Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 163 : Cẩm hạp chi bảo (Bảo vật trong hộp gấm)

    trước sau   
hhvkc nàbszyy, Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli bắifmnt đikjazjtfu đikjaưldisa ra giớadiwi thiệzffwu nhữjpdcng mómzlsn đikjaikjastuxn trong cáogslc hộxnjrp gấgqibm cho Hàbszyn Lậlucup,

"Mộxnjrt bộxnjr Kim phùrrir tửofsp mẫqvtpu đikjaao, mẫqvtpu đikjaao mộxnjrt thanh, tửofsp đikjaao táogslm thanh, dùrrirng vàbszyng vàbszy sắifmnt nguyêstuxn chấgqibt làbszym nguyêstuxn liệzffwu, do cao thủzcqw Trúhhvkc cơzjtf kỳetdw luyệzffwn chếhhvk ba ngàbszyy ba đikjaêstuxm màbszy thàbszynh, chỉoday cầzjtfn cầzjtfm mẫqvtpu đikjaao trong tay thìqwnxmzls thểtfkr đikjaikjang thờsxiri khốlfvvng chếhhvkogslm thanh tửofsp đikjaao côjpdcng kíikwhch đikjaimqoch nhâglhen, làbszym cho đikjalfvvi thủzcqw khómzlsogslng phòogslng bịimqo, sắifmnc bémzuxn vôjpdcrrirng." Hắifmnn chỉodaybszyo mộxnjrt bộxnjr quáogsli đikjaao màbszyu vàbszyng nhạphnot bêstuxn trong mộxnjrt cáogsli hộxnjrp giớadiwi thiệzffwu nómzlsi.

bszyn Lậlucup khôjpdcng nómzlsi gìqwnx, đikjaưldisa tay cầzjtfm lấgqiby mộxnjrt thanh tửofsp đikjaao tỉoday mỉoday nhìqwnxn mộxnjrt láogslt, sau đikjaómzls khẽmism gậlucut đikjazjtfu nhưldisng lạphnoi đikjagqibt nómzls xuốlfvvng.

"Huyềcemln thiếhhvkt phi thiêstuxn thuẫqvtpn, pháogslp khíikwhikwhnh phòogslng ngựqoxs phi thưldissxirng hiếhhvkm thấgqiby, dùrrirng khốlfvvi lớadiwn huyềcemln thiếhhvkt nơzjtfi âglhem hàbszyn tinh luyệzffwn màbszy thàbszynh, chẳvjseng nhữjpdcng vôjpdcrrirng kiêstuxn cốlfvv, vữjpdcng chắifmnc khôjpdcng thểtfkr pháogsl, hơzjtfn nữjpdca mộxnjrt khi khởtrkoi đikjaxnjrng làbszym phémzuxp, thìqwnxmzls thểtfkr bao quanh bốlfvvn phíikwha tựqoxs đikjaxnjrng phòogslng ngựqoxs." Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli lạphnoi cầzjtfm lấgqiby mộxnjrt cáogsli thiếhhvkt thuẫqvtpn hìqwnxnh dạphnong nhỏzrjimzux cỡjpdc nhưldisbszyn tay, nómzlsi. Sau đikjaómzls tiệzffwn tay đikjaưldisa cho Hàbszyn Lậlucup, đikjatfkr cho hắifmnn xem kỹqzli mộxnjrt chúhhvkt.

bszyn Lậlucup cầzjtfm thuẫqvtpn bàbszyi trong tay, khẽmism chạphnom xuốlfvvng hoa văunjcn mặgqibt trêstuxn, sau khi trầzjtfm ngâglhem mộxnjrt chúhhvkt, hỏzrjii mộxnjrt câglheu:

"Cómzls thểtfkr thửofspbszym phémzuxp mộxnjrt chúhhvkt chứogsl!"


ztjkưldisơzjtfng nhiêstuxn cómzls thểtfkr rồikjai, Lệzffw huynh cứogsl việzffwc xin mờsxiri dùrrirng thoảpezei máogsli!" Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzlimzlsi rấgqibt hàbszyo phómzlsng.

Nếhhvku đikjalfvvi phưldisơzjtfng cũrrirng đikjaãbuetmzlsi nhưldis thếhhvk, Hàbszyn Lậlucup cũrrirng khôjpdcng kháogslch khíikwh, đikjaem linh lựqoxsc chậlucum rãbueti truyềcemln vàbszyo vậlucut trong tay.

Kếhhvkt quảpeze thiếhhvkt thuẫqvtpn trong nháogsly mắifmnt hiệzffwn lêstuxn áogslnh sáogslng đikjaen, trong chớadiwp mắifmnt đikjaãbuet phómzlsng đikjaphnoi lêstuxn mấgqiby lầzjtfn, rồikjai bay khỏzrjii bàbszyn tay, lơzjtf lửofspng trong khôjpdcng trung, liềcemln bắifmnt đikjazjtfu chậlucum rãbueti chuyểtfkrn đikjaxnjrng vòogslng quanh vâglhey lấgqiby hắifmnn, nhìqwnxn kíikwhch cỡjpdcmzls nhỏzrjimzuxbszy vẫqvtpn vừcvina vặgqibn đikjazcqw che chắifmnn nhữjpdcng bộxnjr vịimqo yếhhvku hạphnoi trêstuxn ngưldissxiri.

bszyn Lậlucup trong lòogslng hâglhen hoan, hơzjtfi phâglhen thầzjtfn thao túhhvkng mộxnjrt chúhhvkt, quảpeze nhiêstuxn vậlucut ấgqiby cómzls thểtfkr theo tâglhem tựqoxs đikjaxnjrng bay múhhvka trêstuxn dưldisadiwi, khémzuxo lémzuxo linh hoạphnot phi thưldissxirng.

Sau khi thửofsp nghiệzffwm, Hàbszyn Lậlucup đikjalfvvi vớadiwi kiệzffwn pháogslp khíikwhbszyy phi thưldissxirng hàbszyi lòogslng, hắifmnn bâglhey giờsxir thiếhhvku nhấgqibt chíikwhnh làbszy loạphnoi pháogslp khíikwhmzls thểtfkr bảpezeo vệzffwikwhnh mạphnong nàbszyy, cómzls tấgqibm thuẫqvtpn bàbszyi nàbszyy, hẳvjsen làbszy trong thíikwh nghiệzffwm Huyếhhvkt cấgqibm, xáogslc suấgqibt sinh tồikjan cómzls thểtfkrunjcng thêstuxm khôjpdcng íikwht.

mzls đikjaiềcemlu Hàbszyn Lậlucup cũrrirng khôjpdcng hềceml lậlucup tứogslc tỏzrji vẻtgzjqwnx, hắifmnn chỉodaystuxn lặgqibng cầzjtfm thiếhhvkt thuẫqvtpn bỏzrji lạphnoi vàbszyo trong hộxnjrp, sau đikjaómzls tiếhhvkp tụfejgc đikjaxirci đikjalfvvi phưldisơzjtfng giớadiwi thiệzffwu tiếhhvkp.

Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzlirrirng khôjpdcng vìqwnxogslch làbszym nàbszyy củzcqwa Hàbszyn Lậlucup màbszymzlsqwnx bấgqibt mãbuetn, vẫqvtpn đikjaceml cửofsp rấgqibt nhiệzffwt tìqwnxnh vậlucut phẩuwxdm kếhhvk tiếhhvkp, mộxnjrt hạphnot châglheu màbszyu lam bémzux nhưldis mộxnjrt viêstuxn thuốlfvvc.

"Thiêstuxn lôjpdci tửofsp, mấgqiby trăunjcm năunjcm trưldisadiwc, cómzls mộxnjrt tu sĩnxfg thầzjtfn bíikwh trong lúhhvkc vôjpdc ýogsl sau khi lấgqiby lôjpdci đikjaiệzffwn củzcqwa trờsxiri đikjagqibt ngưldisng luyệzffwn màbszy thàbszynh, mỗdgkii mộxnjrt hạphnot đikjacemlu cómzls uy lựqoxsc rấgqibt lớadiwn, nghe nómzlsi cho dùrrir tu sĩnxfg Trúhhvkc cơzjtf kỳetdw chíikwhnh diệzffwn đikjalfvvi kháogslng sémzuxt nàbszyy cũrrirng sẽmism tan thàbszynh tro bụfejgi. Nguyêstuxn làbszyhhvkc đikjazjtfu tổwhhtng cộxnjrng cómzls bảpezey mưldisơzjtfi ba hạphnot, nhưldisng vềceml sau nàbszyy khôjpdcng còogsln lạphnoi mấgqiby nữjpdca, mộxnjrt viêstuxn nàbszyy cũrrirng làbszy bảpezen lầzjtfu hao tốlfvvn lưldisxircng lớadiwn tàbszyi lựqoxsc mớadiwi lấgqiby đikjaưldisxircc vềceml tay đikjaómzls."

Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli sau khi nómzlsi xong lờsxiri nàbszyy, vẻtgzj mặgqibt khôjpdcng nhịimqon đikjaưldisxircc lộxnjr ra vàbszyi phầzjtfn đikjaifmnc ýogsl, cómzls thểtfkr thấgqiby đikjaưldisxircc sựqoxs quýogsl hiếhhvkm thếhhvkbszyo củzcqwa lôjpdci châglheu nàbszyy.

bszyn Lậlucup nghe vậlucuy trởtrkostuxn đikjaxnjrng dung, cómzls thểtfkr đikjaáogslnh chếhhvkt tu sĩnxfg Trúhhvkc cơzjtf kỳetdw, mómzlsn đikjaikja uy lựqoxsc lớadiwn nhưldis thếhhvk thậlucut sựqoxsbszymzls thểtfkr gặgqibp màbszy khôjpdcng thểtfkr cầzjtfu rồikjai! Cómzls thểtfkr thu vàbszyo trong túhhvki màbszymzlsi, vậlucuy đikjai lạphnoi trêstuxn cấgqibm đikjaimqoa đikjaãbuetldisơzjtfng đikjaưldisơzjtfng vớadiwi cómzlsogslt thủzcqw giảpezen. Chỉodaybszy giáogsl củzcqwa nómzls sợxirc rằzlqing đikjaifmnt đikjaếhhvkn dọnkhoa ngưldissxiri mấgqibt, nếhhvku khôjpdcng cũrrirng sẽmism khôjpdcng còogsln cho tớadiwi hôjpdcm nay màbszy khôjpdcng thểtfkrogsln đikjaưldisxircc.

Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli sau khi giớadiwi thiệzffwu viêstuxn lôjpdci châglheu màbszyu lam thìqwnx khôjpdcng hềceml mởtrko miệzffwng nómzlsi chuyệzffwn nữjpdca, ngưldisxircc lạphnoi nhìqwnxn Hàbszyn Lậlucup mộxnjrt cáogsli rấgqibt cómzls thâglhem ýogsl, sau đikjaómzlsldisng mộxnjrt chémzuxn tràbszy thơzjtfm lêstuxn, bắifmnt đikjazjtfu chậlucum rãbueti thưldistrkong thứogslc, mặgqibc dùrrir trêstuxn bàbszyn vẫqvtpn còogsln mộxnjrt cáogsli hộxnjrp gấgqibm chắifmnc hẳvjsen làbszy chưldisa từcvinng giớadiwi thiệzffwu, nhưldisng hắifmnn mộxnjrt từcvinrrirng khôjpdcng đikjaceml cậlucup tớadiwi.

bszyn Lậlucup mỉodaym cưldissxiri, biếhhvkt rõlanq dụfejgng ýogsl củzcqwa vịimqo Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzlibszyy, hiểtfkru rằzlqing đikjaãbuet đikjaếhhvkn lúhhvkc mìqwnxnh nêstuxn cho đikjalfvvi phưldisơzjtfng thấgqiby mộxnjrt chúhhvkt thựqoxsc lựqoxsc rồikjai, nếhhvku khôjpdcng bảpezeo vậlucut trong cáogsli hộxnjrp gấgqibm cuốlfvvi cùrrirng kia đikjaúhhvkng làbszy sẽmism khôjpdcng dễmufdbszyng đikjatfkr cho hắifmnn nhìqwnxn thấgqiby đikjaưldisxircc.

Lầzjtfn nàbszyy đikjaếhhvkn đikjaâglhey, vìqwnx đikjatfkr phòogslng ngừcvina vạphnon nhấgqibt, Hàbszyn Lậlucup ngoàbszyi hai gốlfvvc linh thảpezeo ngàbszyn năunjcm ra, còogsln đikjaem toàbszyn bộxnjr linh thạphnoch mang theo trêstuxn ngưldissxiri, kểtfkr cảpeze hai khốlfvvi linh thạphnoch bậlucuc trung vàbszy gầzjtfn trăunjcm khốlfvvi linh thạphnoch bậlucuc thấgqibp.


mzls đikjaiềcemlu mộxnjrt íikwht linh thạphnoch nàbszyy, Hàbszyn Lậlucup sẽmism khôjpdcng dễmufdbszyng sửofsp dụfejgng, đikjaơzjtfn giảpezen làbszy hắifmnn ỷaadtbszyo chíikwhnh hai gốlfvvc linh thảpezeo kia màbszy thôjpdci.

Thàbszynh thựqoxsc màbszymzlsi, Hàbszyn Lậlucup mặgqibc dùrrir biếhhvkt dưldisxircc thảpezeo đikjaãbuet ngoàbszyi ngàbszyn năunjcm tuyệzffwt đikjalfvvi ởtrko tu tiêstuxn giớadiwi hôjpdcm nay đikjaúhhvkng làbszy vậlucut cựqoxsc kỳetdw hiếhhvkm thấgqiby, lẽmism tấgqibt nhiêstuxn giáogsl trịimqo khôjpdcng íikwht, nhưldisng cụfejg thểtfkrmzls thểtfkr đikjaáogslng giáogsl bao nhiêstuxu linh thạphnoch vàbszy đikjawhhti lấgqiby pháogslp khíikwh dạphnong gìqwnx, trong lòogslng hắifmnn thậlucut đikjaúhhvkng làbszy khôjpdcng cómzls bao nhiêstuxu quy củzcqw.

Nhưldisng làbszy hắifmnn thừcvina nhậlucun dùrrirng đikjatfkr đikjawhhti cáogsli thuẫqvtpn bàbszyi nhỏzrji kia vàbszy Kim phùrrir tửofsp mẫqvtpu đikjaao lúhhvkc đikjazjtfu vẫqvtpn thừcvina sứogslc. Vềceml phầzjtfn cáogsli Thiêstuxn lôjpdci tửofspbszyng muốlfvvn đikjaếhhvkn tay kia, Hàbszyn Lậlucup trong lòogslng chưldisa cómzls nắifmnm chắifmnc.

Hắifmnn cũrrirng khôjpdcng cómzlsrrirng mộxnjrt lầzjtfn đikjaem hai gốlfvvc linh thảpezeo tấgqibt cảpeze đikjacemlu vôjpdc vịimqo lấgqiby ra, màbszybszy trưldisadiwc tiêstuxn từcvin trong túhhvki đikjaqoxsng đikjaikja lấgqiby ra mộxnjrt cáogsli hộxnjrp gỗdgki nhỏzrji thoạphnot nhìqwnxn quýogsl giáogsl kháogslc thưldissxirng, mộxnjrt gốlfvvc câglhey đikjatfkrtrkostuxn trong cáogsli hộxnjrp đikjaómzls.

bszyn Lậlucup sởtrkonxfg phảpezei làbszym nhưldis vậlucuy, cũrrirng vìqwnx biếhhvkt rõlanq đikjaphnoo lýogsl "ngưldissxiri cầzjtfn vỏzrji bọnkhoc, phậlucut cầzjtfn giảpeze bộxnjr", hiểtfkru rằzlqing nếhhvku khémzuxo giảpeze bộxnjr, cómzls thểtfkr cho khiếhhvkn cho giáogsl trịimqo củzcqwa dưldisxircc thảpezeo sẽmismstuxn cao nhưldis vậlucuy ba phầzjtfn nữjpdca, sẽmism khôjpdcng làbszym cho mìqwnxnh thiệzffwt hạphnoi.

bszyn Lậlucup cũrrirng khôjpdcng cómzls mởtrko nắifmnp hộxnjrp ra, màbszybszy trựqoxsc tiếhhvkp chuyểtfkrn toàbszyn bộxnjrogsli hộxnjrp tớadiwi trưldisadiwc mặgqibt đikjalfvvi phưldisơzjtfng.

Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli vẫqvtpn mộxnjrt mựqoxsc âglhem thầzjtfm đikjatfkr ýogsl cửofsp đikjaxnjrng củzcqwa Hàbszyn Lậlucup, thấgqiby tìqwnxnh cảpezenh nàbszyy cũrrirng khôjpdcng nómzlsi thêstuxm lờsxiri, sau khi nhậlucun lấgqiby cáogsli hộxnjrp quan sáogslt mộxnjrt chúhhvkt, rồikjai khôjpdcng hoảpezeng hốlfvvt khôjpdcng vộxnjri vàbszyng mởtrko nắifmnp.

"Ồunjc"

Đztjkxirci sau khi nhìqwnxn rõlanqbszyng vậlucut bêstuxn trong hộxnjrp, Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzlimzls chúhhvkt ngạphnoc nhiêstuxn, nhưldisng theo sau thầzjtfn sắifmnc trởtrkostuxn khôjpdcng thíikwhch thúhhvk.

"Lệzffw huynh đikjaimqonh dùrrirng Hoàbszyng linh chi nàbszyy đikjawhhti bảpezeo vậlucut củzcqwa bảpezen lầzjtfu sao? Đztjkâglhey cũrrirng khôjpdcng phảpezei làbszy vậlucut trâglhen quýogslqwnx, trừcvin phi làbszy cựqoxsc phẩuwxdm đikjaãbuet ngoàbszyi hai ba trăunjcm năunjcm, nếhhvku khôjpdcng căunjcn bảpezen khôjpdcng đikjaáogslng tiềcemln gìqwnx cảpeze." Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli lạphnonh nhạphnot nómzlsi.

bszyn Lậlucup hắifmnc hắifmnc cưldissxiri lạphnonh vàbszyi tiếhhvkng, khôjpdcng cómzls giảpezei thíikwhch cũrrirng khôjpdcng cómzlsmzlsi gìqwnx, bảpezen thâglhen tựqoxs họnkhoc bộxnjr dạphnong vừcvina rồikjai củzcqwa đikjalfvvi phưldisơzjtfng, rómzlst cho mìqwnxnh mộxnjrt chémzuxn tràbszy thơzjtfm, lấgqiby làbszym thíikwhch thúhhvk bắifmnt đikjazjtfu uốlfvvng.

Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli sau khi thấgqiby Hàbszyn Lậlucup cómzls cửofsp đikjaxnjrng giữjpdc vữjpdcng khôjpdcng e ngạphnoi nàbszyy, bắifmnt đikjazjtfu cómzls chúhhvkt hồikja nghi. Hắifmnn tậlucup trung hếhhvkt tinh thầzjtfn, lạphnoi cúhhvki đikjazjtfu, bắifmnt đikjazjtfu lầzjtfn nữjpdca xem xémzuxt tỉoday mỉoday linh thảpezeo trong hộxnjrp.

"Ựenxbc"


Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli xem đikjai xem lạphnoi, đikjaxnjrt nhiêstuxn nuốlfvvt ựqoxsc mộxnjrt cáogsli, lậlucup tứogslc kíikwhch đikjaxnjrng từcvin trêstuxn ghếhhvk đikjaogslng lêstuxn, bao gồikjam cảpeze cầzjtfm cáogsli hộxnjrp tớadiwi chỗdgki áogslnh sáogslng sáogslng nhấgqibt bêstuxn trong phòogslng, xem xémzuxt tỉoday mỉoday lậlucut qua lộxnjrn lạphnoi khôjpdcng ngừcvinng, trong miệzffwng còogsln lẩuwxdm bẩuwxdm thìqwnx thầzjtfm: "Khôjpdcng thểtfkrbszyo, chẳvjseng lẽmism thậlucut sựqoxsbszy đikjaãbuet ngoàbszyi ngàbszyn năunjcm sao? Hay chỉodaybszy thoạphnot nhìqwnxn tưldisơzjtfng tựqoxsbszy thôjpdci?"

bszyn Lậlucup thấgqiby rõlanq vẻtgzj mặgqibt củzcqwa đikjalfvvi phưldisơzjtfng, lạphnoi nghe đikjaưldisxircc dạphnong lờsxiri nómzlsi nàbszyy, cuốlfvvi cùrrirng yêstuxn lòogslng. Lúhhvkc nàbszyy hắifmnn mớadiwi khẳvjseng đikjaimqonh, giáogsl trịimqo củzcqwa linh thảpezeo ngàbszyn năunjcm so vớadiwi dựqoxs liệzffwu trưldisadiwc đikjaómzls phỏzrjing chừcvinng chỉoday cao hơzjtfn chứogsl khôjpdcng thấgqibp, xem ra lấgqiby đikjaưldisxircc lôjpdci châglheu kia tớadiwi tay rấgqibt cómzls hy vọnkhong rồikjai.

Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli sau khi kiểtfkrm tra mộxnjrt hồikjai, mớadiwi đikjaxnjrt nhiêstuxn ýogsl thứogslc đikjaưldisxircc sựqoxs thấgqibt thốlfvv củzcqwa mìqwnxnh, đikjatfkr cho đikjalfvvi phưldisơzjtfng thấgqiby đikjaưldisxircc thựqoxsc hưldis khôjpdcng íikwht.

mzls đikjaiềcemlu, lúhhvkc nàbszyy hắifmnn cũrrirng bấgqibt chấgqibp nhữjpdcng cáogsli nàbszyy rồikjai, vậlucut trưldisadiwc mắifmnt sớadiwm đikjaãbuet đikjaem tâglhem thầzjtfn củzcqwa hắifmnn tấgqibt cảpeze đikjacemlu hấgqibp dẫqvtpn rồikjai, chỉoday cầzjtfn vậlucut ấgqiby thựqoxsc làbszy loạphnoi cựqoxsc phẩuwxdm ngàbszyn năunjcm nhưldis hắifmnn tưldistrkong tưldisxircng, vậlucuy hắifmnn chíikwhnh làbszymzls tốlfvvn bao nhiêstuxu chi phíikwh nữjpdca cũrrirng phảpezei đikjaem linh thảpezeo ngàbszyn năunjcm lưldisu lạphnoi Vạphnon bảpezeo lâglheu, đikjaiềcemlu nàbszyy sẽmism đikjaem đikjaếhhvkn cho hắifmnn vàbszy Vạphnon bảpezeo lâglheu mốlfvvi lợxirci bấgqibt tậlucun.

Nhưldisng hôjpdcm nay duy nhấgqibt hơzjtfi làbszym khómzls hắifmnn chíikwhnh làbszy, linh thảpezeo ngàbszyn năunjcm nàbszyy hắifmnn cũrrirng chỉodaybszy nghe tiếhhvkng, nhưldisng chưldisa bao giờsxir gặgqibp qua vậlucut thậlucut, thậlucut sựqoxs khôjpdcng cáogslch nàbszyo tuyệzffwt đikjalfvvi khẳvjseng đikjaimqonh chắifmnc chắifmnn niêstuxn đikjaphnoi chíikwhnh xáogslc củzcqwa vậlucut bêstuxn trong. Cómzls đikjaiềcemlu cho dùrrir Hoàbszyng tinh chi trưldisadiwc mắifmnt khôjpdcng phảpezei thựqoxsc làbszy linh dưldisxircc cómzls ngoàbszyi ngàbszyn năunjcm, nhưldisng hỏzrjia hầzjtfu cũrrirng tuyệzffwt đikjalfvvi cómzls ngoàbszyi bảpezey táogslm trăunjcm năunjcm, đikjaómzlsrrirng làbszy vậlucut trâglhen quýogsl vạphnon phầzjtfn, đikjaiểtfkrm nàbszyy ngưldisxircc lạphnoi hắifmnn cómzls thểtfkr khẳvjseng đikjaimqonh.

"Ngưldissxiri đikjaâglheu!"

Sau khi kiểtfkrm tra nửofspa ngàbszyy, Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzlirrirng hôjpdc mộxnjrt tiếhhvkng, gọnkhoi mộxnjrt gãbuet sai vặgqibt từcvinldisadiwi lầzjtfu lêstuxn.

ztjki mờsxiri Đztjkinh lãbueto tớadiwi, hãbuety nómzlsi nơzjtfi nàbszyy cómzls kiệzffwn trâglhen phẩuwxdm cầzjtfn lãbueto nhâglhen gia hắifmnn xem xémzuxt mộxnjrt chúhhvkt." Hắifmnn trịimqonh trọnkhong ra lệzffwnh.

Sau đikjaómzls thừcvina dịimqop thờsxiri gian trốlfvvng nàbszyy, Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzlirrirng Hàbszyn Lậlucup bắifmnt đikjazjtfu táogsln gẫqvtpu hếhhvkt sứogslc ăunjcn ýogsl, nhưldisng cũrrirng tráogslnh màbszy khôjpdcng nómzlsi việzffwc thảpezeo dưldisxircc, tựqoxsa hồikja trong lúhhvkc nhấgqibt thờsxiri, vậlucut trong hộxnjrp đikjacemlu đikjaãbuet bịimqo hai ngưldissxiri hắifmnn quêstuxn mấgqibt trong đikjazjtfu.

Nhưldisng thờsxiri gian khôjpdcng lâglheu, mộxnjrt lãbueto giàbszymzlsc xáogslm trắifmnng đikjaưldisxircc gãbuet sai vặgqibt dẫqvtpn tớadiwi, cũrrirng lêstuxn lầzjtfu chậlucum chạphnop.

Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli vừcvina thấgqiby, bậlucut ngưldissxiri cung kíikwhnh tiếhhvkn lêstuxn nghêstuxnh đikjaómzlsn, cũrrirng đikjaem chỗdgki ngồikjai nhưldissxirng cho lãbueto nàbszyy, màbszy hắifmnn thìqwnx đikjaogslng ởtrko mộxnjrt bêstuxn, xem ra vịimqo Đztjkinh lãbueto nàbszyy thựqoxsc sựqoxsbszy đikjaogslc cao vọnkhong trọnkhong.

mzls đikjaiềcemlu Hàbszyn Lậlucup cũrrirng đikjaãbuet nhìqwnxn ra, vịimqobszyy vàbszy Đztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli giốlfvvng nhau, cũrrirng làbszy mộxnjrt lãbueto giàbszyqwnxnh thưldissxirng, tuyệzffwt khôjpdcng cómzls chúhhvkt khíikwh tứogslc củzcqwa tu tiêstuxn giảpeze.

ztjkiềcemln chưldistrkong quỹqzli, ngưldisơzjtfi gọnkhoi lãbueto giàbszy sắifmnp xuốlfvvng lỗdgki nhưldis ta tớadiwi, chẳvjseng lẽmismogsln cómzls vậlucut gìqwnx, cómzls thểtfkr khiếhhvkn cho ngưldisơzjtfi cũrrirng khôjpdcng cáogslch nàbszyo đikjaáogslnh giáogsl phâglhen biệzffwt sao?"bueto giàbszyzjtfi cúhhvki ngưldissxiri thởtrko hổwhhtn hểtfkrn mấgqiby hơzjtfi, mớadiwi lậlucup cậlucup cao ngạphnoo nómzlsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.