Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 175 : Thanh Hư môn

    trước sau   
Nhưfbebng sau khi xem rõdpjc khuôkvyen mặbmust củxmjba hai ngưfbebbrfji, Hàtluln Lậjcypp trong lòbpapng thầalcrm thởowzr phàtlulo, hai ngưfbebbrfji kia cũgklkng chỉxmjbtlul đyfikbjaf tửblxakvyeng pháyfikp tầalcrng mưfbebbrfji mộfbebt nhưfbeb hắrogvn. Mộfbebt ngưfbebbrfji khuôkvyen mặbmust giàtlul nua, nhưfbebng trong mắrogvt lộfbeb ra vẻrtnr giảquefo hoạmeijt, mộfbebt ngưfbebbrfji kháyfikc thìbdeqtlulm hàtlulm hồalcr hồalcr, rõdpjctlulng làtlul tiểbdequ tửblxa miệbjafng còbpapn hôkvyei sữtkova.

Mộfbebt tổbdeq hợtlulp kỳnklf quáyfiki nhưfbeb vậjcypy, tìbdeqm tớrtgki mìbdeqnh, thựenifc làtlulm cho Hàtluln Lậjcypp cówhzw chúbrfjt ngoàtluli ýkoay muốmqfcn. Chẳflaung qua, đyfikalcru ówhzwc vừdffba chuyểbdeqn, Hàtluln Lậjcypp đyfikãkoay thầalcrm đyfikyfikn đyfikưfbebtlulc vàtluli phầalcrn ýkoay đyfikgwsonh củxmjba bọmannn họmann.

"Hai vịgwsofbeb huynh, cówhzw việbjafc gìbdeq?"tluln Lậjcypp vẫjmxzn lễezzy phébpapp, mởowzr miệbjafng lãkoaynh đyfikmeijm nówhzwi, nhưfbebng giọmannng đyfikiệbjafu khôkvyeng muốmqfcn thâenifn cậjcypn, biểbdequ lộfbeb khôkvyeng thểbdeq nghi ngờbrfj. Ýhdck đyfikalcrtlulm cho hai ngưfbebbrfji nàtluly thấdpjcy khówhzwtlul đyfiki.

Hiểbdeqn nhiêzlkxn, vịgwsofbebrtgkng sưfbeb huynh nàtluly da mặbmust so vớrtgki sựeniffbebowzrng tưfbebtlulng củxmjba Hàtluln Lậjcypp còbpapn dàtluly hơmyjsn, chẳflaung nhữtkovng khôkvyeng đyfikbdeq ýkoay tớrtgki ngữtkov khícrxf khôkvyeng thícrxfch gặbmusp ngưfbebbrfji kháyfikc củxmjba Hàtluln Lậjcypp, ngưfbebtlulc lạmeiji nhiệbjaft tìbdeqnh nówhzwi:

"Ha ha, chẳflaung biếmncwt Hàtluln sưfbeb đyfikbjaf đyfikmqfci vớrtgki việbjafc đyfiki vàtlulo cấdpjcm đyfikgwsoa ngàtluly mai, cówhzw đyfikmqfci sáyfikch gìbdeq khôkvyeng? Phảquefi biếmncwt rằmqfcng, ba ngưfbebbrfji chúbrfjng ta cówhzw pháyfikp lựenifc thấdpjcp kébpapm nhấdpjct, nếmncwu màtlul đyfiktkovng đyfikfbeb vớrtgki cáyfikc pháyfiki kháyfikc, chắrogvc chắrogvn làtlul tiêzlkxu đyfikalcru tiêzlkxn! Khôkvyeng bằmqfcng mọmanni ngưfbebbrfji cùxxslng nhau thưfbebơmyjsng nghịgwso mộfbebt chúbrfjt, đyfikưfbeba ra đyfikmqfci sáyfikch đyfikưfbebtlulc khôkvyeng?"

tluln Lậjcypp nghe xong, áyfiknh mắrogvt chớrtgkp chớrtgkp, khôkvyeng cówhzw mởowzr miệbjafng nówhzwi, lạmeiji hoàtluln toàtluln khẳflaung đyfikgwsonh dụtkovng ýkoay củxmjba đyfikmqfci phưfbebơmyjsng, đyfikmqfci vớrtgki ýkoay củxmjba ngưfbebbrfji nàtluly muốmqfcn nówhzwi, cũgklkng đyfikyfikn ra đyfikưfbebtlulc táyfikm chícrxfn phầalcrn mưfbebbrfji.


Xem ra vịgwsokoayo hoạmeijt đyfikalcru nàtluly, đyfikgwsonh mưfbebtluln sứqirrc củxmjba cáyfikc đyfikbjaf tửblxa pháyfikp lựenifc thấdpjcp kébpapm, cùxxslng nhau hàtlulnh đyfikfbebng cùxxslng nhau táyfikc chiếmncwn, nhưfbeb vậjcypy sẽwhzw an toàtluln hơmyjsn nhiềbrfju, khảquefucyeng sinh tồalcrn cũgklkng tăucyeng lêzlkxn khôkvyeng ícrxft.

Nhưfbebng Hàtluln Lậjcypp rấdpjct rõdpjctlulng, hậjcypu quảquef củxmjba việbjafc làtlulm nhưfbeb vậjcypy, lợtluli ícrxfch cũgklkng rấdpjct thấdpjcp.

Bởowzri vìbdeq mọmanni ngưfbebbrfji tậjcypp trung cùxxslng nhau, diệbjafn tícrxfch cówhzw thểbdeqbdeqm kiếmncwm sẽwhzw ícrxft đyfiki rấdpjct nhiềbrfju, sốmqfcfbebtlulng linh dưfbebtlulc tìbdeqm đyfikưfbebtlulc cũgklkng ícrxft đyfikếmncwn đyfikáyfikng thưfbebơmyjsng. Hơmyjsn nữtkova cho dùxxslbdeqm đyfikưfbebtlulc mộfbebt ícrxft linh dưfbebtlulc, nhữtkovng linh dưfbebtlulc nàtluly cuốmqfci cùxxslng thuộfbebc vềbrfj ai, cũgklkng rấdpjct khówhzwwhzwi! Hơmyjsn phâenifn nửblxaa làtlulgklkng phảquefi lấdpjcy thựenifc lựenifc đyfikbdeq quyếmncwt đyfikgwsonh.

tluln Lậjcypp tựenif nhiêzlkxn đyfikmqfci vớrtgki dạmeijng liêzlkxn minh nhưfbeb vậjcypy cũgklkng khôkvyeng cówhzw chúbrfjt hứqirrng thúbrfj, đyfikếmncwn lúbrfjc đyfikówhzw chẳflaung nhữtkovng mộfbebt chúbrfjt ưfbebu đyfikãkoayi cũgklkng khôkvyeng cówhzw, màtlul khẳflauucyeng bịgwso ngưfbebbrfji kháyfikc sửblxa dụtkovng làtlulm vậjcypt hy sinh cũgklkng rấdpjct lớrtgkn.

Cho nêzlkxn vịgwsokoayo hoạmeijt đyfikalcru nàtluly, chỉxmjb sợtlulgklkng khôkvyeng cówhzw ýkoay tốmqfct gìbdeq, khẳflaung đyfikgwsonh làtlul muốmqfcn đyfiktkovc nưfbebrtgkc bébpapo còbpap.

koayo giảquef sau khi nówhzwi xong, thấdpjcy Hàtluln Lậjcypp vẫjmxzn im lặbmusng khôkvyeng nówhzwi, trong lòbpapng khôkvyeng khỏlfkui cówhzw chúbrfjt gấdpjcp rúbrfjt, liềbrfjn nhịgwson khôkvyeng đyfikưfbebtlulc nówhzwi tiếmncwp:

"Ta cũgklkng cówhzw chủxmjb ýkoay, chẳflaung biếmncwt sưfbeb đyfikbjafwhzw muốmqfcn nghe khôkvyeng? Tuyệbjaft đyfikmqfci cówhzw thểbdeqtlulm mọmanni ngưfbebbrfji cùxxslng an toàtluln vưfbebtlult qua việbjafc nàtluly!"

koayo giảqueftlulm ra vẻrtnr cao thâenifm khówhzwfbebbrfjng, bộfbebyfikng thầalcrn bícrxf, cáyfikc nếmncwp nhăucyen trêzlkxn tráyfikn cũgklkng nhícrxfu lạmeiji thàtlulnh mộfbebt khốmqfci, làtlulm cho Hàtluln Lậjcypp thấdpjcy vừdffba tứqirrc giậjcypn vừdffba buồalcrn cưfbebbrfji.

tlul ngưfbebbrfji bêzlkxn cạmeijnh, tựenifa hồalcr đyfikmqfci vớrtgki lãkoayo hoạmeijt đyfikalcru nàtluly rấdpjct làtlul khâenifm phụtkovc, tuy nhiêzlkxn khôkvyeng nówhzwi đyfikưfbebtlulc mộfbebt lờbrfji, cũgklkng làtlulm ra vẻrtnr mặbmust giốmqfcng nhưfbebtlulkoayo nàtluly.

Mộfbebt khi đyfikãkoay khôkvyeng muốmqfcn tham gia liêzlkxn minh củxmjba đyfikmqfci phưfbebơmyjsng, Hàtluln Lậjcypp cũgklkng khôkvyeng muốmqfcn dâenify dưfbeba nữtkova, vìbdeq thếmncwwhzwi thẳflaung cựenif tuyệbjaft:

"Thậjcypt cówhzw lỗmqfci! Tạmeiji hạmeij khôkvyeng cówhzw thówhzwi quen cùxxslng hàtlulnh đyfikfbebng vớrtgki ngưfbebbrfji kháyfikc, lầalcrn nàtluly cũgklkng khôkvyeng cówhzwcrxfnh nhưfbeb vậjcypy, sưfbeb huynh nếmncwu muốmqfcn liêzlkxn thủxmjb, hay làtlulbdeqm sưfbeb huynh đyfikbjaf kháyfikc vậjcypy!"

tluln Lậjcypp nówhzwi rấdpjct làtlul thẳflaung thắrogvn.

Hắrogvn biếmncwt, chỉxmjbwhzw thểbdeq hiệbjafn rõdpjcbdeqnh khôkvyeng phảquefi làtlul tay mơmyjs, mớrtgki cówhzw thểbdeq hoàtluln toàtluln làtlulm cho đyfikmqfci phưfbebơmyjsng bỏlfku ýkoay đyfikgwsonh, sẽwhzw khôkvyeng tiếmncwp tụtkovc dâenify dưfbeba vớrtgki mìbdeqnh. Nếmncwu khôkvyeng cứqirr đyfikbdeq vịgwsofbebrtgkng sưfbeb huynh nàtluly nghĩqgebtlulbpapn cówhzw thểbdeq, chăucyec hẳflaun làtlul sẽwhzwbpapn tiếmncwp tụtkovc lôkvyei kébpapo. Hàtluln Lậjcypp cũgklkng khôkvyeng muốmqfcn bịgwsotlulm phiềbrfjn nữtkova.


fbebrtgkng Tícrxfnh lãkoayo giảquef sau khi nghe xong, ýkoay thứqirrc đyfikưfbebtlulc tìbdeqm sai mụtkovc tiêzlkxu, ngưfbebbrfji trưfbebrtgkc mắrogvt tuy tuổbdeqi còbpapn trẻrtnr, lờbrfji nówhzwi lạmeiji thuầalcrn thụtkovc lãkoayo luyệbjafn, rõdpjctlulng làtlul ngưfbebbrfji đyfikãkoay trảquefi qua mưfbeba giówhzw, nêzlkxn cũgklkng khôkvyeng nówhzwi lờbrfji thừdffba nữtkova, lộfbeb ra vẻrtnr xấdpjcu hổbdeqtlulyfiko từdffb.

Xem phưfbebơmyjsng hưfbebrtgkng bọmannn họmann rờbrfji đyfiki, làtlul mộfbebt vịgwso đyfikbjaf tửblxa đyfikang ngồalcri trêzlkxn mộfbebt tảquefng đyfikáyfik.

tluln Lậjcypp mỉxmjbm cưfbebbrfji, liềbrfjn quay trởowzr vềbrfj, tiếmncwp tụtkovc chúbrfj ýkoay quan sáyfikt đyfikáyfikng giáyfik mấdpjcy vịgwso đyfikalcrng môkvyen. Nhưfbebng lúbrfjc nàtluly đyfikâenify lạmeiji thấdpjcy đyfikưfbebtlulc "Trầalcrn sưfbeb muộfbebi"xxslng vớrtgki mộfbebt nữtkov tửblxa kháyfikc tưfbebrtgkng mạmeijo bìbdeqnh thưfbebbrfjng đyfikang ởowzrxxslng mộfbebt chỗmqfc, bêzlkxn cạmeijnh cũgklkng đyfikang tụtkov tậjcypp mộfbebt sốmqfc nam tửblxa đyfikang bắrogvt chuyệbjafn.

tluln Lậjcypp khówhzwe miệbjafng đyfikfbebng vàtluli cáyfiki, chẳflaung biếmncwt vìbdeq sao thấdpjcy mấdpjcy ngưfbebbrfji nọmann, lạmeiji cảquefm thấdpjcy khôkvyeng vừdffba mắrogvt. Cuốmqfci cùxxslng nhậjcypn thấdpjcy mắrogvt khôkvyeng thấdpjcy làtlul tốmqfct nhấdpjct, nêzlkxn tìbdeqm mộfbebt chỗmqfc khôkvyeng ai màtlul nhắrogvm mắrogvt dưfbebhxshng thầalcrn.

Cứqirr nhưfbeb vậjcypy, đyfikếmncwn sáyfikng hôkvyem sau, cáyfikc đyfikbjaf tửblxa lạmeiji tụtkov tậjcypp trêzlkxn đyfikxmjbnh núbrfji, sắrogvp xếmncwp lạmeiji thàtlulnh hàtlulng, chờbrfjyfikc tiêzlkxn pháyfiki kháyfikc đyfikếmncwn.

tlul đyfiktluli đyfikãkoay mấdpjcy canh giờbrfj, mộfbebt bówhzwng ngưfbebbrfji cũgklkng khôkvyeng thấdpjcy, đyfikiềbrfju nàtluly làtlulm cho Hàtluln Lậjcypp trong lòbpapng mắrogvng to khôkvyeng thôkvyei, cơmyjs hồalcr hoàtluli nghi cáyfikc pháyfiki kháyfikc, đyfikang bàtluly tròbpap đyfikbdeq tiêzlkxu hao thểbdeq lựenifc củxmjba nhữtkovng ngưfbebbrfji Hoàtlulng Phong cốmqfcc.

tlulng làtlulm cho Hàtluln Lậjcypp tâenifm phiềbrfjn ýkoay loạmeijn chícrxfnh làtlul, khôkvyeng biếmncwt làtlul do vôkvyebdeqnh, màtlul lạmeiji đyfikưfbebtlulc an bàtluli đyfikqirrng ngay bêzlkxn cạmeijnh "Trầalcrn sưfbeb muộfbebi", mùxxsli thơmyjsm củxmjba cơmyjs thểbdeq củxmjba nữtkov nhâenifn quen thuộfbebc thỉxmjbnh thoảquefng lạmeiji chui vàtlulo mũgklki hắrogvn, làtlulm cho hắrogvn cówhzw chúbrfjt nhớrtgk nhung mơmyjstlulng, tựenifa hồalcr lạmeiji nhớrtgk tớrtgki mộfbebt đyfikêzlkxm cựenifc kỳnklffbebơmyjsng diễezzym kia.

Vi che dấdpjcu sựenif mấdpjct tựenif nhiêzlkxn trêzlkxn mặbmust, dưfbebrtgki bấdpjct đyfikrogvc dĩqgeb, Hàtluln Lậjcypp cúbrfji thấdpjcp đyfikalcru, giảquef bộfbeb ra bộfbebyfikng sốmqfct ruộfbebt bấdpjct an, nhưfbebng trong lòbpapng lạmeiji hếmncwt sứqirrc bựenifc bộfbebi bảquefn thâenifn, chỉxmjbtlul mộfbebt nữtkov nhâenifn xinh đyfikbdeqp màtlul thôkvyei, lạmeiji cówhzw thểbdeqtlulm cho hắrogvn thấdpjct thốmqfc nhưfbeb thếmncw.

Bấdpjct quáyfik, Hàtluln Lậjcypp rấdpjct bộfbebi phụtkovc vịgwsokoayfbeb tổbdeq đyfikqirrng phícrxfa trưfbebrtgkc kia, tưfbeb thếmncw củxmjba lãkoayo nhìbdeqn bầalcru trờbrfji, thếmncw nhưfbebng cówhzw thểbdeq duy trìbdeqenifu nhưfbeb vậjcypy màtlul mộfbebt chúbrfjt nhúbrfjc nhícrxfich cũgklkng khôkvyeng cówhzw, cũgklkng khôkvyeng biếmncwt làtlul thầalcrn du thiêzlkxn ngoạmeiji, hay làtlul đyfikang suy nghĩqgebyfiki gìbdeq!

Đeqtefbebt nhiêzlkxn, Hàtluln Lậjcypp cảquefm thấdpjcy chung quanh cówhzw mộfbebt trậjcypn xao đyfikfbebng, tựenifa hồalcrwhzw sựenifbdeqnh gìbdeq đyfikówhzw đyfikãkoay xảquefy ra!

Hắrogvn nhịgwson khôkvyeng đyfikưfbebtlulc, ngẩucyeng đyfikalcru lêzlkxn.

yfikc đyfikalcrng môkvyen xung quanh tấdpjct cảquef đyfikbrfju ngẩucyeng cổbdeq, hưfbebrtgkng tớrtgki châenifn trờbrfji màtlul nhìbdeqn lạmeiji, Hàtluln Lậjcypp cũgklkng theo áyfiknh mắrogvt màtlul nhìbdeqn vềbrfj phícrxfa đyfikówhzw.

Chỉxmjb thấdpjcy trêzlkxn bầalcru trờbrfji, xuấdpjct hiệbjafn mấdpjcy đyfikiểbdeqm áyfiknh sáyfikng chợtlult lówhzwe lêzlkxn, rồalcri càtlulng ngàtluly càtlulng to lêzlkxn, mộfbebt lúbrfjc sau, lạmeiji liêzlkxn tiếmncwp xuấdpjct hiệbjafn nhữtkovng đyfikiểbdeqm màtlulu đyfiken.


Phícrxfa dưfbebrtgki nhữtkovng chùxxslm đyfikiểbdeqm đyfiken nàtluly, ngâenifn quang chớrtgkp đyfikfbebng, tựenifa hồalcr nhữtkovng đyfikiểbdeqm đyfiken nàtluly đyfikang ngồalcri trêzlkxn tinh quang, từdffb trêzlkxn trờbrfji màtlul đyfikếmncwn.

Thấdpjcy kỳnklf cảquefnh nhưfbeb vậjcypy, mọmanni ngưfbebbrfji càtlulng thêzlkxm xao đyfikfbebng.

"Im lặbmusng! Cáyfikc ngưfbebơmyjsi thàtlulnh ra bộfbebyfikng gìbdeq vậjcypy! Đeqteówhzwtlul pháyfikp khícrxf phi hàtlulnh củxmjba Thanh Hưfbebkvyen - Tuyếmncwt Hồalcrng Lăucyeng, khôkvyeng cầalcrn kinh hãkoayi kỳnklf quáyfiki, đyfikáyfiknh mấdpjct thểbdeq diệbjafn củxmjba Hoàtlulng Phong cốmqfcc chúbrfjng ta" Mộfbebt vịgwso trung niêzlkxn quảquefn sựenif tứqirr chi thôkvye đyfikoảquefn ởowzr phícrxfa trưfbebrtgkc sắrogvc mặbmust trầalcrm xuốmqfcng, quay đyfikalcru lạmeiji mắrogvng vàtluli câenifu.

Lờbrfji nàtluly quảquef nhiêzlkxn cówhzwyfikc dụtkovng, sựenif xao đyfikfbebng lậjcypp tứqirrc bìbdeqnh lặbmusng, đyfikưfbebơmyjsng nhiêzlkxn nhũgklkng tiếmncwng thìbdeq thầalcrm nhỏlfku giọmannng vẫjmxzn cówhzw.

brfjc nàtluly, đyfikiểbdeqm đyfiken đyfikãkoaydpjctlulng, đyfikówhzwtlul mộfbebt đyfikáyfikm ngưfbebbrfji tu tiêzlkxn mặbmusc đyfikmeijo bàtlulo màtlulu xáyfikm, trong đyfikówhzw đyfikmeiji bộfbeb phậjcypn đyfikbrfju làtlul đyfikmeijo sĩqgeb châenifn chícrxfnh, tay cầalcrm phấdpjct trầalcrn, đyfikalcru đyfikfbebi đyfikmeijo kếmncw. Nhưfbebng cũgklkng chỉxmjbwhzwtluli vịgwso đyfikmeijo bàtlulo kháyfikc, còbpapn lạmeiji tấdpjct cảquef đyfikbrfju cówhzwbdeqnh dáyfikng nhưfbeb thếmncw tụtkovc, xem ra làtlul tụtkovc gia đyfikbjaf tửblxa.

tlul mấdpjcy ngưfbebbrfji Hàtluln Lậjcypp thấdpjcy rõdpjctlulng, dưfbebrtgki châenifn củxmjba bọmannn họmanntlul mộfbebt cáyfiki hồalcrng kiềbrfju, trêzlkxn hồalcrng kiềbrfju cso rấdpjct nhiềbrfju đyfikiểbdeqm ngâenifn quang, rấdpjct làtlul chówhzwi mắrogvt, chẳflaung biếmncwt làtlul đyfikưfbebtlulc khảquefm vậjcypt gìbdeq.

tluln Lậjcypp đyfikang cẩucyen thậjcypn quan sáyfikt, thìbdeqyfiki hồalcrng kiềbrfju chởowzr mấdpjcy ngưfbebbrfji củxmjba Thanh Hưfbebkvyen kia, đyfikãkoay hạmeij xuốmqfcng trêzlkxn núbrfji, đyfikang dừdffbng ởowzr đyfikmqfci diệbjafn mấdpjcy ngưfbebbrfji Hoàtlulng Phong cốmqfcc.

Cầalcrm đyfikalcru làtlul mộfbebt vịgwso trung niêzlkxn đyfikmeijo sĩqgeb, lấdpjcy tay nhẹbdeq nhàtlulng phấdpjct lêzlkxn, sau đyfikówhzw bạmeijch quang chợtlult lówhzwe, Tuyếmncwt Hồalcrng Lăucyeng hówhzwa thàtlulnh hồalcrng kiềbrfju đyfikãkoay biếmncwn mấdpjct khôkvyeng thấdpjcy, chỉxmjbtlul trong tay đyfikmqfci phưfbebơmyjsng, đyfikãkoaywhzw thêzlkxm mộfbebt mówhzwn đyfikalcr nhưfbebtlul bằmqfcng gấdpjcm.

"Khôkvyeng ngờbrfj lạmeiji làtlulkoay thícrxf chủxmjb dẫjmxzn đyfikfbebi, bầalcrn đyfikmeijo Phùxxslenifn Tửblxa hữtkovu lễezzy!" Đeqtemeijo sĩqgebtluly, vàtluli bưfbebrtgkc đyfiki đyfikếmncwn trưfbebrtgkc mặbmust Lýkoayfbeb tổbdeq, đyfikalcry mặbmust xuâenifn phong màtlulwhzwi, nghe giọmannng đyfikiệbjafu, tựenifa hồalcrtlulwhzw quen biếmncwt.

"Hừdffb! Lỗmqfcgklki trâenifu ngưfbebơmyjsi cówhzw thểbdeq đyfikếmncwn, Lýkoay mỗmqfc lạmeiji khôkvyeng thểbdeq tớrtgki sao?"koayfbeb tổbdeq hai tay chắrogvp lạmeiji, khôkvyeng kháyfikch khícrxfwhzwi.

"Hắrogvc hắrogvc, đyfikbrfju làtlulbdeqkvyen pháyfiki thôkvyei, ngưfbebơmyjsi vàtlul ta đyfikbrfju tiếmncwn vàtlulo Kếmncwt đyfikan kỳnklf lạmeiji phảquefi làtlulm cáyfiki côkvyeng táyfikc nàtluly, chúbrfjng ta khôkvyeng làtlulm thìbdeqgklkng khôkvyeng cówhzw ai làtlulm" Đeqtemeijo sĩqgebgklkng khôkvyeng thèrtnrm đyfikbdeq ýkoay, phấdpjct trầalcrn vung lêzlkxn, trêzlkxn mặbmust nụtkovfbebbrfji khôkvyeng đyfikbdeqi.

"Lỗmqfcgklki trâenifu ngưfbebơmyjsi quỷtkov kếmncw đyfika đyfikoan, lầalcrn trưfbebrtgkc dãkoay lậjcypp kếmncw lừdffba ta, lầalcrn nàtluly đyfikdffbng tưfbebowzrng đyfikưfbebtlulc nhưfbeb vậjcypy nữtkova!"

"Lýkoay thícrxf chủxmjbwhzwi gìbdeq vậjcypy, đyfikáyfiknh cuộfbebc chịgwsou thua cũgklkng đyfikâenifu phảquefi làtlul chuyệbjafn gìbdeq kinh thiêzlkxn đyfikfbebng đyfikgwsoa, nàtlulo cso chuyệbjafn ai lừdffba ai?" Đeqtemeijo sĩqgebfbebbrfji cưfbebbrfji.

koayfbeb tổbdeq nghe vậjcypy, hai mắrogvt hàtluln quang chợtlult lówhzwe, tựenifa hồalcr muốmqfcn nổbdeqi giậjcypn, nhưfbebng lậjcypp tứqirrc nghĩqgeb tớrtgki cáyfiki gìbdeq, khícrxf thếmncw lạmeiji hạmeij xuốmqfcng, tràtluln đyfikalcry khôkvyeng cam lòbpapng nówhzwi:

"Khốmqfci thiếmncwt tinh củxmjba ta, đyfikãkoay luyệbjafn nhậjcypp vàtlulo Thanh Quâenifn kiếmncwm củxmjba ngưfbebơmyjsi, làtlulm cho uy lựenifc củxmjba nówhzwucyeng lêzlkxn nhiềbrfju! Lýkoay mỗmqfc vấdpjct vảquefmyjsn mưfbebbrfji năucyem, mớrtgki luyệbjafn ra mộfbebt khốmqfci nhưfbeb vậjcypy, lạmeiji tiệbjafn nghi cho lỗmqfcgklki trâenifu nhàtlul ngưfbebơmyjsi!"

Lờbrfji nówhzwi củxmjba hắrogvn, mưfbebbrfji phầalcrn cay đyfikrogvng, hiểbdeqn nhiêzlkxn đyfikmqfci vớrtgki cáyfiki gọmanni làtlul thiếmncwt tinh kia, cảquefm thấdpjcy đyfikau lòbpapng.

"Ha ha, thìbdeq ra đyfikxmjbnh đyfikxmjbnh đyfikmeiji danh Lýkoay tiêzlkxn sưfbeb, lạmeiji đyfikmqfci vớrtgki mộfbebt chúbrfjt thiếmncwt tinh lạmeiji đyfikbdeqenifm nhưfbeb thếmncw! Đeqteưfbebtlulc rồalcri, lầalcrn nàtluly ta mang đyfikếmncwn mộfbebt mówhzwn đyfikalcr, tuyệbjaft đyfikmqfci làtlulmyjsn hẳflaun thiếmncwt tinh kia, chỉxmjb cầalcrn lầalcrn nàtluly đyfikáyfiknh cuộfbebc thắrogvng, cówhzw thểbdeqxxsl lạmeiji tổbdeqn thấdpjct lầalcrn trưfbebrtgkc củxmjba ngưfbebơmyjsi" Đeqtemeijo sĩqgeb vuốmqfct râenifu, cưfbebbrfji nówhzwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.