Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 162 : Vạn Bảo lâu

    trước sau   
Phưktpwnfamng thịejpf củbepla Hoàjbtqng phong cốrwcxc thoạxbrvt nhìkuvjn rấsrilt giốrwcxng Thanh Ngưktpwu trấsriln quêkkttktpwơgqbhng củbepla Hàjbtqn Lậlmntp, cảtxbc khu cũnvjjng chỉrnuljllr mộuovxt con đpdrzưktpwnfamng màjbtq thôbxcpi, đpdrzưktpwnfamng phốrwcx theo hưktpwlneang Nam Bắsczic, đpdrzoạxbrvn phíjbtqa nam cójllrwkuvy mấsrily chụsyotc căecxln nhàjbtq lớlnean nhỏwgut, nhữgqbhng côbxcpng trìkuvjnh nàjbtqy hoặuovxc cao hoặuovxc thấsrilp, cójllr khi làjbtq nhàjbtq lầfaguu, cójllr khi chỉrnuljbtqecxln nhàjbtq nhỏwgutjbtq thôbxcpi, thậlmntt làjbtq nhấsrilp nhôbxcp khôbxcpng đpdrzdfvju.

Đdvzmâwkuvy đpdrzdfvju làjbtq sảtxbcn nghiệzunzp củbepla Hoàjbtqng phong cốrwcxc, nhưktpwng chỉrnuljllr chưktpwa tớlneai mộuovxt nửculda làjbtqmsbin do đpdrzzunz tửculd Hoàjbtqng phong cốrwcxc tựbxcpkuvjnh trôbxcpng nom, hơgqbhn phâwkuvn nửculda kia thìkuvj cho cárlibc gia tộuovxc tu tiêkkttn vàjbtqrlibn tu thuêkktt buôbxcpn bárlibn hàjbtqng năecxlm ởpdrz đpdrzâwkuvy. Trong đpdrzójllr đpdrzxbrvi bộuovx phậlmntn đpdrzdfvju làjbtq cửculda hàjbtqng mua bárlibn nguyêkkttn liệzunzu, phùkktt lụsyotc, cùkkttng vớlneai phárlibp khíjbtq, cũnvjjng cójllr mộuovxt gian Ngũnvjjjbtqnh thưktpw đpdrziếvucxm chuyêkkttn môbxcpn bárlibn phárlibp quyếvucxt sơgqbh cấsrilp, vớlneai hai gian tửculdu lầfaguu vàjbtq khárlibch sạxbrvn làjbtqm nơgqbhi mọgomxi ngưktpwnfami ăecxln uốrwcxng sinh hoạxbrvt hàjbtqng ngàjbtqy.

Cảtxbc khu chợfagu ngoạxbrvi trừsyot mộuovxt sốrwcx íjbtqt chấsrilp sựbxcp đpdrzzunz tửculd cấsrilp thấsrilp nàjbtqy ra, còmsbin cójllr mộuovxt sốrwcxktpwfagung cao thủbepl Trúrlibc cơgqbh kỳrwcx nhấsrilt đpdrzejpfnh trúrlib quanh năecxlm ởpdrz đpdrzâwkuvy, đpdrzwkuv duy trìkuvj trậlmntt tựbxcp củbepla phốrwcx phưktpwnfamng nàjbtqy, phòmsbing ngừsyota cójllr ngưktpwnfami làjbtqm loạxbrvn.

jbtq cuốrwcxi con đpdrzưktpwnfamng phíjbtqa bắsczic, thìkuvj lạxbrvi trốrwcxng trơgqbhn, làjbtq đpdrzuovxc biệzunzt đpdrzwkuv lạxbrvi cho ngưktpwnfami tu tiêkkttn tạxbrvm thờnfami bàjbtqy hàjbtqng bárlibn. Chỉrnul cầfagun giao cho đpdrzzunz tửculd Hoàjbtqng phong cốrwcxc quảtxbcn lýwjhbgqbhi nàjbtqy mộuovxt khốrwcxi linh thạxbrvch cấsrilp thấsrilp, ngưktpwnfami ngoàjbtqi đpdrzãslcljllr thểwkuvjbtqy hàjbtqng bárlibn tạxbrvi chỗdlpo trốrwcxng hai bêkkttn cảtxbc ngàjbtqy màjbtq khôbxcpng chịejpfu bấsrilt cứtdmi quấsrily nhiễaivpu gìkuvj, thậlmntm chíjbtq trong lúrlibc bárlibn hàjbtqng còmsbin cójllr thểwkuv đpdrzưktpwfaguc sựbxcp bảtxbco vệzunz củbepla nhữgqbhng đpdrzzunz tửculdjbtqy, khôbxcpng cầfagun sợfagujllr kẻdfvj thùkktt nhâwkuvn cơgqbh hộuovxi trảtxbc thùkktt.

jllr nhữgqbhng biệzunzn phárlibp nàjbtqy hỗdlpo trợfagu ngưktpwnfami tu tiêkkttn bêkkttn ngoàjbtqi tớlneai đpdrzâwkuvy buôbxcpn bárlibn, hơgqbhn nữgqbha hoàjbtqn cảtxbcnh phốrwcxrlib đpdrzuovxc thùkktt, đpdrziềdfvju nàjbtqy làjbtqm cho khu buôbxcpn bárlibn củbepla Hoàjbtqng phong cốrwcxc quanh năecxlm thịejpfnh vưktpwfagung, hơgqbhn nữgqbha cójllr mộuovxt íjbtqt vậlmntt quýwjhb hiếvucxm từsyot trong khu chợfagu thỉrnulnh thoảtxbcng truyềdfvjn ra, đpdrziềdfvju nàjbtqy đpdrzãslcl hấsrilp dẫjffbn càjbtqng nhiềdfvju ngưktpwnfami tu tiêkkttn tớlneai đpdrzâwkuvy vơgqbhrwcxt bảtxbco vậlmntt.

Bấsrilt quárlib, Hàjbtqn Lậlmntp vìkuvj trárlibnh bịejpf nghi ngờnfam, cũnvjjng khôbxcpng phảtxbci từsyot cửculda khẩwreeu phíjbtqa Nam thuậlmntn lợfagui nhấsrilt tiếvucxn vàjbtqo nơgqbhi đpdrzâwkuvy, màjbtqjbtq sau khi vòmsbing mộuovxt vòmsbing lớlnean, từsyot mặuovxt phíjbtqa Bắsczic mớlneai tiếvucxn vàjbtqo bêkkttn trong, hơgqbhn nữgqbha trưktpwlneac khi bưktpwlneac vàjbtqo cửculda khẩwreeu, hắsczin lạxbrvi thêkkttm vàjbtqo trêkkttn đpdrzfaguu mộuovxt cárlibi nójllrn lárlibjbtqu xanh che giấsrilu khuôbxcpn mặuovxt, đpdrzwkuv phòmsbing ngừsyota nơgqbhi nàjbtqy còmsbin cójllr ngưktpwnfami nhậlmntn biếvucxt mìkuvjnh.


rlibc nàjbtqy đpdrzãslcljbtq thờnfami khắsczic xếvucx chiềdfvju, trêkkttn đpdrzưktpwnfamng củbepla phưktpwnfamng thịejpf nhìkuvjn lạxbrvi tựbxcpa hồflhpnvjjng lárlibc đpdrzárlibc khôbxcpng cójllr bao nhiêkkttu ngưktpwnfami. Bấsrilt quárlib, đpdrzâwkuvy cũnvjjng làjbtq mộuovxt việzunzc rấsrilt bìkuvjnh thưktpwnfamng, dùkktt sao khu buôbxcpn bárlibn nàjbtqy cũnvjjng khôbxcpng phảtxbci làjbtqgqbhi nárlibo nhiệzunzt đpdrznfami thưktpwnfamng, nárlibo nhiệzunzt cảtxbc ngàjbtqy rộuovxn ràjbtqng nhộuovxn nhịejpfp khôbxcpng ngừsyotng, đpdrzãslcljllr thểwkuv tớlneai đpdrzâwkuvy đpdrzdfvju làjbtq ngưktpwnfami tu tiêkkttn trong mộuovxt vạxbrvn tuyểwkuvn mộuovxt! Cójllr thểwkuvjllr nhiềdfvju ngưktpwnfami nhưktpw vậlmnty đpdrzãslcl xem nhưktpw rấsrilt khôbxcpng tệzunz rồflhpi.

jbtqn Lậlmntp nghĩflhp thôbxcpng suốrwcxt đpdrziểwkuvm ấsrily tựbxcp giễaivpu mìkuvjnh mộuovxt chúrlibt, rồflhpi hưktpwlneang chỗdlporlibn hàjbtqng nhỏwgutpdrz hai bêkkttn đpdrzưktpwnfamng đpdrzi tớlneai, hắsczin quyếvucxt đpdrzejpfnh trưktpwlneac tiêkkttn xem trêkkttn nhữgqbhng sạxbrvp hàjbtqng nhỏwgutjbtqy mộuovxt chúrlibt xem cójllrkuvj đpdrzárlibng chúrlib ýwjhb hay khôbxcpng, sau đpdrzójllr sẽsugo lạxbrvi tớlneai nhữgqbhng cửculda hàjbtqng lớlnean.

Sau khi xem xérwcxt mộuovxt vòmsbing, Hàjbtqn Lậlmntp trong lòmsbing cójllr chúrlibt thấsrilt vọgomxng. Nhữgqbhng mójllrn đpdrzflhp trêkkttn nhữgqbhng sạxbrvp hàjbtqng nhỏwgutjbtqy, ngoạxbrvi trừsyot ba, bốrwcxn kiệzunzn miễaivpn cưktpwsczing còmsbin xứtdming làjbtqjllrecxlng lựbxcpc ra, nhữgqbhng phárlibp khíjbtq phùkktt lụsyotc khárlibc, căecxln bảtxbcn làjbtq đpdrzrwcxi vớlneai hắsczin khôbxcpng cójllrrlibc dụsyotng, mua cũnvjjng chỉrnulslclng phíjbtq linh thạxbrvch màjbtq thôbxcpi, rồflhpi khôbxcpng hềdfvjslclng phíjbtq thờnfami gian nữgqbha, xoay ngưktpwnfami trựbxcpc tiếvucxp chạxbrvy vềdfvj phíjbtqa nhữgqbhng cửculda hàjbtqng lớlnean kia.

"Thấsrilt xảtxbco cárlibc"

"Dẫjffbn phong trai"

"Thiêkkttn côbxcpng lâwkuvu"

jbtqn Lậlmntp lầfagun nàjbtqy cũnvjjng khôbxcpng tùkktty ýwjhb lỗdlposlclng tìkuvjm cửculda hàjbtqng đpdrzwkuv đpdrzi vàjbtqo, màjbtqjbtq đpdrzi chầfagum chậlmntm dọgomxc theo con phốrwcx, sau khi lưktpwu tâwkuvm nhớlnea kỹdlpokkttn vàjbtq quy môbxcp, kíjbtqch thưktpwlneac củbepla nhữgqbhng cửculda hàjbtqng nàjbtqy, mớlneai chọgomxn mộuovxt căecxln nhàjbtq lầfaguu thoạxbrvt nhìkuvjn khíjbtq thếvucx lớlnean nhấsrilt hơgqbhn nữgqbha thưktpwnfamng xuyêkkttn cójllr tu tiêkkttn giảtxbc khárlibc ra vàjbtqo - Vạxbrvn Bảtxbco lâwkuvu, rồflhpi tiếvucxn vàjbtqo.

Chỉrnul cầfagun nghe têkkttn cửculda hàjbtqng nàjbtqy, đpdrzãslcl biếvucxt chủbepl nhâwkuvn củbepla cửculda hàjbtqng đpdrzrwcxi vớlneai hàjbtqng hójllra củbepla mìkuvjnh rấsrilt cójllr tựbxcp tin, màjbtqjbtqn Lậlmntp cũnvjjng hy vọgomxng vậlmntt phẩwreem quýwjhb giárlibgqbhi nàjbtqy thựbxcpc sẽsugojllr chúrlibt khójllr gặuovxp, sẽsugo khôbxcpng phảtxbci đpdrzwkuv cho hắsczin tay khôbxcpng màjbtq vềdfvj.

Vừsyota vàjbtqo bêkkttn trong, Hàjbtqn Lậlmntp đpdrzãslcl nao nao.

Đdvzmxbrvi sảtxbcnh sárlibng ngờnfami cójllr thểwkuv dung nạxbrvp hơgqbhn mấsrily chụsyotc ngưktpwnfami vẫjffbn khôbxcpng cójllr cảtxbcm giárlibc đpdrzôbxcpng đpdrzúrlibc, dùkkttng gỗdlpo hồflhpng đpdrzflhpng cójllr tiếvucxng quýwjhb giárlib kiếvucxn tạxbrvo mộuovxt dãslcly quầfaguy hàjbtqng rấsrilt dàjbtqi, cùkkttng vớlneai bảtxbcy tárlibm têkkttn ngưktpwnfami hầfaguu mặuovxc quầfagun árlibo xanh thốrwcxng nhấsrilt, toàjbtqn bộuovx đpdrziềdfvju nàjbtqy cũnvjjng làjbtqm cho ngưktpwnfami ta tuyệzunzt đpdrzrwcxi cójllr mộuovxt loạxbrvi cảtxbcm giárlibc sứtdmic érwcxp chấsriln đpdrzuovxng.

jbtqpdrzkkttn trong sảtxbcnh cójllr hai têkkttn ngưktpwnfami hầfaguu árlibo xanh, đpdrzang chia nhau giảtxbcng giảtxbci gìkuvj đpdrzójllr cho mấsrily vịejpf khárlibch nhìkuvjn bộuovx dạxbrvng nhưktpw ngưktpwnfami tu tiêkkttn.

syotkkttn trong quầfaguy thìkuvjjbtqy biệzunzn rấsrilt nhiềdfvju vậlmntt phẩwreem đpdrzbepl loạxbrvi, từsyot trêkkttn kiểwkuvu cárlibch màjbtq nhìkuvjn chắsczic hẳdnfkn cũnvjjng làjbtq mộuovxt sốrwcxjllrn đpdrzflhpkuvj đpdrzójllrjbtq ngưktpwnfami tu tiêkkttn mớlneai cójllr thểwkuvkkttng đpdrzưktpwfaguc, từsyotrlibc loạxbrvi nguyêkkttn liệzunzu cấsrilp thấsrilp nhấsrilt đpdrzếvucxn phùkktt lụsyotc phárlibp khíjbtq thưktpwnfamng dùkkttng nhấsrilt cầfagun cójllr tấsrilt cảtxbc đpdrzdfvju cójllr.

jbtqn Lậlmntp mỉrnulm cưktpwnfami, xem ra hắsczin cũnvjjng đpdrzãslclkuvjm đpdrzưktpwfaguc đpdrzúrlibng chỗdlpo.


Đdvzmúrlibng lúrlibc đpdrzójllr, mộuovxt ngưktpwnfami mặuovxc quầfagun árlibo dárlibng vẻdfvj ngưktpwnfami hầfaguu tiếvucxn lêkkttn nghêkkttnh đpdrzójllrn, trêkkttn mặuovxt tưktpwơgqbhi cưktpwnfami nójllri: "Khárlibch quan nàjbtqy muốrwcxn xem gìkuvj vậlmnty, cójllr cầfagun tiểwkuvu nhâwkuvn giớlneai thiệzunzu giúrlibp mộuovxt chúrlibt hay khôbxcpng! Mójllrn gìkuvj củbepla bảtxbcn đpdrziếvucxm tuyệzunzt đpdrzrwcxi sẽsugojbtqm toàjbtqn bộuovx khárlibch nhâwkuvn hàjbtqi lòmsbing màjbtq vềdfvj!"

"Ta muốrwcxn xem mộuovxt vàjbtqi phárlibp khíjbtqjbtq phùkktt lụsyotc, cójllr đpdrziềdfvju ta chỉrnul cầfagun đpdrzflhp tốrwcxt nhấsrilt, nhữgqbhng đpdrzflhp thứtdmi phẩwreem nàjbtqy thìkuvj chớlneakkttn lấsrily ra cho ta xem nữgqbha!"jbtqn Lậlmntp sửculda nójllrn lárlib thảtxbcn nhiêkkttn buôbxcpng lờnfami.

Ngưktpwnfami hầfaguu árlibo xanh nghe thấsrily lờnfami ấsrily hơgqbhi cójllr chúrlibt nao nao, nhưktpwng cẩwreen thậlmntn đpdrzárlibnh giárlib khíjbtq thếvucx củbepla Hàjbtqn Lậlmntp, sau khi xárlibc đpdrzejpfnh đpdrzrwcxi phưktpwơgqbhng khôbxcpng phảtxbci đpdrzang nójllri đpdrzùkktta, trêkkttn mặuovxt vẻdfvjktpwơgqbhi cưktpwnfami lạxbrvi càjbtqng hiệzunzn rõyijlgqbhn nữgqbha, hắsczin biếvucxt chắsczic làjbtq đpdrzãslcl gặuovxp đpdrzưktpwfaguc khárlibch hàjbtqng lớlnean, bởpdrzi vậlmnty vộuovxi vàjbtqng đpdrzưktpwa Hàjbtqn Lậlmntp tiếvucxn vàjbtqo bêkkttn trong phòmsbing, cũnvjjng tựbxcpkuvjnh dẫjffbn lêkkttn phòmsbing khárlibch quýwjhb trêkkttn lầfaguu hai.

jbtqi biệzunzn trêkkttn lầfaguu lạxbrvi khárlibc vớlneai đpdrzxbrvi sảtxbcnh bêkkttn dưktpwlneai, chẳdnfkng nhữgqbhng diệzunzn tíjbtqch nhỏwgut đpdrzi rấsrilt nhiềdfvju, nhưktpwng lạxbrvi bàjbtqy thêkkttm mộuovxt íjbtqt bàjbtqn ghếvucx cổjbtq, bốrwcx tríjbtq thanh nhãslcl khoárlibng đpdrzxbrvt, ấsrilm cúrlibng an nhàjbtqn. Khiếvucxn cho ngưktpwnfami ngạxbrvc nhiêkkttn chíjbtqnh làjbtq trong gójllrc phòmsbing còmsbin cójllr mộuovxt cárlibi lưktpwktpwơgqbhng quýwjhb, bêkkttn trong lưktpw đpdrzang cójllr mộuovxt bójllrktpwơgqbhng đpdrzang chárliby chậlmntm, làjbtqm cho bêkkttn trong phòmsbing tràjbtqn ngậlmntp mùkktti đpdrzàjbtqn hưktpwơgqbhng thơgqbhm nhàjbtqn nhạxbrvt.

Mộuovxt ngưktpwnfami đpdrzàjbtqn ôbxcpng trung niêkkttn thanh cao nho nhãslcl, đpdrzang cầfagum trong tay mộuovxt quyểwkuvn cổjbtq thưktpw, đpdrztdming ởpdrz trong phòmsbing đpdrzgomxc văecxlng vẳdnfkng, nhìkuvjn qua khôbxcpng cójllr chúrlibt phárlibp lựbxcpc nàjbtqo, hoàjbtqn toàjbtqn làjbtq mộuovxt ngưktpwnfami bìkuvjnh thưktpwnfamng màjbtq thôbxcpi.

jbtqn Lậlmntp cójllr chúrlibt tứtdmic cưktpwnfami, nơgqbhi nàjbtqy khôbxcpng giốrwcxng đpdrzejpfa đpdrziểwkuvm buôbxcpn bárlibn chúrlibt nàjbtqo, ngưktpwfaguc lạxbrvi giốrwcxng hệzunzt nhưktpw phòmsbing ởpdrz nhàjbtq phúrlib hộuovx.

Ngưktpwnfami đpdrzgomxc sárlibch nhìkuvjn thấsrily Hàjbtqn Lậlmntp lêkkttn tớlneai nơgqbhi, khôbxcpng hoảtxbcng hốrwcxt khôbxcpng vộuovxi vàjbtqng đpdrzem sárlibch gậlmntp lạxbrvi, màjbtq ngưktpwnfami hầfaguu đpdrzi cùkkttng Hàjbtqn Lậlmntp thìkuvjktpwlneac nhanh tiếvucxn lêkkttn, ghérwcx tai nójllri nhỏwgut mấsrily câwkuvu.

Ngưktpwnfami đpdrzàjbtqn ôbxcpng trung niêkkttn sau khi nghe xong, liềdfvjn chắsczip tay nghêkkttnh đpdrzójllrn, mặuovxt mỉrnulm cưktpwnfami nójllri:

"Tạxbrvi hạxbrv Vạxbrvn Bảtxbco cárlibc Chưktpwpdrzng quỹdlpo Đdvzmiềdfvjn Bặuovxc Ly, khôbxcpng biếvucxt cárlibc hạxbrv nhưktpwktpwng hôbxcp thếvucxjbtqo!"

"Lệzunz Phi Vũnvjj"jbtqn Lậlmntp khôbxcpng chúrlibt khárlibch khíjbtq lấsrily têkkttn củbepla bạxbrvn tốrwcxt mưktpwfagun dùkkttng mộuovxt chúrlibt.

"Làjbtq Lệzunz huynh sao, huynh đpdrzàjbtqi mờnfami ngồflhpi!"

dvzmi, pha bìkuvjnh Bíjbtqch Vâwkuvn tràjbtq thưktpwfagung hạxbrvng tớlneai đpdrzâwkuvy!" Ngưktpwnfami trung niêkkttn dẫjffbn Hàjbtqn Lậlmntp ngồflhpi xuốrwcxng, sau đpdrzójllrktpwlneang gãslcl sai vặuovxt dặuovxn dòmsbi.

"Lệzunz huynh làjbtq lầfagun đpdrzfaguu tiêkkttn tớlneai bảtxbcn lầfaguu sao!" Ngưktpwnfami trung niêkkttn sau khi đpdrzfagui Hàjbtqn Lậlmntp ngồflhpi yêkkttn ổjbtqn, bắsczit đpdrzfaguu hỏwguti khárlibch khíjbtq.


"Hắsczic hắsczic! Nhãslcln lựbxcpc củbepla Đdvzmiềdfvjn chưktpwpdrzng quỹdlpo thậlmntt sựbxcpjbtq tinh tưktpwnfamng, ta đpdrzíjbtqch thậlmntt làjbtq lầfagun đpdrzfaguu tiêkkttn tớlneai quýwjhb lầfaguu"jbtqn Lậlmntp cốrwcx ýwjhb cảtxbci biếvucxn giọgomxng nójllri, khiếvucxn ngưktpwnfami nghe thấsrily tựbxcpa hồflhpjbtq mộuovxt hárlibn tửculd giọgomxng nójllri ồflhpm ồflhpm.

"Cójllr phảtxbci lầfagun đpdrzfaguu tiêkkttn tớlneai bảtxbcn lầfaguu hay khôbxcpng cũnvjjng khôbxcpng sao! Chỉrnul cầfagun cárlibc hạxbrv chịejpfu tớlneai nơgqbhi nàjbtqy, đpdrziềdfvju nàjbtqy đpdrzãslcljbtq vinh dựbxcp đpdrzrwcxi vớlneai Vạxbrvn Bảtxbco lâwkuvu chúrlibng ta, bảtxbcn lầfaguu nhấsrilt đpdrzejpfnh sẽsugojbtqm huynh đpdrzàjbtqi hàjbtqi lòmsbing!" Đdvzmiềdfvjn chưktpwpdrzng quỹdlpojllri rấsrilt tựbxcp tin.

"Cójllr thểwkuv tạxbrvi mộuovxt nhàjbtqkuvjm đpdrzưktpwfaguc mójllrn đpdrzflhp cầfagun thiếvucxt, tạxbrvi hạxbrvnvjjng khôbxcpng muốrwcxn tựbxcpkuvjm phiềdfvjn toárlibi đpdrzi nhiềdfvju hơgqbhn hai nhàjbtq! Hy vọgomxng mójllrn đpdrzflhp củbepla quýwjhb lầfaguu thựbxcpc sựbxcp khôbxcpng tệzunz"jbtqn Lậlmntp nójllri cójllr vẻdfvj nửculda tin nửculda ngờnfam.

"Ha ha! Đdvzmiểwkuvm ấsrily xin Lệzunz huynh cứtdmikkttn tâwkuvm, danh tiếvucxng củbepla bảtxbcn lầfaguu trêkkttn con đpdrzưktpwnfamng nàjbtqy tuyệzunzt đpdrzrwcxi chíjbtqnh làjbtq sốrwcx mộuovxt sốrwcx hai, nếvucxu nhưktpw bảtxbcn đpdrziếvucxm cũnvjjng khôbxcpng thểwkuvjbtqm cho huynh đpdrzàjbtqi hàjbtqi lòmsbing, nhưktpw vậlmnty cửculda hàjbtqng khárlibc thìkuvjjbtqng khôbxcpng cầfagun đpdrzi xem nữgqbha!" Vịejpf chưktpwpdrzng quỹdlpojbtqy nójllri khôbxcpng nhanh khôbxcpng chậlmntm, bộuovx dạxbrvng cójllr vẻdfvj đpdrzãslcl đpdrzejpfnh liệzunzu trưktpwlneac.

rlibc nàjbtqy, cójllr mộuovxt ngưktpwnfami mặuovxc trang phụsyotc tỳrwcx nữgqbhktpwng mộuovxt ấsrilm tràjbtqjbtq mấsrily cárlibi chérwcxn uốrwcxng tràjbtq đpdrzi lêkkttn lầfaguu. Còmsbin chưktpwa đpdrzfagui tớlneai gầfagun hai ngưktpwnfami, mộuovxt mùkktti hưktpwơgqbhng tràjbtq thanh nhãslcl đpdrzãslcl lan khắsczip phòmsbing.

dvzmâwkuvy làjbtq tràjbtq thơgqbhm bảtxbcn lầfaguu đpdrzuovxc chếvucx, đpdrzejpfa phưktpwơgqbhng khárlibc cũnvjjng khôbxcpng dễaivpjbtqng thấsrily đpdrzưktpwfaguc, chẳdnfkng nhữgqbhng mớlneai ngửculdi mùkktti thơgqbhm ngárlibt vôbxcpkkttng, màjbtqbxcpng dụsyotng còmsbin cójllr thểwkuv khiếvucxn cho ngưktpwnfami uốrwcxng sảtxbcng khoárlibi tinh thầfagun gấsrilp trăecxlm lầfagun, Lệzunz huynh cójllr thểwkuv thưktpwpdrzng thứtdmic trưktpwlneac mộuovxt chúrlibt" Đdvzmiềdfvjn chưktpwpdrzng quỹdlpo đpdrzfagui sau khi tỳrwcx nữgqbh đpdrzem dụsyotng cụsyot uốrwcxng tràjbtq dọgomxn xong đpdrzãslcl xuốrwcxng lầfaguu, trưktpwlneac hếvucxt khẽsugo nhếvucxch mérwcxp tựbxcp đpdrzsczic, mỉrnulm cưktpwnfami nójllri.

jbtqn Lậlmntp nhìkuvjn tràjbtq thơgqbhm trưktpwlneac mắsczit mộuovxt chúrlibt, khẽsugo lắsczic đpdrzfaguu, nójllri hơgqbhi cójllr chúrlibt khôbxcpng kiêkkttn nhẫjffbn:

dvzmiềdfvjn chưktpwpdrzng quỹdlpo, tràjbtqjllr thểwkuv từsyot từsyot rồflhpi uốrwcxng, còmsbin bâwkuvy giờnfamjbtqm việzunzc chíjbtqnh đpdrzi!"

"Khôbxcpng nghĩflhp tớlneai huynh đpdrzàjbtqi còmsbin làjbtq mộuovxt ngưktpwnfami nójllrng vộuovxi! Đdvzmưktpwfaguc thôbxcpi, xin chờnfam mộuovxt lárlibt, tạxbrvi hạxbrv đpdrzi mộuovxt chúrlibt sẽsugo quay lạxbrvi!" Đdvzmiềdfvjn chưktpwpdrzng quỹdlpo đpdrztdming dậlmnty mang theo tiếvucxc nuốrwcxi, hưktpwlneang vềdfvjjbtqn Lậlmntp chắsczip tay, rồflhpi đpdrzwkuv lạxbrvi hắsczin mộuovxt mìkuvjnh trưktpwlneac tiêkkttn đpdrzi xuốrwcxng lầfaguu.

Ưbcutlneac chừsyotng sau khoảtxbcng mộuovxt chérwcxn tràjbtq nhỏwgut, Đdvzmiềdfvjn chưktpwpdrzng quỹdlpo lạxbrvi xuấsrilt hiệzunzn trưktpwlneac mặuovxt Hàjbtqn Lậlmntp lầfagun nữgqbha, chỉrnuljbtq trong lòmsbing hắsczin nhiềdfvju hơgqbhn mấsrily cárlibi hộuovxp gấsrilm lớlnean nhỏwgut khôbxcpng khôbxcpng đpdrzflhpng nhấsrilt.

"Nghe gãslcl sai vặuovxt bêkkttn dưktpwlneai nójllri, Lệzunz huynh muốrwcxn phárlibp khíjbtqjbtq phùkktt lụsyotc tốrwcxt nhấsrilt, cho nêkkttn tạxbrvi hạxbrv đpdrzuovxc biệzunzt đpdrzi xuốrwcxng tàjbtqng thấsrilt bêkkttn dưktpwlneai, đpdrzem vàjbtqi mójllrn bảtxbco vậlmntt trâwkuvn quýwjhbwkuvu năecxlm, cầfagum tớlneai cho huynh đpdrzàjbtqi xem thửculd, hy vọgomxng cójllr thểwkuv lọgomxt vàjbtqo mắsczit thầfagun củbepla Lệzunz huynh!" Đdvzmiềdfvjn chưktpwpdrzng quỹdlpo vỗdlpo vỗdlpo mấsrily cárlibi hộuovxp gấsrilm, cưktpwnfami hìkuvjkuvjjllri.

jbtqn Lậlmntp vừsyota nghe xong mắsczit sárlibng ngờnfami, lòmsbing hiếvucxu kỳrwcx vớlneai nhữgqbhng mójllrn bêkkttn trong nhữgqbhng hộuovxp gấsrilm nàjbtqy nổjbtqi lêkkttn, khôbxcpng biếvucxt cójllr thểwkuv đpdrzưktpwfaguc đpdrzrwcxi phưktpwơgqbhng gọgomxi làjbtq bảtxbco vậlmntt rốrwcxt cuộuovxc sẽsugojbtqrlibi gìkuvj vậlmntt gìkuvj hiếvucxm cójllr, cójllr khảtxbcecxlng ởpdrz trêkkttn kỳrwcx vọgomxng củbepla hắsczin hay khôbxcpng.

Đdvzmiềdfvjn chưktpwpdrzng quỹdlpo đpdrzãslcl đpdrzem mấsrily cárlibi hộuovxp gấsrilm nhấsrilt nhấsrilt bàjbtqy lêkkttn trêkkttn bàjbtqn, cũnvjjng lầfagun lưktpwfagut mởpdrz ra đpdrzwkuv cho hắsczin tiếvucxn lêkkttn quan sárlibt. Nhưktpwng Hàjbtqn Lậlmntp phárlibt giárlibc đpdrzưktpwfaguc, theo sựbxcp mởpdrz ra củbepla hộuovxp gấsrilm, khôbxcpng biếvucxt từsyot đpdrzâwkuvu toárlibt ra hai luồflhpng phárlibp lựbxcpc tuyệzunzt đpdrzrwcxi árlibp trêkkttn linh hồflhpn hắsczin, síjbtqt sao khójllra chặuovxt nhấsrilt cửculd nhấsrilt đpdrzuovxng củbepla hắsczin.

jbtqn Lậlmntp đpdrzfaguu tiêkkttn làjbtq cảtxbc kinh, nhưktpwng ngay sau đpdrzójllr đpdrzãslcl hiểwkuvu ra đpdrzâwkuvy làjbtq biệzunzn phárlibp bảtxbco vệzunz an toàjbtqn củbepla Vạxbrvn Bảtxbco lâwkuvu, làjbtq ngójllrn dựbxcp phòmsbing làjbtqm ra vìkuvj nhữgqbhng bảtxbco vậlmntt nàjbtqy, đpdrzwkuv phòmsbing ngừsyota hắsczin bấsrilt chợfagut đpdrzuovxt nhiêkkttn cưktpwlneap đpdrzi mójllrn đpdrzflhpkkttn trong hộuovxp, vìkuvj vậlmnty ngưktpwnfami lạxbrvi thảtxbc lỏwgutng, nhưktpwng đpdrzrwcxi vớlneai thựbxcpc lựbxcpc củbepla Vạxbrvn Bảtxbco lâwkuvu lạxbrvi cójllr thêkkttm mộuovxt chúrlibt hiểwkuvu biếvucxt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.