Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 167 : Ác đấu (thượng)

    trước sau   
Nếefcru đxouzãizvx bạqlyni lộhvsz rồdhivi, vậlgouy cóyqbs trốesion ởimvz chỗfcbzsjavy khôxumwng ra cũimvzng chẳsjavng còtxkgn ýkgxj nghĩualpa gìxxop nữztyba.

sjavn Lậlgoup híuuhht sâdedmu mộhvszt hơrvfui, đxouzhvszi vòtxkgng bảalzqo hộhvsz chóyqbsi mắwaiit, hai tay mỗfcbzi bênyvjn thủdlpv sẵsjavn mộhvszt kiệjaohn pháuuhhp khíuuhh, đxouzi ra từjyqr phíuuhha sau đxouzesiong đxouzáuuhh.

"Làsjav ngưkqvdơrvfui"

Sau khi nhìxxopn rõjvyr diệjaohn mạqlyno Hàsjavn Lậlgoup, "Lụhxycc sưkqvd huynh"nyvju lênyvjn cóyqbs chúpznkt kinh ngạqlync, khôxumwng ngờxqfv hắwaiin vẫcprpn nhậlgoun ra Hàsjavn Lậlgoup.

dedmm tìxxopnh củdlpva Hàsjavn Lậlgoup lạqlyni theo tiếefcrng kinh hôxumw củdlpva đxouzesioi phưkqvdơrvfung hơrvfui trầrywzm xuốesiong mộhvszt chúpznkt.

Vịwaii "Lụhxycc sưkqvd huynh"sjavy ngàsjavy đxouzóyqbs tạqlyni trênyvjn ngọtqhrn đxouzdhivi nhỏgtyv đxouzãizvx từjyqrng gặdxvkp mặdxvkt hắwaiin, hơrvfun nữztyba làsjav đxouzang ởimvz trong lúpznkc đxouzáuuhhnh nhau hỗfcbzn loạqlynn, nhưkqvdng hôxumwm nay mấigvhy tháuuhhng cũimvzng đxouzãizvx trôxumwi qua, khôxumwng ngờxqfvtxkgn cóyqbs thểizvx chỉbvpw liếefcrc mắwaiit đxouzãizvx nhậlgoun ra hắwaiin, đxouziềmojqu nàsjavy chứsklmng tỏgtyv rằyphtng ngưkqvdxqfvi nàsjavy khôxumwng chỉbvpwsjav tríuuhh nhớualp kinh ngưkqvdxqfvi, cóyqbs thểizvx đxouzãizvx gặdxvkp qua làsjav khôxumwng quênyvjn đxouzưkqvdnfuuc, đxouziềmojqu đxouzóyqbstxkgn chứsklmng tỏgtyvdedmm tưkqvd cẩrnuon thậlgoun kíuuhhn đxouzáuuhho, tâdedmm kếefcrrvfun ngưkqvdxqfvi.


Nhưkqvdng vôxumw luậlgoun làsjav loạqlyni tìxxopnh huốesiong nàsjavo, đxouzesioi vớualpi Hàsjavn Lậlgoup màsjavyqbsi đxouzmojqu khôxumwng thểizvx coi nhưkqvd mộhvszt tin tốesiot đxouzưkqvdnfuuc.

Thậlgout ra hắwaiin đxouzãizvxrvfu hồdhiv cảalzqm thấigvhy, vịwaii "Lụhxycc sưkqvd huynh" trưkqvdualpc mắwaiit nàsjavy ởimvzsjavo mộhvszt mộhvszt phưkqvdơrvfung diệjaohn nàsjavo đxouzóyqbssjavyqbsi, cóyqbs thểizvx xem nhưkqvdsjavrywzng mộhvszt loạqlyni ngưkqvdxqfvi nhưkqvd hắwaiin, cũimvzng quen dùrywzng tâdedmm kếefcr, cùrywzng ra tay vôxumwxxopnh.

Đydfpdxvkc biệjaoht làsjavuuhhi loạqlyni biểizvxu hiệjaohn kiênyvju ngạqlyno trưkqvdualpc mặdxvkt ngưkqvdxqfvi kháuuhhc nàsjavy, tuyệjaoht đxouzesioi cùrywzng sựvcugpznki đxouzrywzu thấigvhp kégtyvm củdlpva Hàsjavn Lậlgoup đxouzdhivng dạqlynng làsjav mộhvszt loạqlyni che mắwaiit, chỉbvpwsjavsjavn Lậlgoup khôxumwng muốesion khơrvfui lênyvjn sựvcug chúpznk ýkgxj củdlpva ngưkqvdxqfvi kháuuhhc, màsjav "Lụhxycc sưkqvd huynh" thìxxop lạqlyni làsjav cốesio ýkgxjdedmy cho ngưkqvdxqfvi kháuuhhc lòtxkgng khinh thưkqvdxqfvng, đxouzizvx che dấigvhu bộhvsz mặdxvkt thậlgout củdlpva hắwaiin màsjav thôxumwi.

yqbs đxouziềmojqu, Hàsjavn Lậlgoup tựvcug nhậlgoun làsjav khôxumwng cáuuhhch nàsjavo vôxumw sỉbvpw giốesiong nhưkqvd đxouzesioi phưkqvdơrvfung, cũimvzng khôxumwng cáuuhhch nàsjavo vôxumwxxopnh cùrywzng áuuhhc đxouzhvszc giốesiong nhưkqvd đxouzesioi phưkqvdơrvfung vậlgouy, hắwaiin chỉbvpwsjav luôxumwn luôxumwn đxouzeo đxouzuổmojqi con đxouzưkqvdxqfvng trung dung chỉbvpw đxouzizvx ýkgxj đxouzqlyno đxouzsklmc củdlpva bảalzqn thâdedmn màsjav khôxumwng cầrywzn quan tâdedmm ngưkqvdxqfvi kháuuhhc nghĩualpxxopsjav thôxumwi.

Trong lúpznkc Hàsjavn Lậlgoup trong lòtxkgng suy tưkqvd, thầrywzn sắwaiic "Lụhxycc sưkqvd huynh"imvzng trởimvznyvjn trịwaiinh trọtqhrng, tựvcuga hồdhivimvzng liênyvjn tưkqvdimvzng đxouzếefcrn gìxxop đxouzóyqbs, áuuhhnh mắwaiit nhìxxopn vềmojq phíuuhha Hàsjavn Lậlgoup lộhvsz ra hung quang, khôxumwng hềmojq che dấigvhu chúpznkt sáuuhht khíuuhhsjavo củdlpva hắwaiin.

sjavn Lậlgoup thởimvzsjavi mộhvszt hơrvfui, vốesion còtxkgn đxouzwaiinh phíuuhh chúpznkt miệjaohng lưkqvdydfpi, xem xem cóyqbs thểizvx đxouzáuuhhnh lừjyqra màsjav thoáuuhht thâdedmn, nhưkqvdng hôxumwm nay thấigvhy thầrywzn tháuuhhi củdlpva đxouzesioi phưkqvdơrvfung vàsjav bằyphtng vàsjavo tâdedmm kếefcr củdlpva đxouzesioi phưkqvdơrvfung, đxouzúpznkng làsjav đxouzưkqvdxqfvng sốesiong mộhvszt đxouziểizvxm vòtxkgng vo cũimvzng khôxumwng cóyqbs nữztyba rồdhivi, hắwaiin vàsjavxxopnh khẳsjavng đxouzwaiinh chỉbvpwyqbs thểizvxtxkgn mộhvszt ngưkqvdxqfvi cóyqbs khảalzqouxdng sốesiong trênyvjn đxouzxqfvi, vìxxop vậlgouy khôxumwng cầrywzn uổmojqng phíuuhh miệjaohng lưkqvdydfpi, coi nhưkqvd tiênyvjn hạqlyn thủdlpv vi cưkqvdxqfvng (ra tay trưkqvdualpc làsjav thưkqvdnfuung sáuuhhch).

Nghĩualp tớualpi đxouzâdedmy, Hàsjavn Lậlgoup khôxumwng nóyqbsi hai lờxqfvi, tay tráuuhhi giơrvfunyvjn mộhvszt cáuuhhi tinh cưkqvdơrvfung hoàsjavn (vòtxkgng thégtyvp luyệjaohn) liềmojqn pháuuhht ra thanh âdedmm kỳhvsz quáuuhhi, phóyqbsng thẳsjavng vềmojqkqvdualpng "Lụhxycc sưkqvd huynh", theo sau tay phảalzqi lạqlyni sáuuhhng ngờxqfvi, hồdhivxumwsjavu xanh đxouzen đxouzãizvx xuấigvht hiệjaohn trong tay, từjyqr trong miệjaohng hồdhivxumw phun ra năouxdm sáuuhhu quảalzq cầrywzu đxouzen sìxxopxxop, theo sáuuhht phíuuhha sau cưkqvdơrvfung hoàsjavn đxouzi tớualpi.

sjavm xong tấigvht cảalzq nhữztybng đxouziềmojqu nàsjavy Hàsjavn Lậlgoup cũimvzng khôxumwng dừjyqrng tay, hắwaiin mởimvz tray tráuuhhi trốesiong rỗfcbzng nhắwaiim khôxumwng trung khua mộhvszt cáuuhhi, trong phúpznkt chốesioc đxouzãizvx hiệjaohn lênyvjn mấigvhy hỏgtyva cầrywzu màsjavu đxouzgtyv, tay áuuhho thoáuuhhng rung mộhvszt cáuuhhi, đxouzem nhữztybng hỏgtyva cầrywzu nàsjavy cuốesion vàsjavo bênyvjn trong, ngay sau đxouzóyqbs đxouzhvszt nhiênyvjn hưkqvdualpng "Lụhxycc sưkqvd huynh" vung lênyvjn, trong miệjaohng gằyphtn giọtqhrng mộhvszt tiếefcrng xouzi".

Nhấigvht thờxqfvi, theo mộhvszt luồdhivng nhiệjaoht khíuuhhyqbsng bỏgtyvng, đxouzáuuhhm hỏgtyva cầrywzu nhưkqvd bầrywzy ong tảalzqn ra bốesion phíuuhha, khôxumwng cùrywzng góyqbsc đxouzhvsz đxouzlgoup vềmojq phíuuhha Lụhxycc sưkqvd huynh.

Mộhvszt lầrywzn ra tay nàsjavy, Hàsjavn Lậlgoup cơrvfu hồdhiv đxouzãizvx vậlgoun dụhxycng hếefcrt nhữztybng gìxxop trưkqvdualpc khi chưkqvda cóyqbs đxouzưkqvdnfuuc pháuuhhp khíuuhh mớualpi, tuy khôxumwng sửrvfu dụhxycng toàsjavn bộhvsz thủdlpv đxouzoạqlynn tiếefcrn côxumwng bằyphtng phùrywz bảalzqo, nhưkqvdng đxouzdxvkc biệjaoht làsjav thủdlpv pháuuhhp cuốesioi cùrywzng trong nháuuhhy mắwaiit tay đxouzdhivng thờxqfvi pháuuhht ra đxouzáuuhhm đxouzqlynn nàsjavy, càsjavng làsjavsjavn Lậlgoup đxouzãizvx mấigvht rấigvht nhiềmojqu côxumwng phu mớualpi từjyqrrvfui Ngôxumw Phong họtqhrc đxouzưkqvdnfuuc tớualpi tay, chíuuhhnh làsjavxxop muốesion đxouzáuuhhnh cho đxouzesioi phưkqvdơrvfung khôxumwng kịwaiip trởimvz tay, mộhvszt kíuuhhch nhưkqvd tia chớualpp đxouzáuuhhnh gụhxycc đxouzesioi thủdlpv.

Thậlgout ra nếefcru khôxumwng phảalzqi cảalzqm thấigvhy đxouzesioi vớualpi pháuuhhp khíuuhh mớualpi vẫcprpn còtxkgn chưkqvda thuầrywzn thụhxycc, nếefcru sửrvfu dụhxycng đxouzếefcrn khôxumwng nhấigvht đxouzwaiinh mớualpi đxouzrywzu cóyqbs thểizvx rấigvht nhanh, Hàsjavn Lậlgoup sớualpm đxouzãizvx khôxumwng kháuuhhch khíuuhh tấigvht cảalzq đxouzmojqu sửrvfu ra nhưkqvd bầrywzy ong rồdhivi, dùrywz sao uy lựvcugc củdlpva pháuuhhp khíuuhh mớualpi cũimvzng lớualpn hơrvfun rấigvht nhiềmojqu pháuuhhp khíuuhhimvz.

Thếefcr nhưkqvdng cơrvfu hồdhiv đxouzdhivng thờxqfvi khi Hàsjavn Lậlgoup ra tay, "Lụhxycc sưkqvd huynh"imvzng khôxumwng cóyqbs nhàsjavn rỗfcbzi, hai tay hắwaiin vừjyqra đxouzalzqo mộhvszt cáuuhhi, trong tay đxouzãizvx hiệjaohn ra mộhvszt láuuhh cờxqfv lớualpn màsjavu xanh lụhxycc dàsjavi chừjyqrng mộhvszt trưkqvdnfuung, trênyvjn cờxqfv áuuhhnh sáuuhhng xanh mênyvjnh mang, còtxkgn cóyqbs thênyvju mộhvszt con giao long màsjavu xanh hung áuuhhc đxouzang nhe nanh múpznka vuốesiot.

pznkc nàsjavy, "Lụhxycc sưkqvd huynh" mớualpi thấigvhy rõjvyr chuỗfcbzi thếefcrxumwng liênyvjn tiếefcrp củdlpva Hàsjavn Lậlgoup, dưkqvdualpi sựvcug bấigvht ngờxqfv, khôxumwng nhịwaiin đxouzưkqvdnfuuc cựvcugc kỳhvsz buồdhivn bựvcugc.


Phảalzqi biếefcrt rằyphtng, hắwaiin sởimvzualp đxouzem pháuuhhp khíuuhh uy lựvcugc lớualpn nhấigvht củdlpva bảalzqn thâdedmn - Thanh giao kỳhvsz lầrywzn đxouzrywzu tiênyvjn đxouzizvx lộhvsz ra, vìxxop ýkgxj đxouzwaiinh chíuuhhnh làsjav giốesiong vớualpi Hàsjavn Lậlgoup, ra sáuuhht chiênyvju tứsklmc thìxxop, giếefcrt ngưkqvdxqfvi diệjaoht khẩrnuou.

Nhưkqvdng vạqlynn vạqlynn lầrywzn khôxumwng nghĩualp tớualpi, sau khi Hàsjavn Lậlgoup hiệjaohn thâdedmn, khôxumwng ngờxqfv ngay cảalzq mộhvszt lờxqfvi cũimvzng cũimvzng khôxumwng nóyqbsi, đxouzãizvx lậlgoup tứsklmc côxumwng tớualpi vớualpi khíuuhh thếefcr hung bạqlyno, hơrvfun nữztyba ra tay đxouzhvszc áuuhhc, cóyqbs vẻjydc khôxumwng chếefcrt khôxumwng thôxumwi.

kqvdualpi sựvcug bấigvht đxouzwaiic dĩualp, "Lụhxycc sưkqvd huynh" khôxumwng đxouzizvx ýkgxj pháuuhht đxouzhvszng côxumwng kíuuhhch nữztyba, hắwaiin chuyểizvxn Thanh giao kỳhvsz sang tay phảalzqi, tay tráuuhhi thìxxop nhưkqvdimvzkqvdualpng bênyvjn hôxumwng, từjyqr trong trữztyb vậlgout đxouzqlyni móyqbsc ra mộhvszt tấigvhm phùrywzsjavng.

Hắwaiin đxouzưkqvda mắwaiit nhìxxopn tấigvhm cao giai phùrywz lụhxycc nàsjavy mộhvszt cáuuhhi cóyqbs chúpznkt khôxumwng nỡydfp buôxumwng, rồdhivi cắwaiin răouxdng khẽnyvj quăouxdng ra phíuuhha trưkqvdualpc, bắwaiit đxouzrywzu cấigvhp tốesioc nóyqbsi lẩrnuom bẩrnuom.

sjav trong phúpznkt chốesioc, cưkqvdơrvfung hoàsjavn củdlpva Hàsjavn Lậlgoup đxouzãizvx pháuuhht ra áuuhhnh sáuuhhng vàsjavng nhàsjavn nhạqlynt, vọtqhrt tớualpi cáuuhhch đxouzóyqbs khôxumwng xa trưkqvdualpc ngưkqvdxqfvi "Lụhxycc sưkqvd huynh" đxouzrywzu tiênyvjn, mắwaiit thấigvhy đxouzãizvx sắwaiip đxouzáuuhhnh tớualpi.

"Lụhxycc sưkqvd huynh"pznkc nàsjavy mộhvszt tay chỉbvpw tấigvhm phùrywzsjavng mộhvszt cáuuhhi, trong miệjaohng hégtyvt lớualpn mộhvszt tiếefcrng:

"Phong tưkqvdxqfvng thuậlgout, lênyvjn!"

Tấigvhm phùrywzsjavng theo tiếefcrng quáuuhht, trong giâdedmy láuuhht áuuhhnh sáuuhhng trắwaiing phóyqbsng rộhvszng ra, bấigvht chợnfuut hóyqbsa thàsjavnh mộhvszt cơrvfun lốesioc màsjavu trắwaiing, cao chừjyqrng vàsjavi chụhxycc trưkqvdnfuung, nằyphtm ngang ởimvz trưkqvdualpc ngưkqvdxqfvi "Lụhxycc sưkqvd huynh", chặdxvkn đxouzưkqvdxqfvng đxouzi củdlpva cưkqvdơrvfung hoàsjavn lạqlyni.

Mộhvszt tiếefcrng "phụhxycp", cưkqvdơrvfung hoàsjavn khôxumwng chúpznkt kháuuhhch khíuuhh đxouzâdedmm vàsjavo bênyvjn trong cơrvfun lốesioc, nhưkqvdng lậlgoup tứsklmc bịwaii thổmojqi cho đxouzmojq tráuuhhi ngãizvx phảalzqi, trưkqvdualpc sau đxouzalzqo lộhvszn mấigvhy cáuuhhi thìxxop bịwaiigtyvm thẳsjavng trởimvz vềmojq.

Vềmojq phầrywzn nhữztybng quảalzq cầrywzu theo sau càsjavng chẳsjavng đxouzưkqvdnfuuc tíuuhhch sựvcugxxop, chỉbvpwyqbs thểizvx đxouzalzqo quanh bênyvjn ngoàsjavi cơrvfun lốesioc khôxumwng ngừjyqrng, ngay cảalzqouxdng lựvcugc xôxumwng vàsjavo cuồdhivng phong cũimvzng khôxumwng cóyqbs.

Thấigvhy tìxxopnh cảalzqnh đxouzóyqbs, Hàsjavn Lậlgoup hơrvfui biếefcrn sắwaiic mặdxvkt, vộhvszi vàsjavng vưkqvdơrvfun ngóyqbsn tay ra, nhẹnqww nhàsjavng dẫcprpn dắwaiit nhữztybng hỏgtyva cầrywzu chạqlyny tớualpi cuốesioi, chúpznkng lậlgoup tứsklmc vẽnyvj ra hai vòtxkgng cung thậlgout lớualpn, linh hoạqlynt bay vềmojq hai bênyvjn, cốesio gắwaiing vòtxkgng qua tưkqvdxqfvng gióyqbs, tiếefcrp tụhxycc côxumwng kíuuhhch "Lụhxycc sưkqvd huynh".

"Hắwaiic hắwaiic! Dựvcug đxouzwaiinh thậlgout hay!"

"Lụhxycc sưkqvd huynh"kqvdxqfvi lạqlynnh mộhvszt tiếefcrng, mộhvszt tay cựvcugc kỳhvsz thuầrywzn thụhxycc bấigvhm quyếefcrt mộhvszt cáuuhhi, sau đxouzóyqbskqvdualpng vịwaii tríuuhh chíuuhhnh giữztyba bứsklmc tưkqvdxqfvng gióyqbs chỉbvpw tay, cơrvfun lốesioc đxouzóyqbs lậlgoup tứsklmc từjyqr chíuuhhnh giữztyba chia thàsjavnh hai đxouzoạqlynn, cựvcugc nhanh phâdedmn biệjaoht chạqlyny ra, chặdxvkn đxouzsklmng hỏgtyva cầrywzu lạqlyni mộhvszt lầrywzn nữztyba.


"Bùrywzm bùrywzm"

Mấigvhy tiếefcrng nổmojq vang lênyvjn, hỏgtyva cầrywzu khôxumwng cáuuhhch nàsjavo tráuuhhnh đxouzưkqvdnfuuc nữztyba, đxouzâdedmm thẳsjavng vàsjavo.

rvfun lốesioc chỉbvpw run rẩrnuoy vàsjavi cáuuhhi, đxouzáuuhhm hỏgtyva cầrywzu đxouzãizvx bịwaii nuốesiot xuốesiong, ởimvznyvjn trong cơrvfun lốesioc biếefcrn mấigvht khôxumwng thấigvhy bóyqbsng dáuuhhng, Hàsjavn Lậlgoup cảalzqm thấigvhy trong lòtxkgng hoảalzqng sợnfuu.

pznkc nàsjavy, bứsklmc tưkqvdxqfvng gióyqbskqvdualpi sựvcug thao túpznkng củdlpva "Lụhxycc sưkqvd huynh", lạqlyni đxouzdhivng thờxqfvi hợnfuup lạqlyni, rồdhivi khôxumwi phụhxycc nguyênyvjn trạqlynng.

"Tàsjavi nghệjaohtqhrn mọtqhrn màsjavimvzng dáuuhhm lấigvhy ra khoe khoang! Vịwaiikqvd đxouzjaohsjavy, mặdxvkc dùrywz khôxumwng biếefcrt danh tíuuhhnh củdlpva ngưkqvdơrvfui, cũimvzng khôxumwng biếefcrt lai lịwaiich củdlpva ngưkqvdơrvfui? Nhưkqvdng đxouzênyvjm nay, ngưkqvdơrvfui chếefcrt chắwaiic rồdhivi!" Lụhxycc sưkqvd huynh đxouznyvjn cuồdhivng cưkqvdxqfvi nóyqbsi.

Tiếefcrp theo chỉbvpw thấigvhy hắwaiin hai tay hợnfuup lạqlyni, lầrywzn nữztyba cầrywzm câdedmy Thanh giao kỳhvsz kia, bắwaiit đxouzrywzu múpznka hếefcrt tốesioc lựvcugc.

sjavn Lậlgoup đxouzãizvxyqbs chúpznkt khẩrnuon trưkqvdơrvfung, trìxxopnh đxouzhvsz quấigvhy rầrywzy củdlpva đxouzesioi phưkqvdơrvfung đxouzãizvxkqvdnfuut ra ngoàsjavi dựvcug liệjaohu củdlpva hắwaiin, thếefcrxumwng liênyvjn hoàsjavn sắwaiic bégtyvn nhưkqvd thếefcr khôxumwng ngờxqfv dễnfuusjavng đxouzãizvx bịwaii pháuuhh giảalzqi nhưkqvd vậlgouy. Mặdxvkc dùrywzdedmy cờxqfv lớualpn đxouzesioi phưkqvdơrvfung đxouzang huy đxouzhvszng kia, đxouzếefcrn bâdedmy giờxqfvtxkgn chưkqvda cóyqbs pháuuhht sinh tìxxopnh trạqlynng gìxxopxxop lạqlyn, nhưkqvdng xem bộhvsz dạqlynng nghiênyvjm trang củdlpva đxouzesioi phưkqvdơrvfung cóyqbs thểizvx biếefcrt đxouzưkqvdnfuuc, phảalzqn kíuuhhch củdlpva vịwaii "Lụhxycc sưkqvd huynh"sjavy tuyệjaoht đxouzesioi khôxumwng thểizvx đxouzùrywza đxouzưkqvdnfuuc.

Xem ra khôxumwng sửrvfu dụhxycng "Phùrywz bảalzqo" đxouzúpznkng làsjav khôxumwng xong. Hàsjavn Lậlgoup lạqlynnh lùrywzng thầrywzm nghĩualp.

Thếefcr nhưkqvdng hắwaiin hôxumwm nay, bởimvzi vìxxop chưkqvda cóyqbsouxdng lựvcugc tiếefcrn hàsjavnh luyệjaohn hóyqbsa "Phùrywz bảalzqo", cho nênyvjn mỗfcbzi lầrywzn vậlgoun dụhxycng "Phùrywz bảalzqo", đxouzmojqu phảalzqi tranh thủdlpv đxouzưkqvdnfuuc thờxqfvi gian làsjavm phégtyvp nhấigvht đxouzwaiinh, lúpznkc đxouzóyqbs mớualpi cóyqbs thểizvx xua "Phùrywz bảalzqo" đxouzizvx khắwaiic đxouzwaiich chếefcr thắwaiing. Vìxxop thếefcr, phòtxkgng ngựvcug củdlpva bảalzqn thâdedmn nhấigvht đxouzwaiinh phảalzqi tuyệjaoht đxouzesioi chặdxvkt chẽnyvj mớualpi đxouzưkqvdnfuuc.

Nghĩualp tớualpi đxouzâdedmy, Hàsjavn Lậlgoup liềmojqn nhìxxopn phíuuhha đxouzesioi diệjaohn mộhvszt chúpznkt, chỉbvpw thấigvhy câdedmy cờxqfv xanh màsjav "Lụhxycc sưkqvd huynh" đxouzang huy đxouzhvszng, đxouzãizvx dầrywzn dầrywzn trởimvznyvjn sáuuhhng ngờxqfvi, bênyvjn trênyvjn nóyqbs đxouzãizvx pháuuhht ra áuuhhnh sáuuhhng xanh chóyqbsi lòtxkga, khiếefcrn cho con giao long xanh kia càsjavng thênyvjm dữztyb tợnfuun đxouzáuuhhng sợnfuu, xem ra thếefcrxumwng củdlpva đxouzesioi phưkqvdơrvfung đxouzãizvx sắwaiip pháuuhht đxouzhvszng rồdhivi.

sjavn Lậlgoup khôxumwng hềmojq do dựvcug nữztyba, vung tay mộhvszt cáuuhhi, cưkqvdơrvfung hoàsjavn đxouzóyqbs "vùrywz" mộhvszt tiếefcrng đxouzãizvx bay trởimvz lạqlyni, dừjyqrng lạqlyni trênyvjn đxouzbvpwnh đxouzrywzu hắwaiin vàsjavi thưkqvdualpc, rồdhivi bắwaiit đxouzrywzu xoay quanh khôxumwng ngừjyqrng.

"Dàsjavi ra", theo mộhvszt tiếefcrng quáuuhht khẽnyvj, cưkqvdơrvfung hoàsjavn kia áuuhhnh sáuuhhng vàsjavng bắwaiin vọtqhrt ra, nhanh chóyqbsng mởimvz rộhvszng, sau khi lớualpn lênyvjn bằyphtng cáuuhhi mặdxvkt bàsjavn, mớualpi đxouzìxxopnh chỉbvpw biếefcrn hóyqbsa.

"Xuốesiong", cưkqvdơrvfung hoàsjavn đxouzóyqbs lạqlyni nghe lờxqfvi rơrvfui thẳsjavng xuốesiong, bao phủdlpvsjavn Lậlgoup vàsjavo bênyvjn trong, rồdhivi bắwaiit đxouzrywzu từjyqr từjyqr chuyểizvxn đxouzhvszng, hìxxopnh thàsjavnh mộhvszt tầrywzng vòtxkgng bảalzqo vệjaoh thậlgout lớualpn.

sjavn Lậlgoup cũimvzng khôxumwng cóyqbsxxop vậlgouy màsjav dừjyqrng tay, sau khi thu hồdhivi hồdhivxumw, mặdxvkt kháuuhhc thuẫcprpn bàsjavi vừjyqra đxouzếefcrn tay cũimvzng đxouzãizvx đxouzưkqvdnfuuc đxouzưkqvda ra ngoàsjavi, ởimvznyvjn ngoàsjavi màsjavn hàsjavo quang màsjavu lam bịwaii phóyqbsng đxouzqlyni lênyvjn mấigvhy lầrywzn, tỏgtyva ra áuuhhnh sáuuhhng đxouzen trưkqvdualpc ngưkqvdxqfvi hắwaiin, nhẹnqww nhàsjavng lơrvfu lửrvfung.

Kểizvx từjyqr đxouzóyqbs, bênyvjn ngoàsjavi thâdedmn mìxxopnh Hàsjavn Lậlgoup đxouzãizvxxxopnh thàsjavnh ba tầrywzng phòtxkgng ngựvcug, tầrywzng thứsklm nhấigvht bênyvjn ngoàsjavi chíuuhhnh làsjav Tinh cưkqvdơrvfung cựvcug hoàsjavn, tầrywzng giữztyba làsjav Huyềmojqn thiếefcrt phi thiênyvjn thuẫcprpn, tậlgoun cùrywzng bênyvjn trong thìxxop lạqlyni làsjavsjavn hàsjavo quang màsjavu lam màsjav ngay từjyqr đxouzrywzu hắwaiin đxouzãizvx sửrvfu dụhxycng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.