Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 16 : Tiểu toán bàn

    trước sau   
rroz giữpafqa hai phe, đprspang cócvsw hai gãzfav tay khôvjyeng đprspang tỷzfop thíoeat quyềvmqnn cưaablfvjfc. Mộvipnt ngưaablqinci thâhiqqn hìjtzbnh mậvsybp mạfoxgp, nhưaablng hạfoxgzfavn bìjtzbnh ổglibn, quyềvmqnn đprspbuekm, cưaablfvjfc đprspáedjdvjyegjrdng cócvsw lựtjcfc, đprspócvsw chíoeatnh làzfav hảzfavo hữpafqu Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn củqmlra Hàzfavn Lậvsybp. Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn tuy cócvswgmmro phìjtzb nhưaablng thâhiqqn thủqmlr lạfoxgi khôvjyeng yếggcru, theo sau mỗddqki tiếggcrng quáedjdt làzfav mộvipnt quyềvmqnn đprspáedjdnh ra, kèermjm theo đprspócvswzfav âhiqqm thanh quyềvmqnn phong, phảzfavi nócvswi làzfav trôvjyeng rấbuekt uy phong lẫdaxam lẫdaxam. Ngưaablqinci còvkkwn lạfoxgi làzfav mộvipnt têpjykn lùgjrdn, đprspvipnng táedjdc mẫdaxan tiệjiqvp nhưaabl mộvipnt con linh thửluau, hắykftn khôvjyeng cócvsw ngạfoxgnh tiếggcrp nắykftm đprspbuekm củqmlra Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn, chỉyrda tráedjdnh négmmr xa xa, xem ra làzfav hắykftn đprspang muốvjyen đprspycihi đprspếggcrn khi Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn tổglibn hao khíoeat lựtjcfc, lúbuekc đprspócvsw mớfvjfi tiếggcrn hàzfavnh phảzfavn kíoeatch.

Nhìjtzbn thấbueky hảzfavo hữpafqu ởfvjf phíoeata trưaablfvjfc đprspvipnng thủqmlr tỉyrda thíoeatxhdtvjyeng vớfvjfi ngưaablqinci kháedjdc, Hàzfavn Lậvsybp tâhiqqm lýaybg tựtjcf nhiêpjykn phảzfavi đprsprcrjng vềvmqn phíoeata bằgjrdng hữpafqu.

Xem mộvipnt lúbuekc, thấbueky Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn vẫdaxan bảzfavo trìjtzb thếggcr tấbuekn côvjyeng mãzfavnh liệjiqvt nhưaablbuekc đprspoeatu, Hàzfavn Lậvsybp tuy khôvjyeng cócvswxhdtvjyeng gìjtzb cảzfav nhưaablng hắykftn cũxrgnng biếggcrt trong nhấbuekt thờqinci Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn khôvjyeng thểobas bạfoxgi vong, liềvmqnn phócvswng tâhiqqm màzfav quan sáedjdt.

Hắykftn đprspi quanh quanh xem xégmmrt, muốvjyen tìjtzbm ngưaablqinci nàzfavo đprspócvsw đprspobas hỏkrtji rõxhdt việjiqvc gìjtzb đprspang xảzfavy ra ởfvjf đprspâhiqqy.

Nhìjtzbn thấbueky mộvipnt câhiqqy lớfvjfn khôvjyeng xa, bêpjykn cạfoxgnh cócvsw mộvipnt khốvjyei đprspáedjd lớfvjfn, còvkkwn cócvsw mộvipnt thiếggcru niêpjykn đprsprcrjng ngoàzfavi quan sáedjdt đprspang hoa tay múbueka châhiqqn, miệjiqvng thìjtzb luôvjyen mồobasm hôvjye: " Đxbyaáedjdnh vàzfavo đprspoeatu nócvsw, đprspáedjdzfavo môvjyeng nócvsw đprspi, ai nha! Thiếggcru chúbuekt chúbuekt đprspiểobasm! Đxbyaúbuekng, đprspúbuekng, tócvswm lấbueky cổglib hắykftn đprspi, mạfoxgnh nữpafqa nàzfavo…"

pjykn thiếggcru niêpjykn nàzfavy mộvipnt bêpjykn mặqmlrt màzfavy căcfegng thẳoeatng quan sáedjdt trậvsybn đprspbueku, mộvipnt mặqmlrt thìjtzb luôvjyen miệjiqvng nócvswi.


Nghe khẩpjyku khíoeat củqmlra hắykftn, hìjtzbnh nhưaablzfav ngưaablqinci bêpjykn phe củqmlra Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn.

zfavn Lậvsybp hiểobasu đprspưaablycihc ngưaablqinci nàzfavy cócvsw chúbuekt đprspiểobasm hiểobasu biếggcrt, chậvsybm rãzfavi từxhdt trêpjykn câhiqqy leo xuốvjyeng dưaablfvjfi, đprspi tớfvjfi bêpjykn cạfoxgnh hắykftn.

"Vịglibaabl huynh nàzfavy, nhữpafqng ngưaablqinci trong trưaablqincng đprspbueku nàzfavy huynh đprspvmqnu nhậvsybn biếggcrt hếggcrt chứrcrj? Bọkrtjn họkrtjjtzb sao lạfoxgi đprspáedjdnh nhau vậvsyby?"zfavn Lậvsybp làzfavm ra bộvipn dạfoxgng trung hậvsybu nócvswi.

"Còvkkwn phảzfavi hỏkrtji sao, ta tiểobasu toáedjdn bàzfavn màzfav lạfoxgi khôvjyeng biếggcrt ai sao, bọkrtjn họkrtj đprspáedjdnh nhau đprspưaablơjeykng nhiêpjykn làzfavjtzb … Di! Ngưaablơjeyki làzfav ai? Ta thếggcrzfavo màzfav chưaabla từxhdtng gặqmlrp qua ngưaablơjeyki? Mớfvjfi nhậvsybp môvjyen? Khôvjyeng đprspúbuekng, còvkkwn hơjeykn nửluaua năcfegm nữpafqa tâhiqqn đprspjiqv tửluau mớfvjfi nhậvsybp môvjyen, ngưaablơjeyki rốvjyet cụcipxc làzfav ai?" Ngưaablqinci nàzfavy cócvsw chúbuekt mêpjyk hồobas trảzfav lờqinci hắykftn, nhưaablng đprspvipnt nhiêpjykn lạfoxgi pháedjdt hiệjiqvn ra chíoeatnh mìjtzbnh chưaabla từxhdtng gặqmlrp qua Hàzfavn Lậvsybp, lậvsybp tứrcrjc tỉyrdanh táedjdo ngay trởfvjf lạfoxgi.

"Tạfoxgi hạfoxgzfavn Lậvsybp, làzfav bạfoxgn tốvjyet củqmlra vịglibaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn đprspang đprspáedjdnh nhau ởfvjf kia."zfavn Lậvsybp nghiêpjykm trang trảzfav lờqinci.

"Làzfav bạfoxgn tốvjyet củqmlra Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn? Bằgjrdng hữpafqu củqmlra hắykftn ta đprspvmqnu biếggcrt, nhưaablng khôvjyeng hềvmqn biếggcrt ngưaablơjeyki a!" Ngưaablqinci nàzfavy vẫdaxan rấbuekt cảzfavnh giáedjdc.

"Nga, ta tạfoxgi nhiềvmqnu năcfegm trưaablfvjfc đprspãzfav bếggcr quan tu luyệjiqvn, mộvipnt thờqinci gian dàzfavi khôvjyeng cócvsw ra ngoàzfavi tiếggcrp xúbuekc, ngưaablơjeyki khôvjyeng nhậvsybn ra ta cũxrgnng làzfav đprspiềvmqnu bìjtzbnh thưaablqincng."zfavn Lậvsybp nửluaua giảzfav nửluaua thậvsybt nócvswi.

"Thậvsybt sao? Ngưaablơjeyki cũxrgnng làzfav đprspjiqv tửluau nhậvsybp môvjyen từxhdt bốvjyen năcfegm trưaablfvjfc? Thậvsybt khôvjyeng thểobas tin đprspưaablycihc, sơjeykn nộvipni còvkkwn cócvsw ngưaablqinci màzfav ta, vạfoxgn sựtjcf thôvjyeng, khôvjyeng nhậvsybn thứrcrjc đprspưaablycihc." Ngưaablqinci nàzfavy liếggcrc nhìjtzbn quầoeatn áedjdo củqmlra Hàzfavn Lậvsybp, thoạfoxgt nhìjtzbn đprspãzfavcvsw vẻggcr tin tưaablfvjfng nhữpafqng lờqinci Hàzfavn Lậvsybp nócvswi.

Ngưaablqinci nàzfavy cùgjrdng Hàzfavn Lậvsybp sau khi nócvswi chuyệjiqvn qua lạfoxgi vàzfavi câhiqqu, khôvjyeng nhịglibn đprspưaablycihc đprspãzfav tựtjcfjtzbnh chủqmlr đprspvipnng nócvswi cho Hàzfavn Lậvsybp biếggcrt nguyêpjykn do củqmlra tràzfavng tỷzfop thíoeatzfavy.

"Vịglibaabl đprspjiqvzfavy, ngưaablơjeyki làzfav khôvjyeng biếggcrt, chuyệjiqvn nàzfavy cũxrgnng vốvjyen làzfav từxhdt hồobasng nhan họkrtja thủqmlry màzfav ra, lúbuekc đprspoeatu làzfav …"pjykn tiểobasu toáedjdn bàzfavn nàzfavy, thậvsybt khôvjyeng hổglib tựtjcfaablng làzfav vạfoxgn sựtjcf thôvjyeng, hắykftn đprspem đprspoeaty đprspqmlr toàzfavn bộvipn sựtjcf việjiqvc kểobas lạfoxgi cho Hàzfavn Lậvsybp nghe.

Nguyêpjykn lai chuyệjiqvn nàzfavy phảzfavi bắykftt đprspoeatu từxhdt hai ngưaablqinci màzfavcvswi. Mộvipnt ngưaablqinci đprspưaablycihc gọkrtji làzfavaablơjeykng Dạfoxgng, làzfav đprspưaablqincng đprspjiqv củqmlra Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn, ngưaablqinci còvkkwn lạfoxgi đprspưaablycihc gọkrtji làzfav Trưaablơjeykng Trưaablqincng Quýaybg, làzfav con mộvipnt lãzfavo bảzfavn củqmlra mộvipnt tiềvmqnn trang. Cảzfav hai đprspvmqnu làzfav đprspjiqv tửluau Thấbuekt huyềvmqnn môvjyen, bấbuekt quáedjd mộvipnt ngưaablqinci làzfav ngoạfoxgi môvjyen đprspjiqv tửluau, còvkkwn kẻggcr kia làzfav nộvipni môvjyen đprspjiqv tửluau.

Hai ngưaablqinci nàzfavy vốvjyen ởfvjf trong cùgjrdng trấbuekn. Nguyêpjykn hai ngưaablqinci vốvjyen khôvjyeng cócvsw bấbuekt đprspobasng gìjtzbzfav hếggcrt thảzfavy đprspvmqnu làzfav do mộvipnt côvjyeedjdi gâhiqqy nêpjykn. Côvjyeedjdi nàzfavy làzfav đprspếggcrn từxhdt mộvipnt trấbuekn kháedjdc, từxhdt nhỏkrtj đprspãzfav đprspưaablycihc hứrcrja gảzfav cho Vưaablơjeykng Dạfoxgng. Nhưaablng cáedjdch đprspâhiqqy mộvipnt đprspoạfoxgn thờqinci gian, côvjyeedjdi mộvipnt lầoeatn xuấbuekt ngoạfoxgi, trêpjykn đprspưaablqincng vềvmqn nhàzfav bịglib Trưaablơjeykng côvjyeng tửluau nhìjtzbn trúbuekng, kếggcrt quảzfavzfav Trưaablơjeykng côvjyeng tửluaugjrdng sứrcrjc nặqmlrng củqmlra đprspobasng tiềvmqnn, chèermjn égmmrp côvjyeedjdi cùgjrdng cha mẹsdgozfavng, cho nêpjykn síoeatnh lễjjyd củqmlra Vưaablơjeykng Dạfoxgng đprspãzfav bịglib đprspem trảzfav lạfoxgi. Ngưaablqinci con gáedjdi kia hiềvmqnm bầoeatn áedjdi phúbuek, đprspãzfav cảzfavi hôvjyen, làzfavm cho gia đprspìjtzbnh Vưaablơjeykng Dạfoxgng chịglibu đprspzfavoeatch rấbuekt lớfvjfn. Màzfavaablơjeykng Dạfoxgng đprspãzfav sớfvjfm mêpjyk luyếggcrn côvjyeedjdi kia, sau khi biếggcrt tin tứrcrjc đprspãzfav khôvjyeng còvkkwn thiếggcrt sốvjyeng nữpafqa, cuốvjyei cùgjrdng do khôvjyeng cócvsw lốvjyei thoáedjdt, đprspãzfav nhảzfavy sôvjyeng tựtjcf tửluau.

Chuyệjiqvn vốvjyen chỉyrda đprspếggcrn đprspócvsw, cũxrgnng coi làzfav mộvipnt tấbuekn bi kịglibch đprspãzfav rồobasi, hoàzfavn toàzfavn kếggcrt thúbuekc.


Nhưaablng làzfav, Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn từxhdt nhỏkrtj đprspãzfavgjrdng đprspưaablqincng đprspjiqv củqmlra hắykftn chơjeyki thâhiqqn thiếggcrt, nghe đprspưaablycihc chuyệjiqvn nàzfavy, đprspưaablơjeykng nhiêpjykn sẽxmkt khôvjyeng chịglibu bỏkrtj qua, liềvmqnn tìjtzbm tớfvjfi Trưaablơjeykng Trưaablqincng Quýaybg, muốvjyen cùgjrdng hắykftn quyếggcrt đprspbueku, ngưaablqinci thua sẽxmkt phảzfavi hưaablfvjfng kẻggcr thắykftng châhiqqm tràzfav thi lễjjyd, nhậvsybn tộvipni.

Trưaablơjeykng Trưaablqincng Quýaybg mặqmlrc dùgjrdhiqqm cao khíoeat ngạfoxgo, nhưaablng cũxrgnng tựtjcf biếggcrt võxhdt nghệjiqv bảzfavn thâhiqqn còvkkwn kégmmrm Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn mộvipnt chúbuekt, liềvmqnn yêpjyku cầoeatu phảzfavi cócvsw bằgjrdng hữpafqu củqmlra hắykftn tham gia, trưaablqincng đprspbueku sẽxmkt chia làzfavm mấbueky trậvsybn, lấbueky tổglibng kếggcrt quảzfavzfav phâhiqqn đprspglibnh thắykftng thua, Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn đprspáedjdp ứrcrjng ngay lậvsybp tứrcrjc. Tiếggcrp theo, Trưaablơjeykng Trưaablqincng Quýaybgyrdazfavo nhiềvmqnu tiềvmqnn bạfoxgc, dùgjrdng mộvipnt lưaablycihng lớfvjfn bạfoxgc, tìjtzbm kiếggcrm hảzfavo trợycih thủqmlr trong đprspáedjdm đprspobasng môvjyen phúbuek gia đprspjiqv tửluau. Tuy Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn khôvjyeng cócvsw tiềvmqnn nhưaablng trong môvjyen pháedjdi hắykftn cócvsw rấbuekt nhiềvmqnu mốvjyei quan hệjiqv tốvjyet, kếggcrt giao vớfvjfi rấbuekt nhiềvmqnu ngưaablqinci ởfvjf tầoeatng lớfvjfp trung hạfoxg tầoeatng, cho nêpjykn cũxrgnng cócvsw rấbuekt nhiềvmqnu ngưaablqinci võxhdtvjyeng khôvjyeng tệjiqv tựtjcf nguyệjiqvn hỗddqk trợycih.

Kếggcrt quảzfavzfav, cócvsw rấbuekt nhiềvmqnu đprspobasng môvjyen nghe đprspưaablycihc tin tứrcrjc bọkrtjn tỷzfop thíoeat, liềvmqnn kégmmro đprspếggcrn theo dõxhdti, trợycih uy, hìjtzbnh thàzfavnh liêpjykn minh, hai phíoeata bâhiqqy giờqinc tràzfavn ngậvsybp đprspglibch ýaybg, hỏkrtja bạfoxgo cụcipxc diệjiqvn.

Từxhdt trong khẩpjyku khíoeat củqmlra thiếggcru niêpjykn nàzfavy, Hàzfavn Lậvsybp nghe ra bâhiqqy giờqinc phúbuek gia đprspjiqv tửluauzfav trung, hạfoxg tầoeatng đprspjiqv tửluauhiqqu thuẫdaxan bắykftt đprspoeatu mởfvjf rộvipnng.

Tỷzfop thíoeat mộvipnt thờqinci gian, lưaablycihng ngưaablqinci kégmmro đprspếggcrn quan sáedjdt trợycih uy bỗddqkng nhiềvmqnu lêpjykn hẳoeatn.

"Ngưaablơjeyki cũxrgnng làzfav ngưaablqinci ủqmlrng hộvipnaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn ba? Nếggcru bọkrtjn họkrtj khôvjyeng tuâhiqqn thủqmlr qui củqmlr, chúbuekng ta sẽxmkt đprspobasng loạfoxgt lêpjykn, đprspáedjdnh cho bọkrtjn thiếggcru gia nàzfavy tèermj ra quầoeatn. Phảzfavi làzfavm cho bọkrtjn chúbuekng khôvjyeng còvkkwn dáedjdm coi thưaablqincng chúbuekng ta nữpafqa."pjykn nàzfavy từxhdt đprspoeatu đprspếggcrn giờqinc, cáedjdi miệjiqvng luôvjyen mồobasm nócvswi, chưaabla ngừxhdtng lạfoxgi mộvipnt lúbuekc nàzfavo.

zfavn Lậvsybp cưaablqinci khổglib mộvipnt cáedjdi, mâhiqqu thuẫdaxan củqmlra hai bêpjykn cùgjrdng hắykftn thìjtzbcvswedjdi gìjtzb quan hệjiqvjeyk chứrcrj. Chuyệjiqvn nàzfavy cũxrgnng rấbuekt khócvswcvswi ai khôvjyeng phảzfavi vớfvjfi ai. Bảzfavn thâhiqqn mìjtzbnh sau mấbueky năcfegm đprspzfav tọkrtja luyệjiqvn khíoeat, nhữpafqng xúbuekc đprspvipnng, nhiệjiqvt huyếggcrt lúbuekc trưaablfvjfc khôvjyeng biếggcrt vìjtzb sao đprspãzfav biếggcrn mấbuekt khôvjyeng còvkkwn. Còvkkwn nữpafqa, bảzfavn thâhiqqn mìjtzbnh cũxrgnng khôvjyeng cócvsw luyệjiqvn qua quyềvmqnn cưaablfvjfc võxhdtvjyeng, hiệjiqvn tạfoxgi ngay cảzfav mộvipnt gãzfav đprspobasng môvjyen phổglib thôvjyeng cũxrgnng khôvjyeng đprspáedjdnh nổglibi. Xem ra, xem xong vụcipx luậvsybn võxhdtzfavy, nêpjykn thàzfavnh thậvsybt màzfav quay vềvmqnjeykn cốvjyec thôvjyei.

"Hảzfavo a!" Đxbyavipnt nhiêpjykn, têpjykn nàzfavy mặqmlrt mũxrgni trởfvjfpjykn vui mừxhdtng, quáedjdt to mộvipnt tiếggcrng.

zfavn Lậvsybp vừxhdta nghe xong, vộvipni vàzfavng quay đprspoeatu nhìjtzbn vàzfavo tràzfavng đprspbueku. Nguyêpjykn lai, têpjykn đprspvjyei thủqmlr củqmlra Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn cuốvjyei cùgjrdng cũxrgnng khôvjyeng thểobas tráedjdnh négmmr đprspưaablycihc nắykftm đprspbuekm củqmlra Vưaablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn, bịglib mộvipnt quyềvmqnn đprspáedjdnh trúbuekng gáedjdy, liềvmqnn ngãzfav xuốvjyeng ngấbuekt đprspi.

Liềvmqnn đprspócvsw, mộvipnt bộvipn phậvsybn đprspáedjdm đprspôvjyeng liềvmqnn lớfvjfn tiếggcrng kêpjyku to "Hảzfavo", còvkkwn bộvipn phậvsybn còvkkwn lạfoxgi, mặqmlrt mũxrgni trởfvjfpjykn rấbuekt khócvsw nhìjtzbn.

aablơjeykng đprspfoxgi bàzfavn vẻggcr mặqmlrt đprspykftc ýaybg, tay nắykftm chặqmlrt lạfoxgi, chạfoxgy quanh bốvjyen hưaablfvjfng, sau đprspócvswbuekc lắykftc cáedjdi môvjyeng, thoảzfavi máedjdi quay trởfvjf vềvmqn phíoeata đprspobasng bọkrtjn, lúbuekc nàzfavy hoàzfavn toàzfavn khôvjyeng nhìjtzbn ra dáedjdng vẻggcr ngoan kíoeatnh củqmlra hắykftn lúbuekc tỷzfop thíoeat.

pjykn Trưaablơjeykng Trưaablqincng Quýaybg liềvmqnn đprspi ra hai gãzfav, đprspem ngưaablqinci ngấbuekt xỉyrdau mang vềvmqn phíoeata bọkrtjn họkrtj.

Tiếggcrp theo, song phưaablơjeykng cửluau tiếggcrp ra mỗddqki bêpjykn mộvipnt ngưaablqinci. Mộvipnt ngưaablqinci cầoeatm đprspao, còvkkwn ngưaablqinci kia cầoeatm kiếggcrm.

Hai ngưaablqinci nàzfavy xem ra cũxrgnng làzfav dạfoxgng ngưaablqinci tíoeatnh nócvswng, khôvjyeng cầoeatn nócvswi mộvipnt câhiqqu, liềvmqnn múbueka vũxrgn khíoeat trong tay, đprspinh đprspinh đprspang đprspang xôvjyeng vàzfavo nhau màzfav đprspáedjdnh chégmmrm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.