Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 160 : Huyết cấm thí luyện

    trước sau   
ypfqn Lậorjdp nghe xong biếeacdt đorjdiijsi phưocpsơceddng xuấrfrut phámsmxt từdtsz thiệorjdn ýbrvnypfq khuyêxgwqn bảynzno, khônqwtng thểrnqfypfqm gìevph khámsmxc hơceddn làypfq bấrfrut đorjdhryqc dĩdzmd đorjdámsmxp đorjdiylqi vàypfqi tiếeacdng, sau mộusint hồuivai nóbrvni chuyệorjdn, rốiijst cụwansc mởecpu miệorjdng hỏbjxci đorjdếeacdn việorjdc chủoexaocpsrwzqc củoexaa Trútwmpc Cơcedd đorjdan.

"Hàypfqn sưocps đorjdorjd muốiijsn biếeacdt xuấrfrut xứqqgf củoexaa cámsmxc linh dưocpsrwzqc nhưocps Ngọhdxoc tủoexay?" Ngônqwt Phong kinh ngạiylqc hỏbjxci.

brvnútwmpng vậorjdy, sưocps huynh đorjdãzahpecpu tạiylqi bổgmhvn mônqwtn nhiềktdpu năeacdm nhưocps vậorjdy, hẳevphn làypfq biếeacdt đorjdưocpsrwzqc nhiềktdpu việorjdc!"ypfqn Lậorjdp rấrfrut kỳawgn vọhdxong hỏbjxci.

Ngônqwt Phong nghe vậorjdy, sau mộusint hồuivai trầwansm ngâevphm, mớuivai nóbrvni:

"Biếeacdt thìevph đorjdưocpsơceddng nhiêxgwqn làypfq biếeacdt, nhưocpsng ta khuyêxgwqn sưocps đorjdorjdzahpy bỏbjxcmsmxi suy nghĩdzmd đorjdóbrvn đorjdi! Nơceddi đorjdóbrvn chẳevphng nhữftcpng nguy hiểrnqfm vônqwtihnong, hơceddn nữftcpa bìevphnh thưocpsihnong căeacdn bảynznn làypfq khônqwtng cámsmxch nàypfqo tớuivai gầwansn, chỉlbtn tạiylqi thờihnoi gian đorjdceddc biệorjdt, đorjdcedda đorjdiểrnqfm đorjdceddc biệorjdt mớuivai cóbrvn thểrnqf đorjdưocpsrwzqc trưocpsecpung bốiijsi sưocpsnqwtn trợrwzq giútwmpp màypfq tiếeacdn vàypfqo bêxgwqn trong".

Mớuivai đorjdwansu nghe đorjdiijsi phưocpsơceddng nóbrvni biếeacdt đorjdưocpsrwzqc, Hàypfqn Lậorjdp trong lòzahpng vui mừdtszng, nhưocpsng nhữftcpng lờihnoi sau đorjdóbrvnypfqm cho hắhryqn lấrfruy làypfqm kinh hãzahpi, vộusini vàypfqng hỏbjxci tớuivai.


Mấrfruy loạiylqi linh dưocpsrwzqc nàypfqy, trưocpsuivac đorjdâevphy trong tu tiêxgwqn giớuivai vốiijsn đorjdãzahp rấrfrut thưocpsa thớuivat, nhữftcpng đorjdcedda phưocpsơceddng bìevphnh thưocpsihnong căeacdn bảynznn làypfq khônqwtng thấrfruy tăeacdm tígzhjch. Hiệorjdn tạiylqi chỗkxop duy nhấrfrut còzahpn cóbrvn thểrnqfevphm đorjdưocpsrwzqc chútwmpng, cũevphng chỉlbtnbrvn cấrfrum đorjdcedda.

Nếeacdu cóbrvn thểrnqf bịcedd ngưocpsihnoi tu tiêxgwqn gọhdxoi làypfq cấrfrum đorjdcedda, chỗkxopypfqy đorjdưocpsơceddng nhiêxgwqn đorjdktdpu làypfq cựevwzc đorjdusin nguy hiểrnqfm, phổgmhv biếeacdn đorjdktdpu làypfq nhữftcpng nơceddi hẻktdpo lámsmxnh cóbrvn hoàypfqn cảynznnh ámsmxc liệorjdt. Cóbrvn mộusint sốiijsypfqypfqo huyệorjdt củoexaa yêxgwqu ma, phảynzni mộusint đorjdưocpsihnong chéorjdm giếeacdt mớuivai cóbrvn thểrnqf tớuivai đorjdưocpsrwzqc, cũevphng cóbrvnceddi tồuivan tạiylqi mộusint sốiijs thưocpsrwzqng cổgmhv cấrfrum phámsmxp, phảynzni cốiijs sứqqgfc phámsmx cấrfrum, mớuivai cóbrvn hy vọhdxong tiếeacdn vàypfqo bêxgwqn trong.

ypfq Hoàypfqng Phong cốiijsc tu tiêxgwqn phámsmxi tạiylqi Việorjdt quốiijsc, chủoexaocpsrwzqc Trútwmpc Cơcedd đorjdan củoexaa nhữftcpng năeacdm qua chígzhjnh làypfq xuấrfrut phámsmxt từdtsz mộusint cấrfrum đorjdcedda ởecpu phígzhja sau, đorjdóbrvn đorjdóbrvn bịcedd phong chútwmpc thuộusinc tígzhjnh cổgmhv cấrfrum phong bếeacd.

Cấrfrum phámsmxp nơceddi đorjdóbrvn phi thưocpsihnong lợrwzqi hạiylqi, vốiijsn lútwmpc đorjdwansu vớuivai lựevwzc lưocpsrwzqng củoexaa tu tiêxgwqn phámsmxi bọhdxon họhdxo khônqwtng cóbrvn hy vọhdxong mởecpu ra. Nhưocpsng sau khônqwtng biếeacdt nhưocps thếeacdypfqo lạiylqi bịcedd ngưocpsihnoi phámsmxt hiệorjdn, cấrfrum phámsmxp nàypfqy cứqqgf mỗkxopi thờihnoi gian năeacdm năeacdm sẽhryqbrvneacdm ngàypfqy suy yếeacdu, trong lútwmpc nàypfqy nếeacdu cóbrvnypfqi ngưocpsihnoi tu sĩdzmd Kếeacdt đorjdan kỳawgn đorjduivang loạiylqt làypfqm phéorjdp mạiylqnh mẽhryq phámsmx cấrfrum, cóbrvn thểrnqf tạiylqm thờihnoi mởecpu ra mộusint thônqwtng lộusin, nhưocpsng sốiijsocpsrwzqng ngưocpsihnoi đorjdi vàypfqo cũevphng hạiylqn chếeacd.

Nhưocpsng lútwmpc ấrfruy khi thônqwtng lộusin xuấrfrut hiệorjdn, cámsmxc ngưocpsihnoi tu tiêxgwqn đorjdktdpu cốiijs gắhryqng đorjdi vàypfqo, thìevph mộusint việorjdc ngoàypfqi ýbrvn muốiijsn xuấrfrut hiệorjdn.

Nhữftcpng ngưocpsihnoi tu tiêxgwqn đorjdiylqt Trútwmpc Cơcedd đorjdktdpu bịcedd mộusint tầwansng cấrfrum chếeacd cổgmhv quámsmxi chắhryqn ởecpuxgwqn ngoàypfqi, màypfq ngưocpsihnoi Luyệorjdn khígzhj kỳawgn lạiylqi khônqwtng hềktdp trởecpu ngạiylqi tiếeacdn vàypfqo bêxgwqn trong, cóbrvn thểrnqf thu thậorjdp đorjdưocpsrwzqc mộusint sốiijsocpsrwzqng lớuivan linh dưocpsrwzqc đorjdem trởecpu ra.

Phámsmxt hiệorjdn nàypfqy lậorjdp tứqqgfc chấrfrun đorjdusinng cảynzn tu tiêxgwqn giớuivai Việorjdt quốiijsc, vìevph vậorjdy bảynzny đorjdiylqi tu tiêxgwqn phámsmxi cứqqgf mỗkxopi năeacdm năeacdm, lạiylqi phámsmxi mộusint nhóbrvnm đorjdorjd tửmghrocpsuivai Trútwmpc cơcedd kỳawgn tiếeacdn vàypfqo cấrfrum đorjdcedda, đorjdrnqf thu thậorjdp linh dưocpsrwzqc, đorjdưocpsơceddng nhiêxgwqn chủoexaocpsrwzqc Trútwmpc Cơcedd đorjdan làypfq quan trọhdxong nhấrfrut.

twmpc đorjdwansu, cámsmxc đorjdorjd tửmghr tu tiêxgwqn phámsmxi còzahpn cóbrvn thểrnqf thu nhặceddt khônqwtng ai phạiylqm ai, đorjdktdpu tựevwzypfqm việorjdc, đorjdiijsi vớuivai cámsmxc đorjdorjd tửmghrypfqy màypfqbrvni, thựevwzc sựevwzypfq chuyệorjdn tốiijst. Nhưocpsng theo năeacdm thámsmxng khônqwtng ngừdtszng thu thậorjdp lụwansc soámsmxt, linh dưocpsrwzqc bêxgwqn trong cấrfrum đorjdcedda dầwansn dầwansn rấrfrut thưocpsa thớuivat, cámsmxc mônqwtn phámsmxi vìevph thếeacdypfq bắhryqt đorjdwansu tranh chấrfrup nhau, nhữftcpng va chạiylqm lớuivan dầwansn dầwansn bắhryqt đorjdwansu phámsmxt sinh. Tớuivai mấrfruy trăeacdm năeacdm trưocpsuivac, thậorjdm chígzhjbrvn đorjdorjd tửmghrevph tranh đorjdrfruu màypfq mấrfrut mạiylqng.

Đbrvnãzahp đorjdusinng chạiylqm đorjdếeacdn nhâevphn mạiylqng, làypfqm cho cámsmxc đorjdiylqi phámsmxi đorjdktdpu hoàypfqn toàypfqn lộusin mặceddt, dứqqgft khoámsmxt làypfqmsmx lớuivan nuốiijst cámsmxorjd, thiêxgwqn đorjdcedda bấrfrut nhâevphn, cổgmhvevphnqwtn hạiylq đorjdorjd tửmghr đorjdi cưocpsuivap đorjdoạiylqt củoexaa ngưocpsihnoi khámsmxc, làypfqm cho cấrfrum đorjdcedda nhuộusinm mámsmxu.

Kểrnqf từdtsz đorjdóbrvn, linh dưocpsrwzqc từdtsz từdtsz giảynznm bớuivat, màypfq tranh đorjdoạiylqt trong cấrfrum đorjdcedda càypfqng ngàypfqy càypfqng kịceddch liệorjdt, càypfqng tanh mámsmxu.

Tớuivai gầwansn trăeacdm năeacdm trưocpsuivac, bởecpui vìevph chéorjdm giếeacdt quámsmx thảynznm khốiijsc, đorjdorjd tửmghrbrvn thểrnqf từdtsz trong cấrfrum đorjdcedda còzahpn sốiijsng đorjdi ra ba phầwansn chỉlbtnzahpn mộusint, làypfqm cho tinh nhuệorjd trong hàypfqng đorjdorjd tửmghr cấrfrup thấrfrup củoexaa cámsmxc mônqwtn phámsmxi tổgmhvn thấrfrut khônqwtng ígzhjt! Càypfqng làypfqm cho cámsmxc đorjdorjd tửmghrmsmxc phámsmxi gọhdxoi đorjdi tớuivai cấrfrum đorjdcedda làypfq "Huyếeacdt cấrfrum thígzhj luyệorjdn", đorjdktdpu bắhryqt đorjdwansu trámsmxnh néorjd khônqwtng đorjdi, thậorjdm chígzhjbrvn lầwansn xuấrfrut hiệorjdn mộusint lầwansn xấrfruu hổgmhvypfq khônqwtng mộusint ngưocpsihnoi nàypfqo nguyệorjdn ýbrvn đorjdi vàypfqo.

Vềktdp phầwansn cưocpshryqng éorjdp bắhryqt đorjdi, đorjdưocpsơceddng nhiêxgwqn làypfqypfqng khônqwtng đorjdưocpsrwzqc.

Bởecpui vìevph nếeacdu đorjdorjd tửmghr khônqwtng thậorjdt tâevphm muốiijsn tiếeacdn vàypfqo cấrfrum đorjdcedda tìevphm thuốiijsc, hắhryqn sẽhryqypfqm qua loa cho xong việorjdc, támsmxm chígzhjn phầwansn mưocpsihnoi làypfq sẽhryqevphm mộusint chỗkxop đorjdrnqf trốiijsn, đorjdrwzqi thờihnoi gian đorjdếeacdn sẽhryqevphnh yêxgwqn đorjdi ra.


Chuyệorjdn nhưocps vậorjdy khônqwtng phảynzni làypfq chưocpsa từdtszng xuấrfrut hiệorjdn qua, làypfqm cho thưocpsrwzqng tầwansng trong phámsmxi củoexaa bọhdxon họhdxo tứqqgfc giậorjdn thấrfrut khiếeacdu bốiijsc khóbrvni, nhưocpsng cũevphng khônqwtng thểrnqf trámsmxnh đorjdưocpsrwzqc. Dùihno sao ngưocpsihnoi ta vốiijsn khônqwtng muốiijsn đorjdi, làypfq ngưocpsơceddi bắhryqt ngưocpsihnoi ta đorjdi vàypfqo chỗkxop nguy hiểrnqfm, thìevphypfqm sao cóbrvn thểrnqf chỉlbtn trígzhjch cámsmxi gìevph!

evph vậorjdy, tạiylqi Việorjdt quốiijsc cámsmxc phámsmxi đorjdiijsi vớuivai linh dưocpsrwzqc càypfqng thêxgwqm cầwansn, nhưocpsng đorjdorjd tửmghr tựevwz nguyệorjdn mạiylqo hiểrnqfm cũevphng khônqwtng cóbrvn mấrfruy, cámsmxc mônqwtn phámsmxi cũevphng bắhryqt đorjdwansu dùihnong trọhdxong thưocpsecpung đorjdrnqf chiêxgwqu mộusin đorjdorjd tửmghr đorjdi vàypfqo cấrfrum đorjdcedda, cóbrvn thểrnqf từdtsz trong cấrfrum đorjdcedda đorjdem linh dưocpsrwzqc ra thìevph trọhdxong thưocpsecpung càypfqng hậorjdu hĩdzmdnh.

msmxc mônqwtn phámsmxi khámsmxc khônqwtng nóbrvni, chỉlbtnbrvni tớuivai bảynznn thâevphn Hoàypfqng Phong cốiijsc!

Từdtsz mấrfruy lầwansn đorjdwansu, trong mônqwtn phámsmxi đorjdãzahp quy đorjdceddnh rõevph, chỉlbtn cầwansn đorjdorjd tửmghr tham gia bámsmxo danh, sẽhryq đorjdưocpsrwzqc ban thưocpsecpung mộusint khốiijsi linh thạiylqch bậorjdc trung cùihnong mộusint móbrvnn linh khígzhj đorjdrnqf cổgmhvevph.

Nhưocpsng thậorjdt cóbrvn thểrnqf từdtsz trong cấrfrum đorjdcedda thậorjdt cóbrvn thểrnqf đorjdem đorjdưocpsrwzqc linh dưocpsrwzqc ra, trong mônqwtn phámsmxi sẽhryqihnoy theo sốiijsocpsrwzqng vàypfq chấrfrut lưocpsrwzqng màypfq trọhdxong tưocpsecpung! Từdtsz linh thạiylqch đorjdếeacdn phámsmxp khígzhj, linh đorjdan cámsmxi gìevph cầwansn cóbrvn đorjdktdpu cóbrvn, thậorjdm chígzhjzahpn cóbrvn thểrnqf thưocpsecpung Trútwmpc Cơcedd đorjdan cựevwzc kỳawgn quýbrvn hiếeacdm củoexaa bổgmhvn mônqwtn, cámsmxi nàypfqy đorjdoexa đorjdrnqfypfqm cho cámsmxc đorjdorjd tửmghr cấrfrup thấrfrup liềktdpu mạiylqng.

Trọhdxong thưocpsecpung nhưocps vậorjdy, quảynzn nhiêxgwqn đorjdãzahp tạiylqo nêxgwqn mộusint lầwansn bámsmxo danh mãzahpnh liệorjdt trong tu tiêxgwqn phámsmxi, nhưocpsng tìevphnh hìevphnh nhưocps vậorjdy cũevphng chỉlbtn bấrfrut quámsmx duy trìevph trong hai ba lầwansn ngắhryqn ngủoexan, rồuivai lạiylqi hoàypfqn toàypfqn ígzhjt ỏbjxci trởecpu lạiylqi.

Thựevwzc tếeacd tanh mámsmxu làypfqm cho chútwmpng đorjdorjd tửmghr thanh tỉlbtnnh ra, cóbrvn trọhdxong thưocpsecpung cũevphng khônqwtng cóbrvn mạiylqng màypfqocpsecpung!

Bởecpui vìevphocpsuivai sựevwzgzhjch thígzhjch củoexaa trọhdxong thưocpsecpung, cóbrvn thểrnqf sinh tồuivan trong sựevwz tranh đorjdoạiylqt tạiylqi cấrfrum đorjdcedda ba phầwansn chỉlbtnzahpn mộusint, nhưocpsng đorjdưocpsrwzqc trọhdxong thưocpsecpung sau khi cóbrvn thểrnqf ra khỏbjxci Huyếeacdt cấrfrum thígzhj luyệorjdn thìevph mộusint phầwansn bốiijsn cũevphng khônqwtng tớuivai, trong sốiijs đorjdorjd tửmghrzahpn sốiijsng, cóbrvn thểrnqf đorjdưocpsrwzqc linh dưocpsrwzqc thìevphypfqng ígzhjt hơceddn nữftcpa, đorjdiylqi bộusin phậorjdn ngoạiylqi trừdtsz mộusint thâevphn trọhdxong thưocpsơceddng ra, căeacdn bảynznn làypfq khônqwtng cóbrvn thu hoạiylqch gìevph, chứqqgf đorjddtszng nóbrvni gìevph đorjdếeacdn chuyệorjdn đorjdưocpsrwzqc Trútwmpc Cơcedd đorjdan.

ypfqypfqn Lậorjdp chígzhjnh làypfqecpuocpsuivai tìevphnh hìevphnh đorjdóbrvn, hưocpsuivang tớuivai Ngônqwt Phong màypfq hỏbjxci vềktdp xuấrfrut xứqqgf củoexaa linh dưocpsrwzqc.

Sau khi nghe xong nhữftcpng lờihnoi đorjdiijsi phưocpsơceddng nóbrvni, Hàypfqn Lậorjdp trong lòzahpng chỉlbtnbrvn sựevwz buồuivan bựevwzc!

Khônqwtng nghĩdzmd tớuivai, thu thậorjdp dưocpsrwzqc liệorjdu lạiylqi phảynzni đorjdi tớuivai cấrfrum đorjdcedda gìevph đorjdóbrvn, phảynzni cùihnong vớuivai cámsmxc đorjdorjd tửmghrnqwtn phámsmxi khámsmxc màypfq tiếeacdn hàypfqnh chéorjdm giếeacdt, phảynzni thắhryqng đorjdếeacdn cuốiijsi cùihnong mớuivai cóbrvn thểrnqf thoámsmxt thâevphn đorjdi ra. Hơceddn nữftcpa tỉlbtn lệorjd may mắhryqn còzahpn sinh tồuivan làypfq thấrfrup đorjdếeacdn kinh ngưocpsihnoi, chỉlbtnbrvn chưocpsa tớuivai mộusint phầwansn bốiijsn sốiijs nhâevphn tàypfqi làypfqbrvn thểrnqf ra khỏbjxci "Huyếeacdt cấrfrum thígzhj luyệorjdn"ypfqy.

Sựevwz nguy hiểrnqfm làypfq quámsmx lớuivan! Hắhryqn cũevphng khônqwtng phảynzni làypfq cao thủoexaevph, trong hàypfqng đorjdorjd tửmghr cấrfrup thấrfrup tạiylqi Hoàypfqng Phong cốiijsc, cũevphng chỉlbtn xếeacdp hạiylqng trung đorjdevphng màypfq thônqwti.

Cho nêxgwqn khônqwtng cóbrvn phámsmxp lựevwzc cao thâevphm, cũevphng khônqwtng nắhryqm giữftcp phámsmxp thuậorjdt cựevwzc mạiylqnh, chỉlbtn dựevwza vàypfqo vàypfqi mốiijsn phámsmxp khígzhj coi nhưocps khônqwtng tệorjdypfqy thìevph chẳevphng phảynzni làypfq đorjdwansu óbrvnc cóbrvn vấrfrun đorjdktdp sao.

Cho nêxgwqn dùihno thếeacdypfqo, thìevphypfqn Lậorjdp cũevphng sẽhryq khônqwtng cho rằxolcng mìevphnh cóbrvn thểrnqf trởecpu thàypfqnh ngưocpsihnoi trong sốiijs mộusint phầwansn tưocpszahpn sốiijsng sóbrvnt đorjdóbrvn.

evph vậorjdy dưocpsuivai sựevwz tứqqgfc giậorjdn, hắhryqn khônqwtng khỏbjxci hỏbjxci Ngônqwt Phong: Tạiylqi sao cámsmxc tiêxgwqn phámsmxi khônqwtng thểrnqf ưocpsuivac thútwmpc đorjdorjd tửmghrihnong phâevphn chia linh dưocpsrwzqc cônqwtng bằxolcng? Phảynzni biếeacdt rằxolcng dùihno sao cũevphng làypfqihnong luyệorjdn chếeacd Trútwmpc Cơcedd đorjdan, vậorjdy cầwansn gìevph phảynzni trởecpu mặceddt kếeacdt oámsmxn cừdtszu nhưocps vậorjdy?

Kếeacdt quảynzn Ngônqwt Phong nghe xong, lậorjdp tứqqgfc cưocpsihnoi khổgmhv hồuivai đorjdámsmxp:

"Sưocps đorjdorjd khônqwtng biếeacdt, cho dùihnoihnong luyệorjdn chếeacd Trútwmpc Cơcedd đorjdan, nhưocpsng khi phâevphn phốiijsi đorjdan dưocpsrwzqc thìevph lạiylqi phâevphn chia cóbrvnmsmxc phámsmxi nhưocps thếeacdypfqo đorjdâevphy. Dưocpsuivai tìevphnh hìevphnh nàypfqy, cóbrvn thểrnqfypfqo ngăeacdn cảynznn đorjdưocpsrwzqc cámsmxc mônqwtn phámsmxi liềktdpu mạiylqng tranh đorjdoạiylqt linh dưocpsrwzqc đorjdưocpsrwzqc đorjdâevphy?"

ypfqn Lậorjdp nghe xong hồuivai lâevphu khônqwtng nóbrvni gìevph.

Cuốiijsi cùihnong, hắhryqn tâevphm sựevwz đorjdwansy mìevphnh, sau khi hỏbjxci biếeacdt "Huyếeacdt cấrfrum thígzhj luyệorjdn" nửmghra năeacdm sau, thìevph sau khi Ngônqwtocps huynh dặceddn dòzahp đorjdãzahp rờihnoi khỏbjxci Truyềktdpn cônqwtng cámsmxc, vềktdp lạiylqi Bámsmxch dưocpsrwzqc viêxgwqn.

Trong mấrfruy ngàypfqy kếeacd tiếeacdp, Hàypfqn Lậorjdp cảynzn ngàypfqy cũevphng chỉlbtn nghĩdzmd tớuivai việorjdc nàypfqy, phâevphn tígzhjch lợrwzqi hạiylqi cùihnong hung hiểrnqfm trong đorjdóbrvn, cốiijs gắhryqng đorjdrnqf cho bảynznn thâevphn đorjdưocpsa ra mộusint lựevwza chọhdxon sámsmxng suốiijst.

Rấrfrut hiểrnqfn nhiêxgwqn tạiylqi Việorjdt quốiijsc nàypfqy, ngoạiylqi trừdtsz tạiylqi cấrfrum đorjdcedda nàypfqy, thìevphevphng khônqwtng còzahpn nơceddi nàypfqo cóbrvn thểrnqfevphm đorjdưocpsrwzqc ba loạiylqi linh dưocpsrwzqc nàypfqy, nếeacdu khônqwtng thìevph thấrfrut đorjdiylqi tiêxgwqn phámsmxi cũevphng khônqwtng cầwansn cứqqgf mỗkxopi năeacdm năeacdm lạiylqi mộusint lầwansn đorjdgmhvmsmxu, đorjdrnqf cho bảynznn thâevphn tựevwzevphnh yếeacdu đorjdi.

ypfqn Lậorjdp nếeacdu nhưocps khônqwtng muốiijsn mạiylqo hiểrnqfm, thìevphevphng chỉlbtnbrvn hy vọhdxong tạiylqi Việorjdt quốiijsc ngoạiylqi trừdtsz chỗkxopypfqy thìevphzahpn cóbrvn thểrnqfbrvnceddi khámsmxc tìevphm đorjdưocpsrwzqc linh dưocpsrwzqc, nếeacdu khônqwtng Trútwmpc Cơcedd đorjdãzahp hoàypfqn toàypfqn vônqwt vọhdxong, trăeacdm năeacdm sau cũevphng sẽhryq trởecpu thàypfqnh mộusint đorjdiijsng xưocpsơceddng trắhryqng. Bấrfrut quámsmx cẩecpun thậorjdn nghĩdzmd lạiylqi, đorjdiijsi vớuivai việorjdc đorjdi tìevphm linh dưocpsrwzqc càypfqng thêxgwqm mong manh vônqwtihnong, căeacdn bảynznn mộusint chútwmpt hy vọhdxong cũevphng khônqwtng cóbrvn.

Nhưocpsng nếeacdu nhưocps thậorjdt tham gia "Huyếeacdt cấrfrum thígzhj luyệorjdn", bốiijsn phầwansn thìevph hếeacdt ba phầwansn tửmghr vong tỷbjxc lệorjd quảynzn thậorjdt quámsmx lớuivan! Khảynzneacdng hắhryqn mấrfrut mạiylqng cũevphng làypfq cao vônqwtihnong! Cámsmxi nàypfqy quảynzn thậorjdt làypfqm cho Hàypfqn Lậorjdp thựevwzc sựevwzypfq khóbrvn nghĩdzmd!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.