Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 174 : Lý sư tổ

    trước sau   
Sau khi nghe Chưrxiofsoing môsybgn Chung Linh Đvouwrbjno pháwecit biểfsoiu cổozmsilku xong, hai gãyiyt chấeqvjp sựkiof đjtnagnko tửsafk đjtnaem hai cáwecii khay vàhcpno trong đjtnaiệgnkon.

Mộhhxht cáwecii bêlmfyn trêlmfyn cóeifyeqvji trữkiof vậgnkot bằqaswng tơyghxhcpnng, cáwecii còvouwn lạrbjni chứjnbua linh thạrbjnch bậgnkoc trung đjtnaweci loạrbjni màhcpnu sắrxioc, xem ra làhcpn thựkiofc hiệgnkon lờtacvi hứjnbua trưrxiorfrtc, xem nhưrxiohcpnwecing hộhhxh trưrxiorfrtc khi ra trậgnkon! Hàhcpnn Lậgnkop cóeify chúeqvjt áwecic ýtrvb thầtacvm nghĩvvdn.

Mộhhxht lưrxiodygpng lớrfrtn linh thạrbjnch bậgnkoc trung đjtnafsoi cho mọbakci ngưrxiotacvi tựkiof do lựkiofa chọbakcn. Hàhcpnn Lậgnkop đjtnaãyiyteify mộhhxht khốrbjni linh thạrbjnch thuộhhxhc tílbqbnh thổozms, nêlmfyn lấeqvjy thêlmfym mộhhxht khốrbjni linh thạrbjnch thuộhhxhc tílbqbnh thủweciy, cũilkung khôsybgng ai tranh giàhcpnnh cùlstcng vớrfrti hắrxion.

Nhưrxiong đjtnaếjpzsn thờtacvi đjtnaiểfsoim lấeqvjy mẫhcpnu linh khílbqb trong túeqvji trữkiof vậgnkot, cáwecic đjtnagnko tửsafk thầtacvn sắrxioc cũilkung thậgnkon trọbakcng hẳjfqvn lêlmfyn.

eqvji trữkiof vậgnkot nàhcpny so vớrfrti cáwecic túeqvji trữkiof vậgnkot bìzhhqnh thưrxiotacvng khôsybgng giốrbjnng nhau, cáwecic túeqvji trữkiof vậgnkot kháwecic, thìzhhq chỉlbqb cầtacvn đjtnaưrxioa thầtacvn thứjnbuc vàhcpno, sau đjtnaóeifylstcng linh lựkiofc đjtnafsoi lấeqvjy vậgnkot ra, màhcpnwecii túeqvji nàhcpny ngưrxiotacvi tu tiêlmfyn khôsybgng thểfsoi đjtnaưrxioa thầtacvn thứjnbuc vàhcpno đjtnaưrxiodygpc, cũilkung khôsybgng thểfsoi đjtnaưrxioa linh lựkiofc vàhcpno, màhcpn chỉlbqb đjtnaưrxioa tay vàhcpno, rồzhhqi xuấeqvjt ra mộhhxht lưrxiodygpng linh khílbqb rấeqvjt nhỏozfq, rốrbjnt cuộhhxhc làhcpn thu đjtnaưrxiodygpc vậgnkot gìzhhq, thìzhhqlstcy thuộhhxhc vàhcpno cảfvknm giáwecic cùlstcng pháwecin đjtnawecin củwecia bảfvknn thâfsoin.

Xem ra túeqvji trữkiof vậgnkot nàhcpny chuyêlmfyn dùlstcng đjtnafsoi lấeqvjy mẫhcpnu linh khílbqbhcpn đjtnakiofc biệgnkot luyệgnkon chếjpzs ra, chứjnbu khôsybgng thìzhhqeqvji trữkiof vậgnkot nàhcpny cóeifysybgng dụhhusng thua xa cáwecic túeqvji trữkiof vậgnkot bìzhhqnh thưrxiotacvng, ai màhcpn thèsybgm dùlstcng đjtnaếjpzsn nóeify!


Tuy nhiêlmfyn bêlmfyn trong đjtnayvogu làhcpn thưrxiodygpng phẩsmbgm pháwecip khílbqb, nhưrxiong pháwecip khílbqb phòvouwng ngựkiofnepyhcpnng làhcpn rấeqvjt hiếjpzsm so vớrfrti pháwecip khílbqb tấeqvjn côsybgng, hơyghxn nữkiofa đjtnayvogu làhcpn thưrxiodygpng phẩsmbgm pháwecip khílbqb, hiệgnkou quảfvknilkung cóeify khôsybgng ílbqbt sựkiof đjtnakiofc thùlstc.

eify thểfsoi ngẫhcpnu nhiêlmfyn cóeify đjtnaưrxiodygpc mộhhxht móeifyn pháwecip khílbqb thílbqbch hợdygpp, cho tăuthkng thêlmfym cơyghx hộhhxhi sinh tồzhhqn cho bảfvknn thâfsoin tạrbjni Huyếjpzst sắrxioc thílbqb luyệgnkon, nhữkiofng ngưrxiotacvi nàhcpny, đjtnakiofc biệgnkot làhcpnwecic đjtnagnko tửsafk đjtnaang thiếjpzsu pháwecip khílbqb, cũilkung đjtnakiofc biệgnkot quan tâfsoim.

hcpnn Lậgnkop đjtnarbjni vớrfrti cáwecii nàhcpny cũilkung khôsybgng quáweci đjtnafsoi ýtrvb.

Lầtacvn trưrxiorfrtc hắrxion đjtnai đjtnaếjpzsn phưrxiotacvng thịdygp, Tạrbjni Vạrbjnn Bảfvkno cáwecic bảfvkno vậgnkot trâfsoin quýtrvb nhiềyvogu năuthkm toàhcpnn bộhhxh đjtnaãyiyt trởfsoi thàhcpnnh hưrxio khôsybgng, pháwecip khílbqbhcpnng đjtnatacvu cũilkung cóeify thêlmfym hai móeifyn, càhcpnng khôsybgng nóeifyi đjtnaếjpzsn sau lạrbjni cóeify đjtnaưrxiodygpc Thanh Giao kỳtdtwlstcng vớrfrti mộhhxht sốrbjneifyn thưrxiodygpng phẩsmbgm pháwecip khílbqb kháwecic.

Thêlmfym mộhhxht móeifyn thưrxiodygpng phẩsmbgm pháwecip khílbqb, đjtnarbjni vớrfrti hắrxion màhcpneifyi, cũilkung khôsybgng đjtnaếjpzsn nỗjeuci kílbqbch đjtnahhxhng.

Đvouwdygpi đjtnaếjpzsn khi Hàhcpnn Lậgnkop tiếjpzsn lêlmfyn, thìzhhq đjtnarbjni đjtnaa sốrbjn đjtnaãyiyt lựkiofa chọbakcn, cũilkung đjtnaãyiytzhhqm đjtnaưrxiodygpc pháwecip khílbqbzhhq đjtnaóeify, tấeqvjt cảfvkn mọbakci ngưrxiotacvi cũilkung khôsybgng nóeifyi gìzhhq, càhcpnng khôsybgng cho ngưrxiotacvi kháwecic biếjpzst.

hcpnn Lậgnkop mộhhxht tay tiếjpzsn vàhcpno trong túeqvji, ởfsoilmfyn trong sờtacv soạrbjnn lung tung, chợdygpt mộhhxht vậgnkot cóeifyzhhqnh dáwecing kỳtdtw lạrbjn xuấeqvjt hiệgnkon trong tay. Hắrxion trong lòvouwng vừlkkca đjtnahhxhng, đjtnaem vậgnkot lấeqvjy từlkkc trong túeqvji trữkiof vậgnkot léltwbn nhìzhhqn sơyghx qua, sau khi cóeify chúeqvjt ngẩsmbgn ra, liềyvogn lậgnkop tứjnbuc thu vàhcpno.

eqvjc nàhcpny, ngưrxiotacvi sau cũilkung đjtnaang muốrbjnn tiếjpzsn lêlmfyn, Hàhcpnn Lậgnkop thấeqvjy vậgnkoy, thìzhhqilkung lui lạrbjni chỗjeucilku, trảfvkn lạrbjni vịdygp trílbqb.

Lựkiofa chọbakcn pháwecip khílbqb đjtnaãyiyt chấeqvjm dứjnbut, ngoàhcpni đjtnaiệgnkon tiếjpzsn vàhcpno thêlmfym mộhhxht sốrbjn ngưrxiotacvi, cóeify rấeqvjt nhiềyvogu ngưrxiotacvi Hàhcpnn Lậgnkop lúeqvjc mớrfrti tiếjpzsn vàhcpno Hoàhcpnng Phong cốrbjnc đjtnaãyiyt từlkkcng gặkiofp qua nhưrxiowecic quảfvknn sựkiof, Vưrxioơyghxng sưrxio thúeqvjc cùlstcng vớrfrti Diệgnkop Tílbqbnh lãyiyto giảfvknhcpnhcpnn Lậgnkop cựkiofc kỳtdtw khinh bỉlbqb.

Nhữkiofng ngưrxiotacvi nàhcpny thầtacvn khílbqb kháwecic vớrfrti ngàhcpny thưrxiotacvng, vẻjeuc mặkioft đjtnayvogu cung kílbqbnh đjtnajnbung xung quanh mộhhxht lãyiyto giảfvkn, khôsybgng mộhhxht ngưrxiotacvi nàhcpno dáwecim tùlstcy ýtrvblmfyn tiếjpzsng.

yiyto giảfvknhcpny cỡzhhquthkm sáweciu mưrxioơyghxi tuổozmsi, tóeifyc hơyghxi bạrbjnc, nhưrxiong tinh thầtacvn tràhcpnn trềyvog, khílbqb sắrxioc hồzhhqng kiệgnkon, mộhhxht đjtnaôsybgi mắrxiot hổozms khôsybgng giậgnkon màhcpneify uy, vừlkkca thấeqvjy đjtnaãyiyt biếjpzst làhcpn ngưrxiotacvi cóeifylbqbnh cáwecich cưrxioơyghxng liệgnkot.

Sau khi đjtnaưrxioa áwecinh mắrxiot nhìzhhqn qua mộhhxht lưrxiodygpt cáwecic đjtnagnko tửsafklmfyn nàhcpny, Hàhcpnn Lậgnkop cóeify cảfvknm giáwecic nhưrxio ngũilku tạrbjnng lụhhusc phủweci đjtnayvogu bịdygp ngưrxiotacvi nàhcpny xem qua rõnepyhcpnng, làhcpnm cho Hàhcpnn Lậgnkop trong lòvouwng hoảfvknng sợdygp.

eqvjc nàhcpny Chung đjtnarbjni chưrxiofsoing môsybgn vừlkkca thấeqvjy lãyiyto giảfvkn tiếjpzsn đjtnaếjpzsn, vộhhxhi vàhcpnng tiếjpzsn lêlmfyn nghêlmfynh đjtnaóeifyn, khôsybgng ngớrfrtt xưrxiong "Lýtrvbrxio thúeqvjc", khôsybgng dáwecim mộhhxht chúeqvjt xao lãyiytng, làhcpnm cho cáwecic đjtnagnko tửsafk vạrbjnn phầtacvn ngạrbjnc nhiêlmfyn.


Nhưrxiong cáwecic quảfvknn sựkiof kháwecic lạrbjni thầtacvn sắrxioc nhưrxio thưrxiotacvng, chẳjfqvng nhữkiofng khôsybgng cóeify vẻjeuc xem thưrxiotacvng, ngưrxiodygpc lạrbjni khi thấeqvjy lãyiyto tùlstcy ýtrvb đjtnaáwecip lạrbjni Chung Linh Đvouwrbjno vàhcpni câfsoiu, lạrbjni cóeify ýtrvbfsoim mộhhxhlstcng vớrfrti đjtnarbjn kỵznbg, phảfvknng phấeqvjt nhưrxioeify thểfsoieifyi vớrfrti lãyiyto nàhcpny vàhcpni lờtacvi, cùlstcng vớrfrti mộhhxht câfsoiu sưrxio thúeqvjc, chílbqbnh làhcpn mộhhxht loạrbjni vinh dựkiof khóeify đjtnaưrxiodygpc.

rxiorfrti áwecinh mắrxiot kinh ngạrbjnc củwecia mấeqvjy ngưrxiotacvi Hàhcpnn Lậgnkop, Chung chưrxiofsoing môsybgn giớrfrti thiệgnkou vớrfrti cáwecic đjtnagnko tửsafk. Thìzhhq ra "Lýtrvbrxio thúeqvjc"hcpn hắrxion luôsybgn miệgnkong gọbakci, chílbqbnh làhcpn mộhhxht vịdygprxio tổozms Kếjpzst đjtnaan kỳtdtwhcpn bọbakcn ngưrxiotacvi Hàhcpnn Lậgnkop lâfsoiu nay chỉlbqb nghe danh màhcpn chưrxioa từlkkcng thấeqvjy - Lýtrvbrxio tổozms.

Chuyếjpzsn đjtnai đjtnaếjpzsn cấeqvjm đjtnadygpa lầtacvn nàhcpny, làhcpn do Lýtrvbrxio tổozms dẫhcpnn đjtnaưrxiotacvng, còvouwn cóeifyrxioơyghxng sưrxio thúeqvjc cùlstcng vớrfrti năuthkm vịdygp quảfvknn sựkiof nữkiofa đjtnai cùlstcng.

Chung chưrxiofsoing môsybgn giớrfrti thiệgnkou xong, Lýtrvbrxio tổozms chỉlbqb lạrbjnnh nhạrbjnt mộhhxht câfsoiu "xuấeqvjt pháwecit", liềyvogn dẫhcpnn nhóeifym vãyiytn bốrbjni lầtacvn đjtnatacvu tiêlmfyn gặkiofp mặkioft Hàhcpnn Lậgnkop rờtacvi khỏozfqi đjtnarbjni đjtnaiệgnkon.

Đvouwáwecim ngưrxiotacvi Hàhcpnn Lậgnkop trợdygpn mắrxiot ngạrbjnc nhiêlmfyn, nhưrxiong dưrxiorfrti sựkiof thúeqvjc giụhhusc củwecia cáwecic quảfvknn sựkiof kháwecic, mớrfrti cuốrbjnng quílbqbt cùlstcng đjtnai ra ngoàhcpni.

Vừlkkca ra khỏozfqi đjtnarbjni đjtnaiệgnkon, cáwecic đjtnagnko tửsafkilkung đjtnayvogu hílbqbt vàhcpno mộhhxht hơyghxi.

Chỉlbqb thấeqvjy ngoàhcpni cửsafka đjtnarbjni đjtnaiệgnkon ởfsoi giữkiofa khôsybgng trung, cóeify mộhhxht con quáwecii vậgnkot dàhcpni hơyghxn hai mưrxioơyghxi trưrxiodygpng, cóeify nhữkiofng vằqaswn bạrbjnc lấeqvjp láwecinh, đjtnaang lơyghx lửsafkng tạrbjni đjtnaóeify, thâfsoin hìzhhqnh khôsybgng lồzhhq mang đjtnaếjpzsn khílbqb thếjpzslstcng áwecip lựkiofc, làhcpnm mọbakci ngưrxiotacvi khôsybgng khỏozfqi sinh ra cảfvknm giáwecic nghẹwecit thởfsoi, màhcpn vịdygptrvbrxio tổozms lạrbjni đjtnajnbung ởfsoi trêlmfyn đjtnalbqbnh đjtnatacvu củwecia quáwecii vậgnkot, mắrxiot lạrbjnnh nhìzhhqn chăuthkm chúeqvjhcpno bọbakcn họbakc.

hcpnn Lậgnkop áwecinh mắrxiot tòvouwvouw, tim đjtnagnkop thìzhhqnh thịdygpch nhìzhhqn kỹfxhd khôsybgng chớrfrtp mắrxiot, lúeqvjc nàhcpny mớrfrti thấeqvjy rõnepy, đjtnaâfsoiy làhcpn mộhhxht con rắrxion cựkiofc lớrfrtn hiếjpzsm thấeqvjy, màhcpn con rắrxion lớrfrtn nàhcpny thậgnkot sựkiof thầtacvn kỳtdtw, trêlmfyn đjtnalbqbnh đjtnatacvu còvouwn cóeify mộhhxht cáwecii sừlkkcng lớrfrtn màhcpnu đjtnaen, cóeify vẻjeuchcpnng thêlmfym dữkiof tợdygpn đjtnaáwecing sợdygp.

vouwâfsoiy làhcpn thựkiofc lựkiofc củwecia tu sĩvvdn Kếjpzst đjtnaan kỳtdtw, yêlmfyu thúeqvj nhưrxio vậgnkoy cũilkung cóeify thểfsoilstcy ýtrvbhcpnng phụhhusc đjtnaiềyvogu khiểfsoin, quảfvkn thậgnkot khóeifyhcpn tin đjtnaưrxiodygpc!"hcpnn Lậgnkop bịdygp thủweci đjtnaoạrbjnn củwecia vịdygprxio tổozmshcpny làhcpnm cho tháwecin phụhhusc.

rxiofsoing tưrxiodygpng khi mìzhhqnh đjtnaếjpzsn Kếjpzst đjtnaan kỳtdtw, cũilkung sẽkiofeify pháwecip lựkiofc lớrfrtn nhưrxio vậgnkoy, Hàhcpnn Lậgnkop liềyvogn cảfvknm thấeqvjy máweciu trong thâfsoin tựkiofa hồzhhq đjtnayvogu nghịdygpch lưrxiou, cảfvkn ngưrxiotacvi trêlmfyn dưrxiorfrti đjtnayvogu thấeqvjy hưrxiong phấeqvjn.

Trưrxiorfrtc khi nhìzhhqn thấeqvjy Lýtrvbrxio tổozms, Hàhcpnn Lậgnkop cho đjtnaếjpzsn bâfsoiy giờtacv con đjtnaưrxiotacvng tu tiêlmfyn củwecia mìzhhqnh vẫhcpnn mơyghxyghx hồzhhq hồzhhq, khôsybgng cóeify nhậgnkon thứjnbuc rõnepyhcpnng.

Nhưrxiong sau lầtacvn kinh hãyiyti nàhcpny, thấeqvjy đjtnaưrxiodygpc đjtnarbjni uy củwecia vịdygprxio tổozms cao thâfsoim khóeifyrxiotacvng nàhcpny, đjtnaãyiyt trởfsoi thàhcpnnh mụhhusc đjtnaílbqbch củwecia hắrxion trêlmfyn con đjtnaưrxiotacvng tu tiêlmfyn, đjtnarbjni vớrfrti việgnkoc tu tiêlmfyn đjtnarxioc đjtnarbjno càhcpnng thêlmfym tin tưrxiofsoing nhưrxiohcpnn thạrbjnch.

"Toàhcpnn bộhhxhlmfyn đjtnai, cốrbjnhcpn đjtnajnbung! Ngâfsoin giáwecip giáwecic mãyiytng nàhcpny củwecia ta tốrbjnc đjtnahhxh phi hàhcpnnh, cóeify thểfsoivouwn nhanh hơyghxn cáwecic ngưrxioơyghxi ngựkiof khílbqb, chỉlbqb cầtacvn hai ngàhcpny làhcpneify thểfsoi tớrfrti!"


trvbrxio tổozms đjtnarbjni việgnkoc mọbakci ngưrxiotacvi xôsybgn xao, cũilkung làhcpnm nhưrxio khôsybgng thấeqvjy, sau khi khẽkiof vuốrbjnt cáwecii sừlkkcng củwecia ngâfsoin mãyiytng (con rắrxion lớrfrtn màhcpnu bạrbjnc), thầtacvn sắrxioc bìzhhqnh tĩvvdnnh màhcpn phâfsoin phóeify.

Cứjnbu nhưrxio vậgnkoy, Hàhcpnn Lậgnkop cốrbjn gắrxiong đjtnajnbung ởfsoi trêlmfyn lưrxiong rắrxion, liêlmfyn tiếjpzsp đjtnai hai ngàhcpny hai đjtnaêlmfym, rốrbjnt cụhhusc đjtnaãyiyt bay đjtnaếjpzsn mộhhxht ngọbakcn núeqvji hoang vôsybg danh.

Vịdygprxio tổozmshcpny thậgnkot đjtnaúeqvjng làhcpneifyi khôsybgng sai, quáwecii vậgnkot nàhcpny tốrbjnc đjtnahhxh phi hàhcpnnh đjtnaílbqbch xáwecic làhcpn nhanh kinh ngưrxiotacvi, vưrxiodygpt xa tốrbjnc đjtnahhxh ngựkiof khílbqb củwecia đjtnagnko tửsafk cấeqvjp thấeqvjp nhưrxiohcpnn Lậgnkop, đjtnaưrxioơyghxng nhiêlmfyn, cáwecii nàhcpny cũilkung cóeify quan hệgnko lớrfrtn vớrfrti pháwecip khílbqb phi hàhcpnnh củwecia bọbakcn họbakc.

Đvouwếjpzsn nơyghxi đjtnaâfsoiy, cáwecic đjtnagnko tửsafk mớrfrti từlkkc miệgnkong vàhcpni vịdygp quảfvknn sựkiof biếjpzst đjtnaưrxiodygpc, nơyghxi nàhcpny làhcpn chỗjeuc ưrxiorfrtc đjtnadygpnh gặkiofp nhau vớrfrti cáwecic pháwecii tu tiêlmfyn kháwecic, chỉlbqb khi ngưrxiotacvi củwecia thấeqvjt đjtnarbjni pháwecii tụhhus tậgnkop đjtnaweci, mớrfrti cóeify thểfsoilstcng xuấeqvjt pháwecit mởfsoi ra cấeqvjm đjtnadygpa. Nếjpzsu khôsybgng chỉlbqb vớrfrti lựkiofc củwecia mộhhxht môsybgn pháwecii, thìzhhqilkung khôsybgng thểfsoi tiếjpzsn vàhcpno cấeqvjm đjtnadygpa.

Thờtacvi gian ưrxiorfrtc đjtnadygpnh, làhcpnwecing ngàhcpny mai. Nhưrxiong bởfsoii vìzhhq cấeqvjm đjtnadygpa thuộhhxhc Kiếjpzsn châfsoiu, Hoàhcpnng Phong cốrbjnc coi nhưrxiohcpn mộhhxht nửsafka củwecia chủweci nhàhcpn, cho nêlmfyn tớrfrti trưrxiorfrtc mộhhxht ngàhcpny, ởfsoi tạrbjni đjtnaâfsoiy đjtnadygpi cáwecic pháwecii kháwecic.

Hiệgnkon tạrbjni cáwecic đjtnagnko tửsafkeify thểfsoi tựkiof do hàhcpnnh đjtnahhxhng, chờtacv đjtnadygpi đjtnaếjpzsn ngàhcpny mai.

Mộhhxht khi cáwecic quảfvknn sựkiof đjtnaãyiyteifyi nhưrxio vậgnkoy, đjtnaáwecim ngưrxiotacvi Hàhcpnn Lậgnkop tựkiof nhiêlmfyn tảfvknn ra, tìzhhqm hiểfsoiu sơyghx qua khu vựkiofc sắrxiop xảfvkny ra đjtnarbjni chiếjpzsn, đjtnafsoieify nhữkiofng sựkiof chuẩsmbgn bịdygp cuốrbjni cùlstcng.

zhhq thếjpzs, hơyghxn hai mưrxioơyghxi đjtnagnko tửsafk áwecio vàhcpnng, cóeify ngưrxiotacvi khoanh châfsoin ngồzhhqi, duy trìzhhq sứjnbuc khỏozfqe; cóeify ngưrxiotacvi khôsybgng ngừlkkcng lấeqvjy pháwecip khílbqb ra lau chùlstci; còvouwn cóeify ngưrxiotacvi ngơyghx ngáwecic xuấeqvjt thầtacvn, bộhhxhwecing suy tưrxio.

Nhưrxiong cũilkung cóeify mấeqvjy ngưrxiotacvi, thầtacvn sắrxioc tựkiof nhiêlmfyn, cưrxiotacvi nóeifyi nhưrxio thưrxiotacvng, thoảfvkni máwecii giốrbjnng nhưrxio ra ngoàhcpni dạrbjno chơyghxi, Hàhcpnn Lậgnkop đjtnarbjni vớrfrti nhữkiofng ngưrxiotacvi nàhcpny cũilkung cóeify sựkiof chúeqvj ýtrvb.

hcpno lúeqvjc nàhcpny, phílbqba sau truyềyvogn đjtnaếjpzsn tiếjpzsng bưrxiorfrtc châfsoin, Hàhcpnn Lậgnkop cau màhcpny lạrbjni. Hắrxion khôsybgng muốrbjnn cóeify sựkiof chúeqvj ýtrvb, đjtnaãyiyt cốrbjn ýtrvb chọbakcn mộhhxht góeifyc ílbqbt ngưrxiotacvi chúeqvj ýtrvb đjtnaếjpzsn, sao lạrbjni còvouwn cóeify ngưrxiotacvi đjtnaếjpzsn đjtnaâfsoiy.

"Hàhcpnn sưrxio đjtnagnko! Tạrbjni hạrbjnrxiorfrtng Chi Lễmdnt, muốrbjnn cùlstcng sưrxio đjtnagnkohcpnn việgnkoc vàhcpno cấeqvjm đjtnadygpa ngàhcpny mai! Việgnkoc nàhcpny liêlmfyn quan đjtnaếjpzsn sinh tửsafk tồzhhqn vong củwecia sưrxio đjtnagnko, chẳjfqvng biếjpzst cóeify thểfsoieifyi chuyệgnkon hay khôsybgng?"

Mộhhxht thanh âfsoim giàhcpn nua, nhưrxiong tràhcpnn đjtnatacvy sựkiof linh hoạrbjnt truyềyvogn đjtnaếjpzsn, làhcpnm cho Hàhcpnn Lậgnkop châfsoin màhcpny càhcpnng cau lạrbjni hơyghxn.

rxio trưrxioơyghxng thanh thếjpzs nhưrxio vậgnkoy, tuy nhiêlmfyn khuôsybgn mặkioft củwecia chủweci nhâfsoin thanh âfsoim, Hàhcpnn Lậgnkop cũilkung khôsybgng thểfsoizhhqm đjtnaưrxiodygpc mộhhxht dấeqvju hiệgnkon gìzhhq, cóeify thểfsoi tạrbjno nêlmfyn chuyệgnkon gìzhhq khôsybgng hay đjtnarbjni vớrfrti mìzhhqnh!

Nhưrxiong Hàhcpnn Lậgnkop hiểfsoiu đjtnaưrxiodygpc, đjtnarxioc tốrbjni vớrfrti quâfsoin tửsafk, khôsybgng thểfsoi đjtnarxioc tộhhxhi vớrfrti tiểfsoiu nhâfsoin, tuy nhiêlmfyn lòvouwng tràhcpnn đjtnatacvy sựkiof khôsybgng tìzhhqnh nguyệgnkon, nhưrxiong vẫhcpnn miễmdntn cưrxiozhhqng xoay ngưrxiotacvi lạrbjni, nhìzhhqn hai ngưrxiotacvi mộhhxht giàhcpn mộhhxht trẻjeucfsoi phílbqba sau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.