Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 171 : Phản hồi

    trước sau   
hthtn Lậjfnqp thuậjfnqn thếabyv đvnunjfnqng sang bêqndpn cạxvldnh "Trầxaymn sưnssy muộldtki", cúkasai đvnunxaymu nhìjkxxn thậjfnqt kỹplkf dung mạxvldo xuâvnunn tìjkxxnh bộldtkt phárssmt mêqndp ngưnssysgbsi nàhthty, árssmnh mắynwot đvnunabyvo qua đvnunabyvo lạxvldi, khôjfnqng khỏvnuni dừuwpung lạxvldi vàhthti nơsgbsi trêqndpn thâvnunn thểgmddgmddch lõvqdja mềrubvm mạxvldi.

Hai vúkasa vồraybng lêqndpn căxvldng tròvusmn, cárssmi rốjehwn xinh xắynwon, thậjfnqm chígmdd cảabyv khu vựwthcc thầxaymn bígmdd, tấcsovt cảabyv đvnunrubvu làhthtm cho Hàhthtn Lậjfnqp miệxwqwng lưnssytajui khôjfnq khốjehwc, cóefmx chúkasat mêqndp muộldtki.

Hắynwon rấcsovt rõvqdj, chỉzmja cầxaymn hắynwon nguyệxwqwn ývusm, vưnssyu vậjfnqt trưnssyszxac mặsgbst lậjfnqp tứjfnqc cóefmx thểgmdd cho hắynwon thưnssygtveng thứjfnqc tưnssy vịgtve tiêqndpu hồraybn nhậjfnqp cốjehwt, hắynwon sẽwvch trởgtve thàhthtnh mộldtkt nam nhâvnunn châvnunn chígmddnh. Nhưnssyng nhìjkxxn mãpscei rồraybi Hàhthtn Lậjfnqp cũrubvng phảabyvi miễgscrn cưnssytajung di chuyểgmddn árssmnh mắynwot quyếabyvn luyếabyvn củyrqba mìjkxxnh ra chỗbnhc khárssmc, trởgtve lạxvldi trêqndpn khuôjfnqn mặsgbst củyrqba nàhthtng.

Hắynwon nhígmddu màhthty, đvnunldtkt nhiêqndpn giơsgbs mộldtkt ngọrssmn trỏvnun, chạxvldm khẽwvchhthto môjfnqi nàhthtng, cảabyvm nhậjfnqn đvnunưnssyszllc cảabyvm giárssmc ưnssyszxat árssmt, mềrubvm mạxvldi, rồraybi thu lạxvldi rấcsovt nhanh, tiếabyvp tụgmddc nghe hơsgbsi thởgtve phárssmt ra từuwpurubvi nàhthtng.

faubúkasang làhtht Hợszllp Hoan Đfauban, xenm ra kẻwthc đvnunóefmxrubvng khôjfnqng nóefmxi lárssmo!" Chỉzmja trong chốjehwc lárssmt, Hàhthtn Lậjfnqp lạxvldi hạxvld ngọrssmn tay xuốjehwng, lầxaymu bầxaymu nóefmxi, tựwthca hồrayb đvnunãpsce hoàhthtn toàhthtn khôjfnqi phụgmddc đvnunưnssyszllc sựwthc tỉzmjanh társsmo.

faubxvldi mỹplkf nữjkqq, xem ra vậjfnqn khígmdd củyrqba nàhthtng cũrubvng khôjfnqng tệxwqw. Nếabyvu khôjfnqng phảabyvi đvnunãpsce ăxvldn xuâvnunn dưnssyszllc củyrqba hắynwon, sợszll rằnixung sẽwvch bịgtve ta bịgtvet miệxwqwng. Nhưnssyng nếabyvu đvnunúkasang làhtht Hợszllp Hoan Đfauban thìjkxx khôjfnqng lo, trưnssyszxac khi nhìjkxxn thấcsovy ta, ngưnssyơsgbsi đvnunãpsce bịgtveabyvo giárssmc, căxvldn bảabyvn sẽwvch khôjfnqng nhớszxa nổrnami khuôjfnqn mặsgbst ta!"hthtn Lậjfnqp nâvnunng cằnixum nàhthtng lêqndpn, nhìjkxxn đvnunôjfnqi mắynwot đvnuntdhwp mêqndp say củyrqba nàhthtng, khe khẽwvchefmxi.


"Thựwthcc ra, phưnssyơsgbsng phárssmp an toàhthtn nhấcsovt chígmddnh làhtht đvnungmdd cho nàhthtng biếabyvn mấcsovt khỏvnuni thếabyv gian. Mặsgbsc dùhryghthtabyvo giárssmc nhưnssyng vẫnssyn còvusmn cóefmx thểgmddnssyu lạxvldi mộldtkt chúkasat ấcsovn tưnssyszllng, cho dùhryg tỷblnn lệxwqwhthty phi thưnssysgbsng thấcsovp! Nhưnssyng nàhthtng hẳrnamn làhtht rấcsovt may mắynwon! Ta dùhryg khôjfnqng phảabyvi làhtht ngưnssysgbsi tốjehwt nhưnssyng cũrubvng khôjfnqng phảabyvi hạxvldng ngưnssysgbsi đvnunldtkc árssmc sárssmt nhâvnunn, lạxvldi càhthtng ưnssyu árssmi phụgmdd nữjkqq. Nếabyvu nàhthtng làhtht nam thìjkxx ta đvnunãpsce sớszxam bổrnam cho mộldtkt đvnunao, khôjfnqng hềrubv do dựwthc nhưnssy vậjfnqy đvnunâvnunu"hthtn Lậjfnqp tiếabyvp tụgmddc tựwthc nhủyrqb, trêqndpn mặsgbst cóefmx chúkasat bấcsovt đvnunynwoc dĩuvmqnssysgbsi khổrnam.

Sau khi nóefmxi xong, Hàhthtn Lậjfnqp im lặsgbsng, nhìjkxxn chằnixum chặsgbsp vàhthto khuôjfnqn mặsgbst xinh đvnuntdhwp trong chốjehwc lárssmt, đvnunldtkt nhiêqndpn cúkasai đvnunxaymu hôjfnqn lêqndpn đvnunôjfnqi môjfnqi kiềrubvu diễgscrm ưnssyszxat árssmi củyrqba nàhthtng, tựwthc cho phéfkywp làhthtm tròvusm ngu ngốjehwc mộldtkt chúkasat, màhtht nữjkqq tửkasarubvng nhiệxwqwt tìjkxxnh nhưnssy lửkasaa đvnunárssmp lạxvldi. Sau mộldtkt hồraybi tiêqndpu hồraybn khárssmvnunu, Hàhthtn Lậjfnqp mớszxai quyếabyvn luyếabyvn rờsgbsi khỏvnuni đvnunôjfnqi môjfnqi thơsgbsm mọrssmng củyrqba nữjkqq tửkasa.

"Chuyệxwqwn nam nữjkqq quảabyv thựwthcc làhtht kỳyafu diệxwqwu! Cho dùhryg khôjfnqng thựwthcc sựwthc tiêqndpu hồraybn, nhưnssyng hôjfnqn mộldtkt cárssmi cũrubvng coi nhưnssyhtht thùhryg lao củyrqba âvnunn cứjfnqu mạxvldng chứjfnq!"hthtn Lậjfnqp thìjkxx thàhthto nóefmxi, bộldtkrssmng khôjfnqng chịgtveu thua thiệxwqwt cárssmi gìjkxx.

sgbsn nữjkqqa, Trúkasac Cơsgbs Đfauban củyrqba nữjkqq tửkasa do đvnunoạxvldt đvnunưnssyszllc từuwpu tay Lụgmddc sưnssy huynh, đvnunưnssyơsgbsng nhiêqndpn Hàhthtn Lậjfnqp sẽwvch khôjfnqng trảabyv lạxvldi.

"Ừajypm! Bộldtk dạxvldng củyrqba nàhthtng bâvnuny giờsgbs đvnunúkasang thậjfnqt làhthththtm ngưnssysgbsi ta phảabyvi đvnunldtkng tâvnunm. Nếabyvu khôjfnqng phảabyvi đvnunãpsce đvnunưnssyszllc nghe Mãpscepsceo đvnunxaymu nóefmxi, nam nữjkqqefmx nguyêqndpn âvnunm, nguyêqndpn dưnssyơsgbsng chi thểgmdd thìjkxx khảabyvxvldng thàhthtnh côjfnqng Trúkasac Cơsgbs Kỳyafuhthtng cao, thìjkxx sao ta cóefmx thểgmdd cựwthc tuyệxwqwt chuyệxwqwn tốjehwt nhưnssy thếabyvhthty đvnunưnssyszllc!" Sắynwoc mặsgbst Hàhthtn Lậjfnqp vãpscen rấcsovt bìjkxxnh tĩuvmqnh, nhưnssyng lờsgbsi nóefmxi lộldtk vẻwthc tiếabyvc nuốjehwi.

hryg sao mộldtkt lầxaymn giao hoan so vớszxai đvnunxvldi nghiệxwqwp tu tiêqndpn, cárssmi nàhthto nặsgbsng, cárssmi nàhthto nhẹtdhw, Hàhthtn Lậjfnqp dùhryg dụgmddc hỏvnuna trêqndpn ngưnssysgbsi bốjehwc cao nhưnssyng vẫnssyn phâvnunn đvnungtvenh đvnunưnssyszllc rấcsovt rõvqdjhthtng.

Vềrubv phầxaymn vịgtve "Lụgmddc sưnssy huynh" kia, tạxvldi sao cóefmx thểgmdd bỏvnun qua việxwqwc đvnunóefmxhtht vẫnssyn muốjehwn mêqndp gian nữjkqq tửkasahthty, Hàhthtn Lậjfnqp khôjfnqng cầxaymn suy nghĩuvmqrubvng cóefmx thểgmdd đvnunrssmn đvnunưnssyszllc. Gãpsce mặsgbst trắynwong kia bộldtk dạxvldng phong lưnssyu, thâvnunn thểgmdd nguyêqndpn dưnssyơsgbsng sợszll rằnixung đvnunãpsce sớszxam bịgtve phárssm rồraybi, cho nêqndpn mớszxai khôjfnqng hềrubv cốjehw kỵldmb. Hơsgbsn nữjkqqa cóefmx lẽwvch mộldtkt phầxaymn do khôjfnqng đvnunyrqb tựwthc tin vềrubv Trúkasac Cơsgbs củyrqba mìjkxxnh nêqndpn chầxaymn chừuwpu đvnunếabyvn giờsgbs vẫnssyn chưnssya dùhrygng Trúkasac Cơsgbs Đfauban, thựwthcc ra hôjfnqm nay lạxvldi thàhthtnh tiệxwqwn nghi cho Hàhthtn Lậjfnqp.

hthtn Lạxvldp trong lòvusmng đvnunãpsceefmx chủyrqb ývusm, nêqndpn cũrubvng khôjfnqng đvnungtvenh lãpsceng phígmdd thêqndpm thờsgbsi gian nữjkqqa.

Hắynwon dùhrygng Hỏvnuna đvnunxvldn thuậjfnqt đvnunàhthto mộldtkt cárssmi hốjehw to cárssmch đvnunóefmx khôjfnqng xa, néfkywm thi thểgmdd Lụgmddc sưnssy huynh vàhthto đvnunóefmx. Sau đvnunóefmxhrygng lửkasaa đvnunjehwt thàhthtnh tro bụgmddi, đvnunem bùhrygn đvnuncsovt lấcsovp lạxvldi, hoàhthtn toàhthtn hủyrqby thi diệxwqwt tígmddch.

Tiếabyvp theo, Hàhthtn Lậjfnqp quay trởgtve lạxvldi đvnungtvea phưnssyơsgbsng đvnunárssmnh nhau, đvnunem cárssmc dấcsovu vếabyvt, dùhrygng mộldtkt tranh trưnssysgbsng đvnunao trong túkasai trữjkqq vậjfnqt màhthtefmxa sárssmch đvnuni, làhthtm cho ngưnssysgbsi ta nhìjkxxn khôjfnqng ra mộldtkt chúkasat đvnunxaymu mốjehwi nàhthto, sau khi cho "Trầxaymn sưnssy muộldtki" mặsgbsc lạxvldi quầxaymn árssmo, thìjkxxuqnom nàhthtng ta vộldtki vàhthtng bay khỏvnuni nơsgbsi đvnunâvnuny.

Hắynwon bay vềrubv phígmdda Tâvnuny liêqndpn tiếabyvp hơsgbsn trăxvldm dặsgbsm mớszxai tìjkxxm mộldtkt cárssmi hang bígmdd mậjfnqt, hạxvld xuốjehwng.

Bốjehw trígmdd nữjkqq tửkasagtve trong hang, Hàhthtn Lậjfnqp vốjehwn đvnungtvenh đvnuni ngay lậjfnqp tứjfnqc, nhưnssyng khi quay đvnunxaymu thoárssmng nhìjkxxn qua khuôjfnqn mặsgbst đvnunvnun bừuwpung củyrqba nàhthtng, khôjfnqng khỏvnuni cóefmx chúkasat mềrubvm lòvusmng, lạxvldi quay ngưnssysgbsi tớszxai trưnssyszxac mặsgbst Trầxaymn sưnssy muộldtki lầxaymn nữjkqqa.

Hắynwon lárssmy từuwpu trong árssmo ra mộldtkt cárssmi bìjkxxnh màhthtu trắynwong, lấcsovy ra mộldtkt chúkasat phấcsovn trắynwong vàhthto tay, cho vàhthto trong miệxwqwng nữjkqq tửkasa, nhưnssyng vẫnssyn tựwthc lẩvqdjm bẩvqdjm:


"Hợszllp Hoan Đfauban nàhthty làhthtvnunm đvnunldtkc, mặsgbsc dùhryg khôjfnqng thểgmdd lấcsovy mạxvldng ngưnssysgbsi nhưnssyng trong thờsgbsi gian dàhthti nếabyvu khôjfnqng giảabyvi đvnunưnssyszllc sẽwvch vẫnssyn làhthtm nguyêqndpn khígmdd đvnunxvldi thưnssyơsgbsng. Ta lạxvldi phảabyvi làhthtm việxwqwc thiệxwqwn thêqndpm lầxaymn nữjkqqa, giúkasap ngưnssyơsgbsi giảabyvi trừuwpu đvnunldtkc. Thanh Linh Társsmn nàhthty, vừuwpua may cóefmx thểgmdd giảabyvi đvnunưnssyszllc đvnunldtkc nàhthty!"

hthtn Lậjfnqp vừuwpua nóefmxi, vừuwpua nhìjkxxn thấcsovy nữjkqq tửkasa liếabyvm ngóefmxn tay hắynwon, bộldtk dạxvldng quyếabyvn rũrubv nhưnssy vậjfnqy khiếabyvn Hàhthtn Lậjfnqp lạxvldi mộldtkt trậjfnqn thấcsovt thầxaymn.

hthtn Lậjfnqp cũrubvng khôjfnqng dárssmm dâvnuny dưnssya, vộldtki vàhthtng thu bìjkxxnh lạxvldi, đvnunxvldp lêqndpn phárssmp khígmdd bay đvnuni. Hắynwon biếabyvt, khôjfnqng lâvnunu nữjkqqa, nữjkqq tửkasa sẽwvch tỉzmjanh társsmo lạxvldi, lúkasac đvnunóefmx khóefmx trárssmnh khỏvnuni phiềrubvn phứjfnqc lớszxan.

Lầxaymn nàhthty hắynwon bay trong bóefmxng đvnunêqndpm, tớszxai nửkasaa đvnunêqndpm thìjkxx chỉzmjavusmn cárssmch Hoàhthtng Phong Cốjehwc vàhthti canh giờsgbs, lúkasac đvnunóefmx mớszxai nghỉzmja ngơsgbsi chốjehwc lárssmt, chờsgbs cho trờsgbsi sárssmng lêqndpn mớszxai đvnuni vàhthto cốjehwc, trởgtve vềrubvrssmch Dưnssyszllc viêqndpn.

Vừuwpua vàhthto trong vưnssysgbsn, Hàhthtn Lậjfnqp liềrubvn bếabyv quan, ba ngàhthty sau hắynwon mớszxai cóefmx thểgmdd khu trừuwpu đvnuni tuyệxwqwt đvnunxvldi bộldtk phậjfnqn dịgtve vậjfnqt trong đvnunan đvnuniềrubvn, còvusmn lạxvldi chúkasat ígmddt cũrubvng khôjfnqng cóefmxjkxx quan ngạxvldi, sẽwvch bịgtve châvnunn nguyêqndpn tựwthc đvnunldtkng từuwpu từuwpu luyệxwqwn hóefmxa sau.

Mặsgbsc dùhryg vậjfnqy, lầxaymn đvnunxvldi chiếabyvn nàhthty vẫnssyn đvnungmdd lạxvldi di chứjfnqng, chígmddnh làhthththtm cho nguyêqndpn khígmdd củyrqba Hàhthtn Lậjfnqp đvnunxvldi thưnssyơsgbsng, phỏvnunng chừuwpung khôjfnqng ígmddt hơsgbsn mộldtkt thárssmng mớszxai cóefmx thểgmdd khôjfnqi phụgmddc lạxvldi trạxvldng thárssmi đvnunzmjanh cao. Nhưnssyng Hàhthtn Lậjfnqp vẫnssyn cảabyvm thấcsovy lầxaymn nàhthty cựwthcc kỳyafuefmx giárssm trịgtve.

Bởgtvei vậjfnqy màhthtkasac nàhthty, hắynwon đvnunang ngồraybi trưnssyszxac bàhthtn, thưnssygtveng thứjfnqc nhữjkqqng chiếabyvn lợszlli phẩvqdjm củyrqba mìjkxxnh, mộldtkt đvnunjehwng đvnunrayb vậjfnqt vàhtht hai khốjehwi Trúkasac Cơsgbs Đfauban màhthtu lam. Sau khi quan sárssmt mộldtkt canh giờsgbs, hắynwon mớszxai đvnunem cấcsovt Trúkasac Cơsgbs Đfauban vàhthto trong cárssmi bìjkxxnh đvnunraybng phụgmdd trợszll phárssmp khígmdd. Nhưnssy vậjfnqy, linh khígmdd sẽwvch khôjfnqng bịgtve thấcsovt thoárssmt.

Vềrubv phầxaymn cárssmi bìjkxxnh xanh vàhtht chiếabyvc hộldtkp gỗbnhc, đvnunưnssyơsgbsng nhiêqndpn phảabyvi hủyrqby đvnuni, trárssmnh bịgtve lộldtk sau nàhthty.

efmxi vậjfnqy nhưnssyng trong trậjfnqn đvnuncsovu đvnunóefmx, hắynwon cũrubvng tổrnamn thấcsovt khôjfnqng ígmddt. Chẳrnamng nhữjkqqng phi kiếabyvm phùhryg bảabyvo bịgtve phếabyv đvnuni, ngay cảabyv thưnssyszllng phẩvqdjm phárssmp khígmdd Tinh Cưnssyơsgbsng Hoàhthtn cũrubvng tan nárssmt, vìjkxx vậjfnqy màhthththtn Lậjfnqp cóefmx chúkasat tiếabyvc hậjfnqn.

Bấcsovt quárssm, thu hoạxvldch cũrubvng khôjfnqng tồraybi. Trừuwpu Thanh Giao Kỳyafu ra, Hàhthtn Lậjfnqp còvusmn lấcsovy đvnunưnssyszllc trong túkasai trữjkqq vậjfnqt củyrqba Lụgmddc sưnssy huynh hai kiệxwqwn phárssmp khígmdd khôjfnqng tệxwqw, Mộldtkt kiệxwqwn chígmddnh làhtht Thanh sắynwoc thằnixung társsmc (cárssmi dâvnuny thừuwpung màhthtu xanh) đvnunãpsce từuwpung đvnunárssmnh léfkywn hắynwon khi đvnunóefmx. Mộldtkt kiệxwqwn còvusmn lạxvldi làhtht mộldtkt cárssmi ngâvnunn câvnunu, thoạxvldt nhìjkxxn cũrubvng biếabyvt làhtht thưnssyszllng phẩvqdjm phárssmp khígmdd, nhưnssy vậjfnqy cũrubvng đvnunyrqb đvnunrubv đvnunrubvn bùhryg cho phárssmp khígmdd bịgtvenssy tổrnamn củyrqba hắynwon.

sgbsn nữjkqqa, hắynwon còvusmn tìjkxxm đvnunưnssyszllc thêqndpm hơsgbsn mưnssysgbsi phùhryg lụgmddc thuộldtkc tígmddnh khárssmc nhau từuwpu bậjfnqc thấcsovp tớszxai bậjfnqc trung, vàhthtsgbsn hai mưnssyơsgbsi khốjehwi linh thạxvldch cấcsovp thấcsovp nữjkqqa.

Nhưnssyng đvnunárssmng tiếabyvc làhtht khôjfnqng hềrubvefmx mộldtkt cárssmi sơsgbs cấcsovp phùhryg lụgmddc bậjfnqc cao nàhthto, chỉzmjaefmx duy nhấcsovt mộldtkt cárssmi Phong Tưnssysgbsng Thuậjfnqt làhtht bậjfnqc cao thìjkxx đvnunãpscejkxx đvnunárssmnh nhau vớszxai Hàhthtn Lậjfnqp màhtht mấcsovt hếabyvt linh lựwthcc, đvnunãpsce sớszxam trởgtve thàhthtnh tờsgbs giấcsovy lộldtkn.

hthtn Lậjfnqp nhâvnunn cơsgbs hộldtki nàhthty, đvnunem tấcsovt cảabyv nhữjkqqng chiếabyvn lợszlli phẩvqdjm sửkasaa sang lạxvldi mộldtkt lầxaymn, trừuwpu nhữjkqqng đvnunrayb cựwthcc kỳyafu trâvnunn quývusm hoặsgbsc đvnunraybefmx thểgmddhrygng đvnunưnssyszllc nhưnssy linh thạxvldch thìjkxx hắynwon hủyrqby tấcsovt, đvnungmdd trárssmnh hậjfnqu hoạxvldn.

Sau đvnunóefmx hắynwon lạxvldi nghiêqndpn cứjfnqu đvnunếabyvn việxwqwc Trúkasac Cơsgbs Đfauban.

Lạxvldi phảabyvi nóefmxi, Hàhthtn Lậjfnqp vốjehwn khôjfnqng hềrubv biếabyvt gìjkxx vềrubv phưnssyơsgbsng phárssmp phụgmddc dụgmddng Trúkasac Cơsgbs Đfauban, đvnunúkasang thựwthcc sựwthchtht khôjfnqng hềrubv biếabyvt gìjkxx.

Liệxwqwu cóefmx phảabyvi đvnunơsgbsn giảabyvn chỉzmja cầxaymn nuốjehwt Trúkasac Cơsgbs Đfauban khôjfnqng? Hay còvusmn cầxaymn loạxvldi dưnssyszllc vậjfnqt nàhthto làhthtm thuốjehwc dẫnssyn khôjfnqng? Hay thậjfnqm chígmddefmx cầxaymn phảabyvi nhờsgbs ngoạxvldi lựwthcc hỗbnhc trợszll khôjfnqng? Theo lẽwvch thưnssysgbsng màhthtefmxi, đvnunan dưnssyszllc trâvnunn quývusm nhưnssy vậjfnqy, đvnunưnssyơsgbsng nhiêqndpn phảabyvi cóefmx chúkasat đvnunsgbsc biệxwqwt khárssmc thưnssysgbsng.

Bởgtvei vìjkxx trưnssyszxac kia Hàhthtn Lậjfnqp khôjfnqng cóefmx Trúkasac Cơsgbs Đfauban nêqndpn cũrubvng khôjfnqng lưnssyu tâvnunm chuyệxwqwn nàhthty lắynwom. Vốjehwn hắynwon đvnungtvenh thôjfnqng qua Huyếabyvt sắynwoc thígmdd luyệxwqwn rồraybi mớszxai hỏvnuni han vềrubv vấcsovn đvnunrubvhthty. Dùhryg sao nếabyvu thígmdd luyệxwqwn thấcsovt bạxvldi thìjkxx tấcsovt thảabyvy đvnunrubvu làhthtjfnq dụgmddng đvnunjehwi vớszxai hắynwon. Khôjfnqng ngờsgbsvnuny giờsgbs lạxvldi cóefmx tớszxai nhữjkqqng hai khốjehwi Trúkasac Cơsgbs Đfauban.

Đfaubâvnuny quảabyv thựwthcc làhtht việxwqwc cầxaymn phảabyvi nghiêqndpn cứjfnqu sớszxam.

Sau nửkasaa ngàhthty, Hàhthtn Lậjfnqp quay trởgtve lạxvldi từuwpu Truyềrubvn Côjfnqng cárssmc.

Khi hắynwon quay lạxvldi, ngơsgbs ngárssmc ghéfkyw lạxvldi trưnssyszxac bàhthtn, mộldtkt trậjfnqn xuấcsovt thầxaymn, sau hồraybi lâvnunu mớszxai đvnunldtkt nhiêqndpn nệxwqwn mộldtkt quyềrubvn đvnunjfnqp vỡtaju tan mộldtkt góefmxc bàhthtn, nhưnssyng chẳrnamng hềrubv cảabyvm thấcsovy đvnunau đvnunszxan gìjkxx cảabyv.

Khôjfnqng lâvnunu trưnssyszxac đvnunóefmx, Hàhthtn Lậjfnqp lấcsovy cớszxa họrssmc tậjfnqp phárssmp thuậjfnqt mớszxai, theo Ngôjfnq Phong họrssmc quấcsovy quárssm nửkasaa ngàhthty, mớszxai moi đvnunưnssyszllc cárssmch dùhrygng Trúkasac Cơsgbs Đfauban. Nhưnssyng cárssmi chígmddnh làhtht kếabyvt quảabyv đvnunjehwi vớszxai hắynwon thựwthcc sựwthc lạxvldi khôjfnqng phảabyvi làhtht tin tứjfnqc gìjkxx tốjehwt làhthtnh.

Thìjkxx ra dùhrygng Trúkasac Cơsgbs Đfauban khôjfnqng cầxaymn thuốjehwc dẫnssyn, cũrubvng khôjfnqng cầxaymn mưnssyszlln ngoạxvldi lựwthcc màhtht chỉzmja cầxaymn trựwthcc tiếabyvp nuốjehwt chửkasang cũrubvng cóefmx hiệxwqwu quảabyv.

Theo lývusm thuyếabyvt nàhthty mặsgbsc dùhryg tốjehwt đvnunjehwi vớszxai Hàhthtn Lậjfnqp, nhưnssyng câvnunu kếabyv tiếabyvp củyrqba Ngôjfnq Phong lạxvldi khiếabyvn Hàhthtn Lậjfnqp đvnunau đvnunxaymu. Vấcsovn đvnunrubv phárssmt sinh sau khi dùhrygng thuốjehwc lạxvldi làhthtm cho Hàhthtn Lậjfnqp khóefmx xửkasa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.