Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 159 : Thiên địa linh dược

    trước sau   
kdhgn Lậjlfrp sau khi đzcsvãmnac đzcsvwfxanh chủecls ýjvum, thìtdyd bỏetgc ngọypmoc đzcsvrgvzng nàkdhgy xuốkcatng, cầpemjm cávnhfi kia lêymhgn.

sfmiwfxanh nhan đzcsvan" chếkstjvnhfc thìtdyd đzcsvơkdhgn giảywien hơkdhgn Trúuqwdc Cơkdhg đzcsvan nhiềlmglu, khôwaknng cầpemjn dùclpong châwbovn hỏetgca đzcsvtexa luyệypmon chếkstj, nguyêymhgn liệypmou dưbrzqocorc liệypmou cũvfvzng dểtexatdydm, đzcsvlmglu làkdhg loạmduti thưbrzqtbueng thấjvumy.

Đsfmiiềlmglu duy nhấjvumt làkdhgm cho hắajbrn ngạmdutc nhiêymhgn chítexanh làkdhg, cávnhfc dưbrzqocorc liệypmou nàkdhgy dưbrzqocorc títexanh đzcsvlmglu phảywiei ngoàkdhgi ngàkdhgn năuyrmm, mớetgci cójkct thểtexakdhgm ra Đsfmiwfxanh nhan đzcsvan, cávnhfi nàkdhgy cũvfvzng khójkct trávnhfch chưbrzqa bao giờtbue nghe nójkcti qua đzcsvan dưbrzqocorc nàkdhgy. Dùclpo sao đzcsvkcati vớetgci ngưbrzqtbuei tu tiêymhgn linh thảywieo ngàkdhgn năuyrmm, còcyndn khôwaknng khôwaknng phảywiei bảywieo bốkcati hay sao, làkdhgm sao màkdhgmnacng phítexa chếkstj tạmduto ra Đsfmiwfxanh nhan đzcsvan khôwaknng cójkct chúuqwdt távnhfc dụqbznng gìtdyd đzcsvkcati vớetgci tu vi, cávnhfi nàkdhgy cũvfvzng chẳysolng trávnhfch tạmduti tu tiêymhgn giớetgci chẳysolng mấjvumy ngưbrzqtbuei biếkstjt vềlmgl Đsfmiwfxanh nhan đzcsvan.

Bấjvumt quávnhfvnhfi nàkdhgy đzcsvkcati vớetgci Hàkdhgn Lậjlfrp màkdhgjkcti căuyrmn bảywien khôwaknng phảywiei vấjvumn đzcsvlmgltdyd, chỉjhptkdhg thơkdhgi gian lâwbovu hơkdhgn mộfjoet chúuqwdt màkdhg thôwakni. Bởkakfi vậjlfry hắajbrn quyếkstjt đzcsvwfxanh, đzcsvtexa đzcsvkcati phójkct vềlmgl chuyệypmon Trúuqwdc Cơkdhg đzcsvan sau nàkdhgy, thìtdyd thửhhev luyệypmon chếkstj mộfjoet lôwakn Đsfmiwfxanh nhan đzcsvan đzcsvtexa xem cávnhfch đzcsviềlmglu chếkstjjkct chítexanh xávnhfc hay khôwaknng, cójkct thểtexakdhgm cho dung nhan củeclsa ngưbrzqtbuei ta thủeclsy chung duy trìtdyd nhưbrzq tạmduti thờtbuei đzcsviểtexam uốkcatng đzcsvan dưbrzqocorc vàkdhgo hay khôwaknng.

kdhgvnhfu bảywiey ngàkdhgy sau đzcsvo khi lãmnaco đzcsvpemju tớetgci Bávnhfch dưbrzqocorc viêymhgn lấjvumy thuốkcatc, Hàkdhgn Lậjlfrp cũvfvzng khôwaknng cójkct che dấjvumu, màkdhg trựjplxc tiếkstjp hỏetgci vềlmgl chuyệypmon ba loạmduti kỳlmglbrzqocorc trêymhgn.

"Ngọypmoc tủeclsy chi, Tửhhev hầpemju thoạmduti, Thiêymhgn linh quảywie?"mnaco đzcsvpemju chớetgcp chớetgcp mắajbrt, hai con mắajbrt nheo lạmduti thàkdhgnh mộfjoet đzcsvưbrzqtbueng.


"Hắajbrc hắajbrc! Xem ra sưbrzq đzcsviệypmot đzcsvãmnactdydm hiểtexau cávnhfch đzcsviềlmglu chếkstj Trúuqwdc Cơkdhg đzcsvan, cho nêymhgn mớetgci hỏetgci thăuyrmm vềlmgl ba loạmduti chủeclsbrzqocorc nàkdhgy! Bấjvumt quávnhf, sưbrzq đzcsviệypmot! Chẳysolng lẻqrmi ngưbrzqơkdhgi vẫpojen thậjlfrt muốkcatn tựjplxtdydnh luyệypmon đzcsvan sao?" Vịwfxamnacbrzqvnhfkdhgy liếkstjm liếkstjm môwakni, dùclpong mộfjoet loạmduti ávnhfnh mắajbrt ngưbrzqơkdhgi thậjlfrt khôwaknng biếkstjt trờtbuei cao đzcsvjvumt rộfjoeng màkdhg nhìtdydn Hàkdhgn Lậjlfrp.

sfmiưbrzqơkdhgng nhiêymhgn làkdhg khôwaknng phảywiei, khôwaknng nhắajbrc tớetgci ba loạmduti chủeclsbrzqocorc vãmnacn bốkcati vẫpojen khôwaknng hềlmgl hay biếkstjt, màkdhg ngay cảywie mấjvumy loạmduti phụqbznbrzqocorc mấjvumy trăuyrmm năuyrmm, vãmnacn bốkcati làkdhgm sao tìtdydm ra ởkakfkdhgi nàkdhgy chứbuno? Trong vưbrzqtbuen nàkdhgy, lâwbovu năuyrmm nhấjvumt cũvfvzng chỉjhptjkct mộfjoet câwbovy Hójkcta long thảywieo trăuyrmm năuyrmm màkdhg thôwakni! Dưbrzqetgci tìtdydnh huốkcatng đzcsvójkct, sưbrzq đzcsviệypmot làkdhgm sao màkdhg nghĩggrb đzcsvếkstjn việypmoc luyệypmon đzcsvan?"kdhgn Lậjlfrp làkdhgm sao màkdhgjkct thểtexajkcti thậjlfrt, chỉjhpt lựjplxa lờtbuei màkdhgbunong phójkct.

"Nếkstju khôwaknng đzcsvwfxanh luyệypmon đzcsvan, ngưbrzqơkdhgi hỏetgci vềlmgl ba loạmduti kỳlmglbrzqocorc đzcsvtexakdhgm gìtdyd? Lãmnaco phu rấjvumt vộfjoei, cũvfvzng khôwaknng rảywienh đzcsvtexa chuyệypmon tròcynd vớetgci ngưbrzqơkdhgi!"mnaco đzcsvpemju nghiêymhgm mặkakft, khôwaknng quan tâwbovm nójkcti thẳysolng.

Đsfmikcati vớetgci títexanh tìtdydnh cổxuwp quávnhfi củeclsa vịwfxamnacbrzqvnhfkdhgy, Hàkdhgn Lậjlfrp sớetgcm đzcsvãmnac đzcsvvnhfn trưbrzqetgcc, cho nêymhgn cũvfvzng khôwaknng gấjvump rúuqwdt, ngưbrzqocorc lạmduti cưbrzqtbuei nójkcti:

"Vãmnacn bốkcati chỉjhptkdhg thấjvumy ba loạmduti chủeclsbrzqocorc nàkdhgy, têymhgn rấjvumt làkdhg kỳlmgl lạmdut, hơkdhgn nữmnaca cũvfvzng chưbrzqa bao giờtbue nghe ngưbrzqtbuei ta nójkcti tớetgci hìtdydnh dávnhfng cùclpong dưbrzqocorc títexanh củeclsa nójkct, cho nêymhgn rấjvumt lấjvumy làkdhgm kỳlmgl, thuậjlfrn miệypmong hỏetgci màkdhg thôwakni. Màkdhgkdhgng khójkct hiểtexau hơkdhgn chítexanh làkdhg, trong dưbrzqocorc viêymhgn củeclsa sưbrzqvnhf sao lạmduti mộfjoet gốkcatc củeclsa ba loạmduti kỳlmglbrzqocorc nàkdhgy cũvfvzng khôwaknng cójkct. Phảywiei biếkstjt rằrgvzng loạmduti dưbrzqocorc phẩfjoem trâwbovn quýjvum nhưbrzq vậjlfry, theo títexanh củeclsa sưbrzqvnhf, hẳysoln làkdhgvfvzng phảywiei nghĩggrb tớetgci gâwbovy giốkcatng màkdhg trồrgvzng trong vưbrzqtbuen mớetgci đzcsvúuqwdng, chẳysolng lẻqrmi nhữmnacng kỳlmglbrzqocorc nàkdhgy rấjvumt khójkct trồrgvzng, ngay cảywiebrzqvnhfvfvzng khôwaknng thểtexa nuôwakni sốkcatng đzcsvưbrzqocorc?"

"Nójkcti bậjlfry, chẳysolng lẻqrmi ngưbrzqơkdhgi hoàkdhgi nghi kỹjanx thuậjlfrt củeclsa sưbrzqvnhf hay sao? Trong dưbrzqocorc viêymhgn sởkakfggrb khôwaknng cójkct nhữmnacng loạmduti đzcsvójkct, căuyrmn bảywien làkdhg khôwaknng quan hệypmo đzcsvếkstjn kỹjanx thuậjlfrt củeclsa Mãmnac mỗwbov, màkdhgkdhg chúuqwdng nójkct đzcsvlmglu làkdhg thiêymhgn đzcsvwfxaa linh khítexa biếkstjn ảywieo nêymhgn, làkdhg loạmduti trờtbuei sinh màkdhg tựjplx lớetgcn lêymhgn, ởkakf đzcsvâwbovu màkdhg đzcsvi tìtdydm đzcsvưbrzqocorc mầpemjm mốkcatng? Hơkdhgn nữmnaca cho dùclpotdydm đzcsvưbrzqocorc, cũvfvzng bởkakfi vìtdydkdhgi màkdhg chúuqwdng nójkct sinh trưbrzqkakfng vôwaknclpong kỳlmgl lạmdut, trong đzcsviềlmglu kiệypmon bìtdydnh thưbrzqtbueng khôwaknng thểtexakdhgo sinh trưbrzqkakfng đzcsvưbrzqocorc, cho dùclpo cốkcatwaknng cũvfvzng làkdhgwakn dụqbznng, nếkstju khôwaknng ngưbrzqơkdhgi nghĩggrb rằrgvzng ta sẽkdhg bỏetgc qua cho chúuqwdng sao?"mnaco đzcsvpemju bịwfxakdhgn Lậjlfrp khítexach, khôwaknng khỏetgci tứbunoc giậjlfrn nójkcti.

"Khôwaknng cójkct hạmdutt giốkcatng? Đsfmiiềlmglu nàkdhgy sao cójkct thểtexa!"kdhgn Lậjlfrp khôwaknng khỏetgci ngạmdutc nhiêymhgn nójkcti.

"Hừnkwn, sao lạmduti khôwaknng thểtexa? Phảywiei biếkstjt rằrgvzng loạmduti nàkdhgy bêymhgn ngoàkdhgi cơkdhg hồrgvz đzcsvãmnac tuyệypmot títexach, nhưbrzqng đzcsvkcati vớetgci ngưbrzqtbuei tu tiêymhgn cójkctvnhfc dụqbznng lớetgcn nhưbrzq vậjlfry, nếkstju cójkct thểtexa nuôwakni trồrgvzng, cávnhfc đzcsvmduti tiêymhgn phávnhfi chẳysolng phảywiei đzcsvãmnac sớetgcm làkdhgm rồrgvzi sao, làkdhgm sao cójkct thểtexa đzcsvtexa Trúuqwdc Cơkdhg đzcsvan cứbuno mỗwbovi năuyrmm lạmduti giảywiem bớetgct nhưbrzq vậjlfry?"mnaco đzcsvpemju trợocorn mắajbrt liếkstjc nhìtdydn Hàkdhgn Lậjlfrp, bựjplxc tứbunoc nójkcti.

kdhgn Lậjlfrp bịwfxa đzcsvkcati phưbrzqơkdhgng nójkcti mộfjoet hồrgvzi, làkdhgm cho đzcsvávnhfy lòcyndng lạmdutnh lẻqrmio. Lụqbznc dịwfxach cójkct hiệypmou quảywie thúuqwdc dụqbznc sinh trưbrzqkakfng, nhưbrzqng nếkstju ngay cảywie mầpemjm mójkctng cơkdhg bảywien nhấjvumt cũvfvzng khôwaknng cójkct, vậjlfry làkdhgm sao màkdhg sinh trưbrzqkakfng đzcsvưbrzqocorc? Chẳysolng lẽkdhg khôwaknng cójkctvnhfch nàkdhgo sao!

"Nếkstju khôwaknng cójkct chuyệypmon gìtdyd, ta đzcsvi trưbrzqetgcc! Hai thávnhfng sau ta lạmduti tớetgci lấjvumy thuốkcatc" Vịwfxamnacbrzqvnhfkdhgy khôwaknng lưbrzqu ýjvum đzcsvếkstjn vẻqrmi mặkakft khávnhfc thưbrzqtbueng củeclsa Hàkdhgn Lậjlfrp, xoay ngưbrzqtbuei chuẩfjoen bịwfxa rờtbuei đzcsvi.

"Nhưbrzqng cứbuno mỗwbovi mưbrzqtbuei năuyrmm làkdhgjkct thểtexajkct chủeclsbrzqocorc xuấjvumt ra mộfjoet lôwakn Trúuqwdc Cơkdhg đzcsvan, làkdhg từnkwn đzcsvâwbovu màkdhgjkct, nếkstju nhưbrzq theo lờtbuei sưbrzqvnhfjkcti, chúuqwdng nójkct sinh trưbrzqkakfng trong hoàkdhgn cảywienh kỳlmgl lạmdut nhưbrzq vậjlfry, thìtdydkdhgm sao màkdhg biếkstjt đzcsvưbrzqocorc đzcsvwfxaa đzcsviểtexam sinh trưbrzqkakfng cốkcat đzcsvwfxanh!"kdhgn Lậjlfrp trong đzcsvpemju chợocort suy nghĩggrb xẹvsjmt qua, lạmduti nghĩggrb tớetgci vấjvumn đzcsvlmgl khávnhfc, nếkstju khôwaknng cójkct hạmdutt giốkcatng, thìtdyd chẳysolng phảywiei làkdhg vẫpojen cójkctwbovy con sao! Vậjlfry thìtdyd vẫpojen cójkct thểtexa nuôwakni dưbrzqjlfrng cho sinh trưbrzqkakfng đzcsvưbrzqocorc, vìtdyd vậjlfry vộfjoei vàkdhgng hỏetgci tớetgci.

"Xem ra sựjplxcyndcynd củeclsa ngưbrzqơkdhgi thậjlfrt đzcsvúuqwdng làkdhg khôwaknng nhỏetgc! Bấjvumt quávnhf, ta khuyêymhgn ngưbrzqơkdhgi dẹvsjmp bỏetgcvnhfi ýjvum nghĩggrb đzcsvójkct đzcsvi! ĐsfmiI đzcsvếkstjn nhữmnacng nơkdhgi quỷaypc quávnhfi đzcsvójkct đzcsvtexatdydm ba loạmduti kỳlmglbrzqocorc, cávnhfi đzcsvójkctclpong vớetgci tựjplxvnhft cũvfvzng khôwaknng kékstjm làkdhg bao nhiêymhgu"mnaco đzcsvpemju đzcsvi cũvfvzng khôwaknng quay đzcsvpemju lạmduti, sau khi lạmdutnh lùclpong nójkcti mộfjoet câwbovu nhưbrzq vậjlfry, cũvfvzng khôwaknng đzcsvtexa ýjvum tớetgci màkdhg bay đzcsvi.

kdhgkdhgn Lậjlfrp bịwfxa bỏetgc lạmduti đzcsvójkct ngơkdhg ngávnhfc đzcsvbunong tạmduti chỗwbov, hồrgvzi lâwbovu cũvfvzng khôwaknng nhúuqwdc nhítexach mộfjoet chúuqwdt.


"Ba loạmduti kỳlmglbrzqocorc nàkdhgy, ta nhấjvumt đzcsvwfxanh phảywiei tìtdydm đzcsvưbrzqocorc! Cho dùclpo khôwaknng nójkcti cho ta biếkstjt, ta cũvfvzng khôwaknng biếkstjt hỏetgci thăuyrmm từnkwn ngưbrzqtbuei khávnhfc sao?"kdhgn Lậjlfrp ngửhheva mặkakft lêymhgn trờtbuei thởkakf ra mộfjoet hơkdhgi, chậjlfrm rãmnaci lẩfjoem bẩfjoem.

kdhgn Lậjlfrp ởkakf tạmduti Hoàkdhgng Phong cốkcatc cũvfvzng đzcsvãmnac hai năuyrmm, ngoạmduti trừnkwn vịwfxamnacbrzqvnhfkdhgy ra, nhữmnacng ngưbrzqtbuei khávnhfc màkdhg hắajbrn biếkstjt cũvfvzng chỉjhptjkct Vu chấjvump sựjplxkdhg Truyềlmgln côwaknng đzcsvypmo tửhhev Ngôwakn Phong.

Vu chấjvump sựjplxkdhgy lòcyndng ngưbrzqtbuei quávnhf thâwbovm trầpemjm, hơkdhgn nữmnaca phi thưbrzqtbueng vìtdyd lợocori, Hàkdhgn Lậjlfrp cũvfvzng khôwaknng thítexach cójkct giao du vớetgci ngưbrzqtbuei nàkdhgy, cho nêymhgn ngưbrzqtbuei đzcsvpemju tiêymhgn hắajbrn tìtdydm đzcsvếkstjn làkdhg vịwfxa Ngôwakn Phong sưbrzq huynh kia. Nếkstju nhưbrzq từnkwnkdhgi nàkdhgy màkdhg khôwaknng tìtdydm đzcsvưbrzqocorc đzcsvpemju mốkcati gìtdyd, thìtdydvfvzng chỉjhptjkctvnhfch đzcsvếkstjn Nhạmdutc Lộfjoec đzcsviệypmon tìtdydm lãmnaco giảywie tham tàkdhgi kia mộfjoet chuyếkstjn, nójkcti vậjlfry hắajbrn khẳysolng đzcsvwfxanh làkdhg sẽkdhg biếkstjt, bấjvumt quávnhfvfvzng chỉjhpt sợocorkdhg trávnhfnh khôwaknng đzcsvưbrzqocorc hao tàkdhgi!

Khi Hàkdhgn Lậjlfrp đzcsvi tớetgci Truyềlmgln côwaknng cávnhfc dàkdhgnh cho cávnhfc đzcsvypmo tửhhev cấjvump thávnhfp, Ngôwakn Phong vừnkwna lúuqwdc đzcsvang giảywieng giảywiei mộfjoet sốkcat phávnhfp thuậjlfrt cấjvump thấjvump cho vàkdhgi têymhgn thiếkstju niêymhgn. Sau khi nhìtdydn thấjvumy Hàkdhgn Lậjlfrp, chỉjhpt khẽkdhgjkct ýjvum chàkdhgo mộfjoet chúuqwdt, rồrgvzi vẫpojen tiếkstjp tụqbznc côwaknng việypmoc củeclsa mìtdydnh.

kdhgn Lậjlfrp đzcsvkcati vớetgci cávnhfi nàkdhgy cũvfvzng khôwaknng thèbunom đzcsvtexa ýjvum, hắajbrn biếkstjt đzcsvkcati phưbrzqơkdhgng chỉjhptkdhg đzcsvang chúuqwdwbovm vớetgci trávnhfch nhiệypmom củeclsa mìtdydnh, cũvfvzng khôwaknng phảywiei đzcsvkcati vớetgci hắajbrn nhưbrzq thếkstj.

Nhắajbrc tớetgci vịwfxa Ngôwaknbrzq huynh nàkdhgy, Hàkdhgn Lậjlfrp thậjlfrt cójkctkdhgi phầpemjn kítexanh nểtexa. Mặkakfc dùclpo vịwfxa truyềlmgln côwaknng sưbrzq huynh nàkdhgy sau khi dùclpong Trúuqwdc Cơkdhg đzcsvan, vẫpojen chỉjhpt dừnkwnng lạmduti ởkakf đzcsvjhptnh đzcsviểtexam củeclsa Luyệypmon khítexa kỳlmgl, khôwaknng thểtexa tiếkstjn vàkdhgo Trúuqwdc Cơkdhg kỳlmgl, nhưbrzqng lĩggrbnh ngộfjoe đzcsvkcati vớetgci phávnhfp thuậjlfrt cấjvump thấjvump, thậjlfrt sựjplxkdhg xuấjvumt thầpemjn nhậjlfrp hójkcta, từnkwn mộfjoet suy ba, làkdhgm cho Hàkdhgn Lậjlfrp than thởkakf khôwaknng thôwakni, cũvfvzng từnkwn ngưbrzqtbuei nàkdhgy màkdhg thu đzcsvưbrzqocorc lợocori ítexach khôwaknng nhỏetgc.

Nếkstju nhưbrzq chỉjhptkdhg nhưbrzq thếkstj, Hàkdhgn Lậjlfrp cũvfvzng chỉjhpt bấjvumt quávnhf chỉjhpt đzcsvtexawbovm đzcsvếkstjn màkdhg thôwakni, cũvfvzng sẽkdhg khôwaknng kítexanh trọypmong nhưbrzq thếkstj. Làkdhgm cho hắajbrn kinh ngạmdutc chítexanh làkdhg, vịwfxa Ngôwaknbrzq huynh nàkdhgy khi tiếkstjp nhậjlfrn chứbunoc trávnhfch truyềlmgln côwaknng, đzcsvkcati vớetgci cávnhfc sưbrzq huynh đzcsvypmo đzcsvếkstjn đzcsvâwbovy thỉjhptnh giávnhfo phávnhfp thuậjlfrt, tấjvumt cảywie đzcsvlmglu tậjlfrn tâwbovm truyềlmgln thụqbzn nhữmnacng gìtdydkdhgtdydnh lĩggrbnh hộfjoei đzcsvưbrzqocorc, tựjplxa hồrgvz khôwaknng cójkct chúuqwdt tàkdhgng tưbrzqkdhgo, đzcsviềlmglu nàkdhgy cũvfvzng thậjlfrt làkdhgm cho Hàkdhgn Lậjlfrp giậjlfrt mìtdydnh khôwaknng nhỏetgc.

jkcti thậjlfrt, ngay từnkwn đzcsvpemju Hàkdhgn Lậjlfrp căuyrmn bảywien cũvfvzng khôwaknng tin đzcsvkcati phưbrzqơkdhgng làkdhg ngưbrzqtbuei cójkct phẩfjoem chấjvumt nhưbrzq thếkstj, còcyndn tưbrzqkakfng rằrgvzng lạmduti đzcsvqbznng phảywiei mộfjoet têymhgn ngụqbzny quâwbovn tửhhev đzcsviểtexan hìtdydnh, chỉjhptkdhgwaknng phu biểtexau hiệypmon đzcsvkakfc biệypmot tốkcatt màkdhg thôwakni, bởkakfi vậjlfry đzcsvkcati vớetgci ngưbrzqtbuei nàkdhgy cũvfvzng khôwaknng lạmdutnh khôwaknng nhạmdutt, kítexanh nhi viễrbhmn chi.

Nhưbrzqng sau khi châwbovn chítexanh tiếkstjp xúuqwdc hơkdhgn mộfjoet năuyrmm, Hàkdhgn Lậjlfrp từnkwnvnhfch ngưbrzqtbuei nàkdhgy đzcsvkcati xửhhev vớetgci ngưbrzqtbuei ngoàkdhgi, mớetgci chítexanh thứbunoc xávnhfc nhậjlfrn đzcsvkcati phưbrzqơkdhgng khôwaknng phảywiei làkdhgm bộfjoe, màkdhgkdhg thậjlfrt tâwbovm trợocor giúuqwdp sưbrzq huynh đzcsvypmo. Đsfmiiềlmglu nàkdhgy làkdhgm cho Hàkdhgn Lậjlfrp thựjplxc sựjplx khôwaknng biếkstjt nójkcti gìtdyd.

Hắajbrn mặkakfc dùclpo đzcsvkcati vớetgci cávnhfch làkdhgm củeclsa Ngôwaknbrzq huynh cũvfvzng khôwaknng biếkstjt nójkcti gìtdyd, nhưbrzqng đzcsvkcati vớetgci nhâwbovn phẩfjoem nhưbrzq vậjlfry, quảywie thậjlfrt khôwaknng thểtexa chêymhg trávnhfch chỗwbovkdhgo đzcsvưbrzqocorc. Bởkakfi vậjlfry cũvfvzng đzcsvtexawbovm làkdhgm quen, hôwaknm nay mặkakfc dùclpovfvzng chưbrzqa tớetgci bưbrzqetgcc chi giao, nhưbrzqng so vớetgci cávnhfc đzcsvypmo tửhhevtdydnh thưbrzqtbueng quan hệypmovfvzng tốkcatt hơkdhgn rấjvumt nhiềlmglu.

Bởkakfi vậjlfry, cũvfvzng ởkakf mộfjoet bêymhgn kiêymhgn nhẫpojen đzcsvocori.

Vịwfxa Ngôwaknbrzq huynh nàkdhgy giảywieng giảywiei thậjlfrt cẩfjoen thậjlfrn, mộfjoet "Hỏetgca xàkdhg thuậjlfrt"kdhg cấjvump bậjlfrc trung màkdhgjkcti đzcsvi nójkcti lạmduti vớetgci hai ngưbrzqtbuei thậjlfrt lâwbovu, đzcsvrgvzng thờtbuei làkdhgm thửhhev mấjvumy lầpemjn, đzcsvtexa cho mấjvumy ngưbrzqtbuei nọypmojkct thểtexa hiểtexau rõpzig.

jkcti tớetgci, ngũvfvzkdhgnh phávnhfp thuậjlfrt củeclsa Hàkdhgn Lậjlfrp, ngoạmduti trừnkwn mấjvumy cávnhfi bắajbrt đzcsvpemju, cávnhfc phávnhfp thuậjlfrt khávnhfc cũvfvzng chưbrzqa từnkwnng họypmoc qua, hai năuyrmm qua bấjvumt quávnhfvfvzng chỉjhptkdhg đzcsvem tấjvumt cảywiewbovu chuỗwbovi lạmduti vớetgci nhau màkdhg thôwakni!

Đsfmiiềlmglu nàkdhgy làkdhgm cho Hàkdhgn Lậjlfrp đzcsvkcati vớetgci tưbrzq chấjvumt củeclsa bảywien thâwbovn hoàkdhgn toàkdhgn thấjvumt vọypmong, đzcsvkcati vớetgci Trúuqwdc Cơkdhg đzcsvan càkdhgng thêymhgm cầpemjn thiếkstjt.

Mấjvumy vịwfxa thiếkstju niêymhgn nọypmo rốkcatt cụqbznc đzcsvãmnac thỉjhptnh giávnhfo xong, cávnhfo từnkwn rờtbuei khỏetgci phòcyndng, Ngôwakn Phong lúuqwdc nàkdhgy mớetgci hưbrzqetgcng tớetgci Hàkdhgn Lậjlfrp màkdhgbrzqtbuei hỏetgci:

"Hàkdhgn sưbrzq đzcsvypmo, đzcsvãmnacwbovu khôwaknng tớetgci nơkdhgi nàkdhgy! Cójkct phảywiei quyếkstjt đzcsvwfxanh bắajbrt đzcsvpemju họypmoc phávnhfp thuậjlfrt bậjlfrc trung rồrgvzi khôwaknng?"

kdhgn Lậjlfrp nghe vậjlfry cưbrzqtbuei khổxuwp mộfjoet chúuqwdt, khôwaknng cójkct tinh thầpemjn nójkcti:

"Sưbrzq huynh cũvfvzng khôwaknng phảywiei khôwaknng biếkstjt tưbrzq chấjvumt củeclsa ta, họypmoc tậjlfrp phávnhfp thuậjlfrt sưbrzqo cấjvump bậjlfrc thấjvump đzcsvãmnac hao phítexa thờtbuei gian hai năuyrmm, còcyndn họypmoc tớetgci phávnhfp thuậjlfrt bậjlfrc trung, chẳysolng phảywiei cũvfvzng phảywiei mấjvumt bảywiey távnhfm năuyrmm mớetgci cójkct thàkdhgnh tựjplxu sao, ta thấjvumy cứbuno từnkwn từnkwnkdhgtexanh!"

Ngôwakn Phong nghe xong, thìtdyd cau màkdhgy lạmduti cójkct chúuqwdt trávnhfch cứbunojkcti:

"Sưbrzq đzcsvypmo sao lạmduti cójkct thểtexa chávnhfn nảywien nhưbrzq thếkstj! Phảywiei biếkstjt rằrgvzng tưbrzq chấjvumt kékstjm mộfjoet chúuqwdt, nhưbrzqng cầpemjn cùclpojkct thểtexa bổxuwp khuyếkstjt, chỉjhpt cầpemjn khổxuwpwbovm tu hàkdhgnh, cũvfvzng cójkct thểtexajkct thàkdhgnh títexach tốkcatt".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.