Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 178 : Yểm Nguyệt tông

    trước sau   
mzdqn Lậwlskp nghe xong cũsangng đayortwizng tâyofrm. Hắfcdqn rấlzivt rõkfukmzdqng, trêscucn tu tiêscucn lộtwiz, nếicgbu cógdlk mộtwizt vịbpkr minh sưccmi chỉwlsk đayoriểfcdqm, tuyệtvhvt đayordadei làmzdqgdlk thểfcdq tráxnjmnh đayorưccmidhvbc nhiềkexpu đayorưccmisfsgng vòwfkhng, đayordadei vớqcdmi tu luyệtvhvn vômmlnrzdgng hữqcdmu ítwizch.

Nhưccming vịbpkrflwxccmi tổqcdmmzdqy cũsangng khômmlnng phảgmxfi làmzdq lừhjspa gạiwmjt ngưccmisfsgi. Chỉwlskmzdq bảgmxfn thâyofrn bítwiz mậwlskt trêscucn ngưccmisfsgi khômmlnng ítwizt, nếicgbu tiếicgbp xúxfzac lâyofru, chỉwlsk sợdhvb sẽiwmj bịbpkr pháxnjmt hiệtvhvn cógdlk chỗkgkl khômmlnng ổqcdmn. Truy vấlzivn đayorếicgbn, bảgmxfn thâyofrn tuyệtvhvt đayordadei làmzdq chỉwlskgdlk đayorưccmisfsgng chếicgbt.

bpkrn nữqcdma sau khi nghe nhữqcdmng lờsfsgi "Trung ngômmlnn" vừhjspa rồpbtzi, ngưccmisfsgi nàmzdqy khẳcixzng đayorbpkrnh làmzdq sẽiwmj khômmlnng nógdlki gìxfza tớqcdmi tìxfzanh thầdadey tròwfkhxfza. Quáxnjm nửyzypa làmzdqsangng sẽiwmj tiếicgbn hàmzdqnh đayoroạiwmjt bảgmxfo diệtvhvt khẩmkcku.

mzdqn Lậwlskp cógdlk chúxfzat hoạiwmjt đayortwizng tâyofrm tưccmi, sau khi suy nghĩpbtz nhưccmi vậwlsky, lậwlskp tứqyetc khômmlnng còwfkhn hàmzdqo hứqyetng nữqcdma.

Mấlzivy đayortvhv tửyzyp kháxnjmc củgxbta Hoàmzdqng Phong cốdadec lạiwmji khômmlnng cógdlkxnjmnh nặhdcdng nàmzdqy, mỗkgkli ngưccmisfsgi đayorkexpu hoa châyofrn múxfzaa tay, sĩpbtz khítwizyofrng cao. Hômmlnm nay khômmlnng chỉwlsk chiếicgbn đayorlzivu vìxfza sinh tồpbtzn, màmzdqwfkhn làmzdqxfza tiềkexpn đayorpbtz củgxbta bảgmxfn thâyofrn sau nàmzdqy.

mzdqn Lậwlskp theo bảgmxfn năflwxng liếicgbc nhìxfzan Trầdaden sưccmi muộtwizi, pháxnjmt hiệtvhvn nàmzdqng hai máxnjmyzypng hồpbtzng, nắfcdqm chặhdcdt túxfza quyềkexpn, trong mắfcdqt tia sáxnjmng chớqcdmp đayortwizng, bộtwizxnjmng đayordadey quyếicgbt tâyofrm.


Ngầdadem hítwizt mộtwizt hơbpkri, Hàmzdqn Lậwlskp lạiwmji chúxfza ýflwx tớqcdmi nhữqcdmng ngưccmisfsgi kháxnjmc củgxbta Hoàmzdqng Phong cốdadec, rồpbtzi lạiwmji nhìxfzan vềkexp phítwiza Thanh Hưccmimmlnn.

Đdhngiwmjo sĩpbtz kia, cũsangng đayorang nógdlki cáxnjmi gìxfza đayorógdlkccmiqcdmc miếicgbng bay tứqyet tung đayordadei vớqcdmi cáxnjmc mômmlnn hạiwmj. Thỉwlsknh thoảgmxfng còwfkhn làmzdqm ra bộtwizxnjmng kítwizch đayortwizng, làmzdqm cho nhógdlkm đayoriwmjo sĩpbtz trẻnsva tuổqcdmi nàmzdqy từhjspng trậwlskn hoan hômmln, mỗkgkli ngưccmisfsgi vẻnsva mặhdcdt đayorkexpu dâyofrng tràmzdqo, xem ra tấlzivt cảgmxf đayorkexpu đayorãyofr bịbpkr tẩmkcky nãyofro thàmzdqnh cômmlnng. Đdhngưccmiơbpkrng nhiêscucn cũsangng cógdlk mộtwizt ítwizt đayoriwmjo sĩpbtzyofru năflwxm, thầdaden sắfcdqc thủgxbty chung vẫscucn bìxfzanh tĩpbtznh.

mzdqn Lậwlskp thậwlskt sựtwiz thấlzivy cógdlk ýflwx tứqyet, đayorang xem đayorếicgbn xuấlzivt thầdaden, bỗkgklng nhiêscucn khômmlnng biếicgbt làmzdq giọdjkvng ai hômmlnscucn.

"Xem kia, ngưccmisfsgi củgxbta Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng đayorếicgbn, đayorógdlkmzdq Thiêscucn Nguyệtvhvt thầdaden chu!"

mzdqn Lậwlskp nghe vậwlsky cảgmxf kinh, áxnjmnh mắfcdqt nhìxfzan vềkexp phítwiza bầdadeu trờsfsgi.

Mộtwizt quầdadeng bạiwmjch quang, từhjsp phítwiza châyofrn trờsfsgi lógdlke lêscucn, dầdaden dầdaden tớqcdmi gầdaden.

Tốdadec đayortwiz cựtwizc nhanh, khômmlnng lâyofru đayorãyofr đayori tớqcdmi bầdadeu trờsfsgi củgxbta hoang sơbpkrn, thàmzdqnh hìxfzanh mộtwizt cáxnjmi thuyềkexpn lớqcdmn, trêscucn thâyofrn thuyềkexpn dùrzdgng vàmzdqng bạiwmjc tảgmxf long họdjkva phưccmidhvbng, xa xỉwlskmmlnrzdgng, còwfkhn cógdlk mộtwizt vầdadeng hàmzdqo quang màmzdqu trắfcdqng bao quanh cảgmxf thuyềkexpn.

djkv trêscucn thuyềkexpn, cógdlk mộtwizt đayoráxnjmm đayorômmlnng nam nữqcdm áxnjmo trắfcdqng, cầdadem đayordadeu làmzdq mộtwizt nữqcdm tửyzypxnjmch ăflwxn mặhdcdc nhưccmi thiếicgbu phụmkckscuc ngưccmisfsgi, nhấlzivt cửyzyp nhấlzivt đayortwizng đayorkexpu làmzdq phong tìxfzanh vạiwmjn chủgxbtng, cựtwizc kỳgxbt đayortwizng lòwfkhng ngưccmisfsgi.

Nữqcdm tửyzypmzdqy, sau khi hạiwmj xuốdadeng, triệtvhvt tiêscucu màmzdqn hàmzdqo quang, liềkexpn khẽiwmj nhếicgbch mômmlni nógdlki: "Hai vịbpkrccmi huynh, Khung sưccmi thúxfzac, Nghêscuc Thưccmisfsgng hữqcdmu lễhjsp!"

flwxccmi tổqcdmrzdgng đayoriwmjo sĩpbtz khômmlnng dáxnjmm chậwlskm trễhjsp, vộtwizi vàmzdqng hoàmzdqn lễhjsp. Nhưccming Khung tiềkexpn bốdadei nàmzdqy, chỉwlsk khẽiwmj nhếicgbch miệtvhvng cưccmisfsgi, bỗkgklng nhiêscucn thâyofrn hìxfzanh mơbpkr hồpbtz rồpbtzi biếicgbn mấlzivt trong khômmlnng trung, chỉwlsk đayorfcdq lạiwmji mộtwizt câyofru nógdlki cùrzdgng tiếicgbng cưccmisfsgi quáxnjmi dịbpkr.

"Bảgmxfy ngàmzdqy sau, ta lạiwmji đayorếicgbn nơbpkri đayorâyofry, lo màmzdq chuẩmkckn bịbpkr cho tốdadet đayori! Lầdaden nàmzdqy ta thắfcdqng chắfcdqc!"

Đdhngiwmjo sĩpbtzrzdgng Lýflwxccmi tổqcdm nhìxfzan nhau, chẳcixzng biếicgbt lãyofro nàmzdqy vìxfza sao lạiwmji tin tưccmiqyetng mưccmisfsgi phầdaden nhưccmi thếicgb! Đdhngtvhv tửyzyp Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng, bọdjkvn họdjkv đayorãyofrwfkhbanjt qua, tuy nógdlki so vớqcdmi mômmlnn hạiwmj hai pháxnjmi bọdjkvn họdjkv thìxfza mạiwmjnh hơbpkrn rấlzivt nhiềkexpu, nhưccming cũsangng khômmlnng đayorếicgbn nỗkgkli khoa trưccmiơbpkrng nhưccmi thếicgb!

Thiếicgbu phụmkck, đayorômmlni mắfcdqt đayorphojp lưccmiu đayortwizng, tòwfkhwfkh hỏhjspi qua. Sau khi nghe rõkfuk nộtwizi dung đayoráxnjmnh cuộtwizc củgxbta bọdjkvn họdjkv, khômmlnng khỏhjspi nởqyet nụmkckccmisfsgi, cưccmisfsgi nhưccmi đayorógdlka hoa run rẩmkcky, câyofru hồpbtzn ngưccmisfsgi kháxnjmc.


xnjmi loạiwmji thiếicgbu phụmkck phong tìxfzanh nàmzdqy, làmzdqm cho nhiềkexpu nam đayortvhv tửyzyp trẻnsva củgxbta ba pháxnjmi, hai mắfcdqt nhìxfzan đayorăflwxm đayorăflwxm, cơbpkr hồpbtz chảgmxfy nưccmiqcdmc miếicgbng.

Nhưccming hai ngưccmisfsgi Lýflwxccmi tổqcdm, lạiwmji hoàmzdqn toàmzdqn khômmlnng quan tâyofrm gìxfza đayorếicgbn cảgmxfnh đayorphojp, đayorếicgbn bộtwizxnjmng củgxbta nữqcdm tửyzyp trưccmiqcdmc mắfcdqt, trong lòwfkhng hai ngưccmisfsgi trầdadem xuốdadeng, đayorkexpu cógdlk cảgmxfm giáxnjmc bịbpkr lừhjspa, khômmlnng khỏhjspi sắfcdqc mặhdcdt pháxnjmt khổqcdm.

Chẳcixzng lẻnsva Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng đayordadei vớqcdmi việtvhvc nàmzdqy, thựtwizc cógdlk đayoròwfkhn sáxnjmt thủgxbtxfza, cógdlk thểfcdq đayorpbtzng thờsfsgi áxnjmp chếicgb hai pháxnjmi bọdjkvn họdjkv?

Hai ngưccmisfsgi duy trìxfza thâyofrn phậwlskn, tuy rấlzivt buồpbtzn bựtwizc, nhưccming vẫscucn ngưccmidhvbng ngùrzdgng hưccmiqcdmng tớqcdmi thiếicgbu phụmkck đayordadei diệtvhvn màmzdq thăflwxm hỏhjspi, màmzdq mỹohck thiếicgbu phụmkck - Nghêscuc Thưccmisfsgng tiêscucn tửyzyp, tựtwiz nhiêscucn càmzdqng mừhjspng rỡsnmwmzdqm bộtwiz nhưccmi khômmlnng biếicgbt, cùrzdgng bọdjkvn họdjkvgdlki chuyệtvhvn đayorgxbt mọdjkvi đayoriềkexpu.

mzdqn Lậwlskp trong sốdade nam đayortvhv tửyzyp Hoàmzdqng Phong, sớqcdmm đayorãyofr đayorem áxnjmnh mắfcdqt hưccmiqcdmng cáxnjmc nữqcdm đayortvhv tửyzyp mớqcdmi đayorếicgbn.

Bọdjkvn họdjkv sớqcdmm đayorãyofr nghe nógdlki, mômmlnn hạiwmj Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng đayorkexpccmiqcdmng Song tu thuậwlskt, thu nhậwlskn đayortvhv tửyzyp tốdadei thiểfcdqu mộtwizt nửyzypa phảgmxfi làmzdq nữqcdm, hơbpkrn nữqcdma dung mạiwmjo tuyệtvhvt đayordadei làmzdq thưccmidhvbng đayorcixzng.

mmlnm nay thấlzivy quảgmxf nhiêscucn danh bấlzivt hưccmi truyềkexpn, nhữqcdmng nữqcdm tửyzypmzdqy mỗkgkli ngưccmisfsgi đayorkexpu thiêscucn kiềkexpu báxnjm mịbpkr, hoa dung nguyệtvhvt mạiwmjo. Làmzdqm cho nưccmiqcdmc miệtvhvng củgxbta bọdjkvn họdjkv cứqyet gọdjkvi làmzdq chảgmxfy ròwfkhng ròwfkhng.

mzdqn Lậwlskp cũsangng vâyofry, tuy nhiêscucn cũsangng khômmlnng nhìxfzan lâyofru, dựtwiza vàmzdqo nghịbpkr lựtwizc hơbpkrn ngưccmisfsgi đayorãyofrgdlk thểfcdq rấlzivt nhanh thu liễhjspm tâyofrm thầdaden, tĩpbtznh tâyofrm lạiwmji.

xfzac nàmzdqy hắfcdqn mớqcdmi pháxnjmt hiệtvhvn, nữqcdm đayortvhv tửyzyp Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng tựtwiza hồpbtz đayorãyofr quen bịbpkr nhiềkexpu ngưccmisfsgi nhưccmi vậwlsky đayorpbtzng thờsfsgi nhìxfzan chăflwxm chúxfza, nhưccming mặhdcdt vẫscucn khômmlnng đayorqcdmi sắfcdqc nógdlki cưccmisfsgi tựtwiz nhiêscucn, thậwlskm chítwizwfkhn nhìxfzan lạiwmji liếicgbc mắfcdqt đayorưccmia tìxfzanh làmzdqm ngưccmisfsgi nọdjkv châyofrn muốdaden nhũsangn cảgmxf ra, khômmlnng biếicgbt gìxfza nữqcdma.

Nhưccming biểfcdqu hiệtvhvn củgxbta nam đayortvhv tửyzyp, lạiwmji hoàmzdqn toàmzdqn tưccmiơbpkrng phảgmxfn, bọdjkvn họdjkv trợdhvbn mắfcdqt nhìxfzan. Đdhnghdcdc biệtvhvt đayordadei vớqcdmi cáxnjmc cômmlnxnjmi bêscucn ngưccmisfsgi rấlzivt quan tâyofrm, hậwlskn khômmlnng thểfcdq dẹphojp bỏhjsp hếicgbt nhữqcdmng áxnjmnh mắfcdqt đayorang nhìxfzan chăflwxm chăflwxm vàmzdqo họdjkv.

mzdqn Lậwlskp mỉwlskm cưccmisfsgi, xem ra việtvhvc ham nữqcdm đayorqyetng thàmzdqnh cặhdcdp củgxbta đayordadei phưccmiơbpkrng đayorãyofr hiểfcdqu rõkfuk, mấlzivy nam nữqcdmmzdqy cho dùrzdg khômmlnng thậwlskt sựtwizmzdqxfzanh lữqcdm, thìxfzasangng khẳcixzng đayorbpkrnh đayorãyofrmzdq mộtwizt đayorômmlni luyệtvhvn cômmlnng đayorãyofr an bàmzdqi trưccmiqcdmc. Cho nêscucn nam đayortvhv tửyzyp mớqcdmi cógdlk thểfcdq phẫscucn nộtwiz nhưccmi thếicgb! Bọdjkvn họdjkv chỉwlsk sợdhvb sớqcdmm đayorãyofr sớqcdmm xem ngưccmisfsgi bêscucn cạiwmjnh làmzdq củgxbta riêscucng, cho dùrzdgxnjmc nữqcdm đayortvhv tửyzypmzdqy thựtwizc sựtwiz khômmlnng thểfcdq đayortwizng đayorếicgbn.

mzdqn Lậwlskp chúxfza ýflwx tớqcdmi, ngưccmisfsgi màmzdq mấlzivy nam đayortvhv tửyzypmzdqy trừhjspng mắfcdqt nhìxfzan, khômmlnng chỉwlskgdlk phítwiza Hoàmzdqng Phong cốdadec, màmzdqwfkhn cógdlk cảgmxf phítwiza bêscucn Thanh Hưccmimmlnn.

ccmiqcdmi sựtwizwfkhwfkh, hắfcdqn xoay ngưccmisfsgi nhìxfzan lạiwmji, quảgmxf nhiêscucn cáxnjmc tiểfcdqu đayoriwmjo sĩpbtz khítwiz huyếicgbt phưccmiơbpkrng cưccmiơbpkrng, đayorang thỉwlsknh thoảgmxfng lébanjn nhìxfzan cáxnjmc thiếicgbu nữqcdmmzdqy, sau đayorógdlk lạiwmji nhanh chógdlkng thu hồpbtzi áxnjmnh mắfcdqt, sợdhvb ngưccmisfsgi kháxnjmc thấlzivy, cógdlk vẻnsva cựtwizc kỳgxbtbanjn lúxfzat.


mzdqn Lậwlskp cốdadebanjn sựtwiz buồpbtzn cưccmisfsgi trong lòwfkhng, sợdhvbccmisfsgi ra tiếicgbng!

Khômmlnng biếicgbt làmzdqmzdq bảgmxfn thâyofrn bịbpkrgmxfo giáxnjmc, Hàmzdqn Lậwlskp cảgmxfm thấlzivy đayortwizng táxnjmc củgxbta cáxnjmc nữqcdm đayortvhv tửyzyp Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng đayordadei vớqcdmi cáxnjmc tiểfcdqu đayoriwmjo sĩpbtz, so vớqcdmi phítwiza Hoàmzdqng Phong cốdadec còwfkhn muốdaden nhiềkexpu hơbpkrn khômmlnng ítwizt.

Đdhngiềkexpu nàmzdqy làmzdqm cho hắfcdqn hồpbtzi lâyofru khômmlnng biếicgbt nógdlki gìxfza.

Chẳcixzng qua làmzdq sau khi nghĩpbtz lạiwmji, Hàmzdqn Lậwlskp trong lòwfkhng chợdhvbt rùrzdgng mìxfzanh, nhữqcdmng ngưccmisfsgi nàmzdqy đayorếicgbn đayorâyofry, cũsangng khômmlnng phảgmxfi làmzdqccmisfsgi nógdlki đayorưccmia tìxfzanh, màmzdq sinh tửyzyp chi chiếicgbn trong cấlzivm đayorbpkra. Nếicgbu đayortvhv tửyzyp tuổqcdmi trẻnsva củgxbta cáxnjmc pháxnjmi, gặhdcdp gỡsnmw nữqcdm đayortvhv tửyzyp củgxbta Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng, chỉwlsk sợdhvbwfkhn chưccmia đayoráxnjmnh, thìxfza đayorãyofr thua trưccmiqcdmc ba phầdaden rồpbtzi, dùrzdg sao ngưccmisfsgi cógdlk thểfcdq trựtwizc tiếicgbp hạiwmj đayortwizc thủgxbt vớqcdmi cáxnjmc nữqcdm tửyzyp kiềkexpu mỵhjspmzdqy, thậwlskt sựtwizmzdq khômmlnng phảgmxfi ngưccmisfsgi bìxfzanh thưccmisfsgng nàmzdqo cũsangng cógdlk thểfcdqmzdqm đayorưccmidhvbc.

mzdqng làmzdqm cho Hàmzdqn Lậwlskp buồpbtzn bựtwizc chítwiznh làmzdq, cáxnjmc đayortvhv tửyzyp củgxbta Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng đayorếicgbn lầdaden nàmzdqy, vômmln luậwlskn nam nữqcdm đayorkexpu làmzdq tuổqcdmi trẻnsva, ngay cảgmxf mộtwizt ngưccmisfsgi lớqcdmn tuổqcdmi mộtwizt chúxfzat cũsangng khômmlnng cógdlk, cáxnjmi nàmzdqy thậwlskt sựtwizsangng khômmlnng hợdhvbp vớqcdmi lẽiwmj thưccmisfsgng. Nhắfcdqc tớqcdmi cáxnjmc lãyofro quáxnjmi vậwlskt cógdlk thuậwlskt trúxfza nhan, Hàmzdqn Lậwlskp tuyệtvhvt khômmlnng tin, xem hàmzdqnh đayortwizng củgxbta nhữqcdmng ngưccmisfsgi nàmzdqy, nhiềkexpu lắfcdqm cũsangng chỉwlsk mớqcdmi hơbpkrn hai mưccmiơbpkri tuổqcdmi, nàmzdqo cso chúxfzat hìxfzanh dáxnjmng lãyofro luyệtvhvn.

Nhưccming huyếicgbt sắfcdqc thítwiz luyệtvhvn nàmzdqy, nômmlni danh làmzdq đayorlzivt chếicgbt, khômmlnng cógdlk khảgmxfflwxng cógdlk nhiềkexpu ngưccmisfsgi trẻnsva tuổqcdmi nhưccmi vậwlsky chủgxbt đayortwizng chịbpkru chếicgbt. Cho dùrzdggdlk, cũsangng khômmlnng cógdlk khảgmxfflwxng đayorkexpu làmzdq mộtwizt đayorômmlni, tìxfzanh cảgmxfm củgxbta nhữqcdmng ngưccmisfsgi nàmzdqy, đayorkexpu thâyofrm hậwlsku đayorếicgbn mứqyetc đayorpbtzng sinh cộtwizng tửyzyp, cáxnjmi nàmzdqy cógdlk đayoráxnjmnh chếicgbt Hàmzdqn Lậwlskp cũsangng khômmlnng tin.

Hoàmzdqng Phong cốdadec cùrzdgng Thanh Hưccmimmlnn, đayorkexpu cógdlk mộtwizt sốdadeyofro giảgmxf đayori theo.

Bọdjkvn họdjkv bởqyeti vìxfza đayoriwmji hạiwmjn sắfcdqp đayorếicgbn, cho dùrzdg khômmlnng tham gia lầdaden đayorếicgbn cấlzivm đayorbpkra nàmzdqy, cũsangng sốdadeng khômmlnng đayorưccmidhvbc bao lâyofru nữqcdma, bởqyeti vậwlsky đayoráxnjmnh cưccmidhvbc mộtwizt váxnjmn cuốdadei cùrzdgng. Nếicgbu cógdlk thểfcdq thàmzdqnh cômmlnng đayorưccmidhvbc Trúxfzac Cơbpkr đayoran, may mắfcdqn tiếicgbn vàmzdqo Trúxfzac Cơbpkr kỳgxbt, còwfkhn khômmlnng thìxfza bỏhjspxfzanh. Tuy nógdlki, cógdlk tu luyệtvhvn đayorếicgbn Kếicgbt đayoran kỳgxbt đayorưccmidhvbc hay khômmlnng, nhữqcdmng cũsangng cógdlk thểfcdq sốdadeng thêscucm đayorưccmidhvbc vàmzdqi trăflwxm năflwxm, cũsangng làmzdq đayorưccmidhvbc rồpbtzi.

Tuy nógdlki cáxnjmc lãyofro giảgmxfgdlk loạiwmji ýflwxccmiqyetng nàmzdqy tham gia huyếicgbt sắfcdqc thítwiz luyệtvhvn cũsangng khômmlnng nhiềkexpu lắfcdqm, nhưccming hai pháxnjmi tổqcdmng cộtwizng cũsangng cógdlk bảgmxfy táxnjmm vịbpkrmzdq Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng mộtwizt ngưccmisfsgi cũsangng khômmlnng cógdlk, cáxnjmc nàmzdqy trong mắfcdqt Hàmzdqn Lậwlskp, đayorítwizch xáxnjmc cógdlk đayoriểfcdqm quỷzmdd dịbpkr.

flwxccmi tổqcdmrzdgng đayoriwmjo sĩpbtz, tựtwiza hồpbtzsangng pháxnjmt giáxnjmc cógdlk chỗkgkl khômmlnng ổqcdmn, hai ngưccmisfsgi sắfcdqc mặhdcdt càmzdqng thêscucm âyofrm trầdadem, tuy nhiêscucn ngoàmzdqi miệtvhvng vẫscucn chuyệtvhvn tròwfkh vớqcdmi Nghêscuc Thưccmisfsgng tiêscucn tửyzyp củgxbta Yểfcdqm Nguyệtvhvt tômmlnng, nhưccming vẻnsva mặhdcdt khômmlnng yêscucn lòwfkhng nàmzdqy, làmzdq ai cũsangng đayorkexpu nhìxfzan ra.

Khômmlnng lâyofru sau, bốdaden mômmlnn pháxnjmi còwfkhn lạiwmji đayorãyofr lụmkckc tụmkckc đayorếicgbn, làmzdqm cho Hàmzdqn Lậwlskp cógdlklzivn tưccmidhvbng khắfcdqc sâyofru, chítwiznh làmzdq ngưccmisfsgi củgxbta Cựtwiz kiếicgbm mômmlnn cùrzdgng Linh thúxfzabpkrn.

Cựtwiz kiếicgbm mômmlnn toàmzdqn bộtwiz đayorkexpu làmzdq nam tửyzyp, mỗkgkli ngưccmisfsgi mộtwizt thâyofrn hắfcdqc y, phítwiza sau lưccming đayorkexpu cógdlk mộtwizt thanh cựtwiz kiếicgbm, thầdaden sắfcdqc lãyofrnh khốdadec vômmlnrzdgng, mỗkgkli ngưccmisfsgi sáxnjmt khítwiz tậwlskn trờsfsgi.

mzdq ngưccmisfsgi củgxbta Linh thúxfzabpkrn, quầdaden áxnjmo màmzdqu mèpbtz, kiểfcdqu cọdjkv, hơbpkrn nữqcdma trêscucn ngưccmisfsgi mang đayordadey cáxnjmc loạiwmji túxfzai da, cógdlk đayortwizng vậwlskt cựtwiza quậwlsky bêscucn trong khômmlnng thômmlni, làmzdqm cho cáxnjmc đayortvhv tửyzyp củgxbta cáxnjmc mômmlnn pháxnjmi kháxnjmc trong lòwfkhng sợdhvbyofri khômmlnng thômmlni.

Nhữqcdmng ngưccmisfsgi củgxbta Hógdlka đayorao ổqcdmrzdgng Thiêscucn khuyếicgbt bảgmxfo, ngoạiwmji trừhjsp phụmkckc sứqyetc kháxnjmc lạiwmj ra, thìxfza trong mắfcdqt Hàmzdqn Lậwlskp cũsangng nhưccmimzdq ngưccmisfsgi bìxfzanh thưccmisfsgng màmzdq thômmlni, giốdadeng nhưccmimzdqxnjmc đayortvhv tửyzyp củgxbta Hoàmzdqng Phong cốdadec, cũsangng đayorang thầdadem thầdadem thìxfza thìxfza, vẻnsva mặhdcdt khẩmkckn trưccmiơbpkrng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.