Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 166 : Ngoan độc

    trước sau   
"Ha ha! Đfudvâfouxy rồokjfi, tìnvuzm đmbvsưyndolgsjc rồokjfi! Ta biếovdvt sưyndo muộplgdi nhấsegpt đmbvsbuvinh sẽcsqs mang theo bêtwvmn mìnvuznh, quảskgx nhiêtwvmn khôsobeng sai!" Lụyndoc sưyndo huynh mừmssung nhưyndo đmbvstwvmn từmssu trong đmbvsokjfng đmbvsokjfsobei ra mộplgdt cávoili hộplgdp gỗknbn nhỏzkzfwenuu đmbvszkzf.

Nắjahep hộplgdp đmbvsãocye mởszwv ra, nhưyndong Hàwenun Lậpfjip bởszwvi vìnvuz khuấsegpt gómoigc nêtwvmn nhìnvuzn khôsobeng rõbwbs đmbvsokjf vậpfjit bêtwvmn trong hộplgdp, lòrretng hiếovdvu kỳczyhwenung tătwvmng lêtwvmn, nhưyndong cũovdvng khôsobeng dávoilm coi thưyndocsqsng vọzyafng đmbvsplgdng.

Phảskgxi biếovdvt rằzkzfng, têtwvmn gia hỏzkzfa đmbvsokjfi diệlgsjn ávoilc đmbvsplgdc nhưyndo thếovdv, ngay cảskgx bạknbnn nữmjjm củkllia mìnvuznh cũovdvng cómoig thểwqpb xuốokjfng tay, nếovdvu nhưyndotwvmn "sưyndo đmbvslgsj"wenuy bịbuvi hắjahen phávoilt hiệlgsjn rồokjfi, vậpfjiy thìnvuzwenung muốokjfn giếovdvt ngưyndocsqsi diệlgsjt khẩgofau, khôsobeng chếovdvt khôsobeng thôsobei.

rretn nữmjjma uy lựxohsc phávoilp thuậpfjit Phong thuộplgdc tíidawnh củkllia đmbvsokjfi phưyndoơrretng, hắjahen cũovdvng chíidawnh mắjahet thấsegpy qua, bấsegpt luậpfjin làwenusobeng kíidawch hay phòrretng ngựxohs đmbvsgqmzu sắjahec béidawn vôsobekrzjng, cũovdvng khôsobeng phảskgxi làwenu ngưyndocsqsi chỉuzhy biếovdvt ba miếovdvng phávoilp thuậpfjit mèmjjmo càwenuo nhưyndo hắjahen cómoig thểwqpb so sávoilnh vớzurbi. Càwenung huốokjfng chi đmbvsokjfi phưyndoơrretng phávoilp lựxohsc cũovdvng thâfouxm hậpfjiu hơrretn nhiềgqmzu so vớzurbi hắjahen, đmbvsãocyeszwvwenuo dạknbnng trung giai tầdunqng thứzurbyndocsqsi hai. Cứzurb nhưyndo vậpfjiy, vôsobe luậpfjin làwenu phávoilp thuậpfjit hay phávoilp lựxohsc, hắjahen đmbvsgqmzu tuyệlgsjt đmbvsokjfi ởszwvwenuo hạknbn phong, tựxohsa hồokjf khôsobeng cómoignvuz phầdunqn thắjaheng.

Nhưyndong Hàwenun Lậpfjip tựxohs cho làwenu, nếovdvu thựxohsc sựxohs đmbvsávoilnh hếovdvt sứzurbc màwenumoigi, hắjahen vẫpfjin cómoig thểwqpb chốokjfng lạknbni đmbvsokjfi phưyndoơrretng, dùkrzj sao phávoilp khíidaw vốokjfn cómoig lạknbni thêtwvmm nhữmjjmng phávoilp khíidaw mớzurbi cũovdvng khôsobeng phảskgxi làwenu ătwvmn chay, đmbvsếovdvn lúydnbc đmbvsómoig phávoilt sinh đmbvsplgdng thủklli ai giếovdvt ai vẫpfjin còrretn chưyndoa khẳpxkhng đmbvsbuvinh đmbvsưyndolgsjc?

moig đmbvsiềgqmzu, Hàwenun Lậpfjip cũovdvng khôsobeng cómoig hứzurbng thúydnb, đmbvsem mạknbnng nhỏzkzf củkllia mìnvuznh chơrreti đmbvsùkrzja kiểwqpbu diễtrbjn tuồokjfng anh hùkrzjng cứzurbu mỹqjjj nhâfouxn nàwenuy. Dùkrzj sao "Trầdunqn sưyndo muộplgdi" kia vàwenu hắjahen khôsobeng thâfouxn khôsobeng thíidawch, làwenuwenung tựxohsnvuznh cómoig mắjahet khôsobeng tròrretng, ưyndoơrretng bưyndozurbng chọzyafn mộplgdt vịbuvi đmbvsplgdc ávoilc đmbvsávoilng khinh làwenum bạknbnn tìnvuznh, tựxohs đmbvsplgdng dâfouxng tớzurbi cửqglfa, vậpfjiy cómoig thểwqpbvoiln ai? Muốokjfn Hàwenun Lậpfjip vôsobe duyêtwvmn vôsobe cớzurbnvuz thếovdvwenu liềgqmzu mạknbnng, hắjahen cũovdvng khôsobeng cómoig giávoilc ngộplgd cao nhưyndo vậpfjiy.


Cho nêtwvmn hắjahen chuẩgofan bịbuvivoilc thậpfjit xem hếovdvt màwenun kịbuvich nàwenuy, sau đmbvsómoigkrzjng vịbuvi "Lụyndoc sưyndo huynh" kia mỗknbni ngưyndocsqsi mộplgdt đmbvsưyndocsqsng, khôsobeng ai liêtwvmn quan tớzurbi ai. Đfudvưyndoơrretng nhiêtwvmn, đmbvsokjfi vớzurbi vịbuvi "Lụyndoc sưyndo huynh"wenuy, Hàwenun Lậpfjip vềgqmz sau nàwenuy khẳpxkhng đmbvsbuvinh càwenung phảskgxi thêtwvmm chúydnb ýtwvm rồokjfi, dùkrzj sao ngưyndocsqsi cómoig thểwqpbwenun nhẫpfjin đmbvsplgdc ávoilc tớzurbi mứzurbc nhưyndo vậpfjiy, hắjahen thậpfjit đmbvsúydnbng làwenu lầdunqn đmbvsdunqu tiêtwvmn thấsegpy đmbvsưyndolgsjc, đmbvsokjfi trìnvuznh đmbvsplgdsobenvuznh củkllia ngưyndocsqsi nàwenuy, hắjahen cam bávoili hạknbn phong.

Nghĩwxjn tớzurbi đmbvsâfouxy, Hàwenun Lậpfjip đmbvsem liễtrbjm khíidaw thuậpfjit mớzurbi họzyafc đmbvsưyndolgsjc khôsobeng lâfouxu lặlhvhng lẽcsqs thi triểwqpbn ra, sợlgsj đmbvsokjfi phưyndoơrretng trong lúydnbc vôsobe ýtwvm cảskgxm ứzurbng đmbvsưyndolgsjc sựxohs tồokjfn tạknbni củkllia hắjahen, khiếovdvn cho hắjahen khôsobeng đmbvsávoilnh mộplgdt trậpfjin sốokjfng mávoili khôsobeng đmbvsưyndolgsjc.

ydnbc nàwenuy, "Lụyndoc sưyndo huynh" đmbvsãocye đmbvsem hộplgdp gỗknbn bỏzkzfwenuo bêtwvmn trong Trữmjjm vậpfjit đmbvsknbni củkllia mìnvuznh, sau đmbvsómoigyndocsqsi dâfouxm đmbvsãocyeng vàwenui tiếovdvng, lầdunqn nữmjjma nhíidawch gầdunqn đmbvsếovdvn bêtwvmn ngưyndocsqsi "Trầdunqn sưyndo muộplgdi".

Mộplgdt mặlhvht hắjahen hưyndong phấsegpn tiếovdvp tụyndoc xéidawvoilch quầdunqn ávoilo nhàwenuvoili, mộplgdt bêtwvmn lầdunqm bầdunqm thổxohs lộplgd toàwenun bộplgd tiếovdvng lòrretng, khiếovdvn cho Hàwenun Lậpfjip trốokjfn ởszwv mộplgdt bêtwvmn, nghe đmbvsưyndolgsjc lạknbnnh cảskgx ngưyndocsqsi.

"Sưyndo muộplgdi ơrreti, nàwenung cũovdvng chớzurbmoig trávoilch ta! Chuyệlgsjn nàwenuy vi huynh cũovdvng làwenu khôsobeng cómoig biệlgsjn phávoilp, phảskgxi biếovdvt rằzkzfng côsobevoili họzyaf Đfudvxohsng đmbvstwvmu ngoa kia cũovdvng chíidawnh miệlgsjng nómoigi, chỉuzhy cầdunqn ta vàwenuwenung hoàwenun toàwenun đmbvsoạknbnn tuyệlgsjt quan hệlgsj, sau khi chuyểwqpbn sang Trúydnbc cơrretkrzjng nàwenung ta song tu, nàwenung ta sẽcsqs xin vịbuviwenusobe tổxohs trong nhàwenu - Hồokjfng Phấsegpt sưyndo thúydnbc tổxohs, đmbvsíidawch thâfouxn thu nhậpfjin ta làwenum môsoben hạknbn, truyềgqmzn thụyndo cho ta đmbvsknbni thầdunqn thôsobeng kinh thiêtwvmn đmbvsplgdng đmbvsbuvia. Đfudvómoigwenurret hộplgdi nhảskgxy mộplgdt bưyndozurbc lêtwvmn trờcsqsi! Sưyndo huynh ta thậpfjit sựxohs khôsobeng muốokjfn bỏzkzf qua đmbvsiềgqmzu nàwenuy, cho nêtwvmn cũovdvng khôsobeng thểwqpbwenum gìnvuz khávoilc hơrretn làwenu oan ứzurbc cho sưyndo muộplgdi rồokjfi."

Nằzkzfm trêtwvmn mặlhvht đmbvssegpt, "Trầdunqn sưyndo muộplgdi" đmbvsang phun lửqglfa trong mắjahet, sau khi nghe xong lờcsqsi távoilng tậpfjin lưyndoơrretng tâfouxm nàwenuy củkllia đmbvsokjfi phưyndoơrretng, tứzurbc giậpfjin cảskgx ngưyndocsqsi run rẩgofay khôsobeng thôsobei, hậpfjin khôsobeng thểwqpb lậpfjip tứzurbc ngồokjfi dậpfjiy đmbvsưyndolgsjc, xôsobeng tớzurbi hung ávoilc cắjahen xéidaw con ngưyndocsqsi nhẫpfjin tâfouxm nàwenuy mấsegpy miếovdvng, đmbvswqpb phávoilt tiếovdvt oávoiln hậpfjin trong lòrretng.

Nhưyndong đmbvsávoilng tiếovdvc chíidawnh làwenu, vịbuvi bạknbnc tìnvuznh lang nàwenuy sớzurbm đmbvsãocyekrzjng "Phong phưyndolgsjc thuậpfjit", đmbvsem trómoigi chặlhvht toàwenun thâfouxn nàwenung lạknbni, cătwvmn bảskgxn khôsobeng cávoilch nàwenuo nhúydnbc nhíidawch mộplgdt phâfouxn, ngay cảskgx muốokjfn hávoil mồokjfm mắjaheng chửqglfi cũovdvng khôsobeng làwenum đmbvsưyndolgsjc, chỉuzhymoig thểwqpb mặlhvhc cho đmbvsokjfi phưyndoơrretng sắjahep đmbvslhvht màwenu thôsobei.

Nhưyndong nhữmjjmng lờcsqsi kếovdv tiếovdvp củkllia vịbuvi, càwenung khiếovdvn cho nàwenung tay châfouxn lạknbnnh toávoilt, thiếovdvu chúydnbt nữmjjma tắjahec thởszwv.

"Khụyndo! Nếovdvu nhưyndoyndo muộplgdi khôsobeng phảskgxi con gávoili duy nhấsegpt củkllia Trầdunqn gia gia chủklli, kỳczyh thậpfjit thảskgx cho sưyndo muộplgdi mộplgdt con đmbvsưyndocsqsng sốokjfng cũovdvng khôsobeng phảskgxi khôsobeng thểwqpb. Ta thậpfjit sựxohs sợlgsjyndo muộplgdi từmssutwvmu chuyểwqpbn hậpfjin, sẽcsqs nhờcsqs lựxohsc lưyndolgsjng củkllia Trầdunqn gia tớzurbi trảskgx thùkrzj vi huynh, cũovdvng sẽcsqs truyềgqmzn bávoil việlgsjc nàwenuy khắjahep nơrreti, làwenum cho thanh danh củkllia vi huynh mấsegpt hếovdvt. Màwenu ta cómoig nghe ngưyndocsqsi ta nómoigi, Hồokjfng Phấsegpt sưyndo thúydnbc tổxohs lạknbni thùkrzj hậpfjin nhấsegpt nam tửqglf phụyndonvuznh bạknbnc nghĩwxjna. Cho nêtwvmn vìnvuz chuyệlgsjn tốokjft củkllia sưyndo huynh, cũovdvng vìnvuz danh tiếovdvng củkllia sưyndo huynh, sưyndo muộplgdi nêtwvmn làwenu từmssu thếovdv gian biếovdvn mấsegpt đmbvsi! Chắjahec hẳpxkhn cũovdvng sẽcsqs khôsobeng cómoig ai hoàwenui nghi tớzurbi vi huynh, dùkrzj sao trưyndozurbc kia chúydnbng ta chíidawnh làwenutwvmu thưyndoơrretng nhưyndo vậpfjiy màwenu!" Lụyndoc sưyndo huynh nómoigi giảskgx bộplgd, nhưyndong trêtwvmn tay thậpfjit làwenu khôsobeng dừmssung lạknbni chúydnbt nàwenuo, "Trầdunqn sưyndo muộplgdi" trong nhávoily mắjahet quầdunqn ávoilo đmbvsãocye tan hếovdvt, đmbvsãocye hoàwenun toàwenun trầdunqn truồokjfng.

"Lụyndoc sưyndo huynh" chứzurbng kiếovdvn cảskgxnh đmbvspfjip trưyndozurbc mắjahet, hai mắjahet sávoilng rựxohsc phávoilt ra ávoilnh dâfouxm tàwenu, ngómoign tay bắjahet đmbvsdunqu chậpfjim rãocyei hoạknbnt đmbvsplgdng trêtwvmn da thịbuvit mỡydnbwenung bómoigng loávoilng, biểwqpbu lộplgd mộplgdt bộplgd mặlhvht thèmjjmm muốokjfn thưyndoszwvng thứzurbc, rồokjfi nómoigi tiếovdvp:

"Nhưyndong đmbvswqpb cho ta đmbvsplgdng tâfouxm chíidawnh làwenu, khôsobeng ngờcsqsyndo muộplgdi vàwenu ta giốokjfng nhau, đmbvsgqmzu vẫpfjin còrretn giữmjjm lạknbni Trúydnbc cơrret đmbvsan chưyndoa dùkrzjng, nómoigi vậpfjiy cũovdvng làwenu muốokjfn đmbvslgsji cho sau khi trụyndo cộplgdt côsobeng phávoilp đmbvsknbni thàwenunh sẽcsqskrzjng sao! Dùkrzj sao làwenum nhưyndo vậpfjiy màwenumoigi, tỷrret lệlgsj Trúydnbc cơrret thàwenunh côsobeng sẽcsqs lớzurbn hơrretn mộplgdt chúydnbt nữmjjma." Hắjahen trong miệlgsjng vừmssua "chậpfjic chậpfjic" vừmssua nómoigi.

"Cómoig đmbvsiềgqmzu, nếovdvu sưyndo muộplgdi thâfouxn thểwqpb trong sạknbnch cũovdvng đmbvsãocye phảskgxi giao cho vi huynh rồokjfi, nghĩwxjn tớzurbi càwenung sẽcsqs khôsobeng nỡydnb khôsobeng giao Trúydnbc cơrret đmbvsan nàwenuy chứzurb! Ta vốokjfn còrretn cómoig chúydnbt lo lắjaheng, uốokjfng mộplgdt viêtwvmn Trúydnbc cơrret đmbvsan thậpfjit sựxohsmoig chúydnbt khôsobeng chắjahec chắjahen, sợlgsj Trúydnbc cơrret sẽcsqs thấsegpt bạknbni, dùkrzj sao cho dùkrzjwenu dịbuvi linh cătwvmn giảskgx, Trúydnbc cơrret thấsegpt bạknbni cũovdvng làwenu việlgsjc thưyndocsqsng. Nhưyndong hôsobem nay cómoig mộplgdt viêtwvmn đmbvsan dưyndolgsjc nàwenuy củkllia sưyndo muộplgdi, vậpfjiy Trúydnbc cơrret đmbvsãocye tuyệlgsjt đmbvsokjfi khôsobeng thàwenunh vấsegpn đmbvsgqmz rồokjfi."

moigi tớzurbi đmbvsâfouxy, "Lụyndoc sưyndo huynh"ydnbt hai tay lạknbni, từmssu trong trữmjjm vậpfjit đmbvsknbni mómoigc ra hộplgdp gỗknbnkrzjng vớzurbi mộplgdt mớzurbi vừmssua bỏzkzfwenuo khôsobeng bao lâfouxu đmbvsíidawch hộplgdp gỗknbnkrzjng vớzurbi mộplgdt cávoili bìnvuznh sứzurbwenuu xanh khávoilc, nhìnvuzn trávoili ngómoig phảskgxi, mặlhvht đmbvsdunqy vẻpfji đmbvsjahec ýtwvm.


xruxn sau đmbvsokjfng đmbvsávoil, Hàwenun Lậpfjip nghe léidawn xong hếovdvt thảskgxy, tâfouxm tưyndo lạknbni trởszwvtwvmn đmbvsplgdng đmbvspfjiy.

Trưyndozurbc mắjahet cómoig "Trúydnbc cơrret đmbvsan" xuấsegpt hiệlgsjn, màwenu mộplgdt lầdunqn lạknbni xuấsegpt hiệlgsjn nhữmjjmng hai viêtwvmn, hấsegpp dẫpfjin nàwenuy vớzurbi đmbvsokjfi hắjahen làwenu quávoil lớzurbn rồokjfi.

krzj sao hắjahen kếovdv hoạknbnch tham gia Huyếovdvt sắjahec thíidaw luyệlgsjn khôsobeng phảskgxi làwenunvuz Trúydnbc cơrret đmbvsan sao! Nếovdvu nhưyndomoig thểwqpb khôsobeng cầdunqn phảskgxi mạknbno hiểwqpbm ấsegpy, màwenumoig thểwqpb đmbvsknbnt đmbvsưyndolgsjc Trúydnbc cơrret đmbvsan, hắjahen đmbvsưyndoơrretng nhiêtwvmn nhấsegpt đmbvsbuvinh muốokjfn thửqglf rồokjfi.

Nghĩwxjn tớzurbi đmbvsâfouxy, Hàwenun Lậpfjip tậpfjip trung tinh thầdunqn bắjahet đmbvsdunqu quan sávoilt nhấsegpt cửqglf nhấsegpt đmbvsplgdng củkllia "Lụyndoc sưyndo huynh", nếovdvu nhưyndo đmbvsokjfi phưyndoơrretng lộplgd ra sơrret hởszwv, hắjahen sẽcsqs lậpfjip tứzurbc ra tay tuyệlgsjt đmbvsokjfi khôsobeng chúydnbt do dựxohs, tiêtwvmu diệlgsjt ngưyndocsqsi nàwenuy, cưyndozurbp lấsegpy hai viêtwvmn Trúydnbc cơrret đmbvsan.

Giờcsqs phúydnbt nàwenuy, vịbuvi "Trầdunqn sưyndo muộplgdi" kia đmbvsãocye xuấsegpt hiệlgsjn triệlgsju chứzurbng khávoilc thưyndocsqsng, vẻpfjivoiln đmbvsplgdc trêtwvmn mặlhvht đmbvsãocye dầdunqn dầdunqn biếovdvn mấsegpt, thay vàwenuo đmbvsómoigwenu mộplgdt loạknbni ávoilnh mắjahet mêtwvm say, da thịbuvit lõbwbsa lồokjfovdvng hiệlgsjn lêtwvmn sắjahec hồokjfng, vảskgx lạknbni môsobei thơrretm run nhèmjjm nhẹpfji nhưyndong lạknbni khôsobeng phávoilt ra bấsegpt cứzurb thanh âfouxm nàwenuo.

"Hắjahec hắjahec! Xem ra Hợlgsjp hoan đmbvsan bắjahet đmbvsdunqu cómoigvoilc dụyndong rồokjfi. Bâfouxy giờcsqsyndo muộplgdi nómoigi vậpfjiy khómoig chịbuviu cựxohsc kỳczyh, vìnvuzvoilo đmbvsávoilp đmbvsknbni âfouxn củkllia sưyndo muộplgdi, vi huynh đmbvsàwenunh khổxohs cựxohsc mộplgdt chúydnbt, đmbvswqpb cho sưyndo muộplgdi nếovdvm thửqglf chúydnbt mùkrzji vịbuvi muốokjfn sốokjfng muốokjfn chếovdvt, nhưyndo vậpfjiy cũovdvng xem nhưyndonvuznh nghĩwxjna đmbvsokjfi vớzurbi dĩwxjnocyeng cùkrzjng sưyndo muộplgdi rồokjfi."

"Lụyndoc sưyndo huynh" tựxohsmoigi mộplgdt mìnvuznh vôsobe sỉuzhy cựxohsc kỳczyh, rồokjfi cầdunqm vậpfjit trong tay thu lạknbni, bắjahet đmbvsdunqu đmbvsưyndoa tay sờcsqs vềgqmz phíidawa đmbvsai lưyndong, tựxohsa hồokjf đmbvsbuvinh muốokjfn cởszwvi quầdunqn ávoilo, gian dâfouxm tậpfjin tìnvuznh mộplgdt phen.

Xem tớzurbi chỗknbnwenuy, Hàwenun Lậpfjip trong lòrretng mávoily đmbvsplgdng, nếovdvu nhưyndo thừmssua dịbuvip sau khi vịbuvi "Lụyndoc sưyndo huynh"wenuy cởszwvi sạknbnch quầdunqn ávoilo, hắjahen lạknbni tiếovdvn hàwenunh tậpfjip kíidawch, nómoigi vậpfjiy đmbvsokjfi phưyndoơrretng sẽcsqsfouxm thầdunqn đmbvsknbni loạknbnn, cómoig thểwqpb mộplgdt chiêtwvmu đmbvsjahec thủklli.

wenun Lậpfjip càwenung nghĩwxjn, lạknbni càwenung cảskgxm thấsegpy làwenum nhưyndo vậpfjiy nắjahem chắjahec thàwenunh côsobeng rấsegpt lớzurbn, liềgqmzn càwenung thêtwvmm chúydnb ýtwvm tớzurbi "Lụyndoc sưyndo huynh", còrretn dưyndozurbi ýtwvm thứzurbc hưyndozurbng vềgqmz mặlhvht đmbvsokjfi phưyndoơrretng xem xéidawt nhưyndo vậpfjiy vàwenui lầdunqn.

"Khôsobeng đmbvsúydnbng"

wenun Lậpfjip sau vàwenui cávoili liếovdvc mắjahet, lậpfjip tứzurbc đmbvsãocye phávoilt hiệlgsjn vấsegpn đmbvsgqmz.

Vịbuvi "Lụyndoc sưyndo huynh"wenuy mặlhvhc dùkrzj đmbvsang cởszwv bỏzkzf đmbvsai lưyndong luốokjfng cuốokjfng tay châfouxn, nhưyndong thờcsqsi gian trìnvuz hoãocyen cũovdvng cómoig phầdunqn hơrreti lâfouxu mộplgdt chúydnbt, đmbvsếovdvn giờcsqs đmbvsai lưyndong kia vẫpfjin buộplgdc chặlhvht tạknbni nơrreti đmbvsómoig, khôsobeng chúydnbt nớzurbi lỏzkzfng. Càwenung thêtwvmm quỷrret dịbuvi chíidawnh làwenu, Lụyndoc sưyndo huynh nàwenuy trêtwvmn mặlhvht làwenum ra vẻpfji bộplgd dạknbnng hávoilo sắjahec, nhưyndong ávoilnh mắjahet thìnvuz lạknbni trấsegpn tĩwxjnnh, khôsobeng loạknbnn chúydnbt nàwenuo, còrretn ẩgofan chứzurba mộplgdt vẻpfjiyndocsqsi lạknbnnh.

wenun Lậpfjip trong lòrretng "hồokjfi hộplgdp" mộplgdt chúydnbt, cảskgxm thấsegpy quávoil bấsegpt bìnvuznh thưyndocsqsng rồokjfi, lòrretng đmbvsgqmz phòrretng nổxohsi lêtwvmn, cũovdvng vộplgdi vàwenung đmbvsem thầdunqn thứzurbc toàwenun bộplgd mởszwv rộplgdng ra, còrretn đmbvsưyndoa tay mómoigc ra mộplgdt tờcsqs "Thủklliy trávoilo" phùkrzj, kẹpfjip vàwenuo bàwenun tay.

Vừmssua mớzurbi làwenum xong toàwenun bộplgd nhữmjjmng đmbvsiềgqmzu nàwenuy, Hàwenun Lậpfjip lạknbni đmbvsplgdt nhiêtwvmn cảskgxm thấsegpy bêtwvmn trávoili cómoig mộplgdt kiệlgsjn đmbvsokjf vậpfjit đmbvsang vôsobe thanh vôsobe tứzurbc hưyndozurbng vềgqmz hắjahen bay tớzurbi, nếovdvu khôsobeng phảskgxi bâfouxy giờcsqs hắjahen đmbvsãocye khai triểwqpbn thầdunqn thứzurbc, sợlgsj rằzkzfng cătwvmn bảskgxn khôsobeng phávoilt giávoilc đmbvsưyndolgsjc, đmbvsiềgqmzu nàwenuy làwenum cho hắjahen vừmssua sợlgsj vừmssua giậpfjin.

wenun Lậpfjip khôsobeng cómoig suy nghĩwxjn nhiềgqmzu, vộplgdi vàwenung đmbvsem phùkrzj lụyndoc hưyndozurbng vềgqmz trêtwvmn ngưyndocsqsi vỗknbn xuốokjfng, mộplgdt vầdunqng hàwenuo quang màwenuu lam mêtwvmnh môsobeng lậpfjip tứzurbc đmbvsem hắjahen bao vàwenuo bêtwvmn trong, màwenuydnbc nàwenuy mộplgdt đmbvsokjf vậpfjit màwenuu xanh hìnvuznh dạknbnng nhưyndofouxy thừmssung, cũovdvng bay vụyndot tớzurbi quấsegpn quanh, chỉuzhymoig đmbvsiềgqmzu bịbuvi lam quang kịbuvip thờcsqsi chặlhvhn lạknbni bêtwvmn ngoàwenui.

"Ồryfo"

"Hừmssu"

"Lụyndoc sưyndo huynh"wenuwenun Lậpfjip đmbvsokjfng thờcsqsi phávoilt ra thanh âfouxm, chỉuzhy bấsegpt quávoil "Lụyndoc sưyndo huynh"wenu bởszwvi vìnvuz đmbvsávoilnh léidawn khôsobeng thàwenunh màwenumoig chúydnbt kinh ngạknbnc, màwenuwenun Lậpfjip thìnvuz lạknbni bởszwvi vìnvuz âfouxm hiểwqpbm xảskgxo trávoil củkllia đmbvsokjfi phưyndoơrretng, thiếovdvu chúydnbt nữmjjma trúydnbng kếovdvwenu trởszwvtwvmn vừmssua giậpfjin vừmssua sợlgsj.

"Hay! Hay! Phảskgxn ứzurbng nhanh nhưyndo vậpfjiy, xem ra cávoilc hạknbn thậpfjit đmbvsúydnbng làwenu khôsobeng đmbvsơrretn giảskgxn! Cómoig đmbvsiềgqmzu, ôsobeng bạknbnn đmbvsãocye đmbvszurbng xem lâfouxu nhưyndo vậpfjiy, cómoig phảskgxi nêtwvmn đmbvsi ra nómoigi vớzurbi Lụyndoc mỗknbn mộplgdt tiếovdvng hay khôsobeng." "Lụyndoc sưyndo huynh" khoávoilt tay mộplgdt cávoili, dâfouxy thừmssung màwenuu xanh kia đmbvsãocye phi vềgqmz tớzurbi trêtwvmn tay, tiếovdvp theo khôsobeng hoảskgxng hốokjft khôsobeng vộplgdi vàwenung hưyndozurbng vềgqmz chỗknbnwenun Lậpfjip ẩgofan thâfouxn lạknbnnh lùkrzjng nómoigi, xem ra thậpfjit sựxohs sớzurbm đmbvsãocye phávoilt hiệlgsjn tung tíidawch củkllia hắjahen.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.