Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 164 : Phù bảo chi bí

    trước sau   
rorwinh lãmudko, làadzhm phiềitkqn lãmudko xem xem vậrskdt nàadzhy đclupưexwjrorwc khôqugang? Vãmudkn bốuoupi mặldosc dùyzze cảjbxvm thấyqcuy hìdxcinh nhưexwjadzh linh dưexwjrorwc ngàadzhn năyqcum, nhưexwjng thâgzjbm tâgzjbm rấyqcut khôqugang chắkfhgc chắkfhgn, cũmmnmng hy vọmudkng Đrorwinh lãmudko thẩfdemm đclupqbklnh niêzmmmn đclupwpxxi mộjhamt chúhrjst." Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe, dùyzzeng ngôqugan từhrjs khiêzmmmm tốuoupn nófjpai, sau đclupófjpa đclupem hộjhamp gấyqcum đclupưexwja qua.

"Linh thảjbxvo ngàadzhn năyqcum?" Đrorwinh lãmudko nghe nófjpai, cófjpa chúhrjst khófjpa tin, nhưexwjng vẫjhtjn nhậrskdn lấyqcuy hộjhamp gấyqcum.

"Mờlhroi lãmudko xem kỹnhoe xem! Cófjpa phảjbxvi thậrskdt sựqwnkadzh Hoàadzhng tinh chi ngàadzhn năyqcum hay khôqugang?" Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe cốuoup gắkfhgng áwpxxp chếfjpaexwjng phấyqcun trong lòwwlong, lờlhroi nófjpai cófjpa chúhrjst dồjhamn dậrskdp.

mudko giàadzhmmnmng khôqugang nófjpai gìdxci thêzmmmm, màadzhadzh nheo mắkfhgt, thầeetin tìdxcinh chăyqcum chúhrjs nhìdxcin hìdxcinh dạwpxxng, màadzhu sắkfhgc thậrskdm chívgtz từhrjsng đclupưexwjlhrong gâgzjbn củwegca vậrskdt trong hộjhamp, kểlhoi cảjbxv thỉdovqnh thoảjbxvng đclupem cáwpxxi hộjhamp đclupưexwja lêzmmmn mũmmnmi, khẽxpqr ngửdovqi nhưexwj vậrskdy vàadzhi lầeetin.

exwjrorwc thảjbxvo nàadzhy chívgtznh làadzhadzhn Lậrskdp mộjhamt tay chăyqcum bófjpan màadzh ra, cho nêzmmmn cófjpa phảjbxvi linh dưexwjrorwc ngàadzhn năyqcum hay khôqugang, hắkfhgn trong lòwwlong tựqwnk nhiêzmmmn cófjpavgtznh đclupếfjpan, bởvwzli vậrskdy từhrjs đclupeetiu chívgtz cuốuoupi ngồjhami ởvwzl mộjhamt bêzmmmn áwpxxnh mắkfhgt tựqwnk nhiêzmmmn nhưexwj thưexwjlhrong, đclupuoupi vớvgtzi cửdovq đclupjhamng củwegca lãmudko giàadzh nhưexwj khôqugang nhìdxcin thấyqcuy. Đrorwiềitkqu hắkfhgn lo lắkfhgng, chỉdovqadzh vấyqcun đclupitkq mặldosc cảjbxv nhưexwj thếfjpaadzho vớvgtzi Vạwpxxn Bảjbxvo lâgzjbu.

Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe thìdxci lạwpxxi tráwpxxi ngưexwjrorwc vớvgtzi Hàadzhn Lậrskdp, hắkfhgn nhìdxcin khôqugang chớvgtzp mắkfhgt vàadzho nhấyqcut cửdovq nhấyqcut đclupjhamng củwegca lãmudko giàadzh, kiểlhoiu đclupófjpayzzeng vớvgtzi phong đclupjham vạwpxxn sựqwnk khôqugang rung đclupjhamng lúhrjsc đclupeetiu gặldosp mặldost Hàadzhn Lậrskdp đclupãmudk hoàadzhn toàadzhn biếfjpan mấyqcut, lúhrjsc nàadzhy trêzmmmn mặldost tràadzhn ngậrskdp sựqwnk mong ngófjpang, thầeetin tìdxcinh phứfjpac tạwpxxp hồjhami hộjhamp lo lắkfhgng cáwpxxi đclupưexwjrorwc cáwpxxi mấyqcut.


Cuốuoupi cùyzzeng, Đrorwinh lãmudko đclupem cáwpxxi hộjhamp nhẹsdpc nhàadzhng đclupldost lêzmmmn trêzmmmn bàadzhn, sau đclupófjpa tay mâgzjbn mêzmmm chòwwlom râgzjbu nhắkfhgm mắkfhgt trầeetim tưexwj mộjhamt láwpxxt, mớvgtzi mởvwzl hai mắkfhgt ra, dùyzzeng ngữvgtz khívgtz hếfjpat sứfjpac chắkfhgc chắkfhgn tỉdovqnh táwpxxo nófjpai:

"Chúhrjsc mừhrjsng chưexwjvwzlng quỹnhoe, đclupâgzjby đclupívgtzch xáwpxxc làadzh Hoàadzhng tinh chi đclupãmudk ngoàadzhi ngàadzhn năyqcum khôqugang giảjbxv, màadzhwwlon làadzh mớvgtzi ra khỏzeyei đclupyqcut khôqugang bao lâgzjbu, cựqwnkc phẩfdemm thiêzmmmn niêzmmmn thảjbxvo dưexwjrorwc tívgtznh chưexwja hao tổalffn chúhrjst nàadzho, đclupiểlhoim ấyqcuy lãmudko phu cófjpa thểlhoi cam đclupoan!"

Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe vừhrjsa nghe trêzmmmn mặldost mừhrjsng rỡmepb, theo sau cung kívgtznh tiễfjpan lãmudko nàadzhy xuốuoupng thang lầeetiu, tiếfjpap theo cầeetim lấyqcuy cáwpxxi hộjhamp đclupqwnkng linh thảjbxvo vui mừhrjsng khôqugan tảjbxv, nhìdxcin đclupi nhìdxcin lạwpxxi mấyqcuy lầeetin.

rorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe, ngưexwjơjonhi ta hai ngưexwjlhroi cófjpa phảjbxvi nêzmmmn nófjpai vềitkq việktpwc giao dịqbklch hay khôqugang!"adzhn Lậrskdp thấyqcuy việktpwc đclupuoupi phưexwjơjonhng tựqwnka hồjham đclupãmudk quêzmmmn mấyqcut chủwegc nhâgzjbn linh thảjbxvo còwwlon ngồjhami ởvwzl mộjhamt bêzmmmn, khôqugang nhịqbkln đclupưexwjrorwc buôqugang lờlhroi nhắkfhgc nhởvwzl mộjhamt câgzjbu.

"Ồzeye… ồjham! … Tạwpxxi hạwpxx thậrskdt hồjham đclupjham, mong rằktpwng Lệktpw huynh thứfjpa lỗrorwi!" Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe sau khi hơjonhi sữvgtzng sờlhro, lúhrjsc nàadzhy mớvgtzi nhớvgtz ra gốuoupc linh thảjbxvo nàadzhy còwwlon chưexwja thuộjhamc vềitkq Vạwpxxn Bảjbxvo lâgzjbu, khôqugang nhịqbkln đclupưexwjrorwc da mặldost hơjonhi đclupzeyezmmmn.

"Ha ha, việktpwc nàadzhy khôqugang cófjpadxci! Cófjpa đclupiềitkqu cáwpxxc hạwpxx đclupqbklnh giao dịqbklch nhưexwj thếfjpaadzho, thấyqcuy Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe đclupuoupi vớvgtzi vậrskdt ấyqcuy yêzmmmu thívgtzch nhưexwj thếfjpa, chắkfhgc hẳlhoin sẽxpqr khôqugang đcluplhoi cho tạwpxxi hạwpxx thấyqcut vọmudkng chứfjpa!"adzhn Lậrskdp khẽxpqrexwjlhroi rồjhami nófjpai, cófjpa chúhrjst lấyqcun énvsop đclupuoupi phưexwjơjonhng.

hrjsc nàadzhy, thầeetin sắkfhgc củwegca Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe đclupãmudk khôqugai phụxpqrc bìdxcinh thưexwjlhrong, cũmmnmng cầeetim vậrskdt trong tay đclupldost lạwpxxi trêzmmmn bàadzhn, rồjhami mớvgtzi nófjpai:

"Lệktpw huynh đclupãmudkfjpa thểlhoi lấyqcuy ra linh thảjbxvo ngàadzhn năyqcum, nófjpai vậrskdy cũmmnmng khôqugang phảjbxvi tu tiêzmmmn giảjbxvdxcinh thưexwjlhrong. Ta đclupâgzjby cũmmnmng khôqugang cầeetin dùyzzeng thófjpai buôqugan báwpxxn lừhrjsa bịqbklp huynh đclupàadzhi nữvgtza, màadzhfjpai cho cáwpxxc hạwpxx mộjhamt giáwpxxqugang bằktpwng!"

Hắkfhgn nófjpai tớvgtzi đclupâgzjby, hơjonhi suy nghĩibem mộjhamt chúhrjst, rồjhami dùyzzeng ngữvgtz khívgtz rấyqcut thàadzhnh khẩfdemn nófjpai tiếfjpap: "Gốuoupc linh thảjbxvo nàadzhy cófjpa thểlhoiyzzey ýgzjb đclupalffi lạwpxxi hai kiệktpwn bảjbxvo vậrskdt trong hộjhamp gấyqcum ta đclupãmudk cho Lệktpw huynh xem qua, hoặldosc làadzh mộjhamt mìdxcinh đclupalffi lạwpxxi mófjpan đclupjhamzmmmn trong hộjhamp cuốuoupi cùyzzeng. Nếfjpau vẫjhtjn còwwlon chưexwja thấyqcuy xáwpxxc đclupáwpxxng, vậrskdy bảjbxvn lầeetiu cũmmnmng cófjpa thểlhoi đclupưexwja ra linh thạwpxxch làadzhm cho cáwpxxc hạwpxx tuyệktpwt đclupuoupi hàadzhi lòwwlong, đcluplhoi đclupem linh thảjbxvo mua lạwpxxi. Lệktpw huynh, ýgzjb tứfjpa thếfjpaadzho?"

adzhn Lậrskdp cảjbxvm giáwpxxc đclupưexwjrorwc sựqwnk thàadzhnh ýgzjb trong lờlhroi nófjpai củwegca đclupuoupi phưexwjơjonhng, sau khi trong lòwwlong suy đclupi tívgtznh lạwpxxi vàadzhi lầeetin, cũmmnmng hiểlhoiu đclupưexwjrorwc giáwpxxadzhy coi nhưexwj hợrorwp lýgzjb, khôqugang vưexwjrorwt quáwpxx đclupáwpxxy giớvgtzi hạwpxxn củwegca mìdxcinh, thìdxci ýgzjb tứfjpa âgzjbm thầeetim đclupãmudkfjpa bảjbxvy táwpxxm phầeetin đclupáwpxxp ứfjpang. Cófjpa đclupiềitkqu trưexwjvgtzc tiêzmmmn tạwpxxi đclupâgzjby, hắkfhgn vẫjhtjn muốuoupn xem xem rốuoupt cuộjhamc chứfjpaa đclupqwnkng bêzmmmn trong hộjhamp gấyqcum cuốuoupi cùyzzeng làadzh vậrskdt gìdxci?

Nhưexwjng Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe chưexwja chờlhro cho Hàadzhn Lậrskdp mởvwzl miệktpwng, đclupãmudk rảjbxvo bưexwjvgtzc tớvgtzi mởvwzl nắkfhgp hộjhamp gấyqcum cuốuoupi cùyzzeng, rồjhami đclupfdemy đclupếfjpan trưexwjvgtzc mặldost Hàadzhn Lậrskdp, mỉdovqm cưexwjlhroi nófjpai: "Chứfjpaa đclupqwnkng bêzmmmn trong cáwpxxi hộjhamp nàadzhy, chívgtznh làadzh trấyqcun lâgzjbu chi bảjbxvo (bảjbxvo vậrskdt trấyqcun lâgzjbu) củwegca bảjbxvn lầeetiu. Cófjpa đclupiềitkqu, chívgtznh làadzh xem huynh đclupàadzhi cófjpa nhậrskdn biếfjpat làadzhdxci hay khôqugang thôqugai!"

adzhn Lậrskdp lòwwlong hiếfjpau kỳuecu nổalffi lêzmmmn, áwpxxnh mắkfhgt hưexwjvgtzng vàadzho bêzmmmn trong hộjhamp nhìdxcin lạwpxxi, nhấyqcut thờlhroi trởvwzlzmmmn trợrorwn mắkfhgt háwpxx hốuoupc mồjhamm, bêzmmmn trong hộjhamp gấyqcum khôqugang ngờlhro đclupldost đclupjhamc mộjhamt tấyqcum phùyzze lụxpqrc, mặldost trêzmmmn còwwlon vẽxpqr mộjhamt khốuoupi đclupjham áwpxxn màadzhu vàadzhng dàadzhi loằktpwng ngoằktpwng, kim quang lậrskdp lòwwloe, trôqugang rấyqcut sốuoupng đclupjhamng.

Sau khi nhìdxcin rõjbxv vậrskdt ấyqcuy, Hàadzhn Lậrskdp tâgzjbm tưexwj chuyểlhoin đclupjhamng khôqugang ngừhrjsng, lậrskdp tứfjpac liêzmmmn tưexwjvwzlng tớvgtzi tấyqcum phùyzze lụxpqrc cófjpa vẽxpqr tiểlhoiu kiếfjpam màadzhu xáwpxxm kia củwegca mìdxcinh, chẳlhoing lẽxpqradzh đclupjham vậrskdt đclupjhamng dạwpxxng?


"Phùyzze bảjbxvo?"adzhn Lậrskdp hívgtzt mộjhamt hơjonhi thậrskdt sâgzjbu, khôqugang dáwpxxm chắkfhgc mởvwzl miệktpwng hỏzeyei.

Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe vẻfdll mặldost thoáwpxxng ngạwpxxc nhiêzmmmn, theo sau kinh ngạwpxxc nófjpai:

"Thựqwnkc khôqugang nghĩibem tớvgtzi, Lệktpw huynh cófjpa thểlhoi nhậrskdn ra vậrskdt ấyqcuy! Theo lýgzjbadzhfjpai, bảjbxvo vậrskdt nàadzhy hẳlhoin làadzhfjpa rấyqcut ívgtzt ngưexwjlhroi tu tiêzmmmn biếfjpat mớvgtzi phảjbxvi. Huynh đclupàadzhi kiếfjpan thứfjpac thựqwnkc sâgzjbu rộjhamng, tạwpxxi hạwpxx bộjhami phụxpqrc!"

adzhn Lậrskdp sau khi nghe xong, cưexwjlhroi khổalffadzhi tiếfjpang, tiếfjpap đclupófjpa lắkfhgc đclupeetiu, thởvwzladzhi nófjpai:

"Cáwpxxc hạwpxx quáwpxx xem trọmudkng Lệktpw mỗrorw rồjhami, phùyzze bảjbxvo nàadzhy tạwpxxi hạwpxxmmnmng chỉdovq nghe tiếfjpang màadzh thôqugai, hiểlhoiu biếfjpat vềitkqfjpa thựqwnkc sựqwnk quáwpxx ívgtzt. Cófjpa đclupiềitkqu Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe đclupãmudkfjpa thểlhoi đclupưexwja ra vậrskdt ấyqcuy, vậrskdy chắkfhgc hẳlhoin đclupuoupi vớvgtzi phùyzze bảjbxvo cófjpa lẽxpqr hiểlhoiu rõjbxv đclupeetiu đclupqugai, mong đclupưexwjrorwc chỉdovq giáwpxxo!"

Nhữvgtzng lờlhroi nàadzhy củwegca Hàadzhn Lậrskdp toàadzhn bộjhamadzh lờlhroi nófjpai thựqwnkc tâgzjbm, hắkfhgn đclupívgtzch xáwpxxc muốuoupn nhâgzjbn cơjonh hộjhami, hoàadzhn toàadzhn hiểlhoiu rõjbxv mộjhamt chúhrjst vềitkq nguyêzmmmn nhâgzjbn vàadzh hiệktpwu quảjbxv củwegca "Phùyzze bảjbxvo", cũmmnmng tỉdovqnh ngộjham ra màadzh bỏzeye xuốuoupng đclupưexwjrorwc sựqwnk mờlhro mịqbklt trong đclupeetiu.

Đrorwiềitkqn chưexwjvwzlng quỹnhoe nhìdxcin Hàadzhn Lậrskdp cófjpa chúhrjst ngoàadzhi ýgzjb muốuoupn, cảjbxvm thấyqcuy chuyệktpwn nàadzhy khôqugang phảjbxvi cầeetin giữvgtzvgtz mậrskdt gìdxci, chỉdovqadzh ívgtzt ngưexwjlhroi biếfjpat màadzh thôqugai, cũmmnmng khôqugang đclupáwpxxng vìdxci thếfjpaadzh phảjbxvi đclupkfhgc tộjhami vịqbkl kháwpxxch hàadzhng lớvgtzn trưexwjvgtzc mắkfhgt, liềitkqn đclupáwpxxp ứfjpang phi thưexwjlhrong sảjbxvng khoáwpxxi, cũmmnmng nhấyqcut nhấyqcut nófjpai ra hếfjpat thảjbxvy nhữvgtzng gìdxcifjpa liêzmmmn quan đclupếfjpan "Phùyzze bảjbxvo".

"Phùyzze bảjbxvo" vậrskdt ấyqcuy thậrskdt đclupúhrjsng làadzhfjpa lai lịqbklch lớvgtzn, lạwpxxi làadzh mộjhamt loạwpxxi vậrskdt phẩfdemm kỳuecu lạwpxx do tu sĩibem Kếfjpat đclupan kỳuecu trởvwzlzmmmn mớvgtzi cófjpa thểlhoi chếfjpa tạwpxxo.

fjpaadzh do cao giai tu sĩibem luyệktpwn ra pháwpxxp bảjbxvo, đclupem bộjham phậrskdn uy lựqwnkc củwegca pháwpxxp bảjbxvo gófjpai vàadzho trong láwpxxyzzea đclupldosc chếfjpa, đcluplhoi cho tu tiêzmmmn giảjbxv kháwpxxc cũmmnmng cófjpa thểlhoi tạwpxxm thờlhroi sửdovq ra mộjhamt loạwpxxi đclupldosc chếfjpa phùyzze lụxpqrc cófjpa pháwpxxp bảjbxvo uy năyqcung, khiếfjpan cho đclupjhamng thờlhroi cófjpa cảjbxv hai đclupldosc tívgtznh phùyzze lụxpqrc vàadzh pháwpxxp bảjbxvo, đclupưexwjrorwc tu tiêzmmmn giảjbxv biếfjpat đclupưexwjrorwc sựqwnk tồjhamn tạwpxxi đclupófjpa đclupjhamn làadzh "Ngụxpqry pháwpxxp bảjbxvo", rấyqcut đclupưexwjrorwc bọmudkn họmudk theo đclupuổalffi táwpxxn tụxpqrng.

Loạwpxxi "Ngụxpqry pháwpxxp bảjbxvo"adzhy phi thưexwjlhrong đclupldosc thùyzze, làadzhm ra nófjpa cầeetin phảjbxvi tu sĩibem Kếfjpat đclupan kỳuecu trởvwzlzmmmn mớvgtzi đclupưexwjrorwc, nhưexwjng tu tiêzmmmn giảjbxv bấyqcut kỳuecu cấyqcup bậrskdc nàadzho cũmmnmng sửdovq dụxpqrng nófjpa đclupưexwjrorwc. Cho dùyzzeadzh dạwpxxng tu tiêzmmmn giảjbxv ba bốuoupn tầeeting côqugang pháwpxxp giốuoupng nhưexwj Kim quang thưexwjrorwng nhâgzjbn đclupófjpa bịqbkladzhn Lậrskdp giếfjpat chếfjpat, nhưexwjquga phỏzeyeng nhưexwjdxcinh dạwpxxng cũmmnmng cófjpa thểlhoi sửdovq dụxpqrng.

Chỉdovqfjpa đclupiềitkqu, tu tiêzmmmn giảjbxv chưexwja tiếfjpan vàadzho Trúhrjsc cơjonh kỳuecu pháwpxxp thuậrskdt sẽxpqr chưexwja ngưexwjng tụxpqr, sửdovq dụxpqrng phùyzze bảjbxvo chỉdovqfjpa thểlhoi pháwpxxt huy ra mộjhamt hai phầeetin mưexwjlhroi uy lựqwnkc củwegca phùyzze bảjbxvo, so sáwpxxnh vớvgtzi pháwpxxp khívgtz đclupfjpang đclupeetiu, tựqwnka hồjham khôqugang cao hơjonhn bao nhiêzmmmu.

adzh tu tiêzmmmn giảjbxv sau khi Trúhrjsc cơjonh thìdxci lạwpxxi cófjpa thểlhoi vậrskdn dụxpqrng phưexwjơjonhng pháwpxxp ngưexwjng luyệktpwn tâgzjbm thầeetin, cófjpa thểlhoi đclupem uy lựqwnkc "Phùyzze bảjbxvo" toàadzhn bộjham pháwpxxt huy ra khôqugang thiếfjpau chúhrjst nàadzho, uy lựqwnkc đclupófjpa mặldosc dùyzze khôqugang thểlhoi giốuoupng nhưexwj pháwpxxp bảjbxvo châgzjbn chívgtznh kinh thiêzmmmn đclupjhamng đclupqbkla, long trờlhroi lởvwzl đclupyqcut, nhưexwjng cũmmnmng đclupwegc đcluplhoi miệktpwt thịqbkl toàadzhn bộjham nhữvgtzng loạwpxxi pháwpxxp khívgtz kháwpxxc. Bởvwzli vậrskdy tu sĩibem sau Trúhrjsc cơjonh kỳuecu, ai ai cũmmnmng hy vọmudkng cófjpa đclupưexwjrorwc mộjhamt kiệktpwn "Phùyzze bảjbxvo", đclupiềitkqu nàadzhy sẽxpqr khiếfjpan cho bọmudkn họmudk trong tranh đclupyqcuu đclupwpxxi chiếfjpam thưexwjrorwng phong, cófjpa thểlhoi ngạwpxxo thịqbkl ngưexwjlhroi kháwpxxc.

Uy lựqwnkc củwegca "Phùyzze bảjbxvo" mặldosc dùyzze kinh ngưexwjlhroi, nhưexwjng bắkfhgt đclupeetiu sửdovq dụxpqrng sẽxpqr phảjbxvi tiêzmmmu hao pháwpxxp bảjbxvo uy năyqcung tồjhamn tạwpxxi bêzmmmn trong nófjpa, nếfjpau nhưexwj uy năyqcung tiêzmmmu hao hầeetiu nhưexwj khôqugang còwwlon, vậrskdy phùyzze bảjbxvo đclupófjpammnmng đclupãmudk hoàadzhn toàadzhn coi làadzh hỏzeyeng rồjhami. Bởvwzli vậrskdy khốuoupng chếfjpa uy lựqwnkc củwegca pháwpxxp bảjbxvo sửdovq dụxpqrng nhưexwj thếfjpaadzho, đclupiềitkqu nàadzhy cũmmnmng làadzh mộjhamt vấyqcun đclupitkq khôqugang thểlhoi coi thưexwjlhrong.

Mặldost kháwpxxc chếfjpa tạwpxxo "Phùyzze bảjbxvo", cũmmnmng khôqugang phảjbxvi làadzh mộjhamt việktpwc đclupơjonhn giảjbxvn.

Bởvwzli vìdxci pháwpxxp bảjbxvo nguyêzmmmn bảjbxvn chívgtznh làadzh vậrskdt Kếfjpat đclupan kỳuecu tu sĩibem mớvgtzi cófjpa thểlhoi luyệktpwn chếfjpa, chẳlhoing nhữvgtzng sốuoupexwjrorwng rấyqcut khan hiếfjpam, hơjonhn nữvgtza từhrjs đclupeetiu chívgtz cuốuoupi phảjbxvi tôqugai luyệktpwn đclupêzmmmm ngàadzhy trong châgzjbn nguyêzmmmn củwegca tu sĩibem đcluplhoi gia tăyqcung uy lựqwnkc củwegca nófjpa, sẽxpqr khôqugang dễfjpaadzhng lấyqcuy ra cho ngưexwjlhroi kháwpxxc, cho nêzmmmn càadzhng đcluphrjsng nófjpai dùyzzeng nófjpa đcluplhoi chếfjpa tạwpxxo "Phùyzze bảjbxvo"dxci.

Phảjbxvi biếfjpat rằktpwng chếfjpawpxxc "Phùyzze bảjbxvo", chívgtznh làadzhexwjơjonhng đclupưexwjơjonhng vớvgtzi hàadzhnh vi tựqwnk hủwegcy hoạwpxxi đclupem pháwpxxp bảjbxvo uy năyqcung chia ra mộjhamt bộjham phậrskdn, mỗrorwi mộjhamt tấyqcum "Phùyzze bảjbxvo"adzhm ra, chủwegc nhâgzjbn pháwpxxp bảjbxvo đclupitkqu phảjbxvi tôqugai luyệktpwn lạwpxxi từhrjs đclupeetiu rấyqcut lâgzjbu nữvgtza mớvgtzi cófjpa thểlhoi đclupem uy năyqcung luyệktpwn trởvwzl lạwpxxi lầeetin nữvgtza, đclupâgzjby chívgtznh làadzh đclupiểlhoin hìdxcinh củwegca hàadzhnh vi lợrorwi ngưexwjlhroi hạwpxxi mìdxcinh. Bởvwzli vậrskdy, dưexwjvgtzi tìdxcinh huốuoupng thôqugang thưexwjlhrong đclupúhrjsng làadzh khôqugang cófjpa vịqbkl tu sĩibem Kếfjpat đclupan kỳuecu trởvwzlzmmmn nàadzho sẽxpqradzhm kiểlhoiu việktpwc ngớvgtz ngẩfdemn nàadzhy.

Nhưexwjng dâgzjbn gian cófjpagzjbu rấyqcut hay "Thếfjpa sựqwnkquga thưexwjlhrong". Loạwpxxi hàadzhnh đclupjhamng luyệktpwn chếfjpa "Phùyzze bảjbxvo" xem nhưexwj ngu xuẩfdemn nàadzhy, phầeetin lớvgtzn cao giai tu sĩibem trưexwjvgtzc khi lâgzjbm đclupwpxxi hạwpxxn, cũmmnmng sẽxpqr đclupzmmmn cuồjhamng đclupi làadzhm. Chỉdovqadzhdxcifjpa thểlhoi đcluplhoi cho hậrskdu nhâgzjbn hoặldosc vãmudkn bốuoupi, lưexwju lạwpxxi mộjhamt mófjpan tiềitkqn trợrorw giúhrjsp khôqugang nhỏzeye.

Phảjbxvi biếfjpat rằktpwng pháwpxxp bảjbxvo ngưexwjlhroi trưexwjvgtzc lưexwju lạwpxxi, sau khi trảjbxvi qua thờlhroi gian dàadzhi ngưexwjng luyệktpwn lạwpxxi mộjhamt lầeetin nữvgtza đclupưexwjrorwc ngưexwjlhroi củwegca họmudk kếfjpa thừhrjsa, chủwegc nhâgzjbn mớvgtzi đclupúhrjsng làadzh khôqugang cáwpxxch nàadzho làadzhm đclupưexwjrorwc tâgzjbm thầeetin cùyzzeng pháwpxxp bảjbxvo hoàadzhn toàadzhn hợrorwp nhấyqcut, uy lựqwnkc vốuoupn cófjpa trong pháwpxxp bảjbxvo sẽxpqr tổalffn thấyqcut hơjonhn phâgzjbn nửdovqa, vậrskdy vẫjhtjn còwwlon yêzmmmu cầeetiu ngưexwjlhroi nàadzhy cũmmnmng phảjbxvi đclupwpxxt tớvgtzi Kếfjpat đclupan kỳuecu mớvgtzi đclupưexwjrorwc. Nếfjpau khôqugang chỉdovqfjpa thểlhoi trợrorwn mắkfhgt gắkfhgng gưexwjrorwng thu lấyqcuy pháwpxxp bảjbxvo, màadzh khôqugang cáwpxxch nàadzho vậrskdn dụxpqrng mảjbxvy may. Bởvwzli thếfjpa, so vớvgtzi đclupem pháwpxxp bảjbxvo lưexwju lạwpxxi đclupeetiy đclupwegc, chívgtznh làadzh luyệktpwn chếfjpa "Phùyzze bảjbxvo" đclupuoupi vớvgtzi hậrskdu bốuoupi củwegca bọmudkn họmudk thívgtzch hợrorwp hơjonhn.

Nhưexwjng luyệktpwn chếfjpa "Phùyzze bảjbxvo", hạwpxxn chếfjpa củwegca nófjpammnmng rấyqcut nhiềitkqu.

Đrorweetiu tiêzmmmn uy lựqwnkc củwegca pháwpxxp bảjbxvo màadzh mỗrorwi tấyqcum "Phùyzze bảjbxvo"fjpa thểlhoi phong ấyqcun, nhiềitkqu nhấyqcut chỉdovqfjpa thểlhoiadzh mộjhamt phầeetin mưexwjlhroi pháwpxxp bảjbxvo uy năyqcung màadzh thôqugai, chỉdovqfjpa thểlhoi giảjbxvm bớvgtzt chứfjpa khôqugang thểlhoiyqcung thêzmmmm. Bởvwzli vậrskdy, cho dùyzzeyqcun cứfjpayzzeng mộjhamt kiệktpwn pháwpxxp bảjbxvo màadzh phong ấyqcun "Phùyzze bảjbxvo", uy lựqwnkc củwegca nófjpammnmng khôqugang đclupitkqu, mỗrorwi cáwpxxi mộjhamt kháwpxxc.

Tiếfjpap theo, luyệktpwn chếfjpa phùyzze bảjbxvo, chẳlhoing nhữvgtzng sẽxpqradzhm uy lựqwnkc củwegca pháwpxxp bảjbxvo giảjbxvm xuốuoupng, màadzhwwlon sẽxpqradzhm nguyêzmmmn khívgtz củwegca chủwegc nhâgzjbn pháwpxxp bảjbxvo tổalffn thấyqcut rấyqcut nhiềitkqu, cho nêzmmmn tìdxcinh cảjbxvnh luyệktpwn chếfjpa "Phùyzze bảjbxvo"nvsoo dàadzhi đclupúhrjsng làadzh khôqugang cófjpa khảjbxvyqcung xuấyqcut hiệktpwn đclupưexwjrorwc. Mỗrorwi mộjhamt lầeetin luyệktpwn chếfjpa phùyzze bảjbxvo, chủwegc nhâgzjbn pháwpxxp bảjbxvo đclupitkqu phảjbxvi nghỉdovq ngơjonhi năyqcum ba năyqcum mớvgtzi cófjpa thểlhoi khôqugai phụxpqrc nguyêzmmmn khívgtz, đclupiềitkqu nàadzhy còwwlon tùyzzey thuộjhamc cófjpamudkng phívgtz châgzjbn nguyêzmmmn hay khôqugang, nếfjpau khôqugang dưexwjvgtzi tìdxcinh huốuoupng lạwpxxi lầeetin nữvgtza đclupqbklnh tôqugai luyệktpwn pháwpxxp bảjbxvo, thờlhroi gian còwwlon cófjpa thểlhoiadzhng thêzmmmm lâgzjbu dàadzhi.

Bởvwzli vậrskdy tu tiêzmmmn giớvgtzi thưexwjlhrong thưexwjlhrong sẽxpqr xuấyqcut hiệktpwn tìdxcinh cảjbxvnh nhưexwj thếfjpaadzhy.

Cao giai tu sĩibem trưexwjvgtzc khi lâgzjbm đclupwpxxi hạwpxxn, sau khi chuẩfdemn bịqbkl trưexwjvgtzc lúhrjsc thôqugang qua tọmudka hófjpaa (ngồjhami hófjpaa), lưexwju lạwpxxi nhữvgtzng mófjpan đclupjham giáwpxx trịqbkl nhấyqcut sau khi họmudk qua đcluplhroi, thưexwjlhrong thưexwjlhrong chívgtznh làadzh mộjhamt mófjpan pháwpxxp bảjbxvo uy lựqwnkc đclupwpxxi giảjbxvm, vàadzh mấyqcuy tấyqcum "phùyzze bảjbxvo" phong ấyqcun đclupjhamng dạwpxxng uy năyqcung, việktpwc nàadzhy khôqugang thểlhoi khôqugang nófjpai làadzh mộjhamt việktpwc rấyqcut bấyqcut đclupkfhgc dĩibem!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.