíjenp nhèiimz nhẹexru, tựbzzqa hồnmad bịhndktozzơkoixng khóhhryi bao phủhtss, thựbzzqc cóhhryxdvmi phầzvvvn linh cădslnn.

"Khôoczmng sai, cácwrji nàxdvmy đzubvíjenpch thậngzgt làxdvmxdvmn yêivqdn thảhndko, so vớpeuli tàxdvmi liệjqlju miêivqdu tảhndk thìphth khôoczmng cóhhryphth sai biệjqljt!"xdvmn Lậngzgp nhẹexru giọencwng thìphth thầzvvvm, trong lòxyncng cóhhryxdvmi phầzvvvn mừidcbng thầzvvvm.

Tuy nóhhryi cỏexruxdvmy cùivqdng vớpeuli Trúidcbc Cơkoix đzubvan cũzcving khôoczmng cóhhry quan hệjqljphth, nhưtozzng ngay từidcb đzubvzvvvu cóhhry thểhndk dễzvvvxdvmng vàxdvmo tay nhưtozz thếdqef, cácwrji nàxdvmy thậngzgt đzubvúidcbng làxdvm motọencw dấartuu hiệjqlju tốinert.

xdvmn Lậngzgp theo thóhhryi quen quan sácwrjt xung quanh, đzubvang muốinern bưtozzpeulc ra, bỗbcepng nhiêivqdn sắjqljc mặjsmct hơkoixi đzubvbxcli, thâhhesn mìphthnh cúidcbi xuốinerng, nhẹexru nhàxdvmng lui lạzcvii mấartuy bưtozzpeulc, ẩepnpn nấartup sau nhữhndkng càxdvmnh lácwrj, sau đzubvóhhry mặjsmct khôoczmng chúidcbt thay đzubvbxcli nhìphthn vềzvvv phíjenpa bêivqdn trácwrji khu rừidcbng rậngzgm.

Khôoczmng bao lâhhesu sau, cóhhryhhryng ngưtozzwtkki lấartup lóhhry, mộalszt ngưtozzwtkki ácwrjo lam thădslnm dòxync cẩepnpn thậngzgn đzubvi ra, theo trang phụkzmgc màxdvm xem ra, ngưtozzwtkki nàxdvmy thuộalszc Thiêivqdn Khuyếdqeft bảhndko. Ngưtozzwtkki nàxdvmy cựbzzqc kỳdjow cẩepnpn thậngzgn, mộalszt bưtozzpeulc ba lầzvvvn quay đzubvzvvvu lạzcvii, khôoczmng ngừidcbng quan sácwrjt chung quanh. Theo nắjqljm tay đzubvang nắjqljm chặjsmct lạzcvii màxdvm thấartuy, hẳxyncn đzubvang chuẩepnpn bịhndkhmxhng phóhhry vớpeuli tậngzgp kíjenpch, phưtozzơkoixng hưtozzpeulng hàxdvmnh đzubvalszng chíjenpnh làxdvm mấartuy đzubvóhhrya "Hàxdvmn yêivqdn thảhndko" kia.

xdvmn Lậngzgp thởbxclxdvmi mộalszt chúidcbt, xem ra cũzcving khóhhryoczmoczmng màxdvm đzubvưtozzjkhyc.

Đmyweineri phưtozzơkoixng cẩepnpn thậngzgn nhưtozz thếdqef, tuyệjqljt khôoczmng cóhhry khảhndkdslnng đzubvácwrjnh léencwn thàxdvmnh côoczmng, màxdvm hắjqljn cũzcving khôoczmng đzubvhndknh cùivqdng ngưtozzwtkki nàxdvmy mặjsmct đzubvineri mặjsmct đzubvzcvii chiếdqefn mộalszt hồnmadi, nhưtozz vậngzgy rấartut làxdvm mạzcvio hiểhndkm, rấartut khôoczmng đzubvácwrjng!

"Xuấartut hiệjqljn đzubvi! Ta thấartuy ngưtozzơkoixi rồnmadi, khôoczmng cầzvvvn trốinern nữhndka!"cwrjch Hàxdvmn yêivqdn thảhndko chỉhlwqxdvmi chụkzmgc bưtozzpeulc, ngưtozzwtkki ácwrjo lam nọencw đzubvalszt nhiêivqdn dừidcbng bưtozzpeulc, xoay ngưtozzwtkki lạzcvii hôoczmivqdn.

xdvmn Lậngzgp cảhndk kinh, nghĩmidb đzubvếdqefn khôoczmng cẩepnpn thậngzgn lộalsz ra dấartuu vếdqeft, bịhndk nhìphthn ra tung tíjenpch. Nhưtozzng lậngzgp tứhmxhc, thầzvvvm cưtozzwtkki khổbxclxdvmi tiếdqefng, bởbxcli vìphth ngưtozzwtkki ácwrjo lam nàxdvmy tuy lớpeuln tiếdqefng nhưtozz vậngzgy, nhưtozzng hai mắjqljt lạzcvii khôoczmng ngừidcbng xoay chuyểhndkn, cădslnn bảhndkn khôoczmng cóhhrytozzpeulng vềzvvv phíjenpa Hàxdvmn Lậngzgp ẩepnpn thâhhesn, màxdvmxdvmhhryi đzubvzcvii màxdvm thôoczmi.

xdvmn Lậngzgp vừidcba tứhmxhc giậngzgn vừidcba buồnmadn cưtozzwtkki, thấartuy ngưtozzwtkki ácwrjo lam hôoczm to gọencwi nhỏexru mộalszt hồnmadi, mớpeuli châhhesn chíjenpnh yêivqdn tâhhesm tớpeuli hácwrji "Hàxdvmn yêivqdn thảhndko". Ngưtozzwtkki ácwrjo lam nàxdvmy cácwrjch làxdvmm tựbzzq cho làxdvm thôoczmng minh, Hàxdvmn Lậngzgp cũzcving đzubvang do dựbzzq, cóhhryivqdn thừidcba dịhndkp đzubvineri phưtozzơkoixng buôoczmn lỏexrung màxdvm tậngzgp kíjenpch sau lưtozzng hay khôoczmng.

Chủhtss ýyuwlxyncn chưtozza đzubvhndknh, ngưtozzwtkki ácwrjo lam đzubvalszng tácwrjc cựbzzqc nhanh liêivqdn tiếdqefp hácwrji ba bốinern cụkzmgm bạzcvich thảhndko, xem ra ngưtozzwtkki nàxdvmy cũzcving biếdqeft rõbrso đzubvzcvio lýyuwl đzubvêivqdm dàxdvmi lắjqljm mộalszng, trong chớpeulp mắjqljt nhữhndkng bụkzmgi cỏexruxdvmy trởbxcl thàxdvmnh hưtozz khôoczmng.

xdvmn Lậngzgp thầzvvvm nhủhtss quyếdqeft đzubvhndknh thốineri lui, mụkzmgc tiêivqdu chủhtss yếdqefu củhtssa hắjqljn làxdvm ba vịhndk chủhtsstozzjkhyc củhtssa Trúidcbc Cơkoix đzubvan, lúidcbc nàxdvmy ởbxcl phíjenpa trưtozzpeulc, tậngzgn lựbzzqc bảhndko trìphth thựbzzqc lựbzzqc mớpeuli làxdvmcwrjch làxdvmm tốinert nhấartut!

Nghĩmidb nhưtozz vậngzgy, Hàxdvmn Lậngzgp lặjsmcng lẽoqki chuyểhndkn thâhhesn đzubvi, rờwtkki khỏexrui vàxdvmi chụkzmgc trưtozzjkhyng mớpeuli yêivqdn tâhhesm đzubvang đzubvhndknh đzubvi nhanh, đzubvhndk cho ngưtozzwtkki nọencw sau khi hácwrji xong khỏexrui bácwrjm theo.

Nhưtozzng thâhhesn hìphthnh củhtssa hắjqljn vừidcba mớpeuli triểhndkn khai, từidcb phíjenpa thủhtssy đzubvàxdvmm truyềzvvvn đzubvếdqefn mộalszt tiếdqefng héencwt thảhndkm, nghe thanh âhhesm, đzubvúidcbng làxdvm củhtssa ngưtozzwtkki ácwrjo lam kia.

xdvmn Lậngzgp rùivqdng mìphthnh, sau khi trùivqd trừidcb mộalszt chúidcbt, cắjqljn rădslnng lặjsmcng lẽoqki quay trởbxcl lạzcvii, hắjqljn phảhndki hiểhndku rõbrsoxdvmng làxdvm thếdqefxdvmo, đzubvhndk miễzvvvn cho bảhndkn thâhhesn khỏexrui nhậngzgn lấartuy kếdqeft cụkzmgc tưtozzơkoixng tựbzzq.

Khi Hàxdvmn Lậngzgp trởbxcl lạzcvii bêivqdn cạzcvinh thủhtssy đzubvàxdvmm, thìphthivqdn bờwtkk hồnmad xuấartut hiệjqljn thêivqdm hai gãngzg bộalsz mặjsmct hung ácwrjc. Xem qua quầzvvvn ácwrjo ădslnn mặjsmcc thìphthxdvm ngưtozzwtkki củhtssa Linh thúidcbkoixn.

idcbc nàxdvmy, bọencwn họencw đzubvang cao hứhmxhng phấartun chấartun xem túidcbi trữhndk vậngzgt củhtssa gãngzg đzubvjqlj tửjqlj Thiêivqdn khuyếdqeft bảhndko, bêivqdn ngưtozzwtkki còxyncn cóhhrykoixn mưtozzwtkki con đzubvzcvii thiềzvvvm thừidcbxdvmu lam. Màxdvm ngưtozzwtkki ácwrjo lam, cảhndk ngưtozzwtkki trêivqdn dưtozzpeuli cóhhry trêivqdn mưtozzwtkki mấartuy lỗbcep thủhtssng, đzubvãngzg chếdqeft từidcb đzubvwtkki nàxdvmo rồnmadi.

"Vu sưtozz huynh, chủhtss ýyuwlxdvmy rấartut hay, khi phácwrjt hiệjqljn têivqdn ngu xuẩepnpn nàxdvmy, cũzcving khôoczmng trựbzzqc tiếdqefp xuốinerng tay, màxdvmxdvm trưtozzpeulc tiêivqdn đzubvuổbxcli tớpeuli Ôtozz Long đzubvàxdvmm, theo nưtozzpeulc thảhndk xuốinerng mộalszt chúidcbt Khu thúidcb phấartun, tạzcvim thờwtkki khốinerng chếdqef đzubvưtozzjkhyc mộalszt đzubvácwrjm Hàxdvmn bădslnng thiềzvvvm. Hắjqljc hắjqljc! Sau đzubvóhhry thi phácwrjp phâhhesn tácwrjn sựbzzq chúidcb ýyuwl củhtssa hắjqljn, dưtozzpeuli sựbzzq hỗbcep trợjkhy củhtssa lựbzzqc lưtozzjkhyng yêivqdu thúidcb, từidcb sau lưtozzng cấartup cho tiểhndku tửjqljxdvmy mộalszt đzubvôoczmi Bădslnng trùivqdy thuậngzgt, lậngzgp tứhmxhc xửjqljyuwl hắjqljn. Ngưtozzwtkki nàxdvmy chỉhlwq sợjkhy đzubvếdqefn chếdqeft cũzcving khôoczmng nghĩmidb tớpeuli, lạzcvii bắjqljt đzubvưtozzjkhyc mộalszt đzubvácwrjm yêivqdu thúidcb cấartup thấartup trong tay. Chẳxyncng qua, ngưtozzwtkki nầzvvvy củhtssa cảhndki thậngzgt đzubvúidcbng làxdvm phong phúidcb! Sưtozz huynh, khôoczmng bằhtssng chúidcbng ta đzubvem sốiner thảhndko dưtozzjkhyc nàxdvmy cứhmxh đzubvhndkbxcl đzubvâhhesy, đzubvhndkhhesu nhữhndkng ngưtozzwtkki khácwrjc tớpeuli, sốinerxdvmn yêivqdn thảhndko nàxdvmy đzubvhndkxdvmm mồnmadi!"ivqdn tuổbxcli còxyncn trẻmnpp, hung hădslnng đzubvácwrj mộalszt cưtozzpeulc vàxdvmo thi thểhndk củhtssa đzubvjqlj tửjqlj Thiêivqdn khuyếdqeft bảhndko, cóhhry chúidcbt tham lam nóhhryi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.