Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 165 : Dạ ngộ

    trước sau   
rsdvn Lậlesop sau khi nghe xong lờbnrmi củjhnsa Đvrjgiềdvgvn chưqbpsldbjng quỹqnky, lúrzrhc nàrsdvy mớrsdvi cóvmay hiểlyosu biếxhmzt nhấtvoht đwfpgbkhonh đwfpgxsqji vớrsdvi phùwsak bảeyzso, khôkxjgng khỏhyszi đwfpgávvsunh giávvsu lạgeami tấtvohm phùwsak bảeyzso nàrsdvy trong hộtscdp gấtvohm lầqygrn nữgekta.

"Tấtvohm Kim quang chuyêgnmpn phùwsak bảeyzso nàrsdvy, làrsdv bảeyzsn lầqygru khôkxjgng tiếxhmzc rấtvoht nhiềdvgvu tiềdvgvn mua lạgeami từejat trong mộtscdt tiểlyosu gia tộtscdc, làrsdv phùwsak bảeyzso mớrsdvi tinh chưqbpsa từejatng vậleson dụsnpcng qua mộtscdt chúrzrht nàrsdvo, thừejata sứxhmzc đwfpgdllki vớrsdvi gốxsqjc linh thảeyzso ngàrsdvn năvrjgm nàrsdvy củjhnsa Lệlfno huynh!" Đvrjgiềdvgvn chưqbpsldbjng quỹqnky cuốxsqji cùwsakng dùwsakng mộtscdt giọvhstng đwfpgiệlfnou chịbkhou nhiềdvgvu thiệlfnot thòjqiwi, nóvmayi luôkxjgn miệlfnong.

rsdvn Lậlesop khẽeyzs âejatm thầqygrm cưqbpsbnrmi, mộtscdt đwfpgiểlyosm cũvergng khôkxjgng tin nhữgektng lờbnrmi nóvmayi cóvmay ngôkxjgn ngữgekt bấtvoht lợacpsi củjhnsa đwfpgxsqji phưqbpsơzexvng, nhiềdvgvu lắrzrhm cũvergng chỉejatrsdv mỗvergi bêgnmpn đwfpgdvgvu cóvmay nhu cầqygru màrsdv thôkxjgi, linh thảeyzso củjhnsa mìqtgfnh ởldbj trong mắrzrht đwfpgxsqji phưqbpsơzexvng, khẳsnpcng đwfpgbkhonh so vớrsdvi tấtvohm phùwsak bảeyzso nàrsdvy chỉejatvmay cao hơzexvn chứxhmz khôkxjgng thấtvohp.

"Thếxhmzrsdvo, Lệlfno huynh chuẩgzyqn bịbkho đwfpgdllki vậlesot phẩgzyqm tưqbpsơzexvng đwfpgưqbpsơzexvng chưqbpsa?" Đvrjgiềdvgvn chưqbpsldbjng quỹqnky cuốxsqji cùwsakng cưqbpsbnrmi hỏhyszi.

rsdvn Lậlesop nghe vậlesoy, do dựlyos mộtscdt chúrzrht, tưqbpsqbpsldbjng cóvmay đwfpgiểlyosm khôkxjgng nắrzrhm chắrzrhc. Hắrzrhn vốxsqjn đwfpgbkhonh lạgeami chạgeamy thêgnmpm mấtvohy cửamjya hàrsdvng nữgekta, xem xem cóvmayjqiwn phávvsup khíggyb tốxsqjt hơzexvn hay khôkxjgng, nhưqbpsng mấtvohy móvmayn đwfpgzdvo trưqbpsrsdvc mắrzrht nàrsdvy đwfpgíggybch xávvsuc đwfpgdvgvu rấtvoht khôkxjgng tệlfno, rấtvoht hợacpsp tâejatm ýnmgt củjhnsa hắrzrhn, làrsdvm cho hắrzrhn bỏhysz qua mộtscdt phầqygrn, nhưqbpsng trong lòjqiwng thìqtgf vạgeamn phầqygrn khôkxjgng thôkxjgi. Đvrjguobjc biệlfnot làrsdv kiệlfnon Kim quang chuyêgnmpn phùwsak bảeyzso kia, vềdvgv sau hỗverg trợacps đwfpgxsqji vớrsdvi hắrzrhn càrsdvng lớrsdvn hơzexvn nữgekta, hắrzrhn nhấtvoht đwfpgbkhonh làrsdv phảeyzsi lấtvohy đwfpgưqbpsacpsc.

"Mấtvohy kiểlyosu đwfpgzdvo vậlesot nàrsdvy, tạgeami hạgeam đwfpgdvgvu tưqbpsơzexvng đwfpgxsqji thíggybch, dựlyos đwfpgbkhonh đwfpgdvgvu cầqygrn!" Sau mộtscdt hồzdvoi suy nghĩzgqi, Hàrsdvn Lậlesop hạgeam quyếxhmzt tâejatm.


Hắrzrhn cảeyzsm giávvsuc nếxhmzu ởldbj Vạgeamn bảeyzso lâejatu mộtscdt nhàrsdvrsdvy mua hếxhmzt mấtvohy móvmayn đwfpgzdvo, cóvmay lẽeyzsvergng khôkxjgng phảeyzsi làrsdv mộtscdt chuyệlfnon xấtvohu, tốxsqji thiểlyosu sẽeyzs giảeyzsm bớrsdvt sựlyos chúrzrh ýnmgt củjhnsa ngưqbpsbnrmi khávvsuc đwfpgxsqji vớrsdvi hắrzrhn, đwfpgem ảeyzsnh hưqbpsldbjng củjhnsa linh thảeyzso ngàrsdvn năvrjgm giớrsdvi hạgeamn vàrsdvo Vạgeamn bảeyzso lâejatu màrsdv thôkxjgi.

vrjgdvgvu muốxsqjn hếxhmzt, Lệlfno huynh chẳsnpcng lẽeyzsjqiwn nóvmayi giỡvergn!" Đvrjgiềdvgvn chưqbpsldbjng quỹqnky nghe xong lờbnrmi củjhnsa Hàrsdvn Lậlesop, sắrzrhc mặuobjt trởldbjgnmpn âejatm trầqygrm, hắrzrhn cho rằnzxzng Hàrsdvn Lậlesop sưqbps tửamjy ngoạgeamc mồzdvom, đwfpgbkhonh dùwsakng mộtscdt gốxsqjc linh thảeyzso nàrsdvy mơzexv mộtscdng cuồzdvong vọvhstng đwfpgdllki hếxhmzt bảeyzso vậlesot trong hộtscdp gấtvohm.

rsdvn Lậlesop thấtvohy thếxhmz, sau khi khẽeyzs mỉejatm cưqbpsbnrmi, khôkxjgng cóvmay phâejatn bua, nhưqbpsng lạgeami từejat trong trữgekt vậlesot đwfpggeami (túrzrhi đwfpglyosng đwfpgzdvo) móvmayc ra mộtscdt cávvsui hộtscdp giốxsqjng cávvsui hộtscdp trưqbpsrsdvc nhưqbps đwfpgúrzrhc đwfpguobjt lêgnmpn trêgnmpn bàrsdvn.

"Dùwsakng hai gốxsqjc linh thảeyzso ngàrsdvn năvrjgm, đwfpgdllki lấtvohy tấtvoht cảeyzs bảeyzso vậlesot trong hộtscdp gấtvohm củjhnsa ngưqbpsơzexvi!"rsdvn Lậlesop chậlesom rãjgmki nóvmayi, đwfpgiệlfnou bộtscd việlfnoc chắrzrhc chắrzrhn phảeyzsi đwfpgưqbpsacpsc.

Đvrjgiềdvgvn chưqbpsldbjng quỹqnky vừejata mừejatng vừejata sợacps, bấtvoht chấtvohp trảeyzs lờbnrmi đwfpgiềdvgvu kiệlfnon củjhnsa Hàrsdvn Lậlesop, trưqbpsrsdvc tiêgnmpn vộtscdi vàrsdvng kiểlyosm tra linh dưqbpsacpsc mớrsdvi xuấtvoht hiệlfnon mộtscdt lầqygrn, chờbnrm sau khi xávvsuc đwfpgbkhonh linh thảeyzso mớrsdvi đwfpgúrzrhng thậlesot cũvergng cùwsakng làrsdv linh dưqbpsacpsc ngàrsdvn năvrjgm giốxsqjng vớrsdvi gốxsqjc đwfpgqygru tiêgnmpn, mớrsdvi dùwsakng mộtscdt loạgeami ávvsunh mắrzrht khávvsuc thưqbpsbnrmng bắrzrht đwfpgqygru đwfpgávvsunh giávvsursdvn Lậlesop lạgeami lầqygrn nữgekta. Dùwsak sao ngưqbpsbnrmi mộtscdt cávvsui nhấtvohc tay cóvmay thểlyos đwfpgưqbpsa ra hai gốxsqjc linh dưqbpsacpsc hãjgmkn hữgektu, nhưqbps thếxhmzrsdvo cũvergng đwfpgávvsung giávvsu đwfpglyos Vạgeamn bảeyzso lâejatu hắrzrhn tôkxjgn trọvhstng.

rsdvrsdvn Lậlesop đwfpgtscdi nóvmayn lávvsu, Đvrjgiềdvgvn chưqbpsldbjng quỹqnky khôkxjgng cávvsuch nàrsdvo thấtvohy rõiyng vẻzbgp mặuobjt củjhnsa đwfpgxsqji phưqbpsơzexvng, lạgeami càrsdvng sinh ra cảeyzsm giávvsuc đwfpgxsqji phưqbpsơzexvng thầqygrn bíggyb, bởldbji vậlesoy sau mộtscdt lúrzrhc trùwsak trừejat, liềdvgvn quyếxhmzt đwfpgbkhonh:

vrjgưqbpsacpsc, nếxhmzu Lệlfno huynh đwfpgãjgmkvmayi nhưqbps thếxhmz, vậlesoy tạgeami hạgeamvmay thểlyoswsaki mộtscdt bưqbpsrsdvc, đwfpgzdvong ýnmgt đwfpgávvsup ứxhmzng. Nhưqbpsng Đvrjgiềdvgvn mỗvergvmaywsakm theo mộtscdt thỉejatnh cầqygru nho nhỏhysz vớrsdvi huynh đwfpgàrsdvi, nếxhmzu nhưqbps sau nàrsdvy Lệlfno huynh còjqiwn cóvmay loạgeami linh dưqbpsacpsc gìqtgf đwfpgóvmay, tạgeami hạgeam hy vọvhstng huynh đwfpgàrsdvi cũvergng cóvmay thểlyos ưqbpsu tiêgnmpn nhớrsdv tớrsdvi bảeyzsn lầqygru, Đvrjgiềdvgvn mỗverg ra giávvsu tuyệlfnot đwfpgxsqji sẽeyzsrsdvm cávvsuc hạgeamrsdvi lòjqiwng."

rsdvn Lậlesop hắrzrhc hắrzrhc cưqbpsbnrmi khan vàrsdvi cávvsui, khẽeyzs gậlesot đwfpgqygru chẳsnpcng nóvmayi thêgnmpm gìqtgf. Nhưqbpsng trong lòjqiwng cũvergng đwfpgãjgmk than thởldbj, biếxhmzt đwfpgxsqji phưqbpsơzexvng chíggybnh làrsdv đwfpgãjgmk nổdllki lêgnmpn lòjqiwng nghi ngờbnrm, xem ra dùwsakng linh thảeyzso loạgeami nàrsdvy đwfpgi mua bávvsun trao đwfpgdllki bảeyzso vậlesot, sau nàrsdvy chíggybnh làrsdv tậleson lựlyosc làrsdvm thậlesot íggybt mớrsdvi đwfpgưqbpsacpsc, nếxhmzu khôkxjgng sẽeyzsqbpsrsdvc lấtvohy họvhsta sávvsut thâejatn.

Đvrjgiềdvgvn chưqbpsldbjng quỹqnkyvergng khôkxjgng biếxhmzt ýnmgt nghĩzgqi châejatn thựlyosc củjhnsa Hàrsdvn Lậlesop, sau khi thấtvohy hắrzrhn gậlesot đwfpgqygru đwfpgávvsup ứxhmzng, trong lòjqiwng mừejatng rỡverg. Nếxhmzu nhưqbpsgnmpn họvhst Lệlfno trưqbpsrsdvc mắrzrht thựlyosc sựlyosjqiwn cóvmay thểlyos cho hắrzrhn mua đwfpgưqbpsacpsc linh dưqbpsacpsc ngàrsdvn năvrjgm, vậlesoy hắrzrhn hôkxjgm nay thảeyzs chúrzrht mávvsuu, nhâejatn nhưqbpsacpsng mộtscdt chúrzrht phíggyb tổdllkn nhỏhyszrsdvy hoàrsdvn toàrsdvn cóvmay giávvsu trịbkho!

qtgf vậlesoy, Đvrjgiềdvgvn chưqbpsldbjng quỹqnkyrsdvrsdvn Lậlesop phâejatn biệlfnot trao đwfpgdllki vậlesot phẩgzyqm, sau khi mỗvergi bêgnmpn đwfpgãjgmk thu đwfpgưqbpsacpsc móvmayn đwfpgzdvo rồzdvoi, hai bêgnmpn đwfpgdvgvu rấtvoht vui mừejatng.

rsdvrsdvn Lậlesop, đwfpgếxhmzn đwfpgâejaty cávvsuo từejat rờbnrmi đwfpgi Vạgeamn bảeyzso lâejatu, ngay cảeyzs khu chợacpsvergng khôkxjgng dávvsum đwfpgacpsi mộtscdt giâejaty phúrzrht nàrsdvo nữgekta, tứxhmzc khắrzrhc nhanh chóvmayng ra khỏhyszi phạgeamm vi giớrsdvi hạgeamn củjhnsa khu chợacps, lậlesop tứxhmzc bay khỏhyszi nơzexvi đwfpgâejaty.

Bởldbji vìqtgf sợacps Vạgeamn bảeyzso lâejatu phávvsui cao thủjhnsqtgf đwfpgóvmay âejatm thầqygrm theo dõiyngi mìqtgfnh, hắrzrhn cũvergng khôkxjgng cóvmay nghêgnmpnh ngang trựlyosc tiếxhmzp hưqbpsrsdvng Hoàrsdvng phong cốxsqjc bay đwfpgi, màrsdvrsdv trựlyosc tiếxhmzp bay ra khỏhyszi rặuobjng núrzrhi Thávvsui nhạgeamc, sau khi xem xézbamt lộtscd trìqtgfnh rờbnrmi đwfpgi chừejatng ba bốxsqjn ngàrsdvy, mớrsdvi yêgnmpn tâejatm vòjqiwng mộtscdt vòjqiwng lớrsdvn, lạgeami hưqbpsrsdvng vềdvgv Hoàrsdvng phong cốxsqjc bay đwfpgi.

Chậlesop tốxsqji ba hôkxjgm sau, Hàrsdvn Lậlesop đwfpgãjgmk tiếxhmzn vàrsdvo bêgnmpn ngoàrsdvi rặuobjng núrzrhi Thávvsui nhạgeamc. Bởldbji vìqtgf sắrzrhc trờbnrmi sắrzrhp tốxsqji, hắrzrhn vìqtgfnmgt do an toàrsdvn, liềdvgvn tìqtgfm mộtscdt tòjqiwa thạgeamch đwfpgtscdng kíggybn đwfpgávvsuo đwfpgbkhonh nghỉejat tạgeamm mộtscdt đwfpgêgnmpm, sau đwfpgóvmay ngàrsdvy mai lạgeami chạgeamy vềdvgv Hoàrsdvng phong cốxsqjc.


jqiwa thạgeamch đwfpgtscdng nàrsdvy, nằnzxzm ởldbj giữgekta sưqbpsbnrmn núrzrhi, phíggyba trưqbpsrsdvc còjqiwn cóvmayvvsuc đwfpgávvsuc mấtvohy đwfpgxsqjng đwfpgávvsu chặuobjn cửamjya đwfpgtscdng, từejatgnmpn ngoàrsdvi khôkxjgng cávvsuch nàrsdvo dễvrjgrsdvng phávvsut hiệlfnon, Hàrsdvn Lậlesop cũvergng làrsdv vừejata may mớrsdvi cóvmay thểlyos chui vàrsdvo bêgnmpn trong.

Sau khi ăvrjgn chúrzrht gìqtgf đwfpgóvmay, hắrzrhn liềdvgvn khoávvsuc ávvsuo tựlyosa lêgnmpn vávvsuch đwfpgávvsu bắrzrht đwfpgqygru vậleson côkxjgng dưqbpsvergng thầqygrn, thờbnrmi gian bấtvoht tri bấtvoht giávvsuc đwfpgãjgmk đwfpgếxhmzn quávvsu nửamjya đwfpgêgnmpm, vàrsdvo giữgekta lúrzrhc Hàrsdvn Lậlesop buồzdvon ngủjhns sắrzrhp ngủjhns, đwfpgtscdt nhiêgnmpn nghe thấtvohy thanh âejatm củjhnsa tàrsdv ávvsuo chạgeamm gióvmay vang lêgnmpn, tiếxhmzp theo mộtscdt tiếxhmzng "bịbkhoch", tựlyosa hồzdvovmay ngưqbpsbnrmi hai châejatn rơzexvi xuốxsqjng đwfpgtvoht, từejat khôkxjgng trung bay hạgeam xuốxsqjng ngoàrsdvi đwfpgtscdng, Hàrsdvn Lậlesop trong lòjqiwng cảeyzs kinh, nhấtvoht thờbnrmi buồzdvon ngủjhns hoàrsdvn toàrsdvn biếxhmzn mấtvoht.

"Chẳsnpcng lẽeyzsrsdv ngưqbpsbnrmi củjhnsa Vạgeamn bảeyzso lâejatu truy sávvsut mìqtgfnh sao?"rsdvn Lậlesop khôkxjgng khỏhyszi đwfpgbkhonh đwfpgi vềdvgv phíggyba đwfpgbkhoa phưqbpsơzexvng tồzdvoi tệlfno nhấtvoht.

"Sưqbps muộtscdi, hoàrsdvn cảeyzsnh nơzexvi nàrsdvy khôkxjgng tệlfno, hơzexvn nữgekta hẻzbgpo lávvsunh khôkxjgng ngưqbpsbnrmi, ta thấtvohy làrsdv chỗvergrsdvy đwfpgi!" Mộtscdt giọvhstng nam cóvmay chúrzrht quen thuộtscdc vang lêgnmpn bêgnmpn ngoàrsdvi đwfpgtscdng.

rsdvn Lậlesop cóvmay chúrzrht ngạgeamc nhiêgnmpn, nhưqbpsng cuốxsqji cùwsakng thởldbjrsdvi mộtscdt hơzexvi, nếxhmzu khôkxjgng phảeyzsi ngưqbpsbnrmi củjhnsa Vạgeamn bảeyzso lâejatu đwfpgếxhmzn giếxhmzt ngưqbpsbnrmi đwfpgoạgeamt bảeyzso, vậlesoy đwfpgãjgmkvmayi lêgnmpn đwfpgxsqji phưqbpsơzexvng chỉejatrsdv đwfpgi ngang qua màrsdv thôkxjgi, cũvergng đwfpgãjgmk khôkxjgng cóvmayqtgf phảeyzsi lo lắrzrhng nữgekta.

"Sưqbps muộtscdi, cầqygrn gìqtgfwsakng loạgeami ávvsunh mắrzrht nàrsdvy nhìqtgfn ta chứxhmz, dùwsak sao ngưqbpsơzexvi cũvergng chưqbpsa bao giờbnrmqbpsldbjng thụsnpc qua sưqbpsrsdvng khoávvsui củjhnsa nam nữgekt, hôkxjgm nay sưqbps huynh thưqbpsơzexvng yêgnmpu ngưqbpsơzexvi hoàrsdvn hảeyzso mộtscdt phen, cũvergng tốxsqjt đwfpglyos cho sưqbps muộtscdi cuộtscdc đwfpgbnrmi nàrsdvy khôkxjgng uổdllkng phíggybrsdvm nữgekt nhâejatn, nếxhmzu khôkxjgng mộtscdt lávvsut nữgekta sẽeyzs phảeyzsi hưqbpsơzexvng tiêgnmpu ngọvhstc tổdllkn (toi mạgeamng), chẳsnpcng phảeyzsi quávvsujgmkng phíggyb bộtscdrzrhi da tuyệlfnot vờbnrmi nàrsdvy sao." Thanh âejatm củjhnsa nam tửamjy thủjhnsy chung khôkxjgng nhanh khôkxjgng chậlesom, ôkxjgn nhu cựlyosc kỳdllk, nhưqbpsng nộtscdi dung trong lờbnrmi nóvmayi lạgeami thựlyosc sựlyosejatm uếxhmzkxjgqtgfnh.

rsdvn Lậlesop híggybt mộtscdt hơzexvi, cúrzrhi mìqtgfnh trưqbpsrsdvc vịbkho huynh đwfpgàrsdvi bêgnmpn ngoàrsdvi kia, khôkxjgng ngờbnrmvmay thểlyos xửamjy dụsnpcng loạgeami giọvhstng đwfpgiệlfnou nhưqbps vậlesoy, nóvmayi ra loạgeami tồzdvoi tệlfno xấtvohu xa tiềdvgvn dâejatm hậlesou sávvsut nàrsdvy, thậlesot sựlyosrsdv bộtscdi phụsnpcc cựlyosc kỳdllk! Hơzexvn nữgekta bêgnmpn ngoàrsdvi chỉejatvmay tiếxhmzng nóvmayi ngưqbpsbnrmi nam vang lêgnmpn, khôkxjgng cóvmay tiếxhmzng nóvmayi ngưqbpsbnrmi nữgekt, vậlesoy đwfpgãjgmkvmayi rõiyng "sưqbps muộtscdi"rsdvy sớrsdvm đwfpgãjgmk bịbkho hắrzrhn chếxhmz trụsnpc, bâejaty giờbnrm sợacps rằnzxzng ngay cảeyzs miệlfnong cũvergng khôkxjgng thểlyos mởldbj ra.

vmay đwfpgiềdvgvu, thanh âejatm củjhnsa nam tửamjyrsdvy quen tai nhưqbps thếxhmz, hẳsnpcn làrsdv ngưqbpsbnrmi hắrzrhn đwfpgãjgmk gặuobjp qua. Nghĩzgqi tớrsdvi đwfpgâejaty, lòjqiwng hiếxhmzu kỳdllk củjhnsa Hàrsdvn Lậlesop dâejatng lêgnmpn, khôkxjgng nhịbkhon đwfpgưqbpsacpsc vôkxjg thanh vôkxjg tứxhmzc ngầqygrm đwfpgi vềdvgv phíggyba cửamjya đwfpgtscdng.

"Roạgeamc!" Tiếxhmzng quầqygrn ávvsuo nữgekt tửamjy bịbkhozbamvvsuch vang lêgnmpn, theo đwfpgóvmayvergng vang lêgnmpn tiếxhmzng cưqbpsbnrmi dâejatm đwfpgãjgmkng củjhnsa têgnmpn nam tửamjyrsdvy.

vrjgâejaty, trưqbpsrsdvc tiêgnmpn ăvrjgn viêgnmpn Hợacpsp hoan hoàrsdvn đwfpgi! Nếxhmzu khôkxjgng lávvsut nữgekta khôkxjgng cóvmayqtgf thúrzrh vịbkho cảeyzs!"

"Khụsnpc, sưqbps muộtscdi! Khôkxjgng nêgnmpn dùwsakng loạgeami ávvsunh mắrzrht nàrsdvy nhìqtgfn vi huynh chứxhmz? Thựlyosc ra trưqbpsrsdvc kia nàrsdvng khôkxjgng phảeyzsi rấtvoht muốxsqjn sau khi Trúrzrhc cơzexvwsakng ta song tu sao! Vậlesoy cũvergng xem nhưqbps thàrsdvnh toàrsdvn tâejatm nguyệlfnon cho nàrsdvng rồzdvoi! Ha ha…" Nam tửamjyvmay chúrzrht quêgnmpn hếxhmzt tấtvoht cảeyzs bởldbji vậlesoy cưqbpsbnrmi rộtscdgnmpn đwfpggnmpn cuồzdvong.

rzrhc nàrsdvy, Hàrsdvn Lậlesop đwfpgãjgmkjqiw tớrsdvi sau mộtscdt khốxsqji đwfpgávvsuzexvi cửamjya đwfpgtscdng, bắrzrht đwfpgqygru nhìqtgfn trộtscdm vềdvgv chỗverg đwfpgtvoht trốxsqjng bêgnmpn ngoàrsdvi đwfpgtscdng.

Chỉejat thấtvohy mộtscdt nam tửamjy ávvsuo trắrzrhng, nửamjya quỳdllkldbjgnmpn thâejatn mìqtgfnh mộtscdt nữgekt tửamjy trẻzbgp tuổdllki, đwfpgang sờbnrmvmay vuốxsqjt ve lung tung trêgnmpn thâejatn thểlyos mềdvgvm mạgeami củjhnsa nàrsdvng, cũvergng thỉejatnh thoảeyzsng xézbam quầqygrn ávvsuo ra từejatng mảeyzsnh nhỏhysz.

Nữgekt tửamjy đwfpgóvmay đwfpgqygru tóvmayc rốxsqji bờbnrmi, Hàrsdvn Lậlesop khôkxjgng nhìqtgfn rõiyng khuôkxjgn mặuobjt nàrsdvng. Nhưqbpsng thâejatn thểlyos thìqtgf mềdvgvm mạgeami nhưqbps mộtscdt con dêgnmp non, đwfpgãjgmk trầqygrn trụsnpci hơzexvn nửamjya ngưqbpsbnrmi, lộtscd ra da thịbkhot đwfpgàrsdvn hồzdvoi trắrzrhng nõiyngn nàrsdv, đwfpguobjc biệlfnot làrsdv vớrsdvi bộtscd ngựlyosc căvrjgng tròjqiwn mềdvgvm mạgeami trắrzrhng bóvmayc nửamjya kíggybn nửamjya hởldbj, đwfpgúrzrhng làrsdv khiếxhmzn cho ngưqbpsbnrmi ta khíggyb huyếxhmzt sôkxjgi lêgnmpn, thậlesot sâejatu câejatu dẫnmgtn lêgnmpn thúrzrhggybnh củjhnsa nam giớrsdvi.

"Thìqtgf ra làrsdv hắrzrhn!"

Sau khi nhìqtgfn rõiyng khuôkxjgn mặuobjt nam tửamjy, Hàrsdvn Lậlesop vừejata cóvmay chúrzrht kinh ngạgeamc cũvergng cóvmay chúrzrht sávvsung tỏhysz.

Nam tửamjy chíggybnh làrsdv vịbkho "Lụsnpcc sưqbps huynh"ggybnh tìqtgfnh nhỏhysz mọvhstn đwfpgávvsunh nhau mộtscdt hồzdvoi cùwsakng Mộtscd Dung huynh đwfpglfno, quảeyzs nhiêgnmpn làrsdvgnmpn mặuobjt ngưqbpsbnrmi dạgeam thúrzrh, chỉejat khôkxjgng biếxhmzt con dêgnmp non màrsdv hắrzrhn bắrzrht tớrsdvi kia làrsdv vịbkhoqbps tỷgnmp xui xẻzbgpo nàrsdvo trong cốxsqjc!

Khôkxjgng biếxhmzt làrsdvvmay phảeyzsi vịbkho "Lụsnpcc sưqbps huynh"rsdvy nghe đwfpgưqbpsacpsc tiếxhmzng lòjqiwng củjhnsa Hàrsdvn Lậlesop hay khôkxjgng, màrsdv trong lúrzrhc vôkxjg ýnmgtwsakng mộtscdt tay vuốxsqjt mávvsui tóvmayc rốxsqji bờbnrmi trưqbpsrsdvc mặuobjt củjhnsa nữgekt tửamjy, lộtscd ra mộtscdt khuôkxjgn mặuobjt xinh đwfpgcsjtp nhưqbpsng oávvsun đwfpgtscdc vôkxjgwsakng.

"Tạgeami sao lạgeami làrsdvrsdvng?"rsdvn Lậlesop sau khi đwfpgãjgmk thấtvohy rõiyngqtgfnh dávvsung củjhnsa nữgekt tửamjy, thiếxhmzu chúrzrht nữgekta cắrzrhn phảeyzsi đwfpgqygru lưqbpsvergi mìqtgfnh.

Đvrjgâejaty chảeyzs phảeyzsi làrsdv vịbkho "Trầqygrn sưqbps muộtscdi" kia ởldbj trêgnmpn đwfpgzdvoi, từejat đwfpgqygru chíggyb cuốxsqji mìqtgfnh mìqtgfnh ta ta cùwsakng "Lụsnpcc sưqbps huynh" sao! Bảeyzsn thâejatn nàrsdvng chíggybnh làrsdv ngưqbpsbnrmi yêgnmpu củjhnsa "Lụsnpcc sưqbps huynh"rsdv, vịbkho "Lụsnpcc sưqbps huynh"rsdvy thầqygrn kinh rồzdvoi sao, nhưqbps thếxhmzrsdvo nhấtvoht đwfpgbkhonh phảeyzsi đwfpgùwsaka giỡvergn đwfpgem ngưqbpsbnrmi yêgnmpu củjhnsa mìqtgfnh diễvrjgn tròjqiwvvsui gìqtgfqbpsvergng gian giếxhmzt ngưqbpsbnrmi? Chỉejatrsdv nhìqtgfn bộtscd dạgeamng hai mắrzrht phun lửamjya củjhnsa "Trầqygrn sưqbps muộtscdi", cũvergng khôkxjgng giốxsqjng làrsdv đwfpgùwsaka bỡvergn diễvrjgn tròjqiw giữgekta tìqtgfnh nhâejatn thôkxjgi!

rsdvn Lậlesop mắrzrht trợacpsn tròjqiwn, trong lòjqiwng cóvmay chúrzrht hơzexvi ngơzexv ngẩgzyqn.

"Tìqtgfm đwfpgưqbpsacpsc rồzdvoi"

Đvrjgtscdt nhiêgnmpn, "Lụsnpcc sưqbps huynh" đwfpgìqtgfnh chỉejat cửamjy đwfpgtscdng trêgnmpn ngưqbpsbnrmi nữgekt tửamjy, kêgnmpu lêgnmpn vui mừejatng xen lẫnmgtn sợacpsjgmki. Trêgnmpn tay củjhnsa hắrzrhn đwfpgãjgmk xuấtvoht hiệlfnon mộtscdt cávvsui trữgekt vậlesot đwfpggeami xinh xắrzrhn tinh vi.

"Lụsnpcc sưqbps huynh" khôkxjgng hềdvgv đwfpglyos ýnmgt tớrsdvi "Trầqygrn sưqbps muộtscdi" nữgekta, màrsdvrsdv dốxsqjc trữgekt vậlesot đwfpggeami xuốxsqjng, vậlesot phẩgzyqm từejat trong túrzrhi đwfpgdllk ra mộtscdt đwfpgxsqjng tưqbpsrsdvng, vừejata cóvmay loạgeami đwfpgzdvo vậlesot nhưqbps phávvsup khíggyb, phùwsak lụsnpcc, cũvergng cóvmay nhữgektng vậlesot riêgnmpng tưqbps nhưqbps quầqygrn ávvsuo nộtscdi y củjhnsa đwfpgávvsum nữgekt tửamjy.

"Lụsnpcc sưqbps huynh " đwfpgxsqji vớrsdvi nhữgektng đwfpgzdvo vậlesot khávvsuc giốxsqjng nhưqbps khôkxjgng nhìqtgfn thấtvohy, ngưqbpsacpsc lạgeami ởldbj trong đwfpgávvsum vậlesot phẩgzyqm cùwsakng loạgeami nhưqbps chai lọvhst, hộtscdp, bìqtgfnh tìqtgfm tòjqiwi khôkxjgng ngừejatng, tựlyosa nhưqbps đwfpgang tìqtgfm kiếxhmzm gìqtgf đwfpgóvmay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.