Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 161 : Phường thị

    trước sau   
Trảgezii qua mấexdvy đxchvêkdyam mấexdvt ngủvrea, Hàvamln Lậarbyp đxchvjdgvi vớsntyi việplkcc bảgezio vệplkc bảgezin thâjfann nhưnbming từnezy bỏdcsw con đxchvưnbmigynyng tiêkdyan đxchvjgddo cùiaxung mạjgddo hiểxwthm đxchvxwth Trúegcpc Cơerpe thàvamlnh côjtdang, cũnezyng dầtxqmn dầtxqmn cóegcp xu hưnbmisntyng nghiêkdyang vềpzpk lựwkvva chọnbmin sau, dùiaxu sao hắqdejn cũnezyng khôjtdang cam lònezyng cứhzvs nhưnbmi thếqrntvamly cảgezi đxchvgynyi!

Nhưnbming hắqdejn trờgynyi sinh tíwkvvnh cẩjqynn thậarbyn, trưnbmisntyc khi quyếqrntt tâjfanm vẫiaxun đxchvếqrntn Nhạjgddc Lộrrxvc đxchviệplkcn mộrrxvt chuyếqrntn. Từnezy miệplkcng lãpzxpo giảgezi tham tàvamli nọnbmi, mộrrxvt lầtxqmn nữmfjla xáqqafc nhậarbyn sựwkvv việplkcc ngoàvamli cấexdvm đxchvplkca ra khôjtdang cònezyn nơerpei nàvamlo cóegcp thiêkdyan đxchvplkca linh dưnbmidcswc cùiaxung vớsntyi sựwkvv thảgezim thiếqrntt củvreaa Huyếqrntt sắqdejc thíwkvv luyệplkcn làvaml sựwkvv thậarbyt, đxchviềpzpku nàvamly làvamlm cho hắqdejn hoàvamln toàvamln từnezy bỏdcsw hy vọnbming vàvamlo sựwkvv may mắqdejn.

Nếqrntu đxchvãpzxp hiểxwthu rõfxrmiygjn bảgezin khôjtdang cóegcp đxchvưnbmigynyng lui, Hàvamln Lậarbyp rốjdgvt hạjgdd quyếqrntt tâjfanm phảgezii đxchváqqafnh cuộrrxvc tham gia Huyếqrntt cấexdvm thíwkvv luyệplkcn mộrrxvt phen. Khôjtdang phảgezii thàvamlnh côjtdang tìxlrlm đxchvưnbmidcswc linh dưnbmidcswc đxchvxwth Trúegcpc Cơerpe thàvamlnh côjtdang, thìxlrl sẽjgdd bỏdcswxlrlnh tạjgddi nơerpei đxchvâjfany!

Sau khi đxchvãpzxpqqafc đxchvplkcnh rõfxrmvamlng cửeguaa ảgezii sinh tửeguavamly, Hàvamln Lậarbyp nửeguaa năiygjm sau đxchvóegcp bắqdejt đxchvtxqmu chuẩjqynn bịplkc đxchvxwth đxchvi vàvamlo cấexdvm đxchvplkca. Hắqdejn muốjdgvn trong khoảgezing thờgynyi gian ngắqdejn nàvamly, làvamlm cho thựwkvvc lựwkvvc bảgezin thâjfann cao hơerpen mộrrxvt tầtxqmng, đxchvxwth cho cơerpe hộrrxvi sinh tồwrxkn cao hơerpen mộrrxvt chúegcpt.

Trưnbmigynyng Xuâjfann côjtdang tầtxqmng mưnbmigynyi mộrrxvt khôjtdang cóegcp đxchvan dưnbmidcswc phụarby trợdcsw, đxchvúegcpng làvaml khôjtdang cóegcp khảgeziiygjng đxchvrrxvt pháqqaf. Nếqrntu muốjdgvn tăiygjng cưnbmigynyng thựwkvvc lựwkvvc, hắqdejn cóegcp chủvrea ýsmysiygjng cưnbmigynyng thêkdyam vàvamli loạjgddi pháqqafp thuậarbyt mớsntyi cùiaxung vớsntyi phùiaxu lụarbyc, pháqqafp khíwkvvegcp uy lựwkvvc mạjgddnh.

Pháqqafp thuậarbyt mớsntyi hoàvamln hảgezio màvamlegcpi, Ngôjtdanbmi huynh sẽjgdd khôjtdang cựwkvv tuyệplkct truyềpzpkn thụarby. Bấexdvt quáqqaf bằgynyng vớsntyi tưnbmi chấexdvt củvreaa hắqdejn, chỉgyny vớsntyi nửeguaa năiygjm nhưnbmi vậarbyy cũnezyng chỉgyny họnbmic thêkdyam đxchvưnbmidcswc hai loạjgddi sơerpe cấexdvp pháqqafp thuậarbyt bậarbyc thấexdvp, hoặkwvrc miễqdejn cưnbmipzxpng nắqdejm giữmfjl mộrrxvt loạjgddi pháqqafp thuậarbyt sơerpe cấexdvp bậarbyc trung, vềpzpk phầtxqmn pháqqafp thuậarbyt bậarbyc cao thìxlrl đxchvóegcpvaml chuyệplkcn cũnezyng khôjtdang nêkdyan nghĩqdep tớsntyi. Bởtsjwi vậarbyy cáqqafch đxchvxwthiygjng thựwkvvc lựwkvvc lêkdyan nhanh nhấexdvt, chíwkvvnh làvaml phùiaxu lụarbyc cùiaxung pháqqafp khíwkvv.


Nhắqdejc tớsntyi pháqqafp khíwkvv, Hàvamln Lậarbyp hôjtdam nay thậarbyt cũnezyng cóegcp mộrrxvt chúegcpt. Nhưnbming trong đxchvóegcpegcpqqafc dụarbyng lớsntyn, ngoạjgddi trừnezy đxchvíwkvvch viêkdyan hoàvamln cùiaxung tiểxwthu kỳtxqm do vịplkc Diệplkcp sưnbmi thúegcpc kia cấexdvp cho, cũnezyng chỉgynyegcp hai móegcpn thu hoạjgddch đxchvưnbmidcswc trêkdyan ngưnbmigynyi củvreaa hai ngưnbmigynyi áqqafo vàvamlng đxchvuổkwvri giếqrntt hắqdejn nhưnbming cũnezyng chưnbmia từnezyng sửegua dụarbyng qua, nhưnbming chỉgynyegcp trưnbmigynyng đxchvao hóegcpa dâjfany thừnezyng, cùiaxung vớsntyi hồwrxkjtda phun ra cầtxqmu lửeguaa làvamlegcp thểxwth tựwkvv đxchvrrxvng côjtdang kíwkvvch.

Vềpzpk phầtxqmn Liệplkct Dưnbmiơerpeng kiếqrntm Lãpzxpnh Nguyệplkct đxchvao nhậarbyn khi nhậarbyp môjtdan, cũnezyng chỉgynyvaml đxchvao kiếqrntm pháqqafp khíwkvv cấexdvp thấexdvp nhấexdvt cóegcp mang theo chúegcpt lửeguaa cùiaxung hàvamln khíwkvvjtdang kíwkvvch, căiygjn bảgezin khôjtdang cáqqafch nàvamlo đxchvem ra dùiaxung đxchvưnbmidcswc.

vaml tạjgddi phùiaxu lụarbyc, Hàvamln Lậarbyp vốjdgvn lúegcpc đxchvtxqmu rấexdvt làvaml thiếqrntu. Nhưnbming may mắqdejn vịplkc Diệplkcp sưnbmi thúegcpc kia cũnezyng cho hắqdejn kháqqaf nhiềpzpku, nhưnbming ngoạjgddi trừnezy vềpzpk sốjdgvnbmidcswng ra thìxlrl chấexdvt lưnbmidcswng cũnezyng làvaml mộrrxvt vấexdvn đxchvpzpk, thậarbyt đxchvúegcpng làvaml chỉgynyegcperpen mưnbmigynyi láqqaf phùiaxu lụarbyc sơerpe cấexdvp bậarbyc trung cùiaxung hai phùiaxu lụarbyc bậarbyc cao, làvamlm cho hắqdejn cũnezyng lo lắqdejng khôjtdang íwkvvt.

Mặkwvrt kháqqafc Hàvamln Lậarbyp cho đxchvếqrntn nay vẫiaxun chưnbmia hiểxwthu rõfxrm đxchvưnbmidcswc cáqqafi phùiaxu lụarbyc cóegcp vẽjgddxlrlnh thanh kiếqrntm nhỏdcsw. Cáqqafi nàvamly đxchvưnbmidcswc ngưnbmigynyi áqqafo vàvamlng bịplkc hắqdejn chésmysm chếqrntt gọnbmii làvaml phùiaxu bảgezio gìxlrl đxchvóegcp, hẳbbhwn làvaml vậarbyt phẩjqynm cóegcp lai lịplkcch rấexdvt lớsntyn. Chỉgynyvaml đxchvâjfany làvaml tang vậarbyt, hắqdejn cũnezyng khôjtdang dáqqafm đxchvxwth cho ngưnbmigynyi kháqqafc biếqrntt phùiaxu lụarbyc nàvamly, chỉgynyvaml âjfanm thầtxqmm đxchvxwthjfanm đxchvjdgvi vớsntyi hai chữmfjl phùiaxu bảgezio, tìxlrlm cơerpe hộrrxvi thíwkvvch hợdcswp, thìxlrl hỏdcswi thăiygjm ngưnbmigynyi kháqqafc.

Đzfvxưnbmiơerpeng nhiêkdyan đxchvjdgvi vớsntyi "Huyếqrntt cấexdvm thíwkvv luyệplkcn"vamlegcpi, nhữmfjlng vậarbyt nhưnbmi vậarbyy khẳbbhwng đxchvinh làvaml khôjtdang thểxwth thiếqrntu, cho nêkdyan Hàvamln Lậarbyp lêkdyan kếqrnt hoạjgddch rờgynyi sơerpen môjtdan mộrrxvt chuyếqrntn, đxchvếqrntn phưnbmigynyng thịplkctsjwerpen mạjgddch phụarby cậarbyn, đxchvxwthxlrlm mua mộrrxvt íwkvvt pháqqafp khíwkvviaxung phùiaxu lụarbyc cao cấexdvp.

Bấexdvt quáqqaf, khôjtdang cóegcp mộrrxvt lưnbmidcswng lớsntyn linh thạjgddch làvamlm hậarbyu thuẫiaxun, thìxlrl khẳbbhwng đxchvplkcnh làvaml khong thểxwth mua báqqafn nhưnbmi ýsmys đxchvưnbmidcswc.

Mặkwvrc dùiaxu linh thạjgddch nàvamly, hiệplkcn tạjgddi đxchvjdgvi vớsntyi Hàvamln Lậarbyp thìxlrlnezyng cóegcp thểxwth bỏdcsw ra đxchvưnbmidcswc, nhưnbming ngàvamly sau đxchvjdgvi vớsntyi việplkcc đxchvi đxchvếqrntn cấexdvm đxchvplkca, linh thạjgddch nàvamly cũnezyng làvaml vậarbyt trọnbming yếqrntu đxchvxwth bảgezio vệplkcwkvvnh mạjgddng, nêkdyan hắqdejn khôjtdang muốjdgvn phíwkvv phạjgddm.

vamln Lậarbyp nghĩqdep đxchvi nghĩqdep lạjgddi, quyếqrntt đxchvplkcnh đxchvem đxchvi mộrrxvt sốjdgvnbmidcswc thảgezio trâjfann quýsmys ngàvamln năiygjm, dùiaxung đxchvxwth đxchvkwvri lấexdvy linh thạjgddch hoặkwvrc làvaml giao dịplkcch.

Nhưnbming thậarbyt ra đxchviềpzpku phốjdgvi Đzfvxplkcnh nhan đxchvan, hẳbbhwn làvaml mộrrxvt lựwkvva chọnbmin tốjdgvt, giáqqaf trịplkcegcpi khôjtdang chừnezyng cònezyn lớsntyn hơerpen nữmfjla, nhưnbming dưnbmidcswc liệplkcu cầtxqmn thiếqrntt đxchvxwth đxchviềpzpku chếqrnt ra thậarbyt sựwkvvvaml nhiềpzpku, cũnezyng khôjtdang đxchvvrea thờgynyi gian đxchvxwth đxchviềpzpku chếqrnt, cho nêkdyan cũnezyng chỉgynyegcp thểxwth trựwkvvc tiếqrntp đxchvem dưnbmidcswc liệplkcu đxchvi đxchvkwvri màvaml thôjtdai.

Nhưnbming vìxlrl khôjtdang muốjdgvn đxchvxwth cho nhữmfjlng ngưnbmigynyi kháqqafc trong pháqqafi biếqrntt, Hàvamln Lậarbyp cũnezyng chỉgynyvaml âjfanm thầtxqmm quyếqrntt đxchvplkcnh chỉgynyqqafn cho ngưnbmigynyi bêkdyan ngoàvamli, quyếqrntt khôjtdang giao dịplkcch vớsntyi ngưnbmigynyi trong pháqqafi, đxchvxwth tráqqafnh khôjtdang gâjfany ra nhữmfjlng sựwkvv chúegcp ýsmys bấexdvt lợdcswi khôjtdang cầtxqmn thiếqrntt.

xlrl vậarbyy, Hàvamln Lậarbyp trong lònezyng đxchvãpzxpegcp chủvrea trưnbmiơerpeng, bắqdejt đxchvtxqmu vàvamlo việplkcc.

Hắqdejn trưnbmisntyc tiêkdyan từnezy Ngôjtda Phong, trong sốjdgvqqafo pháqqafp thuậarbyt sơerpe cấexdvp bậarbyc trung chọnbmin ra "Liễqdejm khíwkvv thuậarbyt" thựwkvvc dụarbyng nhấexdvt. Đzfvxâjfany làvaml mộrrxvt loạjgddi pháqqafp thuậarbyt phụarby trợdcsw bậarbyc trung hoàvamln toàvamln kháqqafng lạjgddi Thiêkdyan nhãpzxpn thuậarbyt, chỉgyny cầtxqmn sau khi thi triểxwthn thuậarbyt nàvamly sẽjgdd khôjtdang bịplkc đxchvjdgvi phưnbmiơerpeng dùiaxung mắqdejt thưnbmigynyng thấexdvy đxchvưnbmidcswc, cũnezyng hoàvamln toàvamln cóegcp thểxwth thu liễqdejm linh khíwkvv củvreaa bảgezin thâjfann, vớsntyi mụarbyc đxchvíwkvvch ẩjqynn thâjfann.

Đzfvxưnbmiơerpeng nhiêkdyan, pháqqafp thuậarbyt nàvamly đxchvjdgvi vớsntyi tu sĩqdep Trúegcpc Cơerpe kỳtxqm khẳbbhwng đxchvplkcnh khôjtdang cóegcpqqafc dụarbyng gìxlrl, nhưnbming lạjgddi làvaml mộrrxvt thủvrea đxchvoạjgddn đxchvjdgvi phóegcp vớsntyi ngưnbmigynyi tu tiêkdyan Luyệplkcn khíwkvv kỳtxqm, cóegcp thểxwthegcpi làvaml thựwkvvc dung hơerpen Ẩmpxen nặkwvrc thuậarbyt nhiềpzpku.


Bấexdvt quáqqafvamln Lậarbyp sởtsjwqdep khôjtdang chọnbmin pháqqafp thuậarbyt côjtdang kíwkvvch hay phònezyng ngựwkvvxlrl kháqqafc, tấexdvt cảgezi đxchvpzpku làvaml do hắqdejn rúegcpt ra từnezy thựwkvvc chiếqrntn củvreaa bảgezin thâjfann màvaml đxchvưnbmia ra quyếqrntt đxchvplkcnh.

Bởtsjwi vìxlrl lầtxqmn trưnbmisntyc chésmysm giếqrntt vớsntyi ngưnbmigynyi tu tiêkdyan, khiếqrntn cho hắqdejn pháqqaft hiệplkcn, ngưnbmigynyi tu tiêkdyan khi chiếqrntn đxchvexdvu cóegcp thểxwthegcperpe hộrrxvi chíwkvvnh thứhzvsc niệplkcm quyếqrntt thi triểxwthn pháqqafp thuậarbyt bậarbyc trung thựwkvvc sựwkvvvaml quáqqaf íwkvvt, màvamlqqafc loạjgddi pháqqafp thuậarbyt bậarbyc thấexdvp cùiaxung vớsntyi pháqqafp khíwkvv, phùiaxu lụarbyc cóegcp thờgynyi gian làvamlm phésmysp ngắqdejn nhấexdvt lạjgddi làvaml thủvrea đxchvoạjgddn cóegcp thểxwth nhanh chóegcpng triểxwthn khai thếqrntjtdang hoặkwvrc phònezyng ngựwkvv nhấexdvt, cho nêkdyan muốjdgvn khi tranh đxchvexdvu sửegua dụarbyng pháqqafp thuậarbyt bậarbyc trung, dùiaxung phùiaxu lụarbyc làvamlnbmiơerpeng đxchvjdgvi thựwkvvc tếqrnt nhấexdvt. Đzfvxưnbmiơerpeng nhiêkdyan, nếqrntu cóegcp đxchvwrxkng bọnbmin giúegcpp đxchvxwth tranh thủvrea thờgynyi gian làvamlm phésmysp, thìxlrl đxchvóegcp lạjgddi làvaml chuyệplkcn kháqqafc.

vamln Lậarbyp đxchvjdgvi vớsntyi kỹnbmi thuậarbyt cùiaxung khẩjqynu quyếqrntt tu luyệplkcn, sau khi từnezy Ngôjtda Phong đxchvãpzxp hỏdcswi rõfxrmvamlng chi tiếqrntt, thìxlrl bắqdejt đxchvtxqmu toàvamln tâjfanm luyệplkcn tậarbyp. Bấexdvt quáqqaf pháqqafp thuậarbyt bậarbyc trung Liễqdejm khíwkvv thuậarbyt nàvamly tuyệplkct đxchvjdgvi làvaml hoàvamln toàvamln kháqqafc vớsntyi cáqqafc pháqqafp thuậarbyt phụarby trợdcsw nhưnbmi "Ngựwkvv phong quyếqrntt" "Ẩmpxen nặkwvrc thuậarbyt" trưnbmisntyc đxchvâjfany, tu luyệplkcn nóegcp hếqrntt sứhzvsc khóegcp khăiygjn, xem ra trong nửeguaa năiygjm cóegcp thểxwth hoàvamln toàvamln nắqdejm giữmfjl đxchvưnbmidcswc thuậarbyt nàvamly cũnezyng làvaml mộrrxvt sựwkvv khiêkdyau chiếqrntn khôjtdang nhỏdcsw.

Cứhzvs nhưnbmi vậarbyy, Hàvamln Lậarbyp ban ngàvamly khổkwvr tu "Liễqdejm khíwkvv thuậarbyt", ban đxchvêkdyam dùiaxung lụarbyc dịplkcch chuyêkdyan tâjfanm nuôjtdai dưnbmipzxpng cáqqafc loạjgddi linh thảgezio. Hơerpen nữmfjla vìxlrl phònezyng ngừnezya vịplkcpzxpnbmiqqaf kia pháqqaft hiệplkcn cáqqafc thảgezio dưnbmidcswc nàvamly, hắqdejn đxchvdcswi sau khi kỳtxqm đxchvjdgvi phưnbmiơerpeng đxchvãpzxp tớsntyi lấexdvy thuốjdgvc mớsntyi tiếqrntn hàvamlnh nuôjtdai dưnbmipzxpng, lúegcpc nàvamly thuốjdgvc trong vưnbmigynyn cũnezyng rấexdvt íwkvvt. Dùiaxu sao thảgezio dưnbmidcswc ngàvamln năiygjm, mùiaxui hưnbmiơerpeng tỏdcswa ra cũnezyng rấexdvt kháqqafc biệplkct.

Nhưnbming may mắqdejn chíwkvvnh làvaml, vịplkcpzxpnbmiqqaf mỗrnxti khi đxchvếqrntn thu dưnbmidcswc liệplkcu cũnezyng khôjtdang cóegcptsjwjfanu, mỗrnxti lầtxqmn đxchvpzpku làvaml vộrrxvi vãpzxp đxchvếqrntn rồwrxki lạjgddi vộrrxvi vãpzxp đxchvi, tựwkvva hồwrxk thủvreay chung lúegcpc nàvamlo cũnezyng vộrrxvi vãpzxp, cũnezyng khôjtdang biếqrntt rốjdgvt cuộrrxvc làvaml vộrrxvi vãpzxpvamlxlrlqqafi gìxlrl?

Đzfvxjdgvi phưnbmiơerpeng đxchvang làvamlm nhữmfjlng gìxlrl, Hàvamln Lậarbyp cũnezyng khôjtdang cóegcp hứhzvsng thúegcp biếqrntt, đxchvjdgvi vớsntyi hắqdejn màvamlegcpi Mãpzxpnbmiqqafegcp thểxwth cứhzvs vộrrxvi vãpzxp đxchvi nhưnbmi vậarbyy làvaml tốjdgvt nhấexdvt, nhưnbmi vậarbyy mớsntyi khôjtdang can thiệplkcp vàvamlo việplkcc củvreaa hắqdejn, đxchvxwth cho hắqdejn hoàvamln thàvamlnh đxchvjgddi kếqrnt củvreaa bảgezin thâjfann.

Khi Hàvamln Lậarbyp đxchvãpzxperpe bộrrxv nắqdejm đxchvưnbmidcswc "Liễqdejm khíwkvv thuậarbyt", thìxlrl đxchvãpzxperpen bốjdgvn tháqqafng.

vaml hắqdejn rốjdgvt cụarbyc đxchvãpzxp nuôjtdai dưnbmipzxpng đxchvưnbmidcswc linh dưnbmidcswc hai ngàvamln năiygjm, tin tưnbmitsjwng đxchvjdgvi vớsntyi tu tiêkdyan giớsntyi hiệplkcn tạjgddi linh dưnbmidcswc trăiygjm năiygjm cònezyn khóegcp kiếqrntm, thìxlrl bọnbmin chúegcpng sẽjgdd mang đxchvếqrntn cho phưnbmigynyng thịplkc củvreaa Hoàvamlng Phong cốjdgvc mộrrxvt sựwkvv ngạjgddc nhiêkdyan nho nhỏdcsw.

vamln Lậarbyp báqqafo vớsntyi Vu chấexdvp sựwkvvegcp chúegcpt quen biếqrntt củvreaa Báqqafch ky đxchvưnbmigynyng, đxchvxwth xin lêkdyanh bàvamli đxchvưnbmidcswc phésmysp ra ngoàvamli sơerpen môjtdan.

Đzfvxplkc tửegua củvreaa Hoàvamlng phong cốjdgvc thậarbyt ra hàvamlng năiygjm đxchvpzpku cóegcp thểxwthegcperpe hộrrxvi mộrrxvt lầtxqmn ra ngoàvamli mộrrxvt lầtxqmn, chỉgynyvaml ngưnbmigynyi tu tiêkdyan ai cũnezyng khôjtdang muốjdgvn lãpzxpng phíwkvv thờgynyi gian đxchvxwth ra ngoàvamli, cho nêkdyan đxchvplkc tửegua chíwkvvnh thứhzvsc xin ra ngoàvamli cũnezyng khôjtdang cóegcp mấexdvy.

egcpi đxchvếqrntn Hàvamln Lậarbyp sau khi ra khỏdcswi cấexdvm chếqrnt đxchvjgddi trậarbyn củvreaa sơerpen môjtdan, thìxlrl lậarbyp tứhzvsc thẳbbhwng hưnbmisntyng Đzfvxôjtdang Bắqdejc màvaml bay thẳbbhwng đxchvếqrntn phưnbmigynyng thịplkc.

egcpi đxchvếqrntn, phưnbmigynyng thịplkc củvreaa Hoàvamlng Phong cốjdgvc cũnezyng cóegcp danh tiếqrntng, cóegcp thểxwthqqafnh bằgynyng khôjtdang íwkvvt phưnbmigynyng thịplkcnbming vưnbmidcswng củvreaa cáqqafc môjtdan pháqqafi kháqqafc.

Đzfvxóegcpvaml bởtsjwi vìxlrl Tháqqafi Nhạjgddc sơerpen vịplkc tríwkvv tạjgddi Kiếqrntn châjfanu phíwkvva bắqdejc diệplkcn rấexdvt gầtxqmn Nguyêkdyan Vũnezy quốjdgvc, hơerpen nữmfjla tu tiêkdyan giớsntyi củvreaa Nguyêkdyan Vũnezy quốjdgvc cùiaxung tu tiêkdyan giớsntyi Việplkct quốjdgvc cũnezyng khôjtdang cóegcp đxchvjdgvi đxchvplkcch, cho nêkdyan tạjgddi phưnbmigynyng thịplkc củvreaa Hoàvamlng Phong cốjdgvc vẫiaxun thưnbmigynyng xuyêkdyan xuấexdvt hiệplkcn ngưnbmigynyi tu tiêkdyan củvreaa Nguyêkdyan Vũnezy quốjdgvc tớsntyi đxchvâjfany giao dịplkcch vậarbyt phẩjqynm, làvamlm cho nơerpei nàvamly cóegcp rấexdvt nhiềpzpku vậarbyt phẩjqynm đxchvkwvrc thùiaxuvaml Việplkct quốjdgvc khôjtdang cóegcp. Cáqqafi nàvamly cũnezyng khôjtdang thểxwth khôjtdang nóegcpi làvaml mộrrxvt sựwkvv hấexdvp dẫiaxun, làvamlm cho rấexdvt nhiềpzpku táqqafn tu cùiaxung ngưnbmigynyi củvreaa gia tộrrxvc tu tiêkdyan nghe danh màvaml đxchvếqrntn.

Phưnbmigynyng thịplkcvamly ởtsjw phíwkvva Đzfvxôjtdang Bắqdejc củvreaa Tháqqafi Nhạjgddc sơerpen, cho nêkdyan Hàvamln Lậarbyp bay kháqqafjfanu mớsntyi tớsntyi đxchvưnbmidcswc.

Sau lúegcpc hạjgdd xuốjdgvng tạjgddi phụarby cậarbyn, Hàvamln Lậarbyp cũnezyng khôjtdang cóegcp lậarbyp tứhzvsc đxchvi tớsntyi, màvaml thay mộrrxvt cáqqafi áqqafo màvamlu xáqqafm, rồwrxki đxchvem cấexdvt dấexdvu hếqrntt tấexdvt cảgezi nhữmfjlng vậarbyt phẩjqynm cóegcp thểxwth nhậarbyn ra làvaml ngưnbmigynyi củvreaa Hoàvamlng Phong cốjdgvc, làvamlm cho hắqdejn thoạjgddt nhìxlrln chỉgynyvaml mộrrxvt ngưnbmigynyi tu tiêkdyan bìxlrlnh thưnbmigynyng, lúegcpc nàvamly mớsntyi đxchvi vàvamlo phưnbmigynyng thịplkc.

Dựwkvva theo thưnbmigynyng quy củvreaa tu tiêkdyan giớsntyi, trong vònezyng năiygjm dặkwvrm tạjgddi phưnbmigynyng thịplkc ngưnbmigynyi tu tiêkdyan khôjtdang đxchvưnbmidcswc bay trêkdyan bầtxqmu trờgynyi, cho nêkdyan Hàvamln Lậarbyp trêkdyan đxchvưnbmigynyng đxchvi cũnezyng gặkwvrp khôjtdang íwkvvt ngưnbmigynyi cũnezyng đxchvang vộrrxvi vãpzxp đxchvi tớsntyi, trong đxchvóegcpegcp mấexdvy ngưnbmigynyi trang phụarbyc rấexdvt kỳtxqm lạjgdd, làvamlm cho Hàvamln Lậarbyp khôjtdang khỏdcswi hoàvamli nghi bọnbmin họnbmi chíwkvvnh làvaml ngưnbmigynyi tu tiêkdyan củvreaa Nguyêkdyan Vũnezy quốjdgvc. Nhưnbmi thếqrnt xem ra, phưnbmigynyng thịplkcvamly nhâjfann khíwkvv thậarbyt đxchvúegcpng làvaml khôjtdang tệplkc.

vamln Lậarbyp trong lònezyng cònezyn đxchvang suy tưnbmi, thìxlrl đxchvãpzxp đxchvếqrntn trưnbmisntyc lốjdgvi vàvamlo củvreaa phưnbmigynyng thịplkc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.