Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 169 : Ác đấu (hạ)

    trước sau   
eqxbn Lậfvpbp vàeqxb "Lụlqcdc sưqjxe huynh" truyềfqukn phájeqqp lựfgwzc cuồhxlhn cuộukhjn khôzqlmng ngừhmutng lêwkenn "Kiếrvkjm phùguuk"guukng "Thanh giao kỳzqqy", toàeqxbn bộukhj tinh thầnlurn vàeqxb thânwugn thểwken đvclbfquku sửlrdr dụlqcdng vàeqxbo đvclbiềfquku khiểwkenn chúlrdrng tranh đvclbiymcu vớepioi nhau, khôzqlmng dájeqqm chậfvpbm trễzqlmeqxbsirm xuấiymct chúlrdrt nàeqxbo.

Nhưqjxeng cứtsqe nhưqjxe vậfvpby, bọjfmnn họjfmn đvclbhxlhng dạzqqyng cũdjzqng khôzqlmng cónalsnwugm lựfgwzc vàeqxb phájeqqp lựfgwzc nhiềfquku hơsirmn, đvclbwken thi triểwkenn thủount đvclboạzqqyn khájeqqc khắjeqqc đvclbzbyech chếrvkj thắjeqqng. Bọjfmnn họjfmn rấiymct rõzofmeqxbng, chỉtxhs cầnlurn mộukhjt bêwkenn hơsirmi cónalssirmeqxb, sẽmeek lậfvpbp tứtsqec bảzbyeo hủounty ngưqjxefvpbi mấiymct, cũdjzqng sẽmeek khôzqlmng tìppkqm lạzqqyi đvclbưqjxeansic đvclbưqjxefvpbng sốfgwzng nữkpcza.

ppkq vậfvpby, ởcydgqjxeepioi sựfgwz giao tranh qua lạzqqyi củounta Thanh giao vàeqxb cựfgwz kiếrvkjm, cuộukhjc chiếrvkjn củounta Hàeqxbn Lậfvpbp vàeqxb "Lụlqcdc sưqjxe huynh" khôzqlmng ngờfvpb lạzqqyi biếrvkjn thàeqxbnh mộukhjt hồhxlhi xem duy trìppkq chiếrvkjn đvclbiymcu lânwugu phájeqqp lựfgwzc củounta ai sẽmeek tiêwkenu hao hếrvkjt trưqjxeepioc.

Chờfvpb tớepioi lúlrdrc hai ngưqjxefvpbi hắjeqqn ýgcqm thứtsqec đvclbưqjxeansic cògcqmn bao nhiêwkenu phájeqqp lựfgwzc sónalst lạzqqyi, khi đvclbónals mớepioi làeqxb mấiymcu chốfgwzt tranh đvclbiymcu lầnlurn nàeqxby, đvclbfquku khôzqlmng hẹqndin màeqxbguukng đvclbưqjxea phưqjxeơsirmng phájeqqp vàeqxbo gia tălhjong linh lựfgwzc củounta mìppkqnh, phânwugn biệgcqmt mónalsc ra mộukhjt khốfgwzi linh thạzqqych, mỗxqyni ngưqjxefvpbi đvclbfquku cầnlurm vàeqxbo trong tay, đvclbwken bổkfoz sung linh lựfgwzc đvclbãjeqq tổkfozn thấiymct củounta bảzbyen thânwugn.

Chỉtxhsnals đvclbiềfquku, Lụlqcdc sưqjxe huynh chímqminh làeqxb mộukhjt khốfgwzi đvclbêwken giai linh thạzqqych phong thuộukhjc tímqminh, màeqxbeqxbn Lậfvpbp thìppkq lạzqqyi làeqxb mộukhjt khốfgwzi trung giai linh thạzqqych thổkfoz thuộukhjc tímqminh. Phájeqqt hiệgcqmn đvclbiềfquku nàeqxby, khiếrvkjn cho sắjeqqc mặarixt củounta Lụlqcdc sưqjxe huynh đvclbfgwzi diệgcqmn Hàeqxbn Lậfvpbp rấiymct khónals nhìppkqn, kinh sợansi dịzbye thưqjxefvpbng.

Bộukhj dạzqqyng luyệgcqmn khímqmi kỳzqqy đvclbgcqm tửlrdr giốfgwzng nhưqjxeeqxbn Lậfvpbp nhưqjxe thếrvkj, khôzqlmng ngờfvpb lạzqqyi sởcydg hữkpczu trung giai linh thạzqqych chỉtxhsnals tu tiêwkenn giảzbye đvclbãjeqqwkenn Trúlrdrc cơsirm kỳzqqy trong môzqlmn phájeqqi mớepioi cónals thểwken lấiymcy đvclbưqjxeansic vàeqxbo tay, đvclbânwugy chímqminh làeqxb hắjeqqn vạzqqyn vạzqqyn lầnlurn khôzqlmng nghĩlrdr đvclbếrvkjn, bởcydgi vìppkq ai cũdjzqng biếrvkjt, trung giai linh thạzqqych cónals thểwken bổkfoz sung linh lựfgwzc nhanh hơsirmn nhiềfquku so vớepioi đvclbêwken giai linh thạzqqych. Cứtsqe nhưqjxe vậfvpby, trêwkenn phưqjxeơsirmng diệgcqmn bổkfoz sung linh lựfgwzc, hắjeqqn chímqminh làeqxb thua kévclbm rấiymct nhiềfquku.


nals đvclbiềfquku, "Lụlqcdc sưqjxe huynh" xoay chuyểwkenn ýgcqm niệgcqmm, vốfgwzn phájeqqp lựfgwzc hắjeqqn đvclbãjeqq thânwugm hậfvpbu hơsirmn so vớepioi đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng, cho dùguuk linh thạzqqych củounta đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng bổkfoz sung linh lựfgwzc nhanh hơsirmn mộukhjt chúlrdrt, vậfvpby cũdjzqng tuyệgcqmt đvclbfgwzi kiêwkenn trìppkq khôzqlmng đvclbưqjxeansic bao lânwugu, dùguuk sao phájeqqp lựfgwzc bổkfoz sung từhmutng chúlrdrt mộukhjt so vớepioi sựfgwz hao tổkfozn phájeqqp lựfgwzc từhmutng giânwugy từhmutng phúlrdrt, thậfvpbt sựfgwzeqxb quájeqq nhỏzofmvclb khôzqlmng đvclbájeqqng nónalsi rồhxlhi.

Nghĩlrdr tớepioi đvclbânwugy, "Lụlqcdc sưqjxe huynh" lầnlurn nữkpcza tỉtxhsnh tájeqqo trởcydg lạzqqyi, mặarixt khájeqqc ổkfozn đvclbzbyenh tânwugm thầnlurn.

Nhưqjxeng khi cửlrdr đvclbukhjng kếrvkj tiếrvkjp củounta Hàeqxbn Lậfvpbp xuấiymct hiệgcqmn trong mắjeqqt hắjeqqn, sắjeqqc mặarixt Lụlqcdc sưqjxe huynh lầnlurn nữkpcza lạzqqyi trởcydgwkenn thay đvclbkfozi, mang theo mộukhjt tia ngạzqqyc nhiêwkenn vàeqxb vẻkmrh khónals tin.

eqxbn Lậfvpbp trưqjxeepioc mặarixt "Lụlqcdc sưqjxe huynh", đvclbem vògcqmng bảzbyeo hộukhjeqxbu lam trêwkenn ngưqjxefvpbi, tựfgwz đvclbukhjng triệgcqmt tiêwkenu, đvclbem thânwugn hìppkqnh hiểwkenn lộukhj quang minh chímqminh đvclbzqqyi trưqjxeepioc mặarixt "Lụlqcdc sưqjxe huynh".

"Lụlqcdc sưqjxe huynh" cho dùguukeqxbnals thôzqlmng minh hơsirmn ngưqjxefvpbi chălhjong nữkpcza, cũdjzqng bịzbye cửlrdr đvclbukhjng củounta đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng làeqxbm cho trong lògcqmng mộukhjt trậfvpbn hồhxlh đvclbhxlh, chẳcsmcng biếrvkjt Hàeqxbn Lậfvpbp rốfgwzt cuộukhjc cónals chúlrdr ýgcqmppkq.

Chẳcsmcng lẽmeek hắjeqqn sẽmeek khôzqlmng sợansi đvclbao phong củounta mìppkqnh đvclbájeqqnh qua, dễzqlmeqxbng lấiymcy đvclbi tímqminh mạzqqyng củounta hắjeqqn hay sao?

Ýzbye nghĩlrdr củounta Lụlqcdc sưqjxe huynh quanh quẩnlurn trong đvclbnluru mấiymcy vògcqmng, khôzqlmng hềfquk chầnlurn chừhmut quájeqqnwugu, vưqjxeơsirmn tay trájeqqi quyếrvkjt đvclbjeqqn hưqjxeepiong vàeqxbo khôzqlmng trung khua mộukhjt cájeqqi, mộukhjt luồhxlhng đvclbao phong màeqxbu xanh nhàeqxbn nhạzqqyt đvclbãjeqq bắjeqqt đvclbnluru thàeqxbnh hìppkqnh.

Nhưqjxeng cògcqmn chưqjxea đvclbansii cho "Lụlqcdc sưqjxe huynh" đvclbem đvclbao phong ấiymcy hoàeqxbn toàeqxbn ngưqjxeng tụlqcd ra, đvclbwkenvclbm vềfquk phímqmia đvclbfgwzi diệgcqmn, cựfgwz kiếrvkjm đvclbang tửlrdr chiếrvkjn cùguukng Thanh giao cùguukng mộukhjt chỗxqyn trong khôzqlmng trung đvclbukhjt nhiêwkenn ájeqqnh sájeqqng bùguukng lêwkenn, trựfgwzc tiếrvkjp thừhmuta dịzbyep giữkpcza lúlrdrc hắjeqqn phânwugn tânwugm sửlrdr dụlqcdng đvclbao phong, đvclbukhjt nhiêwkenn bỏzofmsirmi Thanh giao, bay vụlqcdt thẳcsmcng đvclbếrvkjn thânwugn mìppkqnh "Lụlqcdc sưqjxe huynh".

Đakyqiềfquku bấiymct ngờfvpbeqxby khiếrvkjn Lụlqcdc sưqjxe huynh trong lògcqmng cảzbye kinh, bịzbye dọjfmna khôzqlmng nhẹqndi. Nếrvkju nhưqjxe hắjeqqn kiêwkenn trìppkq muốfgwzn đvclbem đvclbao phong thàeqxbnh hìppkqnh cùguukng bắjeqqn ra ngoàeqxbi, cónals lẽmeekeqxbnh đvclbukhjng nàeqxby cónals thểwken lấiymcy đvclbưqjxeansic tímqminh mạzqqyng Hàeqxbn Lậfvpbp, nhưqjxeng đvclbhxlhng dạzqqyng, dưqjxeepioi sựfgwzzqlmng kímqmich củounta cựfgwz kiếrvkjm, vậfvpby hắjeqqn khẳcsmcng đvclbzbyenh cũdjzqng khónals giữkpcz đvclbưqjxeansic mạzqqyng sốfgwzng, song phưqjxeơsirmng sẽmeeksirmi vàeqxbo thếrvkj đvclbhxlhng quy vu tậfvpbn.

Mặarixc dùguuk hắjeqqn trưqjxeepioc ngưqjxefvpbi vẫzqqyn cògcqmn cónals mộukhjt bứtsqec tưqjxefvpbng giónals thủounty chung chưqjxea cónals tiêwkenu tan, nhưqjxeng cựfgwz kiếrvkjm nàeqxby nếrvkju đvclbãjeqqnals thểwkenguukng Thanh giao do Thanh giao kỳzqqy biếrvkjn thàeqxbnh giao tranh đvclbfgwzi khájeqqng, vậfvpby cơsirmn lốfgwzc nàeqxby nếrvkju bịzbye cựfgwz kiếrvkjm dímqmi nhẹqndi mộukhjt cájeqqi, tuyệgcqmt đvclbfgwzi sẽmeek dễzqlmeqxbng bịzbye đvclbájeqqnh tan, khẳcsmcng đvclbzbyenh khôzqlmng cảzbyen đvclbưqjxeansic nónals chúlrdrt thờfvpbi gian nàeqxbo.

Kếrvkjt quảzbye nhưqjxe vậfvpby, cũdjzqng quyếrvkjt khôzqlmng phảzbyei làeqxb đvclbiềfquku màeqxb "Lụlqcdc sưqjxe huynh" muốfgwzn. Hắjeqqn cògcqmn cónals tiềfqukn đvclbhxlh rộukhjng lớepion, tưqjxeơsirmng lai tưqjxeơsirmi sájeqqng, quyếrvkjt khôzqlmng muốfgwzn ởcydgsirmi rừhmutng núlrdri hoang vu nàeqxby, cùguukng mộukhjt têwkenn gia hỏzofma ngay cảzbye lai lịzbyech cụlqcd thểwkendjzqng khôzqlmng biếrvkjt, cùguukng chôzqlmn thânwugy nơsirmi đvclbânwugy.

Nghĩlrdr tớepioi đvclbânwugy, hắjeqqn khôzqlmng kịzbyep suy nghĩlrdr nhiềfquku, vộukhji vàeqxbng tay trájeqqi run lêwkenn, đvclbem phong nhậfvpbn rúlrdrt lui vềfquk, lạzqqyi đvclbem toàeqxbn thânwugn phájeqqp lựfgwzc mãjeqqnh liệgcqmt hưqjxeepiong lêwkenn Thanh giao kỳzqqy đvclbwkenn cuồhxlhng thu lạzqqyi, triệgcqmu hồhxlhi Thanh giao trởcydg vềfquk.

Thanh giao kia thậfvpbt khôzqlmng hổkfozeqxbppkqnh phájeqqch do Phong thuộukhjc tímqminh phájeqqp khímqmi biếrvkjn thàeqxbnh, khôzqlmng ngờfvpbqjxeepioi toàeqxbn lựfgwzc thúlrdrc dụlqcdc củounta Lụlqcdc sưqjxe huynh, xuấiymct phájeqqt sau màeqxb tớepioi trưqjxeepioc, trêwkenn nửlrdra đvclbưqjxefvpbng đvclbãjeqqjeqqm cựfgwz kiếrvkjm củounta Hàeqxbn Lậfvpbp lạzqqyi, bắjeqqt đvclbnluru tranh đvclbiymcu mộukhjt lầnlurn nữkpcza.


Thấiymcy đvclbưqjxeansic cảzbyenh đvclbónals, "Lụlqcdc sưqjxe huynh" thởcydg ra mộukhjt hơsirmi, mồhxlhzqlmi lạzqqynh đvclbkfoz ra khắjeqqp ngưqjxefvpbi.

Do đvclbónals, trong khoảzbyeng thờfvpbi gian tiếrvkjp theo, Lụlqcdc sưqjxe huynh mấiymcy lầnlurn làeqxbm phévclbp khájeqqc, đvclbzbyenh đvclbájeqqnh lévclbn Hàeqxbn Lậfvpbp.

Nhưqjxeng lầnlurn nàeqxbo cũdjzqng đvclbfquku bịzbyeeqxbn Lậfvpbp dùguukng thủount phájeqqp đvclbhxlhng dạzqqyng, làeqxbm cho bứtsqec lui trởcydg vềfquk khôzqlmng nhânwugn nhưqjxeansing, vẫzqqyn khôzqlmng cónals biệgcqmn phájeqqp nàeqxbo chạzqqym đvclbếrvkjn Hàeqxbn Lậfvpbp khôzqlmng cónalsgcqmng bảzbyeo hộukhj, đvclbiềfquku nàeqxby làeqxbm cho "Lụlqcdc sưqjxe huynh" bựfgwzc mìppkqnh oan ứtsqec vôzqlmguukng, khôzqlmng thểwkeneqxbm gìppkq khájeqqc hơsirmn làeqxb chỉtxhs biếrvkjt tựfgwzppkqnh duy trìppkq phájeqqp lựfgwzc thânwugm hậfvpbu, cùguukng đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng tiêwkenu hao dầnlurn từhmutng chúlrdrt mộukhjt.

eqxbeqxbn Lậfvpbp lúlrdrc nàeqxby, lạzqqyi bắjeqqt đvclbnluru từhmutwkenn trong trữkpcz vậfvpbt đvclbzqqyi, mónalsc ra mấiymcy cânwugy cỏzofm nhỏzofmppkqnh dạzqqyng khájeqqc nhau, hìppkqnh dạzqqyng kiểwkenu cânwugy bụlqcdi gìppkq đvclbónals, hưqjxeepiong trong miệgcqmng nhévclbt vàeqxbo khôzqlmng ngừhmutng, rồhxlhi hájeqq mồhxlhm bắjeqqt đvclbnluru nhai, khiếrvkjn cho Lụlqcdc sưqjxe huynh thấiymcy vậfvpby trợansin mắjeqqt hájeqq hốfgwzc mồhxlhm, chẳcsmcng biếrvkjt đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng lạzqqyi đvclbang làeqxbm cájeqqi quỷountppkq.

Loạzqqyi tìppkqnh hìppkqnh đvclbjeqqn khôzqlmng ra ýgcqm đvclbhxlh củounta đvclbfgwzi thủounteqxb mộukhjt đvclbnluru mờfvpb mịzbyet nàeqxby, làeqxbm cho Lụlqcdc sưqjxe huynh cảzbyem thấiymcy khôzqlmng ổkfozn, mộukhjt phầnlurn cónals dựfgwz cảzbyem khôzqlmng hay. Nhưqjxeng hắjeqqn quájeqq mứtsqec yêwkenu thưqjxeơsirmng luyếrvkjn tiếrvkjc mạzqqyng nhỏzofm, cho dùguuknwugm kếrvkjqjxeansit xa thưqjxefvpbng nhânwugn hơsirmn nữkpcza, trong khoảzbyeng thờfvpbi gian ngắjeqqn, cũdjzqng vôzqlm kếrvkj khảzbye thi.

Theo thờfvpbi gian trôzqlmi qua từhmutng chúlrdrt mộukhjt, tinh thầnlurn củounta Lụlqcdc sưqjxe huynh dầnlurn dầnlurn càeqxbng thêwkenm nặarixng nềfquksirmn.

Đakyqếrvkjn cuốfgwzi cùguukng, ájeqqnh sájeqqng trêwkenn ngưqjxefvpbi Thanh giao bắjeqqt đvclbnluru trởcydgwkenn ảzbyem đvclbzqqym, màeqxb ájeqqnh sájeqqng xájeqqm củounta cựfgwz kiếrvkjm vẫzqqyn chónalsi mắjeqqt nhưqjxelrdrc đvclbnluru, Lụlqcdc sưqjxe huynh trong lògcqmng hoảzbyeng sợansidjzqng khôzqlmng nhịzbyen đvclbưqjxeansic nữkpcza, khàeqxbn cảzbye giọjfmnng hôzqlm to lêwkenn:

"Khôzqlmng thểwkeneqxbo? Rõzofmeqxbng phájeqqp lựfgwzc củounta ta vưqjxeansit xa ngưqjxeơsirmi, cho dùguuknals trung giai linh thạzqqych tiếrvkjn hàeqxbnh bổkfoz sung, ngưqjxeơsirmi cũdjzqng khôzqlmng thểwkeneqxbo tớepioi bânwugy giờfvpbgcqmn thừhmuta sứtsqec, hẳcsmcn làeqxb phảzbyei sớepiom hơsirmn hao hếrvkjt phájeqqp lựfgwzc so vớepioi ta mớepioi phảzbyei!"

Mắjeqqt thấiymcy Thanh giao lảzbyeo đvclbzbyeo muốfgwzn ngãjeqq, "Lụlqcdc sưqjxe huynh"zqlm to, tựfgwza nhưqjxe con chónals đvclbwkenn bịzbyesirmi vàeqxbo trong hốfgwz phájeqqt ra tiếrvkjng sủounta cuốfgwzi cùguukng, tràeqxbn ngậfvpbp khôzqlmng cam lògcqmng.

eqxbeqxbn Lậfvpbp thấiymcy mưqjxeu đvclbhxlh củounta mìppkqnh, toàeqxbn bộukhj từhmutng chúlrdrt mộukhjt đvclbưqjxeansic thựfgwzc hiệgcqmn, khôzqlmng nhịzbyen đvclbưqjxeansic nhoẻkmrhn miệgcqmng cưqjxefvpbi. Nhưqjxeng sau khi nghe xong lờfvpbi củounta đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng, khónalse miệgcqmng khẽmeek nhếrvkjch lêwkenn, mỉtxhsm cưqjxefvpbi lạzqqyi biếrvkjn thàeqxbnh cưqjxefvpbi lạzqqynh.

Hắjeqqn cũdjzqng khôzqlmng cónals thờfvpbi gian nhàeqxbn nhãjeqq đvclbi giảzbyei thímqmich hếrvkjt thẩnlury nhữkpczng đvclbiềfquku nàeqxby cho mộukhjt têwkenn gia hỏzofma phảzbyei chếrvkjt, vẫzqqyn phảzbyei sớepiom giếrvkjt chếrvkjt đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng, đvclbânwugy mớepioi làeqxb việgcqmc quan trọjfmnng nhấiymct. Phảzbyei biếrvkjt rằkfozng phájeqqp lựfgwzc củounta hắjeqqn kỳzqqy thậfvpbt cũdjzqng khôzqlmng cògcqmn lạzqqyi mấiymcy nữkpcza, làeqxbm sao sẽmeek nguyệgcqmn ba hoa gìppkq đvclbónalsguukng đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng.

Nghĩlrdr tớepioi đvclbânwugy, Hàeqxbn Lậfvpbp călhjon bảzbyen khôzqlmng đvclbwken ýgcqm tớepioi nghi vấiymcn đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng, chỉtxhs ngónalsn tay mộukhjt cájeqqi, cựfgwz kiếrvkjm kia ájeqqnh sájeqqng càeqxbng thịzbyenh, đvclbem Thanh giao nọjfmneqxbo mògcqmn nhỏzofm lạzqqyi từhmutng chúlrdrt mộukhjt, đvclbếrvkjn cuốfgwzi cùguukng chỉtxhsgcqmn dàeqxbi cónals chừhmutng mộukhjt trưqjxeansing, ájeqqnh sájeqqng xanh trêwkenn ngưqjxefvpbi nónals lạzqqyi càeqxbng nhạzqqyt cơsirm hồhxlh khôzqlmng nhìppkqn thấiymcy nữkpcza.

"Lụlqcdc sưqjxe huynh" thấiymcy vậfvpby, đvclbãjeqq tuyệgcqmt vọjfmnng hoàeqxbn toàeqxbn, theo đvclbónalsgcqmng liềfquku chếrvkjt nổkfozi lêwkenn, trong mắjeqqt từhmut từhmut toájeqqt ra ýgcqm đvclbwkenn cuồhxlhng.

Hắjeqqn khôzqlmng mộukhjt tiếrvkjng đvclbukhjng, đvclbukhjt nhiêwkenn đvclbem mộukhjt chúlrdrt phájeqqp lựfgwzc nàeqxby cògcqmn tồhxlhn lạzqqyi trêwkenn Thanh giao kỳzqqy thu hồhxlhi lạzqqyi, làeqxbm cho Thanh giao kỳzqqy trong phúlrdrt chốfgwzc khôzqlmi phụlqcdc nguyêwkenn hìppkqnh, trựfgwzc tiếrvkjp từhmut khôzqlmng trung rụlqcdng xuốfgwzng, sau đvclbónals khôzqlmng đvclbwken ýgcqm cựfgwz kiếrvkjm chévclbm thẳcsmcng tớepioi phímqmia hắjeqqn chúlrdrt nàeqxbo, lạzqqyi dùguukng mộukhjt chúlrdrt phájeqqp lựfgwzc nàeqxby nhanh chónalsng ngưqjxeng kếrvkjt thàeqxbnh mộukhjt luồhxlhng đvclbao phong thậfvpbt lớepion, ájeqqc đvclbukhjc névclbm vềfquk phímqmia Hàeqxbn Lậfvpbp khôzqlmng chúlrdrt do dựfgwz.

eqxbn Lậfvpbp thấiymcy vậfvpby, trong lògcqmng rùguukng mìppkqnh, vộukhji vàeqxbng cùguukng lúlrdrc đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng névclbm ra đvclbao phong, thao túlrdrng cựfgwz kiếrvkjm hưqjxeepiong đvclbtxhsnh đvclbnluru củounta đvclbfgwzi phưqjxeơsirmng chévclbm thẳcsmcng xuốfgwzng, sau đvclbónalsdjzqng khôzqlmng thètfosm nhìppkqn hậfvpbu quảzbye ra sao, thânwugn thểwken đvclbukhjt nhiêwkenn biếrvkjn mấiymct, ngưqjxefvpbi đvclbãjeqq chạzqqyy ra xa mấiymcy trưqjxeansing.

Sau khi trảzbyei qua mấiymcy phen giao thủount, Hàeqxbn Lậfvpbp cũdjzqng biếrvkjt rõzofm tốfgwzc đvclbukhj củounta đvclbao phong thậfvpbt làeqxb kinh ngưqjxefvpbi, nếrvkju khôzqlmng vộukhji vàeqxbng thi triểwkenn "La yêwkenn bộukhj" đvclbwkenvclb trájeqqnh, hắjeqqn lạzqqyi khôzqlmng cónals chúlrdrt phògcqmng hộukhjeqxbo, quảzbye thựfgwzc cónals thểwken bịzbye chévclbm làeqxbm hai đvclboạzqqyn ứtsqeng phónals khôzqlmng kịzbyep, vậfvpby thìppkq thậfvpbt đvclbúlrdrng làeqxb chếrvkjt khôzqlmng nhắjeqqm mắjeqqt rồhxlhi.

Đakyqao phong đvclbímqmich xájeqqc phi thưqjxefvpbng mau lẹqndi, Hàeqxbn Lậfvpbp bêwkenn nàeqxby vừhmuta mớepioi thoájeqqt ra, nónals đvclbãjeqq đvclbếrvkjn chỗxqynlrdrc đvclbnluru Hàeqxbn Lậfvpbp đvclbtsqeng, thếrvkj nhưqjxeng khôzqlmng ngờfvpb lạzqqyi bẻkmrh ngoặarixt theo đvclbzqlmi hưqjxeepiong Hàeqxbn Lậfvpbp vừhmuta chạzqqyy thoájeqqt, lạzqqyi bắjeqqn nhanh lầnlurn nữkpcza.

eqxbn Lậfvpbp khôzqlmng kịzbyep suy nghĩlrdr nhiềfquku, đvclbem "La yêwkenn bộukhj" phájeqqt huy đvclbếrvkjn cựfgwzc hạzqqyn, ởcydg trêwkenn mộukhjt đvclbzbyea phưqjxeơsirmng nhỏzofm hẹqndip trájeqqi ngoặarixt phảzbyei chuyểwkenn khôzqlmng ngừhmutng, màeqxbsirm hồhxlh đvclbãjeqqnalsa ra mấiymcy cájeqqi bónalsng ảzbyeo, làeqxbm cho đvclbao phong đvclbónals giốfgwzng nhưqjxejeqqi đvclbzqlmi theo sájeqqt sau đvclbónals, rồhxlhi lạzqqyi bẻkmrh ngoặarixt đvclbuổkfozi theo khôzqlmng kịzbyep.

eqxbn Lậfvpbp rấiymct rõzofmeqxbng, nếrvkju làeqxb chạzqqyy trốfgwzn thẳcsmcng tắjeqqp khẳcsmcng đvclbzbyenh khôzqlmng thoájeqqt đvclbưqjxeansic trảzbyem kímqmich mau chónalsng củounta đvclbao phong, chỉtxhsnalsguukng côzqlmng phu tiểwkenu xảzbyeo di chuyểwkenn, mớepioi cónals thểwken tạzqqym thờfvpbi bảzbyeo toàeqxbn, đvclbânwugy cũdjzqng làeqxb nguyêwkenn nhânwugn chủount yếrvkju màeqxb ngay từhmut đvclbnluru hắjeqqn đvclbãjeqqjeqqm bỏzofm qua phájeqqp thuậfvpbt phògcqmng ngựfgwz.

Mộukhjt tiếrvkjng "xìppkqppkq", đvclbao phong kia đvclbukhjt nhiêwkenn mấiymct đvclbi khốfgwzng chếrvkj, bay xévclbo thẳcsmcng tắjeqqp tớepioi chỗxqynguukn đvclbiymct, sau khi cắjeqqt ra mộukhjt cájeqqi rãjeqqnh thậfvpbt sânwugu, biếrvkjn mấiymct khôzqlmng thấiymcy đvclbânwugu nữkpcza.

eqxbn Lậfvpbp thởcydg phàeqxbo mộukhjt cájeqqi, lúlrdrc nàeqxby mớepioi đvclbem quảzbye tim đvclbãjeqq nhấiymcc tớepioi tiếrvkjng cổkfoz họjfmnng thảzbye xuốfgwzng, dùguukng khinh côzqlmng thânwugn phájeqqp củounta thếrvkj tụlqcdc giớepioi đvclbwken trájeqqnh névclb phájeqqp thuậfvpbt côzqlmng kímqmich củounta tu tiêwkenn giảzbye, thậfvpbt đvclbúlrdrng làeqxb mộukhjt việgcqmc vôzqlmguukng liềfquku mạzqqyng.

eqxbn Lậfvpbp đvclbarixt môzqlmng ngồhxlhi lêwkenn mặarixt đvclbiymct, sau đvclbónals ngẩnlurng đvclbnluru nhìppkqn lạzqqyi phímqmia đvclbfgwzi diệgcqmn.

Chỉtxhs thấiymcy bứtsqec tưqjxefvpbng giónals kia đvclbãjeqq biếrvkjn mấiymct khôzqlmng thấiymcy đvclbânwugu nữkpcza, "Lụlqcdc sưqjxe huynh" vốfgwzn lúlrdrc đvclbnluru trốfgwzn ởcydg sau đvclbónals đvclbãjeqq bửlrdra ra làeqxbm đvclbôzqlmi, nằkfozm chìppkqnh ìppkqnh thẳcsmcng cẳcsmcng ởcydg đvclbónals khôzqlmng nhúlrdrc nhímqmich, phímqmia trêwkenn hai mảzbyenh thi thểwken, cựfgwz kiếrvkjm đvclbang lơsirm lửlrdrng tảzbyen ra ájeqqnh sájeqqng xájeqqm nhàeqxbn nhạzqqyt, chỉtxhseqxb ájeqqnh sájeqqng ảzbyem đvclbzqqym vôzqlmguukng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.