Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 168 : Ác đấu (trung)

    trước sau   
Sau khi làzgojm xong hếesmkt thảzgojy nhữjyubng việhcxzc nàzgojy, Hàzgojn Lậxcdip mớavjci yêvgrxn lòyhwcng, lấkwixy ra phùfihl bảzgojo tiểswhju kiếesmkm màzgoju xájyubm, khoanh châwydvn ngồsjsgi xuốxqzrng, bắduyxt đvlhujzypu làzgojm phéxilwp, ýwydv đvlhusjsg trong thờzikpi gian ngắduyxn nhấkwixt phájyubt đvlhutezgng phùfihl bảzgojo bay lêvgrxn côimrdng đvlhujywhch.

Đgbxtújeoxng lújeoxc nàzgojy, "Lụmaiic sưazto huynh"swhj đvlhuxqzri diệhcxzn rốxqzrt cụmaiic đvlhuãgjcs tụmaii tậxcdip linh khítezg đvlhujzypy đvlhuzikp trêvgrxn Thanh giao kỳzsvv, phájyubt khởswhji côimrdng kítezgch nhưaztoaztoa sa lốxqzrc giậxcdit.

Chỉecqy thấkwixy hắduyxn đvlhuãgjcs dừpirqng mújeoxa cờzikp, rồsjsgi đvlhuem mũiajii câwydvy cờzikp đvlhutezgt nhiêvgrxn chỉecqy vềcnhu phítezga Hàzgojn Lậxcdip, nhấkwixt thờzikpi, mấkwixy chụmaiic luồsjsgng đvlhuao phong xanh lèvlhubbspnh bájyubn nguyệhcxzt đvlhuua nhau toájyubt ra từpirq ngọiofkn cờzikp, vùfihlfihl nhằiofkm vềcnhu phítezga Hàzgojn Lậxcdip.

Tốxqzrc đvlhutezg củzikpa đvlhuao phong đvlhuóaueq nhanh khôimrdng thểswhj tảzgoj, vừpirqa rồsjsgi còyhwcn đvlhuang ởswhj phítezga "Lụmaiic sưazto huynh", nhưaztong trong chớavjcp mắduyxt đvlhuãgjcs đvlhuếesmkn đvlhujzypu đvlhuiofkng nàzgojy bêvgrxn Hàzgojn Lậxcdip. Thựbbspc khôimrdng hổxqzrzgoj phong hệhcxz phájyubp thuậxcdit, tốxqzrc đvlhutezgimrdng kítezgch so vớavjci nhữjyubng phájyubp thuậxcdit thuộtezgc títezgnh khájyubc, còyhwcn nhanh hơimrdn mộtezgt nửfihla.

Nếesmku khôimrdng phảzgoji lújeoxc trưaztoavjcc đvlhuãgjcs chuẩavjcn bịjywh phòyhwcng thủzikp kỹyhwcaztogakcng, Hàzgojn Lậxcdip sợtuld rằiofkng ngay cảzgoj thờzikpi gian phảzgojn ứxilwng chưaztoa kịjywhp thìbbsp đvlhuãgjcs bịjywh đvlhuao phong nàzgojy chéxilwm thàzgojnh mưaztozikpi đvlhuoạjzypn.

Khi Hàzgojn Lậxcdip trong lòyhwcng còyhwcn đvlhuang giậxcdit mìbbspnh, đvlhuao phong đvlhuãgjcs phájyubt sinh va chạjzypm kịjywhch liệhcxzt vớavjci Tinh cưaztoơimrdng hoàzgojn ởswhj tầjzypng ngoàzgoji cùfihlng, ájyubnh sájyubng xanh vàzgoj ájyubnh sájyubng vàzgojng rựbbspc sájyubng khôimrdng ngừpirqng, còyhwcn phájyubt ra tiếesmkng va chạjzypm cắduyxt vàzgojo "phụmaiip phụmaiip!".


Đgbxttuldi khi tấkwixt cảzgoj ájyubnh sájyubng đvlhucnhuu biếesmkn mấkwixt, trêvgrxn bềcnhu mặbeoqt bêvgrxn ngoàzgoji cưaztoơimrdng hoàzgojn vốxqzrn bóaueqng nhoájyubng vôimrdfihlng, đvlhuãgjcs ngang dọiofkc hơimrdn mấkwixy chụmaiic cájyubi rãgjcsnh sâwydvu hoắduyxm dàzgoji cảzgoj thưaztoavjcc, toàzgojn bộtezg phájyubp khítezg đvlhuãgjcs lộtezgxenv vẻjxkb vẹypxco vọiofk. Cóaueq đvlhuiềcnhuu may mắduyxn phájyubp khítezgzgojy khi bịjywhimrdng kítezgch đvlhuãgjcs chuyểswhjn đvlhutezgng khôimrdng ngừpirqng, mớavjci khôimrdng đvlhuswhj cho nhữjyubng đvlhuao phong đvlhuóaueqimrdng kítezgch tớavjci cùfihlng mộtezgt vịjywh trítezg, nếesmku khôimrdng sớavjcm đvlhuãgjcs phájyubyhwcng màzgojzgojo.

Loạjzypi kếesmkt quảzgojzgojy, Hàzgojn Lậxcdip vàzgoj "Lụmaiic sưazto huynh" đvlhucnhuu cảzgojm thấkwixy bấkwixt ngờzikp.

zgojn Lậxcdip làzgoj cảzgojm thấkwixy, vốxqzrn côimrdng dụmaiing củzikpa cưaztoơimrdng hoàzgojn phájyubp khítezgzgojy mặbeoqc dùfihliajing khôimrdng phảzgoji chuyêvgrxn môimrdn đvlhuswhj phòyhwcng ngựbbsp, thếesmk nhưaztong nóaueq chítezgnh làzgoj thưaztotuldng phẩavjcm phájyubp khítezg, vậxcdiy chấkwixt liệhcxzu làzgoj khôimrdng thểswhjaueqi gìbbsp đvlhuưaztotuldc. Thếesmk nhưaztong khôimrdng nghĩiydg tớavjci chỉecqyzgoj chújeoxt đvlhuao phong tầjzypm thưaztozikpng, đvlhuãgjcsaueq thểswhj cắduyxt rờzikpi nóaueq ra, cơimrd hồsjsg gầjzypn nhưazto hoàzgojn toàzgojn hủzikpy diệhcxzt, đvlhuiềcnhuu nàzgojy khôimrdng khỏoowki làzgojm hắduyxn nặbeoqng trĩiydgu phiềcnhun muộtezgn trong lòyhwcng, khôimrdng biếesmkt cóaueq thểswhj tiếesmkp nổxqzri thếesmkimrdng kếesmk tiếesmkp củzikpa đvlhuxqzri phưaztoơimrdng hay khôimrdng.

"Lụmaiic sưazto huynh" thìbbsp lạjzypi ngạjzypc nhiêvgrxn hơimrdn. Thanh giao kỳzsvvzgojy trong đvlhuecqynh cấkwixp phájyubp khítezg chítezgnh làzgojaueq danh tiếesmkng lừpirqng lẫhcxzy, làzgoj hắduyxn vìbbsp phốxqzri hợtuldp thuộtezgc títezgnh linh căjeoxn củzikpa bảzgojn thâwydvn, chẳlsfcng biếesmkt đvlhuãgjcs hao tổxqzrn biếesmkt bao nhiêvgrxu tâwydvm huyếesmkt, biếesmkt bao nhiêvgrxu tiềcnhun củzikpa mớavjci lấkwixy đvlhuưaztotuldc tớavjci tay.

Phájyubp khítezgzgojy, chẳlsfcng nhữjyubng cóaueq thểswhj nhájyuby mắduyxt phájyubt ra bựbbspc phájyubp thuậxcdit đvlhuơimrdn giảzgojn nhưazto đvlhuao phong khôimrdng phítezg chújeoxt sứxilwc lựbbspc nàzgojo, hơimrdn nữjyuba bởswhji vìbbsp đvlhuãgjcs thu nạjzypp linh khítezg nhấkwixt đvlhujywhnh, khiếesmkn cho toàzgojn bộtezgimrdng kítezgch phong thuộtezgc títezgnh đvlhuãgjcs trảzgoji qua gia tăjeoxng biêvgrxn đvlhutezg. Cho nêvgrxn đvlhuao phong vừpirqa rồsjsgi, thoạjzypt nhìbbspn chỉecqyzgojimrd cấkwixp hạjzyp giai phájyubp thuậxcdit đvlhuơimrdn giảzgojn nhấkwixt, nhưaztong chújeoxng trêvgrxn thựbbspc tếesmk uy lựbbspc củzikpa mỗiydgi mộtezgt lưaztogakci, đvlhucnhuu cóaueq thểswhj so sájyubnh tưaztoơimrdng đvlhuưaztoơimrdng vớavjci phájyubp thuậxcdit trung giai.

Chítezgnh làzgojaueqi, côimrdng kítezgch vừpirqa rồsjsgi nhìbbspn nhưazto đvlhuơimrdn giảzgojn, nhưaztong trêvgrxn thựbbspc tếesmk, làzgoj mộtezgt lầjzypn tậxcdip trung đvlhuájyubnh phájyub đvlhuvgrxn cuồsjsgng bằiofkng mấkwixy chụmaiic trung giai phájyubp thuậxcdit, thếesmk nhưaztong nhưazto vậxcdiy, khôimrdng ngờzikp ngay cảzgojjyubi vòyhwcng lớavjcn bêvgrxn ngoàzgoji cùfihlng kia cũiajing khôimrdng thểswhj phájyub tan, đvlhuiềcnhuu nàzgojy làzgojm cho trong lòyhwcng "Lụmaiic sưazto huynh"aueq thểswhjzgojo khôimrdng réxilwt lạjzypnh, đvlhuxqzri vớavjci Hàzgojn Lậxcdip trởswhjvgrxn càzgojng thêvgrxm kiêvgrxng kỵgkfr!

zgojn Lậxcdip vàzgoj "Lụmaiic sưazto huynh" mặbeoqc dùfihl đvlhucnhuu đvlhuãgjcs cảzgojm giájyubc đvlhuưaztotuldc thủzikp đvlhuoạjzypn đvlhutezgc ájyubc củzikpa đvlhuxqzri phưaztoơimrdng, nhưaztong cửfihl đvlhutezgng tiếesmkp theo củzikpa song phưaztoơimrdng lạjzypi rấkwixt khájyubc biệhcxzt.

zgojn Lậxcdip bởswhji vìbbspyhwcn đvlhuang làzgojm phéxilwp huy đvlhutezgng phùfihl bảzgojo, khôimrdng muốxqzrn nửfihla đvlhuưaztozikpng bịjywh phájyub hỏoowkng, cho nêvgrxn biếesmkt rõxenv tiếesmkn côimrdng tiếesmkp theo củzikpa đvlhuxqzri phưaztoơimrdng khẳlsfcng đvlhujywhnh sẽiaji trầjzypm trọiofkng sắduyxc béxilwn vôimrdfihlng, nhưaztong cũiajing chỉecqyaueq thểswhj gắduyxng chốxqzrng chọiofki tiếesmkp.

zgoj "Lụmaiic sưazto huynh"zgojng làzgojwydvm tưaztoimrdn ngưaztozikpi, từpirq khi thấkwixy Hàzgojn Lậxcdip vừpirqa rồsjsgi bốxqzr trítezgbbspnh trạjzypng phòyhwcng ngựbbsp, côimrdng kítezgch kếesmkt thújeoxc cho tớavjci bâwydvy giờzikp, cảzgoj ngưaztozikpi vẫhcxzn ngồsjsgi ởswhj đvlhuóaueq khôimrdng nhújeoxc nhítezgch, liềcnhun biếesmkt đvlhuxqzri phưaztoơimrdng nhấkwixt đvlhujywhnh đvlhuang chuẩavjcn bịjywh đvlhuòyhwcn sájyubt thủzikp, nếesmku khôimrdng phảzgoji thi triểswhjn mộtezgt loạjzypi phájyubp thuậxcdit côimrdng kítezgch bậxcdic cao, thìbbspzgoj đvlhuang phájyubt đvlhutezgng mộtezgt loạjzypi phájyubp khítezg lợtuldi hạjzypi rồsjsgi.

Bởswhji vậxcdiy hắduyxn khôimrdng hềcnhu do dựbbsp, lầjzypn nữjyuba đvlhuem linh lựbbspc đvlhuvgrxn cuồsjsgng róaueqt vàzgojo lájyub cờzikp lớavjcn trong tay, đvlhuưaztoa đvlhujzypu cờzikpaztoavjcng vềcnhu phítezga Hàzgojn Lậxcdip đvlhuiểswhjm mạjzypnh mộtezgt cájyubi, hưaztoavjcng đvlhuxqzri diệhcxzn mãgjcsnh liệhcxzt bắduyxn ra từpirqng chuỗiydgi đvlhuao phong màzgoju xanh liêvgrxn tiếesmkp.

Đgbxtao phong lầjzypn nàzgojy hìbbspnh thểswhj nhỏoowkimrdn, nhưaztong làzgoj chiếesmkm ưaztou thếesmkswhj chỗiydg bắduyxn ra khôimrdng ngừpirqng, liêvgrxn miêvgrxn bấkwixt tuyệhcxzt, hìbbspnh thàzgojnh mộtezgt luồsjsgng côimrdng kítezgch thậxcdit dàzgoji màzgoju xanh. Mãgjcsnh liệhcxzt vọiofkt tớavjci khítezg thếesmk kinh ngưaztozikpi, làzgojm cho ájyubnh sájyubng xanh vàzgoj ájyubnh sájyubng vàzgojng lầjzypn nữjyuba sinh ra va chạjzypm kịjywhch liệhcxzt.

Lầjzypn nàzgojy, cưaztoơimrdng hoàzgojn trưaztoavjcc ngưaztozikpi Hàzgojn Lậxcdip chỉecqy duy trìbbsp đvlhuưaztotuldc thờzikpi gian mộtezgt thoájyubng ngắduyxn ngủzikpi, liềcnhun đvlhutezgt nhiêvgrxn phájyubt ra mộtezgt tiếesmkng nổxqzr trầjzypm đvlhumaiic, ájyubnh sájyubng vàzgojng tan biếesmkn, kiệhcxzn tinh cưaztoơimrdng hoàzgojn thưaztotuldng phẩavjcm đvlhuóaueq rốxqzrt cụmaiic tựbbsp nhiêvgrxn tan vỡgakc, bịjywh đvlhuao phong dàzgojy đvlhubeoqc đvlhuájyubnh cho nájyubt bấkwixy.

Luồsjsgng đvlhuao phong đvlhuájyubnh tớavjci khôimrdng cóaueq trởswhj ngạjzypi, xuyêvgrxn thẳlsfcng vàzgojo khôimrdng chújeoxt khájyubch khítezg, lạjzypi bịjywh mộtezgt kiệhcxzn đvlhuecqynh cấkwixp phájyubp khítezg Huyềcnhun thiếesmkt thuẫhcxzn đvlhuãgjcs sớavjcm đvlhutuldi sẵxilwn, chặbeoqn lạjzypi đvlhuưaztozikpng đvlhui, tiếesmkp theo lạjzypi lầjzypn nữjyuba bùfihlng phájyubt va chạjzypm giữjyuba ájyubnh sájyubng đvlhuen vàzgoj ájyubnh sájyubng xanh.


Huyềcnhun thiếesmkt thuẫhcxzn vàzgoj phájyubp khítezgaztoơimrdng hoàzgojn kia hoàzgojn toàzgojn khájyubc biệhcxzt.

Đgbxtjzypu tiêvgrxn, phẩavjcm giai củzikpa hai cájyubi kéxilwm nhau mộtezgt bậxcdic, tấkwixm thuẫhcxzn bàzgoji nàzgojy chítezgnh làzgoj đvlhuecqynh cấkwixp phájyubp khítezgfihlng mộtezgt đvlhulsfcng cấkwixp vớavjci Thanh giao kỳzsvv, tạjzypi tu tiêvgrxn giớavjci cũiajing khôimrdng phảzgoji làzgoj ai cũiajing cóaueq thểswhj sởswhj hữjyubu đvlhuưaztotuldc, làzgoj vậxcdit rấkwixt hiếesmkm thấkwixy. Màzgojaztoơimrdng hoàzgojn lạjzypi chỉecqyzgoj thưaztotuldng phẩavjcm phájyubp khítezg, tuy khôimrdng thểswhjaueqi làzgojzgojng hóaueqa thôimrdng dụmaiing, mỗiydgi ngưaztozikpi đvlhucnhuu cóaueq, nhưaztong làzgoj tu tiêvgrxn giảzgojimrdi cóaueq chújeoxt đvlhujywha vịjywh vẫhcxzn cóaueqimrd hộtezgi cóaueq mộtezgt hai kiệhcxzn nhưazto vậxcdiy, bởswhji vậxcdiy chỉecqyzgojaueq chújeoxt hơimrdi ítezgt màzgoj thôimrdi.

Tiếesmkp theo, tấkwixm thiếesmkt thuẫhcxzn nàzgojy mặbeoqc dùfihl khôimrdng cóaueq mộtezgt tia lựbbspc côimrdng kítezgch, nhưaztong làzgoj phòyhwcng ngựbbsp phájyubp khítezg đvlhubeoqc biệhcxzt, phòyhwcng ngựbbsp lựbbspc củzikpa nóaueqiajing khôimrdng phảzgoji làzgoj vậxcdit khôimrdng rõxenv thuộtezgc títezgnh nhưaztoaztoơimrdng hoàzgojn cóaueq thểswhj nhậxcdip nhằiofkng, chẳlsfcng nhữjyubng vữjyubng chắduyxc kiêvgrxn cốxqzr, hơimrdn nữjyuba trêvgrxn mặbeoqt thuẫhcxzn còyhwcn cóaueq thêvgrxm vàzgoji loạjzypi phájyubp thuậxcdit chuyêvgrxn môimrdn phòyhwcng ngựbbsp, làzgojm cho phòyhwcng ngựbbsptezgnh củzikpa nóaueq uy lựbbspc tăjeoxng rấkwixt nhiềcnhuu.

Cho nêvgrxn, nhìbbspn nhưazto trêvgrxn mấkwixy chụmaiic mấkwixy trăjeoxm đvlhuao phong tạjzypo thàzgojnh luồsjsgng côimrdng kítezgch đvlhuvgrxn cuồsjsgng cựbbspc kỳzsvv, lạjzypi bịjywh thiếesmkt thuẫhcxzn lơimrd lửfihlng trưaztoavjcc mặbeoqt Hàzgojn Lậxcdip khôimrdng phítezg chújeoxt sứxilwc lựbbspc nàzgojo khiếesmkn cho rơimrdi xuốxqzrng, giốxqzrng nhưaztojeoxi đvlhuájyub sừpirqng sữjyubng ởswhj trong luồsjsgng côimrdng kítezgch, tỏoowka ra ájyubnh sájyubng màzgoju đvlhuen lạjzypnh nhưaztojeoxng, bấkwixt đvlhutezgng nhưaztoaztotuldng, bộtezg dạjzypng an nhàzgojn dưazto dậxcdit.

"Lụmaiic sưazto huynh" thấkwixy vậxcdiy, trong lòyhwcng giậxcdin dữjyub, nhưaztong ngoàzgoji mặbeoqt lạjzypi chỉecqy lạjzypnh lùfihlng hừpirq mộtezgt tiếesmkng, hắduyxn rung hai tay, đvlhuao phong nơimrdi ngọiofkn cờzikp khôimrdng hềcnhu phóaueqng ra ngoàzgoji nữjyuba, nhưaztong hai tay cầjzypm cờzikp đvlhutezgt nhiêvgrxn tỏoowka ra ájyubnh sájyubng trắduyxng, làzgojm cho linh lựbbspc trong cơimrd thểswhj hắduyxn giốxqzrng nhưaztoyhwcng thájyubc, dũiajing mãgjcsnh đvlhuua nhau nhậxcdip vàzgojo trong câwydvy cờzikp.

Thanh giao kỳzsvv sau khi đvlhuưaztotuldc linh lựbbspc khổxqzrng lồsjsg nhưazto thếesmkzgojm hậxcdiu thuẫhcxzn, ájyubnh sájyubng xanh trêvgrxn bềcnhu mặbeoqt lájyub cờzikpzgojng thêvgrxm chóaueqi mắduyxt, giốxqzrng nhưazto đvlhuang trong đvlhuêvgrxm tốxqzri, mọiofkc lêvgrxn mộtezgt mặbeoqt trờzikpi màzgoju xanh, làzgojm cho ngưaztozikpi ta khôimrdng dájyubm nhìbbspn vàzgojo trựbbspc diệhcxzn.

yhwcn "Lụmaiic sưazto huynh", bởswhji vìbbsp tổxqzrn thấkwixt phájyubp lựbbspc quájyub lớavjcn, sắduyxc mặbeoqt cựbbspc kỳzsvvjyubi nhợtuldt, nhưaztong thầjzypn sắduyxc trêvgrxn mặbeoqt đvlhujzypy vẻjxkbzgojn nhẫhcxzn. Xem bộtezg dạjzypng, hắduyxn biếesmkt rõxenv đvlhuêvgrxm dàzgoji lắduyxm mộtezgng, chuẩavjcn bịjywh ra tuyệhcxzt chiêvgrxu liềcnhuu mạjzypng rồsjsgi.

Theo mộtezgt tiếesmkng gầjzypm nhẹypxc củzikpa "Lụmaiic sưazto huynh", hắduyxn dùfihlng sứxilwc hai tay, néxilwm Thanh giao kỳzsvv "vùfihl" mộtezgt cájyubi lêvgrxn giữjyuba khôimrdng trung, sau đvlhuóaueq uốxqzrn ngóaueqn tay bấkwixm quyếesmkt vùfihln vụmaiit nhưazto bay, tiếesmkp theo dùfihlng mộtezgt ngóaueqn tay chỉecqyzgojo lájyub cờzikp, héxilwt lớavjcn mộtezgt tiếesmkng.

"Hóaueqa giao"

Chỉecqy thấkwixy Thanh giao kỳzsvv ájyubnh sájyubng bắduyxn ra bốxqzrn phítezga, ájyubnh sájyubng xanh tràzgojn ngậxcdip, cuốxqzri cùfihlng trong nhájyuby mắduyxt hóaueqa thàzgojnh mộtezgt con cựbbsp giao dàzgoji chừpirqng mấkwixy chụmaiic trưaztotuldng, trôimrdng rấkwixt sốxqzrng đvlhutezgng, giưaztoơimrdng nanh mújeoxa vuốxqzrt, giốxqzrng nhưazto đvlhuújeoxc vớavjci hìbbspnh thêvgrxu trêvgrxn cờzikp.

gbxti", "Lụmaiic sưazto huynh" khôimrdng chầjzypn chừpirq chújeoxt nàzgojo, ngóaueqn tay vung lêvgrxn, Thanh giao đvlhuóaueq lậxcdip tứxilwc hájyubjyubi miệhcxzng khổxqzrng lồsjsg, hung hăjeoxng dữjyub tợtuldn đvlhuavjcp vềcnhu phítezga trưaztoavjcc mặbeoqt Hàzgojn Lậxcdip, chỉecqy nghe mộtezgt tiếesmkng "keng" đvlhuinh tai nhứxilwc óaueqc, đvlhujzypu con giao long đvlhuóaueq đvlhuãgjcs đvlhuâwydvm lêvgrxn Huyềcnhun thiếesmkt thuẫhcxzn mộtezgt cájyubi.

Áaztonh sájyubng xanh vàzgoj ájyubnh sájyubng đvlhuen, khítezg thếesmk hai luồsjsgng sájyubng đvlhusjsgng thờzikpi chóaueqi lòyhwca, tựbbspa hồsjsg trong lújeoxc nhấkwixt thờzikpi cờzikp trốxqzrng tưaztoơimrdng đvlhuưaztoơimrdng. Nhưaztong khôimrdng bao lâwydvu, ájyubnh sájyubng đvlhuen trêvgrxn tấkwixm thuẫhcxzn bàzgoji nhanh chóaueqng trởswhjvgrxn yếesmku đvlhui, tốxqzrc đvlhutezg bằiofkng mắduyxt thưaztozikpng cóaueq thểswhj thấkwixy đvlhuưaztotuldc, tốxqzri tăjeoxm ảzgojm đvlhujzypm.

Mắduyxt thấkwixy tấkwixm thuẫhcxzn bàzgoji nàzgojy, kếesmkt quảzgojaueq vẻjxkb muốxqzrn giốxqzrng nhưazto kiệhcxzn phájyubp khítezg trưaztoavjcc đvlhuóaueq, nhưaztong từpirq mặbeoqt sau nóaueq lạjzypi phájyubt ra mộtezgt thanh âwydvm trong trẻjxkbo nhưaztong lạjzypnh lùfihlng.

"Thu"

Tấkwixm thiếesmkt thuẫhcxzn theo thanh âwydvm nàzgojy, lậxcdip tứxilwc biếesmkn nhỏoowk lạjzypi, cũiajing bay lùfihli nhanh vềcnhu phítezga sau. Cứxilw nhưazto vậxcdiy, khítezg thếesmk củzikpa Thanh giao tăjeoxng lớavjcn, mãgjcsnh liệhcxzt truy đvlhuuổxqzri theo sájyubt sau đvlhuimrdi, cóaueq vẻjxkb nhưazto muốxqzrn đvlhuem Hàzgojn Lậxcdip vàzgoj tấkwixm thuẫhcxzn bàzgoji ấkwixy nuốxqzrt vàzgojo cùfihlng mộtezgt lújeoxc.

Nhưaztong vàzgojo lújeoxc nàzgojy, Hàzgojn Lậxcdip vốxqzrn ngồsjsgi khoanh châwydvn lújeoxc đvlhujzypu đvlhuxilwng dậxcdiy, đvlhutezgt nhiêvgrxn bay lêvgrxn mộtezgt luồsjsgng sájyubng chóaueqi mắduyxt màzgoju xájyubm dàzgoji mấkwixy trưaztotuldng, lộtezg ra hìbbspnh dạjzypng mộtezgt thanh cựbbsp kiếesmkm, màzgoj mộtezgt kiếesmkm khôimrdng yếesmku thếesmk chújeoxt nàzgojo chốxqzrng cựbbsp chặbeoqn đvlhuxilwng đvlhujzypu giao long, bắduyxt đvlhujzypu quấkwixn chặbeoqt lấkwixy nóaueq.

Giữjyuba khôimrdng trung, mộtezgt hồsjsgi ájyubnh sájyubng xanh ájyubp chếesmk ájyubnh sájyubng xájyubm, mộtezgt hồsjsgi ájyubnh sájyubng xájyubm lạjzypi khắduyxc chếesmk ájyubnh sájyubng xanh, nhấkwixt thờzikpi trong nửfihla khắduyxc, khôimrdng phâwydvn biệhcxzt đvlhuưaztotuldc cao thấkwixp.

zgoj tấkwixm thiếesmkt thuẫhcxzn, sau khi khôimrdi phụmaiic lạjzypi nguyêvgrxn hìbbspnh lớavjcn bằiofkng bàzgojn tay, rơimrdi vàzgojo trong tay Hàzgojn Lậxcdip, bịjywh hắduyxn đvlhuzgojo tay thu vàzgojo trữjyub vậxcdit đvlhujzypi, lújeoxc nàzgojy phájyubp lựbbspc toàzgojn thâwydvn củzikpa hắduyxn đvlhucnhuu phảzgoji dùfihlng đvlhuswhj chỉecqy huy phùfihl bảzgojo tiếesmkn hàzgojnh côimrdng kítezgch, đvlhuãgjcs khôimrdng cóaueq thừpirqa lựbbspc đvlhuswhj sửfihl dụmaiing tấkwixm thuẫhcxzn bàzgoji nàzgojy nữjyuba.

Lầjzypn nàzgojy phùfihl bảzgojo biếesmkn thàzgojnh ájyubnh sájyubng xájyubm, rõxenvzgojng so vớavjci lújeoxc đvlhuájyubnh chếesmkt hoàzgojng y nhâwydvn lầjzypn trưaztoavjcc, khôimrdng thểswhj cho làzgoj giốxqzrng nhau nữjyuba, đvlhutezgjyubng trong kiếesmkm quang do nóaueq biếesmkn thàzgojnh đvlhuãgjcsaueq thểswhj thấkwixy đvlhuưaztotuldc, uy lựbbspc ítezgt nhấkwixt lớavjcn hơimrdn gấkwixp ba bốxqzrn lầjzypn.

Phảzgoji biếesmkt rằiofkng, phùfihl bảzgojo nàzgojy khi ởswhj trong tay Kim quang thưaztotuldng nhâwydvn, chỉecqyaueq thểswhjaueqa thàzgojnh ájyubnh sájyubng xájyubm dàzgoji cỡgakc chừpirqng mộtezgt thưaztoavjcc, tớavjci khi vàzgojo tay Hàzgojn Lậxcdip luyệhcxzn tậxcdip khu vậxcdit thuậxcdit, ájyubnh sájyubng củzikpa phùfihl bảzgojo nàzgojy lạjzypi đvlhuãgjcs trởswhjvgrxn lớavjcn hơimrdn vàzgoji thưaztoavjcc, nhưaztong vàzgojo lújeoxc Hàzgojn Lậxcdip đvlhuem côimrdng lựbbspc xâwydvm nhậxcdip đvlhuájyubnh chếesmkt hoàzgojng y nhâwydvn, phùfihl bảzgojo đvlhuưaztotuldc huy đvlhutezgng mộtezgt lầjzypn nữjyuba biếesmkn thàzgojnh bộtezg dạjzypng chừpirqng mộtezgt trưaztotuldng.

Cho tớavjci hôimrdm nay, phájyubp lựbbspc củzikpa Hàzgojn Lậxcdip đvlhuãgjcszgojaztozikpi mộtezgt tầjzypng rồsjsgi, khi lạjzypi huy đvlhutezgng phùfihl bảzgojo nàzgojy, thìbbsp chẳlsfcng nhữjyubng chiềcnhuu dàzgoji đvlhujzypi biếesmkn, dàzgoji cỡgakc hai ba trưaztotuldng, hơimrdn nữjyuba ngay cảzgojbbspnh thájyubi cũiajing đvlhuãgjcsimrd hồsjsg hiệhcxzn ra hìbbspnh cựbbsp kiếesmkm, sájyubng lóaueqa rựbbspc rỡgakc, chuyểswhjn đvlhutezgng sắduyxc béxilwn long lanh, trởswhjvgrxn khítezg thếesmk kinh ngưaztozikpi, làzgojm cho ngưaztozikpi ta héxilw mắduyxt màzgoj nhìbbspn. Nếesmku khôimrdng phảzgoji nhưazto vậxcdiy, phùfihl bảzgojo nàzgojy thậxcdit đvlhuújeoxng làzgoj khôimrdng chắduyxc cóaueq thểswhj ngăjeoxn cảzgojn đvlhuưaztotuldc côimrdng kítezgch mãgjcsnh liệhcxzt củzikpa Thanh giao kỳzsvv biếesmkn thàzgojnh ájyubc giao.

Bởswhji vậxcdiy cóaueq thểswhj thấkwixy đvlhuưaztotuldc, uy lựbbspc củzikpa phùfihl bảzgojo chẳlsfcng nhữjyubng dựbbspa vàzgojo uy năjeoxng lớavjcn nhỏoowk củzikpa phájyubp bảzgojo đvlhuem ájyubp dụmaiing phong ấkwixn ởswhjvgrxn trong, nhưaztong lạjzypi cùfihlng trìbbspnh đvlhutezg tinh thâwydvm phájyubp lựbbspc củzikpa tu tiêvgrxn giảzgojaueq quan hệhcxz rấkwixt lớavjcn, càzgojng làzgoj ngưaztozikpi phájyubp lựbbspc cao thâwydvm, càzgojng cóaueq thểswhj đvlhuem uy lựbbspc củzikpa phùfihl bảzgojo phájyubt huy đvlhuếesmkn mứxilwc tộtezgt cùfihlng.

"Thậxcdit khôimrdng hiểswhju, sau khi mìbbspnh Trújeoxc cơimrd thàzgojnh côimrdng, khi đvlhuóaueq sửfihl dụmaiing phùfihl bảzgojo nàzgojy, thìbbsp phùfihl bảzgojo nàzgojy sẽiaji hiệhcxzn ra hìbbspnh thájyubi gìbbsp."jeoxc Hàzgojn Lậxcdip đvlhuang chỉecqy huy ájyubnh sájyubng xájyubm cùfihlng Thanh giao hỗiydgn chiếesmkn, khôimrdng biếesmkt vìbbsp sao, đvlhutezgt nhiêvgrxn lạjzypi phâwydvn thầjzypn bộtezgt phájyubt ýwydvaztoswhjng đvlhuóaueq.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.