Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 16 : Tiểu toán bàn

    trước sau   
wgil giữsfsaa hai phe, đstwfang cótqsi hai gãqrcj tay khôhdxyng đstwfang tỷphex thísabs quyềplzgn cưktdfiynoc. Mộjupqt ngưktdfbiaai thâvluvn hìaokenh mậaokep mạlnsgp, nhưktdfng hạlnsgiynon bìaokenh ổawxon, quyềplzgn đstwfqqrpm, cưktdfiynoc đstwfávnaphdxyybrnng cótqsi lựmhssc, đstwfótqsi chísabsnh làiyno hảcrxgo hữsfsau Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon củtygpa Hàiynon Lậaokep. Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon tuy cótqsibjwjo phìaoke nhưktdfng thâvluvn thủtygp lạlnsgi khôhdxyng yếvkswu, theo sau mỗodnki tiếvkswng quávnapt làiyno mộjupqt quyềplzgn đstwfávnapnh ra, kèjxplm theo đstwfótqsiiyno âvluvm thanh quyềplzgn phong, phảcrxgi nótqsii làiyno trôhdxyng rấqqrpt uy phong lẫvbwom lẫvbwom. Ngưktdfbiaai còphvjn lạlnsgi làiyno mộjupqt têtzrmn lùybrnn, đstwfjupqng távnapc mẫvbwon tiệmhssp nhưktdf mộjupqt con linh thửlccf, hắtqsin khôhdxyng cótqsi ngạlnsgnh tiếvkswp nắtqsim đstwfqqrpm củtygpa Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon, chỉaoke trávnapnh nébjwj xa xa, xem ra làiyno hắtqsin đstwfang muốmhssn đstwfmhssi đstwfếvkswn khi Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon tổawxon hao khísabs lựmhssc, lúphexc đstwfótqsi mớiynoi tiếvkswn hàiynonh phảcrxgn kísabsch.

Nhìaoken thấqqrpy hảcrxgo hữsfsau ởphex phísabsa trưktdfiynoc đstwfjupqng thủtygp tỉaoke thísabskqpvhdxyng vớiynoi ngưktdfbiaai khávnapc, Hàiynon Lậaokep tâvluvm lýsfsa tựmhss nhiêtzrmn phảcrxgi đstwfpptgng vềplzg phísabsa bằdwsang hữsfsau.

Xem mộjupqt lúphexc, thấqqrpy Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon vẫvbwon bảcrxgo trìaoke thếvksw tấqqrpn côhdxyng mãqrcjnh liệmhsst nhưktdfphexc đstwfodnku, Hàiynon Lậaokep tuy khôhdxyng cótqsikqpvhdxyng gìaoke cảcrxg nhưktdfng hắtqsin cũqrcjng biếvkswt trong nhấqqrpt thờbiaai Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon khôhdxyng thểsabs bạlnsgi vong, liềplzgn phótqsing tâvluvm màiyno quan sávnapt.

Hắtqsin đstwfi quanh quanh xem xébjwjt, muốmhssn tìaokem ngưktdfbiaai nàiynoo đstwfótqsi đstwfsabs hỏbpkhi rõkqpv việmhssc gìaoke đstwfang xảcrxgy ra ởphex đstwfâvluvy.

Nhìaoken thấqqrpy mộjupqt câvluvy lớiynon khôhdxyng xa, bêtzrmn cạlnsgnh cótqsi mộjupqt khốmhssi đstwfávnap lớiynon, còphvjn cótqsi mộjupqt thiếvkswu niêtzrmn đstwfpptgng ngoàiynoi quan sávnapt đstwfang hoa tay múphexa châvluvn, miệmhssng thìaoke luôhdxyn mồybrnm hôhdxy: " Đmoxdávnapnh vàiynoo đstwfodnku nótqsi, đstwfávnapiynoo môhdxyng nótqsi đstwfi, ai nha! Thiếvkswu chúphext chúphext đstwfiểsabsm! Đmoxdúphexng, đstwfúphexng, tótqsim lấqqrpy cổawxo hắtqsin đstwfi, mạlnsgnh nữsfsaa nàiynoo…"

tzrmn thiếvkswu niêtzrmn nàiynoy mộjupqt bêtzrmn mặhdxyt màiynoy căuyjnng thẳgcpmng quan sávnapt trậaoken đstwfqqrpu, mộjupqt mặhdxyt thìaoke luôhdxyn miệmhssng nótqsii.


Nghe khẩayiau khísabs củtygpa hắtqsin, hìaokenh nhưktdfiyno ngưktdfbiaai bêtzrmn phe củtygpa Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon.

iynon Lậaokep hiểsabsu đstwfưktdfmhssc ngưktdfbiaai nàiynoy cótqsi chúphext đstwfiểsabsm hiểsabsu biếvkswt, chậaokem rãqrcji từdmxu trêtzrmn câvluvy leo xuốmhssng dưktdfiynoi, đstwfi tớiynoi bêtzrmn cạlnsgnh hắtqsin.

"Vịmvsdktdf huynh nàiynoy, nhữsfsang ngưktdfbiaai trong trưktdfbiaang đstwfqqrpu nàiynoy huynh đstwfplzgu nhậaoken biếvkswt hếvkswt chứpptg? Bọqwwqn họqwwqaoke sao lạlnsgi đstwfávnapnh nhau vậaokey?"iynon Lậaokep làiynom ra bộjupq dạlnsgng trung hậaokeu nótqsii.

"Còphvjn phảcrxgi hỏbpkhi sao, ta tiểsabsu toávnapn bàiynon màiyno lạlnsgi khôhdxyng biếvkswt ai sao, bọqwwqn họqwwq đstwfávnapnh nhau đstwfưktdfơhttdng nhiêtzrmn làiynoaoke … Di! Ngưktdfơhttdi làiyno ai? Ta thếvkswiynoo màiyno chưktdfa từdmxung gặhdxyp qua ngưktdfơhttdi? Mớiynoi nhậaokep môhdxyn? Khôhdxyng đstwfúphexng, còphvjn hơhttdn nửlccfa năuyjnm nữsfsaa tâvluvn đstwfmhss tửlccf mớiynoi nhậaokep môhdxyn, ngưktdfơhttdi rốmhsst cụcoxec làiyno ai?" Ngưktdfbiaai nàiynoy cótqsi chúphext mêtzrm hồybrn trảcrxg lờbiaai hắtqsin, nhưktdfng đstwfjupqt nhiêtzrmn lạlnsgi phávnapt hiệmhssn ra chísabsnh mìaokenh chưktdfa từdmxung gặhdxyp qua Hàiynon Lậaokep, lậaokep tứpptgc tỉaokenh távnapo ngay trởphex lạlnsgi.

"Tạlnsgi hạlnsgiynon Lậaokep, làiyno bạlnsgn tốmhsst củtygpa vịmvsdktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon đstwfang đstwfávnapnh nhau ởphex kia."iynon Lậaokep nghiêtzrmm trang trảcrxg lờbiaai.

"Làiyno bạlnsgn tốmhsst củtygpa Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon? Bằdwsang hữsfsau củtygpa hắtqsin ta đstwfplzgu biếvkswt, nhưktdfng khôhdxyng hềplzg biếvkswt ngưktdfơhttdi a!" Ngưktdfbiaai nàiynoy vẫvbwon rấqqrpt cảcrxgnh giávnapc.

"Nga, ta tạlnsgi nhiềplzgu năuyjnm trưktdfiynoc đstwfãqrcj bếvksw quan tu luyệmhssn, mộjupqt thờbiaai gian dàiynoi khôhdxyng cótqsi ra ngoàiynoi tiếvkswp xúphexc, ngưktdfơhttdi khôhdxyng nhậaoken ra ta cũqrcjng làiyno đstwfiềplzgu bìaokenh thưktdfbiaang."iynon Lậaokep nửlccfa giảcrxg nửlccfa thậaoket nótqsii.

"Thậaoket sao? Ngưktdfơhttdi cũqrcjng làiyno đstwfmhss tửlccf nhậaokep môhdxyn từdmxu bốmhssn năuyjnm trưktdfiynoc? Thậaoket khôhdxyng thểsabs tin đstwfưktdfmhssc, sơhttdn nộjupqi còphvjn cótqsi ngưktdfbiaai màiyno ta, vạlnsgn sựmhss thôhdxyng, khôhdxyng nhậaoken thứpptgc đstwfưktdfmhssc." Ngưktdfbiaai nàiynoy liếvkswc nhìaoken quầodnkn ávnapo củtygpa Hàiynon Lậaokep, thoạlnsgt nhìaoken đstwfãqrcjtqsi vẻtfci tin tưktdfphexng nhữsfsang lờbiaai Hàiynon Lậaokep nótqsii.

Ngưktdfbiaai nàiynoy cùybrnng Hàiynon Lậaokep sau khi nótqsii chuyệmhssn qua lạlnsgi vàiynoi câvluvu, khôhdxyng nhịmvsdn đstwfưktdfmhssc đstwfãqrcj tựmhssaokenh chủtygp đstwfjupqng nótqsii cho Hàiynon Lậaokep biếvkswt nguyêtzrmn do củtygpa tràiynong tỷphex thísabsiynoy.

"Vịmvsdktdf đstwfmhssiynoy, ngưktdfơhttdi làiyno khôhdxyng biếvkswt, chuyệmhssn nàiynoy cũqrcjng vốmhssn làiyno từdmxu hồybrnng nhan họqwwqa thủtygpy màiyno ra, lúphexc đstwfodnku làiyno …"tzrmn tiểsabsu toávnapn bàiynon nàiynoy, thậaoket khôhdxyng hổawxo tựmhssktdfng làiyno vạlnsgn sựmhss thôhdxyng, hắtqsin đstwfem đstwfodnky đstwftygp toàiynon bộjupq sựmhss việmhssc kểsabs lạlnsgi cho Hàiynon Lậaokep nghe.

Nguyêtzrmn lai chuyệmhssn nàiynoy phảcrxgi bắtqsit đstwfodnku từdmxu hai ngưktdfbiaai màiynotqsii. Mộjupqt ngưktdfbiaai đstwfưktdfmhssc gọqwwqi làiynoktdfơhttdng Dạlnsgng, làiyno đstwfưktdfbiaang đstwfmhss củtygpa Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon, ngưktdfbiaai còphvjn lạlnsgi đstwfưktdfmhssc gọqwwqi làiyno Trưktdfơhttdng Trưktdfbiaang Quýsfsa, làiyno con mộjupqt lãqrcjo bảcrxgn củtygpa mộjupqt tiềplzgn trang. Cảcrxg hai đstwfplzgu làiyno đstwfmhss tửlccf Thấqqrpt huyềplzgn môhdxyn, bấqqrpt quávnap mộjupqt ngưktdfbiaai làiyno ngoạlnsgi môhdxyn đstwfmhss tửlccf, còphvjn kẻtfci kia làiyno nộjupqi môhdxyn đstwfmhss tửlccf.

Hai ngưktdfbiaai nàiynoy vốmhssn ởphex trong cùybrnng trấqqrpn. Nguyêtzrmn hai ngưktdfbiaai vốmhssn khôhdxyng cótqsi bấqqrpt đstwfybrnng gìaokeiyno hếvkswt thảcrxgy đstwfplzgu làiyno do mộjupqt côhdxyvnapi gâvluvy nêtzrmn. Côhdxyvnapi nàiynoy làiyno đstwfếvkswn từdmxu mộjupqt trấqqrpn khávnapc, từdmxu nhỏbpkh đstwfãqrcj đstwfưktdfmhssc hứpptga gảcrxg cho Vưktdfơhttdng Dạlnsgng. Nhưktdfng cávnapch đstwfâvluvy mộjupqt đstwfoạlnsgn thờbiaai gian, côhdxyvnapi mộjupqt lầodnkn xuấqqrpt ngoạlnsgi, trêtzrmn đstwfưktdfbiaang vềplzg nhàiyno bịmvsd Trưktdfơhttdng côhdxyng tửlccf nhìaoken trúphexng, kếvkswt quảcrxgiyno Trưktdfơhttdng côhdxyng tửlccfybrnng sứpptgc nặhdxyng củtygpa đstwfybrnng tiềplzgn, chèjxpln ébjwjp côhdxyvnapi cùybrnng cha mẹzjgfiynong, cho nêtzrmn sísabsnh lễtlhu củtygpa Vưktdfơhttdng Dạlnsgng đstwfãqrcj bịmvsd đstwfem trảcrxg lạlnsgi. Ngưktdfbiaai con gávnapi kia hiềplzgm bầodnkn ávnapi phúphex, đstwfãqrcj cảcrxgi hôhdxyn, làiynom cho gia đstwfìaokenh Vưktdfơhttdng Dạlnsgng chịmvsdu đstwfcrxgsabsch rấqqrpt lớiynon. Màiynoktdfơhttdng Dạlnsgng đstwfãqrcj sớiynom mêtzrm luyếvkswn côhdxyvnapi kia, sau khi biếvkswt tin tứpptgc đstwfãqrcj khôhdxyng còphvjn thiếvkswt sốmhssng nữsfsaa, cuốmhssi cùybrnng do khôhdxyng cótqsi lốmhssi thoávnapt, đstwfãqrcj nhảcrxgy sôhdxyng tựmhss tửlccf.

Chuyệmhssn vốmhssn chỉaoke đstwfếvkswn đstwfótqsi, cũqrcjng coi làiyno mộjupqt tấqqrpn bi kịmvsdch đstwfãqrcj rồybrni, hoàiynon toàiynon kếvkswt thúphexc.


Nhưktdfng làiyno, Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon từdmxu nhỏbpkh đstwfãqrcjybrnng đstwfưktdfbiaang đstwfmhss củtygpa hắtqsin chơhttdi thâvluvn thiếvkswt, nghe đstwfưktdfmhssc chuyệmhssn nàiynoy, đstwfưktdfơhttdng nhiêtzrmn sẽvgxw khôhdxyng chịmvsdu bỏbpkh qua, liềplzgn tìaokem tớiynoi Trưktdfơhttdng Trưktdfbiaang Quýsfsa, muốmhssn cùybrnng hắtqsin quyếvkswt đstwfqqrpu, ngưktdfbiaai thua sẽvgxw phảcrxgi hưktdfiynong kẻtfci thắtqsing châvluvm tràiyno thi lễtlhu, nhậaoken tộjupqi.

Trưktdfơhttdng Trưktdfbiaang Quýsfsa mặhdxyc dùybrnvluvm cao khísabs ngạlnsgo, nhưktdfng cũqrcjng tựmhss biếvkswt võkqpv nghệmhss bảcrxgn thâvluvn còphvjn kébjwjm Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon mộjupqt chúphext, liềplzgn yêtzrmu cầodnku phảcrxgi cótqsi bằdwsang hữsfsau củtygpa hắtqsin tham gia, trưktdfbiaang đstwfqqrpu sẽvgxw chia làiynom mấqqrpy trậaoken, lấqqrpy tổawxong kếvkswt quảcrxgiyno phâvluvn đstwfmvsdnh thắtqsing thua, Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon đstwfávnapp ứpptgng ngay lậaokep tứpptgc. Tiếvkswp theo, Trưktdfơhttdng Trưktdfbiaang Quýsfsaaokeiynoo nhiềplzgu tiềplzgn bạlnsgc, dùybrnng mộjupqt lưktdfmhssng lớiynon bạlnsgc, tìaokem kiếvkswm hảcrxgo trợmhss thủtygp trong đstwfávnapm đstwfybrnng môhdxyn phúphex gia đstwfmhss tửlccf. Tuy Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon khôhdxyng cótqsi tiềplzgn nhưktdfng trong môhdxyn phávnapi hắtqsin cótqsi rấqqrpt nhiềplzgu mốmhssi quan hệmhss tốmhsst, kếvkswt giao vớiynoi rấqqrpt nhiềplzgu ngưktdfbiaai ởphex tầodnkng lớiynop trung hạlnsg tầodnkng, cho nêtzrmn cũqrcjng cótqsi rấqqrpt nhiềplzgu ngưktdfbiaai võkqpvhdxyng khôhdxyng tệmhss tựmhss nguyệmhssn hỗodnk trợmhss.

Kếvkswt quảcrxgiyno, cótqsi rấqqrpt nhiềplzgu đstwfybrnng môhdxyn nghe đstwfưktdfmhssc tin tứpptgc bọqwwqn tỷphex thísabs, liềplzgn kébjwjo đstwfếvkswn theo dõkqpvi, trợmhss uy, hìaokenh thàiynonh liêtzrmn minh, hai phísabsa bâvluvy giờbiaa tràiynon ngậaokep đstwfmvsdch ýsfsa, hỏbpkha bạlnsgo cụcoxec diệmhssn.

Từdmxu trong khẩayiau khísabs củtygpa thiếvkswu niêtzrmn nàiynoy, Hàiynon Lậaokep nghe ra bâvluvy giờbiaa phúphex gia đstwfmhss tửlccfiyno trung, hạlnsg tầodnkng đstwfmhss tửlccfvluvu thuẫvbwon bắtqsit đstwfodnku mởphex rộjupqng.

Tỷphex thísabs mộjupqt thờbiaai gian, lưktdfmhssng ngưktdfbiaai kébjwjo đstwfếvkswn quan sávnapt trợmhss uy bỗodnkng nhiềplzgu lêtzrmn hẳgcpmn.

"Ngưktdfơhttdi cũqrcjng làiyno ngưktdfbiaai ủtygpng hộjupqktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon ba? Nếvkswu bọqwwqn họqwwq khôhdxyng tuâvluvn thủtygp qui củtygp, chúphexng ta sẽvgxw đstwfybrnng loạlnsgt lêtzrmn, đstwfávnapnh cho bọqwwqn thiếvkswu gia nàiynoy tèjxpl ra quầodnkn. Phảcrxgi làiynom cho bọqwwqn chúphexng khôhdxyng còphvjn dávnapm coi thưktdfbiaang chúphexng ta nữsfsaa."tzrmn nàiynoy từdmxu đstwfodnku đstwfếvkswn giờbiaa, cávnapi miệmhssng luôhdxyn mồybrnm nótqsii, chưktdfa ngừdmxung lạlnsgi mộjupqt lúphexc nàiynoo.

iynon Lậaokep cưktdfbiaai khổawxo mộjupqt cávnapi, mâvluvu thuẫvbwon củtygpa hai bêtzrmn cùybrnng hắtqsin thìaoketqsivnapi gìaoke quan hệmhsshttd chứpptg. Chuyệmhssn nàiynoy cũqrcjng rấqqrpt khótqsitqsii ai khôhdxyng phảcrxgi vớiynoi ai. Bảcrxgn thâvluvn mìaokenh sau mấqqrpy năuyjnm đstwfcrxg tọqwwqa luyệmhssn khísabs, nhữsfsang xúphexc đstwfjupqng, nhiệmhsst huyếvkswt lúphexc trưktdfiynoc khôhdxyng biếvkswt vìaoke sao đstwfãqrcj biếvkswn mấqqrpt khôhdxyng còphvjn. Còphvjn nữsfsaa, bảcrxgn thâvluvn mìaokenh cũqrcjng khôhdxyng cótqsi luyệmhssn qua quyềplzgn cưktdfiynoc võkqpvhdxyng, hiệmhssn tạlnsgi ngay cảcrxg mộjupqt gãqrcj đstwfybrnng môhdxyn phổawxo thôhdxyng cũqrcjng khôhdxyng đstwfávnapnh nổawxoi. Xem ra, xem xong vụcoxe luậaoken võkqpviynoy, nêtzrmn thàiynonh thậaoket màiyno quay vềplzghttdn cốmhssc thôhdxyi.

"Hảcrxgo a!" Đmoxdjupqt nhiêtzrmn, têtzrmn nàiynoy mặhdxyt mũqrcji trởphextzrmn vui mừdmxung, quávnapt to mộjupqt tiếvkswng.

iynon Lậaokep vừdmxua nghe xong, vộjupqi vàiynong quay đstwfodnku nhìaoken vàiynoo tràiynong đstwfqqrpu. Nguyêtzrmn lai, têtzrmn đstwfmhssi thủtygp củtygpa Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon cuốmhssi cùybrnng cũqrcjng khôhdxyng thểsabs trávnapnh nébjwj đstwfưktdfmhssc nắtqsim đstwfqqrpm củtygpa Vưktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon, bịmvsd mộjupqt quyềplzgn đstwfávnapnh trúphexng gávnapy, liềplzgn ngãqrcj xuốmhssng ngấqqrpt đstwfi.

Liềplzgn đstwfótqsi, mộjupqt bộjupq phậaoken đstwfávnapm đstwfôhdxyng liềplzgn lớiynon tiếvkswng kêtzrmu to "Hảcrxgo", còphvjn bộjupq phậaoken còphvjn lạlnsgi, mặhdxyt mũqrcji trởphextzrmn rấqqrpt khótqsi nhìaoken.

ktdfơhttdng đstwflnsgi bàiynon vẻtfci mặhdxyt đstwftqsic ýsfsa, tay nắtqsim chặhdxyt lạlnsgi, chạlnsgy quanh bốmhssn hưktdfiynong, sau đstwfótqsiphexc lắtqsic cávnapi môhdxyng, thoảcrxgi mávnapi quay trởphex vềplzg phísabsa đstwfybrnng bọqwwqn, lúphexc nàiynoy hoàiynon toàiynon khôhdxyng nhìaoken ra dávnapng vẻtfci ngoan kísabsnh củtygpa hắtqsin lúphexc tỷphex thísabs.

tzrmn Trưktdfơhttdng Trưktdfbiaang Quýsfsa liềplzgn đstwfi ra hai gãqrcj, đstwfem ngưktdfbiaai ngấqqrpt xỉaokeu mang vềplzg phísabsa bọqwwqn họqwwq.

Tiếvkswp theo, song phưktdfơhttdng cửlccf tiếvkswp ra mỗodnki bêtzrmn mộjupqt ngưktdfbiaai. Mộjupqt ngưktdfbiaai cầodnkm đstwfao, còphvjn ngưktdfbiaai kia cầodnkm kiếvkswm.

Hai ngưktdfbiaai nàiynoy xem ra cũqrcjng làiyno dạlnsgng ngưktdfbiaai tísabsnh nótqsing, khôhdxyng cầodnkn nótqsii mộjupqt câvluvu, liềplzgn múphexa vũqrcj khísabs trong tay, đstwfinh đstwfinh đstwfang đstwfang xôhdxyng vàiynoo nhau màiyno đstwfávnapnh chébjwjm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.