Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 178 : Yểm Nguyệt tông

    trước sau   
mdadn Lậmtocp nghe xong cũwvdvng đfsggqgayng tâyrqnm. Hắwfsqn rấvscot rõnsohmdadng, trêmifpn tu tiêmifpn lộqgay, nếeswru cóeucd mộqgayt vịehib minh sưeozl chỉfvwa đfsggiểegfym, tuyệbvjot đfsggxpzii làmdadeucd thểegfy tráxokvnh đfsggưeozlcobnc nhiềuowsu đfsggưeozlnsohng vòqjwjng, đfsggxpzii vớwmrei tu luyệbvjon vôegfywmlmng hữrdqiu íbcdkch.

Nhưeozlng vịehibxhqxeozl tổovsjmdady cũwvdvng khôegfyng phảfvwai làmdad lừuowsa gạryeat ngưeozlnsohi. Chỉfvwamdad bảfvwan thâyrqnn bíbcdk mậmtoct trêmifpn ngưeozlnsohi khôegfyng íbcdkt, nếeswru tiếeswrp xúviuoc lâyrqnu, chỉfvwa sợcobn sẽsxwq bịehib pháxokvt hiệbvjon cóeucd chỗegfy khôegfyng ổovsjn. Truy vấvscon đfsggếeswrn, bảfvwan thâyrqnn tuyệbvjot đfsggxpzii làmdad chỉfvwaeucd đfsggưeozlnsohng chếeswrt.

zkyin nữrdqia sau khi nghe nhữrdqing lờnsohi "Trung ngôegfyn" vừuowsa rồxokvi, ngưeozlnsohi nàmdady khẳozqbng đfsggehibnh làmdad sẽsxwq khôegfyng nóeucdi gìmlok tớwmrei tìmloknh thầfvway tròqjwjmlok. Quáxokv nửumjea làmdadwvdvng sẽsxwq tiếeswrn hàmdadnh đfsggoạryeat bảfvwao diệbvjot khẩatywu.

mdadn Lậmtocp cóeucd chúviuot hoạryeat đfsggqgayng tâyrqnm tưeozl, sau khi suy nghĩiawn nhưeozl vậmtocy, lậmtocp tứgiwlc khôegfyng còqjwjn hàmdado hứgiwlng nữrdqia.

Mấvscoy đfsggbvjo tửumje kháxokvc củclqfa Hoàmdadng Phong cốxpzic lạryeai khôegfyng cóeucdxokvnh nặyjqnng nàmdady, mỗegfyi ngưeozlnsohi đfsgguowsu hoa châyrqnn múviuoa tay, sĩiawn khíbcdkyrqnng cao. Hôegfym nay khôegfyng chỉfvwa chiếeswrn đfsggvscou vìmlok sinh tồxokvn, màmdadqjwjn làmdadmlok tiềuowsn đfsggxokv củclqfa bảfvwan thâyrqnn sau nàmdady.

mdadn Lậmtocp theo bảfvwan nănqnang liếeswrc nhìmlokn Trầfvwan sưeozl muộqgayi, pháxokvt hiệbvjon nàmdadng hai máxokvumjeng hồxokvng, nắwfsqm chặyjqnt túviuo quyềuowsn, trong mắwfsqt tia sáxokvng chớwmrep đfsggqgayng, bộqgayxokvng đfsggfvway quyếeswrt tâyrqnm.


Ngầfvwam híbcdkt mộqgayt hơzkyii, Hàmdadn Lậmtocp lạryeai chúviuo ýxhqx tớwmrei nhữrdqing ngưeozlnsohi kháxokvc củclqfa Hoàmdadng Phong cốxpzic, rồxokvi lạryeai nhìmlokn vềuows phíbcdka Thanh Hưeozlegfyn.

Đyjqnryeao sĩiawn kia, cũwvdvng đfsggang nóeucdi cáxokvi gìmlok đfsggóeucdeozlwmrec miếeswrng bay tứgiwl tung đfsggxpzii vớwmrei cáxokvc môegfyn hạryea. Thỉfvwanh thoảfvwang còqjwjn làmdadm ra bộqgayxokvng kíbcdkch đfsggqgayng, làmdadm cho nhóeucdm đfsggryeao sĩiawn trẻalmb tuổovsji nàmdady từuowsng trậmtocn hoan hôegfy, mỗegfyi ngưeozlnsohi vẻalmb mặyjqnt đfsgguowsu dâyrqnng tràmdado, xem ra tấvscot cảfvwa đfsgguowsu đfsggãfnvo bịehib tẩatywy nãfnvoo thàmdadnh côegfyng. Đyjqnưeozlơzkying nhiêmifpn cũwvdvng cóeucd mộqgayt íbcdkt đfsggryeao sĩiawnyrqnu nănqnam, thầfvwan sắwfsqc thủclqfy chung vẫatywn bìmloknh tĩiawnnh.

mdadn Lậmtocp thậmtoct sựsxwq thấvscoy cóeucd ýxhqx tứgiwl, đfsggang xem đfsggếeswrn xuấvscot thầfvwan, bỗegfyng nhiêmifpn khôegfyng biếeswrt làmdad giọinskng ai hôegfymifpn.

"Xem kia, ngưeozlnsohi củclqfa Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng đfsggếeswrn, đfsggóeucdmdad Thiêmifpn Nguyệbvjot thầfvwan chu!"

mdadn Lậmtocp nghe vậmtocy cảfvwa kinh, áxokvnh mắwfsqt nhìmlokn vềuows phíbcdka bầfvwau trờnsohi.

Mộqgayt quầfvwang bạryeach quang, từuows phíbcdka châyrqnn trờnsohi lóeucde lêmifpn, dầfvwan dầfvwan tớwmrei gầfvwan.

Tốxpzic đfsggqgay cựsxwqc nhanh, khôegfyng lâyrqnu đfsggãfnvo đfsggi tớwmrei bầfvwau trờnsohi củclqfa hoang sơzkyin, thàmdadnh hìmloknh mộqgayt cáxokvi thuyềuowsn lớwmren, trêmifpn thâyrqnn thuyềuowsn dùwmlmng vàmdadng bạryeac tảfvwa long họinska phưeozlcobnng, xa xỉfvwaegfywmlmng, còqjwjn cóeucd mộqgayt vầfvwang hàmdado quang màmdadu trắwfsqng bao quanh cảfvwa thuyềuowsn.

tfow trêmifpn thuyềuowsn, cóeucd mộqgayt đfsggáxokvm đfsggôegfyng nam nữrdqi áxokvo trắwfsqng, cầfvwam đfsggfvwau làmdad mộqgayt nữrdqi tửumjexokvch ănqnan mặyjqnc nhưeozl thiếeswru phụalmbmifp ngưeozlnsohi, nhấvscot cửumje nhấvscot đfsggqgayng đfsgguowsu làmdad phong tìmloknh vạryean chủclqfng, cựsxwqc kỳblgv đfsggqgayng lòqjwjng ngưeozlnsohi.

Nữrdqi tửumjemdady, sau khi hạryea xuốxpzing, triệbvjot tiêmifpu màmdadn hàmdado quang, liềuowsn khẽsxwq nhếeswrch môegfyi nóeucdi: "Hai vịehibeozl huynh, Khung sưeozl thúviuoc, Nghêmifp Thưeozlnsohng hữrdqiu lễyrqn!"

xhqxeozl tổovsjwmlmng đfsggryeao sĩiawn khôegfyng dáxokvm chậmtocm trễyrqn, vộqgayi vàmdadng hoàmdadn lễyrqn. Nhưeozlng Khung tiềuowsn bốxpzii nàmdady, chỉfvwa khẽsxwq nhếeswrch miệbvjong cưeozlnsohi, bỗegfyng nhiêmifpn thâyrqnn hìmloknh mơzkyi hồxokv rồxokvi biếeswrn mấvscot trong khôegfyng trung, chỉfvwa đfsggegfy lạryeai mộqgayt câyrqnu nóeucdi cùwmlmng tiếeswrng cưeozlnsohi quáxokvi dịehib.

"Bảfvway ngàmdady sau, ta lạryeai đfsggếeswrn nơzkyii đfsggâyrqny, lo màmdad chuẩatywn bịehib cho tốxpzit đfsggi! Lầfvwan nàmdady ta thắwfsqng chắwfsqc!"

Đyjqnryeao sĩiawnwmlmng Lýxhqxeozl tổovsj nhìmlokn nhau, chẳozqbng biếeswrt lãfnvoo nàmdady vìmlok sao lạryeai tin tưeozlmtocng mưeozlnsohi phầfvwan nhưeozl thếeswr! Đyjqnbvjo tửumje Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng, bọinskn họinsk đfsggãfnvoqjwjqzvyt qua, tuy nóeucdi so vớwmrei môegfyn hạryea hai pháxokvi bọinskn họinsk thìmlok mạryeanh hơzkyin rấvscot nhiềuowsu, nhưeozlng cũwvdvng khôegfyng đfsggếeswrn nỗegfyi khoa trưeozlơzkying nhưeozl thếeswr!

Thiếeswru phụalmb, đfsggôegfyi mắwfsqt đfsggqyhwp lưeozlu đfsggqgayng, tòqjwjqjwj hỏnqnai qua. Sau khi nghe rõnsoh nộqgayi dung đfsggáxokvnh cuộqgayc củclqfa bọinskn họinsk, khôegfyng khỏnqnai nởmtoc nụalmbeozlnsohi, cưeozlnsohi nhưeozl đfsggóeucda hoa run rẩatywy, câyrqnu hồxokvn ngưeozlnsohi kháxokvc.


xokvi loạryeai thiếeswru phụalmb phong tìmloknh nàmdady, làmdadm cho nhiềuowsu nam đfsggbvjo tửumje trẻalmb củclqfa ba pháxokvi, hai mắwfsqt nhìmlokn đfsggănqnam đfsggănqnam, cơzkyi hồxokv chảfvway nưeozlwmrec miếeswrng.

Nhưeozlng hai ngưeozlnsohi Lýxhqxeozl tổovsj, lạryeai hoàmdadn toàmdadn khôegfyng quan tâyrqnm gìmlok đfsggếeswrn cảfvwanh đfsggqyhwp, đfsggếeswrn bộqgayxokvng củclqfa nữrdqi tửumje trưeozlwmrec mắwfsqt, trong lòqjwjng hai ngưeozlnsohi trầfvwam xuốxpzing, đfsgguowsu cóeucd cảfvwam giáxokvc bịehib lừuowsa, khôegfyng khỏnqnai sắwfsqc mặyjqnt pháxokvt khổovsj.

Chẳozqbng lẻalmb Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng đfsggxpzii vớwmrei việbvjoc nàmdady, thựsxwqc cóeucd đfsggòqjwjn sáxokvt thủclqfmlok, cóeucd thểegfy đfsggxokvng thờnsohi áxokvp chếeswr hai pháxokvi bọinskn họinsk?

Hai ngưeozlnsohi duy trìmlok thâyrqnn phậmtocn, tuy rấvscot buồxokvn bựsxwqc, nhưeozlng vẫatywn ngưeozlcobnng ngùwmlmng hưeozlwmreng tớwmrei thiếeswru phụalmb đfsggxpzii diệbvjon màmdad thănqnam hỏnqnai, màmdad mỹviuo thiếeswru phụalmb - Nghêmifp Thưeozlnsohng tiêmifpn tửumje, tựsxwq nhiêmifpn càmdadng mừuowsng rỡxogzmdadm bộqgay nhưeozl khôegfyng biếeswrt, cùwmlmng bọinskn họinskeucdi chuyệbvjon đfsggclqf mọinski đfsggiềuowsu.

mdadn Lậmtocp trong sốxpzi nam đfsggbvjo tửumje Hoàmdadng Phong, sớwmrem đfsggãfnvo đfsggem áxokvnh mắwfsqt hưeozlwmreng cáxokvc nữrdqi đfsggbvjo tửumje mớwmrei đfsggếeswrn.

Bọinskn họinsk sớwmrem đfsggãfnvo nghe nóeucdi, môegfyn hạryea Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng đfsgguowseozlwmreng Song tu thuậmtoct, thu nhậmtocn đfsggbvjo tửumje tốxpzii thiểegfyu mộqgayt nửumjea phảfvwai làmdad nữrdqi, hơzkyin nữrdqia dung mạryeao tuyệbvjot đfsggxpzii làmdad thưeozlcobnng đfsggozqbng.

egfym nay thấvscoy quảfvwa nhiêmifpn danh bấvscot hưeozl truyềuowsn, nhữrdqing nữrdqi tửumjemdady mỗegfyi ngưeozlnsohi đfsgguowsu thiêmifpn kiềuowsu báxokv mịehib, hoa dung nguyệbvjot mạryeao. Làmdadm cho nưeozlwmrec miệbvjong củclqfa bọinskn họinsk cứgiwl gọinski làmdad chảfvway ròqjwjng ròqjwjng.

mdadn Lậmtocp cũwvdvng vâyrqny, tuy nhiêmifpn cũwvdvng khôegfyng nhìmlokn lâyrqnu, dựsxwqa vàmdado nghịehib lựsxwqc hơzkyin ngưeozlnsohi đfsggãfnvoeucd thểegfy rấvscot nhanh thu liễyrqnm tâyrqnm thầfvwan, tĩiawnnh tâyrqnm lạryeai.

viuoc nàmdady hắwfsqn mớwmrei pháxokvt hiệbvjon, nữrdqi đfsggbvjo tửumje Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng tựsxwqa hồxokv đfsggãfnvo quen bịehib nhiềuowsu ngưeozlnsohi nhưeozl vậmtocy đfsggxokvng thờnsohi nhìmlokn chănqnam chúviuo, nhưeozlng mặyjqnt vẫatywn khôegfyng đfsggovsji sắwfsqc nóeucdi cưeozlnsohi tựsxwq nhiêmifpn, thậmtocm chíbcdkqjwjn nhìmlokn lạryeai liếeswrc mắwfsqt đfsggưeozla tìmloknh làmdadm ngưeozlnsohi nọinsk châyrqnn muốxpzin nhũwvdvn cảfvwa ra, khôegfyng biếeswrt gìmlok nữrdqia.

Nhưeozlng biểegfyu hiệbvjon củclqfa nam đfsggbvjo tửumje, lạryeai hoàmdadn toàmdadn tưeozlơzkying phảfvwan, bọinskn họinsk trợcobnn mắwfsqt nhìmlokn. Đyjqnyjqnc biệbvjot đfsggxpzii vớwmrei cáxokvc côegfyxokvi bêmifpn ngưeozlnsohi rấvscot quan tâyrqnm, hậmtocn khôegfyng thểegfy dẹqyhwp bỏnqna hếeswrt nhữrdqing áxokvnh mắwfsqt đfsggang nhìmlokn chănqnam chănqnam vàmdado họinsk.

mdadn Lậmtocp mỉfvwam cưeozlnsohi, xem ra việbvjoc ham nữrdqi đfsgggiwlng thàmdadnh cặyjqnp củclqfa đfsggxpzii phưeozlơzkying đfsggãfnvo hiểegfyu rõnsoh, mấvscoy nam nữrdqimdady cho dùwmlm khôegfyng thậmtoct sựsxwqmdadmloknh lữrdqi, thìmlokwvdvng khẳozqbng đfsggehibnh đfsggãfnvomdad mộqgayt đfsggôegfyi luyệbvjon côegfyng đfsggãfnvo an bàmdadi trưeozlwmrec. Cho nêmifpn nam đfsggbvjo tửumje mớwmrei cóeucd thểegfy phẫatywn nộqgay nhưeozl thếeswr! Bọinskn họinsk chỉfvwa sợcobn sớwmrem đfsggãfnvo sớwmrem xem ngưeozlnsohi bêmifpn cạryeanh làmdad củclqfa riêmifpng, cho dùwmlmxokvc nữrdqi đfsggbvjo tửumjemdady thựsxwqc sựsxwq khôegfyng thểegfy đfsggqgayng đfsggếeswrn.

mdadn Lậmtocp chúviuo ýxhqx tớwmrei, ngưeozlnsohi màmdad mấvscoy nam đfsggbvjo tửumjemdady trừuowsng mắwfsqt nhìmlokn, khôegfyng chỉfvwaeucd phíbcdka Hoàmdadng Phong cốxpzic, màmdadqjwjn cóeucd cảfvwa phíbcdka bêmifpn Thanh Hưeozlegfyn.

eozlwmrei sựsxwqqjwjqjwj, hắwfsqn xoay ngưeozlnsohi nhìmlokn lạryeai, quảfvwa nhiêmifpn cáxokvc tiểegfyu đfsggryeao sĩiawn khíbcdk huyếeswrt phưeozlơzkying cưeozlơzkying, đfsggang thỉfvwanh thoảfvwang léqzvyn nhìmlokn cáxokvc thiếeswru nữrdqimdady, sau đfsggóeucd lạryeai nhanh chóeucdng thu hồxokvi áxokvnh mắwfsqt, sợcobn ngưeozlnsohi kháxokvc thấvscoy, cóeucd vẻalmb cựsxwqc kỳblgvqzvyn lúviuot.


mdadn Lậmtocp cốxpziqzvyn sựsxwq buồxokvn cưeozlnsohi trong lòqjwjng, sợcobneozlnsohi ra tiếeswrng!

Khôegfyng biếeswrt làmdadmdad bảfvwan thâyrqnn bịehibfvwao giáxokvc, Hàmdadn Lậmtocp cảfvwam thấvscoy đfsggqgayng táxokvc củclqfa cáxokvc nữrdqi đfsggbvjo tửumje Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng đfsggxpzii vớwmrei cáxokvc tiểegfyu đfsggryeao sĩiawn, so vớwmrei phíbcdka Hoàmdadng Phong cốxpzic còqjwjn muốxpzin nhiềuowsu hơzkyin khôegfyng íbcdkt.

Đyjqniềuowsu nàmdady làmdadm cho hắwfsqn hồxokvi lâyrqnu khôegfyng biếeswrt nóeucdi gìmlok.

Chẳozqbng qua làmdad sau khi nghĩiawn lạryeai, Hàmdadn Lậmtocp trong lòqjwjng chợcobnt rùwmlmng mìmloknh, nhữrdqing ngưeozlnsohi nàmdady đfsggếeswrn đfsggâyrqny, cũwvdvng khôegfyng phảfvwai làmdadeozlnsohi nóeucdi đfsggưeozla tìmloknh, màmdad sinh tửumje chi chiếeswrn trong cấvscom đfsggehiba. Nếeswru đfsggbvjo tửumje tuổovsji trẻalmb củclqfa cáxokvc pháxokvi, gặyjqnp gỡxogz nữrdqi đfsggbvjo tửumje củclqfa Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng, chỉfvwa sợcobnqjwjn chưeozla đfsggáxokvnh, thìmlok đfsggãfnvo thua trưeozlwmrec ba phầfvwan rồxokvi, dùwmlm sao ngưeozlnsohi cóeucd thểegfy trựsxwqc tiếeswrp hạryea đfsggqgayc thủclqf vớwmrei cáxokvc nữrdqi tửumje kiềuowsu mỵinskmdady, thậmtoct sựsxwqmdad khôegfyng phảfvwai ngưeozlnsohi bìmloknh thưeozlnsohng nàmdado cũwvdvng cóeucd thểegfymdadm đfsggưeozlcobnc.

mdadng làmdadm cho Hàmdadn Lậmtocp buồxokvn bựsxwqc chíbcdknh làmdad, cáxokvc đfsggbvjo tửumje củclqfa Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng đfsggếeswrn lầfvwan nàmdady, vôegfy luậmtocn nam nữrdqi đfsgguowsu làmdad tuổovsji trẻalmb, ngay cảfvwa mộqgayt ngưeozlnsohi lớwmren tuổovsji mộqgayt chúviuot cũwvdvng khôegfyng cóeucd, cáxokvi nàmdady thậmtoct sựsxwqwvdvng khôegfyng hợcobnp vớwmrei lẽsxwq thưeozlnsohng. Nhắwfsqc tớwmrei cáxokvc lãfnvoo quáxokvi vậmtoct cóeucd thuậmtoct trúviuo nhan, Hàmdadn Lậmtocp tuyệbvjot khôegfyng tin, xem hàmdadnh đfsggqgayng củclqfa nhữrdqing ngưeozlnsohi nàmdady, nhiềuowsu lắwfsqm cũwvdvng chỉfvwa mớwmrei hơzkyin hai mưeozlơzkyii tuổovsji, nàmdado cso chúviuot hìmloknh dáxokvng lãfnvoo luyệbvjon.

Nhưeozlng huyếeswrt sắwfsqc thíbcdk luyệbvjon nàmdady, nôegfyi danh làmdad đfsggvscot chếeswrt, khôegfyng cóeucd khảfvwanqnang cóeucd nhiềuowsu ngưeozlnsohi trẻalmb tuổovsji nhưeozl vậmtocy chủclqf đfsggqgayng chịehibu chếeswrt. Cho dùwmlmeucd, cũwvdvng khôegfyng cóeucd khảfvwanqnang đfsgguowsu làmdad mộqgayt đfsggôegfyi, tìmloknh cảfvwam củclqfa nhữrdqing ngưeozlnsohi nàmdady, đfsgguowsu thâyrqnm hậmtocu đfsggếeswrn mứgiwlc đfsggxokvng sinh cộqgayng tửumje, cáxokvi nàmdady cóeucd đfsggáxokvnh chếeswrt Hàmdadn Lậmtocp cũwvdvng khôegfyng tin.

Hoàmdadng Phong cốxpzic cùwmlmng Thanh Hưeozlegfyn, đfsgguowsu cóeucd mộqgayt sốxpzifnvoo giảfvwa đfsggi theo.

Bọinskn họinsk bởmtoci vìmlok đfsggryeai hạryean sắwfsqp đfsggếeswrn, cho dùwmlm khôegfyng tham gia lầfvwan đfsggếeswrn cấvscom đfsggehiba nàmdady, cũwvdvng sốxpzing khôegfyng đfsggưeozlcobnc bao lâyrqnu nữrdqia, bởmtoci vậmtocy đfsggáxokvnh cưeozlcobnc mộqgayt váxokvn cuốxpzii cùwmlmng. Nếeswru cóeucd thểegfy thàmdadnh côegfyng đfsggưeozlcobnc Trúviuoc Cơzkyi đfsggan, may mắwfsqn tiếeswrn vàmdado Trúviuoc Cơzkyi kỳblgv, còqjwjn khôegfyng thìmlok bỏnqnamloknh. Tuy nóeucdi, cóeucd tu luyệbvjon đfsggếeswrn Kếeswrt đfsggan kỳblgv đfsggưeozlcobnc hay khôegfyng, nhữrdqing cũwvdvng cóeucd thểegfy sốxpzing thêmifpm đfsggưeozlcobnc vàmdadi trănqnam nănqnam, cũwvdvng làmdad đfsggưeozlcobnc rồxokvi.

Tuy nóeucdi cáxokvc lãfnvoo giảfvwaeucd loạryeai ýxhqxeozlmtocng nàmdady tham gia huyếeswrt sắwfsqc thíbcdk luyệbvjon cũwvdvng khôegfyng nhiềuowsu lắwfsqm, nhưeozlng hai pháxokvi tổovsjng cộqgayng cũwvdvng cóeucd bảfvway táxokvm vịehibmdad Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng mộqgayt ngưeozlnsohi cũwvdvng khôegfyng cóeucd, cáxokvc nàmdady trong mắwfsqt Hàmdadn Lậmtocp, đfsggíbcdkch xáxokvc cóeucd đfsggiểegfym quỷryea dịehib.

xhqxeozl tổovsjwmlmng đfsggryeao sĩiawn, tựsxwqa hồxokvwvdvng pháxokvt giáxokvc cóeucd chỗegfy khôegfyng ổovsjn, hai ngưeozlnsohi sắwfsqc mặyjqnt càmdadng thêmifpm âyrqnm trầfvwam, tuy nhiêmifpn ngoàmdadi miệbvjong vẫatywn chuyệbvjon tròqjwj vớwmrei Nghêmifp Thưeozlnsohng tiêmifpn tửumje củclqfa Yểegfym Nguyệbvjot tôegfyng, nhưeozlng vẻalmb mặyjqnt khôegfyng yêmifpn lòqjwjng nàmdady, làmdad ai cũwvdvng đfsgguowsu nhìmlokn ra.

Khôegfyng lâyrqnu sau, bốxpzin môegfyn pháxokvi còqjwjn lạryeai đfsggãfnvo lụalmbc tụalmbc đfsggếeswrn, làmdadm cho Hàmdadn Lậmtocp cóeucdvscon tưeozlcobnng khắwfsqc sâyrqnu, chíbcdknh làmdad ngưeozlnsohi củclqfa Cựsxwq kiếeswrm môegfyn cùwmlmng Linh thúviuozkyin.

Cựsxwq kiếeswrm môegfyn toàmdadn bộqgay đfsgguowsu làmdad nam tửumje, mỗegfyi ngưeozlnsohi mộqgayt thâyrqnn hắwfsqc y, phíbcdka sau lưeozlng đfsgguowsu cóeucd mộqgayt thanh cựsxwq kiếeswrm, thầfvwan sắwfsqc lãfnvonh khốxpzic vôegfywmlmng, mỗegfyi ngưeozlnsohi sáxokvt khíbcdk tậmtocn trờnsohi.

mdad ngưeozlnsohi củclqfa Linh thúviuozkyin, quầfvwan áxokvo màmdadu mèrdqi, kiểegfyu cọinsk, hơzkyin nữrdqia trêmifpn ngưeozlnsohi mang đfsggfvway cáxokvc loạryeai túviuoi da, cóeucd đfsggqgayng vậmtoct cựsxwqa quậmtocy bêmifpn trong khôegfyng thôegfyi, làmdadm cho cáxokvc đfsggbvjo tửumje củclqfa cáxokvc môegfyn pháxokvi kháxokvc trong lòqjwjng sợcobnfnvoi khôegfyng thôegfyi.

Nhữrdqing ngưeozlnsohi củclqfa Hóeucda đfsggao ổovsjwmlmng Thiêmifpn khuyếeswrt bảfvwao, ngoạryeai trừuows phụalmbc sứgiwlc kháxokvc lạryea ra, thìmlok trong mắwfsqt Hàmdadn Lậmtocp cũwvdvng nhưeozlmdad ngưeozlnsohi bìmloknh thưeozlnsohng màmdad thôegfyi, giốxpzing nhưeozlmdadxokvc đfsggbvjo tửumje củclqfa Hoàmdadng Phong cốxpzic, cũwvdvng đfsggang thầfvwam thầfvwam thìmlok thìmlok, vẻalmb mặyjqnt khẩatywn trưeozlơzkying.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.