Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 176 : Đổ ước

    trước sau   
"Khôocding đdahsáxhstnh cuộorndc! Tuyệsirtt khôocding đdahsáxhstnh cuộorndc, ngưsgtbơcsrfi nghĩrrve rằofsfng ta sẽtkqa bịfshl lừfshla hai lầorndn sao?"nfohsgtb tổsgtb lắkngrc đdahsorndu quầorndy quậzcyey, mộorndt lờibgoi cựmvyq tuyệsirtt.

"Khôocding đdahsáxhstnh cuộorndc? Lýnfoh thíwnpl chủugqt tầorndm mắkngrt sao lạgtggi cao nhưsgtb vậzcyey, ngay cảkemc nộorndi đdahsan yêugqtu thúzcye Huyếksqot Tuyếksqon Giao cũnfohng khôocding lọomylt vàxjclo mắkngrt?" Đkgutgtggo sĩrrvexjclm ra bộorndxhstng kinh ngạgtggc, khóqaai tin.

Chẳrgjyng qua Hàxjcln Lậzcyep thấbcecy thếksqoxjclo cũnfohng ra bộorndxhstng phi thưsgtbibgong giảkemc dốzazfi.

"Nộorndi đdahsan Huyếksqot Tuyếksqon Giao!"nfohsgtb tổsgtb vốzazfn đdahsfshlnh cựmvyq tuyệsirtt khôocding cóqaai quan hệsirtnzsa vớdpvxi đdahsgtggo sĩrrve, vừfshla nghe tớdpvxi vậzcyet ấbcecy, vẻomyl mặibgot đdahsorndt ngộorndt đdahsgtggi biếksqon, thanh ârrvem cóqaai chúzcyet run rẩbcecy.

kgutúzcyeng vậzcyey! Nghe nóqaaii Lýnfoh thíwnpl chủugqtnzsa vậzcyet ấbcecy, từfshlng tạgtggi Bàxjcln Long giang hiểigbem tháxhstc tạgtggi Nguyêugqtn Vũnfoh quốzazfc, cũnfohng đdahsãulivugqt đdahsóqaaicsrfn ba mưsgtbơcsrfi năygmmm, nhưsgtbng cũnfohng làxjcl tiếksqoc nuốzazfi màxjcl đdahsi. Cho nêugqtn lầorndn nàxjcly bầorndn đdahsgtggo bỏxjcl ra cáxhsti giáxhst tiềydvqn rấbcect cao, đdahsibgoc ýnfohnzsa thíwnpl chủugqtxjcl đdahsem đdahsếksqon đdahsârrvey!"

Đkgutgtggo sĩrrve khôocding hoảkemcng khôocding vộorndi nóqaaii, bộorndxhstng nhưsgtbxjclnzsa đdahszazfi phưsgtbơcsrfng.


"Khôocding cóqaai khảkemcygmmng! Huyếksqot Tuyếksqon Giao khóqaai bắkngrt nhưsgtb vậzcyey, càxjclng đdahsfshlng nóqaaii tớdpvxi cóqaai thểigbe đdahsem nộorndi đdahsan bảkemco tồglldn trởugqt vềydvq. Khôocding phảkemci muốzazfn nóqaaii bậzcyey lừfshla bịfshlp ta đdahsóqaai chứcsrf?"nfohsgtb tổsgtb từfshl trong kíwnplch đdahsorndng thanh tỉxjclnh lạgtggi, lộornd ra vẻomyl hoàxjcli nghi.

"Bầorndn đdahsgtggo làxjcl ngưsgtbibgoi xuấbcect gia, khôocding dáxhstm nóqaaii bậzcyey? Thíwnpl chủugqtqaai thểigbe tựmvyq bảkemcn thârrven màxjcl xem".

Đkgutgtggo sĩrrve khôocding muốzazfn giảkemci thíwnplch nhiềydvqu, vừfshla lậzcyet tay, mộorndt viêugqtn cầorndu màxjclu trắkngrng đdahsorndy nhữnzsang tơcsrfxhstu, xuấbcect hiệsirtn trưsgtbdpvxc mắkngrt Lýnfohsgtb tổsgtb, làxjclm cho lãulivo hai mắkngrt tỏxjcla áxhstnh sáxhstng, hậzcyen khôocding thểigbe chộorndp lấbcecy ngay.

"Ngârrven giáxhstp giáxhstc mãulivng củugqta thíwnpl chủugqt nếksqou ăygmmn nộorndi đdahsan nàxjcly vàxjclo, tiềydvqm tu mộorndt hai chụkkapc năygmmm, nóqaaii vậzcyey nhấbcect đdahsfshlnh làxjcl từfshl Trúzcyec Cơcsrf trung kỳovvw nhảkemcy sang hậzcyeu kỳovvw, khổsgtb tu trăygmmm năygmmm nữnzsaa, chíwnplnh làxjcl tiếksqon vàxjclo Kếksqot đdahsan kỳovvw, cũnfohng khôocding phảkemci làxjcl khôocding thểigbe" Lờibgoi củugqta đdahsgtggo sĩrrve tràxjcln ngậzcyep sựmvyq hấbcecp dẫahkmn.

nfohsgtb tổsgtb nghe vậzcyey hừfshl lạgtggnh mộorndt tiếksqong, trêugqtn mặibgot tựmvyqa hồglld khôocding cóqaainzsa thay đdahssgtbi, nhưsgtbng áxhstnh mắkngrt lạgtggi lóqaaie lêugqtn khôocding chừfshlng, lộornd ra nộorndi târrvem xao đdahsorndng.

kgutáxhstnh cuộorndc khóqaai đdahsưsgtbsirtc nhưsgtb vậzcyey, thíwnpl chủugqt lạgtggi còdqmvn do dựmvyq, chẳrgjyng lẻomyl thựmvyqc sựmvyq lạgtggi khôocding xem trong thựmvyqc lựmvyqc củugqta đdahssirt tửyioq quýnfoh cốzazfc nhưsgtb vậzcyey?" Đkgutgtggo sĩrrve chésyvyp miệsirtng, sửyioq dụkkapng phésyvyp khíwnplch tưsgtbdpvxng.

kgutsirt tửyioq Hoàxjclng Phong cốzazfc chúzcyeng ta, khôocding đdahsếksqon lưsgtbsirtt Thanh Hưsgtbocdin cáxhstc ngưsgtbơcsrfi bìnzsanh luậzcyen"nfohsgtb tổsgtb mặibgot cóqaai vẻomyl khôocding vui.

Tiếksqop theo hắkngrn hưsgtbdpvxng tớdpvxi nhữnzsang đdahssirt tửyioq sau lưsgtbng đdahsgtggo sĩrrve, nhìnzsan qua vàxjcli lầorndn, lậzcyep tứcsrfc đdahszazfi vớdpvxi thựmvyqc lựmvyqc củugqta đdahssirt tửyioq Thanh Hưsgtbocdin, cũnfohng đdahsãulivqaai sựmvyq hiểigbeu biếksqot đdahsgtggi kháxhsti. So vớdpvxi thựmvyqc lựmvyqc củugqta đdahssirt tửyioq Hoàxjclng Phong cốzazfc cũnfohng khôocding sai biệsirtt lắkngrm.

kgutưsgtbsirtc, ta đdahsáxhstnh cuộorndc! Chẳrgjyng qua, ngưsgtbơcsrfi lạgtggi muốzazfn bảkemco bốzazfi gìnzsa củugqta ta?

nfohsgtb tổsgtb sau mộorndt phen suy nghĩrrve, thấbcecy thắkngrng bạgtggi cũnfohng làxjclygmmm - năygmmm, hơcsrfn nữnzsaa đdahszazfi vớdpvxi nộorndi đdahsan kia kháxhstt vọomylng cựmvyqc đdahsornd, rốzazft cụkkapc gậzcyet đdahsorndu đdahsáxhstp ứcsrfng, nhưsgtbng vẫahkmn cẩbcecn thậzcyen, tùfpzpy ýnfoh hỏxjcli mộorndt cârrveu.

"
Ha ha, bầorndn đdahsgtggo đdahszazfi vớdpvxi cáxhstc bảkemco vậzcyet củugqta thíwnpl chủugqt thựmvyqc khôocding cóqaai hứcsrfng thúzcye, thầorndm nghĩrrve nếksqou màxjcl may mắkngrn thắkngrng đdahsưsgtbsirtc, hy vọomylng thíwnpl chủugqt sau hai mưsgtbơcsrfi năygmmm, lạgtggi luyệsirtn cho cho bầorndn đdahsgtggo hai khốzazfi thiếksqot tinh nữnzsaa màxjcl thôocdii. Lýnfoh thíwnpl chủugqt chârrven hỏxjcla tinh thuầorndn, nổsgtbi danh trong thấbcect đdahsgtggi pháxhsti, nóqaaii vậzcyey đdahsârrvey cũnfohng làxjcl việsirtc nhỏxjcl!" Đkgutgtggo sĩrrve áxhstnh mắkngrt chớdpvxp chớdpvxp, cưsgtbibgoi nóqaaii, trong lờibgoi lạgtggi ẩbcecn chứcsrfa ýnfoh gian tráxhst.

"
Lạgtggi muốzazfn hai khốzazfi thiếksqot tinh?" Lýnfohsgtb tổsgtb sắkngrc mặibgot rấbcect khóqaai coi, cơcsrf hồglld muốzazfn nổsgtbi giậzcyen.

"
Lỗqclonfohi trârrveu, ngưsgtbơcsrfi đdahsfshlnh làxjclm cho ta phảkemci khổsgtb lựmvyqc sao!"


"
Sao lạgtggi nhưsgtb vậzcyey? Chỉxjcl cầorndn thắkngrng, ngưsgtbơcsrfi cũnfohng sẽtkqa nhưsgtb vậzcyey, đdahsưsgtbsirtc nộorndi đdahsan củugqta yêugqtu thúzcye! Tưsgtbơcsrfng đdahsưsgtbơcsrfng vớdpvxi tu sĩrrve Kếksqot đdahsan so kùfpzp, giáxhst trịfshl tuyệsirtt đdahszazfi làxjcl khôocding késyvym!" Đkgutgtggo sĩrrve lắkngrc đdahsorndu nóqaaii.

nfoh tổsgtbsgtb sắkngrc mặibgot ârrvem trầorndm bấbcect đdahsfshlnh, sau mộorndt hồglldi rốzazft cụkkapc từfshl từfshl đdahsưsgtba mộorndt tay lêugqtn, lạgtggnh lùfpzpng nóqaaii mộorndt cârrveu.

"
Quy củugqt vẫahkmn nhưsgtb lầorndn trưsgtbdpvxc? Thứcsrf nhấbcect làxjcl xem bêugqtn nàxjclo đdahsưsgtba ra linh dưsgtbsirtc nhiềydvqu nhấbcect, tiếksqop theo làxjcl xem chấbcect lưsgtbsirtng tốzazft xấbcecu, cuốzazfi cùfpzpng làxjcl xem nhârrven sốzazfdqmvn sốzazfng đdahsi ra cấbcecm đdahsfshla!"

"
Đkgutưsgtbơcsrfng nhiêugqtn, tấbcect cảkemc cứcsrf nhưsgtbnfohxjclxjclm!"

Đkgutgtggo sĩrrve mừfshlng rỡyfkn, vộorndi vàxjclng cũnfohng đdahsưsgtba mộorndt tay lêugqtn, cùfpzpng vớdpvxi đdahszazfi phưsgtbơcsrfng vỗqclo mộorndt cáxhsti, thàxjclnh lậzcyep ra ưsgtbdpvxc đdahsfshlnh đdahsáxhstnh cuộorndc.

"
Bộorndp!" Mộorndt thanh ârrvem truyềydvqn đdahsếksqon.

Đkgutgtggo sĩrrve đdahsíwnplch xáxhstc tay vẫahkmn đdahsigbeugqt đdahsóqaai, nhưsgtbng vẻomyl mặibgot củugqta hắkngrn khôocding cóqaai cao hứcsrfng, ngưsgtbsirtc lạgtggi rấbcect khóqaai coi.

xjcln tay màxjcl hẵodohn vỗqclo khôocding phảkemci làxjcl tay củugqta Lýnfoh tổsgtbsgtb, màxjcl đdahsorndt nhiêugqtn xuấbcect hiệsirtn mộorndt bàxjcln tay dơcsrf bẩbcecn, bàxjcln tay nàxjcly quỷewum dịfshl đdahsorndt nhiêugqtn xuấbcect hiệsirtn giữnzsaa hai ngưsgtbibgoi, cựmvyqc kỳovvwcsrf bẩbcecn, khôocding biếksqot làxjcl đdahsãuliv bao lârrveu rồglldi chưsgtba rửyioqa tay!

Đkgutsirt tửyioq hai pháxhsti đdahsang chúzcye ýnfohsgtb tổsgtb củugqta bổsgtbn môocdin đdahszazfi thoạgtggi, đdahszazfi vớdpvxi tìnzsanh cảkemcnh mưsgtbibgoi phầorndn quỷewum khíwnplxjcly, trợsirtn mắkngrt háxhst hốzazfc mồglldm.

"
Khung tiềydvqn bốzazfi!"

Đkgutgtggo sĩrrvefpzpng Lýnfohsgtb tổsgtb, sắkngrc mặibgot xanh lèdkio đdahsglldng thờibgoi hôocdiugqtn.

"
xhsti gìnzsa tiềydvqn bốzazfi? Ta cũnfohng khôocding dáxhstm làxjclm, ta cùfpzpng cáxhstc ngưsgtbơcsrfi đdahsydvqu làxjcl cảkemcnh giớdpvxi Kếksqot đdahsan kỳovvw, chỉxjclqaai đdahsiềydvqu sớdpvxm tiếksqon vàxjclo trưsgtbdpvxc vàxjcli năygmmm màxjcl thôocdii!" Mộorndt thanh ârrvem dưsgtbơcsrfng dưsgtbơcsrfng vang lêugqtn ởugqt giữnzsaa hai ngưsgtbibgoi, tiếksqop theo mộorndt thârrven hìnzsanh giảkemc dạgtggng cổsgtb quáxhsti dầorndn dầorndn xuấbcect hiệsirtn.

Ngưsgtbibgoi nàxjcly mặibgoc mộorndt cáxhsti áxhsto lam, tóqaaic cắkngrt ngắkngrn, bêugqtn hôocding mộorndt cáxhsti bao vảkemci xanh giặibgot đdahsếksqon trắkngrng bệsirtch ra, tựmvyqa hồglldxjcl ngưsgtbibgoi rấbcect sạgtggch sẽtkqa. Nhưsgtbng trêugqtn mặibgot lạgtggi đdahsorndy dầorndu mỡyfkn, đdahsen đdahsúzcyea, ngay cảkemcnzsanh dáxhstng cũnfohng xem khôocding đdahsưsgtbsirtc.


"
xjcli năygmmm? Phảkemci làxjcl mấbcecy trăygmmm năygmmm mớdpvxi đdahsúzcyeng!"

Sau khi thấbcecy rõnzsasgtbdpvxng mạgtggo củugqta ngưsgtbibgoi mớdpvxi tớdpvxi, Lýnfohsgtb tổsgtbfpzpng đdahsgtggo sĩrrve trong lòdqmvng cưsgtbibgoi khổsgtb, cùfpzpng cảkemcm kháxhsti "
quảkemc nhiêugqtn làxjcl ngưsgtbibgoi nàxjcly", cũnfohng khôocding dáxhstm lộornd ra chúzcyet ýnfoh bấbcect kíwnplnh.

Quáxhsti nhârrven nàxjcly khôocding chỉxjcl tuổsgtbi cao đdahsếksqon dọomyla ngưsgtbibgoi, chârrven đdahsãuliv đdahsgtggp đdahsếksqon Nguyêugqtn Anh kỳovvw, hơcsrfn nữnzsaa Vôocdinzsanh đdahsorndn pháxhstp Kỳovvw đdahsorndc sang danh chấbcecn tu tiêugqtn giớdpvxi, ngay cảkemcxhstc pháxhsti tu tiêugqtn ởugqtxhstc nưsgtbdpvxc phụkkap cậzcyen, cũnfohng nghe tiếksqong.

Khôocding biếksqot làxjclxjcl bởugqti vìnzsa đdahsgtggi hạgtggn sắkngrp đdahsếksqon, hay làxjclqaai thểigbe hoàxjcln toàxjcln tiếksqon vàxjclo Nguyêugqtn Anh kỳovvw, màxjcl khoảkemcng gầorndn trăygmmm năygmmm đdahssgtb lạgtggi đdahsârrvey, càxjclng ngàxjcly càxjclng cổsgtb quáxhsti, phi thưsgtbibgong thíwnplch trêugqtu cợsirtt tu sĩrrve Kếksqot đdahsan kỳovvw, cơcsrf hồglldsgtbibgoi mấbcecy tu sĩrrve bậzcyec cao củugqta thấbcect đdahsgtggi pháxhsti đdahsydvqu bịfshl đdahsùfpzpa cợsirtt đdahsếksqon chậzcyet vậzcyet.

Nhưsgtbng bìnzsanh thưsgtbibgong trong môocdin pháxhsti, ngay cảkemcxhstc tu sĩrrve tổsgtbsgtb, cũnfohng khôocding cóqaai biệsirtn pháxhstp vớdpvxi hắkngrn.

qaaii vềydvq pháxhstp lựmvyqc thârrvem hậzcyeu, ngưsgtbibgoi nàxjcly trong sốzazf tu sĩrrve Kếksqot đdahsan kỳovvwnfohng làxjcl sốzazf mộorndt; nóqaaii vềydvq bốzazfi cảkemcnh ởugqt sau, ngay cảkemc ngưsgtbibgoi củugqta Yểigbem Nguyệsirtt tôocding thựmvyqc lựmvyqc cựmvyqc mạgtggnh trong thấbcect đdahsgtggi pháxhsti; tìnzsam cáxhstc "
cao nhârrven" Nguyêugqtn Anh kỳovvw củugqta bổsgtbn môocdin đdahsếksqon giáxhsto huấbcecn hắkngrn mộorndt phen, nhưsgtbng cáxhstc "cao nhârrven" nàxjcly quáxhst nửyioqa đdahsydvqu nhậzcyen thứcsrfc, cũnfohng khôocding muốzazfn vìnzsa việsirtc nhỏxjclxjcly màxjcl tựmvyqnzsam phiềydvqn toáxhsti!

Kểigbe từfshl đdahsóqaai, tạgtggi cao tầorndng trong tạgtggi tu tiêugqtn giớdpvxi, hoàxjcln toàxjcln thàxjclnh mộorndt hìnzsanh tưsgtbsirtng "
Áfsglc báxhst" kiêugqtm "ocdi lạgtggi", trêugqtn cơcsrf bảkemcn, ai gặibgop ai cũnfohng cầorndu phúzcyec! Hy vọomylng hắkngrn ngàxjcly đdahsóqaairrvem tìnzsanh tốzazft, nếksqou khôocding thìnzsa sẽtkqa gặibgop mộorndt phen đdahsau khổsgtb!

Mộorndt vịfshl "
tiềydvqn bốzazfi" nhưsgtb vậzcyey đdahsorndt nhiêugqtn giáxhstrrvem, làxjclm sao màxjclnfohsgtb tổsgtbfpzpng đdahsgtggo sĩrrve khôocding chấbcecn đdahsorndng cho đdahsưsgtbsirtc, đdahsorndy cảkemcm giáxhstc bấbcect an! Hai ngưsgtbibgoi hắkngrn cũnfohng đdahsãuliv từfshlng chịfshlu qua đdahsau khổsgtb rồglldi!

"
Mộorndt khi đdahsãuliv đdahsáxhstnh cuộorndc rồglldi, chỉxjclqaai hai ngưsgtbibgoi cáxhstc ngưsgtbơcsrfi cũnfohng quáxhst lẻomyl loi, ctíwnplnh thêugqtm lãulivo nhârrven ta nữnzsaa!" Vịfshl Khung tiềydvqn bốzazfi nàxjcly tựmvyqa hồglldrrvem tìnzsanh cũnfohng khôocding tệsirt, lờibgoi nóqaaii ra làxjclm cho hai ngưsgtbibgoi khôocding ngừfshlng kêugqtu khổsgtb.

"
Tiềydvqn bốzazfi cứcsrfqaaii đdahsùfpzpa, đdahssirt tửyioq củugqta hai nhàxjcl chúzcyeng ta làxjclm sao cóqaai thểigbe so vớdpvxi cao đdahsglld củugqta Yểigbem Nguyệsirtt tôocding, khẳrgjyng đdahsfshlnh làxjcl chỉxjclqaai thua khôocding cóqaai thắkngrng, khôocding cầorndn đdahsáxhstnh cuộorndc, chúzcyeng ta cam báxhsti hạgtgg phong!" Đkgutgtggo sĩrrve cốzazf gắkngrng cưsgtbibgoi nóqaaii.

nfoh tổsgtbsgtbocdii míwnplm chặibgot, nhưsgtbng vẻomyl mặibgot cũnfohng biểigbeu lộornd vẻomyl hếksqot sứcsrfc đdahsglldng ýnfoh nhưsgtb vậzcyey.

Khung lãulivo nhârrven nghe vậzcyey, hắkngrc hắkngrc cưsgtbibgoi lạgtggnh vàxjcli tiếksqong, hai mắkngrt vừfshla chuyểigben, quáxhsti ngôocdin nóqaaii:

"
Ta lạgtggi làxjcl loạgtggi ngưsgtbibgoi khinh ngưsgtbibgoi màxjcl ésyvyp làxjclm sao? Yêugqtn târrvem đdahsi, chỉxjcl cầorndn thàxjclnh tíwnplch củugqta hai nhàxjclxhstc ngưsgtbơcsrfi hợsirtp lạgtggi, vưsgtbsirtt qua bổsgtbn tôocding, thìnzsawnplnh làxjcl bổsgtbn nhârrven thua, sau đdahsóqaai hai ngưsgtbibgoi cáxhstc ngưsgtbơcsrfi lạgtggi phârrven thắkngrng bạgtggi làxjcl đdahsưsgtbsirtc".

"
Thựmvyqc vậzcyey?"

Đkgutgtggo sĩrrve vừfshla nghe xong khôocding khỏxjcli thởugqt phàxjclo nhẹprzv nhõnzsam, vịfshlxjcly tuy hỉxjcl nộorndocdi thưsgtbibgong, cưsgtbibgoi mắkngrng tùfpzpy târrvem, nhưsgtbng theo nhưsgtb lờibgoi thìnzsa lờibgoi nóqaaii rấbcect đdahsáxhstng tin, chưsgtba từfshlng thấbcect hứcsrfa. Kểigbe từfshl đdahsóqaai, việsirtc đdahsáxhstnh cuộorndc đdahsãuliv trởugqtugqtn côocding bằofsfng, thậzcyem chíwnpl hai ngưsgtbibgoi bọomyln hắkngrn còdqmvn chiếksqom chúzcyet tiệsirtn nghi.

"
Ba khốzazfi phùfpzp bảkemco Vôocdinzsanh chârrvem, làxjcl ta luyệsirtn chếksqo ra lúzcyec nhàxjcln rỗqcloi, dùfpzp sao ta cũnfohng khôocding cóqaai hậzcyeu nhârrven gìnzsa, đdahsem làxjclm vậzcyet đdahsáxhstnh cuộorndc lầorndn nàxjcly đdahsi!" Lãulivo khoáxhstt tay, lậzcyep tứcsrfc xuấbcect hiệsirtn ba cáxhsti phùfpzp lụkkapc họomyla thấbcect sắkngrc chârrvem, nhoáxhstng lêugqtn lạgtggi thu vàxjclo.

nfoh tổsgtbsgtbfpzpng đdahsgtggo sĩrrve thấbcecy vậzcyey, che dấbcecu khôocding đdahsưsgtbsirtc vẻomyl kinh hãulivi trêugqtn mặibgot, khôocding khỏxjcli nhìnzsan nhau, đdahsydvqu thấbcecy đdahsưsgtbsirtc trong mắkngrt đdahszazfi phưsgtbơcsrfng, nhìnzsan ra vẻomyl tham lam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.