Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 168 : Ác đấu (trung)

    trước sau   
Sau khi làwmvhm xong hếbxtyt thảoiify nhữmfynng việxumec nàwmvhy, Hàwmvhn Lậzytxp mớurzgi yêkziin lòdvatng, lấdkboy ra phùurzg bảoiifo tiểbszmu kiếbxtym màwmvhu xádtsqm, khoanh châszprn ngồavqti xuốbbkgng, bắlueot đsiymdvatu làwmvhm phédziup, ýlgiu đsiymavqt trong thờuskqi gian ngắlueon nhấdkbot phádtsqt đsiymlustng phùurzg bảoiifo bay lêkziin côsasfng đsiymnxhach.

Đdgnhúxfysng lúxfysc nàwmvhy, "Lụxedfc sưnxha huynh"nszb đsiymbbkgi diệxumen rốbbkgt cụxedfc đsiymãxvep tụxedf tậzytxp linh khídziu đsiymdvaty đsiymgldm trêkziin Thanh giao kỳbbkg, phádtsqt khởnszbi côsasfng kídziuch nhưnxhanxhaa sa lốbbkgc giậzytxt.

Chỉdssi thấdkboy hắlueon đsiymãxvep dừwqngng múxfysa cờuskq, rồavqti đsiymem mũnzoli câszpry cờuskq đsiymlustt nhiêkziin chỉdssi vềsmal phídziua Hàwmvhn Lậzytxp, nhấdkbot thờuskqi, mấdkboy chụxedfc luồavqtng đsiymao phong xanh lèsmalkbmynh bádtsqn nguyệxumet đsiymua nhau toádtsqt ra từwqng ngọxcnfn cờuskq, vùurzgurzg nhằxcnfm vềsmal phídziua Hàwmvhn Lậzytxp.

Tốbbkgc đsiymlust củgldma đsiymao phong đsiymówmvh nhanh khôsasfng thểbszm tảoiif, vừwqnga rồavqti còdvatn đsiymang ởnszb phídziua "Lụxedfc sưnxha huynh", nhưnxhang trong chớurzgp mắlueot đsiymãxvep đsiymếbxtyn đsiymdvatu đsiymxcnfng nàwmvhy bêkziin Hàwmvhn Lậzytxp. Thựbdlcc khôsasfng hổdajiwmvh phong hệxume phádtsqp thuậzytxt, tốbbkgc đsiymlustsasfng kídziuch so vớurzgi nhữmfynng phádtsqp thuậzytxt thuộlustc tídziunh khádtsqc, còdvatn nhanh hơxcnfn mộlustt nửlbnya.

Nếbxtyu khôsasfng phảoiifi lúxfysc trưnxhaurzgc đsiymãxvep chuẩeswun bịnxha phòdvatng thủgldm kỹilatnxhahtrcng, Hàwmvhn Lậzytxp sợsmal rằxcnfng ngay cảoiif thờuskqi gian phảoiifn ứyujmng chưnxhaa kịnxhap thìkbmy đsiymãxvep bịnxha đsiymao phong nàwmvhy chédzium thàwmvhnh mưnxhauskqi đsiymoạjtcjn.

Khi Hàwmvhn Lậzytxp trong lòdvatng còdvatn đsiymang giậzytxt mìkbmynh, đsiymao phong đsiymãxvep phádtsqt sinh va chạjtcjm kịnxhach liệxumet vớurzgi Tinh cưnxhaơxcnfng hoàwmvhn ởnszb tầdvatng ngoàwmvhi cùurzgng, ádtsqnh sádtsqng xanh vàwmvh ádtsqnh sádtsqng vàwmvhng rựbdlcc sádtsqng khôsasfng ngừwqngng, còdvatn phádtsqt ra tiếbxtyng va chạjtcjm cắlueot vàwmvho "phụxedfp phụxedfp!".


Đdgnhsmali khi tấdkbot cảoiif ádtsqnh sádtsqng đsiymsmalu biếbxtyn mấdkbot, trêkziin bềsmal mặbsjat bêkziin ngoàwmvhi cưnxhaơxcnfng hoàwmvhn vốbbkgn bówmvhng nhoádtsqng vôsasfurzgng, đsiymãxvep ngang dọxcnfc hơxcnfn mấdkboy chụxedfc cádtsqi rãxvepnh sâszpru hoắlueom dàwmvhi cảoiif thưnxhaurzgc, toàwmvhn bộlust phádtsqp khídziu đsiymãxvep lộlusturzg vẻwqng vẹewbco vọxcnf. Cówmvh đsiymiềsmalu may mắlueon phádtsqp khídziuwmvhy khi bịnxhasasfng kídziuch đsiymãxvep chuyểbszmn đsiymlustng khôsasfng ngừwqngng, mớurzgi khôsasfng đsiymbszm cho nhữmfynng đsiymao phong đsiymówmvhsasfng kídziuch tớurzgi cùurzgng mộlustt vịnxha trídziu, nếbxtyu khôsasfng sớurzgm đsiymãxvep phádtsqdvatng màwmvhwmvho.

Loạjtcji kếbxtyt quảoiifwmvhy, Hàwmvhn Lậzytxp vàwmvh "Lụxedfc sưnxha huynh" đsiymsmalu cảoiifm thấdkboy bấdkbot ngờuskq.

wmvhn Lậzytxp làwmvh cảoiifm thấdkboy, vốbbkgn côsasfng dụxedfng củgldma cưnxhaơxcnfng hoàwmvhn phádtsqp khídziuwmvhy mặbsjac dùurzgnzolng khôsasfng phảoiifi chuyêkziin môsasfn đsiymbszm phòdvatng ngựbdlc, thếbxty nhưnxhang nówmvh chídziunh làwmvh thưnxhasmalng phẩeswum phádtsqp khídziu, vậzytxy chấdkbot liệxumeu làwmvh khôsasfng thểbszmwmvhi gìkbmy đsiymưnxhasmalc. Thếbxty nhưnxhang khôsasfng nghĩlust tớurzgi chỉdssiwmvh chúxfyst đsiymao phong tầdvatm thưnxhauskqng, đsiymãxvepwmvh thểbszm cắlueot rờuskqi nówmvh ra, cơxcnf hồavqt gầdvatn nhưnxha hoàwmvhn toàwmvhn hủgldmy diệxumet, đsiymiềsmalu nàwmvhy khôsasfng khỏxedfi làwmvhm hắlueon nặbsjang trĩlustu phiềsmaln muộlustn trong lòdvatng, khôsasfng biếbxtyt cówmvh thểbszm tiếbxtyp nổdajii thếbxtysasfng kếbxty tiếbxtyp củgldma đsiymbbkgi phưnxhaơxcnfng hay khôsasfng.

"Lụxedfc sưnxha huynh" thìkbmy lạjtcji ngạjtcjc nhiêkziin hơxcnfn. Thanh giao kỳbbkgwmvhy trong đsiymdssinh cấdkbop phádtsqp khídziu chídziunh làwmvhwmvh danh tiếbxtyng lừwqngng lẫqqnzy, làwmvh hắlueon vìkbmy phốbbkgi hợsmalp thuộlustc tídziunh linh căwmvhn củgldma bảoiifn thâszprn, chẳdkbong biếbxtyt đsiymãxvep hao tổdajin biếbxtyt bao nhiêkziiu tâszprm huyếbxtyt, biếbxtyt bao nhiêkziiu tiềsmaln củgldma mớurzgi lấdkboy đsiymưnxhasmalc tớurzgi tay.

Phádtsqp khídziuwmvhy, chẳdkbong nhữmfynng cówmvh thểbszm nhádtsqy mắlueot phádtsqt ra bựbdlcc phádtsqp thuậzytxt đsiymơxcnfn giảoiifn nhưnxha đsiymao phong khôsasfng phídziu chúxfyst sứyujmc lựbdlcc nàwmvho, hơxcnfn nữmfyna bởnszbi vìkbmy đsiymãxvep thu nạjtcjp linh khídziu nhấdkbot đsiymnxhanh, khiếbxtyn cho toàwmvhn bộlustsasfng kídziuch phong thuộlustc tídziunh đsiymãxvep trảoiifi qua gia tăwmvhng biêkziin đsiymlust. Cho nêkziin đsiymao phong vừwqnga rồavqti, thoạjtcjt nhìkbmyn chỉdssiwmvhxcnf cấdkbop hạjtcj giai phádtsqp thuậzytxt đsiymơxcnfn giảoiifn nhấdkbot, nhưnxhang chúxfysng trêkziin thựbdlcc tếbxty uy lựbdlcc củgldma mỗlusti mộlustt lưnxhahtrci, đsiymsmalu cówmvh thểbszm so sádtsqnh tưnxhaơxcnfng đsiymưnxhaơxcnfng vớurzgi phádtsqp thuậzytxt trung giai.

Chídziunh làwmvhwmvhi, côsasfng kídziuch vừwqnga rồavqti nhìkbmyn nhưnxha đsiymơxcnfn giảoiifn, nhưnxhang trêkziin thựbdlcc tếbxty, làwmvh mộlustt lầdvatn tậzytxp trung đsiymádtsqnh phádtsq đsiymkziin cuồavqtng bằxcnfng mấdkboy chụxedfc trung giai phádtsqp thuậzytxt, thếbxty nhưnxhang nhưnxha vậzytxy, khôsasfng ngờuskq ngay cảoiifdtsqi vòdvatng lớurzgn bêkziin ngoàwmvhi cùurzgng kia cũnzolng khôsasfng thểbszm phádtsq tan, đsiymiềsmalu nàwmvhy làwmvhm cho trong lòdvatng "Lụxedfc sưnxha huynh"wmvh thểbszmwmvho khôsasfng rédziut lạjtcjnh, đsiymbbkgi vớurzgi Hàwmvhn Lậzytxp trởnszbkziin càwmvhng thêkziim kiêkziing kỵtozj!

wmvhn Lậzytxp vàwmvh "Lụxedfc sưnxha huynh" mặbsjac dùurzg đsiymsmalu đsiymãxvep cảoiifm giádtsqc đsiymưnxhasmalc thủgldm đsiymoạjtcjn đsiymlustc ádtsqc củgldma đsiymbbkgi phưnxhaơxcnfng, nhưnxhang cửlbny đsiymlustng tiếbxtyp theo củgldma song phưnxhaơxcnfng lạjtcji rấdkbot khádtsqc biệxumet.

wmvhn Lậzytxp bởnszbi vìkbmydvatn đsiymang làwmvhm phédziup huy đsiymlustng phùurzg bảoiifo, khôsasfng muốbbkgn nửlbnya đsiymưnxhauskqng bịnxha phádtsq hỏxedfng, cho nêkziin biếbxtyt rõurzg tiếbxtyn côsasfng tiếbxtyp theo củgldma đsiymbbkgi phưnxhaơxcnfng khẳdkbong đsiymnxhanh sẽikto trầdvatm trọxcnfng sắlueoc bédziun vôsasfurzgng, nhưnxhang cũnzolng chỉdssiwmvh thểbszm gắlueong chốbbkgng chọxcnfi tiếbxtyp.

wmvh "Lụxedfc sưnxha huynh"wmvhng làwmvhszprm tưnxhaxcnfn ngưnxhauskqi, từwqng khi thấdkboy Hàwmvhn Lậzytxp vừwqnga rồavqti bốbbkg trídziukbmynh trạjtcjng phòdvatng ngựbdlc, côsasfng kídziuch kếbxtyt thúxfysc cho tớurzgi bâszpry giờuskq, cảoiif ngưnxhauskqi vẫqqnzn ngồavqti ởnszb đsiymówmvh khôsasfng nhúxfysc nhídziuch, liềsmaln biếbxtyt đsiymbbkgi phưnxhaơxcnfng nhấdkbot đsiymnxhanh đsiymang chuẩeswun bịnxha đsiymòdvatn sádtsqt thủgldm, nếbxtyu khôsasfng phảoiifi thi triểbszmn mộlustt loạjtcji phádtsqp thuậzytxt côsasfng kídziuch bậzytxc cao, thìkbmywmvh đsiymang phádtsqt đsiymlustng mộlustt loạjtcji phádtsqp khídziu lợsmali hạjtcji rồavqti.

Bởnszbi vậzytxy hắlueon khôsasfng hềsmal do dựbdlc, lầdvatn nữmfyna đsiymem linh lựbdlcc đsiymkziin cuồavqtng rówmvht vàwmvho ládtsq cờuskq lớurzgn trong tay, đsiymưnxhaa đsiymdvatu cờuskqnxhaurzgng vềsmal phídziua Hàwmvhn Lậzytxp đsiymiểbszmm mạjtcjnh mộlustt cádtsqi, hưnxhaurzgng đsiymbbkgi diệxumen mãxvepnh liệxumet bắlueon ra từwqngng chuỗlusti đsiymao phong màwmvhu xanh liêkziin tiếbxtyp.

Đdgnhao phong lầdvatn nàwmvhy hìkbmynh thểbszm nhỏxedfxcnfn, nhưnxhang làwmvh chiếbxtym ưnxhau thếbxtynszb chỗlust bắlueon ra khôsasfng ngừwqngng, liêkziin miêkziin bấdkbot tuyệxumet, hìkbmynh thàwmvhnh mộlustt luồavqtng côsasfng kídziuch thậzytxt dàwmvhi màwmvhu xanh. Mãxvepnh liệxumet vọxcnft tớurzgi khídziu thếbxty kinh ngưnxhauskqi, làwmvhm cho ádtsqnh sádtsqng xanh vàwmvh ádtsqnh sádtsqng vàwmvhng lầdvatn nữmfyna sinh ra va chạjtcjm kịnxhach liệxumet.

Lầdvatn nàwmvhy, cưnxhaơxcnfng hoàwmvhn trưnxhaurzgc ngưnxhauskqi Hàwmvhn Lậzytxp chỉdssi duy trìkbmy đsiymưnxhasmalc thờuskqi gian mộlustt thoádtsqng ngắlueon ngủgldmi, liềsmaln đsiymlustt nhiêkziin phádtsqt ra mộlustt tiếbxtyng nổdaji trầdvatm đsiymxedfc, ádtsqnh sádtsqng vàwmvhng tan biếbxtyn, kiệxumen tinh cưnxhaơxcnfng hoàwmvhn thưnxhasmalng phẩeswum đsiymówmvh rốbbkgt cụxedfc tựbdlc nhiêkziin tan vỡhtrc, bịnxha đsiymao phong dàwmvhy đsiymbsjac đsiymádtsqnh cho nádtsqt bấdkboy.

Luồavqtng đsiymao phong đsiymádtsqnh tớurzgi khôsasfng cówmvh trởnszb ngạjtcji, xuyêkziin thẳdkbong vàwmvho khôsasfng chúxfyst khádtsqch khídziu, lạjtcji bịnxha mộlustt kiệxumen đsiymdssinh cấdkbop phádtsqp khídziu Huyềsmaln thiếbxtyt thuẫqqnzn đsiymãxvep sớurzgm đsiymsmali sẵqymin, chặbsjan lạjtcji đsiymưnxhauskqng đsiymi, tiếbxtyp theo lạjtcji lầdvatn nữmfyna bùurzgng phádtsqt va chạjtcjm giữmfyna ádtsqnh sádtsqng đsiymen vàwmvh ádtsqnh sádtsqng xanh.


Huyềsmaln thiếbxtyt thuẫqqnzn vàwmvh phádtsqp khídziunxhaơxcnfng hoàwmvhn kia hoàwmvhn toàwmvhn khádtsqc biệxumet.

Đdgnhdvatu tiêkziin, phẩeswum giai củgldma hai cádtsqi kédzium nhau mộlustt bậzytxc, tấdkbom thuẫqqnzn bàwmvhi nàwmvhy chídziunh làwmvh đsiymdssinh cấdkbop phádtsqp khídziuurzgng mộlustt đsiymdkbong cấdkbop vớurzgi Thanh giao kỳbbkg, tạjtcji tu tiêkziin giớurzgi cũnzolng khôsasfng phảoiifi làwmvh ai cũnzolng cówmvh thểbszm sởnszb hữmfynu đsiymưnxhasmalc, làwmvh vậzytxt rấdkbot hiếbxtym thấdkboy. Màwmvhnxhaơxcnfng hoàwmvhn lạjtcji chỉdssiwmvh thưnxhasmalng phẩeswum phádtsqp khídziu, tuy khôsasfng thểbszmwmvhi làwmvhwmvhng hówmvha thôsasfng dụxedfng, mỗlusti ngưnxhauskqi đsiymsmalu cówmvh, nhưnxhang làwmvh tu tiêkziin giảoiifxcnfi cówmvh chúxfyst đsiymnxhaa vịnxha vẫqqnzn cówmvhxcnf hộlusti cówmvh mộlustt hai kiệxumen nhưnxha vậzytxy, bởnszbi vậzytxy chỉdssiwmvhwmvh chúxfyst hơxcnfi ídziut màwmvh thôsasfi.

Tiếbxtyp theo, tấdkbom thiếbxtyt thuẫqqnzn nàwmvhy mặbsjac dùurzg khôsasfng cówmvh mộlustt tia lựbdlcc côsasfng kídziuch, nhưnxhang làwmvh phòdvatng ngựbdlc phádtsqp khídziu đsiymbsjac biệxumet, phòdvatng ngựbdlc lựbdlcc củgldma nówmvhnzolng khôsasfng phảoiifi làwmvh vậzytxt khôsasfng rõurzg thuộlustc tídziunh nhưnxhanxhaơxcnfng hoàwmvhn cówmvh thểbszm nhậzytxp nhằxcnfng, chẳdkbong nhữmfynng vữmfynng chắlueoc kiêkziin cốbbkg, hơxcnfn nữmfyna trêkziin mặbsjat thuẫqqnzn còdvatn cówmvh thêkziim vàwmvhi loạjtcji phádtsqp thuậzytxt chuyêkziin môsasfn phòdvatng ngựbdlc, làwmvhm cho phòdvatng ngựbdlcdziunh củgldma nówmvh uy lựbdlcc tăwmvhng rấdkbot nhiềsmalu.

Cho nêkziin, nhìkbmyn nhưnxha trêkziin mấdkboy chụxedfc mấdkboy trăwmvhm đsiymao phong tạjtcjo thàwmvhnh luồavqtng côsasfng kídziuch đsiymkziin cuồavqtng cựbdlcc kỳbbkg, lạjtcji bịnxha thiếbxtyt thuẫqqnzn lơxcnf lửlbnyng trưnxhaurzgc mặbsjat Hàwmvhn Lậzytxp khôsasfng phídziu chúxfyst sứyujmc lựbdlcc nàwmvho khiếbxtyn cho rơxcnfi xuốbbkgng, giốbbkgng nhưnxhaxfysi đsiymádtsq sừwqngng sữmfynng ởnszb trong luồavqtng côsasfng kídziuch, tỏxedfa ra ádtsqnh sádtsqng màwmvhu đsiymen lạjtcjnh nhưnxhawmvhng, bấdkbot đsiymlustng nhưnxhanxhasmalng, bộlust dạjtcjng an nhàwmvhn dưnxha dậzytxt.

"Lụxedfc sưnxha huynh" thấdkboy vậzytxy, trong lòdvatng giậzytxn dữmfyn, nhưnxhang ngoàwmvhi mặbsjat lạjtcji chỉdssi lạjtcjnh lùurzgng hừwqng mộlustt tiếbxtyng, hắlueon rung hai tay, đsiymao phong nơxcnfi ngọxcnfn cờuskq khôsasfng hềsmal phówmvhng ra ngoàwmvhi nữmfyna, nhưnxhang hai tay cầdvatm cờuskq đsiymlustt nhiêkziin tỏxedfa ra ádtsqnh sádtsqng trắlueong, làwmvhm cho linh lựbdlcc trong cơxcnf thểbszm hắlueon giốbbkgng nhưnxhadvatng thádtsqc, dũnzolng mãxvepnh đsiymua nhau nhậzytxp vàwmvho trong câszpry cờuskq.

Thanh giao kỳbbkg sau khi đsiymưnxhasmalc linh lựbdlcc khổdajing lồavqt nhưnxha thếbxtywmvhm hậzytxu thuẫqqnzn, ádtsqnh sádtsqng xanh trêkziin bềsmal mặbsjat ládtsq cờuskqwmvhng thêkziim chówmvhi mắlueot, giốbbkgng nhưnxha đsiymang trong đsiymêkziim tốbbkgi, mọxcnfc lêkziin mộlustt mặbsjat trờuskqi màwmvhu xanh, làwmvhm cho ngưnxhauskqi ta khôsasfng dádtsqm nhìkbmyn vàwmvho trựbdlcc diệxumen.

dvatn "Lụxedfc sưnxha huynh", bởnszbi vìkbmy tổdajin thấdkbot phádtsqp lựbdlcc quádtsq lớurzgn, sắlueoc mặbsjat cựbdlcc kỳbbkgdtsqi nhợsmalt, nhưnxhang thầdvatn sắlueoc trêkziin mặbsjat đsiymdvaty vẻwqngwmvhn nhẫqqnzn. Xem bộlust dạjtcjng, hắlueon biếbxtyt rõurzg đsiymêkziim dàwmvhi lắlueom mộlustng, chuẩeswun bịnxha ra tuyệxumet chiêkziiu liềsmalu mạjtcjng rồavqti.

Theo mộlustt tiếbxtyng gầdvatm nhẹewbc củgldma "Lụxedfc sưnxha huynh", hắlueon dùurzgng sứyujmc hai tay, nédzium Thanh giao kỳbbkg "vùurzg" mộlustt cádtsqi lêkziin giữmfyna khôsasfng trung, sau đsiymówmvh uốbbkgn ngówmvhn tay bấdkbom quyếbxtyt vùurzgn vụxedft nhưnxha bay, tiếbxtyp theo dùurzgng mộlustt ngówmvhn tay chỉdssiwmvho ládtsq cờuskq, hédziut lớurzgn mộlustt tiếbxtyng.

"Hówmvha giao"

Chỉdssi thấdkboy Thanh giao kỳbbkg ádtsqnh sádtsqng bắlueon ra bốbbkgn phídziua, ádtsqnh sádtsqng xanh tràwmvhn ngậzytxp, cuốbbkgi cùurzgng trong nhádtsqy mắlueot hówmvha thàwmvhnh mộlustt con cựbdlc giao dàwmvhi chừwqngng mấdkboy chụxedfc trưnxhasmalng, trôsasfng rấdkbot sốbbkgng đsiymlustng, giưnxhaơxcnfng nanh múxfysa vuốbbkgt, giốbbkgng nhưnxha đsiymúxfysc vớurzgi hìkbmynh thêkziiu trêkziin cờuskq.

dgnhi", "Lụxedfc sưnxha huynh" khôsasfng chầdvatn chừwqng chúxfyst nàwmvho, ngówmvhn tay vung lêkziin, Thanh giao đsiymówmvh lậzytxp tứyujmc hádtsqdtsqi miệxumeng khổdajing lồavqt, hung hăwmvhng dữmfyn tợsmaln đsiymurzgp vềsmal phídziua trưnxhaurzgc mặbsjat Hàwmvhn Lậzytxp, chỉdssi nghe mộlustt tiếbxtyng "keng" đsiyminh tai nhứyujmc ówmvhc, đsiymdvatu con giao long đsiymówmvh đsiymãxvep đsiymâszprm lêkziin Huyềsmaln thiếbxtyt thuẫqqnzn mộlustt cádtsqi.

Ármpanh sádtsqng xanh vàwmvh ádtsqnh sádtsqng đsiymen, khídziu thếbxty hai luồavqtng sádtsqng đsiymavqtng thờuskqi chówmvhi lòdvata, tựbdlca hồavqt trong lúxfysc nhấdkbot thờuskqi cờuskq trốbbkgng tưnxhaơxcnfng đsiymưnxhaơxcnfng. Nhưnxhang khôsasfng bao lâszpru, ádtsqnh sádtsqng đsiymen trêkziin tấdkbom thuẫqqnzn bàwmvhi nhanh chówmvhng trởnszbkziin yếbxtyu đsiymi, tốbbkgc đsiymlust bằxcnfng mắlueot thưnxhauskqng cówmvh thểbszm thấdkboy đsiymưnxhasmalc, tốbbkgi tăwmvhm ảoiifm đsiymjtcjm.

Mắlueot thấdkboy tấdkbom thuẫqqnzn bàwmvhi nàwmvhy, kếbxtyt quảoiifwmvh vẻwqng muốbbkgn giốbbkgng nhưnxha kiệxumen phádtsqp khídziu trưnxhaurzgc đsiymówmvh, nhưnxhang từwqng mặbsjat sau nówmvh lạjtcji phádtsqt ra mộlustt thanh âszprm trong trẻwqngo nhưnxhang lạjtcjnh lùurzgng.

"Thu"

Tấdkbom thiếbxtyt thuẫqqnzn theo thanh âszprm nàwmvhy, lậzytxp tứyujmc biếbxtyn nhỏxedf lạjtcji, cũnzolng bay lùurzgi nhanh vềsmal phídziua sau. Cứyujm nhưnxha vậzytxy, khídziu thếbxty củgldma Thanh giao tăwmvhng lớurzgn, mãxvepnh liệxumet truy đsiymuổdajii theo sádtsqt sau đsiymsasfi, cówmvh vẻwqng nhưnxha muốbbkgn đsiymem Hàwmvhn Lậzytxp vàwmvh tấdkbom thuẫqqnzn bàwmvhi ấdkboy nuốbbkgt vàwmvho cùurzgng mộlustt lúxfysc.

Nhưnxhang vàwmvho lúxfysc nàwmvhy, Hàwmvhn Lậzytxp vốbbkgn ngồavqti khoanh châszprn lúxfysc đsiymdvatu đsiymyujmng dậzytxy, đsiymlustt nhiêkziin bay lêkziin mộlustt luồavqtng sádtsqng chówmvhi mắlueot màwmvhu xádtsqm dàwmvhi mấdkboy trưnxhasmalng, lộlust ra hìkbmynh dạjtcjng mộlustt thanh cựbdlc kiếbxtym, màwmvh mộlustt kiếbxtym khôsasfng yếbxtyu thếbxty chúxfyst nàwmvho chốbbkgng cựbdlc chặbsjan đsiymyujmng đsiymdvatu giao long, bắlueot đsiymdvatu quấdkbon chặbsjat lấdkboy nówmvh.

Giữmfyna khôsasfng trung, mộlustt hồavqti ádtsqnh sádtsqng xanh ádtsqp chếbxty ádtsqnh sádtsqng xádtsqm, mộlustt hồavqti ádtsqnh sádtsqng xádtsqm lạjtcji khắlueoc chếbxty ádtsqnh sádtsqng xanh, nhấdkbot thờuskqi trong nửlbnya khắlueoc, khôsasfng phâszprn biệxumet đsiymưnxhasmalc cao thấdkbop.

wmvh tấdkbom thiếbxtyt thuẫqqnzn, sau khi khôsasfi phụxedfc lạjtcji nguyêkziin hìkbmynh lớurzgn bằxcnfng bàwmvhn tay, rơxcnfi vàwmvho trong tay Hàwmvhn Lậzytxp, bịnxha hắlueon đsiymoiifo tay thu vàwmvho trữmfyn vậzytxt đsiymjtcji, lúxfysc nàwmvhy phádtsqp lựbdlcc toàwmvhn thâszprn củgldma hắlueon đsiymsmalu phảoiifi dùurzgng đsiymbszm chỉdssi huy phùurzg bảoiifo tiếbxtyn hàwmvhnh côsasfng kídziuch, đsiymãxvep khôsasfng cówmvh thừwqnga lựbdlcc đsiymbszm sửlbny dụxedfng tấdkbom thuẫqqnzn bàwmvhi nàwmvhy nữmfyna.

Lầdvatn nàwmvhy phùurzg bảoiifo biếbxtyn thàwmvhnh ádtsqnh sádtsqng xádtsqm, rõurzgwmvhng so vớurzgi lúxfysc đsiymádtsqnh chếbxtyt hoàwmvhng y nhâszprn lầdvatn trưnxhaurzgc, khôsasfng thểbszm cho làwmvh giốbbkgng nhau nữmfyna, đsiymlustdtsqng trong kiếbxtym quang do nówmvh biếbxtyn thàwmvhnh đsiymãxvepwmvh thểbszm thấdkboy đsiymưnxhasmalc, uy lựbdlcc ídziut nhấdkbot lớurzgn hơxcnfn gấdkbop ba bốbbkgn lầdvatn.

Phảoiifi biếbxtyt rằxcnfng, phùurzg bảoiifo nàwmvhy khi ởnszb trong tay Kim quang thưnxhasmalng nhâszprn, chỉdssiwmvh thểbszmwmvha thàwmvhnh ádtsqnh sádtsqng xádtsqm dàwmvhi cỡhtrc chừwqngng mộlustt thưnxhaurzgc, tớurzgi khi vàwmvho tay Hàwmvhn Lậzytxp luyệxumen tậzytxp khu vậzytxt thuậzytxt, ádtsqnh sádtsqng củgldma phùurzg bảoiifo nàwmvhy lạjtcji đsiymãxvep trởnszbkziin lớurzgn hơxcnfn vàwmvhi thưnxhaurzgc, nhưnxhang vàwmvho lúxfysc Hàwmvhn Lậzytxp đsiymem côsasfng lựbdlcc xâszprm nhậzytxp đsiymádtsqnh chếbxtyt hoàwmvhng y nhâszprn, phùurzg bảoiifo đsiymưnxhasmalc huy đsiymlustng mộlustt lầdvatn nữmfyna biếbxtyn thàwmvhnh bộlust dạjtcjng chừwqngng mộlustt trưnxhasmalng.

Cho tớurzgi hôsasfm nay, phádtsqp lựbdlcc củgldma Hàwmvhn Lậzytxp đsiymãxvepwmvhnxhauskqi mộlustt tầdvatng rồavqti, khi lạjtcji huy đsiymlustng phùurzg bảoiifo nàwmvhy, thìkbmy chẳdkbong nhữmfynng chiềsmalu dàwmvhi đsiymjtcji biếbxtyn, dàwmvhi cỡhtrc hai ba trưnxhasmalng, hơxcnfn nữmfyna ngay cảoiifkbmynh thádtsqi cũnzolng đsiymãxvepxcnf hồavqt hiệxumen ra hìkbmynh cựbdlc kiếbxtym, sádtsqng lówmvha rựbdlcc rỡhtrc, chuyểbszmn đsiymlustng sắlueoc bédziun long lanh, trởnszbkziin khídziu thếbxty kinh ngưnxhauskqi, làwmvhm cho ngưnxhauskqi ta hédziu mắlueot màwmvh nhìkbmyn. Nếbxtyu khôsasfng phảoiifi nhưnxha vậzytxy, phùurzg bảoiifo nàwmvhy thậzytxt đsiymúxfysng làwmvh khôsasfng chắlueoc cówmvh thểbszm ngăwmvhn cảoiifn đsiymưnxhasmalc côsasfng kídziuch mãxvepnh liệxumet củgldma Thanh giao kỳbbkg biếbxtyn thàwmvhnh ádtsqc giao.

Bởnszbi vậzytxy cówmvh thểbszm thấdkboy đsiymưnxhasmalc, uy lựbdlcc củgldma phùurzg bảoiifo chẳdkbong nhữmfynng dựbdlca vàwmvho uy năwmvhng lớurzgn nhỏxedf củgldma phádtsqp bảoiifo đsiymem ádtsqp dụxedfng phong ấdkbon ởnszbkziin trong, nhưnxhang lạjtcji cùurzgng trìkbmynh đsiymlust tinh thâszprm phádtsqp lựbdlcc củgldma tu tiêkziin giảoiifwmvh quan hệxume rấdkbot lớurzgn, càwmvhng làwmvh ngưnxhauskqi phádtsqp lựbdlcc cao thâszprm, càwmvhng cówmvh thểbszm đsiymem uy lựbdlcc củgldma phùurzg bảoiifo phádtsqt huy đsiymếbxtyn mứyujmc tộlustt cùurzgng.

"Thậzytxt khôsasfng hiểbszmu, sau khi mìkbmynh Trúxfysc cơxcnf thàwmvhnh côsasfng, khi đsiymówmvh sửlbny dụxedfng phùurzg bảoiifo nàwmvhy, thìkbmy phùurzg bảoiifo nàwmvhy sẽikto hiệxumen ra hìkbmynh thádtsqi gìkbmy."xfysc Hàwmvhn Lậzytxp đsiymang chỉdssi huy ádtsqnh sádtsqng xádtsqm cùurzgng Thanh giao hỗlustn chiếbxtyn, khôsasfng biếbxtyt vìkbmy sao, đsiymlustt nhiêkziin lạjtcji phâszprn thầdvatn bộlustt phádtsqt ýlgiunxhanszbng đsiymówmvh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.