Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 164 : Phù bảo chi bí

    trước sau   
axjrinh lãdruho, làjmjfm phiềrcnen lãdruho xem xem vậlzixt nàjmjfy đmfpkưmfpkzneuc khôwgdcng? Vãdruhn bốzvxci mặeunnc dùrmxj cảwcvnm thấtxfdy hìjjqrnh nhưmfpkjmjf linh dưmfpkzneuc ngàjmjfn năfsfum, nhưmfpkng thâdytum tâdytum rấtxfdt khôwgdcng chắwdyxc chắwdyxn, cũbpdwng hy vọsshsng Đaxjrinh lãdruho thẩdimgm đmfpkwdyxnh niêbrnwn đmfpktvzji mộxfjjt chúmscct." Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv, dùrmxjng ngôwgdcn từomoc khiêbrnwm tốzvxcn nóalahi, sau đmfpkóalah đmfpkem hộxfjjp gấtxfdm đmfpkưmfpka qua.

"Linh thảwcvno ngàjmjfn năfsfum?" Đaxjrinh lãdruho nghe nóalahi, cóalah chúmscct khóalah tin, nhưmfpkng vẫlufvn nhậlzixn lấtxfdy hộxfjjp gấtxfdm.

"Mờxfjji lãdruho xem kỹvayv xem! Cóalah phảwcvni thậlzixt sựmcydjmjf Hoàjmjfng tinh chi ngàjmjfn năfsfum hay khôwgdcng?" Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv cốzvxc gắwdyxng ádytup chếaxjrmfpkng phấtxfdn trong lònqtjng, lờxfjji nóalahi cóalah chúmscct dồwgdcn dậlzixp.

druho giàjmjfbpdwng khôwgdcng nóalahi gìjjqr thêbrnwm, màjmjfjmjf nheo mắwdyxt, thầxfjjn tìjjqrnh chăfsfum chúmscc nhìjjqrn hìjjqrnh dạtvzjng, màjmjfu sắwdyxc thậlzixm chímkpj từomocng đmfpkưmfpkxfjjng gâdytun củzneua vậlzixt trong hộxfjjp, kểwcvn cảwcvn thỉbvdenh thoảwcvnng đmfpkem cádytui hộxfjjp đmfpkưmfpka lêbrnwn mũbpdwi, khẽzpmc ngửbyfsi nhưmfpk vậlzixy vàjmjfi lầxfjjn.

mfpkzneuc thảwcvno nàjmjfy chímkpjnh làjmjfjmjfn Lậlzixp mộxfjjt tay chăfsfum bóalahn màjmjf ra, cho nêbrnwn cóalah phảwcvni linh dưmfpkzneuc ngàjmjfn năfsfum hay khôwgdcng, hắwdyxn trong lònqtjng tựmcyd nhiêbrnwn cóalahmkpjnh đmfpkếaxjrn, bởpoxri vậlzixy từomoc đmfpkxfjju chímkpj cuốzvxci ngồwgdci ởpoxr mộxfjjt bêbrnwn ádytunh mắwdyxt tựmcyd nhiêbrnwn nhưmfpk thưmfpkxfjjng, đmfpkzvxci vớmscci cửbyfs đmfpkxfjjng củzneua lãdruho giàjmjf nhưmfpk khôwgdcng nhìjjqrn thấtxfdy. Đaxjriềrcneu hắwdyxn lo lắwdyxng, chỉbvdejmjf vấtxfdn đmfpkrcne mặeunnc cảwcvn nhưmfpk thếaxjrjmjfo vớmscci Vạtvzjn Bảwcvno lâdytuu.

Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv thìjjqr lạtvzji trádytui ngưmfpkzneuc vớmscci Hàjmjfn Lậlzixp, hắwdyxn nhìjjqrn khôwgdcng chớmsccp mắwdyxt vàjmjfo nhấtxfdt cửbyfs nhấtxfdt đmfpkxfjjng củzneua lãdruho giàjmjf, kiểwcvnu đmfpkóalahrmxjng vớmscci phong đmfpkxfjj vạtvzjn sựmcyd khôwgdcng rung đmfpkxfjjng lúmsccc đmfpkxfjju gặeunnp mặeunnt Hàjmjfn Lậlzixp đmfpkãdruh hoàjmjfn toàjmjfn biếaxjrn mấtxfdt, lúmsccc nàjmjfy trêbrnwn mặeunnt tràjmjfn ngậlzixp sựmcyd mong ngóalahng, thầxfjjn tìjjqrnh phứwgdcc tạtvzjp hồwgdci hộxfjjp lo lắwdyxng cádytui đmfpkưmfpkzneuc cádytui mấtxfdt.


Cuốzvxci cùrmxjng, Đaxjrinh lãdruho đmfpkem cádytui hộxfjjp nhẹtvzj nhàjmjfng đmfpkeunnt lêbrnwn trêbrnwn bàjmjfn, sau đmfpkóalah tay mâdytun mêbrnw chònqtjm râdytuu nhắwdyxm mắwdyxt trầxfjjm tưmfpk mộxfjjt ládytut, mớmscci mởpoxr hai mắwdyxt ra, dùrmxjng ngữnsct khímkpj hếaxjrt sứwgdcc chắwdyxc chắwdyxn tỉbvdenh tádytuo nóalahi:

"Chúmsccc mừomocng chưmfpkpoxrng quỹvayv, đmfpkâdytuy đmfpkímkpjch xádytuc làjmjf Hoàjmjfng tinh chi đmfpkãdruh ngoàjmjfi ngàjmjfn năfsfum khôwgdcng giảwcvn, màjmjfnqtjn làjmjf mớmscci ra khỏtxfdi đmfpktxfdt khôwgdcng bao lâdytuu, cựmcydc phẩdimgm thiêbrnwn niêbrnwn thảwcvno dưmfpkzneuc tímkpjnh chưmfpka hao tổfsfun chúmscct nàjmjfo, đmfpkiểwcvnm ấtxfdy lãdruho phu cóalah thểwcvn cam đmfpkoan!"

Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv vừomoca nghe trêbrnwn mặeunnt mừomocng rỡnsct, theo sau cung kímkpjnh tiễalahn lãdruho nàjmjfy xuốzvxcng thang lầxfjju, tiếaxjrp theo cầxfjjm lấtxfdy cádytui hộxfjjp đmfpkmcydng linh thảwcvno vui mừomocng khôwgdcn tảwcvn, nhìjjqrn đmfpki nhìjjqrn lạtvzji mấtxfdy lầxfjjn.

axjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv, ngưmfpkơtxfdi ta hai ngưmfpkxfjji cóalah phảwcvni nêbrnwn nóalahi vềrcne việbvdec giao dịwdyxch hay khôwgdcng!"jmjfn Lậlzixp thấtxfdy việbvdec đmfpkzvxci phưmfpkơtxfdng tựmcyda hồwgdc đmfpkãdruh quêbrnwn mấtxfdt chủzneu nhâdytun linh thảwcvno cònqtjn ngồwgdci ởpoxr mộxfjjt bêbrnwn, khôwgdcng nhịwdyxn đmfpkưmfpkzneuc buôwgdcng lờxfjji nhắwdyxc nhởpoxr mộxfjjt câdytuu.

"Ồzneu… ồwgdc! … Tạtvzji hạtvzj thậlzixt hồwgdc đmfpkwgdc, mong rằwmwvng Lệbvde huynh thứwgdc lỗcxsyi!" Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv sau khi hơtxfdi sữnsctng sờxfjj, lúmsccc nàjmjfy mớmscci nhớmscc ra gốzvxcc linh thảwcvno nàjmjfy cònqtjn chưmfpka thuộxfjjc vềrcne Vạtvzjn Bảwcvno lâdytuu, khôwgdcng nhịwdyxn đmfpkưmfpkzneuc da mặeunnt hơtxfdi đmfpktxfdbrnwn.

"Ha ha, việbvdec nàjmjfy khôwgdcng cóalahjjqr! Cóalah đmfpkiềrcneu cádytuc hạtvzj đmfpkwdyxnh giao dịwdyxch nhưmfpk thếaxjrjmjfo, thấtxfdy Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv đmfpkzvxci vớmscci vậlzixt ấtxfdy yêbrnwu thímkpjch nhưmfpk thếaxjr, chắwdyxc hẳjmjfn sẽzpmc khôwgdcng đmfpkwcvn cho tạtvzji hạtvzj thấtxfdt vọsshsng chứwgdc!"jmjfn Lậlzixp khẽzpmcmfpkxfjji rồwgdci nóalahi, cóalah chúmscct lấtxfdn éwmwvp đmfpkzvxci phưmfpkơtxfdng.

msccc nàjmjfy, thầxfjjn sắwdyxc củzneua Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv đmfpkãdruh khôwgdci phụzneuc bìjjqrnh thưmfpkxfjjng, cũbpdwng cầxfjjm vậlzixt trong tay đmfpkeunnt lạtvzji trêbrnwn bàjmjfn, rồwgdci mớmscci nóalahi:

"Lệbvde huynh đmfpkãdruhalah thểwcvn lấtxfdy ra linh thảwcvno ngàjmjfn năfsfum, nóalahi vậlzixy cũbpdwng khôwgdcng phảwcvni tu tiêbrnwn giảwcvnjjqrnh thưmfpkxfjjng. Ta đmfpkâdytuy cũbpdwng khôwgdcng cầxfjjn dùrmxjng thóalahi buôwgdcn bádytun lừomoca bịwdyxp huynh đmfpkàjmjfi nữnscta, màjmjfalahi cho cádytuc hạtvzj mộxfjjt giádytuwgdcng bằwmwvng!"

Hắwdyxn nóalahi tớmscci đmfpkâdytuy, hơtxfdi suy nghĩzcsy mộxfjjt chúmscct, rồwgdci dùrmxjng ngữnsct khímkpj rấtxfdt thàjmjfnh khẩdimgn nóalahi tiếaxjrp: "Gốzvxcc linh thảwcvno nàjmjfy cóalah thểwcvnrmxjy ýaxjr đmfpkfsfui lạtvzji hai kiệbvden bảwcvno vậlzixt trong hộxfjjp gấtxfdm ta đmfpkãdruh cho Lệbvde huynh xem qua, hoặeunnc làjmjf mộxfjjt mìjjqrnh đmfpkfsfui lạtvzji móalahn đmfpkwgdcbrnwn trong hộxfjjp cuốzvxci cùrmxjng. Nếaxjru vẫlufvn cònqtjn chưmfpka thấtxfdy xádytuc đmfpkádytung, vậlzixy bảwcvnn lầxfjju cũbpdwng cóalah thểwcvn đmfpkưmfpka ra linh thạtvzjch làjmjfm cho cádytuc hạtvzj tuyệbvdet đmfpkzvxci hàjmjfi lònqtjng, đmfpkwcvn đmfpkem linh thảwcvno mua lạtvzji. Lệbvde huynh, ýaxjr tứwgdc thếaxjrjmjfo?"

jmjfn Lậlzixp cảwcvnm giádytuc đmfpkưmfpkzneuc sựmcyd thàjmjfnh ýaxjr trong lờxfjji nóalahi củzneua đmfpkzvxci phưmfpkơtxfdng, sau khi trong lònqtjng suy đmfpki tímkpjnh lạtvzji vàjmjfi lầxfjjn, cũbpdwng hiểwcvnu đmfpkưmfpkzneuc giádytujmjfy coi nhưmfpk hợzneup lýaxjr, khôwgdcng vưmfpkzneut quádytu đmfpkádytuy giớmscci hạtvzjn củzneua mìjjqrnh, thìjjqr ýaxjr tứwgdc âdytum thầxfjjm đmfpkãdruhalah bảwcvny tádytum phầxfjjn đmfpkádytup ứwgdcng. Cóalah đmfpkiềrcneu trưmfpkmsccc tiêbrnwn tạtvzji đmfpkâdytuy, hắwdyxn vẫlufvn muốzvxcn xem xem rốzvxct cuộxfjjc chứwgdca đmfpkmcydng bêbrnwn trong hộxfjjp gấtxfdm cuốzvxci cùrmxjng làjmjf vậlzixt gìjjqr?

Nhưmfpkng Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv chưmfpka chờxfjj cho Hàjmjfn Lậlzixp mởpoxr miệbvdeng, đmfpkãdruh rảwcvno bưmfpkmsccc tớmscci mởpoxr nắwdyxp hộxfjjp gấtxfdm cuốzvxci cùrmxjng, rồwgdci đmfpkdimgy đmfpkếaxjrn trưmfpkmsccc mặeunnt Hàjmjfn Lậlzixp, mỉbvdem cưmfpkxfjji nóalahi: "Chứwgdca đmfpkmcydng bêbrnwn trong cádytui hộxfjjp nàjmjfy, chímkpjnh làjmjf trấtxfdn lâdytuu chi bảwcvno (bảwcvno vậlzixt trấtxfdn lâdytuu) củzneua bảwcvnn lầxfjju. Cóalah đmfpkiềrcneu, chímkpjnh làjmjf xem huynh đmfpkàjmjfi cóalah nhậlzixn biếaxjrt làjmjfjjqr hay khôwgdcng thôwgdci!"

jmjfn Lậlzixp lònqtjng hiếaxjru kỳappc nổfsfui lêbrnwn, ádytunh mắwdyxt hưmfpkmsccng vàjmjfo bêbrnwn trong hộxfjjp nhìjjqrn lạtvzji, nhấtxfdt thờxfjji trởpoxrbrnwn trợzneun mắwdyxt hádytu hốzvxcc mồwgdcm, bêbrnwn trong hộxfjjp gấtxfdm khôwgdcng ngờxfjj đmfpkeunnt đmfpkxfjjc mộxfjjt tấtxfdm phùrmxj lụzneuc, mặeunnt trêbrnwn cònqtjn vẽzpmc mộxfjjt khốzvxci đmfpkwgdc ádytun màjmjfu vàjmjfng dàjmjfi loằwmwvng ngoằwmwvng, kim quang lậlzixp lònqtje, trôwgdcng rấtxfdt sốzvxcng đmfpkxfjjng.

Sau khi nhìjjqrn rõmcyd vậlzixt ấtxfdy, Hàjmjfn Lậlzixp tâdytum tưmfpk chuyểwcvnn đmfpkxfjjng khôwgdcng ngừomocng, lậlzixp tứwgdcc liêbrnwn tưmfpkpoxrng tớmscci tấtxfdm phùrmxj lụzneuc cóalah vẽzpmc tiểwcvnu kiếaxjrm màjmjfu xádytum kia củzneua mìjjqrnh, chẳjmjfng lẽzpmcjmjf đmfpkwgdc vậlzixt đmfpkwgdcng dạtvzjng?


"Phùrmxj bảwcvno?"jmjfn Lậlzixp hímkpjt mộxfjjt hơtxfdi thậlzixt sâdytuu, khôwgdcng dádytum chắwdyxc mởpoxr miệbvdeng hỏtxfdi.

Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv vẻsggh mặeunnt thoádytung ngạtvzjc nhiêbrnwn, theo sau kinh ngạtvzjc nóalahi:

"Thựmcydc khôwgdcng nghĩzcsy tớmscci, Lệbvde huynh cóalah thểwcvn nhậlzixn ra vậlzixt ấtxfdy! Theo lýaxjrjmjfalahi, bảwcvno vậlzixt nàjmjfy hẳjmjfn làjmjfalah rấtxfdt ímkpjt ngưmfpkxfjji tu tiêbrnwn biếaxjrt mớmscci phảwcvni. Huynh đmfpkàjmjfi kiếaxjrn thứwgdcc thựmcydc sâdytuu rộxfjjng, tạtvzji hạtvzj bộxfjji phụzneuc!"

jmjfn Lậlzixp sau khi nghe xong, cưmfpkxfjji khổfsfujmjfi tiếaxjrng, tiếaxjrp đmfpkóalah lắwdyxc đmfpkxfjju, thởpoxrjmjfi nóalahi:

"Cádytuc hạtvzj quádytu xem trọsshsng Lệbvde mỗcxsy rồwgdci, phùrmxj bảwcvno nàjmjfy tạtvzji hạtvzjbpdwng chỉbvde nghe tiếaxjrng màjmjf thôwgdci, hiểwcvnu biếaxjrt vềrcnealah thựmcydc sựmcyd quádytu ímkpjt. Cóalah đmfpkiềrcneu Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv đmfpkãdruhalah thểwcvn đmfpkưmfpka ra vậlzixt ấtxfdy, vậlzixy chắwdyxc hẳjmjfn đmfpkzvxci vớmscci phùrmxj bảwcvno cóalah lẽzpmc hiểwcvnu rõmcyd đmfpkxfjju đmfpkwgdci, mong đmfpkưmfpkzneuc chỉbvde giádytuo!"

Nhữnsctng lờxfjji nàjmjfy củzneua Hàjmjfn Lậlzixp toàjmjfn bộxfjjjmjf lờxfjji nóalahi thựmcydc tâdytum, hắwdyxn đmfpkímkpjch xádytuc muốzvxcn nhâdytun cơtxfd hộxfjji, hoàjmjfn toàjmjfn hiểwcvnu rõmcyd mộxfjjt chúmscct vềrcne nguyêbrnwn nhâdytun vàjmjf hiệbvdeu quảwcvn củzneua "Phùrmxj bảwcvno", cũbpdwng tỉbvdenh ngộxfjj ra màjmjf bỏtxfd xuốzvxcng đmfpkưmfpkzneuc sựmcyd mờxfjj mịwdyxt trong đmfpkxfjju.

Đaxjriềrcnen chưmfpkpoxrng quỹvayv nhìjjqrn Hàjmjfn Lậlzixp cóalah chúmscct ngoàjmjfi ýaxjr muốzvxcn, cảwcvnm thấtxfdy chuyệbvden nàjmjfy khôwgdcng phảwcvni cầxfjjn giữnsctmkpj mậlzixt gìjjqr, chỉbvdejmjf ímkpjt ngưmfpkxfjji biếaxjrt màjmjf thôwgdci, cũbpdwng khôwgdcng đmfpkádytung vìjjqr thếaxjrjmjf phảwcvni đmfpkwdyxc tộxfjji vịwdyx khádytuch hàjmjfng lớmsccn trưmfpkmsccc mắwdyxt, liềrcnen đmfpkádytup ứwgdcng phi thưmfpkxfjjng sảwcvnng khoádytui, cũbpdwng nhấtxfdt nhấtxfdt nóalahi ra hếaxjrt thảwcvny nhữnsctng gìjjqralah liêbrnwn quan đmfpkếaxjrn "Phùrmxj bảwcvno".

"Phùrmxj bảwcvno" vậlzixt ấtxfdy thậlzixt đmfpkúmsccng làjmjfalah lai lịwdyxch lớmsccn, lạtvzji làjmjf mộxfjjt loạtvzji vậlzixt phẩdimgm kỳappc lạtvzj do tu sĩzcsy Kếaxjrt đmfpkan kỳappc trởpoxrbrnwn mớmscci cóalah thểwcvn chếaxjr tạtvzjo.

alahjmjf do cao giai tu sĩzcsy luyệbvden ra phádytup bảwcvno, đmfpkem bộxfjj phậlzixn uy lựmcydc củzneua phádytup bảwcvno góalahi vàjmjfo trong ládyturmxja đmfpkeunnc chếaxjr, đmfpkwcvn cho tu tiêbrnwn giảwcvn khádytuc cũbpdwng cóalah thểwcvn tạtvzjm thờxfjji sửbyfs ra mộxfjjt loạtvzji đmfpkeunnc chếaxjr phùrmxj lụzneuc cóalah phádytup bảwcvno uy năfsfung, khiếaxjrn cho đmfpkwgdcng thờxfjji cóalah cảwcvn hai đmfpkeunnc tímkpjnh phùrmxj lụzneuc vàjmjf phádytup bảwcvno, đmfpkưmfpkzneuc tu tiêbrnwn giảwcvn biếaxjrt đmfpkưmfpkzneuc sựmcyd tồwgdcn tạtvzji đmfpkóalah đmfpkwgdcn làjmjf "Ngụzneuy phádytup bảwcvno", rấtxfdt đmfpkưmfpkzneuc bọsshsn họsshs theo đmfpkuổfsfui tádytun tụzneung.

Loạtvzji "Ngụzneuy phádytup bảwcvno"jmjfy phi thưmfpkxfjjng đmfpkeunnc thùrmxj, làjmjfm ra nóalah cầxfjjn phảwcvni tu sĩzcsy Kếaxjrt đmfpkan kỳappc trởpoxrbrnwn mớmscci đmfpkưmfpkzneuc, nhưmfpkng tu tiêbrnwn giảwcvn bấtxfdt kỳappc cấtxfdp bậlzixc nàjmjfo cũbpdwng sửbyfs dụzneung nóalah đmfpkưmfpkzneuc. Cho dùrmxjjmjf dạtvzjng tu tiêbrnwn giảwcvn ba bốzvxcn tầxfjjng côwgdcng phádytup giốzvxcng nhưmfpk Kim quang thưmfpkzneung nhâdytun đmfpkóalah bịwdyxjmjfn Lậlzixp giếaxjrt chếaxjrt, nhưmfpkwgdc phỏtxfdng nhưmfpkjjqrnh dạtvzjng cũbpdwng cóalah thểwcvn sửbyfs dụzneung.

Chỉbvdealah đmfpkiềrcneu, tu tiêbrnwn giảwcvn chưmfpka tiếaxjrn vàjmjfo Trúmsccc cơtxfd kỳappc phádytup thuậlzixt sẽzpmc chưmfpka ngưmfpkng tụzneu, sửbyfs dụzneung phùrmxj bảwcvno chỉbvdealah thểwcvn phádytut huy ra mộxfjjt hai phầxfjjn mưmfpkxfjji uy lựmcydc củzneua phùrmxj bảwcvno, so sádytunh vớmscci phádytup khímkpj đmfpkwgdcng đmfpkxfjju, tựmcyda hồwgdc khôwgdcng cao hơtxfdn bao nhiêbrnwu.

jmjf tu tiêbrnwn giảwcvn sau khi Trúmsccc cơtxfd thìjjqr lạtvzji cóalah thểwcvn vậlzixn dụzneung phưmfpkơtxfdng phádytup ngưmfpkng luyệbvden tâdytum thầxfjjn, cóalah thểwcvn đmfpkem uy lựmcydc "Phùrmxj bảwcvno" toàjmjfn bộxfjj phádytut huy ra khôwgdcng thiếaxjru chúmscct nàjmjfo, uy lựmcydc đmfpkóalah mặeunnc dùrmxj khôwgdcng thểwcvn giốzvxcng nhưmfpk phádytup bảwcvno châdytun chímkpjnh kinh thiêbrnwn đmfpkxfjjng đmfpkwdyxa, long trờxfjji lởpoxr đmfpktxfdt, nhưmfpkng cũbpdwng đmfpkzneu đmfpkwcvn miệbvdet thịwdyx toàjmjfn bộxfjj nhữnsctng loạtvzji phádytup khímkpj khádytuc. Bởpoxri vậlzixy tu sĩzcsy sau Trúmsccc cơtxfd kỳappc, ai ai cũbpdwng hy vọsshsng cóalah đmfpkưmfpkzneuc mộxfjjt kiệbvden "Phùrmxj bảwcvno", đmfpkiềrcneu nàjmjfy sẽzpmc khiếaxjrn cho bọsshsn họsshs trong tranh đmfpktxfdu đmfpktvzji chiếaxjrm thưmfpkzneung phong, cóalah thểwcvn ngạtvzjo thịwdyx ngưmfpkxfjji khádytuc.

Uy lựmcydc củzneua "Phùrmxj bảwcvno" mặeunnc dùrmxj kinh ngưmfpkxfjji, nhưmfpkng bắwdyxt đmfpkxfjju sửbyfs dụzneung sẽzpmc phảwcvni tiêbrnwu hao phádytup bảwcvno uy năfsfung tồwgdcn tạtvzji bêbrnwn trong nóalah, nếaxjru nhưmfpk uy năfsfung tiêbrnwu hao hầxfjju nhưmfpk khôwgdcng cònqtjn, vậlzixy phùrmxj bảwcvno đmfpkóalahbpdwng đmfpkãdruh hoàjmjfn toàjmjfn coi làjmjf hỏtxfdng rồwgdci. Bởpoxri vậlzixy khốzvxcng chếaxjr uy lựmcydc củzneua phádytup bảwcvno sửbyfs dụzneung nhưmfpk thếaxjrjmjfo, đmfpkiềrcneu nàjmjfy cũbpdwng làjmjf mộxfjjt vấtxfdn đmfpkrcne khôwgdcng thểwcvn coi thưmfpkxfjjng.

Mặeunnt khádytuc chếaxjr tạtvzjo "Phùrmxj bảwcvno", cũbpdwng khôwgdcng phảwcvni làjmjf mộxfjjt việbvdec đmfpkơtxfdn giảwcvnn.

Bởpoxri vìjjqr phádytup bảwcvno nguyêbrnwn bảwcvnn chímkpjnh làjmjf vậlzixt Kếaxjrt đmfpkan kỳappc tu sĩzcsy mớmscci cóalah thểwcvn luyệbvden chếaxjr, chẳjmjfng nhữnsctng sốzvxcmfpkzneung rấtxfdt khan hiếaxjrm, hơtxfdn nữnscta từomoc đmfpkxfjju chímkpj cuốzvxci phảwcvni tôwgdci luyệbvden đmfpkêbrnwm ngàjmjfy trong châdytun nguyêbrnwn củzneua tu sĩzcsy đmfpkwcvn gia tăfsfung uy lựmcydc củzneua nóalah, sẽzpmc khôwgdcng dễalahjmjfng lấtxfdy ra cho ngưmfpkxfjji khádytuc, cho nêbrnwn càjmjfng đmfpkomocng nóalahi dùrmxjng nóalah đmfpkwcvn chếaxjr tạtvzjo "Phùrmxj bảwcvno"jjqr.

Phảwcvni biếaxjrt rằwmwvng chếaxjrdytuc "Phùrmxj bảwcvno", chímkpjnh làjmjfmfpkơtxfdng đmfpkưmfpkơtxfdng vớmscci hàjmjfnh vi tựmcyd hủzneuy hoạtvzji đmfpkem phádytup bảwcvno uy năfsfung chia ra mộxfjjt bộxfjj phậlzixn, mỗcxsyi mộxfjjt tấtxfdm "Phùrmxj bảwcvno"jmjfm ra, chủzneu nhâdytun phádytup bảwcvno đmfpkrcneu phảwcvni tôwgdci luyệbvden lạtvzji từomoc đmfpkxfjju rấtxfdt lâdytuu nữnscta mớmscci cóalah thểwcvn đmfpkem uy năfsfung luyệbvden trởpoxr lạtvzji lầxfjjn nữnscta, đmfpkâdytuy chímkpjnh làjmjf đmfpkiểwcvnn hìjjqrnh củzneua hàjmjfnh vi lợzneui ngưmfpkxfjji hạtvzji mìjjqrnh. Bởpoxri vậlzixy, dưmfpkmscci tìjjqrnh huốzvxcng thôwgdcng thưmfpkxfjjng đmfpkúmsccng làjmjf khôwgdcng cóalah vịwdyx tu sĩzcsy Kếaxjrt đmfpkan kỳappc trởpoxrbrnwn nàjmjfo sẽzpmcjmjfm kiểwcvnu việbvdec ngớmscc ngẩdimgn nàjmjfy.

Nhưmfpkng dâdytun gian cóalahdytuu rấtxfdt hay "Thếaxjr sựmcydwgdc thưmfpkxfjjng". Loạtvzji hàjmjfnh đmfpkxfjjng luyệbvden chếaxjr "Phùrmxj bảwcvno" xem nhưmfpk ngu xuẩdimgn nàjmjfy, phầxfjjn lớmsccn cao giai tu sĩzcsy trưmfpkmsccc khi lâdytum đmfpktvzji hạtvzjn, cũbpdwng sẽzpmc đmfpkbrnwn cuồwgdcng đmfpki làjmjfm. Chỉbvdejmjfjjqralah thểwcvn đmfpkwcvn cho hậlzixu nhâdytun hoặeunnc vãdruhn bốzvxci, lưmfpku lạtvzji mộxfjjt móalahn tiềrcnen trợzneu giúmsccp khôwgdcng nhỏtxfd.

Phảwcvni biếaxjrt rằwmwvng phádytup bảwcvno ngưmfpkxfjji trưmfpkmsccc lưmfpku lạtvzji, sau khi trảwcvni qua thờxfjji gian dàjmjfi ngưmfpkng luyệbvden lạtvzji mộxfjjt lầxfjjn nữnscta đmfpkưmfpkzneuc ngưmfpkxfjji củzneua họsshs kếaxjr thừomoca, chủzneu nhâdytun mớmscci đmfpkúmsccng làjmjf khôwgdcng cádytuch nàjmjfo làjmjfm đmfpkưmfpkzneuc tâdytum thầxfjjn cùrmxjng phádytup bảwcvno hoàjmjfn toàjmjfn hợzneup nhấtxfdt, uy lựmcydc vốzvxcn cóalah trong phádytup bảwcvno sẽzpmc tổfsfun thấtxfdt hơtxfdn phâdytun nửbyfsa, vậlzixy vẫlufvn cònqtjn yêbrnwu cầxfjju ngưmfpkxfjji nàjmjfy cũbpdwng phảwcvni đmfpktvzjt tớmscci Kếaxjrt đmfpkan kỳappc mớmscci đmfpkưmfpkzneuc. Nếaxjru khôwgdcng chỉbvdealah thểwcvn trợzneun mắwdyxt gắwdyxng gưmfpkzneung thu lấtxfdy phádytup bảwcvno, màjmjf khôwgdcng cádytuch nàjmjfo vậlzixn dụzneung mảwcvny may. Bởpoxri thếaxjr, so vớmscci đmfpkem phádytup bảwcvno lưmfpku lạtvzji đmfpkxfjjy đmfpkzneu, chímkpjnh làjmjf luyệbvden chếaxjr "Phùrmxj bảwcvno" đmfpkzvxci vớmscci hậlzixu bốzvxci củzneua bọsshsn họsshs thímkpjch hợzneup hơtxfdn.

Nhưmfpkng luyệbvden chếaxjr "Phùrmxj bảwcvno", hạtvzjn chếaxjr củzneua nóalahbpdwng rấtxfdt nhiềrcneu.

Đaxjrxfjju tiêbrnwn uy lựmcydc củzneua phádytup bảwcvno màjmjf mỗcxsyi tấtxfdm "Phùrmxj bảwcvno"alah thểwcvn phong ấtxfdn, nhiềrcneu nhấtxfdt chỉbvdealah thểwcvnjmjf mộxfjjt phầxfjjn mưmfpkxfjji phádytup bảwcvno uy năfsfung màjmjf thôwgdci, chỉbvdealah thểwcvn giảwcvnm bớmscct chứwgdc khôwgdcng thểwcvnfsfung thêbrnwm. Bởpoxri vậlzixy, cho dùrmxjfsfun cứwgdcrmxjng mộxfjjt kiệbvden phádytup bảwcvno màjmjf phong ấtxfdn "Phùrmxj bảwcvno", uy lựmcydc củzneua nóalahbpdwng khôwgdcng đmfpkrcneu, mỗcxsyi cádytui mộxfjjt khádytuc.

Tiếaxjrp theo, luyệbvden chếaxjr phùrmxj bảwcvno, chẳjmjfng nhữnsctng sẽzpmcjmjfm uy lựmcydc củzneua phádytup bảwcvno giảwcvnm xuốzvxcng, màjmjfnqtjn sẽzpmcjmjfm nguyêbrnwn khímkpj củzneua chủzneu nhâdytun phádytup bảwcvno tổfsfun thấtxfdt rấtxfdt nhiềrcneu, cho nêbrnwn tìjjqrnh cảwcvnnh luyệbvden chếaxjr "Phùrmxj bảwcvno"wmwvo dàjmjfi đmfpkúmsccng làjmjf khôwgdcng cóalah khảwcvnfsfung xuấtxfdt hiệbvden đmfpkưmfpkzneuc. Mỗcxsyi mộxfjjt lầxfjjn luyệbvden chếaxjr phùrmxj bảwcvno, chủzneu nhâdytun phádytup bảwcvno đmfpkrcneu phảwcvni nghỉbvde ngơtxfdi năfsfum ba năfsfum mớmscci cóalah thểwcvn khôwgdci phụzneuc nguyêbrnwn khímkpj, đmfpkiềrcneu nàjmjfy cònqtjn tùrmxjy thuộxfjjc cóalahdruhng phímkpj châdytun nguyêbrnwn hay khôwgdcng, nếaxjru khôwgdcng dưmfpkmscci tìjjqrnh huốzvxcng lạtvzji lầxfjjn nữnscta đmfpkwdyxnh tôwgdci luyệbvden phádytup bảwcvno, thờxfjji gian cònqtjn cóalah thểwcvnjmjfng thêbrnwm lâdytuu dàjmjfi.

Bởpoxri vậlzixy tu tiêbrnwn giớmscci thưmfpkxfjjng thưmfpkxfjjng sẽzpmc xuấtxfdt hiệbvden tìjjqrnh cảwcvnnh nhưmfpk thếaxjrjmjfy.

Cao giai tu sĩzcsy trưmfpkmsccc khi lâdytum đmfpktvzji hạtvzjn, sau khi chuẩdimgn bịwdyx trưmfpkmsccc lúmsccc thôwgdcng qua tọsshsa hóalaha (ngồwgdci hóalaha), lưmfpku lạtvzji nhữnsctng móalahn đmfpkwgdc giádytu trịwdyx nhấtxfdt sau khi họsshs qua đmfpkxfjji, thưmfpkxfjjng thưmfpkxfjjng chímkpjnh làjmjf mộxfjjt móalahn phádytup bảwcvno uy lựmcydc đmfpktvzji giảwcvnm, vàjmjf mấtxfdy tấtxfdm "phùrmxj bảwcvno" phong ấtxfdn đmfpkwgdcng dạtvzjng uy năfsfung, việbvdec nàjmjfy khôwgdcng thểwcvn khôwgdcng nóalahi làjmjf mộxfjjt việbvdec rấtxfdt bấtxfdt đmfpkwdyxc dĩzcsy!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.