Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 162 : Vạn Bảo lâu

    trước sau   
Phưipzbpuznng thịopaw củpuzna Hoàcuzvng phong cốjjvzc thoạgszlt nhìawdbn rấncozt giốjjvzng Thanh Ngưipzbu trấncozn quêuljqipzbơnareng củpuzna Hàcuzvn Lậuzzkp, cảpkhz khu cũqbjing chỉernxbzkp mộrylat con đgmgqưipzbpuznng màcuzv thôuihmi, đgmgqưipzbpuznng phốjjvz theo hưipzbkmfsng Nam Bắzluac, đgmgqoạgszln phíyudaa nam cóbzkppukfy mấncozy chụkmfsc căiqyhn nhàcuzv lớkmfsn nhỏrvps, nhữozyvng côuihmng trìawdbnh nàcuzvy hoặrpwxc cao hoặrpwxc thấncozp, cóbzkp khi làcuzv nhàcuzv lầmngmu, cóbzkp khi chỉernxcuzviqyhn nhàcuzv nhỏrvpscuzv thôuihmi, thậuzzkt làcuzv nhấncozp nhôuihm khôuihmng đgmgqmnlxu.

Đruuxâpukfy đgmgqmnlxu làcuzv sảpkhzn nghiệgifwp củpuzna Hoàcuzvng phong cốjjvzc, nhưipzbng chỉernxbzkp chưipzba tớkmfsi mộrylat nửhcqda làcuzvnvjrn do đgmgqgifw tửhcqd Hoàcuzvng phong cốjjvzc tựxnopawdbnh trôuihmng nom, hơnaren phâpukfn nửhcqda kia thìawdb cho cácbpxc gia tộrylac tu tiêuljqn vàcuzvcbpxn tu thuêuljq buôuihmn bácbpxn hàcuzvng năiqyhm ởbcak đgmgqâpukfy. Trong đgmgqóbzkp đgmgqgszli bộryla phậuzzkn đgmgqmnlxu làcuzv cửhcqda hàcuzvng mua bácbpxn nguyêuljqn liệgifwu, phùuihm lụkmfsc, cùuihmng vớkmfsi phácbpxp khíyuda, cũqbjing cóbzkp mộrylat gian Ngũqbjicuzvnh thưipzb đgmgqiếcuzvm chuyêuljqn môuihmn bácbpxn phácbpxp quyếcuzvt sơnare cấncozp, vớkmfsi hai gian tửhcqdu lầmngmu vàcuzv khácbpxch sạgszln làcuzvm nơnarei mọtnfci ngưipzbpuzni ăiqyhn uốjjvzng sinh hoạgszlt hàcuzvng ngàcuzvy.

Cảpkhz khu chợlwqt ngoạgszli trừrogo mộrylat sốjjvz íyudat chấncozp sựxnop đgmgqgifw tửhcqd cấncozp thấncozp nàcuzvy ra, cònvjrn cóbzkp mộrylat sốjjvzipzblwqtng cao thủpuzn Trúlamnc cơnare kỳnhfp nhấncozt đgmgqopawnh trúlamn quanh năiqyhm ởbcak đgmgqâpukfy, đgmgqbflp duy trìawdb trậuzzkt tựxnop củpuzna phốjjvz phưipzbpuznng nàcuzvy, phònvjrng ngừrogoa cóbzkp ngưipzbpuzni làcuzvm loạgszln.

cuzv cuốjjvzi con đgmgqưipzbpuznng phíyudaa bắzluac, thìawdb lạgszli trốjjvzng trơnaren, làcuzv đgmgqrpwxc biệgifwt đgmgqbflp lạgszli cho ngưipzbpuzni tu tiêuljqn tạgszlm thờpuzni bàcuzvy hàcuzvng bácbpxn. Chỉernx cầmngmn giao cho đgmgqgifw tửhcqd Hoàcuzvng phong cốjjvzc quảpkhzn lýdeibnarei nàcuzvy mộrylat khốjjvzi linh thạgszlch cấncozp thấncozp, ngưipzbpuzni ngoàcuzvi đgmgqãiirpbzkp thểbflpcuzvy hàcuzvng bácbpxn tạgszli chỗxzpn trốjjvzng hai bêuljqn cảpkhz ngàcuzvy màcuzv khôuihmng chịopawu bấncozt cứnauu quấncozy nhiễtccau gìawdb, thậuzzkm chíyuda trong lúlamnc bácbpxn hàcuzvng cònvjrn cóbzkp thểbflp đgmgqưipzblwqtc sựxnop bảpkhzo vệgifw củpuzna nhữozyvng đgmgqgifw tửhcqdcuzvy, khôuihmng cầmngmn sợlwqtbzkp kẻzomm thùuihm nhâpukfn cơnare hộrylai trảpkhz thùuihm.

bzkp nhữozyvng biệgifwn phácbpxp nàcuzvy hỗxzpn trợlwqt ngưipzbpuzni tu tiêuljqn bêuljqn ngoàcuzvi tớkmfsi đgmgqâpukfy buôuihmn bácbpxn, hơnaren nữozyva hoàcuzvn cảpkhznh phốjjvzcbpx đgmgqrpwxc thùuihm, đgmgqiềmnlxu nàcuzvy làcuzvm cho khu buôuihmn bácbpxn củpuzna Hoàcuzvng phong cốjjvzc quanh năiqyhm thịopawnh vưipzblwqtng, hơnaren nữozyva cóbzkp mộrylat íyudat vậuzzkt quýdeib hiếcuzvm từrogo trong khu chợlwqt thỉernxnh thoảpkhzng truyềmnlxn ra, đgmgqiềmnlxu nàcuzvy đgmgqãiirp hấncozp dẫyoein càcuzvng nhiềmnlxu ngưipzbpuzni tu tiêuljqn tớkmfsi đgmgqâpukfy vơnarerlfmt bảpkhzo vậuzzkt.

Bấncozt quácbpx, Hàcuzvn Lậuzzkp vìawdb trácbpxnh bịopaw nghi ngờpuzn, cũqbjing khôuihmng phảpkhzi từrogo cửhcqda khẩrpzxu phíyudaa Nam thuậuzzkn lợlwqti nhấncozt tiếcuzvn vàcuzvo nơnarei đgmgqâpukfy, màcuzvcuzv sau khi vònvjrng mộrylat vònvjrng lớkmfsn, từrogo mặrpwxt phíyudaa Bắzluac mớkmfsi tiếcuzvn vàcuzvo bêuljqn trong, hơnaren nữozyva trưipzbkmfsc khi bưipzbkmfsc vàcuzvo cửhcqda khẩrpzxu, hắzluan lạgszli thêuljqm vàcuzvo trêuljqn đgmgqmngmu mộrylat cácbpxi nóbzkpn lácbpxcuzvu xanh che giấncozu khuôuihmn mặrpwxt, đgmgqbflp phònvjrng ngừrogoa nơnarei nàcuzvy cònvjrn cóbzkp ngưipzbpuzni nhậuzzkn biếcuzvt mìawdbnh.


lamnc nàcuzvy đgmgqãiirpcuzv thờpuzni khắzluac xếcuzv chiềmnlxu, trêuljqn đgmgqưipzbpuznng củpuzna phưipzbpuznng thịopaw nhìawdbn lạgszli tựxnopa hồzluaqbjing lácbpxc đgmgqácbpxc khôuihmng cóbzkp bao nhiêuljqu ngưipzbpuzni. Bấncozt quácbpx, đgmgqâpukfy cũqbjing làcuzv mộrylat việgifwc rấncozt bìawdbnh thưipzbpuznng, dùuihm sao khu buôuihmn bácbpxn nàcuzvy cũqbjing khôuihmng phảpkhzi làcuzvnarei nácbpxo nhiệgifwt đgmgqpuzni thưipzbpuznng, nácbpxo nhiệgifwt cảpkhz ngàcuzvy rộrylan ràcuzvng nhộrylan nhịopawp khôuihmng ngừrogong, đgmgqãiirpbzkp thểbflp tớkmfsi đgmgqâpukfy đgmgqmnlxu làcuzv ngưipzbpuzni tu tiêuljqn trong mộrylat vạgszln tuyểbflpn mộrylat! Cóbzkp thểbflpbzkp nhiềmnlxu ngưipzbpuzni nhưipzb vậuzzky đgmgqãiirp xem nhưipzb rấncozt khôuihmng tệgifw rồzluai.

cuzvn Lậuzzkp nghĩneao thôuihmng suốjjvzt đgmgqiểbflpm ấncozy tựxnop giễtccau mìawdbnh mộrylat chúlamnt, rồzluai hưipzbkmfsng chỗxzpncbpxn hàcuzvng nhỏrvpsbcak hai bêuljqn đgmgqưipzbpuznng đgmgqi tớkmfsi, hắzluan quyếcuzvt đgmgqopawnh trưipzbkmfsc tiêuljqn xem trêuljqn nhữozyvng sạgszlp hàcuzvng nhỏrvpscuzvy mộrylat chúlamnt xem cóbzkpawdb đgmgqácbpxng chúlamn ýdeib hay khôuihmng, sau đgmgqóbzkp sẽnvjr lạgszli tớkmfsi nhữozyvng cửhcqda hàcuzvng lớkmfsn.

Sau khi xem xérlfmt mộrylat vònvjrng, Hàcuzvn Lậuzzkp trong lònvjrng cóbzkp chúlamnt thấncozt vọtnfcng. Nhữozyvng móbzkpn đgmgqzlua trêuljqn nhữozyvng sạgszlp hàcuzvng nhỏrvpscuzvy, ngoạgszli trừrogo ba, bốjjvzn kiệgifwn miễtccan cưipzblrsmng cònvjrn xứnauung làcuzvbzkpiqyhng lựxnopc ra, nhữozyvng phácbpxp khíyuda phùuihm lụkmfsc khácbpxc, căiqyhn bảpkhzn làcuzv đgmgqjjvzi vớkmfsi hắzluan khôuihmng cóbzkpcbpxc dụkmfsng, mua cũqbjing chỉernxiirpng phíyuda linh thạgszlch màcuzv thôuihmi, rồzluai khôuihmng hềmnlxiirpng phíyuda thờpuzni gian nữozyva, xoay ngưipzbpuzni trựxnopc tiếcuzvp chạgszly vềmnlx phíyudaa nhữozyvng cửhcqda hàcuzvng lớkmfsn kia.

"Thấncozt xảpkhzo cácbpxc"

"Dẫyoein phong trai"

"Thiêuljqn côuihmng lâpukfu"

cuzvn Lậuzzkp lầmngmn nàcuzvy cũqbjing khôuihmng tùuihmy ýdeib lỗxzpniirpng tìawdbm cửhcqda hàcuzvng đgmgqbflp đgmgqi vàcuzvo, màcuzvcuzv đgmgqi chầmngmm chậuzzkm dọtnfcc theo con phốjjvz, sau khi lưipzbu tâpukfm nhớkmfs kỹmokiuljqn vàcuzv quy môuihm, kíyudach thưipzbkmfsc củpuzna nhữozyvng cửhcqda hàcuzvng nàcuzvy, mớkmfsi chọtnfcn mộrylat căiqyhn nhàcuzv lầmngmu thoạgszlt nhìawdbn khíyuda thếcuzv lớkmfsn nhấncozt hơnaren nữozyva thưipzbpuznng xuyêuljqn cóbzkp tu tiêuljqn giảpkhz khácbpxc ra vàcuzvo - Vạgszln Bảpkhzo lâpukfu, rồzluai tiếcuzvn vàcuzvo.

Chỉernx cầmngmn nghe têuljqn cửhcqda hàcuzvng nàcuzvy, đgmgqãiirp biếcuzvt chủpuzn nhâpukfn củpuzna cửhcqda hàcuzvng đgmgqjjvzi vớkmfsi hàcuzvng hóbzkpa củpuzna mìawdbnh rấncozt cóbzkp tựxnop tin, màcuzvcuzvn Lậuzzkp cũqbjing hy vọtnfcng vậuzzkt phẩrpzxm quýdeib giácbpxnarei nàcuzvy thựxnopc sẽnvjrbzkp chúlamnt khóbzkp gặrpwxp, sẽnvjr khôuihmng phảpkhzi đgmgqbflp cho hắzluan tay khôuihmng màcuzv vềmnlx.

Vừrogoa vàcuzvo bêuljqn trong, Hàcuzvn Lậuzzkp đgmgqãiirp nao nao.

Đruuxgszli sảpkhznh sácbpxng ngờpuzni cóbzkp thểbflp dung nạgszlp hơnaren mấncozy chụkmfsc ngưipzbpuzni vẫyoein khôuihmng cóbzkp cảpkhzm giácbpxc đgmgqôuihmng đgmgqúlamnc, dùuihmng gỗxzpn hồzluang đgmgqzluang cóbzkp tiếcuzvng quýdeib giácbpx kiếcuzvn tạgszlo mộrylat dãiirpy quầmngmy hàcuzvng rấncozt dàcuzvi, cùuihmng vớkmfsi bảpkhzy tácbpxm têuljqn ngưipzbpuzni hầmngmu mặrpwxc quầmngmn ácbpxo xanh thốjjvzng nhấncozt, toàcuzvn bộryla đgmgqiềmnlxu nàcuzvy cũqbjing làcuzvm cho ngưipzbpuzni ta tuyệgifwt đgmgqjjvzi cóbzkp mộrylat loạgszli cảpkhzm giácbpxc sứnauuc érlfmp chấncozn đgmgqrylang.

cuzvbcakuljqn trong sảpkhznh cóbzkp hai têuljqn ngưipzbpuzni hầmngmu ácbpxo xanh, đgmgqang chia nhau giảpkhzng giảpkhzi gìawdb đgmgqóbzkp cho mấncozy vịopaw khácbpxch nhìawdbn bộryla dạgszlng nhưipzb ngưipzbpuzni tu tiêuljqn.

fuoouljqn trong quầmngmy thìawdbcuzvy biệgifwn rấncozt nhiềmnlxu vậuzzkt phẩrpzxm đgmgqpuzn loạgszli, từrogo trêuljqn kiểbflpu cácbpxch màcuzv nhìawdbn chắzluac hẳavzdn cũqbjing làcuzv mộrylat sốjjvzbzkpn đgmgqzluaawdb đgmgqóbzkpcuzv ngưipzbpuzni tu tiêuljqn mớkmfsi cóbzkp thểbflpuihmng đgmgqưipzblwqtc, từrogocbpxc loạgszli nguyêuljqn liệgifwu cấncozp thấncozp nhấncozt đgmgqếcuzvn phùuihm lụkmfsc phácbpxp khíyuda thưipzbpuznng dùuihmng nhấncozt cầmngmn cóbzkp tấncozt cảpkhz đgmgqmnlxu cóbzkp.

cuzvn Lậuzzkp mỉernxm cưipzbpuzni, xem ra hắzluan cũqbjing đgmgqãiirpawdbm đgmgqưipzblwqtc đgmgqúlamnng chỗxzpn.


Đruuxúlamnng lúlamnc đgmgqóbzkp, mộrylat ngưipzbpuzni mặrpwxc quầmngmn ácbpxo dácbpxng vẻzomm ngưipzbpuzni hầmngmu tiếcuzvn lêuljqn nghêuljqnh đgmgqóbzkpn, trêuljqn mặrpwxt tưipzbơnarei cưipzbpuzni nóbzkpi: "Khácbpxch quan nàcuzvy muốjjvzn xem gìawdb vậuzzky, cóbzkp cầmngmn tiểbflpu nhâpukfn giớkmfsi thiệgifwu giúlamnp mộrylat chúlamnt hay khôuihmng! Móbzkpn gìawdb củpuzna bảpkhzn đgmgqiếcuzvm tuyệgifwt đgmgqjjvzi sẽnvjrcuzvm toàcuzvn bộryla khácbpxch nhâpukfn hàcuzvi lònvjrng màcuzv vềmnlx!"

"Ta muốjjvzn xem mộrylat vàcuzvi phácbpxp khíyudacuzv phùuihm lụkmfsc, cóbzkp đgmgqiềmnlxu ta chỉernx cầmngmn đgmgqzlua tốjjvzt nhấncozt, nhữozyvng đgmgqzlua thứnauu phẩrpzxm nàcuzvy thìawdb chớkmfsuljqn lấncozy ra cho ta xem nữozyva!"cuzvn Lậuzzkp sửhcqda nóbzkpn lácbpx thảpkhzn nhiêuljqn buôuihmng lờpuzni.

Ngưipzbpuzni hầmngmu ácbpxo xanh nghe thấncozy lờpuzni ấncozy hơnarei cóbzkp chúlamnt nao nao, nhưipzbng cẩrpzxn thậuzzkn đgmgqácbpxnh giácbpx khíyuda thếcuzv củpuzna Hàcuzvn Lậuzzkp, sau khi xácbpxc đgmgqopawnh đgmgqjjvzi phưipzbơnareng khôuihmng phảpkhzi đgmgqang nóbzkpi đgmgqùuihma, trêuljqn mặrpwxt vẻzommipzbơnarei cưipzbpuzni lạgszli càcuzvng hiệgifwn rõgifwnaren nữozyva, hắzluan biếcuzvt chắzluac làcuzv đgmgqãiirp gặrpwxp đgmgqưipzblwqtc khácbpxch hàcuzvng lớkmfsn, bởbcaki vậuzzky vộrylai vàcuzvng đgmgqưipzba Hàcuzvn Lậuzzkp tiếcuzvn vàcuzvo bêuljqn trong phònvjrng, cũqbjing tựxnopawdbnh dẫyoein lêuljqn phònvjrng khácbpxch quýdeib trêuljqn lầmngmu hai.

cuzvi biệgifwn trêuljqn lầmngmu lạgszli khácbpxc vớkmfsi đgmgqgszli sảpkhznh bêuljqn dưipzbkmfsi, chẳavzdng nhữozyvng diệgifwn tíyudach nhỏrvps đgmgqi rấncozt nhiềmnlxu, nhưipzbng lạgszli bàcuzvy thêuljqm mộrylat íyudat bàcuzvn ghếcuzv cổuwjn, bốjjvz tríyuda thanh nhãiirp khoácbpxng đgmgqgszlt, ấncozm cúlamnng an nhàcuzvn. Khiếcuzvn cho ngưipzbpuzni ngạgszlc nhiêuljqn chíyudanh làcuzv trong góbzkpc phònvjrng cònvjrn cóbzkp mộrylat cácbpxi lưipzbipzbơnareng quýdeib, bêuljqn trong lưipzb đgmgqang cóbzkp mộrylat bóbzkpipzbơnareng đgmgqang chácbpxy chậuzzkm, làcuzvm cho bêuljqn trong phònvjrng tràcuzvn ngậuzzkp mùuihmi đgmgqàcuzvn hưipzbơnareng thơnarem nhàcuzvn nhạgszlt.

Mộrylat ngưipzbpuzni đgmgqàcuzvn ôuihmng trung niêuljqn thanh cao nho nhãiirp, đgmgqang cầmngmm trong tay mộrylat quyểbflpn cổuwjn thưipzb, đgmgqnauung ởbcak trong phònvjrng đgmgqtnfcc văiqyhng vẳavzdng, nhìawdbn qua khôuihmng cóbzkp chúlamnt phácbpxp lựxnopc nàcuzvo, hoàcuzvn toàcuzvn làcuzv mộrylat ngưipzbpuzni bìawdbnh thưipzbpuznng màcuzv thôuihmi.

cuzvn Lậuzzkp cóbzkp chúlamnt tứnauuc cưipzbpuzni, nơnarei nàcuzvy khôuihmng giốjjvzng đgmgqopawa đgmgqiểbflpm buôuihmn bácbpxn chúlamnt nàcuzvo, ngưipzblwqtc lạgszli giốjjvzng hệgifwt nhưipzb phònvjrng ởbcak nhàcuzv phúlamn hộryla.

Ngưipzbpuzni đgmgqtnfcc sácbpxch nhìawdbn thấncozy Hàcuzvn Lậuzzkp lêuljqn tớkmfsi nơnarei, khôuihmng hoảpkhzng hốjjvzt khôuihmng vộrylai vàcuzvng đgmgqem sácbpxch gậuzzkp lạgszli, màcuzv ngưipzbpuzni hầmngmu đgmgqi cùuihmng Hàcuzvn Lậuzzkp thìawdbipzbkmfsc nhanh tiếcuzvn lêuljqn, ghérlfm tai nóbzkpi nhỏrvps mấncozy câpukfu.

Ngưipzbpuzni đgmgqàcuzvn ôuihmng trung niêuljqn sau khi nghe xong, liềmnlxn chắzluap tay nghêuljqnh đgmgqóbzkpn, mặrpwxt mỉernxm cưipzbpuzni nóbzkpi:

"Tạgszli hạgszl Vạgszln Bảpkhzo cácbpxc Chưipzbbcakng quỹmoki Đruuxiềmnlxn Bặrpwxc Ly, khôuihmng biếcuzvt cácbpxc hạgszl nhưipzbipzbng hôuihm thếcuzvcuzvo!"

"Lệgifw Phi Vũqbji"cuzvn Lậuzzkp khôuihmng chúlamnt khácbpxch khíyuda lấncozy têuljqn củpuzna bạgszln tốjjvzt mưipzblwqtn dùuihmng mộrylat chúlamnt.

"Làcuzv Lệgifw huynh sao, huynh đgmgqàcuzvi mờpuzni ngồzluai!"

ruuxi, pha bìawdbnh Bíyudach Vâpukfn tràcuzv thưipzblwqtng hạgszlng tớkmfsi đgmgqâpukfy!" Ngưipzbpuzni trung niêuljqn dẫyoein Hàcuzvn Lậuzzkp ngồzluai xuốjjvzng, sau đgmgqóbzkpipzbkmfsng gãiirp sai vặrpwxt dặrpwxn dònvjr.

"Lệgifw huynh làcuzv lầmngmn đgmgqmngmu tiêuljqn tớkmfsi bảpkhzn lầmngmu sao!" Ngưipzbpuzni trung niêuljqn sau khi đgmgqlwqti Hàcuzvn Lậuzzkp ngồzluai yêuljqn ổuwjnn, bắzluat đgmgqmngmu hỏrvpsi khácbpxch khíyuda.


"Hắzluac hắzluac! Nhãiirpn lựxnopc củpuzna Đruuxiềmnlxn chưipzbbcakng quỹmoki thậuzzkt sựxnopcuzv tinh tưipzbpuznng, ta đgmgqíyudach thậuzzkt làcuzv lầmngmn đgmgqmngmu tiêuljqn tớkmfsi quýdeib lầmngmu"cuzvn Lậuzzkp cốjjvz ýdeib cảpkhzi biếcuzvn giọtnfcng nóbzkpi, khiếcuzvn ngưipzbpuzni nghe thấncozy tựxnopa hồzluacuzv mộrylat hácbpxn tửhcqd giọtnfcng nóbzkpi ồzluam ồzluam.

"Cóbzkp phảpkhzi lầmngmn đgmgqmngmu tiêuljqn tớkmfsi bảpkhzn lầmngmu hay khôuihmng cũqbjing khôuihmng sao! Chỉernx cầmngmn cácbpxc hạgszl chịopawu tớkmfsi nơnarei nàcuzvy, đgmgqiềmnlxu nàcuzvy đgmgqãiirpcuzv vinh dựxnop đgmgqjjvzi vớkmfsi Vạgszln Bảpkhzo lâpukfu chúlamnng ta, bảpkhzn lầmngmu nhấncozt đgmgqopawnh sẽnvjrcuzvm huynh đgmgqàcuzvi hàcuzvi lònvjrng!" Đruuxiềmnlxn chưipzbbcakng quỹmokibzkpi rấncozt tựxnop tin.

"Cóbzkp thểbflp tạgszli mộrylat nhàcuzvawdbm đgmgqưipzblwqtc móbzkpn đgmgqzlua cầmngmn thiếcuzvt, tạgszli hạgszlqbjing khôuihmng muốjjvzn tựxnopawdbm phiềmnlxn toácbpxi đgmgqi nhiềmnlxu hơnaren hai nhàcuzv! Hy vọtnfcng móbzkpn đgmgqzlua củpuzna quýdeib lầmngmu thựxnopc sựxnop khôuihmng tệgifw"cuzvn Lậuzzkp nóbzkpi cóbzkp vẻzomm nửhcqda tin nửhcqda ngờpuzn.

"Ha ha! Đruuxiểbflpm ấncozy xin Lệgifw huynh cứnauuuljqn tâpukfm, danh tiếcuzvng củpuzna bảpkhzn lầmngmu trêuljqn con đgmgqưipzbpuznng nàcuzvy tuyệgifwt đgmgqjjvzi chíyudanh làcuzv sốjjvz mộrylat sốjjvz hai, nếcuzvu nhưipzb bảpkhzn đgmgqiếcuzvm cũqbjing khôuihmng thểbflpcuzvm cho huynh đgmgqàcuzvi hàcuzvi lònvjrng, nhưipzb vậuzzky cửhcqda hàcuzvng khácbpxc thìawdbcuzvng khôuihmng cầmngmn đgmgqi xem nữozyva!" Vịopaw chưipzbbcakng quỹmokicuzvy nóbzkpi khôuihmng nhanh khôuihmng chậuzzkm, bộryla dạgszlng cóbzkp vẻzomm đgmgqãiirp đgmgqopawnh liệgifwu trưipzbkmfsc.

lamnc nàcuzvy, cóbzkp mộrylat ngưipzbpuzni mặrpwxc trang phụkmfsc tỳnhfp nữozyvipzbng mộrylat ấncozm tràcuzvcuzv mấncozy cácbpxi chérlfmn uốjjvzng tràcuzv đgmgqi lêuljqn lầmngmu. Cònvjrn chưipzba đgmgqlwqti tớkmfsi gầmngmn hai ngưipzbpuzni, mộrylat mùuihmi hưipzbơnareng tràcuzv thanh nhãiirp đgmgqãiirp lan khắzluap phònvjrng.

ruuxâpukfy làcuzv tràcuzv thơnarem bảpkhzn lầmngmu đgmgqrpwxc chếcuzv, đgmgqopawa phưipzbơnareng khácbpxc cũqbjing khôuihmng dễtccacuzvng thấncozy đgmgqưipzblwqtc, chẳavzdng nhữozyvng mớkmfsi ngửhcqdi mùuihmi thơnarem ngácbpxt vôuihmuihmng, màcuzvuihmng dụkmfsng cònvjrn cóbzkp thểbflp khiếcuzvn cho ngưipzbpuzni uốjjvzng sảpkhzng khoácbpxi tinh thầmngmn gấncozp trăiqyhm lầmngmn, Lệgifw huynh cóbzkp thểbflp thưipzbbcakng thứnauuc trưipzbkmfsc mộrylat chúlamnt" Đruuxiềmnlxn chưipzbbcakng quỹmoki đgmgqlwqti sau khi tỳnhfp nữozyv đgmgqem dụkmfsng cụkmfs uốjjvzng tràcuzv dọtnfcn xong đgmgqãiirp xuốjjvzng lầmngmu, trưipzbkmfsc hếcuzvt khẽnvjr nhếcuzvch mérlfmp tựxnop đgmgqzluac, mỉernxm cưipzbpuzni nóbzkpi.

cuzvn Lậuzzkp nhìawdbn tràcuzv thơnarem trưipzbkmfsc mắzluat mộrylat chúlamnt, khẽnvjr lắzluac đgmgqmngmu, nóbzkpi hơnarei cóbzkp chúlamnt khôuihmng kiêuljqn nhẫyoein:

ruuxiềmnlxn chưipzbbcakng quỹmoki, tràcuzvbzkp thểbflp từrogo từrogo rồzluai uốjjvzng, cònvjrn bâpukfy giờpuzncuzvm việgifwc chíyudanh đgmgqi!"

"Khôuihmng nghĩneao tớkmfsi huynh đgmgqàcuzvi cònvjrn làcuzv mộrylat ngưipzbpuzni nóbzkpng vộrylai! Đruuxưipzblwqtc thôuihmi, xin chờpuzn mộrylat lácbpxt, tạgszli hạgszl đgmgqi mộrylat chúlamnt sẽnvjr quay lạgszli!" Đruuxiềmnlxn chưipzbbcakng quỹmoki đgmgqnauung dậuzzky mang theo tiếcuzvc nuốjjvzi, hưipzbkmfsng vềmnlxcuzvn Lậuzzkp chắzluap tay, rồzluai đgmgqbflp lạgszli hắzluan mộrylat mìawdbnh trưipzbkmfsc tiêuljqn đgmgqi xuốjjvzng lầmngmu.

Ưhlygkmfsc chừrogong sau khoảpkhzng mộrylat chérlfmn tràcuzv nhỏrvps, Đruuxiềmnlxn chưipzbbcakng quỹmoki lạgszli xuấncozt hiệgifwn trưipzbkmfsc mặrpwxt Hàcuzvn Lậuzzkp lầmngmn nữozyva, chỉernxcuzv trong lònvjrng hắzluan nhiềmnlxu hơnaren mấncozy cácbpxi hộrylap gấncozm lớkmfsn nhỏrvps khôuihmng khôuihmng đgmgqzluang nhấncozt.

"Nghe gãiirp sai vặrpwxt bêuljqn dưipzbkmfsi nóbzkpi, Lệgifw huynh muốjjvzn phácbpxp khíyudacuzv phùuihm lụkmfsc tốjjvzt nhấncozt, cho nêuljqn tạgszli hạgszl đgmgqrpwxc biệgifwt đgmgqi xuốjjvzng tàcuzvng thấncozt bêuljqn dưipzbkmfsi, đgmgqem vàcuzvi móbzkpn bảpkhzo vậuzzkt trâpukfn quýdeibpukfu năiqyhm, cầmngmm tớkmfsi cho huynh đgmgqàcuzvi xem thửhcqd, hy vọtnfcng cóbzkp thểbflp lọtnfct vàcuzvo mắzluat thầmngmn củpuzna Lệgifw huynh!" Đruuxiềmnlxn chưipzbbcakng quỹmoki vỗxzpn vỗxzpn mấncozy cácbpxi hộrylap gấncozm, cưipzbpuzni hìawdbawdbbzkpi.

cuzvn Lậuzzkp vừrogoa nghe xong mắzluat sácbpxng ngờpuzni, lònvjrng hiếcuzvu kỳnhfp vớkmfsi nhữozyvng móbzkpn bêuljqn trong nhữozyvng hộrylap gấncozm nàcuzvy nổuwjni lêuljqn, khôuihmng biếcuzvt cóbzkp thểbflp đgmgqưipzblwqtc đgmgqjjvzi phưipzbơnareng gọtnfci làcuzv bảpkhzo vậuzzkt rốjjvzt cuộrylac sẽnvjrcuzvcbpxi gìawdb vậuzzkt gìawdb hiếcuzvm cóbzkp, cóbzkp khảpkhziqyhng ởbcak trêuljqn kỳnhfp vọtnfcng củpuzna hắzluan hay khôuihmng.

Đruuxiềmnlxn chưipzbbcakng quỹmoki đgmgqãiirp đgmgqem mấncozy cácbpxi hộrylap gấncozm nhấncozt nhấncozt bàcuzvy lêuljqn trêuljqn bàcuzvn, cũqbjing lầmngmn lưipzblwqtt mởbcak ra đgmgqbflp cho hắzluan tiếcuzvn lêuljqn quan sácbpxt. Nhưipzbng Hàcuzvn Lậuzzkp phácbpxt giácbpxc đgmgqưipzblwqtc, theo sựxnop mởbcak ra củpuzna hộrylap gấncozm, khôuihmng biếcuzvt từrogo đgmgqâpukfu toácbpxt ra hai luồzluang phácbpxp lựxnopc tuyệgifwt đgmgqjjvzi ácbpxp trêuljqn linh hồzluan hắzluan, síyudat sao khóbzkpa chặrpwxt nhấncozt cửhcqd nhấncozt đgmgqrylang củpuzna hắzluan.

cuzvn Lậuzzkp đgmgqmngmu tiêuljqn làcuzv cảpkhz kinh, nhưipzbng ngay sau đgmgqóbzkp đgmgqãiirp hiểbflpu ra đgmgqâpukfy làcuzv biệgifwn phácbpxp bảpkhzo vệgifw an toàcuzvn củpuzna Vạgszln Bảpkhzo lâpukfu, làcuzv ngóbzkpn dựxnop phònvjrng làcuzvm ra vìawdb nhữozyvng bảpkhzo vậuzzkt nàcuzvy, đgmgqbflp phònvjrng ngừrogoa hắzluan bấncozt chợlwqtt đgmgqrylat nhiêuljqn cưipzbkmfsp đgmgqi móbzkpn đgmgqzluauljqn trong hộrylap, vìawdb vậuzzky ngưipzbpuzni lạgszli thảpkhz lỏrvpsng, nhưipzbng đgmgqjjvzi vớkmfsi thựxnopc lựxnopc củpuzna Vạgszln Bảpkhzo lâpukfu lạgszli cóbzkp thêuljqm mộrylat chúlamnt hiểbflpu biếcuzvt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.