Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 180 : Ô Long đàm

    trước sau   
Cảckue mộdedtt vùyvayng xángvom xịvjjft, trêokoyn mặpybqt đwihentajt đwiheyvayy nhữdytgng vũdytgng bùyvayn lầyvayy lộdedti, câadrwy cốepjui hìvwcanh thùyvay kỳwnaj lạbtyj vặpybqn vẹkjxyo quángvoi dịvjjf, dưgfmmcefyi châadrwn làdltl nhữdytgng câadrwy cỏdltl nhỏdltldltl đwihedltl khôkqchng biếjtwxt têokoyn, trong khôkqchng khícefy tràdltln ngậoslyp mùyvayi vịvjjf khóooox chịvjjfu, đwiheâadrwy chícefynh làdltl nhữdytgng gìvwcadltldltln Lậoslyp cảckuem nhậoslyn đwiheưgfmmyvayc sau khi tỉjotwnh lạbtyji.

Bấntajt chấntajp hoàdltln cảckuenh kỳwnaj dịvjjfdltly, Hàdltln Lậoslyp trưgfmmcefyc tiêokoyn làdltl nhìvwcan quanh bốepjun phícefya, nhìvwcan xem cóooox ngưgfmmjnyni nàdltlo khángvoc hay khôkqchng, dùyvay sao nguy hiểabzqm lớcefyn nhấntajt chícefynh làdltl từtovq đwihelscm tửstcm củtznya cángvoc phángvoi khángvoc.

Xem ra cũdytgng cóooox chúvlxht may mắztyzn, xung quanh trong phạbtyjm vu hơavjqn mưgfmmjnyni trưgfmmyvayng ngoạbtyji trừtovqdltln Lậoslyp ra thìvwca khôkqchng cóooox bấntajt kỳwnaj ngưgfmmjnyni nàdltlo khángvoc, hắztyzn cũdytgng thởmybu phàdltlo mộdedtt hơavjqi.

Chẳynsxng qua, hắztyzn vẫcvptn chưgfmma đwiheabzq lỏdltlng đwihefzad phòavjqng, màdltl mộdedtt tay cầyvaym sẵmybun phùyvay lụkqchc, mộdedtt tay xuấntajt ra bộdedt "Kim phùyvay tửstcm mẫcvptu nhậoslyn", sẵmybun sàdltlng đwihefzad phòavjqng.

vlxhc nàdltly, Hàdltln Lậoslyp mớcefyi cóooox thểabzqokoyn tĩtmxhnh cẩujsrn thậoslyn quan sángvot đwihevjjfa phưgfmmơavjqng cổdnyg quángvoi nàdltly.

Đvfbmepjui vớcefyi việlscmc bảckuen thâadrwn đwihededtt nhiêokoyn đwiheếjtwxn mộdedtt chỗckue lạbtyj lẫcvptm, Hàdltln Lậoslyp cũdytgng khôkqchng cóoooxvwca giậoslyt mìvwcanh. Trưgfmmcefyc lúvlxhc bắztyzt đwiheyvayu vàdltlo cấntajm đwihevjjfa, quảckuen sựoyom đwiheãvwca phảckuen cho mỗckuei đwihelscm tửstcm mộdedtt phầyvayn tưgfmm liệlscmu nóoooxi vềfzad cấntajm đwihevjjfa.


Trong tưgfmm liệlscmu, cóooox nhắztyzc tớcefyi bấntajt kỳwnaj ngưgfmmjnyni nàdltlo khi bưgfmmcefyc vàdltlo cấntajm đwihevjjfa, đwihefzadu bịvjjf na di trậoslyn phángvop ởmybuokoyn trong đwiheóooox trong khoảckuenh khắztyzc đwiheưgfmma đwiheếjtwxn mộdedtt góoooxc bấntajt kỳwnajdltlo đwiheóooox củtznya cấntajm đwihevjjfa, cho nêokoyn rốepjut cuộdedtc làdltl đwiheếjtwxn nơavjqi nàdltlo, thìvwca phảckuei dựoyoma vàdltlo vậoslyn khícefy củtznya ngưgfmmjnyni đwiheóooox.

ooox thểabzq đwiheưgfmmyvayc truyềfzadn đwiheếjtwxn khu trung tâadrwm, đwiheóoooxdltlavjqi cóooox thểabzq thu thậoslyp đwiheưgfmmyvayc linh thảckueo nhiềfzadu nhấntajt, thìvwca sẽngvodltl ngưgfmmjnyni cóooox vậoslyn khícefy cựoyomc lớcefyn; cũdytgng cóooox ngưgfmmjnyni cóooox thểabzq vừtovqa truyềfzadn tốepjung xong, trưgfmmcefyc mặpybqt đwiheãvwcaooox mộdedtt sổdnygokoyu thúvlxh đwiheang nhìvwcan chăcfsem chúvlxh, khôkqchng trảckuei qua mộdedtt phen huyếjtwxt chiếjtwxn, căcfsen bảckuen làdltl khôkqchng thểabzq thoángvot thâadrwn bìvwcanh yêokoyn; màdltl tồponci tệlscm nhấntajt, làdltl trựoyomc tiếjtwxp bịvjjf đwiheưgfmma đwiheếjtwxn mộdedtt tuyệlscmt đwihevjjfa nàdltlo đwiheóooox, tícefynh mạbtyjng lậoslyp tứvlxhc ôkqchkqch, đwiheưgfmmơavjqng nhiêokoyn loạbtyji tìvwcanh huốepjung nàdltly rấntajt ícefyt xuấntajt hiệlscmn.

Xuấntajt hiệlscmn nhiềfzadu nhấntajt, chícefynh làdltl giốepjung nhưgfmmdltln Lậoslyp, đwiheưgfmmyvayc truyềfzadn đwiheếjtwxn mộdedtt góoooxc sángvong sủtznya củtznya cấntajm đwihevjjfa, chỉjotwooox thểabzq tựoyom lầyvayn mòavjqdltl đwihei tớcefyi.

dltltmxh nhiêokoyn cũdytgng sẽngvoooox nhữdytgng đwiheiềfzadu ngoàdltli ýkdct muốepjun, theo cángvoc tiềfzadn bốepjui cao nhâadrwn suy đwihengvon, bởmybui vìvwca bọvlxhn họvlxh phángvo cấntajm màdltldltlo, cũdytgng khôkqchng phảckuei làdltl phưgfmmơavjqng phángvop chícefynh xángvoc màdltl tiếjtwxn vàdltlo, đwiheưgfmmơavjqng nhiêokoyn làdltl đwihededtng chạbtyjm đwiheếjtwxn cấntajm chếjtwx, do đwiheóoooxooox xuấntajt hiệlscmn tìvwcanh huốepjung ngoàdltli ýkdct muốepjun cũdytgng khôkqchng cóoooxvwca ngạbtyjc nhiêokoyn.

dltln Lậoslyp sau khi cẩujsrn thậoslyn quan sángvot mộdedtt vòavjqng, đwiheem tàdltli liệlscmu ghi nhớcefy trong đwiheyvayu cùyvayng cảckuenh vậoslyt đwiheepjui chiếjtwxu mộdedtt phen, rốepjut cụkqchc hắztyzn cũdytgng tìvwcam ra đwiheưgfmmyvayc mộdedtt tin tứvlxhc phi thưgfmmjnynng hữdytgu dụkqchng, đwiheâadrwy làdltlavjqi cángvoc đwihelscm tửstcm trưgfmmcefyc đwiheâadrwy thưgfmmjnynng đwihei nhấntajt, đwiheepjui vớcefyi nhữdytgng ngưgfmmjnyni mớcefyi rấntajt làdltl hữdytgu dụkqchng.

txff Long đwiheàdltlm ởmybu phícefya Đvfbmôkqchng Bắztyzc cấntajm đwihevjjfa, lấntajy mộdedtt cángvoi hồponcadrwu hơavjqn mưgfmmjnyni trưgfmmyvayng làdltlm trung tâadrwm, phạbtyjm vi hơavjqn mưgfmmjnyni dặpybqm, cóooox nhiềfzadu loạbtyji cỏdltl nhưgfmm Hủtzny cốepjut hoa, Xàdltl diêokoyn thụkqch, cóooox thểabzqyvayng đwiheabzq chếjtwxngvoc đwihededtc dưgfmmyvayc, nhưgfmmng giángvo trịvjjf khôkqchng lớcefyn".

"Tạbtyji trung tâadrwm Ôtxff Long đwiheàdltlm, bêokoyn bờjnyn hồponc, cứvlxhngvoch mưgfmmjnyni mấntajy năcfsem thìvwca sẽngvo xuấntajt hiệlscmn mộdedtt ícefyt "dltln yêokoyn thảckueo", cũdytgng làdltl mộdedtt loạbtyji kỳwnaj thảckueo, nếjtwxu cóooox thểabzq đwiheem vềfzad nhấntajt đwihevjjfnh sẽngvo đwiheưgfmmyvayc trọvlxhng thưgfmmmybung. Nhưgfmmng phảckuei chúvlxh ýkdct chícefynh làdltl, ởmybuadrwu trong thủtznyy đwiheàdltlm, cóoooxujsrn nấntajp mộdedtt đwiheángvom loạbtyji yêokoyu thúvlxh cấntajp thấntajp bậoslyc mộdedtt Hàdltln băcfseng thiềfzadm, chẳynsxng qua chúvlxhng tícefynh tìvwcanh ôkqchn thuậoslyn, chỉjotw cầyvayn khôkqchng chủtzny đwihededtng trêokoyu chọvlxhc, thìvwca khôkqchng cóooox nguy hiểabzqm gìvwca".

dltln Lậoslyp sau khi đwiheem tàdltli liệlscmu nhớcefy lạbtyji vàdltli lầyvayn, trong lòavjqng cũdytgng cóooox nhậoslyn thứvlxhc nhấntajt đwihevjjfnh.

Theo lẽngvo thưgfmmjnynng, nơavjqi càdltlng tiếjtwxp cậoslyn vớcefyi trung tâadrwm cấntajm đwihevjjfa, thìvwcadltlng xuấntajt hiệlscmn linh vậoslyt trâadrwn quýkdctyvayng yêokoyu thúvlxh mạbtyjnh bảckueo hộdedt, màdltl tạbtyji Ôtxff Long đwiheàdltlm nàdltly, tuy cóoooxmybuokoyn ngoàdltli mộdedtt chúvlxht, nhưgfmmng cũdytgng khôkqchng tícefynh làdltl quángvo xa bêokoyn ngoàdltli, nếjtwxu đwihei gấntajp rúvlxht, thìvwca nộdedti trong ngàdltly sẽngvoooox thểabzq đwiheếjtwxn khu trung tâadrwm.

Nghĩtmxh nhe vậoslyy, Hàdltln Lậoslyp khôkqchng dángvom ngựoyom khícefy, màdltl nhảckuey lêokoyn mộdedtt câadrwy đwihebtyji thụkqchdltlnh lángvo rậoslym rạbtyjp, quan sángvot chung quanh nhắztyzm chuẩujsrn phưgfmmơavjqng hưgfmmcefyng mộdedtt chúvlxht, rồponci mớcefyi nhảckuey xuốepjung đwihei tớcefyi.

dltln Lậoslyp đwiheang ởmybu phícefya Nam thủtznyy đwiheàdltlm, cũdytgng làdltl trêokoyn con đwiheưgfmmjnynng đwihei tớcefyi khu vựoyomc trung tâadrwm, xem ra cũdytgng cóooox thểabzq xem làdltl thuậoslyn đwiheưgfmmjnynng.

dltln Lậoslyp thi triểabzqn Ẩfcxen hìvwcanh thuậoslyt trêokoyn ngưgfmmjnyni, sau đwiheóoooxokoyn đwiheưgfmmjnynng, dọvlxhc theo đwiheưgfmmjnynng đwihei rấntajt cẩujsrn thậoslyn. Khôkqchng biếjtwxt làdltlooox phảckuei Hàdltln Lậoslyp quángvo khẩujsrn trưgfmmơavjqng hay khôkqchng, sau khi đwihei đwiheưgfmmyvayc vàdltli dặpybqm màdltl vẫcvptn chưgfmma cóoooxngvoi gìvwca ngoàdltli ýkdct muốepjun phángvot sinh, tựoyoma hồponc cảckue Ôtxff Long đwiheàdltlm chỉjotwooox mộdedtt mìvwcanh hắztyzn.

Nghe đwiheưgfmmyvayc thanh âadrwm nưgfmmcefyc chảckuey, Hàdltln Lậoslyp mớcefyi đwiheem thầyvayn kinh khẩujsrn trưgfmmơavjqng thảckue lỏdltlng mộdedtt ícefyt.


Rẽngvodltli nhángvonh câadrwy phícefya trưgfmmcefyc ra, mộdedtt hồponcgfmmcefyc sâadrwu màdltlu xanh biếjtwxc hiệlscmn ra, ngưgfmmjnyni vừtovqa tớcefyi gầyvayn, mộdedtt luồponcng hơavjqi lạbtyjnh tràdltln tớcefyi làdltlm cho Hàdltln Lậoslyp rùyvayng mìvwcanh.

Đvfbmâadrwy làdltl Ôtxff Long đwiheàdltlm? Hàdltln Lậoslyp tòavjqavjqavjqwgtjt.

Thủtznyy đwiheàdltlm diệlscmn tícefych khôkqchng tícefynh làdltl lớcefyn, xung quanh cóooox nhữdytgng câadrwy cóoooxdltln lángvo lớcefyn vâadrwy quanh, trêokoyn mặpybqt nưgfmmcefyc dùyvayng mắztyzt thưgfmmjnynng cũdytgng cóooox thểabzq thấntajy đwiheưgfmmyvayc hàdltln khícefy, thậoslym chícefyokoyn bờjnyn hồponc, còavjqn kếjtwxt mộdedtt tầyvayng băcfseng sưgfmmơavjqng trong suốepjut, cóooox thểabzq thấntajy đwiheưgfmmyvayc đwihededt lạbtyjnh củtznya hồponcdltly.

dltln Lậoslyp đwiheepjui vớcefyi mấntajy cángvoi nàdltly cũdytgng khôkqchng thèynsxm đwiheabzq ýkdct, làdltlm cho hắztyzn quan tâadrwm chícefynh làdltl, ởmybu mộdedtt chỗckue trũdytgng trêokoyn bờjnyn hồponc, cóoooxavjqn mưgfmmjnyni bụkqchi cỏdltl nhỏdltl trắztyzng mềfzadm, mỗckuei câadrwy cóoooxcfsem lángvo, toàdltln thâadrwn trắztyzng tuyềfzadn, tảckuen ra bạbtyjch khícefy nhèynsx nhẹkjxy, tựoyoma hồponc bịvjjfgfmmơavjqng khóoooxi bao phủtzny, thựoyomc cóoooxdltli phầyvayn linh căcfsen.

"Khôkqchng sai, cángvoi nàdltly đwiheícefych thậoslyt làdltldltln yêokoyn thảckueo, so vớcefyi tàdltli liệlscmu miêokoyu tảckue thìvwca khôkqchng cóoooxvwca sai biệlscmt!"dltln Lậoslyp nhẹkjxy giọvlxhng thìvwca thầyvaym, trong lòavjqng cóoooxdltli phầyvayn mừtovqng thầyvaym.

Tuy nóoooxi cỏdltldltly cùyvayng vớcefyi Trúvlxhc Cơavjq đwihean cũdytgng khôkqchng cóooox quan hệlscmvwca, nhưgfmmng ngay từtovq đwiheyvayu cóooox thểabzq dễwelddltlng vàdltlo tay nhưgfmm thếjtwx, cángvoi nàdltly thậoslyt đwiheúvlxhng làdltl motọvlxh dấntaju hiệlscmu tốepjut.

dltln Lậoslyp theo thóoooxi quen quan sángvot xung quanh, đwiheang muốepjun bưgfmmcefyc ra, bỗckueng nhiêokoyn sắztyzc mặpybqt hơavjqi đwihednygi, thâadrwn mìvwcanh cúvlxhi xuốepjung, nhẹkjxy nhàdltlng lui lạbtyji mấntajy bưgfmmcefyc, ẩujsrn nấntajp sau nhữdytgng càdltlnh lángvo, sau đwiheóooox mặpybqt khôkqchng chúvlxht thay đwihednygi nhìvwcan vềfzad phícefya bêokoyn trángvoi khu rừtovqng rậoslym.

Khôkqchng bao lâadrwu sau, cóoooxoooxng ngưgfmmjnyni lấntajp lóooox, mộdedtt ngưgfmmjnyni ángvoo lam thăcfsem dòavjq cẩujsrn thậoslyn đwihei ra, theo trang phụkqchc màdltl xem ra, ngưgfmmjnyni nàdltly thuộdedtc Thiêokoyn Khuyếjtwxt bảckueo. Ngưgfmmjnyni nàdltly cựoyomc kỳwnaj cẩujsrn thậoslyn, mộdedtt bưgfmmcefyc ba lầyvayn quay đwiheyvayu lạbtyji, khôkqchng ngừtovqng quan sángvot chung quanh. Theo nắztyzm tay đwiheang nắztyzm chặpybqt lạbtyji màdltl thấntajy, hẳynsxn đwiheang chuẩujsrn bịvjjfvlxhng phóooox vớcefyi tậoslyp kícefych, phưgfmmơavjqng hưgfmmcefyng hàdltlnh đwihededtng chícefynh làdltl mấntajy đwiheóoooxa "Hàdltln yêokoyn thảckueo" kia.

dltln Lậoslyp thởmybudltli mộdedtt chúvlxht, xem ra cũdytgng khóoooxkqchkqchng màdltl đwiheưgfmmyvayc.

Đvfbmepjui phưgfmmơavjqng cẩujsrn thậoslyn nhưgfmm thếjtwx, tuyệlscmt khôkqchng cóooox khảckuecfseng đwiheángvonh léwgtjn thàdltlnh côkqchng, màdltl hắztyzn cũdytgng khôkqchng đwihevjjfnh cùyvayng ngưgfmmjnyni nàdltly mặpybqt đwiheepjui mặpybqt đwihebtyji chiếjtwxn mộdedtt hồponci, nhưgfmm vậoslyy rấntajt làdltl mạbtyjo hiểabzqm, rấntajt khôkqchng đwiheángvong!

"Xuấntajt hiệlscmn đwihei! Ta thấntajy ngưgfmmơavjqi rồponci, khôkqchng cầyvayn trốepjun nữdytga!"ngvoch Hàdltln yêokoyn thảckueo chỉjotwdltli chụkqchc bưgfmmcefyc, ngưgfmmjnyni ángvoo lam nọvlxh đwihededtt nhiêokoyn dừtovqng bưgfmmcefyc, xoay ngưgfmmjnyni lạbtyji hôkqchokoyn.

dltln Lậoslyp cảckue kinh, nghĩtmxh đwiheếjtwxn khôkqchng cẩujsrn thậoslyn lộdedt ra dấntaju vếjtwxt, bịvjjf nhìvwcan ra tung tícefych. Nhưgfmmng lậoslyp tứvlxhc, thầyvaym cưgfmmjnyni khổdnygdltli tiếjtwxng, bởmybui vìvwca ngưgfmmjnyni ángvoo lam nàdltly tuy lớcefyn tiếjtwxng nhưgfmm vậoslyy, nhưgfmmng hai mắztyzt lạbtyji khôkqchng ngừtovqng xoay chuyểabzqn, căcfsen bảckuen khôkqchng cóoooxgfmmcefyng vềfzad phícefya Hàdltln Lậoslyp ẩujsrn thâadrwn, màdltldltloooxi đwihebtyji màdltl thôkqchi.

dltln Lậoslyp vừtovqa tứvlxhc giậoslyn vừtovqa buồponcn cưgfmmjnyni, thấntajy ngưgfmmjnyni ángvoo lam hôkqch to gọvlxhi nhỏdltl mộdedtt hồponci, mớcefyi châadrwn chícefynh yêokoyn tâadrwm tớcefyi hángvoi "Hàdltln yêokoyn thảckueo". Ngưgfmmjnyni ángvoo lam nàdltly cángvoch làdltlm tựoyom cho làdltl thôkqchng minh, Hàdltln Lậoslyp cũdytgng đwiheang do dựoyom, cóoooxokoyn thừtovqa dịvjjfp đwiheepjui phưgfmmơavjqng buôkqchn lỏdltlng màdltl tậoslyp kícefych sau lưgfmmng hay khôkqchng.

Chủtzny ýkdctavjqn chưgfmma đwihevjjfnh, ngưgfmmjnyni ángvoo lam đwihededtng tángvoc cựoyomc nhanh liêokoyn tiếjtwxp hángvoi ba bốepjun cụkqchm bạbtyjch thảckueo, xem ra ngưgfmmjnyni nàdltly cũdytgng biếjtwxt rõeety đwihebtyjo lýkdct đwiheêokoym dàdltli lắztyzm mộdedtng, trong chớcefyp mắztyzt nhữdytgng bụkqchi cỏdltldltly trởmybu thàdltlnh hưgfmm khôkqchng.

dltln Lậoslyp thầyvaym nhủtzny quyếjtwxt đwihevjjfnh thốepjui lui, mụkqchc tiêokoyu chủtzny yếjtwxu củtznya hắztyzn làdltl ba vịvjjf chủtznygfmmyvayc củtznya Trúvlxhc Cơavjq đwihean, lúvlxhc nàdltly ởmybu phícefya trưgfmmcefyc, tậoslyn lựoyomc bảckueo trìvwca thựoyomc lựoyomc mớcefyi làdltlngvoch làdltlm tốepjut nhấntajt!

Nghĩtmxh nhưgfmm vậoslyy, Hàdltln Lậoslyp lặpybqng lẽngvo chuyểabzqn thâadrwn đwihei, rờjnyni khỏdltli vàdltli chụkqchc trưgfmmyvayng mớcefyi yêokoyn tâadrwm đwiheang đwihevjjfnh đwihei nhanh, đwiheabzq cho ngưgfmmjnyni nọvlxh sau khi hángvoi xong khỏdltli bángvom theo.

Nhưgfmmng thâadrwn hìvwcanh củtznya hắztyzn vừtovqa mớcefyi triểabzqn khai, từtovq phícefya thủtznyy đwiheàdltlm truyềfzadn đwiheếjtwxn mộdedtt tiếjtwxng héwgtjt thảckuem, nghe thanh âadrwm, đwiheúvlxhng làdltl củtznya ngưgfmmjnyni ángvoo lam kia.

dltln Lậoslyp rùyvayng mìvwcanh, sau khi trùyvay trừtovq mộdedtt chúvlxht, cắztyzn răcfseng lặpybqng lẽngvo quay trởmybu lạbtyji, hắztyzn phảckuei hiểabzqu rõeetydltlng làdltl thếjtwxdltlo, đwiheabzq miễweldn cho bảckuen thâadrwn khỏdltli nhậoslyn lấntajy kếjtwxt cụkqchc tưgfmmơavjqng tựoyom.

Khi Hàdltln Lậoslyp trởmybu lạbtyji bêokoyn cạbtyjnh thủtznyy đwiheàdltlm, thìvwcaokoyn bờjnyn hồponc xuấntajt hiệlscmn thêokoym hai gãvwca bộdedt mặpybqt hung ángvoc. Xem qua quầyvayn ángvoo ăcfsen mặpybqc thìvwcadltl ngưgfmmjnyni củtznya Linh thúvlxhavjqn.

vlxhc nàdltly, bọvlxhn họvlxh đwiheang cao hứvlxhng phấntajn chấntajn xem túvlxhi trữdytg vậoslyt củtznya gãvwca đwihelscm tửstcm Thiêokoyn khuyếjtwxt bảckueo, bêokoyn ngưgfmmjnyni còavjqn cóoooxavjqn mưgfmmjnyni con đwihebtyji thiềfzadm thừtovqdltlu lam. Màdltl ngưgfmmjnyni ángvoo lam, cảckue ngưgfmmjnyni trêokoyn dưgfmmcefyi cóooox trêokoyn mưgfmmjnyni mấntajy lỗckue thủtznyng, đwiheãvwca chếjtwxt từtovq đwihejnyni nàdltlo rồponci.

"Vu sưgfmm huynh, chủtzny ýkdctdltly rấntajt hay, khi phángvot hiệlscmn têokoyn ngu xuẩujsrn nàdltly, cũdytgng khôkqchng trựoyomc tiếjtwxp xuốepjung tay, màdltldltl trưgfmmcefyc tiêokoyn đwiheuổdnygi tớcefyi Ôtxff Long đwiheàdltlm, theo nưgfmmcefyc thảckue xuốepjung mộdedtt chúvlxht Khu thúvlxh phấntajn, tạbtyjm thờjnyni khốepjung chếjtwx đwiheưgfmmyvayc mộdedtt đwiheángvom Hàdltln băcfseng thiềfzadm. Hắztyzc hắztyzc! Sau đwiheóooox thi phángvop phâadrwn tángvon sựoyom chúvlxh ýkdct củtznya hắztyzn, dưgfmmcefyi sựoyom hỗckue trợyvay củtznya lựoyomc lưgfmmyvayng yêokoyu thúvlxh, từtovq sau lưgfmmng cấntajp cho tiểabzqu tửstcmdltly mộdedtt đwiheôkqchi Băcfseng trùyvayy thuậoslyt, lậoslyp tứvlxhc xửstcmkdct hắztyzn. Ngưgfmmjnyni nàdltly chỉjotw sợyvay đwiheếjtwxn chếjtwxt cũdytgng khôkqchng nghĩtmxh tớcefyi, lạbtyji bắztyzt đwiheưgfmmyvayc mộdedtt đwiheángvom yêokoyu thúvlxh cấntajp thấntajp trong tay. Chẳynsxng qua, ngưgfmmjnyni nầyvayy củtznya cảckuei thậoslyt đwiheúvlxhng làdltl phong phúvlxh! Sưgfmm huynh, khôkqchng bằczkjng chúvlxhng ta đwiheem sốepju thảckueo dưgfmmyvayc nàdltly cứvlxh đwiheabzqmybu đwiheâadrwy, đwiheabzqadrwu nhữdytgng ngưgfmmjnyni khángvoc tớcefyi, sốepjudltln yêokoyn thảckueo nàdltly đwiheabzqdltlm mồponci!"okoyn tuổdnygi còavjqn trẻkinq, hung hăcfseng đwiheángvo mộdedtt cưgfmmcefyc vàdltlo thi thểabzq củtznya đwihelscm tửstcm Thiêokoyn khuyếjtwxt bảckueo, cóooox chúvlxht tham lam nóoooxi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.