Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 18 : Lệ sư huynh(2)

    trước sau   
"Vịpzvr Lệodobfxnc huynh nàiwnly rấjqddt nổrjvmi danh phảhnsti khôfxxqng? Cólsnj lai lịpzvrch nhưfxnc thếtpzsiwnlo?"iwnln Lậgfigp cólsnj chúlpnot kinh ngạljsoc.

"Ngưfxncơvdwki ngay cảhnst Lệodobfxnc huynh cũiebtng khôfxxqng biếtpzst?"

"Ta khôfxxqng phảhnsti làiwnl đyzndãipot bếtpzs quan nhiềibgfu năfwkrm sao?"

ipotúlpnong, đyzndúlpnong, ta sẽcarl sao lạljsoi quêlpnon việodobc nàiwnly nhỉxaay? Trírppr nhớyamq củxaaya ta thậgfigt làiwnl khôfxxqng tốpyout lắvdrcm, biếtpzst đyzndưfxnctqdoc trong môfxxqn phájuazi vẫgbrmn cólsnj ngưfxnchetbi khôfxxqng nhậgfign ra Lệodobfxnc huynh, vậgfigy màiwnl ta đyzndem sựuoyz việodobc Hàiwnln Lậgfigp sưfxnc huynh bếtpzs quan quêlpnon mấjqddt." Tiểnclyu toájuazn bàiwnln chợtqdot nhớyamq ra, vộuaubi vàiwnlng bồydrpi tiếtpzsp.

"Giảhnstng cho ta nhữfxncng chuyệodobn tốpyout củxaaya vịpzvr Lệodobfxnc huynh nàiwnly đyzndưfxnctqdoc khôfxxqng?"

"Hàiwnln sưfxnc huynh, đyzndưfxncơvdwkng nhiêlpnon làiwnllsnj thểncly rồydrpi. Sựuoyzrpprch củxaaya Lệodobfxnc huynh, chúlpnong ta nhữfxncng thanh niêlpnon đyzndodob tửlqnv đyzndibgfu biếtpzst rấjqddt rõnxqliwnlng." Tiểnclyu toájuazn bàiwnln nhìfxncn thấjqddy bêlpnon Trưfxncơvdwkng Trưfxnchetbng Quýrprz đyzndãipot phájuazi ra đyzndpyoui thủxaay củxaaya Lệodobfxnc huynh, liềibgfn cùlwasng Hàiwnln Lậgfigp giảhnstng giảhnsti vềibgfjuazc truyềibgfn thuyếtpzst củxaaya vịpzvr Lệodobfxnc huynh nàiwnly.


"Hàiwnln sưfxnc huynh, khôfxxqng phảhnsti làiwnl tiểnclyu toájuazn bàiwnln ta thổrjvmi phồydrpng a, chuyệodobn củxaaya Lệodobfxnc huynh, chẳnclyng nhữfxncng chúlpnong ta nhữfxncng đyzndodob tửlqnvjuaz đyzndâljsoy đyzndibgfu biếtpzst rõnxqliwnlng, màiwnl tấjqddt cảhnstjuazc đyzndodob tửlqnv đyzndydrpng trang lứizpea khájuazc trong bảhnstn môfxxqn cũiebtng đyzndibgfu biếtpzst. Lúlpnoc đyzndydrpu… " hắvdrcn tinh thầydrpn trởjuazlpnon tỉxaaynh tájuazo, bắvdrct đyzndydrpu nólsnji cho Hàiwnln Lậgfigp biếtpzst chuyệodobn xưfxnca củxaaya Lệodobfxnc huynh. Thầydrpn thájuazi củxaaya hắvdrcn bắvdrct đyzndydrpu bay lêlpnon, giốpyoung nhưfxnciwnl thổrjvm mạljsot hoàiwnlnh phi*, nhìfxncn giốpyoung nhưfxnciwnl đyzndang kểncly lạljsoi sựuoyzfxncnh củxaaya chủxaay nhâljson.

Nghe tiểnclyu toájuazn bàiwnln kểncly lạljsoi toàiwnln bộuaub sựuoyzrpprch củxaaya Lệodobfxnc huynh, thậgfigt đyzndúlpnong làiwnllsnjiwnli phâljson truyềibgfn kỳlpno sắvdrcc thájuazi.

Vịpzvr Lệodobfxnc huynh nàiwnly cũiebtng thưfxnctqdong sơvdwkn từlfsn bốpyoun năfwkrm trưfxncyamqc. Đipotưfxncơvdwkng nhiêlpnon hắvdrcn vàiwnliwnln Lậgfigp khôfxxqng cùlwasng mộuaubt nhólsnjm khảhnsto hạljsoch. Hắvdrcn lúlpnoc đyzndólsnjiebtng khôfxxqng thểnclyfxnctqdot qua nổrjvmi khảhnsto hạljsoch, cũiebtng trởjuaz thàiwnlnh mộuaubt gãipotrprz danh đyzndodob tửlqnv. Nhưfxncng làiwnl tạljsoi nữfxnca năfwkrm sau, trong kỳlpno trắvdrcc thírpprrprz danh đyzndodob tửlqnv, hắvdrcn chẳnclyng nhữfxncng hoàiwnln thàiwnlnh nhữfxncng hạljsong mụsyfvc đyzndưfxnctqdoc đyzndibgf ra ởjuaz vịpzvr trírppr hạljsong nhấjqddt, màiwnllpnoc tốpyoui hậgfigu, hắvdrcn còispzn cùlwasng mấjqddy vịpzvrfxnc huynh đyzndpyoui khájuazng, miễvxgln cưfxncispzng vưfxnctqdot qua ba mưfxncơvdwki chiêlpnou, kỷsbkw lụsyfvc nàiwnly đyzndãipot phájuaz vỡispz nhữfxncng kỷsbkw lụsyfvc trưfxncyamqc củxaaya trong cájuazc kỳlpno thi dàiwnlnh cho kýrprz danh đyzndodob tửlqnv, khiêlpnou dẫgbrmn tớyamqi sựuoyz chúlpno ýrprz củxaaya cájuazc đyzndljsoi nhâljson vậgfigt ởjuaz tầydrpng lớyamqp thưfxnctqdong tầydrpng. Trảhnsti qua kiểnclym tra, kếtpzst quảhnst khiếtpzsn cho ngưfxnchetbi ta phảhnsti kinh ngạljsoc, căfwkrn cốpyout Lệodobfxnc huynh cũiebtng chỉxaay nhưfxnc nhữfxncng ngưfxnchetbi bìfxncnh thưfxnchetbng, tiềibgfm lựuoyzc hữfxncu hạljson. Kếtpzst quảhnstiwnlm cho ngưfxnchetbi ta cảhnstm thấjqddy đyzndájuazng tiếtpzsc, cho nêlpnon cũiebtng khôfxxqng cólsnj vịpzvr cao tầydrpng đyzndljsoi nhâljson nàiwnlo thu nhậgfign hắvdrcn làiwnlm đyzndodob tửlqnv. Sau khi trảhnsti qua hai năfwkrm huấjqddn luyệodobn cơvdwk sởjuaz, hắvdrcn chỉxaay đyzndưfxnctqdoc bájuazi mộuaubt vịpzvr hộuaub phájuazp bìfxncnh thưfxnchetbng làiwnlm sưfxnc phụsyfv, họvexbc mộuaubt bộuaubnxqlfxxqng Phong Lôfxxqi đyzndao phájuazp, làiwnl mộuaubt môfxxqn võnxqlfxxqng phổrjvm thôfxxqng, xếtpzsp vàiwnlo trung tầydrpng võnxql họvexbc củxaaya Thấjqddt huyềibgfn môfxxqn.

Nếtpzsu chỉxaay nhưfxnc vậgfigy thôfxxqi, Lệodobfxnc huynh cũiebtng khôfxxqng thểncly coi làiwnl truyềibgfn kỳlpno trong đyzndájuazm tâljson đyzndodob tửlqnv đyzndưfxnctqdoc, chỉxaaylsnj thểncly coi làiwnl đyzndâljsou voi đyzndfxxqi chuộuaubt. Nhưfxncng sau đyzndólsnj khôfxxqng lâljsou, hắvdrcn tựuoyzu bằpfhxng bộuaub Phong Lôfxxqi đyzndao phájuazp vốpyoun khôfxxqng đyzndưfxnctqdoc coi trọvexbng, cájuaznh nhiêlpnon tạljsoi cuộuaubc tranh đyzndua hàiwnlng năfwkrm dàiwnlnh cho nộuaubi môfxxqn đyzndodob tửlqnviwnl triểnclyn hiệodobn năfwkrng lựuoyzc, đyzndưfxnctqdoc bàiwnli danh trong mưfxnchetbi sájuazu đyzndodob tửlqnviwnlng đyzndydrpu, trởjuaz thàiwnlnh tâljson môfxxqn đyzndodob tửlqnv duy nhấjqddt đyzndưfxnctqdoc liệodobt vàiwnlo hàiwnlng ngũiebtiwnly. Sựuoyz kiệodobn nàiwnly lạljsoi mộuaubt lầydrpn nữfxnca biếtpzsn hắvdrcn trởjuaz thàiwnlnh tiêlpnou đyzndiểnclym củxaaya môfxxqn phájuazi.

Trong cájuazc cuộuaubc tỷsbkw thírppr tiếtpzsp theo, Lệodobfxnc huynh lầydrpn nàiwnlo cũiebtng đyzndibgfu dũiebtng mãipotnh vôfxxqlwasng, duệodob bấjqddt khảhnst đyzndưfxncơvdwkng*, đyzndibgfu dàiwnlnh đyzndưfxnctqdoc thứizpe hạljsong cao, vi thếtpzsiwnl bọvexbn tâljson niêlpnon đyzndodob tửlqnv đyzndibgfu nhậgfign biếtpzst hắvdrcn. Trong cuộuaubc tỉxaay thírppr so tàiwnli trong năfwkrm tiếtpzsp theo, hắvdrcn mộuaubt mạljsoch leo lêlpnon vịpzvr trírppr thứizpe ba, cầydrpn phảhnsti biếtpzst rằpfhxng, bàiwnli danh vịpzvr trírppr thứizpe nhấjqddt, thứizpe hai đyzndibgfu làiwnl nhữfxncng đyzndodob tửlqnv đyzndãipot nhậgfigp môfxxqn hơvdwkn mưfxnchetbi năfwkrm rồydrpi, tuy chỉxaaylsnji làiwnliwnlng đyzndodob tửlqnv nhưfxncng cũiebtng đyzndãipot hai mưfxncơvdwki bảhnsty, hai mưfxncơvdwki tájuazm tuổrjvmi rồydrpi, thậgfigm chírpprlsnj khi còispzn hơvdwkn. Đipota phầydrpn lũiebt đyzndodob tửlqnv đyzndibgfu cho rằpfhxng, nếtpzsu Lệodobfxnc huynh cólsnj nộuaubi côfxxqng cưfxnchetbng mãipotnh nhưfxnc họvexb, bàiwnli danh ởjuaz vịpzvr trírppr đyzndodob nhấjqddt khôfxxqng ai khájuazc ngoàiwnli hắvdrcn.

Cứizpe nhưfxnc vậgfigy, Lệodobfxnc huynh lạljsoi mộuaubt lầydrpn nữfxnca gâljsoy ra sựuoyz chúlpno ýrprz. Đipotưfxnctqdoc chỉxaay đyzndpzvrnh xuấjqddt sơvdwkn, tham gia khôfxxqng írpprt nhữfxncng hàiwnlnh đyznduaubng trọvexbng đyzndljsoi củxaaya môfxxqn phájuazi bêlpnon ngoàiwnli. Trong khi nhữfxncng tâljson đyzndodob tửlqnv khájuazc đyzndang khổrjvm khổrjvm tu luyệodobn võnxqlfxxqng, hắvdrcn đyzndãipot bắvdrct đyzndydrpu thếtpzs Thấjqddt huyềibgfn môfxxqn lậgfigp ra khôfxxqng írpprt côfxxqng lao, trêlpnon giang hồydrpiebtng cólsnj chúlpnot írpprt danh tiếtpzsng "Lệodob hổrjvm", nghe nólsnji sắvdrcp tớyamqi hắvdrcn sẽcarl đyzndưfxnctqdoc đyzndhetbc cájuazch thu nhậgfigp vàiwnlo Thấjqddt tuyệodobt đyzndưfxnchetbng, họvexbc cájuazc môfxxqn võnxqlfxxqng cao thâljsom hơvdwkn.

iwnln Lậgfigp nghe đyzndếtpzsn đyzndólsnj, trong lòispzng cũiebtng khôfxxqng khỏfegni run lêlpnon, nếtpzsu nhữfxncng chuyệodobn đyzndólsnjiwnl thậgfigt, gãipot Lệodobfxnc huynh nàiwnly thậgfigt sựuoyz khôfxxqng đyzndơvdwkn giảhnstn. Dựuoyza vàiwnlo thâljson phậgfign mộuaubt gãipotrprz danh đyzndodob tửlqnv, màiwnl lạljsoi cólsnj thểncly tạljsoo ra thàiwnlnh tựuoyzu nhưfxnc vậgfigy, chírpprnh mìfxncnh cũiebtng cólsnj chúlpnot khâljsom phụsyfvc.

lpnon phírppra Trưfxncơvdwkng Trưfxnchetbng Quýrprz, trảhnsti qua mộuaubt thờhetbi gian dàiwnli thưfxncơvdwkng nghịpzvr, rốpyout cuộuaubc cũiebtng cólsnj mộuaubt gãipot đyzndodob tửlqnv mặhetbt dàiwnly đyzndi ra.

lpnon nàiwnly thoạljsot nhìfxncn võnxql nghệodobiebtng khôfxxqng kélelzm. Từlfsnlpnon hôfxxqng rúlpnot ra mộuaubt thanh nhuyễvxgln kiếtpzsm, thanh nhuyễvxgln kiếtpzsm nàiwnly khájuaz mỏfegnng, mềibgfm mạljsoi vôfxxq lựuoyzc, vừlfsna nhìfxncn cólsnj thểncly thấjqddy đyzndưfxnctqdoc mộuaubt ngưfxnchetbi bìfxncnh thưfxnchetbng khólsnjlsnj thểncly sửlqnv dụsyfvng đyzndưfxnctqdoc nólsnj.

Lệodobfxnc huynh cảhnstm giájuazc cólsnj ngưfxnchetbi đyzndếtpzsn trưfxncyamqc mặhetbt, chậgfigm rãipoti mởjuaz hai mắvdrct ra, trong mắvdrct tràiwnln đyzndydrpy thầydrpn quang.

Hắvdrcn đyznduaubt nhiêlpnon hélelzt lớyamqn mộuaubt tiếtpzsng, nhưfxnc tiếtpzsng sấjqddm nổrjvm vang vọvexbng giữfxnca trờhetbi, chấjqddn đyzndvdrcc toàiwnln trưfxnchetbng làiwnlm lỗtpzs tai mọvexbi ngưfxnchetbi cảhnstm thấjqddy lùlwasng bùlwasng. Ngưfxnchetbi đyzndpyoui diệodobn cũiebtng bịpzvr chấjqddn đyznduaubng, run lêlpnon mộuaubt cájuazi, trêlpnon mặhetbt lộuaub vẻmlxp sợtqdoipoti.

Tiếtpzsng thélelzt vừlfsna rờhetbi khỏfegni miệodobng, trưfxnchetbng đyzndao đyzndãipot phájuazt đyznduaubng, mộuaubt đyzndưfxnchetbng đyzndao quang chớyamqp đyznduaubng, liêlpnon hoàiwnln đyzndao thứizpec vậgfign chuyểnclyn, tứizpec khắvdrcc hólsnja thàiwnlnh hơvdwkn mưfxnchetbi phiếtpzsn đyzndao ảhnstnh, đyzndem đyzndpyoui thủxaayljsoy vàiwnlo trong vòispzng đyzndao ảhnstnh.

Ngưfxnchetbi nàiwnly xem chừlfsnng cũiebtng cơvdwk trírppr, mặhetbc dùlwaslsnj chúlpnot bốpyoui rốpyoui, nhưfxncng nhuyễvxgln kiếtpzsm phiêlpnou hốpyout bấjqddt đyzndpzvrnh, âljsom đyznduaubc gian xảhnsto, phòispzng thủxaay rấjqddt chắvdrcc chắvdrcn, đyzndếtpzsn giọvexbt nưfxncyamqc cũiebtng khôfxxqng lọvexbt qua.


"Ngưfxnchetbi kia làiwnl ai?"iwnln Lậgfigp khôfxxqng nhịpzvrn đyzndưfxnctqdoc hỏfegni mộuaubt câljsou.

"Làiwnl Triệodobu Tửlqnv Linh, đyzndodob tửlqnv củxaaya ngũiebt trưfxncjuazng lãipoto, mộuaubt tay thi triểnclyn kiếtpzsm phájuazp, rấjqddt khólsnj đyzndpyoui phólsnj."

"So vớyamqi Lệodobfxnc huynh thìfxnc thếtpzsiwnlo?"

ipotưfxncơvdwkng nhiêlpnon khôfxxqng phảhnsti làiwnl đyzndpyoui thủxaay củxaaya Lệodobfxnc huynh rồydrpi." Tiểnclyu toájuazn bàiwnln tựuoyziwnlo nólsnji.

"Vậgfigy sao têlpnon Trưfxncơvdwkng Trưfxnchetbng Quýrprz kia khôfxxqng tìfxncm mộuaubt gãipot khájuazc lợtqdoi hạljsoi hơvdwkn xuấjqddt tràiwnlng?"

"A a! Triệodobu Tửlqnv Linh chírpprnh làiwnllpnon lợtqdoi hạljsoi nhấjqddt trong bọvexbn chúlpnong rồydrpi, còispzn nữfxnca, trong đyzndájuazm tâljson đyzndodob tửlqnv, ai cólsnj thểncly đyzndájuaznh thắvdrcng nổrjvmi Lệodobfxnc huynh cơvdwk chứizpe? Cho dùlwaslsnj hoájuazn đyzndrjvmi ai đyzndi chăfwkrng nữfxnca, thìfxnciebtng chỉxaayipotng phírppr thờhetbi gian thôfxxqi." Hắvdrcn cưfxnchetbi cólsnj chúlpnot hảhnstlpno.

Quảhnst nhiêlpnon, Triệodobu Tửlqnv Linh kiếtpzsm phájuazp còispzn chưfxnca loạljson, nhưfxncng khírppr thếtpzs đyzndãipot khôfxxqng còispzn, bịpzvr trưfxnchetbng đyzndao củxaaya Lệodobfxnc huynh gắvdrct gao bájuazm riếtpzst. Ngưfxnchetbi sájuazng suốpyout vừlfsna nhìfxncn sẽcarl biếtpzst ngay hắvdrcn sẽcarl thấjqddt bạljsoi, chỉxaayiwnl sớyamqm hay muộuaubn màiwnl thôfxxqi.

iwnln Lậgfigp nhìfxncn mộuaubt lúlpnoc, trong lòispzng bỗtpzsng nổrjvmi lêlpnon mộuaubt nghi vấjqddn.

"Ta phájuazt hiệodobn mộuaubt sựuoyz kiệodobn khájuaz kỳlpno quájuazi, vìfxnc sao màiwnl khôfxxqng cólsnj mộuaubt vịpzvrfxnc huynh nàiwnlo ởjuaz trong tràiwnlng đyzndjqddu nàiwnly, cho dùlwas khôfxxqng cho bọvexbn họvexb xuấjqddt tràiwnlng tỷsbkw đyzndjqddu, nhưfxncng xem nàiwnlo nhiệodobt thìfxnciebtng phảhnsti cólsnj ba. Vậgfigy màiwnlvdwki nàiwnly, đyzndếtpzsn mộuaubt vịpzvrfxnc huynh cũiebtng khôfxxqng cólsnj, tấjqddt cảhnst đyzndibgfu làiwnl chúlpnong ta tâljson đyzndodob tửlqnvfxnchetbi mấjqddy tuổrjvmi đyzndếtpzsn xem nájuazo nhiệodobt, chuyệodobn nàiwnly làiwnl thếtpzsiwnlo?"iwnln Lậgfigp khôfxxqng khájuazch khírppr liềibgfn đyzndibgf xuấjqddt mấjqddy cájuazi nghi vấjqddn.

Tiểnclyu toájuazn bàiwnln nghe xong nghi vấjqddn củxaaya Hàiwnln Lậgfigp, thầydrpn sắvdrcc biếtpzsn đyzndrjvmi, liềibgfn dùlwasng mộuaubt ájuaznh mắvdrct cổrjvm quájuazi đyzndncly nhìfxncn Hàiwnln Lậgfigp. Làiwnlm cho Hàiwnln Lậgfigp cảhnstm thấjqddy bốpyoui rốpyoui, lẽcarliwnlo mìfxncnh hỏfegni đyzndếtpzsn vấjqddn đyzndibgf kiêlpnong kỵqwrqiwnlo đyzndólsnj?

*thổrjvm mạljsot hoàiwnlnh phi: Bụsyfvi đyzndjqddt bay đyzndydrpy trờhetbi.

*duệodob bấjqddt khảhnst đyzndưfxncơvdwkng: khôfxxqng thểnclyfxncispzng lạljsoi khírppr thếtpzs.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.