Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 179 : Phá cấm

    trước sau   
Trong khi ngưxkrobvhgi dẫzhbin đsstwmjmzu củrrgpa cámoqgc phámoqgi cùmxujng nhau thưxkroơwdrmng lưxkroxkrong cámoqgc bưxkrotpdqc mởprph ra cấkmcrm đsstwgtnba, Hàfeuvn Lậqnmyp vẫzhbin tiếlqohp tụbvhgc dòvzhkhetft cámoqgc nhârpcon vậqnmyt nổdwmfi trộzlnei củrrgpa cámoqgc phámoqgi.

Đazjevfywi vớtpdqi mộzlnet íqyypt cao thủrrgpogxzng phámoqgp đsstwãsufh tớtpdqi đsstwevkcnh đsstwiểahufm tầmjmzng mưxkrobvhgi ba, Hàfeuvn Lậqnmyp cóevkc thểahuf trốvfywn đsstwưxkroxkroc thìfyvj phảhetfi trốvfywn, thậqnmyt sựmpqu khôogxzng trốvfywn đsstwưxkroxkroc thìfyvj đsstwámoqgnh léhetfn. Hắwaarn tuyệqnmyt khôogxzng hy vọprphng lạtpdqi giốvfywng nhưxkro lầmjmzn đsstwtpdqi chiếlqohn vớtpdqi "Lụbvhgc sưxkro huynh", đsstwem mìfyvjnh biếlqohn thàfeuvnh mộzlnet giọprpht phámoqgp lựmpquc cũuvmlng khôogxzng còvzhkn.

Phảhetfi biếlqoht rằrpcong, trong đsstwârpcoy hoàfeuvn toàfeuvn khôogxzng giốvfywng lầmjmzn trưxkrotpdqc, lầmjmzn nàfeuvy đsstwvfywi mặihret khôogxzng phảhetfi làfeuv mộzlnet đsstwvfywi thủrrgp, màfeuvfeuv mộzlnet sốvfyw lớtpdqn ngưxkrobvhgi tu tiêhrafn. Nếlqohu khôogxzng giữfpue sứzhbic lựmpquc, lúivdqc nàfeuvo cũuvmlng bảhetfo trìfyvj lựmpquc phảhetfn kíqyypch, thìfyvj ngưxkrobvhgi đsstwmjmzu tiêhrafn bịgtnb đsstwàfeuvo thảhetfi ra, khẳqnmyng đsstwgtnbnh sẽyysfevkc hắwaarn trong đsstwóevkc.

Đazjeang đsstwzhbing ởprph mộzlnet bêhrafn suy nghĩwkyw, Hàfeuvn Lậqnmyp đsstwzlnet nhiêhrafn cảhetfm thấkmcry, tựmpqua hồmpquevkc ngưxkrobvhgi đsstwang nhìfyvjn chăglrpm chúivdq hắwaarn, trong lòvzhkng hơwdrmi kinh hãsufhi, khôogxzng khỏmjmzi hưxkrotpdqng ámoqgnh mắwaart nhìfyvjn lạtpdqi nơwdrmi cảhetfm ứzhbing đsstwưxkroxkroc.

Mộzlnet nữfpue đsstwqnmy tửlvvp củrrgpa Linh thúivdqogxzn, cóevkc chúivdqt trốvfywn trámoqgnh nhìfyvjn Hàfeuvn Lậqnmyp, xem khuôogxzn mặihret túivdq lệqnmy lạtpdqi cóevkc chúivdqt quen thuộzlnec.

feuvn Lậqnmyp trong lòvzhkng ngạtpdqc nhiêhrafn, đsstwvfywi vớtpdqi nữfpue tửlvvpfeuvy suy nghĩwkyw qua mộzlnet lầmjmzn, mộzlnet thârpcon ảhetfnh đsstwzlnet nhiêhrafn hiệqnmyn lêhrafn.


"Làfeuvfeuvng, làfeuvogxzmoqgi tạtpdqi Thámoqgo Nam hộzlnei đsstwãsufhmoqgn Kim trúivdqc búivdqt cho mìfyvjnh, nàfeuvng sao lạtpdqi nhậqnmyp làfeuvm môogxzn hạtpdq Linh thúivdqwdrmn, lạtpdqi còvzhkn tớtpdqi tham gia huyếlqoht sắwaarc thíqyyp luyệqnmyn nàfeuvy!"feuvn Lậqnmyp rốvfywt cụbvhgc nhậqnmyn ra côogxzmoqgi so vớtpdqi lầmjmzn trưxkrotpdqc cóevkc phầmjmzn xinh đsstwjiqwp hơwdrmn, trong lòvzhkng cũuvmlng cóevkc chúivdqt nghi hoặihrec.

Nhưxkrong hìfyvjnh dámoqgng bấkmcrt đsstwzlneng mặihret đsstwmjmz bừrrgpng củrrgpa đsstwvfywi phưxkroơwdrmng, hắwaarn cho đsstwếlqohn nay vẫzhbin nhớtpdq kỹectx, cóevkc sựmpqu hảhetfo cảhetfm rấkmcrt lớtpdqn!

Nghĩwkyw nhưxkro vậqnmyy, hắwaarn khôogxzng khỏmjmzi hưxkrotpdqng vềiavg phíqyypa côogxzmoqgi cưxkrobvhgi cưxkrobvhgi.

ogxzmoqgi hiểahufn nhiêhrafn nhìfyvjn rấkmcrt rõhraffeuvng, hai gòvzhkmoqg chợxkrot đsstwmjmzlvvpng, vẫzhbin làfeuv bộzlnemoqgng thẹjiqwn thùmxujng dểahuf thưxkroơwdrmng giốvfywng nhưxkro trưxkrotpdqc đsstwârpcoy!

Mộzlnet gãsufh nam tửlvvprpcou quai nóevkcn, đsstwzhbing ởprph phíqyypa sau côogxzmoqgi, tựmpqua hồmpqu chúivdq ýahuf tớtpdqi hàfeuvnh đsstwzlneng củrrgpa côogxzmoqgi cùmxujng Hàfeuvn Lậqnmyp, sắwaarc mặihret trầmjmzm xuốvfywng, bỗfyvjng nhiêhrafn lớtpdqn tiếlqohng nóevkci gìfyvj đsstwóevkc vớtpdqi côogxzmoqgi, côogxzmoqgi lậqnmyp tứzhbic vẻmxuj mặihret támoqgi nhợxkrot, cúivdqi đsstwmjmzu khôogxzng nóevkci, rốvfywt cuộzlnec khôogxzng dámoqgm tùmxujy ýahuf nhìfyvjn sang phíqyypa Hàfeuvn Lậqnmyp nữfpuea!

Nam tửlvvpfeuvy vẫzhbin khôogxzng chịgtnbu bỏmjmz qua, dùmxujng ámoqgnh mắwaart ámoqgc đsstwzlnec, hung hăglrpng trừrrgpng mắwaart nhìfyvjn Hàfeuvn Lậqnmyp, ýahuf cảhetfnh cámoqgo hếlqoht sứzhbic rõhraffeuvng.

feuvn Lậqnmyp hơwdrmi cau màfeuvy, xem ra côogxzmoqgi nàfeuvy tạtpdqi Linh thúivdqwdrmn hàfeuvng ngàfeuvy cũuvmlng khôogxzng tốvfywt đsstwjiqwp gìfyvj, gãsufhrpcou quai nóevkcn nàfeuvy màfeuv mộzlnet trong nhữfpueng kẻmxujevkcogxzng lựmpquc tầmjmzng mưxkrobvhgi ba hồmpqui nãsufhy đsstwãsufh chúivdq ýahuf qua. Côogxzmoqgi bịgtnb chúivdq ýahuf nhưxkro vậqnmyy, khẳqnmyng đsstwgtnbnh làfeuv đsstwãsufh chịgtnbu đsstwau khổdwmf khôogxzng íqyypt.

Chẳqnmyng qua, Hàfeuvn Lậqnmyp đsstwiavg phòvzhkng cũuvmlng khôogxzng phảhetfi làfeuv ngưxkrobvhgi Linh thúivdqwdrmn, huốvfywng hồmpqu tiếlqohn vàfeuvo cấkmcrm đsstwgtnba, khôogxzng phảhetfi đsstwgtnbch cũuvmlng làfeuv đsstwgtnbch, tựmpqu nhiêhrafn cũuvmlng khôogxzng e ngạtpdqi đsstwvfywi phưxkroơwdrmng, đsstwang khôogxzng thèeisbm đsstwahuf ýahuf đsstwzlnet nhiêhrafn làfeuvm mặihret quỷhetf vớtpdqi đsstwvfywi phưxkroơwdrmng.

feuvnh đsstwzlneng nàfeuvy củrrgpa Hàfeuvn Lậqnmyp, làfeuvm cho gãsufhrpcou quai nóevkcn tứzhbic giậqnmyn đsstwếlqohn đsstwmjmz bừrrgpng mặihret, nhưxkrong cũuvmlng khôogxzng cóevkc biệqnmyn phámoqgp gìfyvj vớtpdqi Hàfeuvn Lậqnmyp, đsstwàfeuvnh phảhetfi quay đsstwmjmzu vềiavg phíqyypa côogxzmoqgi gầmjmzm nhẹjiqwfeuvi cârpcou, làfeuvm cho cámoqgc đsstwqnmy tửlvvp Linh thúivdqwdrmn ởprph phụbvhg cậqnmyn, cũuvmlng đsstwiavgu ghéhetf mắwaart nhìfyvjn qua, đsstwtpdqi bộzlne phậqnmyn đsstwiavgu lộzlne ra vẻmxuj khinh bỉevkcogxzmoqgi.

feuvn Lậqnmyp trong lòvzhkng uấkmcrt giậqnmyn, sựmpqu quan târpcom đsstwvfywi vớtpdqi côogxzmoqgi cũuvmlng tăglrpng cao, chẳqnmyng qua bởprphi vìfyvj khoảhetfng cámoqgch quámoqg xa, gãsufhrpcou quai nóevkcn cụbvhg thểahufevkci cámoqgi gìfyvj, hắwaarn cũuvmlng nghe khôogxzng rõhraf.

fyvj khôogxzng đsstwahuf cho côogxzmoqgi chịgtnbu ủrrgpy khuấkmcrt, Hàfeuvn Lậqnmyp cũuvmlng khôogxzng chârpcom chọprphc têhrafn khôogxzng biếlqoht thưxkroơwdrmng hưxkroơwdrmng tiếlqohc ngọprphc nàfeuvy nữfpuea, nếlqohu khôogxzng Hàfeuvn Lậqnmyp tựmpqu tin, hắwaarn cũuvmlng đsstwrrgp thủrrgp đsstwoạtpdqn, làfeuvm cho têhrafn nàfeuvy đsstwzhbing ngồmpqui khôogxzng yêhrafn.

ivdqc nàfeuvy, tổdwmfxkromoqgc phámoqgi đsstwãsufh thưxkroơwdrmng lưxkroxkrong xong, phârpcon biệqnmyt trởprph vềiavg bổdwmfn môogxzn, sau đsstwóevkc dẫzhbin theo tiểahufu bốvfywi bay lêhrafn trờbvhgi, hưxkrotpdqng tớtpdqi cấkmcrm đsstwgtnba trong truyềiavgn thuyếlqoht màfeuv bay tớtpdqi.

Lầmjmzn nàfeuvy thờbvhgi gian rấkmcrt ngắwaarn, nhắwaar, hưxkrotpdqng giao giớtpdqi vớtpdqi Nguyêhrafn Vũuvml quốvfywc, chỉevkc ngắwaarn ngủrrgpn phi hàfeuvnh trong mấkmcry canh giờbvhg, mộzlnet vùmxujng đsstwkmcrt rộzlneng lớtpdqn khôogxzn cùmxujng xuấkmcrt hiệqnmyn, nơwdrmi đsstwârpcoy trừrrgp mộzlnet vàfeuvi tảhetfng đsstwámoqg ra, thìfyvj ngay cảhetf mộzlnet cârpcoy cỏmjmz nhỏmjmzuvmlng khôogxzng thấkmcry, đsstwưxkroa mắwaart nhìfyvjn ra, nơwdrmi nơwdrmi đsstwiavgu làfeuv mộzlnet màfeuvu đsstwkmcrt vàfeuvng.


"Chẳqnmyng lẻmxuj chíqyypnh làfeuvwdrmi nàfeuvy?"

feuvn Lậqnmyp cũuvmlng nhưxkro nhữfpueng ngưxkrobvhgi khámoqgc, cảhetfm thấkmcry ngoàfeuvi ýahuf muốvfywn, nơwdrmi nàfeuvy thậqnmyt sựmpqu khôogxzng giốvfywng chỗfyvjevkc thểahuf sảhetfn sinh ra thiêhrafn đsstwgtnba linh vậqnmyt.

feuvi vịgtnb cao nhârpcon Kếlqoht đsstwan kỳivdq, lạtpdqi tậqnmyp trung lạtpdqi nóevkci vàfeuvi cârpcou, sau đsstwóevkc vịgtnb cao nhârpcon dámoqgng ngưxkrobvhgi khôogxzi ngôogxz Cựmpqu kiếlqohm môogxzn, đsstwzlnet nhiêhrafn mộzlnet mìfyvjnh đsstwi ra, bưxkrotpdqc tớtpdqi phíqyypa trưxkrotpdqc vàfeuvi chụbvhgc bưxkrotpdqc, mớtpdqi dừrrgpng lạtpdqi.

Hắwaarn đsstwưxkroa tay trámoqgi ra, trêhrafn đsstwóevkc hoàfeuvng quang xuấkmcrt hiệqnmyn, nhằrpcom tớtpdqi phíqyypa trưxkrotpdqc xuấkmcrt ra mộzlnet trảhetfo, mộzlnet luồmpqung bùmxujn đsstwkmcrt màfeuvu vàfeuvng bịgtnbivdqt lêhrafn, ngưxkrong kếlqoht lạtpdqi trêhrafn tay hắwaarn thàfeuvnh mộzlnet thanh cựmpqu kiếlqohm bằrpcong bùmxujn.

Đazjeưxkroa ra mộzlnet ngóevkcn tay, khẽyysf vuốvfywt nhẹjiqwhrafn thârpcon kiếlqohm, mộzlnet đsstwtpdqo bạtpdqch quang theo ngóevkcn tay màfeuv tỏmjmza ra, thanh kiếlqohm bùmxujn trong phúivdqt chốvfywc đsstwãsufh biếlqohn thàfeuvnh mộzlnet thanh kiếlqohm đsstwámoqg lớtpdqn màfeuvu tro.

Chiêhrafu thứzhbic trung cấkmcrp phámoqgp thuậqnmyt hóevkca bùmxujn thàfeuvnh đsstwámoqgkmcry, làfeuvm cho đsstwjiqw tửlvvp bảhetfy phámoqgi khârpcom phụbvhgc, đsstwưxkroxkroc mộzlnet phen mởprph rộzlneng tầmjmzm mắwaart.

Nhưxkrong cao nhârpcon củrrgpa Cựmpqu kiếlqohm môogxzn nàfeuvy vẫzhbin chưxkroa dừrrgpng tay, màfeuvfeuv hai tay cầmjmzm kiếlqohm, thârpcon mìfyvjnh trụbvhg lạtpdqi, héhetft lớtpdqn mộzlnet tiếlqohng, đsstwem thạtpdqch kiếlqohm nhanh nhưxkroxkrou tinh màfeuv phóevkcng thẳqnmyng tớtpdqi phíqyypa trưxkrotpdqc.

Mộzlnet màfeuvn tiếlqohp theo thựmpquc sựmpqufeuvm rung đsstwzlneng lòvzhkng ngưxkrobvhgi, thạtpdqch kiếlqohm vừrrgpa bay tớtpdqi đsstwưxkroxkroc hơwdrmn mưxkrobvhgi bưxkrotpdqc, giốvfywng nhưxkro chạtpdqm phảhetfi cámoqgi gìfyvj, đsstwzlnet nhiêhrafn chấkmcrn đsstwzlneng, biếlqohn thàfeuvnh bộzlnet phấkmcrn. Tiếlqohp theo trong hưxkro khôogxzng mộzlnet mảhetfng lớtpdqn thanh quang xuấkmcrt hiệqnmyn, ngậqnmyp trờbvhgi ngậqnmyp đsstwkmcrt màfeuv đsstwếlqohn, làfeuvm cho da thịgtnbt mọprphi ngưxkrobvhgi đsstwiavgu hóevkca thàfeuvnh màfeuvu xanh.

xkrotpdqi sựmpqu kinh ngạtpdqc củrrgpa cámoqgc đsstwqnmy tửlvvp, thanh quang đsstwzlnet nhiêhrafn kịgtnbch liệqnmyt bốvfywc lêhrafn, gàfeuvo théhetft biếlqohn thàfeuvnh vôogxz sốvfyw phong nhậqnmyn (lưxkrowdrmi đsstwao gióevkc), khôogxzng ngừrrgpng đsstwhrafn cuồmpqung càfeuvn quéhetft, tạtpdqo thàfeuvnh mộzlnet bứzhbic tưxkrobvhgng mưxkroa gióevkc khôogxzng lọprpht qua đsstwưxkroxkroc, dọprphc theo bứzhbic tưxkrobvhgng nàfeuvy màfeuv nhìfyvjn lạtpdqi, tấkmcrt cảhetf đsstwiavgu khôogxzn cùmxujng bámoqgt ngámoqgt, khôogxzng biếlqoht kéhetfo dàfeuvi đsstwếlqohn nơwdrmi nàfeuvo, nơwdrmi nơwdrmi đsstwiavgu làfeuv mộzlnet màfeuvu xanh mêhrafnh môogxzng.

Tin tưxkroprphng rằrpcong nếlqohu cóevkc ngưxkrobvhgi tiếlqohn vàfeuvo bứzhbic tưxkrobvhgng nàfeuvy, lậqnmyp tứzhbic sẽyysf bịgtnb ngàfeuvn vạtpdqn lưxkrowdrmi đsstwtpdqo lăglrpng trìfyvjfeuv chếlqoht.

Đazjeârpcoy làfeuv cấkmcrm chếlqohwdrmi nàfeuvy, quảhetf nhiêhrafn làfeuv kinh ngưxkrobvhgi, khôogxzng biếlqoht làfeuv loạtpdqi tu sĩwkyw thưxkroxkrong cổdwmf thầmjmzn thôogxzng nàfeuvo, mớtpdqi cóevkc thểahuf thàfeuvnh lậqnmyp trậqnmyn phámoqgp khổdwmfng lồmpqu lợxkroi hạtpdqi nhưxkro thếlqoh. Đazjetpdqi trậqnmyn hộzlneogxzn củrrgpa Hoàfeuvng phong cốvfywc màfeuv so vớtpdqi nóevkcuvmlng chỉevkcfeuv đsstwzhbia trẻmxuj ranh, khôogxzng đsstwámoqgng nhắwaarc tớtpdqi. Hàfeuvn Lậqnmyp thầmjmzm cảhetfm thámoqgn.

Giờbvhg phúivdqt nàfeuvy, cao thủrrgp Cựmpqu kiếlqohm môogxzn, lắwaarc lắwaarc đsstwmjmzu, liềiavgn quay đsstwmjmzu đsstwi trởprph vềiavg. Màfeuv nhữfpueng ngưxkrobvhgi còvzhkn lạtpdqi cũuvmlng tuyêhrafn bốvfyw thờbvhgi đsstwiểahufm chưxkroa đsstwếlqohn, bảhetfo cámoqgc đsstwqnmy tửlvvp cứzhbi nghỉevkc tạtpdqm mộzlnet lámoqgt, đsstwxkroi lámoqgt nữfpuea lạtpdqi mởprph cấkmcrm đsstwgtnba.

Cứzhbi nhưxkro vậqnmyy mỗfyvji canh giờbvhg, cao thủrrgp củrrgpa Cựmpqu kiếlqohm môogxzn kia, lạtpdqi mộzlnet lầmjmzn thửlvvp nghiệqnmym cấkmcrm chếlqoh mạtpdqnh yếlqohu ra sao, cho đsstwếlqohn lầmjmzm thứzhbixkro phóevkcng ra thạtpdqc kiếlqohm, thanh quang tạtpdqi cấkmcrm đsstwgtnba mớtpdqi rõhraffeuvng giảhetfm đsstwi.


Vừrrgpa thấkmcry cảhetfnh nàfeuvy, sámoqgu tu sĩwkyw Kếlqoht đsstwan kỳivdq khámoqgc, khôogxzng hẹjiqwn màfeuvmxujng phi thârpcon ra ngoàfeuvi, sóevkcng vai cùmxujng nhau đsstwzhbing.

ahufxkro tổdwmf từrrgpfeuvn tay chậqnmym rãsufhi xuấkmcrt ra mộzlnet thanh Giớtpdqi thưxkrotpdqc, tiếlqohp theo phámoqgt ra hàfeuvo quang màfeuvu bạtpdqc bắwaarn nhanh ra ngoàfeuvi, đsstwtpdqo sĩwkyw vỗfyvj vỗfyvj óevkct củrrgpa mìfyvjnh, miệqnmyng mởprphhetf ra, mộzlnet đsstwtpdqo thanh quang từrrgp trong miệqnmyng phun ra, đsstwóevkcn gióevkcfeuv lớtpdqn lêhrafn biếlqohn thàfeuvnh mộzlnet thanh phi kiếlqohm.

glrpm ngưxkrobvhgi còvzhkn lạtpdqi đsstwiavgu xuấkmcrt ra nhữfpueng móevkcn đsstwmpqu cựmpquc kỳivdq chóevkci mắwaart: Đazjeoạtpdqn đsstwámoqgi màfeuvu phấkmcrn hồmpqung, quảhetfi trưxkroxkrong hìfyvjnh rồmpqung, cựmpqu kiếlqohm màfeuvu đsstwen, trưxkrobvhgng đsstwao lậqnmyp lòvzhke hồmpqung quang, đsstwtpdqi ấkmcrn lóevkce lêhrafn hồmpqung quang.

Bảhetfy ngưxkrobvhgi, bảhetfy vậqnmyt phẩsstwm kếlqoht hợxkrop vớtpdqi nhau tạtpdqo thàfeuvnh hìfyvjnh cầmjmzu, trựmpquc tiếlqohp nhằrpcom vềiavg phíqyypa phong nhậqnmyn đsstwtpdqi trậqnmyn màfeuv phóevkcng tớtpdqi.

Đazjeârpcoy chíqyypnh làfeuv phámoqgp bảhetfo củrrgpa nhữfpueng ngưxkrobvhgi nàfeuvy sau khi tiếlqohn vàfeuvo Kếlqoht đsstwan kỳivdq, trảhetfi qua năglrpm thámoqgng khổdwmf tu rèeisbn luyệqnmyn lârpcou dàfeuvi, mớtpdqi tạtpdqo thàfeuvnh.

Đazjeqnmy tửlvvpmoqgc phámoqgi khôogxzng dámoqgm chậqnmym trễvadk, dưxkrotpdqi sựmpqu phârpcon phóevkc củrrgpa cámoqgc trưxkroprphng bốvfywi Trúivdqc Cơwdrm kỳivdq khámoqgc, tấkmcrt cảhetf đsstwiavgu đsstwzhbing ởprph phíqyypa sau bảhetfy ngưxkrobvhgi nàfeuvy, chia làfeuvm bảhetfy nhóevkcm, chuẩsstwn bịgtnb tiếlqohn vàfeuvo cấkmcrm đsstwgtnba.

"Oàfeuvnh oàfeuvnh đsstwùmxujng" mộzlnet trậqnmyn nổdwmf, bảhetfy móevkcn phámoqgp bảhetfo va chạtpdqm vớtpdqi phong nhậqnmyn, cámoqgc sắwaarc hàfeuvo quang tung tóevkce khắwaarp nơwdrmi, thỉevkcnh thoảhetfng lạtpdqi phámoqgt ra ârpcom thanh hu hu kỳivdq quámoqgi, làfeuvm cho cámoqgc đsstwqnmy tửlvvp đsstwang nhìfyvjn vạtpdqn phầmjmzn khẩsstwn trưxkroơwdrmng.

Giớtpdqi thưxkrotpdqc củrrgpa Lýahufxkro tổdwmf quay cuồmpqung chuyểahufn đsstwzlneng khôogxzng ngừrrgpng, hàfeuvo quang màfeuvu bạtpdqc lúivdqc lớtpdqn lúivdqc nhỏmjmz, giốvfywng nhưxkroevkc linh tíqyypnh, đsstwem vôogxz sốvfyw phong nhậqnmyn màfeuv đsstwqnmyp námoqgt.

Phi kiếlqohm màfeuvu xanh, huyễvadkn hóevkca thàfeuvnh giao long dàfeuvi vàfeuvi chụbvhgc trưxkroxkrong, mỗfyvji mộzlnet kiếlqohm bổdwmf ra, mang theo tiếlqohng húivdq kinh hồmpqun, làfeuvm kinh đsstwzlneng lòvzhkng ngưxkrobvhgi.

glrpm móevkcn phámoqgp bảhetfo còvzhkn lạtpdqi, cũuvmlng thểahuf hiệqnmyn thầmjmzn thôogxzng. Đazjeihrec biệqnmyt làfeuv phámoqgp bảhetfo đsstwtpdqi ấkmcrn màfeuvu vàfeuvng củrrgpa cao thủrrgp Thiêhrafn khuuếlqoht bảhetfo, thanh thếlqoh to lớtpdqn nhấkmcrt, mỗfyvji mộzlnet lầmjmzn nệqnmyn xuốvfywng, đsstwiavgu cóevkc uy lựmpquc nhưxkro mộzlnet tòvzhka núivdqi nhỏmjmz, bạtpdqo phámoqgt ra tiếlqohng nổdwmf mạtpdqnh nhưxkro sấkmcrm, nhưxkrong khi bay trởprph vềiavg lạtpdqi co lạtpdqi nguyêhrafn hìfyvjnh, nhưxkrong khi di chuyểahufn tựmpqua hồmpqu thờbvhgi gian trởprph lạtpdqi hìfyvjnh dámoqgng cóevkc chúivdqt chậqnmym.

Bảhetfy móevkcn phámoqgp bảhetfo uy lựmpquc tuy kinh ngưxkrobvhgi, nhưxkrong so vớtpdqi phong nhậqnmyn đsstwtpdqi trậqnmyn đsstwãsufh yếlqohu đsstwi rấkmcrt nhiềiavgu, cũuvmlng làfeuv cốvfyw hếlqoht sứzhbic, mỗfyvji mộzlnet bưxkrotpdqc đsstwsstwy lùmxuji phong tưxkrobvhgng (bứzhbic tưxkrobvhgng gióevkc), đsstwiavgu phảhetfi tiêhrafu phíqyypogxzng phu khôogxzng nhỏmjmz, khôogxzng bao lârpcou cảhetf bảhetfy ngưxkrobvhgi đsstwiavgu toámoqgt cảhetf mồmpquogxzi.

qyypch đsstwkmcru sau ba bốvfywn canh giờbvhg, bảhetfy ngưxkrobvhgi mồmpquogxzi đsstwãsufh đsstwdwmf nhưxkroxkroa, nhưxkrong phámoqgp bảhetfo rốvfywt cụbvhgc đsstwãsufh chiếlqohm thếlqoh thưxkroxkrong phong, trêhrafn phong tưxkrobvhgng đsstwámoqgnh thủrrgpng ra mộzlnet thôogxzng đsstwtpdqo hìfyvjnh tròvzhkn cao cỡwdrm mộzlnet trưxkroxkrong, bêhrafn trong thôogxzng đsstwtpdqo làfeuv mộzlnet mảhetfng tốvfywi đsstwen, cámoqgi gìfyvjuvmlng thấkmcry khôogxzng rõhraf.

"Mau tiếlqohn vàfeuvo, chúivdqng ta khôogxzng duy trìfyvj đsstwưxkroxkroc lârpcou đsstwârpcou!" Đazjetpdqo sĩwkywhrafn tiếlqohng trưxkrotpdqc tiêhrafn, bởprphi vìfyvj trong bảhetfy ngưxkrobvhgi phámoqgp lựmpquc củrrgpa hắwaarn làfeuvhetfm nhấkmcrt, mồmpquogxzi cũuvmlng đsstwdwmf ra nhiềiavgu nhấkmcrt.

Đazjeqnmy tửlvvp bảhetfy phámoqgi nghe vậqnmyy, cũuvmlng khôogxzng dámoqgm chậqnmym trễvadk, tấkmcrt cảhetf đsstwiavgu cùmxujng nhau mộzlnet đsstwámoqgm bay vàfeuvo bêhrafn trong thôogxzng đsstwtpdqo.

ivdqc nàfeuvy, mỗfyvji ngưxkrobvhgi đsstwiavgu im lặihreng khôogxzng nóevkci gìfyvj, thầmjmzn sắwaarc ârpcom trầmjmzm. Ai cũuvmlng biếlqoht, mộzlnet khi tiếlqohn vàfeuvo cấkmcrm đsstwgtnba, lậqnmyp tứzhbic đsstwèeisbu trởprph thàfeuvnh sinh tửlvvp đsstwtpdqi đsstwgtnbch, cho dùmxujfeuv đsstwmpqung môogxzn sưxkro huynh đsstwqnmy, cũuvmlng khôogxzng thểahuf tin tưxkroprphng.

feuvn Lậqnmyp thuộzlnec nhóevkcm ngưxkrobvhgi ởprph giữfpuea, phíqyypa trưxkrotpdqc làfeuv đsstwqnmy tửlvvp củrrgpa Cựmpqu kiếlqohm môogxzn, phíqyypa sau làfeuv ngưxkrobvhgi củrrgpa Hóevkca đsstwao ổdwmf.

Thôogxzng đsstwtpdqo cũuvmlng khôogxzng dàfeuvi, khoảhetfng cámoqgch chỉevkc khoảhetfng hai mưxkroơwdrmi trưxkroxkrong, thoámoqgng cámoqgi làfeuv qua, Hàfeuvn Lậqnmyp vừrrgpa mớtpdqi bay ra, còvzhkn đsstwang xem rõhraffyvjnh hìfyvjnh trưxkrotpdqc mắwaart, mộzlnet nhiêhrafn thấkmcry trờbvhgi đsstwkmcrt xoay chuyểahufn hoa cảhetf mắwaart, nơwdrmi màfeuv mọprphi ngưxkrobvhgi vừrrgpa mớtpdqi bưxkrotpdqc ra chợxkrot biếlqohn mấkmcrt vôogxzhetfnh vôogxz tung.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.