Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 161 : Phường thị

    trước sau   
Trảtbjui qua mấhtrhy đceafêtbjum mấhtrht ngủktgx, Hàhfipn Lậdphwp đceaftbjui vớtomyi việfyfac bảtbjuo vệfyfa bảtbjun thâcnhbn nhưfcuhng từlety bỏihyu con đceafưfcuhtedtng tiêtbjun đceafwpevo cùnfzang mạwpevo hiểwkifm đceafwkif Trúuisrc Cơlety thàhfipnh côihyung, cũfvjjng dầsarvn dầsarvn cótzbd xu hưfcuhtomyng nghiêtbjung vềtazl lựcykha chọxqppn sau, dùnfza sao hắksqgn cũfvjjng khôihyung cam lòepzsng cứsofp nhưfcuh thếbfrhhfipy cảtbju đceaftedti!

Nhưfcuhng hắksqgn trờtedti sinh tígzcznh cẩfvjjn thậdphwn, trưfcuhtomyc khi quyếbfrht tâcnhbm vẫsofpn đceafếbfrhn Nhạwpevc Lộenlic đceafiệfyfan mộenlit chuyếbfrhn. Từlety miệfyfang lãsqrfo giảtbju tham tàhfipi nọxqpp, mộenlit lầsarvn nữktgxa xárwhmc nhậdphwn sựcykh việfyfac ngoàhfipi cấhtrhm đceafxfeta ra khôihyung còepzsn nơletyi nàhfipo cótzbd thiêtbjun đceafxfeta linh dưfcuhgxqxc cùnfzang vớtomyi sựcykh thảtbjum thiếbfrht củktgxa Huyếbfrht sắksqgc thígzcz luyệfyfan làhfip sựcykh thậdphwt, đceafiềtazlu nàhfipy làhfipm cho hắksqgn hoàhfipn toàhfipn từlety bỏihyu hy vọxqppng vàhfipo sựcykh may mắksqgn.

Nếbfrhu đceafãsqrf hiểwkifu rõzymfxfetn bảtbjun khôihyung cótzbd đceafưfcuhtedtng lui, Hàhfipn Lậdphwp rốtbjut hạwpev quyếbfrht tâcnhbm phảtbjui đceafárwhmnh cuộenlic tham gia Huyếbfrht cấhtrhm thígzcz luyệfyfan mộenlit phen. Khôihyung phảtbjui thàhfipnh côihyung tìfapdm đceafưfcuhgxqxc linh dưfcuhgxqxc đceafwkif Trúuisrc Cơlety thàhfipnh côihyung, thìfapd sẽbmlw bỏihyufapdnh tạwpevi nơletyi đceafâcnhby!

Sau khi đceafãsqrfrwhmc đceafxfetnh rõzymfhfipng cửokcpa ảtbjui sinh tửokcphfipy, Hàhfipn Lậdphwp nửokcpa năxfetm sau đceafótzbd bắksqgt đceafsarvu chuẩfvjjn bịxfet đceafwkif đceafi vàhfipo cấhtrhm đceafxfeta. Hắksqgn muốtbjun trong khoảtbjung thờtedti gian ngắksqgn nàhfipy, làhfipm cho thựcykhc lựcykhc bảtbjun thâcnhbn cao hơletyn mộenlit tầsarvng, đceafwkif cho cơlety hộenlii sinh tồwagyn cao hơletyn mộenlit chúuisrt.

Trưfcuhtedtng Xuâcnhbn côihyung tầsarvng mưfcuhtedti mộenlit khôihyung cótzbd đceafan dưfcuhgxqxc phụcnhb trợgxqx, đceafúuisrng làhfip khôihyung cótzbd khảtbjuxfetng đceafenlit phárwhm. Nếbfrhu muốtbjun tăxfetng cưfcuhtedtng thựcykhc lựcykhc, hắksqgn cótzbd chủktgx ýhfipxfetng cưfcuhtedtng thêtbjum vàhfipi loạwpevi phárwhmp thuậdphwt mớtomyi cùnfzang vớtomyi phùnfza lụcnhbc, phárwhmp khígzcztzbd uy lựcykhc mạwpevnh.

Phárwhmp thuậdphwt mớtomyi hoàhfipn hảtbjuo màhfiptzbdi, Ngôihyufcuh huynh sẽbmlw khôihyung cựcykh tuyệfyfat truyềtazln thụcnhb. Bấhtrht quárwhm bằrrddng vớtomyi tưfcuh chấhtrht củktgxa hắksqgn, chỉfjdt vớtomyi nửokcpa năxfetm nhưfcuh vậdphwy cũfvjjng chỉfjdt họxqppc thêtbjum đceafưfcuhgxqxc hai loạwpevi sơlety cấhtrhp phárwhmp thuậdphwt bậdphwc thấhtrhp, hoặwagyc miễtazln cưfcuhksqgng nắksqgm giữktgx mộenlit loạwpevi phárwhmp thuậdphwt sơlety cấhtrhp bậdphwc trung, vềtazl phầsarvn phárwhmp thuậdphwt bậdphwc cao thìfapd đceafótzbdhfip chuyệfyfan cũfvjjng khôihyung nêtbjun nghĩktgx tớtomyi. Bởjmosi vậdphwy cárwhmch đceafwkifxfetng thựcykhc lựcykhc lêtbjun nhanh nhấhtrht, chígzcznh làhfip phùnfza lụcnhbc cùnfzang phárwhmp khígzcz.


Nhắksqgc tớtomyi phárwhmp khígzcz, Hàhfipn Lậdphwp hôihyum nay thậdphwt cũfvjjng cótzbd mộenlit chúuisrt. Nhưfcuhng trong đceafótzbdtzbdrwhmc dụcnhbng lớtomyn, ngoạwpevi trừlety đceafígzczch viêtbjun hoàhfipn cùnfzang tiểwkifu kỳsarv do vịxfet Diệfyfap sưfcuh thúuisrc kia cấhtrhp cho, cũfvjjng chỉfjdttzbd hai mótzbdn thu hoạwpevch đceafưfcuhgxqxc trêtbjun ngưfcuhtedti củktgxa hai ngưfcuhtedti árwhmo vàhfipng đceafuổrmrei giếbfrht hắksqgn nhưfcuhng cũfvjjng chưfcuha từletyng sửokcp dụcnhbng qua, nhưfcuhng chỉfjdttzbd trưfcuhtedtng đceafao hótzbda dâcnhby thừletyng, cùnfzang vớtomyi hồwagyihyu phun ra cầsarvu lửokcpa làhfiptzbd thểwkif tựcykh đceafenling côihyung kígzczch.

Vềtazl phầsarvn Liệfyfat Dưfcuhơletyng kiếbfrhm Lãsqrfnh Nguyệfyfat đceafao nhậdphwn khi nhậdphwp môihyun, cũfvjjng chỉfjdthfip đceafao kiếbfrhm phárwhmp khígzcz cấhtrhp thấhtrhp nhấhtrht cótzbd mang theo chúuisrt lửokcpa cùnfzang hàhfipn khígzczihyung kígzczch, căxfetn bảtbjun khôihyung cárwhmch nàhfipo đceafem ra dùnfzang đceafưfcuhgxqxc.

hfip tạwpevi phùnfza lụcnhbc, Hàhfipn Lậdphwp vốtbjun lúuisrc đceafsarvu rấhtrht làhfip thiếbfrhu. Nhưfcuhng may mắksqgn vịxfet Diệfyfap sưfcuh thúuisrc kia cũfvjjng cho hắksqgn khárwhm nhiềtazlu, nhưfcuhng ngoạwpevi trừlety vềtazl sốtbjufcuhgxqxng ra thìfapd chấhtrht lưfcuhgxqxng cũfvjjng làhfip mộenlit vấhtrhn đceaftazl, thậdphwt đceafúuisrng làhfip chỉfjdttzbdletyn mưfcuhtedti lárwhm phùnfza lụcnhbc sơlety cấhtrhp bậdphwc trung cùnfzang hai phùnfza lụcnhbc bậdphwc cao, làhfipm cho hắksqgn cũfvjjng lo lắksqgng khôihyung ígzczt.

Mặwagyt khárwhmc Hàhfipn Lậdphwp cho đceafếbfrhn nay vẫsofpn chưfcuha hiểwkifu rõzymf đceafưfcuhgxqxc cárwhmi phùnfza lụcnhbc cótzbd vẽbmlwfapdnh thanh kiếbfrhm nhỏihyu. Cárwhmi nàhfipy đceafưfcuhgxqxc ngưfcuhtedti árwhmo vàhfipng bịxfet hắksqgn chéuisrm chếbfrht gọxqppi làhfip phùnfza bảtbjuo gìfapd đceafótzbd, hẳcykhn làhfip vậdphwt phẩfvjjm cótzbd lai lịxfetch rấhtrht lớtomyn. Chỉfjdthfip đceafâcnhby làhfip tang vậdphwt, hắksqgn cũfvjjng khôihyung dárwhmm đceafwkif cho ngưfcuhtedti khárwhmc biếbfrht phùnfza lụcnhbc nàhfipy, chỉfjdthfip âcnhbm thầsarvm đceafwkifcnhbm đceaftbjui vớtomyi hai chữktgx phùnfza bảtbjuo, tìfapdm cơlety hộenlii thígzczch hợgxqxp, thìfapd hỏihyui thăxfetm ngưfcuhtedti khárwhmc.

Đwrweưfcuhơletyng nhiêtbjun đceaftbjui vớtomyi "Huyếbfrht cấhtrhm thígzcz luyệfyfan"hfiptzbdi, nhữktgxng vậdphwt nhưfcuh vậdphwy khẳcykhng đceafinh làhfip khôihyung thểwkif thiếbfrhu, cho nêtbjun Hàhfipn Lậdphwp lêtbjun kếbfrh hoạwpevch rờtedti sơletyn môihyun mộenlit chuyếbfrhn, đceafếbfrhn phưfcuhtedtng thịxfetjmosletyn mạwpevch phụcnhb cậdphwn, đceafwkiffapdm mua mộenlit ígzczt phárwhmp khígzcznfzang phùnfza lụcnhbc cao cấhtrhp.

Bấhtrht quárwhm, khôihyung cótzbd mộenlit lưfcuhgxqxng lớtomyn linh thạwpevch làhfipm hậdphwu thuẫsofpn, thìfapd khẳcykhng đceafxfetnh làhfip khong thểwkif mua bárwhmn nhưfcuh ýhfip đceafưfcuhgxqxc.

Mặwagyc dùnfza linh thạwpevch nàhfipy, hiệfyfan tạwpevi đceaftbjui vớtomyi Hàhfipn Lậdphwp thìfapdfvjjng cótzbd thểwkif bỏihyu ra đceafưfcuhgxqxc, nhưfcuhng ngàhfipy sau đceaftbjui vớtomyi việfyfac đceafi đceafếbfrhn cấhtrhm đceafxfeta, linh thạwpevch nàhfipy cũfvjjng làhfip vậdphwt trọxqppng yếbfrhu đceafwkif bảtbjuo vệfyfagzcznh mạwpevng, nêtbjun hắksqgn khôihyung muốtbjun phígzcz phạwpevm.

hfipn Lậdphwp nghĩktgx đceafi nghĩktgx lạwpevi, quyếbfrht đceafxfetnh đceafem đceafi mộenlit sốtbjufcuhgxqxc thảtbjuo trâcnhbn quýhfip ngàhfipn năxfetm, dùnfzang đceafwkif đceafrmrei lấhtrhy linh thạwpevch hoặwagyc làhfip giao dịxfetch.

Nhưfcuhng thậdphwt ra đceafiềtazlu phốtbjui Đwrwexfetnh nhan đceafan, hẳcykhn làhfip mộenlit lựcykha chọxqppn tốtbjut, giárwhm trịxfettzbdi khôihyung chừletyng còepzsn lớtomyn hơletyn nữktgxa, nhưfcuhng dưfcuhgxqxc liệfyfau cầsarvn thiếbfrht đceafwkif đceafiềtazlu chếbfrh ra thậdphwt sựcykhhfip nhiềtazlu, cũfvjjng khôihyung đceafktgx thờtedti gian đceafwkif đceafiềtazlu chếbfrh, cho nêtbjun cũfvjjng chỉfjdttzbd thểwkif trựcykhc tiếbfrhp đceafem dưfcuhgxqxc liệfyfau đceafi đceafrmrei màhfip thôihyui.

Nhưfcuhng vìfapd khôihyung muốtbjun đceafwkif cho nhữktgxng ngưfcuhtedti khárwhmc trong phárwhmi biếbfrht, Hàhfipn Lậdphwp cũfvjjng chỉfjdthfip âcnhbm thầsarvm quyếbfrht đceafxfetnh chỉfjdtrwhmn cho ngưfcuhtedti bêtbjun ngoàhfipi, quyếbfrht khôihyung giao dịxfetch vớtomyi ngưfcuhtedti trong phárwhmi, đceafwkif trárwhmnh khôihyung gâcnhby ra nhữktgxng sựcykh chúuisr ýhfip bấhtrht lợgxqxi khôihyung cầsarvn thiếbfrht.

fapd vậdphwy, Hàhfipn Lậdphwp trong lòepzsng đceafãsqrftzbd chủktgx trưfcuhơletyng, bắksqgt đceafsarvu vàhfipo việfyfac.

Hắksqgn trưfcuhtomyc tiêtbjun từlety Ngôihyu Phong, trong sốtbjurwhmo phárwhmp thuậdphwt sơlety cấhtrhp bậdphwc trung chọxqppn ra "Liễtazlm khígzcz thuậdphwt" thựcykhc dụcnhbng nhấhtrht. Đwrweâcnhby làhfip mộenlit loạwpevi phárwhmp thuậdphwt phụcnhb trợgxqx bậdphwc trung hoàhfipn toàhfipn khárwhmng lạwpevi Thiêtbjun nhãsqrfn thuậdphwt, chỉfjdt cầsarvn sau khi thi triểwkifn thuậdphwt nàhfipy sẽbmlw khôihyung bịxfet đceaftbjui phưfcuhơletyng dùnfzang mắksqgt thưfcuhtedtng thấhtrhy đceafưfcuhgxqxc, cũfvjjng hoàhfipn toàhfipn cótzbd thểwkif thu liễtazlm linh khígzcz củktgxa bảtbjun thâcnhbn, vớtomyi mụcnhbc đceafígzczch ẩfvjjn thâcnhbn.

Đwrweưfcuhơletyng nhiêtbjun, phárwhmp thuậdphwt nàhfipy đceaftbjui vớtomyi tu sĩktgx Trúuisrc Cơlety kỳsarv khẳcykhng đceafxfetnh khôihyung cótzbdrwhmc dụcnhbng gìfapd, nhưfcuhng lạwpevi làhfip mộenlit thủktgx đceafoạwpevn đceaftbjui phótzbd vớtomyi ngưfcuhtedti tu tiêtbjun Luyệfyfan khígzcz kỳsarv, cótzbd thểwkiftzbdi làhfip thựcykhc dung hơletyn Ẩktgxn nặwagyc thuậdphwt nhiềtazlu.


Bấhtrht quárwhmhfipn Lậdphwp sởjmosktgx khôihyung chọxqppn phárwhmp thuậdphwt côihyung kígzczch hay phòepzsng ngựcykhfapd khárwhmc, tấhtrht cảtbju đceaftazlu làhfip do hắksqgn rúuisrt ra từlety thựcykhc chiếbfrhn củktgxa bảtbjun thâcnhbn màhfip đceafưfcuha ra quyếbfrht đceafxfetnh.

Bởjmosi vìfapd lầsarvn trưfcuhtomyc chéuisrm giếbfrht vớtomyi ngưfcuhtedti tu tiêtbjun, khiếbfrhn cho hắksqgn phárwhmt hiệfyfan, ngưfcuhtedti tu tiêtbjun khi chiếbfrhn đceafhtrhu cótzbd thểwkiftzbdlety hộenlii chígzcznh thứsofpc niệfyfam quyếbfrht thi triểwkifn phárwhmp thuậdphwt bậdphwc trung thựcykhc sựcykhhfip quárwhm ígzczt, màhfiprwhmc loạwpevi phárwhmp thuậdphwt bậdphwc thấhtrhp cùnfzang vớtomyi phárwhmp khígzcz, phùnfza lụcnhbc cótzbd thờtedti gian làhfipm phéuisrp ngắksqgn nhấhtrht lạwpevi làhfip thủktgx đceafoạwpevn cótzbd thểwkif nhanh chótzbdng triểwkifn khai thếbfrhihyung hoặwagyc phòepzsng ngựcykh nhấhtrht, cho nêtbjun muốtbjun khi tranh đceafhtrhu sửokcp dụcnhbng phárwhmp thuậdphwt bậdphwc trung, dùnfzang phùnfza lụcnhbc làhfipfcuhơletyng đceaftbjui thựcykhc tếbfrh nhấhtrht. Đwrweưfcuhơletyng nhiêtbjun, nếbfrhu cótzbd đceafwagyng bọxqppn giúuisrp đceafwkif tranh thủktgx thờtedti gian làhfipm phéuisrp, thìfapd đceafótzbd lạwpevi làhfip chuyệfyfan khárwhmc.

hfipn Lậdphwp đceaftbjui vớtomyi kỹomje thuậdphwt cùnfzang khẩfvjju quyếbfrht tu luyệfyfan, sau khi từlety Ngôihyu Phong đceafãsqrf hỏihyui rõzymfhfipng chi tiếbfrht, thìfapd bắksqgt đceafsarvu toàhfipn tâcnhbm luyệfyfan tậdphwp. Bấhtrht quárwhm phárwhmp thuậdphwt bậdphwc trung Liễtazlm khígzcz thuậdphwt nàhfipy tuyệfyfat đceaftbjui làhfip hoàhfipn toàhfipn khárwhmc vớtomyi cárwhmc phárwhmp thuậdphwt phụcnhb trợgxqx nhưfcuh "Ngựcykh phong quyếbfrht" "Ẩktgxn nặwagyc thuậdphwt" trưfcuhtomyc đceafâcnhby, tu luyệfyfan nótzbd hếbfrht sứsofpc khótzbd khăxfetn, xem ra trong nửokcpa năxfetm cótzbd thểwkif hoàhfipn toàhfipn nắksqgm giữktgx đceafưfcuhgxqxc thuậdphwt nàhfipy cũfvjjng làhfip mộenlit sựcykh khiêtbjuu chiếbfrhn khôihyung nhỏihyu.

Cứsofp nhưfcuh vậdphwy, Hàhfipn Lậdphwp ban ngàhfipy khổrmre tu "Liễtazlm khígzcz thuậdphwt", ban đceafêtbjum dùnfzang lụcnhbc dịxfetch chuyêtbjun tâcnhbm nuôihyui dưfcuhksqgng cárwhmc loạwpevi linh thảtbjuo. Hơletyn nữktgxa vìfapd phòepzsng ngừletya vịxfetsqrffcuhrwhm kia phárwhmt hiệfyfan cárwhmc thảtbjuo dưfcuhgxqxc nàhfipy, hắksqgn đceafgxqxi sau khi kỳsarv đceaftbjui phưfcuhơletyng đceafãsqrf tớtomyi lấhtrhy thuốtbjuc mớtomyi tiếbfrhn hàhfipnh nuôihyui dưfcuhksqgng, lúuisrc nàhfipy thuốtbjuc trong vưfcuhtedtn cũfvjjng rấhtrht ígzczt. Dùnfza sao thảtbjuo dưfcuhgxqxc ngàhfipn năxfetm, mùnfzai hưfcuhơletyng tỏihyua ra cũfvjjng rấhtrht khárwhmc biệfyfat.

Nhưfcuhng may mắksqgn chígzcznh làhfip, vịxfetsqrffcuhrwhm mỗjmosi khi đceafếbfrhn thu dưfcuhgxqxc liệfyfau cũfvjjng khôihyung cótzbdjmoscnhbu, mỗjmosi lầsarvn đceaftazlu làhfip vộenlii vãsqrf đceafếbfrhn rồwagyi lạwpevi vộenlii vãsqrf đceafi, tựcykha hồwagy thủktgxy chung lúuisrc nàhfipo cũfvjjng vộenlii vãsqrf, cũfvjjng khôihyung biếbfrht rốtbjut cuộenlic làhfip vộenlii vãsqrfhfipfapdrwhmi gìfapd?

Đwrwetbjui phưfcuhơletyng đceafang làhfipm nhữktgxng gìfapd, Hàhfipn Lậdphwp cũfvjjng khôihyung cótzbd hứsofpng thúuisr biếbfrht, đceaftbjui vớtomyi hắksqgn màhfiptzbdi Mãsqrffcuhrwhmtzbd thểwkif cứsofp vộenlii vãsqrf đceafi nhưfcuh vậdphwy làhfip tốtbjut nhấhtrht, nhưfcuh vậdphwy mớtomyi khôihyung can thiệfyfap vàhfipo việfyfac củktgxa hắksqgn, đceafwkif cho hắksqgn hoàhfipn thàhfipnh đceafwpevi kếbfrh củktgxa bảtbjun thâcnhbn.

Khi Hàhfipn Lậdphwp đceafãsqrflety bộenli nắksqgm đceafưfcuhgxqxc "Liễtazlm khígzcz thuậdphwt", thìfapd đceafãsqrfletyn bốtbjun thárwhmng.

hfip hắksqgn rốtbjut cụcnhbc đceafãsqrf nuôihyui dưfcuhksqgng đceafưfcuhgxqxc linh dưfcuhgxqxc hai ngàhfipn năxfetm, tin tưfcuhjmosng đceaftbjui vớtomyi tu tiêtbjun giớtomyi hiệfyfan tạwpevi linh dưfcuhgxqxc trăxfetm năxfetm còepzsn khótzbd kiếbfrhm, thìfapd bọxqppn chúuisrng sẽbmlw mang đceafếbfrhn cho phưfcuhtedtng thịxfet củktgxa Hoàhfipng Phong cốtbjuc mộenlit sựcykh ngạwpevc nhiêtbjun nho nhỏihyu.

hfipn Lậdphwp bárwhmo vớtomyi Vu chấhtrhp sựcykhtzbd chúuisrt quen biếbfrht củktgxa Bárwhmch ky đceafưfcuhtedtng, đceafwkif xin lêtbjunh bàhfipi đceafưfcuhgxqxc phéuisrp ra ngoàhfipi sơletyn môihyun.

Đwrwefyfa tửokcp củktgxa Hoàhfipng phong cốtbjuc thậdphwt ra hàhfipng năxfetm đceaftazlu cótzbd thểwkiftzbdlety hộenlii mộenlit lầsarvn ra ngoàhfipi mộenlit lầsarvn, chỉfjdthfip ngưfcuhtedti tu tiêtbjun ai cũfvjjng khôihyung muốtbjun lãsqrfng phígzcz thờtedti gian đceafwkif ra ngoàhfipi, cho nêtbjun đceaffyfa tửokcp chígzcznh thứsofpc xin ra ngoàhfipi cũfvjjng khôihyung cótzbd mấhtrhy.

tzbdi đceafếbfrhn Hàhfipn Lậdphwp sau khi ra khỏihyui cấhtrhm chếbfrh đceafwpevi trậdphwn củktgxa sơletyn môihyun, thìfapd lậdphwp tứsofpc thẳcykhng hưfcuhtomyng Đwrweôihyung Bắksqgc màhfip bay thẳcykhng đceafếbfrhn phưfcuhtedtng thịxfet.

tzbdi đceafếbfrhn, phưfcuhtedtng thịxfet củktgxa Hoàhfipng Phong cốtbjuc cũfvjjng cótzbd danh tiếbfrhng, cótzbd thểwkifrwhmnh bằrrddng khôihyung ígzczt phưfcuhtedtng thịxfetfcuhng vưfcuhgxqxng củktgxa cárwhmc môihyun phárwhmi khárwhmc.

Đwrweótzbdhfip bởjmosi vìfapd Thárwhmi Nhạwpevc sơletyn vịxfet trígzcz tạwpevi Kiếbfrhn châcnhbu phígzcza bắksqgc diệfyfan rấhtrht gầsarvn Nguyêtbjun Vũfvjj quốtbjuc, hơletyn nữktgxa tu tiêtbjun giớtomyi củktgxa Nguyêtbjun Vũfvjj quốtbjuc cùnfzang tu tiêtbjun giớtomyi Việfyfat quốtbjuc cũfvjjng khôihyung cótzbd đceaftbjui đceafxfetch, cho nêtbjun tạwpevi phưfcuhtedtng thịxfet củktgxa Hoàhfipng Phong cốtbjuc vẫsofpn thưfcuhtedtng xuyêtbjun xuấhtrht hiệfyfan ngưfcuhtedti tu tiêtbjun củktgxa Nguyêtbjun Vũfvjj quốtbjuc tớtomyi đceafâcnhby giao dịxfetch vậdphwt phẩfvjjm, làhfipm cho nơletyi nàhfipy cótzbd rấhtrht nhiềtazlu vậdphwt phẩfvjjm đceafwagyc thùnfzahfip Việfyfat quốtbjuc khôihyung cótzbd. Cárwhmi nàhfipy cũfvjjng khôihyung thểwkif khôihyung nótzbdi làhfip mộenlit sựcykh hấhtrhp dẫsofpn, làhfipm cho rấhtrht nhiềtazlu tárwhmn tu cùnfzang ngưfcuhtedti củktgxa gia tộenlic tu tiêtbjun nghe danh màhfip đceafếbfrhn.

Phưfcuhtedtng thịxfethfipy ởjmos phígzcza Đwrweôihyung Bắksqgc củktgxa Thárwhmi Nhạwpevc sơletyn, cho nêtbjun Hàhfipn Lậdphwp bay khárwhmcnhbu mớtomyi tớtomyi đceafưfcuhgxqxc.

Sau lúuisrc hạwpev xuốtbjung tạwpevi phụcnhb cậdphwn, Hàhfipn Lậdphwp cũfvjjng khôihyung cótzbd lậdphwp tứsofpc đceafi tớtomyi, màhfip thay mộenlit cárwhmi árwhmo màhfipu xárwhmm, rồwagyi đceafem cấhtrht dấhtrhu hếbfrht tấhtrht cảtbju nhữktgxng vậdphwt phẩfvjjm cótzbd thểwkif nhậdphwn ra làhfip ngưfcuhtedti củktgxa Hoàhfipng Phong cốtbjuc, làhfipm cho hắksqgn thoạwpevt nhìfapdn chỉfjdthfip mộenlit ngưfcuhtedti tu tiêtbjun bìfapdnh thưfcuhtedtng, lúuisrc nàhfipy mớtomyi đceafi vàhfipo phưfcuhtedtng thịxfet.

Dựcykha theo thưfcuhtedtng quy củktgxa tu tiêtbjun giớtomyi, trong vòepzsng năxfetm dặwagym tạwpevi phưfcuhtedtng thịxfet ngưfcuhtedti tu tiêtbjun khôihyung đceafưfcuhgxqxc bay trêtbjun bầsarvu trờtedti, cho nêtbjun Hàhfipn Lậdphwp trêtbjun đceafưfcuhtedtng đceafi cũfvjjng gặwagyp khôihyung ígzczt ngưfcuhtedti cũfvjjng đceafang vộenlii vãsqrf đceafi tớtomyi, trong đceafótzbdtzbd mấhtrhy ngưfcuhtedti trang phụcnhbc rấhtrht kỳsarv lạwpev, làhfipm cho Hàhfipn Lậdphwp khôihyung khỏihyui hoàhfipi nghi bọxqppn họxqpp chígzcznh làhfip ngưfcuhtedti tu tiêtbjun củktgxa Nguyêtbjun Vũfvjj quốtbjuc. Nhưfcuh thếbfrh xem ra, phưfcuhtedtng thịxfethfipy nhâcnhbn khígzcz thậdphwt đceafúuisrng làhfip khôihyung tệfyfa.

hfipn Lậdphwp trong lòepzsng còepzsn đceafang suy tưfcuh, thìfapd đceafãsqrf đceafếbfrhn trưfcuhtomyc lốtbjui vàhfipo củktgxa phưfcuhtedtng thịxfet.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.