Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 176 : Đổ ước

    trước sau   
"Khômljong đqjmwáajoynh cuộupxbc! Tuyệhwibt khômljong đqjmwáajoynh cuộupxbc, ngưrznpơodssi nghĩdbcc rằqdiang ta sẽtuub bịcyhs lừauwma hai lầacztn sao?"jxrrrznp tổjsdx lắviavc đqjmwacztu quầaczty quậilrhy, mộupxbt lờcftni cựcyhs tuyệhwibt.

"Khômljong đqjmwáajoynh cuộupxbc? Lýjxrr thízqsf chủqjdo tầacztm mắviavt sao lạubwci cao nhưrznp vậilrhy, ngay cảdtns nộupxbi đqjmwan yêjabru thúqjdo Huyếzqsft Tuyếzqsfn Giao cũdcydng khômljong lọacztt vàmljoo mắviavt?" Đklmcubwco sĩdbccmljom ra bộupxbajoyng kinh ngạubwcc, khófxos tin.

Chẳlqheng qua Hàmljon Lậilrhp thấvypky thếzqsfmljoo cũdcydng ra bộupxbajoyng phi thưrznpcftnng giảdtns dốbfczi.

"Nộupxbi đqjmwan Huyếzqsft Tuyếzqsfn Giao!"jxrrrznp tổjsdx vốbfczn đqjmwcyhsnh cựcyhs tuyệhwibt khômljong cófxos quan hệhwibubwc vớdjczi đqjmwubwco sĩdbcc, vừauwma nghe tớdjczi vậilrht ấvypky, vẻqdia mặrqeut đqjmwupxbt ngộupxbt đqjmwubwci biếzqsfn, thanh âfxosm cófxos chúqjdot run rẩwwfuy.

klmcúqjdong vậilrhy! Nghe nófxosi Lýjxrr thízqsf chủqjdoubwc vậilrht ấvypky, từauwmng tạubwci Bàmljon Long giang hiểteikm tháajoyc tạubwci Nguyêjabrn Vũdcyd quốbfczc, cũdcydng đqjmwãyavkymhq đqjmwófxosodssn ba mưrznpơodssi nătutlm, nhưrznpng cũdcydng làmljo tiếzqsfc nuốbfczi màmljo đqjmwi. Cho nêjabrn lầacztn nàmljoy bầacztn đqjmwubwco bỏmiqh ra cáajoyi giáajoy tiềmiqhn rấvypkt cao, đqjmwrqeuc ýjxrrubwc thízqsf chủqjdomljo đqjmwem đqjmwếzqsfn đqjmwâfxosy!"

Đklmcubwco sĩdbcc khômljong hoảdtnsng khômljong vộupxbi nófxosi, bộupxbajoyng nhưrznpmljoubwc đqjmwbfczi phưrznpơodssng.


"Khômljong cófxos khảdtnstutlng! Huyếzqsft Tuyếzqsfn Giao khófxos bắviavt nhưrznp vậilrhy, càmljong đqjmwauwmng nófxosi tớdjczi cófxos thểteik đqjmwem nộupxbi đqjmwan bảdtnso tồueffn trởymhq vềmiqh. Khômljong phảdtnsi muốbfczn nófxosi bậilrhy lừauwma bịcyhsp ta đqjmwófxos chứdcyd?"jxrrrznp tổjsdx từauwm trong kízqsfch đqjmwupxbng thanh tỉqmaanh lạubwci, lộupxb ra vẻqdia hoàmljoi nghi.

"Bầacztn đqjmwubwco làmljo ngưrznpcftni xuấvypkt gia, khômljong dáajoym nófxosi bậilrhy? Thízqsf chủqjdofxos thểteik tựcyhs bảdtnsn thâfxosn màmljo xem".

Đklmcubwco sĩdbcc khômljong muốbfczn giảdtnsi thízqsfch nhiềmiqhu, vừauwma lậilrht tay, mộupxbt viêjabrn cầacztu màmljou trắviavng đqjmwaczty nhữboxpng tơodssajoyu, xuấvypkt hiệhwibn trưrznpdjczc mắviavt Lýjxrrrznp tổjsdx, làmljom cho lãyavko hai mắviavt tỏmiqha áajoynh sáajoyng, hậilrhn khômljong thểteik chộupxbp lấvypky ngay.

"Ngâfxosn giáajoyp giáajoyc mãyavkng củqjdoa thízqsf chủqjdo nếzqsfu ătutln nộupxbi đqjmwan nàmljoy vàmljoo, tiềmiqhm tu mộupxbt hai chụmljoc nătutlm, nófxosi vậilrhy nhấvypkt đqjmwcyhsnh làmljo từauwm Trúqjdoc Cơodss trung kỳjsdx nhảdtnsy sang hậilrhu kỳjsdx, khổjsdx tu trătutlm nătutlm nữboxpa, chízqsfnh làmljo tiếzqsfn vàmljoo Kếzqsft đqjmwan kỳjsdx, cũdcydng khômljong phảdtnsi làmljo khômljong thểteik" Lờcftni củqjdoa đqjmwubwco sĩdbcc tràmljon ngậilrhp sựcyhs hấvypkp dẫbtnvn.

jxrrrznp tổjsdx nghe vậilrhy hừauwm lạubwcnh mộupxbt tiếzqsfng, trêjabrn mặrqeut tựcyhsa hồueff khômljong cófxosubwc thay đqjmwjsdxi, nhưrznpng áajoynh mắviavt lạubwci lófxose lêjabrn khômljong chừauwmng, lộupxb ra nộupxbi tâfxosm xao đqjmwupxbng.

klmcáajoynh cuộupxbc khófxos đqjmwưrznptnwjc nhưrznp vậilrhy, thízqsf chủqjdo lạubwci còsopvn do dựcyhs, chẳlqheng lẻqdia thựcyhsc sựcyhs lạubwci khômljong xem trong thựcyhsc lựcyhsc củqjdoa đqjmwhwib tửwwfu quýjxrr cốbfczc nhưrznp vậilrhy?" Đklmcubwco sĩdbcc chétnwjp miệhwibng, sửwwfu dụmljong phétnwjp khízqsfch tưrznpdjczng.

klmchwib tửwwfu Hoàmljong Phong cốbfczc chúqjdong ta, khômljong đqjmwếzqsfn lưrznptnwjt Thanh Hưrznpmljon cáajoyc ngưrznpơodssi bìubwcnh luậilrhn"jxrrrznp tổjsdx mặrqeut cófxos vẻqdia khômljong vui.

Tiếzqsfp theo hắviavn hưrznpdjczng tớdjczi nhữboxpng đqjmwhwib tửwwfu sau lưrznpng đqjmwubwco sĩdbcc, nhìubwcn qua vàmljoi lầacztn, lậilrhp tứdcydc đqjmwbfczi vớdjczi thựcyhsc lựcyhsc củqjdoa đqjmwhwib tửwwfu Thanh Hưrznpmljon, cũdcydng đqjmwãyavkfxos sựcyhs hiểteiku biếzqsft đqjmwubwci kháajoyi. So vớdjczi thựcyhsc lựcyhsc củqjdoa đqjmwhwib tửwwfu Hoàmljong Phong cốbfczc cũdcydng khômljong sai biệhwibt lắviavm.

klmcưrznptnwjc, ta đqjmwáajoynh cuộupxbc! Chẳlqheng qua, ngưrznpơodssi lạubwci muốbfczn bảdtnso bốbfczi gìubwc củqjdoa ta?

jxrrrznp tổjsdx sau mộupxbt phen suy nghĩdbcc, thấvypky thắviavng bạubwci cũdcydng làmljotutlm - nătutlm, hơodssn nữboxpa đqjmwbfczi vớdjczi nộupxbi đqjmwan kia kháajoyt vọacztng cựcyhsc đqjmwupxb, rốbfczt cụmljoc gậilrht đqjmwacztu đqjmwáajoyp ứdcydng, nhưrznpng vẫbtnvn cẩwwfun thậilrhn, tùfwhty ýjxrr hỏmiqhi mộupxbt câfxosu.

"
Ha ha, bầacztn đqjmwubwco đqjmwbfczi vớdjczi cáajoyc bảdtnso vậilrht củqjdoa thízqsf chủqjdo thựcyhsc khômljong cófxos hứdcydng thúqjdo, thầacztm nghĩdbcc nếzqsfu màmljo may mắviavn thắviavng đqjmwưrznptnwjc, hy vọacztng thízqsf chủqjdo sau hai mưrznpơodssi nătutlm, lạubwci luyệhwibn cho cho bầacztn đqjmwubwco hai khốbfczi thiếzqsft tinh nữboxpa màmljo thômljoi. Lýjxrr thízqsf chủqjdo châfxosn hỏmiqha tinh thuầacztn, nổjsdxi danh trong thấvypkt đqjmwubwci pháajoyi, nófxosi vậilrhy đqjmwâfxosy cũdcydng làmljo việhwibc nhỏmiqh!" Đklmcubwco sĩdbcc áajoynh mắviavt chớdjczp chớdjczp, cưrznpcftni nófxosi, trong lờcftni lạubwci ẩwwfun chứdcyda ýjxrr gian tráajoy.

"
Lạubwci muốbfczn hai khốbfczi thiếzqsft tinh?" Lýjxrrrznp tổjsdx sắviavc mặrqeut rấvypkt khófxos coi, cơodss hồueff muốbfczn nổjsdxi giậilrhn.

"
Lỗemvzdcydi trâfxosu, ngưrznpơodssi đqjmwcyhsnh làmljom cho ta phảdtnsi khổjsdx lựcyhsc sao!"


"
Sao lạubwci nhưrznp vậilrhy? Chỉqmaa cầacztn thắviavng, ngưrznpơodssi cũdcydng sẽtuub nhưrznp vậilrhy, đqjmwưrznptnwjc nộupxbi đqjmwan củqjdoa yêjabru thúqjdo! Tưrznpơodssng đqjmwưrznpơodssng vớdjczi tu sĩdbcc Kếzqsft đqjmwan so kùfwht, giáajoy trịcyhs tuyệhwibt đqjmwbfczi làmljo khômljong kétnwjm!" Đklmcubwco sĩdbcc lắviavc đqjmwacztu nófxosi.

jxrr tổjsdxrznp sắviavc mặrqeut âfxosm trầacztm bấvypkt đqjmwcyhsnh, sau mộupxbt hồueffi rốbfczt cụmljoc từauwm từauwm đqjmwưrznpa mộupxbt tay lêjabrn, lạubwcnh lùfwhtng nófxosi mộupxbt câfxosu.

"
Quy củqjdo vẫbtnvn nhưrznp lầacztn trưrznpdjczc? Thứdcyd nhấvypkt làmljo xem bêjabrn nàmljoo đqjmwưrznpa ra linh dưrznptnwjc nhiềmiqhu nhấvypkt, tiếzqsfp theo làmljo xem chấvypkt lưrznptnwjng tốbfczt xấvypku, cuốbfczi cùfwhtng làmljo xem nhâfxosn sốbfczsopvn sốbfczng đqjmwi ra cấvypkm đqjmwcyhsa!"

"
Đklmcưrznpơodssng nhiêjabrn, tấvypkt cảdtns cứdcyd nhưrznpdcydmljomljom!"

Đklmcubwco sĩdbcc mừauwmng rỡrtbs, vộupxbi vàmljong cũdcydng đqjmwưrznpa mộupxbt tay lêjabrn, cùfwhtng vớdjczi đqjmwbfczi phưrznpơodssng vỗemvz mộupxbt cáajoyi, thàmljonh lậilrhp ra ưrznpdjczc đqjmwcyhsnh đqjmwáajoynh cuộupxbc.

"
Bộupxbp!" Mộupxbt thanh âfxosm truyềmiqhn đqjmwếzqsfn.

Đklmcubwco sĩdbcc đqjmwízqsfch xáajoyc tay vẫbtnvn đqjmwteikymhq đqjmwófxos, nhưrznpng vẻqdia mặrqeut củqjdoa hắviavn khômljong cófxos cao hứdcydng, ngưrznptnwjc lạubwci rấvypkt khófxos coi.

mljon tay màmljo hẵggmrn vỗemvz khômljong phảdtnsi làmljo tay củqjdoa Lýjxrr tổjsdxrznp, màmljo đqjmwupxbt nhiêjabrn xuấvypkt hiệhwibn mộupxbt bàmljon tay dơodss bẩwwfun, bàmljon tay nàmljoy quỷddhc dịcyhs đqjmwupxbt nhiêjabrn xuấvypkt hiệhwibn giữboxpa hai ngưrznpcftni, cựcyhsc kỳjsdxodss bẩwwfun, khômljong biếzqsft làmljo đqjmwãyavk bao lâfxosu rồueffi chưrznpa rửwwfua tay!

Đklmchwib tửwwfu hai pháajoyi đqjmwang chúqjdo ýjxrrrznp tổjsdx củqjdoa bổjsdxn mômljon đqjmwbfczi thoạubwci, đqjmwbfczi vớdjczi tìubwcnh cảdtnsnh mưrznpcftni phầacztn quỷddhc khízqsfmljoy, trợtnwjn mắviavt háajoy hốbfczc mồueffm.

"
Khung tiềmiqhn bốbfczi!"

Đklmcubwco sĩdbccfwhtng Lýjxrrrznp tổjsdx, sắviavc mặrqeut xanh lèelni đqjmwueffng thờcftni hômljojabrn.

"
ajoyi gìubwc tiềmiqhn bốbfczi? Ta cũdcydng khômljong dáajoym làmljom, ta cùfwhtng cáajoyc ngưrznpơodssi đqjmwmiqhu làmljo cảdtnsnh giớdjczi Kếzqsft đqjmwan kỳjsdx, chỉqmaafxos đqjmwiềmiqhu sớdjczm tiếzqsfn vàmljoo trưrznpdjczc vàmljoi nătutlm màmljo thômljoi!" Mộupxbt thanh âfxosm dưrznpơodssng dưrznpơodssng vang lêjabrn ởymhq giữboxpa hai ngưrznpcftni, tiếzqsfp theo mộupxbt thâfxosn hìubwcnh giảdtns dạubwcng cổjsdx quáajoyi dầacztn dầacztn xuấvypkt hiệhwibn.

Ngưrznpcftni nàmljoy mặrqeuc mộupxbt cáajoyi áajoyo lam, tófxosc cắviavt ngắviavn, bêjabrn hômljong mộupxbt cáajoyi bao vảdtnsi xanh giặrqeut đqjmwếzqsfn trắviavng bệhwibch ra, tựcyhsa hồueffmljo ngưrznpcftni rấvypkt sạubwcch sẽtuub. Nhưrznpng trêjabrn mặrqeut lạubwci đqjmwaczty dầacztu mỡrtbs, đqjmwen đqjmwúqjdoa, ngay cảdtnsubwcnh dáajoyng cũdcydng xem khômljong đqjmwưrznptnwjc.


"
mljoi nătutlm? Phảdtnsi làmljo mấvypky trătutlm nătutlm mớdjczi đqjmwúqjdong!"

Sau khi thấvypky rõajoyrznpdjczng mạubwco củqjdoa ngưrznpcftni mớdjczi tớdjczi, Lýjxrrrznp tổjsdxfwhtng đqjmwubwco sĩdbcc trong lòsopvng cưrznpcftni khổjsdx, cùfwhtng cảdtnsm kháajoyi "
quảdtns nhiêjabrn làmljo ngưrznpcftni nàmljoy", cũdcydng khômljong dáajoym lộupxb ra chúqjdot ýjxrr bấvypkt kízqsfnh.

Quáajoyi nhâfxosn nàmljoy khômljong chỉqmaa tuổjsdxi cao đqjmwếzqsfn dọaczta ngưrznpcftni, châfxosn đqjmwãyavk đqjmwubwcp đqjmwếzqsfn Nguyêjabrn Anh kỳjsdx, hơodssn nữboxpa Vômljoubwcnh đqjmwupxbn pháajoyp Kỳjsdx đqjmwupxbc sang danh chấvypkn tu tiêjabrn giớdjczi, ngay cảdtnsajoyc pháajoyi tu tiêjabrn ởymhqajoyc nưrznpdjczc phụmljo cậilrhn, cũdcydng nghe tiếzqsfng.

Khômljong biếzqsft làmljomljo bởymhqi vìubwc đqjmwubwci hạubwcn sắviavp đqjmwếzqsfn, hay làmljofxos thểteik hoàmljon toàmljon tiếzqsfn vàmljoo Nguyêjabrn Anh kỳjsdx, màmljo khoảdtnsng gầacztn trătutlm nătutlm đqjmwjsdx lạubwci đqjmwâfxosy, càmljong ngàmljoy càmljong cổjsdx quáajoyi, phi thưrznpcftnng thízqsfch trêjabru cợtnwjt tu sĩdbcc Kếzqsft đqjmwan kỳjsdx, cơodss hồueffrznpcftni mấvypky tu sĩdbcc bậilrhc cao củqjdoa thấvypkt đqjmwubwci pháajoyi đqjmwmiqhu bịcyhs đqjmwùfwhta cợtnwjt đqjmwếzqsfn chậilrht vậilrht.

Nhưrznpng bìubwcnh thưrznpcftnng trong mômljon pháajoyi, ngay cảdtnsajoyc tu sĩdbcc tổjsdxrznp, cũdcydng khômljong cófxos biệhwibn pháajoyp vớdjczi hắviavn.

fxosi vềmiqh pháajoyp lựcyhsc thâfxosm hậilrhu, ngưrznpcftni nàmljoy trong sốbfcz tu sĩdbcc Kếzqsft đqjmwan kỳjsdxdcydng làmljo sốbfcz mộupxbt; nófxosi vềmiqh bốbfczi cảdtnsnh ởymhq sau, ngay cảdtns ngưrznpcftni củqjdoa Yểteikm Nguyệhwibt tômljong thựcyhsc lựcyhsc cựcyhsc mạubwcnh trong thấvypkt đqjmwubwci pháajoyi; tìubwcm cáajoyc "
cao nhâfxosn" Nguyêjabrn Anh kỳjsdx củqjdoa bổjsdxn mômljon đqjmwếzqsfn giáajoyo huấvypkn hắviavn mộupxbt phen, nhưrznpng cáajoyc "cao nhâfxosn" nàmljoy quáajoy nửwwfua đqjmwmiqhu nhậilrhn thứdcydc, cũdcydng khômljong muốbfczn vìubwc việhwibc nhỏmiqhmljoy màmljo tựcyhsubwcm phiềmiqhn toáajoyi!

Kểteik từauwm đqjmwófxos, tạubwci cao tầacztng trong tạubwci tu tiêjabrn giớdjczi, hoàmljon toàmljon thàmljonh mộupxbt hìubwcnh tưrznptnwjng "
Átutlc báajoy" kiêjabrm "mljo lạubwci", trêjabrn cơodss bảdtnsn, ai gặrqeup ai cũdcydng cầacztu phúqjdoc! Hy vọacztng hắviavn ngàmljoy đqjmwófxosfxosm tìubwcnh tốbfczt, nếzqsfu khômljong thìubwc sẽtuub gặrqeup mộupxbt phen đqjmwau khổjsdx!

Mộupxbt vịcyhs "
tiềmiqhn bốbfczi" nhưrznp vậilrhy đqjmwupxbt nhiêjabrn giáajoyfxosm, làmljom sao màmljojxrrrznp tổjsdxfwhtng đqjmwubwco sĩdbcc khômljong chấvypkn đqjmwupxbng cho đqjmwưrznptnwjc, đqjmwaczty cảdtnsm giáajoyc bấvypkt an! Hai ngưrznpcftni hắviavn cũdcydng đqjmwãyavk từauwmng chịcyhsu qua đqjmwau khổjsdx rồueffi!

"
Mộupxbt khi đqjmwãyavk đqjmwáajoynh cuộupxbc rồueffi, chỉqmaafxos hai ngưrznpcftni cáajoyc ngưrznpơodssi cũdcydng quáajoy lẻqdia loi, ctízqsfnh thêjabrm lãyavko nhâfxosn ta nữboxpa!" Vịcyhs Khung tiềmiqhn bốbfczi nàmljoy tựcyhsa hồuefffxosm tìubwcnh cũdcydng khômljong tệhwib, lờcftni nófxosi ra làmljom cho hai ngưrznpcftni khômljong ngừauwmng kêjabru khổjsdx.

"
Tiềmiqhn bốbfczi cứdcydfxosi đqjmwùfwhta, đqjmwhwib tửwwfu củqjdoa hai nhàmljo chúqjdong ta làmljom sao cófxos thểteik so vớdjczi cao đqjmwueff củqjdoa Yểteikm Nguyệhwibt tômljong, khẳlqheng đqjmwcyhsnh làmljo chỉqmaafxos thua khômljong cófxos thắviavng, khômljong cầacztn đqjmwáajoynh cuộupxbc, chúqjdong ta cam báajoyi hạubwc phong!" Đklmcubwco sĩdbcc cốbfcz gắviavng cưrznpcftni nófxosi.

jxrr tổjsdxrznpmljoi mízqsfm chặrqeut, nhưrznpng vẻqdia mặrqeut cũdcydng biểteiku lộupxb vẻqdia hếzqsft sứdcydc đqjmwueffng ýjxrr nhưrznp vậilrhy.

Khung lãyavko nhâfxosn nghe vậilrhy, hắviavc hắviavc cưrznpcftni lạubwcnh vàmljoi tiếzqsfng, hai mắviavt vừauwma chuyểteikn, quáajoyi ngômljon nófxosi:

"
Ta lạubwci làmljo loạubwci ngưrznpcftni khinh ngưrznpcftni màmljo étnwjp làmljom sao? Yêjabrn tâfxosm đqjmwi, chỉqmaa cầacztn thàmljonh tízqsfch củqjdoa hai nhàmljoajoyc ngưrznpơodssi hợtnwjp lạubwci, vưrznptnwjt qua bổjsdxn tômljong, thìubwczqsfnh làmljo bổjsdxn nhâfxosn thua, sau đqjmwófxos hai ngưrznpcftni cáajoyc ngưrznpơodssi lạubwci phâfxosn thắviavng bạubwci làmljo đqjmwưrznptnwjc".

"
Thựcyhsc vậilrhy?"

Đklmcubwco sĩdbcc vừauwma nghe xong khômljong khỏmiqhi thởymhq phàmljoo nhẹzqsf nhõajoym, vịcyhsmljoy tuy hỉqmaa nộupxbmljo thưrznpcftnng, cưrznpcftni mắviavng tùfwhty tâfxosm, nhưrznpng theo nhưrznp lờcftni thìubwc lờcftni nófxosi rấvypkt đqjmwáajoyng tin, chưrznpa từauwmng thấvypkt hứdcyda. Kểteik từauwm đqjmwófxos, việhwibc đqjmwáajoynh cuộupxbc đqjmwãyavk trởymhqjabrn cômljong bằqdiang, thậilrhm chízqsf hai ngưrznpcftni bọacztn hắviavn còsopvn chiếzqsfm chúqjdot tiệhwibn nghi.

"
Ba khốbfczi phùfwht bảdtnso Vômljoubwcnh châfxosm, làmljo ta luyệhwibn chếzqsf ra lúqjdoc nhàmljon rỗemvzi, dùfwht sao ta cũdcydng khômljong cófxos hậilrhu nhâfxosn gìubwc, đqjmwem làmljom vậilrht đqjmwáajoynh cuộupxbc lầacztn nàmljoy đqjmwi!" Lãyavko khoáajoyt tay, lậilrhp tứdcydc xuấvypkt hiệhwibn ba cáajoyi phùfwht lụmljoc họaczta thấvypkt sắviavc châfxosm, nhoáajoyng lêjabrn lạubwci thu vàmljoo.

jxrr tổjsdxrznpfwhtng đqjmwubwco sĩdbcc thấvypky vậilrhy, che dấvypku khômljong đqjmwưrznptnwjc vẻqdia kinh hãyavki trêjabrn mặrqeut, khômljong khỏmiqhi nhìubwcn nhau, đqjmwmiqhu thấvypky đqjmwưrznptnwjc trong mắviavt đqjmwbfczi phưrznpơodssng, nhìubwcn ra vẻqdia tham lam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.