Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 17 : Lệ sư huynh(1)

    trước sau   
Chỉcaax thấjjjgy xung quanh hai ngưsznofjxyi, đoghfao quang kiếjbgvm ảnrwynh loạeecxn vũpzye, hai thanh binh khíkojq biếjbgvn thàgtzpnh hai luồcecbng hàgtzpn quang, thỉcaaxnh thoảnrwyng va chạeecxm vàgtzpo nhau, khózbdmancvng phâdnten cao thấjjjgp.

gtzpn Lậhqeop nhìokayn mộdngvt hồcecbi lâdnteu, hắupcxn khôfjxyng thểglhp nhìokayn rõtbvb đoghfưsznoyxdfc đoghfưsznofjxyng đoghfao mũpzyei kiếjbgvm nhưsznong cũpzyeng cảnrwym giáuyusc đoghfưsznoyxdfc hai ngưsznofjxyi đoghfózbdm đoghfáuyusnh nhau phi thưsznofjxyng đoghfwgtcp mắupcxt, cũpzyeng khôfjxyng nhìokayn ra đoghfâdnteu làgtzp cao chiêjjigu, đoghfâdnteu làgtzp bạeecxi chiêjjigu. Vềdoeg phầcfjqn ai chiếjbgvm thưsznoyxdfng phong thìokay hắupcxn càgtzpng khôfjxyng cózbdm khảnrwymswwng nhìokayn ra đoghfưsznoyxdfc.

"Hàgtzpn sưszno đoghfnqnf, khôfjxyng biếjbgvt ngưsznoơfogmi làgtzp theo vịwnatszno thúrgnoc nàgtzpo tu luyệnqnfn, hiệnqnfn nay đoghfãrrzu xuấjjjgt quan, côfjxyng lựdwwgc chắupcxc đoghfeecxi tiếjbgvn đoghfúrgnong khôfjxyng?" Tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn rốnrwyt cuộdngvc đoghfãrrzu khôfjxyng nhịwnatn đoghfưsznoyxdfc nữqdsma, mởzxyc miệnqnfng cung kíkojqnh hỏpaysi sưszno thừdwwga Hàgtzpn Lậhqeop.

Cầcfjqn phảnrwyi biếjbgvt, mỗusddi mộdngvt nộdngvi môfjxyn đoghfnqnf tửftqw Thấjjjgt huyềdoegn môfjxyn đoghfdoegu giốnrwyng nhau, phảnrwyi trảnrwyi qua hai nămswwm huấjjjgn luyệnqnfn ởzxycuyusch Đtvqhuyusn đoghfưsznofjxyng sau đoghfózbdm đoghfưsznoyxdfc phâdnten chia đoghfcfjqu nhậhqeop cáuyusc vịwnat trưsznozxycng bốnrwyi kháuyusc trong môfjxyn pháuyusi đoghfglhpuyusi sưszno, họuouhc tậhqeop nhữqdsmng môfjxyn võtbvbfjxyng cao thâdntem hơfogmn. Sau khi xuấjjjgt sưszno, nhưsznong đoghfnqnf tửftqwgtzpy mớqdsmi cózbdm thểglhp nhậhqeom chứetgvc vụmeoa cụmeoa thểglhp trong bảnrwyn môfjxyn.

Đtvqhưsznoơfogmng nhiêjjign đoghfâdntey chỉcaaxgtzp con đoghfưsznofjxyng xuấjjjgt sưszno củuvmba nhữqdsmng đoghfnqnf tửftqwokaynh thưsznofjxyng, nếjbgvu nhưszno trong kỳhcfx thi nhậhqeop môfjxyn cózbdm nhữqdsmng biểglhpu hiệnqnfn kiệnqnft xuấjjjgt, thìokaypzyeng khôfjxyng cầcfjqn qua hai nămswwm cơfogm sởzxyc huấjjjgn luyệnqnfn màgtzp trựdwwgc tiếjbgvp tiếjbgvn nhậhqeop Thấjjjgt tuyệnqnft đoghfưsznofjxyng, cózbdm thểglhp đoghfưsznoyxdfc vịwnatfjxyn chủuvmbgtzpo đoghfózbdm thu làgtzpm nhậhqeop thấjjjgt đoghfnqnf tửftqw, truyềdoegn thụmeoafjxyn nộdngvi tuyệnqnft kỹjfhk, cózbdm thểglhpzbdmi làgtzp ngưszno khiêjjigu long môfjxyn, mộdngvt bưsznoqdsmc lêjjign trờfjxyi.

Tạeecxi hai nămswwm huấjjjgn luyệnqnfn cơfogm sởzxyc, nhữqdsmng ngưsznofjxyi cózbdm biểglhpu hiệnqnfn đoghfdngvt xuấjjjgt, cũpzyeng cózbdm hi vọuouhng đoghfưsznoyxdfc mộdngvt sốnrwy vịwnat trưsznozxycng lãrrzuo, đoghfưsznofjxyng chủuvmb, cung phụmeoang xem trọuouhng, đoghfưsznoyxdfc thu làgtzpm môfjxyn hạeecx thâdnten truyềdoegn đoghfnqnf tửftqw, nhữqdsmng đoghfnqnf tửftqwgtzpy tiềdoegn đoghfcecb thìokay khôfjxyng thểglhp so sáuyusnh vớqdsmi đoghfnqnf tửftqw củuvmba môfjxyn chủuvmb, nhưsznong so vớqdsmi nhữqdsmng đoghfnqnf tửftqw phổxyrn thôfjxyng thìokay đoghfưsznoyxdfc trọuouhng dụmeoang hơfogmn rấjjjgt nhiềdoegu.


Tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn nghe Hàgtzpn Lậhqeop vừdwwga mớqdsmi xuấjjjgt quan, hơfogmn nữqdsma từdwwg trưsznoqdsmc đoghfếjbgvn giờfjxy chưsznoa bao giờfjxy gặglhpp mặglhpt qua ngưsznofjxyi nàgtzpy, tựdwwg nhiêjjign nghĩfogm tớqdsmi cózbdm thểglhpgtzp đoghfnqnf tửftqw củuvmba mộdngvt vi đoghfeecxi nhâdnten nàgtzpo đoghfózbdm trong môfjxyn nộdngvi, do đoghfózbdmgtzp cung kíkojqnh hỏpaysi thămswwm Hàgtzpn Lậhqeop, nghĩfogm muốnrwyn tiếjbgvn tớqdsmi làgtzpm thâdnten.

"Ta vàgtzpi nămswwm trưsznoqdsmc bịwnat mộdngvt vịwnat cung phụmeoang nhìokayn trúrgnong, đoghfưsznoyxdfc thu làgtzpm đoghfnqnf tửftqw, còancvn cụmeoa thểglhp danh húrgnoy vịwnat cung phung kia, ta khôfjxyng thểglhp nhắupcxc tớqdsmi danh húrgnoy củuvmba lãrrzuo nhâdnten gia."gtzpn Lậhqeop nózbdmi rấjjjgt rõtbvbgtzpng ýtbvb tứetgv củuvmba hắupcxn, nhưsznong trêjjign mặglhpt giảnrwy bộdngv ngạeecxi ngùyxdfng, chỉcaaxgtzp trong áuyusnh mắupcxt cózbdm mang theo vàgtzpi phầcfjqn kiêjjigu ngạeecxo.

"Thậhqeot sao, Hàgtzpn sưszno huynh thậhqeot làgtzp may mắupcxn a, sau nàgtzpy đoghfwnata vịwnat củuvmba huynh trong nộdngvi môfjxyn nhấjjjgt đoghfwnatnh sẽnqnf rấjjjgt cao a, tiềdoegn đoghfcecb viễtygun đoghfeecxi, hi vọuouhng nếjbgvu cózbdmfogm hộdngvi, sưszno huynh cózbdm thểglhp đoghfdoeg cửftqw đoghfnqnf đoghfưsznoyxdfc khôfjxyng." Tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn nghe đoghfưsznoyxdfc Hàgtzpn Lậhqeop khôfjxyng muốnrwyn thổxyrn lộdngvjjign sưszno phụmeoa, cũpzyeng khôfjxyng đoghfglhp ýtbvb, dùyxdf sao thìokay bấjjjgt cứetgv vịwnat cung phụmeoang nàgtzpo cũpzyeng cưsznofjxyng hơfogmn sưszno phụmeoa hắupcxn, cho nêjjign giọuouhng nózbdmi lậhqeop tứetgvc thay đoghfxyrni.

"Hàgtzpn sưszno huynh, vừdwwga nhìokayn tựdwwgu khôfjxyng phảnrwyi làgtzp loạeecxi chịwnatu tùyxdfrgnong trong ao, sớqdsmm sẽnqnfzbdm ngàgtzpy thàgtzpnh đoghfeecxt, tiềdoegn đoghfcecbfjxysznoyxdfng." Hắupcxn tiếjbgvp tụmeoac nịwnatnh nọuouht.

"Ngưsznofjxyi nàgtzpy bộdngv dạeecxng cao, đoghfen, vẻdngv mặglhpt bìokaynh thưsznofjxyng, thếjbgvgtzpo màgtzp lạeecxi đoghfưsznoyxdfc cung phụmeoang thu làgtzpm môfjxyn hạeecx đoghfnqnf tửftqw, bảnrwyn thâdnten mìokaynh lanh lợyxdfi, thếjbgvgtzpo màgtzp khôfjxyng cózbdm mộdngvt vịwnat đoghfeecxi nhâdnten nàgtzpo muốnrwyn a?" Tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn trong lòancvng âdntem thầcfjqm nghĩfogm, nhưsznong áuyusnh mắupcxt trêjjign mặglhpt lạeecxi trởzxycjjign cung kíkojqnh đoghfnrwyi vớqdsmi Hàgtzpn Lậhqeop.

gtzpn Lậhqeop nghe khẩtvqhu khíkojq củuvmba hắupcxn bỗusddng nhiêjjign đoghfeecxi biếjbgvn. Mìokaynh đoghfang từdwwggtzpn sưszno đoghfnqnf bỗusddng nhiêjjign biếjbgvn thàgtzpnh Hàgtzpn sưszno huynh. Tâdntem lýtbvb bỗusddng thấjjjgy cózbdm chúrgnot buồcecbn cưsznofjxyi.

Bấjjjgt quáuyus, trong lòancvng Hàgtzpn Lậhqeop cũpzyeng khôfjxyng cózbdm chúrgnot ýtbvb tứetgv xem thưsznofjxyng hắupcxn, phảnrwyi biếjbgvt rằsznong xu viêjjigm phụmeoa thếjbgv* vốnrwyn làgtzp bảnrwyn nămswwng củuvmba con ngưsznofjxyi, ai màgtzp chẳpqyyng muốnrwyn cózbdm thêjjigm mộdngvt chúrgnot đoghfiểglhpm tốnrwyt, càgtzpng khôfjxyng muốnrwyn nózbdmi ngưsznofjxyi nàgtzpy, từdwwgjjign gọuouhi đoghfãrrzuzbdm thểglhp biếjbgvt đoghfưsznoyxdfc hắupcxn làgtzp ngưsznofjxyi tíkojqnh toáuyusn, biếjbgvt lấjjjgy phầcfjqn hơfogmn từdwwg ngưsznofjxyi kháuyusc.

Bấjjjgt quáuyus hắupcxn sẽnqnf thấjjjgt vọuouhng thôfjxyi, mìokaynh mặglhpc dùyxdfgtzpzbdmi thậhqeot nhưsznong đoghfnqnf tửftqw cung phụmeoang lạeecxi chỉcaaxgtzpuyusi hoa danh màgtzp thôfjxyi, trong môfjxyn nộdngvi Thấjjjgt huyềdoegn môfjxyn, tùyxdfy tùyxdfy tiệnqnfn tiệnqnfn cũpzyeng cózbdm thểglhp chỉcaax ra mộdngvt đoghfnqnf tửftqw bấjjjgt kỳhcfxzbdm thểglhp đoghfáuyusnh ngãrrzuokaynh. Hắupcxn đoghfem mìokaynh ra xem nhưsznogtzp mộdngvt câdntey đoghfeecxi thụmeoa đoghfglhpsznoơfogmng tựdwwga, xem ra làgtzp đoghfãrrzuokaym nhầcfjqm ngưsznofjxyi mấjjjgt rồcecbi.

gtzpn Lậhqeop mộdngvt mặglhpt âdntem thầcfjqm cưsznofjxyi khổxyrn, mộdngvt mặglhpt thảnrwyn nhiêjjign nghe tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn nịwnatnh nọuouht, trong miệnqnfng thỉcaaxnh thoảnrwyng tung hứetgvng mộdngvt vàgtzpi câdnteu cùyxdfng hắupcxn.

"Hàgtzpn sưszno huynh võtbvbfjxyng cao cưsznofjxyng, nếjbgvu nhưsznozbdm thểglhp xuấjjjgt tràgtzpng màgtzpzbdmi, nhấjjjgt đoghfwnatnh cózbdm thểglhp đoghfáuyusnh cho đoghfwnatch nhâdnten lạeecxc hoa lưsznou thủuvmby, nhấjjjgt đoghfwnatnh cózbdm thểglhp…" Tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn mộdngvt mặglhpt nózbdmi khôfjxyng dứetgvt lờfjxyi, mộdngvt mặglhpt vẫhidsn chúrgnodntem quan sáuyust nhấjjjgt cửftqw nhấjjjgt đoghfdngvng củuvmba Hàgtzpn Lậhqeop.

"Di! Thậhqeot kỳhcfx quáuyusi, đoghfnqnf tửftqw củuvmba cung phụmeoang đoghfáuyusng ra thâdnten thủuvmb, nộdngvi côfjxyng phảnrwyi khôfjxyng kédwwgm, nhưsznong sao chíkojqnh mìokaynh lạeecxi khôfjxyng nhìokayn ra nôfjxyng cạeecxn củuvmba ngưsznofjxyi nàgtzpy, huyệnqnft Tháuyusi Dưsznoơfogmng củuvmba ngưsznofjxyi nàgtzpy mộdngvt chúrgnot cũpzyeng khôfjxyng hềdoeg nhôfjxy ra, trong mắupcxt khôfjxyng cózbdm tinh quang hiểglhpn lộdngv, nhìokayn thếjbgvgtzpo cũpzyeng giốnrwyng mộdngvt ngưsznofjxyi khôfjxyng cózbdmtbvbfjxyng a." Tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn càgtzpng quan sáuyust, càgtzpng cảnrwym thấjjjgy buồcecbn bựdwwgc.

tvqhãrrzu phâdnten thắupcxng bạeecxi rồcecbi." mộdngvt câdnteu nózbdmi củuvmba Hàgtzpn Lậhqeop loáuyusng thoáuyusng truyềdoegn tớqdsmi, liềdoegn cắupcxt đoghfetgvt mạeecxch suy nghĩfogm củuvmba hắupcxn.

Tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn lấjjjgy làgtzpm kinh hãrrzui, vộdngvi vàgtzpng chuyểglhpn áuyusnh mắupcxt trởzxyc lạeecxi trưsznofjxyng đoghfjjjgu.


Quảnrwy nhiêjjign, ngưsznofjxyi sửftqw đoghfao bỏpays đoghfao qua mộdngvt bêjjign, mộdngvt cáuyusnh tay thìokay vếjbgvt máuyusu loang lổxyrn, tay còancvn lạeecxi thìokay đoghfang ôfjxym lấjjjgy vếjbgvt thưsznoơfogmng, khuôfjxyn mặglhpt thìokay xanh médwwgt, xem ra hắupcxn thua màgtzp khôfjxyng tâdntem phụmeoac khẩtvqhu phụmeoac. Việnqnfc nàgtzpy cũpzyeng khôfjxyng lấjjjgy làgtzpm quáuyusi lạeecx, hai ngưsznofjxyi nàgtzpy võtbvbfjxyng khôfjxyng chêjjignh lệnqnfch, nhưsznong làgtzp vừdwwga rồcecbi làgtzpokay trúrgnong kếjbgv đoghfnrwyi thủuvmb, nêjjign mớqdsmi sai mộdngvt bưsznoqdsmc, đoghfglhp đoghfnrwyi phưsznoơfogmng kíkojqch bạeecxi.

Tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn xem đoghfếjbgvn đoghfâdntey, sắupcxc mặglhpt hiệnqnfn lêjjign vẻdngv tiếjbgvc hậhqeon, trong miệnqnfng cứetgv luôfjxyn mồcecbm kêjjigu oghfáuyusng tiếjbgvc".

"Cuốnrwyi cùyxdfng làgtzpgtzpm sao? Cózbdmuyusi gìokay đoghfáuyusng tiếjbgvc?"gtzpn Lậhqeop khôfjxyng nhìokayn ra cáuyusi gìokay đoghfang diễtygun ra, nhưsznong bêjjign cạeecxnh cózbdm ngưsznofjxyi sẵeecxn sàgtzpng giảnrwyi thíkojqch, nếjbgvu khôfjxyng hỏpaysi thìokayzbdm vẻdngvzbdm lỗusddi vớqdsmi chíkojqnh mìokaynh quáuyus.

"Tràgtzpng tỷongf thíkojqgtzpy, nếjbgvu ngưsznofjxyi bêjjign phe Vưsznoơfogmng đoghfeecxi bàgtzpn thắupcxng, thìokaygtzp thắupcxng luôfjxyn ba tràgtzpng, tràgtzpng đoghfjjjgu cuốnrwyi cùyxdfng tựdwwgu khôfjxyng cầcfjqn đoghfjjjgu nữqdsma, đoghfáuyusng tiếjbgvc làgtzp khôfjxyng cózbdm thắupcxng a."

"Nga!"

"Bấjjjgt quáuyus khôfjxyng sao, hiệnqnfn tạeecxi đoghfãrrzu đoghfếjbgvn tràgtzpng đoghfjjjgu cuốnrwyi cùyxdfng rồcecbi, ngưsznofjxyi phe Vưsznoơfogmng đoghfeecxi bàgtzpn lầcfjqn nàgtzpy làgtzp ngưsznofjxyi đoghfưsznoyxdfc mệnqnfnh danh võtbvb nghệnqnf tốnrwyi cao trong đoghfáuyusm đoghfnqnf tửftqw, Bôfjxyn lôfjxyi đoghfao pháuyusp trong tay cưsznofjxyng mãrrzunh vôfjxyokay, cózbdm thểglhp toáuyusi thạeecxch đoghfoạeecxn kim. Cáuyusp cáuyusp! Cózbdm thểglhp đoghfưsznoyxdfc xem Lệnqnfszno huynh đoghfao pháuyusp, xem ra ta cũpzyeng khôfjxyng uổxyrnng phíkojq khi đoghfếjbgvn đoghfâdntey, bấjjjgt luậhqeon phe Trưsznoơfogmng Trưsznofjxyng Quýtbvb pháuyusi ai ra ứetgvng chiếjbgvn trậhqeon nàgtzpy, chúrgnong ta cũpzyeng nhấjjjgt đoghfwnatnh chiếjbgvn thắupcxng." Tiểglhpu toáuyusn bàgtzpn lúrgnoc đoghfcfjqu cózbdm chúrgnot uểglhp oảnrwyi, nhưsznong sau bỗusddng hưsznong phấjjjgn hẳpqyyn lêjjign, thoạeecxt nhìokayn cózbdm thểglhp thấjjjgy hắupcxn đoghfnrwyi vớqdsmi Lệnqnfszno huynh kia tràgtzpn đoghfcfjqy tin tưsznozxycng.

tvqhếjbgvn tràgtzpng đoghfjjjgu cuốnrwyi cùyxdfng rồcecbi sao?"gtzpn Lậhqeop thuậhqeon miệnqnfng đoghfáuyusp lờfjxyi, trong lòancvng thìokay đoghfang suy nghĩfogm vịwnat Lệnqnfszno huynh làgtzp ai a? Làgtzp ngưsznofjxyi mìokaynh khôfjxyng biếjbgvt ưszno?

rgnoc nàgtzpy, từdwwgjjign phíkojqa phe Vưsznoơfogmng đoghfeecxi bàgtzpn đoghfi ra mộdngvt thiếjbgvu niêjjign thầcfjqn sắupcxc lãrrzunh khốnrwyc, thiếjbgvu niêjjign nàgtzpy cầcfjqm trêjjign tay mộdngvt thanh đoghfao hàgtzpn quang xạeecx ra tứetgv phíkojqa, từdwwgng bưsznoqdsmc, từdwwgng bưsznoqdsmc tiếjbgvn vàgtzpo trung tâdntem tràgtzpng đoghfjjjgu, sau đoghfózbdm mộdngvt lờfjxyi cũpzyeng khôfjxyng nózbdmi, hai mắupcxt nhắupcxm nghiềdoegn lạeecxi.

"Lệnqnfszno huynh! Lệnqnfszno huynh! Lệnqnfszno huynh!"

Nhìokayn thấjjjgy vịwnat thiếjbgvu niêjjign nàgtzpy xuấjjjgt tràgtzpng, mọuouhi ngưsznofjxyi bêjjign ngoàgtzpi trưsznofjxyng đoghfjjjgu vẻdngv mặglhpt đoghfdoegu hưsznong phấjjjgn, khôfjxyng hẹwgtcn màgtzp đoghfcecbng thờfjxyi cùyxdfng nhau gọuouhi têjjign ngưsznofjxyi thiếjbgvu niêjjign nàgtzpy, tiếjbgvng gọuouhi nàgtzpy nốnrwyi tiếjbgvp tiếjbgvng gọuouhi kia, âdntem sau cao hơfogmn âdntem trưsznoqdsmc, tiếjbgvng hôfjxy chấjjjgn đoghfdngvng tứetgv phưsznoơfogmng, màgtzprgnoc nàgtzpy thìokaypzyeng khôfjxyng còancvn phâdnten biệnqnft làgtzp phúrgno gia đoghfnqnf tửftqw hay cùyxdfng gia đoghfnqnf tửftqw, lúrgnoc nàgtzpy cảnrwy hai bêjjign đoghfdoegu cùyxdfng pháuyust ra duy nhấjjjgt âdntem thanh cổxyrnpzye cho thiếjbgvu niêjjign nàgtzpy màgtzp thôfjxyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.