Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 173 : Tụ tập

    trước sau   
advvn Lậpuoip khi bịcjlp hỏhqehi tớiqwci mộrlnwt mựojcic bảwiogo khôkxleng biếncgnt, khăczdyng khăczdyng khẳfheong đcctzcjlpnh rằyxjgng tu vi ngàadvvy nay tấbepqt cảwiog đcctzvnsxu làadvv do khổowhj tu màadvv thàadvvnh, tạfpwhi sao tốutkzc đcctzrlnw tu luyệfueun kinh ngưszgkdeqyi thìemmpadvvn Lậpuoip bắwzbet chưszgkiqwcc đcctzem kỳsalc ngộrlnw đcctzãkxle đcctzưszgkmnyyc chuẩtwjjn bịcjlp trưszgkiqwcc, chígmibnh làadvv khi xưszgka lútbqtc còvuhnn thơrmktbepqu từvuhnng ăczdyn nhầcuumm mộrlnwt quảwiog lạfpwh, giảwiogng thuậpuoit cho Vưszgkơrmktng sưszgk thútbqtc nghe, đcctzem hếncgnt thảwiogy trútbqtt lêwnqnn đcctzcuumu dịcjlp quảwiog. Bởjtrri vìemmp xuấbepqt hiệfueun tìemmpnh hìemmpnh nàadvvy nêwnqnn hắwzben đcctzyxjgc biệfueut tìemmpm cớiqwc đcctzgmibadvvo chữlcioa.

advvn Lậpuoip biếncgnt lờdeqyi nólrdzi dốutkzi khi cólrdz bảwiogy phầcuumn thựojcic, ba phầcuumn giảwiog mớiqwci cólrdz thểgmibadvvm cho ngưszgkdeqyi ta tin, cho nêwnqnn hắwzben miêwnqnu tảwiog dịcjlp quảwiog thựojcic khôkxleng phảwiogi làadvvszgkjtrrng tưszgkmnyyng khôkxleng cólrdzrmkt sởjtrr, màadvvadvv mộrlnwt loạfpwhi tiêwnqnn gia chi quảwiog gọdyfei làadvv "Long Lâvnsxn quảwiog" thếncgn gian truyềvnsxn lưszgku trăczdym ngàadvvn năczdym nay, nghe nólrdzi ngưszgkdeqyi phụvsxnc dùztzong cólrdz thểgmib thoázufot thai hoázufon cốutkzt, bạfpwhch nhậpuoit phi thăczdyng, thậpuoit sựojcilrdz hay khôkxleng cólrdz quảwiog đcctzólrdz, Hàadvvn Lậpuoip cũorejng khôkxleng biếncgnt, dùztzo sao cũorejng khôkxleng ai châvnsxn chígmibnh phụvsxnc dùztzong qua.

Vịcjlpszgkơrmktng sưszgk thútbqtc nàadvvy đcctzãkxle đcctzdyfec nhiềvnsxu thi thưszgk, sau khi nghe Hàadvvn Lậpuoip kểgmib chuyệfueun dịcjlp quảwiog, hai mắwzbet tỏhqeha sázufong, đcctzígmibch thựojcic từvuhn mộrlnwt nơrmkti nàadvvo đcctzólrdz đcctzem ra mộrlnwt quyểgmibn cổowhj thưszgk gọdyfei làadvv "Kỳsalc vậpuoit dịcjlp chígmib"advv từvuhn trong đcctzólrdzemmpm đcctzưszgkmnyyc "Long Lâvnsxn quảwiog" nhưszgk lờdeqyi Hàadvvn Lậpuoip nólrdzi, đcctzãkxleadvvm cho lãkxleo chấbepqp nhậpuoin.

Sựojciemmpnh đcctzếncgnn bưszgkiqwcc nàadvvy, Hàadvvn Lậpuoip đcctzưszgkơrmktng nhiêwnqnn làadvv thuậpuoin thủvdrsy thôkxlei chu (xuôkxlei nưszgkiqwcc đcctztwjjy thuyềvnsxn) thừvuhna nhậpuoin, làadvvm Vưszgkơrmktng sưszgk thútbqtc "hígmibc hígmibc" cảwiogm tházufon khôkxleng thôkxlei.

advvn Lậpuoip còvuhnn nólrdzi cho đcctzutkzi phưszgkơrmktng biếncgnt, khi quảwiogadvvy bịcjlpzufoi xuốutkzng, thìemmpvnsxy lázufo đcctzvnsxu khôkxleczdyo màadvv chếncgnt ngay lậpuoip tứvabdc, cho dùztzo tạfpwhi nơrmkti ban đcctzcuumu tìemmpm lạfpwhi lầcuumn nữlcioa, cũorejng tuyệfueut khôkxleng cólrdz quảwiog thứvabd hai. Cứvabd nhưszgk vậpuoiy liềvnsxn hoàadvvn toàadvvn cắwzbet đcctzvabdt ýfeol niệfueum trong đcctzcuumu củvdrsa đcctzutkzi phưszgkơrmktng sau khi nghe đcctzưszgkmnyyc muốutkzn đcctzi tìemmpm, hoàadvvn toàadvvn ngăczdyn chặyxjgn lờdeqyi lẽlyry tiếncgnp theo củvdrsa đcctzutkzi phưszgkơrmktng.

Liêwnqnn quan đcctzếncgnn đcctziềvnsxu nàadvvy, cólrdz thểgmiblrdzvuhnng tham nổowhji lêwnqnn hay khôkxleng, tin tưszgkjtrrng làadvv thựojcic, ưszgkiqwcc muốutkzn đcctzi tìemmpm tiêwnqnn quảwiog thứvabd hai ởjtrr đcctzcjlpa phưszgkơrmktng kházufoc, vậpuoiy mặyxjgc kệfueu việfueuc củvdrsa lãkxleo, đcctzgmib đcctzutkzi phưszgkơrmktng tựojciemmpnh bậpuoin rộrlnwn đcctzi tìemmpm đcctzi.


rmktn nữlcioa Hàadvvn Lậpuoip rấbepqt rõiqwcadvvng, đcctzvuhnng xem vịcjlpszgkơrmktng sưszgk thútbqtc ởjtrr trưszgkiqwcc mặyxjgt hắwzben, hoàadvvn toàadvvn làadvv bộrlnwzufong thựojcic sựojci, đcctzrlnwt nhiêwnqnn hiểgmibu ra. Trêwnqnn thựojcic tếncgn, nhữlciong lờdeqyi nàadvvy cólrdzadvvm cho đcctzutkzi phưszgkơrmktng tin tưszgkjtrrng vàadvvi phầcuumn hay khôkxleng, trong lòvuhnng Hàadvvn Lậpuoip thựojcic khôkxleng đcctzgmib ýfeol bao nhiêwnqnu.

Phỏhqehng chừvuhnng đcctzutkzi phưszgkơrmktng trong lútbqtc đcctzólrdzorejng bázufon tígmibn bázufon nghi, nửbhpqa tin nửbhpqa ngờdeqy. Vìemmp thếncgn đcctzutkzi vớiqwci vịcjlpszgkơrmktng sưszgk thútbqtc nàadvvy, Hàadvvn Lậpuoip vềvnsx sau cólrdz thểgmib trázufonh đcctzưszgkmnyyc liềvnsxn trázufonh, cólrdz thểgmib trốutkzn đcctzưszgkmnyyc liềvnsxn trốutkzn, đcctzgmibvnsxm chútbqt ýfeol mộrlnwt chútbqtt, trázufonh bịcjlp đcctzutkzi phưszgkơrmktng nhìemmpn ra cázufoi gìemmp.

Nhưszgkng Hàadvvn Lậpuoip tin tưszgkjtrrng rằyxjgng, chỉbhpq cầcuumn Trútbqtc Cơrmkt thàadvvnh côkxleng, tiếncgnn vàadvvo Trútbqtc Cơrmkt kỳsalc thìemmp thâvnsxn phậpuoin củvdrsa hắwzben liềvnsxn kházufoc đcctzi. Cho dùztzo trong tâvnsxm củvdrsa Vưszgkơrmktng sưszgk thútbqtc cólrdz nghi hoặyxjgc, cũorejng sẽlyry khôkxleng dễfeoladvvng chọdyfec tớiqwci mìemmpnh, tu tiêwnqnn giớiqwci dùztzo sao cũorejng lấbepqy thựojcic lựojcic đcctzgmiblrdzi chuyệfueun.

emmp thếncgnadvvn Lậpuoip thậpuoit vấbepqt vảwiog đcctzem vấbepqn đcctzvnsxkxleng pházufop chígmibnh mìemmpnh đcctzázufonh lừvuhna cho qua, màadvvszgkơrmktng sưszgk thútbqtc cũorejng khôkxleng biếncgnt làadvvlrdz hay khôkxleng bởjtrri vìemmp vừvuhna rồamgei gâvnsxy sứvabdc éczdyp mộrlnwt phen đcctzutkzi vớiqwci Hàadvvn Lậpuoip nêwnqnn quay lạfpwhi xin lỗiqwci, khôkxleng cólrdz chútbqtt ýfeol tứvabdadvvm khólrdzadvvn Lậpuoip bázufoo danh, dễfeoladvvng hoàadvvn thàadvvnh mọdyfei thủvdrs tụvsxnc cho hắwzben, còvuhnn dặyxjgn dòvuhn mộrlnwt ígmibt đcctziềvnsxu cầcuumn chútbqt ýfeol trong chuyếncgnn đcctzi tham gia cấbepqm đcctzcjlpa nàadvvy, đcctzgmib hắwzben sớiqwcm cólrdz chútbqtt chuẩtwjjn bịcjlp.

advvn Lậpuoip cảwiogm ơrmktn luôkxlen miệfueung, sau đcctzólrdzzufoo từvuhn ly khai.

Sau khi hắwzben trởjtrr vềvnsx, lêwnqnn tiếncgnng kêwnqnu gọdyfei tiểgmibu lãkxleo đcctzcuumu, đcctzem côkxleng tázufoc dưszgkmnyyc viêwnqnn tạfpwhm thờdeqyi tốutkzng khứvabd, đcctzgmib toàadvvn tâvnsxm toàadvvn ýfeol chuẩtwjjn bịcjlp Huyếncgnt sắwzbec thígmib luyệfueun.

Tiểgmibu lãkxleo đcctzcuumu sau khi nghe xong việfueuc nàadvvy, nửbhpqa ngàadvvy khôkxleng nólrdzi gìemmp, dùztzong mộrlnwt loạfpwhi ázufonh mắwzbet kházufoc thưszgkdeqyng "ngưszgkơrmkti nhấbepqt đcctzcjlpnh chếncgnt", nhìemmpn thẳfheong Hàadvvn Lậpuoip làadvvm hắwzben trong lòvuhnng sợmnyykxlei rấbepqt lâvnsxu.

Nhưszgkng cólrdz việfueuc ngoàadvvi ýfeol muốutkzn củvdrsa hắwzben, vịcjlpkxleszgkzufo đcctzrlnwt nhiêwnqnn trưszgkiqwcc khi ly khai, khôkxleng nólrdzi hai lờdeqyi, néczdym cho Hàadvvn Lậpuoip hai bìemmpnh đcctzan dưszgkmnyyc, lạfpwhnh lùztzong nólrdzi mộrlnwt câvnsxu: "Mộrlnwt bìemmpnh uốutkzng vàadvvo, mộrlnwt bìemmpnh xoa ngoàadvvi da" Xong vẻefcd mặyxjgt vẫaaxjn lãkxlenh đcctzfpwhm, ngựojci khígmib bay đcctzi.

advvnh đcctzrlnwng nàadvvy làadvvm cho Hàadvvn Lậpuoip trong lòvuhnng cólrdz chútbqtt ấbepqm ázufop.

Trảwiogi qua hai năczdym ởjtrr chung, hắwzben đcctzãkxle hiểgmibu rằyxjgng tiểgmibu lãkxleo đcctzcuumu nàadvvy, tuy tígmibnh tìemmpnh cólrdz chútbqtt cổowhj quázufoi, nhữlciong làadvv ngưszgkdeqyi diệfueun lãkxlenh tâvnsxm nhiệfueut (mặyxjgt lạfpwhnh tim nólrdzng), chỉbhpqlrdz chútbqtt trầcuumm mêwnqnadvvo thuậpuoit luyệfueun đcctzan. Hiệfueun tạfpwhi đcctzutkzi đcctzãkxlei vớiqwci hắwzben nhưszgk thếncgn, rõiqwcadvvng làadvv vịcjlpkxleszgkzufoorejng đcctzãkxle xem hắwzben nhưszgk con cházufou, Hàadvvn Lậpuoip cólrdz chútbqtt cảwiogm đcctzrlnwng.

Trưszgkiqwcc ba ngàadvvy chuyếncgnn đcctzi cấbepqm đcctzcjlpa diễfeoln ra, Vưszgkơrmktng sưszgk thútbqtc rútbqtt cuộrlnwc cấbepqp pházufot cho Hàadvvn Lậpuoip tígmibn phùztzo, thútbqtc giụvsxnc hắwzben tiếncgnn đcctzếncgnn tậpuoip hợmnyyp tạfpwhi nghịcjlp sựojci đcctzfpwhi đcctziệfueun, chuẩtwjjn bịcjlp xuấbepqt pházufot.

advvn Lậpuoip đcctzếncgnn nơrmkti đcctzâvnsxy, đcctzfueu tửbhpqzufoo danh tham gia Huyếncgnt sắwzbec thígmib luyệfueun, cũorejng tậpuoip hợmnyyp tạfpwhi nơrmkti nàadvvy, đcctzázufonh giázufo, dòvuhnczdyt lẫaaxjn nhau.

Đsgxqfueu tửbhpq Luyệfueun Khígmib kỳsalc cảwiog Hoàadvvng Phong cốutkzc vưszgkmnyyt qua vạfpwhn ngưszgkdeqyi, Hàadvvn Lậpuoip tựojci nhiêwnqnn sẽlyry khôkxleng biếncgnt hếncgnt. Nhưszgkng trong đcctzólrdz xuấbepqt hiệfueun mộrlnwt nữlcio nhâvnsxn màadvvadvvn Lậpuoip quen thuộrlnwc đcctzếncgnn mứvabdc khôkxleng thểgmibadvvo quen thuộrlnwc hơrmktn nữlcioa, Hàadvvn Lậpuoip khôkxleng chỉbhpq biếncgnt ngưszgkdeqyi con gázufoi nàadvvy, hơrmktn nữlcioa toàadvvn thâvnsxn cũorejng bịcjlp hắwzben nhìemmpn qua vàadvvorejng đcctzãkxle chiếncgnm tiệfueun nghi qua, chígmibnh làadvv vịcjlp Trầcuumn sưszgk muộrlnwi suýfeolt chútbqtt nữlcioa bịcjlpwnqnn Lụvsxnc sưszgk huynh mêwnqn gian.


Lạfpwhi nólrdzi tiếncgnp, sau khi "Lụvsxnc sưszgk huynh" bịcjlpadvvn Lậpuoip xửbhpqfeol, thậpuoit đcctzútbqtng làadvv khiếncgnn cho Hoàadvvng Phong cốutkzc mộrlnwt hồamgei ồamgen àadvvo nho nhỏhqeh. Ngưszgkdeqyi nàadvvy tuy chưszgka tiếncgnn vàadvvo Trútbqtc Cơrmkt, nhưszgkng chung quy làadvv mộrlnwt ngưszgkdeqyi sởjtrr hữlciou dịcjlp linh căczdyn, tạfpwhi Hoàadvvng Phong cốutkzc làadvv đcctzfueu tửbhpq cấbepqp thấbepqp đcctzưszgkmnyyc thưszgkmnyyng tầcuumng cựojcic kỳsalc chútbqt ýfeol.

advv Trầcuumn sưszgk muộrlnwi sau khi trởjtrr vềvnsx, chẳfheong biếncgnt bắwzbet nguồamgen từvuhnvnsxm lýfeol sao đcctzólrdz, vẫaaxjn chưszgka hưszgkiqwcng ngưszgkdeqyi kházufoc nhắwzbec tớiqwci chuyệfueun trảwiogi qua đcctzêwnqnm đcctzólrdz, khôkxleng nólrdzi gìemmp cảwiog.

Cứvabd nhưszgk vậpuoiy, Lụvsxnc sưszgk huynh trong thờdeqyi gian dàadvvi biếncgnn mấbepqt khôkxleng thấbepqy, bịcjlp liệfueut vàadvvo nhữlciong ngưszgkdeqyi bịcjlp mấbepqt tígmibch đcctzưszgkmnyyc xửbhpqfeol. Trảwiogi qua liêwnqnn hệfueu xung quanh trong môkxlen pházufoi, sau khi tìemmpm kiếncgnm, khôkxleng đcctzfpwht đcctzưszgkmnyyc kếncgnt quảwiogemmp, dầcuumn dầcuumn cho qua.

Sựojciemmpnh ngưszgkdeqyi trong cốutkzc tựojci nhiêwnqnn mấbepqt tígmibch nhưszgk vậpuoiy, trưszgkiqwcc kia khôkxleng phảwiogi khôkxleng cólrdz pházufot sinh, Lụvsxnc sưszgk huynh khôkxleng phảwiogi làadvv ngưszgkdeqyi ngộrlnw nạfpwhn đcctzcuumu tiêwnqnn, cũorejng tuyệfueut khôkxleng phảwiogi làadvv ngưszgkdeqyi cuốutkzi cùztzong.

Đsgxqmnyyi khi sólrdzng giólrdz qua đcctzi, trong Hoàadvvng Phong cốutkzc khôkxleng ai nhắwzbec tớiqwci vịcjlp Lụvsxnc sưszgk huynh nàadvvy nữlcioa, căczdyn bảwiogn giốutkzng nhưszgk khôkxleng cólrdz tồamgen tạfpwhi. Tìemmpnh hìemmpnh nàadvvy làadvvm Hàadvvn Lậpuoip thởjtrr phàadvvo nhẹfheo nhõiqwcm, nhưszgkng cũorejng cảwiogm nhậpuoin đcctzưszgkmnyyc mộrlnwt luồamgeng hàadvvn ýfeol lạfpwhnh băczdyng.

Ngưszgkdeqyi tu tiêwnqnn quảwiog nhiêwnqnn làadvv ngưszgkdeqyi hoàadvvn toàadvvn đcctzoạfpwhn tìemmpnh tuyệfueut dụvsxnc, nếncgnu cólrdz mộrlnwt ngàadvvy hắwzben mấbepqt tígmibch, tìemmpnh cảwiognh phảwiogn ứvabdng trong môkxlen pházufoi còvuhnn khôkxleng bằyxjgng lầcuumn nàadvvy đcctzâvnsxu! Hơrmktn phâvnsxn nửbhpqa làadvv trong chớiqwcp mắwzbet đcctzem hắwzben vứvabdt bỏhqeh khỏhqehi nãkxleo bộrlnw, tuyệfueut sẽlyry khôkxleng cốutkz sứvabdc nghe xem nơrmkti hạfpwh lạfpwhc củvdrsa hắwzben.

Xem ra từvuhn khi tiếncgnn nhậpuoip môkxlen pházufoi đcctzếncgnn nay, vẫaaxjn làadvv thuộrlnwc hàadvvng cấbepqp thấbepqp, tházufoi đcctzrlnw cẩtwjjn thậpuoin tuyệfueut khôkxleng cólrdz sai.

ztzo sao con đcctzưszgkdeqyng tu tiêwnqnn dàadvvi nhưszgk vậpuoiy, sựojci việfueuc ngoàadvvi ýfeol muốutkzn pházufot sinh rấbepqt lớiqwcn, nếncgnu bảwiogn thâvnsxn lạfpwhi rưszgkiqwcc lấbepqy sựojci chútbqt ýfeol củvdrsa ngưszgkdeqyi kházufoc, làadvvm ra tròvuhn ngu ngốutkzc nổowhji bậpuoit, đcctzutkzi vớiqwci loạfpwhi ngưszgkdeqyi tu tiêwnqnn cấbepqp thấbepqp khôkxleng cólrdz bốutkzi cảwiognh cùztzong ngưszgkdeqyi chốutkzng lưszgkng nhưszgk hắwzben, tùztzoy thờdeqyi trêwnqnn con đcctzưszgkdeqyng tu tiêwnqnn bịcjlp nhữlciong thếncgn lựojcic cưszgkdeqyng đcctzfpwhi khôkxleng thểgmib chốutkzng cựojcilrdzp chếncgnt. Màadvv kiếncgnp sau lạfpwhi đcctzi trêwnqnn con đcctzưszgkdeqyng tu tiêwnqnn, cólrdz thếncgngmibnh làadvv thấbepqp cơrmkt hồamge nhưszgk khôkxleng cólrdz.

Vốutkzn đcctzutkzi vớiqwci việfueuc chuyểgmibn thếncgn trọdyfeng sinh nàadvvy Hàadvvn Lậpuoip ban đcctzcuumu cũorejng khôkxleng tin, nhưszgkng từvuhn khi tiếncgnp xútbqtc vớiqwci tu tiêwnqnn giớiqwci, cũorejng bắwzbet đcctzcuumu trởjtrrwnqnn bázufon tígmibn bázufon nghi.

Thầcuumn tházufoi củvdrsa Trầcuumn sưszgk muộrlnwi cùztzong trưszgkiqwcc kia rõiqwcadvvng bấbepqt đcctzamgeng, khôkxleng biếncgnt cólrdz phảwiogi do việfueuc tìemmpnh lữlcio phảwiogn bộrlnwi đcctzwioggmibch, cảwiog ngưszgkdeqyi khôkxleng tôkxle đcctziểgmibm, trởjtrrwnqnn lãkxlenh diễfeolm, cảwiog ngưszgkdeqyi toázufot ra hơrmkti thởjtrr ngưszgkdeqyi lạfpwh khôkxleng nêwnqnn lạfpwhi gầcuumn, làadvvm vàadvvi thanh niêwnqnn bịcjlp hấbepqp dẫaaxjn bởjtrri dung mạfpwho, ýfeol đcctzamge muốutkzn tiếncgnn lêwnqnn nólrdzi chuyệfueun, thấbepqt vọdyfeng màadvv trởjtrr vềvnsx.

orejng khôkxleng cólrdz nam nhâvnsxn nàadvvo thểgmib hiệfueun sựojci khinh rẻefcd, biểgmibu tìemmpnh lãkxlenh ngạfpwho nàadvvy chẳfheong nhữlciong khôkxleng làadvvm giảwiogm vẻefcd đcctzfheop củvdrsa nàadvvng, ngưszgkmnyyc lạfpwhi càadvvng tăczdyng thêwnqnm vàadvvi phầcuumn mịcjlp lựojcic thầcuumn bígmib, làadvvm cho cázufoc nam đcctzfueu tửbhpq xung quanh tấbepqt cảwiog đcctzvnsxu liêwnqnn tụvsxnc léczdyn trộrlnwm nhìemmpn. Loạfpwhi mịcjlp lựojcic nàadvvy so vớiqwci hìemmpnh tưszgkmnyyng nhưszgk mộrlnwt con chim nhỏhqeh trưszgkiqwcc mặyxjgt Lụvsxnc sưszgk huynh lútbqtc trưszgkiqwcc củvdrsa nàadvvng, hấbepqp dẫaaxjn hơrmktn rấbepqt nhiềvnsxu.

Nhưszgkng Hàadvvn Lậpuoip sau khi nhìemmpn qua, trong lòvuhnng khôkxleng ngừvuhnng cưszgkdeqyi khổowhj.

Khôkxleng cầcuumn hỏhqehi, trêwnqnn thếncgn gian cũorejng cólrdz rấbepqt nhiềvnsxu nữlcio tửbhpq bịcjlp nam nhâvnsxn hạfpwhi, nếncgnu đcctzãkxle trảwiogi qua lầcuumn trưszgkiqwcc bịcjlpemmpnh lữlcio phảwiogn bộrlnwi, chỉbhpq sợmnyy rằyxjgng ngưszgkdeqyi con gázufoi nàadvvy sẽlyry khôkxleng dễfeoladvvng sửbhpq dụvsxnng nhan sắwzbec đcctzutkzi vớiqwci nam nhâvnsxn, thậpuoim chígmib cảwiog đcctzdeqyi côkxle đcctzrlnwc cũorejng nólrdzi khôkxleng chừvuhnng.

Vịcjlp Trầcuumn sưszgk muộrlnwi nàadvvy vẫaaxjn chưszgka nhậpuoin ra Hàadvvn Lậpuoip đcctzếncgnn, Hàadvvn Lậpuoip cốutkz ýfeol tạfpwhi trưszgkiqwcc mặyxjgt nàadvvng đcctzi lạfpwhi vàadvvi vòvuhnng, kếncgnt quảwiogemmpm đcctzưszgkiqwcc ázufonh mắwzbet lạfpwhnh nhưszgkczdyng củvdrsa đcctzutkzi phưszgkơrmktng, hiểgmibn nhiêwnqnn nàadvvng cho Hàadvvn Lậpuoip cốutkz ýfeol tạfpwhi trưszgkiqwcc mặyxjgt nàadvvng phôkxle trưszgkơrmktng.

advvn Lậpuoip thởjtrr phàadvvo nhẹfheo nhõiqwcm, mêwnqn huyễfeoln lựojcic củvdrsa Hợmnyyp Hoan đcctzan quảwiog nhiêwnqnn lợmnyyi hạfpwhi, nàadvvng đcctzutkzi vớiqwci hắwzben khôkxleng lưszgku lạfpwhi mộrlnwt đcctziểgmibm ấbepqn tưszgkmnyyng nàadvvo, cứvabd nhưszgk vậpuoiy, đcctziểgmibm lo lắwzbeng cuốutkzi cùztzong cũorejng hoàadvvn toàadvvn bịcjlp tiêwnqnu trừvuhn.

Tuy nhiêwnqnn, ngẫaaxjm lạfpwhi đcctzêwnqnm nọdyfeadvvng ta nólrdzng rựojcic nhưszgk lửbhpqa cùztzong vớiqwci bộrlnwzufong mêwnqn ngưszgkdeqyi củvdrsa thâvnsxn thểgmibgmibch lõiqwca, lạfpwhi nhìemmpn xem Trầcuumn sưszgk muộrlnwi lãkxlenh nhưszgkmnyyc băczdyng sưszgkơrmktng hôkxlem nay, trong lòvuhnng Hàadvvn Lậpuoip hơrmkti cólrdz chútbqtt hỏhqeha nhiệfueut cùztzong tiếncgnc nuốutkzi.

Lạfpwhi nólrdzi tiếncgnp, đcctzutkzi phưszgkơrmktng tham gia lầcuumn Huyếncgnt sắwzbec thígmib luyệfueun nàadvvy, hơrmktn phâvnsxn nửbhpqa chígmibnh làadvv do mìemmpnh ban tặyxjgng. Sau khi mấbepqt Trútbqtc Cơrmkt đcctzan nàadvvng nếncgnu muốutkzn Trútbqtc Cơrmktorejng chỉbhpqlrdz tựojciemmpnh ra tay tựojciemmpm lấbepqy. Dùztzo sao chuyếncgnn đcctzi cấbepqm đcctzcjlpa lầcuumn nàadvvy chígmibnh làadvv mộrlnwt con đcctzưszgkdeqyng cólrdz thểgmibemmpm đcctzưszgkmnyyc Trútbqtc Cơrmkt đcctzan.

advv đcctzfueu tửbhpq Hoàadvvng Phong cốutkzc tham gia chuyếncgnn đcctzi cấbepqm đcctzcjlpa lầcuumn nàadvvy đcctzưszgkmnyyc xưszgkng thựojcic sựojciadvv nhâvnsxn cưszgkdeqyng mãkxle trázufong, tinh duệfueu đcctzfpwhi xuấbepqt chígmibnh làadvvzufoc đcctzfueu tửbhpq đcctzbhpqnh phong tầcuumng mưszgkdeqyi ba, cólrdzrmktn năczdym, sázufou ngưszgkdeqyi.

vuhnn lạfpwhi cázufoc đcctzfueu tửbhpq kházufoc đcctza sốutkzorejng làadvv tầcuumng mưszgkdeqyi hai, Trầcuumn sưszgk muộrlnwi chígmibnh làadvv ngưszgkdeqyi cólrdz trìemmpnh đcctzrlnw bậpuoic trung tầcuumng mưszgkdeqyi hai.

Cuốutkzi cùztzong, đcctzfueu tửbhpq tầcuumng mưszgkdeqyi mộrlnwt chỉbhpqlrdz ba ngưszgkdeqyi. Trừvuhnadvvn Lậpuoip làadvv ngoạfpwhi lệfueu, còvuhnn cólrdz mộrlnwt vịcjlpkxleo giảwiog đcctzcuumu tólrdzc hoa râvnsxm kházufoc cùztzong mộrlnwt tiểgmibu tửbhpq khoảwiogng mưszgkdeqyi sázufou, mưszgkdeqyi bảwiogy tuổowhji làadvvm cho Hàadvvn Lậpuoip trong lòvuhnng mộrlnwt trậpuoin ớiqwcn lạfpwhnh. Bọdyfen họdyfe ba ngưszgkdeqyi đcctzfpwhi kházufoi theo nhưszgk truyềvnsxn thuyếncgnt chígmibnh làadvv vậpuoit hy sinh.

Dựojcia theo lệfueu thưszgkdeqyng lútbqtc trưszgkiqwcc, đcctzfueu tửbhpq cấbepqp thấbepqp bảwiogy đcctzfpwhi pházufoi cólrdz thểgmib đcctzi vàadvvo cấbepqm đcctzcjlpa khôkxleng thểgmibszgkmnyyt quázufo hai mưszgkơrmkti lăczdym ngưszgkdeqyi, chỉbhpqlrdz thểgmib ígmibt hơrmktn chứvabd khôkxleng thểgmib nhiềvnsxu hơrmktn. Vàadvvi lầcuumn trưszgkiqwcc, căczdyn bảwiogn làadvv gom khôkxleng đcctzvdrs nhâvnsxn sốutkz, thưszgkdeqyng thưszgkdeqyng chỉbhpqlrdzszgkdeqyi mấbepqy ngưszgkdeqyi tham gia Huyếncgnt sắwzbec thígmib luyệfueun.

Nhưszgkng lầcuumn nàadvvy chẳfheong nhữlciong nhâvnsxn sốutkz đcctzfpwht tớiqwci giớiqwci hạfpwhn lớiqwcn nhấbepqt, lạfpwhi cólrdz nhữlciong đcctzfueu tửbhpq tinh nhuệfueu xuấbepqt hiệfueun, hếncgnt thảwiogy đcctzvnsxu biểgmibu hiệfueun rõiqwcadvvng rằyxjgng lầcuumn đcctzi házufoi thảwiogo dưszgkmnyyc nàadvvy tuyệfueut đcctzutkzi vưszgkmnyyt qua tiêwnqnu chuẩtwjjn bìemmpnh thưszgkdeqyng củvdrsa mấbepqy lầcuumn trưszgkiqwcc đcctzólrdz, khảwiogczdyng nhâvnsxn sốutkz sốutkzng sólrdzt, khẳfheong đcctzcjlpnh ígmibt hơrmktn mộrlnwt phầcuumn tưszgk.

Thấbepqy đcctzưszgkmnyyc tìemmpnh cảwiognh đcctzãkxle đcctzưszgkmnyyc đcctzzufon trưszgkiqwcc nàadvvy, Hàadvvn Lậpuoip ngoạfpwhi trừvuhn trong lòvuhnng mắwzbeng to, cũorejng khôkxleng thểgmibadvvm gìemmp! Khôkxleng cầcuumn hỏhqehi cũorejng khẳfheong đcctzcjlpnh rằyxjgng mấbepqy đcctzfueu tửbhpq tinh nhuệfueuadvvy đcctzưszgkmnyyc cao tầcuumng trong môkxlen pházufoi hứvabda tưszgkjtrrng thưszgkjtrrng rấbepqt hậpuoiu, nếncgnu khôkxleng cũorejng sẽlyry khôkxleng xuấbepqt hiệfueun tạfpwhi nơrmkti đcctzâvnsxy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.