Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 173 : Tụ tập

    trước sau   
gpron Lậrpxtp khi bịcrsd hỏzgzbi tớjtfci mộshqqt mựhkicc bảwpqzo khôwcxwng biếjvsst, khăubpxng khăubpxng khẳydpgng đestucrsdnh rằfgxsng tu vi ngàgproy nay tấpqpvt cảwpqz đestujvssu làgpro do khổgkbr tu màgpro thàgpronh, tạpdlyi sao tốjnfnc đestushqq tu luyệjnfnn kinh ngưcmmuestui thìgbhegpron Lậrpxtp bắzgzbt chưcmmujtfcc đestuem kỳsmsh ngộshqq đestuãydna đestuưcmmugkbrc chuẩxeran bịcrsd trưcmmujtfcc, chíwhntnh làgpro khi xưcmmua lúudxrc còxevsn thơphtqpqpvu từdknnng ăubpxn nhầcmmum mộshqqt quảwpqz lạpdly, giảwpqzng thuậrpxtt cho Vưcmmuơphtqng sưcmmu thúudxrc nghe, đestuem hếjvsst thảwpqzy trúudxrt lêgbhen đestucmmuu dịcrsd quảwpqz. Bởhkici vìgbhe xuấpqpvt hiệjnfnn tìgbhenh hìgbhenh nàgproy nêgbhen hắzgzbn đestudkrtc biệjnfnt tìgbhem cớjtfc đestujedvgproo chữojhza.

gpron Lậrpxtp biếjvsst lờestui nóoumvi dốjnfni khi cóoumv bảwpqzy phầcmmun thựhkicc, ba phầcmmun giảwpqz mớjtfci cóoumv thểjedvgprom cho ngưcmmuestui ta tin, cho nêgbhen hắzgzbn miêgbheu tảwpqz dịcrsd quảwpqz thựhkicc khôwcxwng phảwpqzi làgprocmmuhkicng tưcmmugkbrng khôwcxwng cóoumvphtq sởhkic, màgprogpro mộshqqt loạpdlyi tiêgbhen gia chi quảwpqz gọydpgi làgpro "Long Lâwehgn quảwpqz" thếjvss gian truyềjvssn lưcmmuu trăubpxm ngàgpron năubpxm nay, nghe nóoumvi ngưcmmuestui phụswchc dùfgbfng cóoumv thểjedv thoápxvdt thai hoápxvdn cốjnfnt, bạpdlych nhậrpxtt phi thăubpxng, thậrpxtt sựhkicoumv hay khôwcxwng cóoumv quảwpqz đestuóoumv, Hàgpron Lậrpxtp cũdxqlng khôwcxwng biếjvsst, dùfgbf sao cũdxqlng khôwcxwng ai châwehgn chíwhntnh phụswchc dùfgbfng qua.

Vịcrsdcmmuơphtqng sưcmmu thúudxrc nàgproy đestuãydna đestuydpgc nhiềjvssu thi thưcmmu, sau khi nghe Hàgpron Lậrpxtp kểjedv chuyệjnfnn dịcrsd quảwpqz, hai mắzgzbt tỏzgzba sápxvdng, đestuíwhntch thựhkicc từdknn mộshqqt nơphtqi nàgproo đestuóoumv đestuem ra mộshqqt quyểjedvn cổgkbr thưcmmu gọydpgi làgpro "Kỳsmsh vậrpxtt dịcrsd chíwhnt"gpro từdknn trong đestuóoumvgbhem đestuưcmmugkbrc "Long Lâwehgn quảwpqz" nhưcmmu lờestui Hàgpron Lậrpxtp nóoumvi, đestuãydnagprom cho lãydnao chấpqpvp nhậrpxtn.

Sựhkicgbhenh đestuếjvssn bưcmmujtfcc nàgproy, Hàgpron Lậrpxtp đestuưcmmuơphtqng nhiêgbhen làgpro thuậrpxtn thủgkbry thôwcxwi chu (xuôwcxwi nưcmmujtfcc đestuxeray thuyềjvssn) thừdknna nhậrpxtn, làgprom Vưcmmuơphtqng sưcmmu thúudxrc "híwhntc híwhntc" cảwpqzm thápxvdn khôwcxwng thôwcxwi.

gpron Lậrpxtp còxevsn nóoumvi cho đestujnfni phưcmmuơphtqng biếjvsst, khi quảwpqzgproy bịcrsdpxvdi xuốjnfnng, thìgbhewehgy lápxvd đestujvssu khôwcxwhxdzo màgpro chếjvsst ngay lậrpxtp tứpdlyc, cho dùfgbf tạpdlyi nơphtqi ban đestucmmuu tìgbhem lạpdlyi lầcmmun nữojhza, cũdxqlng tuyệjnfnt khôwcxwng cóoumv quảwpqz thứpdly hai. Cứpdly nhưcmmu vậrpxty liềjvssn hoàgpron toàgpron cắzgzbt đestupdlyt ýeofl niệjnfnm trong đestucmmuu củgkbra đestujnfni phưcmmuơphtqng sau khi nghe đestuưcmmugkbrc muốjnfnn đestui tìgbhem, hoàgpron toàgpron ngăubpxn chặdkrtn lờestui lẽjslm tiếjvssp theo củgkbra đestujnfni phưcmmuơphtqng.

Liêgbhen quan đestuếjvssn đestuiềjvssu nàgproy, cóoumv thểjedvoumvxevsng tham nổgkbri lêgbhen hay khôwcxwng, tin tưcmmuhkicng làgpro thựhkicc, ưcmmujtfcc muốjnfnn đestui tìgbhem tiêgbhen quảwpqz thứpdly hai ởhkic đestucrsda phưcmmuơphtqng khápxvdc, vậrpxty mặdkrtc kệjnfn việjnfnc củgkbra lãydnao, đestujedv đestujnfni phưcmmuơphtqng tựhkicgbhenh bậrpxtn rộshqqn đestui tìgbhem đestui.


phtqn nữojhza Hàgpron Lậrpxtp rấpqpvt rõgbhegprong, đestudknnng xem vịcrsdcmmuơphtqng sưcmmu thúudxrc ởhkic trưcmmujtfcc mặdkrtt hắzgzbn, hoàgpron toàgpron làgpro bộshqqpxvdng thựhkicc sựhkic, đestushqqt nhiêgbhen hiểjedvu ra. Trêgbhen thựhkicc tếjvss, nhữojhzng lờestui nàgproy cóoumvgprom cho đestujnfni phưcmmuơphtqng tin tưcmmuhkicng vàgproi phầcmmun hay khôwcxwng, trong lòxevsng Hàgpron Lậrpxtp thựhkicc khôwcxwng đestujedv ýeofl bao nhiêgbheu.

Phỏzgzbng chừdknnng đestujnfni phưcmmuơphtqng trong lúudxrc đestuóoumvdxqlng bápxvdn tíwhntn bápxvdn nghi, nửshqqa tin nửshqqa ngờestu. Vìgbhe thếjvss đestujnfni vớjtfci vịcrsdcmmuơphtqng sưcmmu thúudxrc nàgproy, Hàgpron Lậrpxtp vềjvss sau cóoumv thểjedv trápxvdnh đestuưcmmugkbrc liềjvssn trápxvdnh, cóoumv thểjedv trốjnfnn đestuưcmmugkbrc liềjvssn trốjnfnn, đestujedvwehgm chúudxr ýeofl mộshqqt chúudxrt, trápxvdnh bịcrsd đestujnfni phưcmmuơphtqng nhìgbhen ra cápxvdi gìgbhe.

Nhưcmmung Hàgpron Lậrpxtp tin tưcmmuhkicng rằfgxsng, chỉxorn cầcmmun Trúudxrc Cơphtq thàgpronh côwcxwng, tiếjvssn vàgproo Trúudxrc Cơphtq kỳsmsh thìgbhe thâwehgn phậrpxtn củgkbra hắzgzbn liềjvssn khápxvdc đestui. Cho dùfgbf trong tâwehgm củgkbra Vưcmmuơphtqng sưcmmu thúudxrc cóoumv nghi hoặdkrtc, cũdxqlng sẽjslm khôwcxwng dễpdlygprong chọydpgc tớjtfci mìgbhenh, tu tiêgbhen giớjtfci dùfgbf sao cũdxqlng lấpqpvy thựhkicc lựhkicc đestujedvoumvi chuyệjnfnn.

gbhe thếjvssgpron Lậrpxtp thậrpxtt vấpqpvt vảwpqz đestuem vấpqpvn đestujvsswcxwng phápxvdp chíwhntnh mìgbhenh đestuápxvdnh lừdknna cho qua, màgprocmmuơphtqng sưcmmu thúudxrc cũdxqlng khôwcxwng biếjvsst làgprooumv hay khôwcxwng bởhkici vìgbhe vừdknna rồxorni gâwehgy sứpdlyc éhxdzp mộshqqt phen đestujnfni vớjtfci Hàgpron Lậrpxtp nêgbhen quay lạpdlyi xin lỗckbgi, khôwcxwng cóoumv chúudxrt ýeofl tứpdlygprom khóoumvgpron Lậrpxtp bápxvdo danh, dễpdlygprong hoàgpron thàgpronh mọydpgi thủgkbr tụswchc cho hắzgzbn, còxevsn dặdkrtn dòxevs mộshqqt íwhntt đestuiềjvssu cầcmmun chúudxr ýeofl trong chuyếjvssn đestui tham gia cấpqpvm đestucrsda nàgproy, đestujedv hắzgzbn sớjtfcm cóoumv chúudxrt chuẩxeran bịcrsd.

gpron Lậrpxtp cảwpqzm ơphtqn luôwcxwn miệjnfnng, sau đestuóoumvpxvdo từdknn ly khai.

Sau khi hắzgzbn trởhkic vềjvss, lêgbhen tiếjvssng kêgbheu gọydpgi tiểjedvu lãydnao đestucmmuu, đestuem côwcxwng tápxvdc dưcmmugkbrc viêgbhen tạpdlym thờestui tốjnfnng khứpdly, đestujedv toàgpron tâwehgm toàgpron ýeofl chuẩxeran bịcrsd Huyếjvsst sắzgzbc thíwhnt luyệjnfnn.

Tiểjedvu lãydnao đestucmmuu sau khi nghe xong việjnfnc nàgproy, nửshqqa ngàgproy khôwcxwng nóoumvi gìgbhe, dùfgbfng mộshqqt loạpdlyi ápxvdnh mắzgzbt khápxvdc thưcmmuestung "ngưcmmuơphtqi nhấpqpvt đestucrsdnh chếjvsst", nhìgbhen thẳydpgng Hàgpron Lậrpxtp làgprom hắzgzbn trong lòxevsng sợgkbrydnai rấpqpvt lâwehgu.

Nhưcmmung cóoumv việjnfnc ngoàgproi ýeofl muốjnfnn củgkbra hắzgzbn, vịcrsdydnacmmupxvd đestushqqt nhiêgbhen trưcmmujtfcc khi ly khai, khôwcxwng nóoumvi hai lờestui, néhxdzm cho Hàgpron Lậrpxtp hai bìgbhenh đestuan dưcmmugkbrc, lạpdlynh lùfgbfng nóoumvi mộshqqt câwehgu: "Mộshqqt bìgbhenh uốjnfnng vàgproo, mộshqqt bìgbhenh xoa ngoàgproi da" Xong vẻshqq mặdkrtt vẫugsin lãydnanh đestupdlym, ngựhkic khíwhnt bay đestui.

gpronh đestushqqng nàgproy làgprom cho Hàgpron Lậrpxtp trong lòxevsng cóoumv chúudxrt ấpqpvm ápxvdp.

Trảwpqzi qua hai năubpxm ởhkic chung, hắzgzbn đestuãydna hiểjedvu rằfgxsng tiểjedvu lãydnao đestucmmuu nàgproy, tuy tíwhntnh tìgbhenh cóoumv chúudxrt cổgkbr quápxvdi, nhữojhzng làgpro ngưcmmuestui diệjnfnn lãydnanh tâwehgm nhiệjnfnt (mặdkrtt lạpdlynh tim nóoumvng), chỉxornoumv chúudxrt trầcmmum mêgbhegproo thuậrpxtt luyệjnfnn đestuan. Hiệjnfnn tạpdlyi đestujnfni đestuãydnai vớjtfci hắzgzbn nhưcmmu thếjvss, rõgbhegprong làgpro vịcrsdydnacmmupxvddxqlng đestuãydna xem hắzgzbn nhưcmmu con chápxvdu, Hàgpron Lậrpxtp cóoumv chúudxrt cảwpqzm đestushqqng.

Trưcmmujtfcc ba ngàgproy chuyếjvssn đestui cấpqpvm đestucrsda diễpdlyn ra, Vưcmmuơphtqng sưcmmu thúudxrc rúudxrt cuộshqqc cấpqpvp phápxvdt cho Hàgpron Lậrpxtp tíwhntn phùfgbf, thúudxrc giụswchc hắzgzbn tiếjvssn đestuếjvssn tậrpxtp hợgkbrp tạpdlyi nghịcrsd sựhkic đestupdlyi đestuiệjnfnn, chuẩxeran bịcrsd xuấpqpvt phápxvdt.

gpron Lậrpxtp đestuếjvssn nơphtqi đestuâwehgy, đestujnfn tửshqqpxvdo danh tham gia Huyếjvsst sắzgzbc thíwhnt luyệjnfnn, cũdxqlng tậrpxtp hợgkbrp tạpdlyi nơphtqi nàgproy, đestuápxvdnh giápxvd, dòxevshxdzt lẫugsin nhau.

Đejhfjnfn tửshqq Luyệjnfnn Khíwhnt kỳsmsh cảwpqz Hoàgprong Phong cốjnfnc vưcmmugkbrt qua vạpdlyn ngưcmmuestui, Hàgpron Lậrpxtp tựhkic nhiêgbhen sẽjslm khôwcxwng biếjvsst hếjvsst. Nhưcmmung trong đestuóoumv xuấpqpvt hiệjnfnn mộshqqt nữojhz nhâwehgn màgprogpron Lậrpxtp quen thuộshqqc đestuếjvssn mứpdlyc khôwcxwng thểjedvgproo quen thuộshqqc hơphtqn nữojhza, Hàgpron Lậrpxtp khôwcxwng chỉxorn biếjvsst ngưcmmuestui con gápxvdi nàgproy, hơphtqn nữojhza toàgpron thâwehgn cũdxqlng bịcrsd hắzgzbn nhìgbhen qua vàgprodxqlng đestuãydna chiếjvssm tiệjnfnn nghi qua, chíwhntnh làgpro vịcrsd Trầcmmun sưcmmu muộshqqi suýeoflt chúudxrt nữojhza bịcrsdgbhen Lụswchc sưcmmu huynh mêgbhe gian.


Lạpdlyi nóoumvi tiếjvssp, sau khi "Lụswchc sưcmmu huynh" bịcrsdgpron Lậrpxtp xửshqqeofl, thậrpxtt đestuúudxrng làgpro khiếjvssn cho Hoàgprong Phong cốjnfnc mộshqqt hồxorni ồxornn àgproo nho nhỏzgzb. Ngưcmmuestui nàgproy tuy chưcmmua tiếjvssn vàgproo Trúudxrc Cơphtq, nhưcmmung chung quy làgpro mộshqqt ngưcmmuestui sởhkic hữojhzu dịcrsd linh căubpxn, tạpdlyi Hoàgprong Phong cốjnfnc làgpro đestujnfn tửshqq cấpqpvp thấpqpvp đestuưcmmugkbrc thưcmmugkbrng tầcmmung cựhkicc kỳsmsh chúudxr ýeofl.

gpro Trầcmmun sưcmmu muộshqqi sau khi trởhkic vềjvss, chẳydpgng biếjvsst bắzgzbt nguồxornn từdknnwehgm lýeofl sao đestuóoumv, vẫugsin chưcmmua hưcmmujtfcng ngưcmmuestui khápxvdc nhắzgzbc tớjtfci chuyệjnfnn trảwpqzi qua đestuêgbhem đestuóoumv, khôwcxwng nóoumvi gìgbhe cảwpqz.

Cứpdly nhưcmmu vậrpxty, Lụswchc sưcmmu huynh trong thờestui gian dàgproi biếjvssn mấpqpvt khôwcxwng thấpqpvy, bịcrsd liệjnfnt vàgproo nhữojhzng ngưcmmuestui bịcrsd mấpqpvt tíwhntch đestuưcmmugkbrc xửshqqeofl. Trảwpqzi qua liêgbhen hệjnfn xung quanh trong môwcxwn phápxvdi, sau khi tìgbhem kiếjvssm, khôwcxwng đestupdlyt đestuưcmmugkbrc kếjvsst quảwpqzgbhe, dầcmmun dầcmmun cho qua.

Sựhkicgbhenh ngưcmmuestui trong cốjnfnc tựhkic nhiêgbhen mấpqpvt tíwhntch nhưcmmu vậrpxty, trưcmmujtfcc kia khôwcxwng phảwpqzi khôwcxwng cóoumv phápxvdt sinh, Lụswchc sưcmmu huynh khôwcxwng phảwpqzi làgpro ngưcmmuestui ngộshqq nạpdlyn đestucmmuu tiêgbhen, cũdxqlng tuyệjnfnt khôwcxwng phảwpqzi làgpro ngưcmmuestui cuốjnfni cùfgbfng.

Đejhfgkbri khi sóoumvng gióoumv qua đestui, trong Hoàgprong Phong cốjnfnc khôwcxwng ai nhắzgzbc tớjtfci vịcrsd Lụswchc sưcmmu huynh nàgproy nữojhza, căubpxn bảwpqzn giốjnfnng nhưcmmu khôwcxwng cóoumv tồxornn tạpdlyi. Tìgbhenh hìgbhenh nàgproy làgprom Hàgpron Lậrpxtp thởhkic phàgproo nhẹwofl nhõgbhem, nhưcmmung cũdxqlng cảwpqzm nhậrpxtn đestuưcmmugkbrc mộshqqt luồxornng hàgpron ýeofl lạpdlynh băubpxng.

Ngưcmmuestui tu tiêgbhen quảwpqz nhiêgbhen làgpro ngưcmmuestui hoàgpron toàgpron đestuoạpdlyn tìgbhenh tuyệjnfnt dụswchc, nếjvssu cóoumv mộshqqt ngàgproy hắzgzbn mấpqpvt tíwhntch, tìgbhenh cảwpqznh phảwpqzn ứpdlyng trong môwcxwn phápxvdi còxevsn khôwcxwng bằfgxsng lầcmmun nàgproy đestuâwehgu! Hơphtqn phâwehgn nửshqqa làgpro trong chớjtfcp mắzgzbt đestuem hắzgzbn vứpdlyt bỏzgzb khỏzgzbi nãydnao bộshqq, tuyệjnfnt sẽjslm khôwcxwng cốjnfn sứpdlyc nghe xem nơphtqi hạpdly lạpdlyc củgkbra hắzgzbn.

Xem ra từdknn khi tiếjvssn nhậrpxtp môwcxwn phápxvdi đestuếjvssn nay, vẫugsin làgpro thuộshqqc hàgprong cấpqpvp thấpqpvp, thápxvdi đestushqq cẩxeran thậrpxtn tuyệjnfnt khôwcxwng cóoumv sai.

fgbf sao con đestuưcmmuestung tu tiêgbhen dàgproi nhưcmmu vậrpxty, sựhkic việjnfnc ngoàgproi ýeofl muốjnfnn phápxvdt sinh rấpqpvt lớjtfcn, nếjvssu bảwpqzn thâwehgn lạpdlyi rưcmmujtfcc lấpqpvy sựhkic chúudxr ýeofl củgkbra ngưcmmuestui khápxvdc, làgprom ra tròxevs ngu ngốjnfnc nổgkbri bậrpxtt, đestujnfni vớjtfci loạpdlyi ngưcmmuestui tu tiêgbhen cấpqpvp thấpqpvp khôwcxwng cóoumv bốjnfni cảwpqznh cùfgbfng ngưcmmuestui chốjnfnng lưcmmung nhưcmmu hắzgzbn, tùfgbfy thờestui trêgbhen con đestuưcmmuestung tu tiêgbhen bịcrsd nhữojhzng thếjvss lựhkicc cưcmmuestung đestupdlyi khôwcxwng thểjedv chốjnfnng cựhkicoumvp chếjvsst. Màgpro kiếjvssp sau lạpdlyi đestui trêgbhen con đestuưcmmuestung tu tiêgbhen, cóoumv thếjvsswhntnh làgpro thấpqpvp cơphtq hồxorn nhưcmmu khôwcxwng cóoumv.

Vốjnfnn đestujnfni vớjtfci việjnfnc chuyểjedvn thếjvss trọydpgng sinh nàgproy Hàgpron Lậrpxtp ban đestucmmuu cũdxqlng khôwcxwng tin, nhưcmmung từdknn khi tiếjvssp xúudxrc vớjtfci tu tiêgbhen giớjtfci, cũdxqlng bắzgzbt đestucmmuu trởhkicgbhen bápxvdn tíwhntn bápxvdn nghi.

Thầcmmun thápxvdi củgkbra Trầcmmun sưcmmu muộshqqi cùfgbfng trưcmmujtfcc kia rõgbhegprong bấpqpvt đestuxornng, khôwcxwng biếjvsst cóoumv phảwpqzi do việjnfnc tìgbhenh lữojhz phảwpqzn bộshqqi đestuwpqzwhntch, cảwpqz ngưcmmuestui khôwcxwng tôwcxw đestuiểjedvm, trởhkicgbhen lãydnanh diễpdlym, cảwpqz ngưcmmuestui toápxvdt ra hơphtqi thởhkic ngưcmmuestui lạpdly khôwcxwng nêgbhen lạpdlyi gầcmmun, làgprom vàgproi thanh niêgbhen bịcrsd hấpqpvp dẫugsin bởhkici dung mạpdlyo, ýeofl đestuxorn muốjnfnn tiếjvssn lêgbhen nóoumvi chuyệjnfnn, thấpqpvt vọydpgng màgpro trởhkic vềjvss.

dxqlng khôwcxwng cóoumv nam nhâwehgn nàgproo thểjedv hiệjnfnn sựhkic khinh rẻshqq, biểjedvu tìgbhenh lãydnanh ngạpdlyo nàgproy chẳydpgng nhữojhzng khôwcxwng làgprom giảwpqzm vẻshqq đestuwoflp củgkbra nàgprong, ngưcmmugkbrc lạpdlyi càgprong tăubpxng thêgbhem vàgproi phầcmmun mịcrsd lựhkicc thầcmmun bíwhnt, làgprom cho cápxvdc nam đestujnfn tửshqq xung quanh tấpqpvt cảwpqz đestujvssu liêgbhen tụswchc léhxdzn trộshqqm nhìgbhen. Loạpdlyi mịcrsd lựhkicc nàgproy so vớjtfci hìgbhenh tưcmmugkbrng nhưcmmu mộshqqt con chim nhỏzgzb trưcmmujtfcc mặdkrtt Lụswchc sưcmmu huynh lúudxrc trưcmmujtfcc củgkbra nàgprong, hấpqpvp dẫugsin hơphtqn rấpqpvt nhiềjvssu.

Nhưcmmung Hàgpron Lậrpxtp sau khi nhìgbhen qua, trong lòxevsng khôwcxwng ngừdknnng cưcmmuestui khổgkbr.

Khôwcxwng cầcmmun hỏzgzbi, trêgbhen thếjvss gian cũdxqlng cóoumv rấpqpvt nhiềjvssu nữojhz tửshqq bịcrsd nam nhâwehgn hạpdlyi, nếjvssu đestuãydna trảwpqzi qua lầcmmun trưcmmujtfcc bịcrsdgbhenh lữojhz phảwpqzn bộshqqi, chỉxorn sợgkbr rằfgxsng ngưcmmuestui con gápxvdi nàgproy sẽjslm khôwcxwng dễpdlygprong sửshqq dụswchng nhan sắzgzbc đestujnfni vớjtfci nam nhâwehgn, thậrpxtm chíwhnt cảwpqz đestuestui côwcxw đestushqqc cũdxqlng nóoumvi khôwcxwng chừdknnng.

Vịcrsd Trầcmmun sưcmmu muộshqqi nàgproy vẫugsin chưcmmua nhậrpxtn ra Hàgpron Lậrpxtp đestuếjvssn, Hàgpron Lậrpxtp cốjnfn ýeofl tạpdlyi trưcmmujtfcc mặdkrtt nàgprong đestui lạpdlyi vàgproi vòxevsng, kếjvsst quảwpqzgbhem đestuưcmmujtfcc ápxvdnh mắzgzbt lạpdlynh nhưcmmuubpxng củgkbra đestujnfni phưcmmuơphtqng, hiểjedvn nhiêgbhen nàgprong cho Hàgpron Lậrpxtp cốjnfn ýeofl tạpdlyi trưcmmujtfcc mặdkrtt nàgprong phôwcxw trưcmmuơphtqng.

gpron Lậrpxtp thởhkic phàgproo nhẹwofl nhõgbhem, mêgbhe huyễpdlyn lựhkicc củgkbra Hợgkbrp Hoan đestuan quảwpqz nhiêgbhen lợgkbri hạpdlyi, nàgprong đestujnfni vớjtfci hắzgzbn khôwcxwng lưcmmuu lạpdlyi mộshqqt đestuiểjedvm ấpqpvn tưcmmugkbrng nàgproo, cứpdly nhưcmmu vậrpxty, đestuiểjedvm lo lắzgzbng cuốjnfni cùfgbfng cũdxqlng hoàgpron toàgpron bịcrsd tiêgbheu trừdknn.

Tuy nhiêgbhen, ngẫugsim lạpdlyi đestuêgbhem nọydpggprong ta nóoumvng rựhkicc nhưcmmu lửshqqa cùfgbfng vớjtfci bộshqqpxvdng mêgbhe ngưcmmuestui củgkbra thâwehgn thểjedvwhntch lõgbhea, lạpdlyi nhìgbhen xem Trầcmmun sưcmmu muộshqqi lãydnanh nhưcmmugkbrc băubpxng sưcmmuơphtqng hôwcxwm nay, trong lòxevsng Hàgpron Lậrpxtp hơphtqi cóoumv chúudxrt hỏzgzba nhiệjnfnt cùfgbfng tiếjvssc nuốjnfni.

Lạpdlyi nóoumvi tiếjvssp, đestujnfni phưcmmuơphtqng tham gia lầcmmun Huyếjvsst sắzgzbc thíwhnt luyệjnfnn nàgproy, hơphtqn phâwehgn nửshqqa chíwhntnh làgpro do mìgbhenh ban tặdkrtng. Sau khi mấpqpvt Trúudxrc Cơphtq đestuan nàgprong nếjvssu muốjnfnn Trúudxrc Cơphtqdxqlng chỉxornoumv tựhkicgbhenh ra tay tựhkicgbhem lấpqpvy. Dùfgbf sao chuyếjvssn đestui cấpqpvm đestucrsda lầcmmun nàgproy chíwhntnh làgpro mộshqqt con đestuưcmmuestung cóoumv thểjedvgbhem đestuưcmmugkbrc Trúudxrc Cơphtq đestuan.

gpro đestujnfn tửshqq Hoàgprong Phong cốjnfnc tham gia chuyếjvssn đestui cấpqpvm đestucrsda lầcmmun nàgproy đestuưcmmugkbrc xưcmmung thựhkicc sựhkicgpro nhâwehgn cưcmmuestung mãydna trápxvdng, tinh duệjnfn đestupdlyi xuấpqpvt chíwhntnh làgpropxvdc đestujnfn tửshqq đestuxornnh phong tầcmmung mưcmmuestui ba, cóoumvphtqn năubpxm, sápxvdu ngưcmmuestui.

xevsn lạpdlyi cápxvdc đestujnfn tửshqq khápxvdc đestua sốjnfndxqlng làgpro tầcmmung mưcmmuestui hai, Trầcmmun sưcmmu muộshqqi chíwhntnh làgpro ngưcmmuestui cóoumv trìgbhenh đestushqq bậrpxtc trung tầcmmung mưcmmuestui hai.

Cuốjnfni cùfgbfng, đestujnfn tửshqq tầcmmung mưcmmuestui mộshqqt chỉxornoumv ba ngưcmmuestui. Trừdknngpron Lậrpxtp làgpro ngoạpdlyi lệjnfn, còxevsn cóoumv mộshqqt vịcrsdydnao giảwpqz đestucmmuu tóoumvc hoa râwehgm khápxvdc cùfgbfng mộshqqt tiểjedvu tửshqq khoảwpqzng mưcmmuestui sápxvdu, mưcmmuestui bảwpqzy tuổgkbri làgprom cho Hàgpron Lậrpxtp trong lòxevsng mộshqqt trậrpxtn ớjtfcn lạpdlynh. Bọydpgn họydpg ba ngưcmmuestui đestupdlyi khápxvdi theo nhưcmmu truyềjvssn thuyếjvsst chíwhntnh làgpro vậrpxtt hy sinh.

Dựhkica theo lệjnfn thưcmmuestung lúudxrc trưcmmujtfcc, đestujnfn tửshqq cấpqpvp thấpqpvp bảwpqzy đestupdlyi phápxvdi cóoumv thểjedv đestui vàgproo cấpqpvm đestucrsda khôwcxwng thểjedvcmmugkbrt quápxvd hai mưcmmuơphtqi lăubpxm ngưcmmuestui, chỉxornoumv thểjedv íwhntt hơphtqn chứpdly khôwcxwng thểjedv nhiềjvssu hơphtqn. Vàgproi lầcmmun trưcmmujtfcc, căubpxn bảwpqzn làgpro gom khôwcxwng đestugkbr nhâwehgn sốjnfn, thưcmmuestung thưcmmuestung chỉxornoumvcmmuestui mấpqpvy ngưcmmuestui tham gia Huyếjvsst sắzgzbc thíwhnt luyệjnfnn.

Nhưcmmung lầcmmun nàgproy chẳydpgng nhữojhzng nhâwehgn sốjnfn đestupdlyt tớjtfci giớjtfci hạpdlyn lớjtfcn nhấpqpvt, lạpdlyi cóoumv nhữojhzng đestujnfn tửshqq tinh nhuệjnfn xuấpqpvt hiệjnfnn, hếjvsst thảwpqzy đestujvssu biểjedvu hiệjnfnn rõgbhegprong rằfgxsng lầcmmun đestui hápxvdi thảwpqzo dưcmmugkbrc nàgproy tuyệjnfnt đestujnfni vưcmmugkbrt qua tiêgbheu chuẩxeran bìgbhenh thưcmmuestung củgkbra mấpqpvy lầcmmun trưcmmujtfcc đestuóoumv, khảwpqzubpxng nhâwehgn sốjnfn sốjnfnng sóoumvt, khẳydpgng đestucrsdnh íwhntt hơphtqn mộshqqt phầcmmun tưcmmu.

Thấpqpvy đestuưcmmugkbrc tìgbhenh cảwpqznh đestuãydna đestuưcmmugkbrc đestupxvdn trưcmmujtfcc nàgproy, Hàgpron Lậrpxtp ngoạpdlyi trừdknn trong lòxevsng mắzgzbng to, cũdxqlng khôwcxwng thểjedvgprom gìgbhe! Khôwcxwng cầcmmun hỏzgzbi cũdxqlng khẳydpgng đestucrsdnh rằfgxsng mấpqpvy đestujnfn tửshqq tinh nhuệjnfngproy đestuưcmmugkbrc cao tầcmmung trong môwcxwn phápxvdi hứpdlya tưcmmuhkicng thưcmmuhkicng rấpqpvt hậrpxtu, nếjvssu khôwcxwng cũdxqlng sẽjslm khôwcxwng xuấpqpvt hiệjnfnn tạpdlyi nơphtqi đestuâwehgy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.