Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 163 : Cẩm hạp chi bảo (Bảo vật trong hộp gấm)

    trước sau   
ssxyc nàuxsly, Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz bắarmwt đyhfzhytbu đyhfzưyfola ra giớpoufi thiệmikau nhữhytbng mólixon đyhfzuusvhytbn trong cávhmvc hộnmfcp gấxugtm cho Hàuxsln Lậjjpjp,

"Mộnmfct bộnmfc Kim phùluod tửsrys mẫprlzu đyhfzao, mẫprlzu đyhfzao mộnmfct thanh, tửsrys đyhfzao távhmvm thanh, dùluodng vàuxslng vàuxsl sắarmwt nguyêhytbn chấxugtt làuxslm nguyêhytbn liệmikau, do cao thủnrse Trússxyc cơktdp kỳrynx luyệmikan chếzjgq ba ngàuxsly ba đyhfzêhytbm màuxsl thàuxslnh, chỉstex cầhytbn cầhytbm mẫprlzu đyhfzao trong tay thìdbcilixo thểhrcx đyhfzuusvng thờxxaxi khốfacang chếzjgqvhmvm thanh tửsrys đyhfzao côzjgqng kívhmvch đyhfzurmdch nhâpdbun, làuxslm cho đyhfzfacai thủnrse khólixoyfolng phòyfolng bịurmd, sắarmwc béhhnfn vôzjgqluodng." Hắarmwn chỉstexuxslo mộnmfct bộnmfc quávhmvi đyhfzao màuxslu vàuxslng nhạjfbpt bêhytbn trong mộnmfct cávhmvi hộnmfcp giớpoufi thiệmikau nólixoi.

uxsln Lậjjpjp khôzjgqng nólixoi gìdbci, đyhfzưyfola tay cầhytbm lấxugty mộnmfct thanh tửsrys đyhfzao tỉstex mỉstex nhìdbcin mộnmfct lávhmvt, sau đyhfzólixo khẽmczt gậjjpjt đyhfzhytbu nhưyfolng lạjfbpi đyhfzrgaqt nólixo xuốfacang.

"Huyềluodn thiếzjgqt phi thiêhytbn thuẫprlzn, phávhmvp khívhmvvhmvnh phòyfolng ngựsppu phi thưyfolxxaxng hiếzjgqm thấxugty, dùluodng khốfacai lớpoufn huyềluodn thiếzjgqt nơktdpi âpdbum hàuxsln tinh luyệmikan màuxsl thàuxslnh, chẳktdpng nhữhytbng vôzjgqluodng kiêhytbn cốfaca, vữhytbng chắarmwc khôzjgqng thểhrcx phávhmv, hơktdpn nữhytba mộnmfct khi khởyzlni đyhfznmfcng làuxslm phéhhnfp, thìdbcilixo thểhrcx bao quanh bốfacan phívhmva tựsppu đyhfznmfcng phòyfolng ngựsppu." Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz lạjfbpi cầhytbm lấxugty mộnmfct cávhmvi thiếzjgqt thuẫprlzn hìdbcinh dạjfbpng nhỏucwlhhnf cỡsppu nhưyfoluxsln tay, nólixoi. Sau đyhfzólixo tiệmikan tay đyhfzưyfola cho Hàuxsln Lậjjpjp, đyhfzhrcx cho hắarmwn xem kỹrywz mộnmfct chússxyt.

uxsln Lậjjpjp cầhytbm thuẫprlzn bàuxsli trong tay, khẽmczt chạjfbpm xuốfacang hoa văzyyzn mặrgaqt trêhytbn, sau khi trầhytbm ngâpdbum mộnmfct chússxyt, hỏucwli mộnmfct câpdbuu:

"Cólixo thểhrcx thửsrysuxslm phéhhnfp mộnmfct chússxyt chứsrys!"


yzlnưyfolơktdpng nhiêhytbn cólixo thểhrcx rồuusvi, Lệmika huynh cứsrys việmikac xin mờxxaxi dùluodng thoảhhnfi mávhmvi!" Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywzlixoi rấxugtt hàuxslo phólixong.

Nếzjgqu đyhfzfacai phưyfolơktdpng cũouoeng đyhfzãyhfzlixoi nhưyfol thếzjgq, Hàuxsln Lậjjpjp cũouoeng khôzjgqng khávhmvch khívhmv, đyhfzem linh lựsppuc chậjjpjm rãyhfzi truyềluodn vàuxslo vậjjpjt trong tay.

Kếzjgqt quảhhnf thiếzjgqt thuẫprlzn trong nhávhmvy mắarmwt hiệmikan lêhytbn ávhmvnh sávhmvng đyhfzen, trong chớpoufp mắarmwt đyhfzãyhfz phólixong đyhfzjfbpi lêhytbn mấxugty lầhytbn, rồuusvi bay khỏucwli bàuxsln tay, lơktdp lửsrysng trong khôzjgqng trung, liềluodn bắarmwt đyhfzhytbu chậjjpjm rãyhfzi chuyểhrcxn đyhfznmfcng vòyfolng quanh vâpdbuy lấxugty hắarmwn, nhìdbcin kívhmvch cỡsppulixo nhỏucwlhhnfuxsl vẫprlzn vừvjzka vặrgaqn đyhfznrse che chắarmwn nhữhytbng bộnmfc vịurmd yếzjgqu hạjfbpi trêhytbn ngưyfolxxaxi.

uxsln Lậjjpjp trong lòyfolng hâpdbun hoan, hơktdpi phâpdbun thầhytbn thao tússxyng mộnmfct chússxyt, quảhhnf nhiêhytbn vậjjpjt ấxugty cólixo thểhrcx theo tâpdbum tựsppu đyhfznmfcng bay mússxya trêhytbn dưyfolpoufi, khéhhnfo léhhnfo linh hoạjfbpt phi thưyfolxxaxng.

Sau khi thửsrys nghiệmikam, Hàuxsln Lậjjpjp đyhfzfacai vớpoufi kiệmikan phávhmvp khívhmvuxsly phi thưyfolxxaxng hàuxsli lòyfolng, hắarmwn bâpdbuy giờxxax thiếzjgqu nhấxugtt chívhmvnh làuxsl loạjfbpi phávhmvp khívhmvlixo thểhrcx bảhhnfo vệmikavhmvnh mạjfbpng nàuxsly, cólixo tấxugtm thuẫprlzn bàuxsli nàuxsly, hẳktdpn làuxsl trong thívhmv nghiệmikam Huyếzjgqt cấxugtm, xávhmvc suấxugtt sinh tồuusvn cólixo thểhrcxzyyzng thêhytbm khôzjgqng ívhmvt.

lixo đyhfziềluodu Hàuxsln Lậjjpjp cũouoeng khôzjgqng hềluod lậjjpjp tứsrysc tỏucwl vẻmikadbci, hắarmwn chỉstexhytbn lặrgaqng cầhytbm thiếzjgqt thuẫprlzn bỏucwl lạjfbpi vàuxslo trong hộnmfcp, sau đyhfzólixo tiếzjgqp tụyfolc đyhfzpdbui đyhfzfacai phưyfolơktdpng giớpoufi thiệmikau tiếzjgqp.

Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywzouoeng khôzjgqng vìdbcivhmvch làuxslm nàuxsly củnrsea Hàuxsln Lậjjpjp màuxsllixodbci bấxugtt mãyhfzn, vẫprlzn đyhfzluod cửsrys rấxugtt nhiệmikat tìdbcinh vậjjpjt phẩpdbum kếzjgq tiếzjgqp, mộnmfct hạjfbpt châpdbuu màuxslu lam béhhnf nhưyfol mộnmfct viêhytbn thuốfacac.

"Thiêhytbn lôzjgqi tửsrys, mấxugty trăzyyzm năzyyzm trưyfolpoufc, cólixo mộnmfct tu sĩekma thầhytbn bívhmv trong lússxyc vôzjgq ýrywz sau khi lấxugty lôzjgqi đyhfziệmikan củnrsea trờxxaxi đyhfzxugtt ngưyfolng luyệmikan màuxsl thàuxslnh, mỗiwfli mộnmfct hạjfbpt đyhfzluodu cólixo uy lựsppuc rấxugtt lớpoufn, nghe nólixoi cho dùluod tu sĩekma Trússxyc cơktdp kỳrynx chívhmvnh diệmikan đyhfzfacai khávhmvng séhhnft nàuxsly cũouoeng sẽmczt tan thàuxslnh tro bụyfoli. Nguyêhytbn làuxslssxyc đyhfzhytbu tổmcztng cộnmfcng cólixo bảhhnfy mưyfolơktdpi ba hạjfbpt, nhưyfolng vềluod sau nàuxsly khôzjgqng còyfoln lạjfbpi mấxugty nữhytba, mộnmfct viêhytbn nàuxsly cũouoeng làuxsl bảhhnfn lầhytbu hao tốfacan lưyfolpdbung lớpoufn tàuxsli lựsppuc mớpoufi lấxugty đyhfzưyfolpdbuc vềluod tay đyhfzólixo."

Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz sau khi nólixoi xong lờxxaxi nàuxsly, vẻmika mặrgaqt khôzjgqng nhịurmdn đyhfzưyfolpdbuc lộnmfc ra vàuxsli phầhytbn đyhfzarmwc ýrywz, cólixo thểhrcx thấxugty đyhfzưyfolpdbuc sựsppu quýrywz hiếzjgqm thếzjgquxslo củnrsea lôzjgqi châpdbuu nàuxsly.

uxsln Lậjjpjp nghe vậjjpjy trởyzlnhytbn đyhfznmfcng dung, cólixo thểhrcx đyhfzávhmvnh chếzjgqt tu sĩekma Trússxyc cơktdp kỳrynx, mólixon đyhfzuusv uy lựsppuc lớpoufn nhưyfol thếzjgq thậjjpjt sựsppuuxsllixo thểhrcx gặrgaqp màuxsl khôzjgqng thểhrcx cầhytbu rồuusvi! Cólixo thểhrcx thu vàuxslo trong tússxyi màuxsllixoi, vậjjpjy đyhfzi lạjfbpi trêhytbn cấxugtm đyhfzurmda đyhfzãyhfzyfolơktdpng đyhfzưyfolơktdpng vớpoufi cólixovhmvt thủnrse giảhhnfn. Chỉstexuxsl giávhmv củnrsea nólixo sợpdbu rằaitkng đyhfzarmwt đyhfzếzjgqn dọmikaa ngưyfolxxaxi mấxugtt, nếzjgqu khôzjgqng cũouoeng sẽmczt khôzjgqng còyfoln cho tớpoufi hôzjgqm nay màuxsl khôzjgqng thểhrcxvhmvn đyhfzưyfolpdbuc.

Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz sau khi giớpoufi thiệmikau viêhytbn lôzjgqi châpdbuu màuxslu lam thìdbci khôzjgqng hềluod mởyzln miệmikang nólixoi chuyệmikan nữhytba, ngưyfolpdbuc lạjfbpi nhìdbcin Hàuxsln Lậjjpjp mộnmfct cávhmvi rấxugtt cólixo thâpdbum ýrywz, sau đyhfzólixoyfolng mộnmfct chéhhnfn tràuxsl thơktdpm lêhytbn, bắarmwt đyhfzhytbu chậjjpjm rãyhfzi thưyfolyzlnng thứsrysc, mặrgaqc dùluod trêhytbn bàuxsln vẫprlzn còyfoln mộnmfct cávhmvi hộnmfcp gấxugtm chắarmwc hẳktdpn làuxsl chưyfola từvjzkng giớpoufi thiệmikau, nhưyfolng hắarmwn mộnmfct từvjzkouoeng khôzjgqng đyhfzluod cậjjpjp tớpoufi.

uxsln Lậjjpjp mỉstexm cưyfolxxaxi, biếzjgqt rõekma dụyfolng ýrywz củnrsea vịurmd Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywzuxsly, hiểhrcxu rằaitkng đyhfzãyhfz đyhfzếzjgqn lússxyc mìdbcinh nêhytbn cho đyhfzfacai phưyfolơktdpng thấxugty mộnmfct chússxyt thựsppuc lựsppuc rồuusvi, nếzjgqu khôzjgqng bảhhnfo vậjjpjt trong cávhmvi hộnmfcp gấxugtm cuốfacai cùluodng kia đyhfzússxyng làuxsl sẽmczt khôzjgqng dễrkrkuxslng đyhfzhrcx cho hắarmwn nhìdbcin thấxugty đyhfzưyfolpdbuc.

Lầhytbn nàuxsly đyhfzếzjgqn đyhfzâpdbuy, vìdbci đyhfzhrcx phòyfolng ngừvjzka vạjfbpn nhấxugtt, Hàuxsln Lậjjpjp ngoàuxsli hai gốfacac linh thảhhnfo ngàuxsln năzyyzm ra, còyfoln đyhfzem toàuxsln bộnmfc linh thạjfbpch mang theo trêhytbn ngưyfolxxaxi, kểhrcx cảhhnf hai khốfacai linh thạjfbpch bậjjpjc trung vàuxsl gầhytbn trăzyyzm khốfacai linh thạjfbpch bậjjpjc thấxugtp.


lixo đyhfziềluodu mộnmfct ívhmvt linh thạjfbpch nàuxsly, Hàuxsln Lậjjpjp sẽmczt khôzjgqng dễrkrkuxslng sửsrys dụyfolng, đyhfzơktdpn giảhhnfn làuxsl hắarmwn ỷyrseuxslo chívhmvnh hai gốfacac linh thảhhnfo kia màuxsl thôzjgqi.

Thàuxslnh thựsppuc màuxsllixoi, Hàuxsln Lậjjpjp mặrgaqc dùluod biếzjgqt dưyfolpdbuc thảhhnfo đyhfzãyhfz ngoàuxsli ngàuxsln năzyyzm tuyệmikat đyhfzfacai ởyzln tu tiêhytbn giớpoufi hôzjgqm nay đyhfzússxyng làuxsl vậjjpjt cựsppuc kỳrynx hiếzjgqm thấxugty, lẽmczt tấxugtt nhiêhytbn giávhmv trịurmd khôzjgqng ívhmvt, nhưyfolng cụyfol thểhrcxlixo thểhrcx đyhfzávhmvng giávhmv bao nhiêhytbu linh thạjfbpch vàuxsl đyhfzmczti lấxugty phávhmvp khívhmv dạjfbpng gìdbci, trong lòyfolng hắarmwn thậjjpjt đyhfzússxyng làuxsl khôzjgqng cólixo bao nhiêhytbu quy củnrse.

Nhưyfolng làuxsl hắarmwn thừvjzka nhậjjpjn dùluodng đyhfzhrcx đyhfzmczti cávhmvi thuẫprlzn bàuxsli nhỏucwl kia vàuxsl Kim phùluod tửsrys mẫprlzu đyhfzao lússxyc đyhfzhytbu vẫprlzn thừvjzka sứsrysc. Vềluod phầhytbn cávhmvi Thiêhytbn lôzjgqi tửsrysuxslng muốfacan đyhfzếzjgqn tay kia, Hàuxsln Lậjjpjp trong lòyfolng chưyfola cólixo nắarmwm chắarmwc.

Hắarmwn cũouoeng khôzjgqng cólixoluodng mộnmfct lầhytbn đyhfzem hai gốfacac linh thảhhnfo tấxugtt cảhhnf đyhfzluodu vôzjgq vịurmd lấxugty ra, màuxsluxsl trưyfolpoufc tiêhytbn từvjzk trong tússxyi đyhfzsppung đyhfzuusv lấxugty ra mộnmfct cávhmvi hộnmfcp gỗiwfl nhỏucwl thoạjfbpt nhìdbcin quýrywz giávhmv khávhmvc thưyfolxxaxng, mộnmfct gốfacac câpdbuy đyhfzhrcxyzlnhytbn trong cávhmvi hộnmfcp đyhfzólixo.

uxsln Lậjjpjp sởyzlnekma phảhhnfi làuxslm nhưyfol vậjjpjy, cũouoeng vìdbci biếzjgqt rõekma đyhfzjfbpo lýrywz "ngưyfolxxaxi cầhytbn vỏucwl bọmikac, phậjjpjt cầhytbn giảhhnf bộnmfc", hiểhrcxu rằaitkng nếzjgqu khéhhnfo giảhhnf bộnmfc, cólixo thểhrcx cho khiếzjgqn cho giávhmv trịurmd củnrsea dưyfolpdbuc thảhhnfo sẽmczthytbn cao nhưyfol vậjjpjy ba phầhytbn nữhytba, sẽmczt khôzjgqng làuxslm cho mìdbcinh thiệmikat hạjfbpi.

uxsln Lậjjpjp cũouoeng khôzjgqng cólixo mởyzln nắarmwp hộnmfcp ra, màuxsluxsl trựsppuc tiếzjgqp chuyểhrcxn toàuxsln bộnmfcvhmvi hộnmfcp tớpoufi trưyfolpoufc mặrgaqt đyhfzfacai phưyfolơktdpng.

Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz vẫprlzn mộnmfct mựsppuc âpdbum thầhytbm đyhfzhrcx ýrywz cửsrys đyhfznmfcng củnrsea Hàuxsln Lậjjpjp, thấxugty tìdbcinh cảhhnfnh nàuxsly cũouoeng khôzjgqng nólixoi thêhytbm lờxxaxi, sau khi nhậjjpjn lấxugty cávhmvi hộnmfcp quan sávhmvt mộnmfct chússxyt, rồuusvi khôzjgqng hoảhhnfng hốfacat khôzjgqng vộnmfci vàuxslng mởyzln nắarmwp.

"Ồrulg"

Đyzlnpdbui sau khi nhìdbcin rõekmauxslng vậjjpjt bêhytbn trong hộnmfcp, Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywzlixo chússxyt ngạjfbpc nhiêhytbn, nhưyfolng theo sau thầhytbn sắarmwc trởyzlnhytbn khôzjgqng thívhmvch thússxy.

"Lệmika huynh đyhfzurmdnh dùluodng Hoàuxslng linh chi nàuxsly đyhfzmczti bảhhnfo vậjjpjt củnrsea bảhhnfn lầhytbu sao? Đyzlnâpdbuy cũouoeng khôzjgqng phảhhnfi làuxsl vậjjpjt trâpdbun quýrywzdbci, trừvjzk phi làuxsl cựsppuc phẩpdbum đyhfzãyhfz ngoàuxsli hai ba trăzyyzm năzyyzm, nếzjgqu khôzjgqng căzyyzn bảhhnfn khôzjgqng đyhfzávhmvng tiềluodn gìdbci cảhhnf." Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz lạjfbpnh nhạjfbpt nólixoi.

uxsln Lậjjpjp hắarmwc hắarmwc cưyfolxxaxi lạjfbpnh vàuxsli tiếzjgqng, khôzjgqng cólixo giảhhnfi thívhmvch cũouoeng khôzjgqng cólixolixoi gìdbci, bảhhnfn thâpdbun tựsppu họmikac bộnmfc dạjfbpng vừvjzka rồuusvi củnrsea đyhfzfacai phưyfolơktdpng, rólixot cho mìdbcinh mộnmfct chéhhnfn tràuxsl thơktdpm, lấxugty làuxslm thívhmvch thússxy bắarmwt đyhfzhytbu uốfacang.

Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz sau khi thấxugty Hàuxsln Lậjjpjp cólixo cửsrys đyhfznmfcng giữhytb vữhytbng khôzjgqng e ngạjfbpi nàuxsly, bắarmwt đyhfzhytbu cólixo chússxyt hồuusv nghi. Hắarmwn tậjjpjp trung hếzjgqt tinh thầhytbn, lạjfbpi cússxyi đyhfzhytbu, bắarmwt đyhfzhytbu lầhytbn nữhytba xem xéhhnft tỉstex mỉstex linh thảhhnfo trong hộnmfcp.

"Ựmnkjc"


Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz xem đyhfzi xem lạjfbpi, đyhfznmfct nhiêhytbn nuốfacat ựsppuc mộnmfct cávhmvi, lậjjpjp tứsrysc kívhmvch đyhfznmfcng từvjzk trêhytbn ghếzjgq đyhfzsrysng lêhytbn, bao gồuusvm cảhhnf cầhytbm cávhmvi hộnmfcp tớpoufi chỗiwfl ávhmvnh sávhmvng sávhmvng nhấxugtt bêhytbn trong phòyfolng, xem xéhhnft tỉstex mỉstex lậjjpjt qua lộnmfcn lạjfbpi khôzjgqng ngừvjzkng, trong miệmikang còyfoln lẩpdbum bẩpdbum thìdbci thầhytbm: "Khôzjgqng thểhrcxuxslo, chẳktdpng lẽmczt thậjjpjt sựsppuuxsl đyhfzãyhfz ngoàuxsli ngàuxsln năzyyzm sao? Hay chỉstexuxsl thoạjfbpt nhìdbcin tưyfolơktdpng tựsppuuxsl thôzjgqi?"

uxsln Lậjjpjp thấxugty rõekma vẻmika mặrgaqt củnrsea đyhfzfacai phưyfolơktdpng, lạjfbpi nghe đyhfzưyfolpdbuc dạjfbpng lờxxaxi nólixoi nàuxsly, cuốfacai cùluodng yêhytbn lòyfolng. Lússxyc nàuxsly hắarmwn mớpoufi khẳktdpng đyhfzurmdnh, giávhmv trịurmd củnrsea linh thảhhnfo ngàuxsln năzyyzm so vớpoufi dựsppu liệmikau trưyfolpoufc đyhfzólixo phỏucwlng chừvjzkng chỉstex cao hơktdpn chứsrys khôzjgqng thấxugtp, xem ra lấxugty đyhfzưyfolpdbuc lôzjgqi châpdbuu kia tớpoufi tay rấxugtt cólixo hy vọmikang rồuusvi.

Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz sau khi kiểhrcxm tra mộnmfct hồuusvi, mớpoufi đyhfznmfct nhiêhytbn ýrywz thứsrysc đyhfzưyfolpdbuc sựsppu thấxugtt thốfaca củnrsea mìdbcinh, đyhfzhrcx cho đyhfzfacai phưyfolơktdpng thấxugty đyhfzưyfolpdbuc thựsppuc hưyfol khôzjgqng ívhmvt.

lixo đyhfziềluodu, lússxyc nàuxsly hắarmwn cũouoeng bấxugtt chấxugtp nhữhytbng cávhmvi nàuxsly rồuusvi, vậjjpjt trưyfolpoufc mắarmwt sớpoufm đyhfzãyhfz đyhfzem tâpdbum thầhytbn củnrsea hắarmwn tấxugtt cảhhnf đyhfzluodu hấxugtp dẫprlzn rồuusvi, chỉstex cầhytbn vậjjpjt ấxugty thựsppuc làuxsl loạjfbpi cựsppuc phẩpdbum ngàuxsln năzyyzm nhưyfol hắarmwn tưyfolyzlnng tưyfolpdbung, vậjjpjy hắarmwn chívhmvnh làuxsllixo tốfacan bao nhiêhytbu chi phívhmv nữhytba cũouoeng phảhhnfi đyhfzem linh thảhhnfo ngàuxsln năzyyzm lưyfolu lạjfbpi Vạjfbpn bảhhnfo lâpdbuu, đyhfziềluodu nàuxsly sẽmczt đyhfzem đyhfzếzjgqn cho hắarmwn vàuxsl Vạjfbpn bảhhnfo lâpdbuu mốfacai lợpdbui bấxugtt tậjjpjn.

Nhưyfolng hôzjgqm nay duy nhấxugtt hơktdpi làuxslm khólixo hắarmwn chívhmvnh làuxsl, linh thảhhnfo ngàuxsln năzyyzm nàuxsly hắarmwn cũouoeng chỉstexuxsl nghe tiếzjgqng, nhưyfolng chưyfola bao giờxxax gặrgaqp qua vậjjpjt thậjjpjt, thậjjpjt sựsppu khôzjgqng cávhmvch nàuxslo tuyệmikat đyhfzfacai khẳktdpng đyhfzurmdnh chắarmwc chắarmwn niêhytbn đyhfzjfbpi chívhmvnh xávhmvc củnrsea vậjjpjt bêhytbn trong. Cólixo đyhfziềluodu cho dùluod Hoàuxslng tinh chi trưyfolpoufc mắarmwt khôzjgqng phảhhnfi thựsppuc làuxsl linh dưyfolpdbuc cólixo ngoàuxsli ngàuxsln năzyyzm, nhưyfolng hỏucwla hầhytbu cũouoeng tuyệmikat đyhfzfacai cólixo ngoàuxsli bảhhnfy távhmvm trăzyyzm năzyyzm, đyhfzólixoouoeng làuxsl vậjjpjt trâpdbun quýrywz vạjfbpn phầhytbn, đyhfziểhrcxm nàuxsly ngưyfolpdbuc lạjfbpi hắarmwn cólixo thểhrcx khẳktdpng đyhfzurmdnh.

"Ngưyfolxxaxi đyhfzâpdbuu!"

Sau khi kiểhrcxm tra nửsrysa ngàuxsly, Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywzouoeng hôzjgq mộnmfct tiếzjgqng, gọmikai mộnmfct gãyhfz sai vặrgaqt từvjzkyfolpoufi lầhytbu lêhytbn.

yzlni mờxxaxi Đyzlninh lãyhfzo tớpoufi, hãyhfzy nólixoi nơktdpi nàuxsly cólixo kiệmikan trâpdbun phẩpdbum cầhytbn lãyhfzo nhâpdbun gia hắarmwn xem xéhhnft mộnmfct chússxyt." Hắarmwn trịurmdnh trọmikang ra lệmikanh.

Sau đyhfzólixo thừvjzka dịurmdp thờxxaxi gian trốfacang nàuxsly, Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywzluodng Hàuxsln Lậjjpjp bắarmwt đyhfzhytbu távhmvn gẫprlzu hếzjgqt sứsrysc ăzyyzn ýrywz, nhưyfolng cũouoeng trávhmvnh màuxsl khôzjgqng nólixoi việmikac thảhhnfo dưyfolpdbuc, tựsppua hồuusv trong lússxyc nhấxugtt thờxxaxi, vậjjpjt trong hộnmfcp đyhfzluodu đyhfzãyhfz bịurmd hai ngưyfolxxaxi hắarmwn quêhytbn mấxugtt trong đyhfzhytbu.

Nhưyfolng thờxxaxi gian khôzjgqng lâpdbuu, mộnmfct lãyhfzo giàuxsllixoc xávhmvm trắarmwng đyhfzưyfolpdbuc gãyhfz sai vặrgaqt dẫprlzn tớpoufi, cũouoeng lêhytbn lầhytbu chậjjpjm chạjfbpp.

Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz vừvjzka thấxugty, bậjjpjt ngưyfolxxaxi cung kívhmvnh tiếzjgqn lêhytbn nghêhytbnh đyhfzólixon, cũouoeng đyhfzem chỗiwfl ngồuusvi nhưyfolxxaxng cho lãyhfzo nàuxsly, màuxsl hắarmwn thìdbci đyhfzsrysng ởyzln mộnmfct bêhytbn, xem ra vịurmd Đyzlninh lãyhfzo nàuxsly thựsppuc sựsppuuxsl đyhfzsrysc cao vọmikang trọmikang.

lixo đyhfziềluodu Hàuxsln Lậjjpjp cũouoeng đyhfzãyhfz nhìdbcin ra, vịurmduxsly vàuxsl Đyzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz giốfacang nhau, cũouoeng làuxsl mộnmfct lãyhfzo giàuxsldbcinh thưyfolxxaxng, tuyệmikat khôzjgqng cólixo chússxyt khívhmv tứsrysc củnrsea tu tiêhytbn giảhhnf.

yzlniềluodn chưyfolyzlnng quỹrywz, ngưyfolơktdpi gọmikai lãyhfzo giàuxsl sắarmwp xuốfacang lỗiwfl nhưyfol ta tớpoufi, chẳktdpng lẽmcztyfoln cólixo vậjjpjt gìdbci, cólixo thểhrcx khiếzjgqn cho ngưyfolơktdpi cũouoeng khôzjgqng cávhmvch nàuxslo đyhfzávhmvnh giávhmv phâpdbun biệmikat sao?"yhfzo giàuxslktdpi cússxyi ngưyfolxxaxi thởyzln hổmcztn hểhrcxn mấxugty hơktdpi, mớpoufi lậjjpjp cậjjpjp cao ngạjfbpo nólixoi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.