Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 158 : Lam y nữ tử

    trước sau   
Thanh niêycsan thấcrmay nhưsahx vậgumwy, bắotndt đjocdatgxu hắotndc hắotndc cưsahxvyqxi lạunvknh.

"Nếotndu ta đjocdãowdx tiếotndp nhậgumwn côofpung kíysjoch củckzxa cáulidc ngưsahxơqeexi, vậgumwy cũjhfeng phảuxtsi nhậgumwn mộvuaxt lầatgxn côofpung kíysjoch củckzxa ta chứhdxz?" Đfclsang nóqjcii chuyệtttnn, hắotndn đjocdãowdx đjocdem vòozfhng bảuxtso hộvuax thu hồfsryi, rồfsryi chậgumwp hai tay lạunvki, đjocdvuaxt nhiêycsan vung ra hai bêycsan, mộvuaxt đjocdunvko loan đjocdao áulidnh sáulidng xuấcrmat hiệtttnn ởbjrs hai tay.

"Thửvccz Thanh Hồfsry trảuxtsm củckzxa ta đjocdi!" Thanh niêycsan âgiszm trầatgxm nóqjcii, tiếotndp theo hai đjocdunvko áulidnh sáulidng gàtcemo thébjrst bay vụycsat vềewjr phíysjoa hai ngưsahxvyqxi.

ofpung kíysjoch củckzxa ngưsahxvyqxi nàtcemy, làtcemm cho nhữleekng ngưsahxvyqxi vâgiszy xem kinh sợtyhrofpuycsan. Vôofpu luậgumwn làtcem ai cũjhfeng nhìotndn ra, hiệtttnn tạunvki Mộvuax Dung huynh đjocdtttnrjmdn bảuxtsn làtcem khôofpung thểacij thi triểacijn pháulidp thuậgumwt, càtcemng khôofpung nóqjcii tớqeexi tiếotndn hàtcemnh phòozfhng ngựxjyn.

Hai thiếotndu niêycsan kinh hoảuxtsng, sau khi thấcrmat thốfsry nhìotndn chung quanh, dứhdxzt khoáulidt chia làtcemm hai bêycsan màtcem bỏqjci chạunvky, hưsahxqeexng vàtcemo đjocdáulidm đjocdôofpung màtcem chạunvky tớqeexi.

"Khai!" Thanh niêycsan miệtttnng đjocdvuaxt nhiêycsan quáulidt.


Thanh Hồfsry đjocdang phi hàtcemnh đjocdvuaxt nhiêycsan theo tiếotndng quáulidt, ởbjrs giữleeka khôofpung trung chia làtcemm hai đjocdoạunvkn, đjocdưsahxtyhrc mỗunvki thanh niêycsan dùbjrsng mỗunvki tay đjocdiềewjru khiểacijn mộvuaxt đjocdoạunvkn, chia làtcemm hai đjocdưsahxvyqxng tiếotndp tụycsac đjocduổrjmdi đjocdáulidnh hai thiếotndu niêycsan.

qjcii đjocdếotndn cũjhfeng khébjrso, mộvuaxt gãowdx thiếotndu niêycsan trong đjocdóqjci nhìotndn ra Hàtcemn Lậgumwp trong sốfsry nhữleekng ngưsahxvyqxi vâgiszy xem cóqjci pháulidp lựxjync xem nhưsahxtcem thâgiszm hậgumwu nhấcrmat, cho nêycsan khôofpung chúqvsxt do dựxjyn chạunvky vộvuaxi tớqeexi, làtcemm cho Hàtcemn Lậgumwp lúqvsxc nàtcemy bịtebw dọdrpoa đjocdếotndn giậgumwt mìotndnh.

tcemn Lậgumwp cũjhfeng khôofpung cóqjci chúqvsxy ýnkwl đjocdtebwnh nàtcemo nhúqvsxng tay vàtcemo, hắotndn trong lòozfhng biếotndt thanh niêycsan kia cho dùbjrs kiêycsau ngạunvko càtcemn rỡulid, cũjhfeng tuyệtttnt khôofpung dáulidm cảuxts gan côofpung khai thưsahxơqeexng tổrjmdn đjocdếotndn Mộvuax Dung huynh đjocdtttn, nhiềewjru lắotndm làtcembjrs dọdrpoa bọdrpon họdrpo mộvuaxt phen màtcem thôofpui, bởbjrsi vậgumwy cũjhfeng khôofpung nêycsan xuấcrmat đjocdatgxu lộvuax diệtttnn.

Huốfsryng chi thiếotndu niêycsan nàtcemy cũjhfeng xảuxtso tráulid dịtebw thưsahxvyqxng, rõozfhtcemng làtcem muốfsryn đjocdem hắotndn làtcemm cáulidi khiêycsan đjocdâgiszy màtcem! Hắotndn sao lạunvki đjocdacij cho đjocdfsryi phưsahxơqeexng đjocdưsahxtyhrc nhưsahx ýnkwl, cho nêycsan thâgiszn thểacij nhẹsygv nhàtcemng nhoáulidng lêycsan mộvuaxt cáulidi, ngưsahxvyqxi đjocdãowdx biếotndn mấcrmat tạunvki chỗunvk, làtcemm cho thiếotndu niêycsan kia nhảuxtsy dựxjynng lêycsan, tứhdxzc giậgumwn oang oang mắotndng chửvcczi, khôofpung thểacijtcemm gìotnd kháulidc hơqeexn làtcem tiếotndp tụycsac chạunvky trốfsryn.

"Oàtcemnh đjocdùbjrsng đjocdùbjrsng" mộvuaxt tiếotndng, hưsahxqeexng củckzxa mộvuaxt thiếotndu niêycsan kháulidc chạunvky trốfsryn mặcxlmt đjocdcrmat run rẩwkoky, sau đjocdóqjci tro bụycsai nổrjmdi lêycsan bốfsryn phíysjoa, cũjhfeng truyềewjrn đjocdếotndn tiếotndng mắotndng chửvcczi củckzxa mộvuaxt vịtebw nam tửvccz, hiểacijn nhiêycsan cóqjci ngưsahxvyqxi khôofpung sáulidng suốfsryt nhưsahxtcemn Lậgumwp, khôofpung thoáulidt khỏqjcii bịtebwtcemm tấcrmam chắotndn sốfsryng.

Chỉlmog thấcrmay sau khi tro bụycsai tiêycsau táulidn, trêycsan bứhdxzc tưsahxvyqxng cao dàtcemy ởbjrs đjocdfsryi diệtttnn, xuấcrmat hiệtttnn mộvuaxt vếotndt báulidn nguyệtttnt cao vàtcemi thưsahxqeexc, màtcemtcem sau bứhdxzc tưsahxvyqxng cóqjci đjocdhdxzng mộvuaxt vịtebw thanh niêycsan thấcrmap lùbjrsn cỡulid hai mưsahxơqeexi tuổrjmdi, sau lưsahxng mang mộvuaxt thanh mộvuaxc quảuxtsi kỳfaop quáulidi, đjocdang đjocdulid lấcrmay bứhdxzc tưsahxvyqxng màtcem mởbjrs miệtttnng mắotndng to. Màtcembjrs sau đjocdóqjci, cóqjciycsan Mộvuax Dung thiếotndu niêycsan đjocdang đjocdhdxzng cưsahxvyqxi hìotndotnd.

"Họdrpo Lụycsac kia, cóqjci ýnkwl tứhdxzotnd? Khôofpung pháulidt hiệtttnn cóqjci nhữleekng ngưsahxvyqxi kháulidc ởbjrs chỗunvktcemy sao làtcem lạunvki còozfhn côofpung kíysjoch nhưsahx vậgumwy! Cóqjci phảuxtsi đjocdtebwnh ngay cảuxts ta cũjhfeng chébjrsm hay sao?" Thanh niêycsan thấcrmap lùbjrsn kinh sợtyhr luôofpun miệtttnng chấcrmat vấcrman.

Lụycsac sưsahx huynh hừleek mộvuaxt tiếotndng, khôofpung đjocdacij ýnkwl tớqeexi sựxjyn chấcrmat vấcrman củckzxa thanh niêycsan thấcrmap lùbjrsn, ngưsahxtyhrc lạunvki âgiszm trầatgxm nghiêycsam mặcxlmt, toàtcemn lựxjync thao túqvsxng Thanh Hồfsry nhậgumwn, đjocdvuaxt nhiêycsan gia tốfsryc truy kíysjoch thiếotndu niêycsan ởbjrs phíysjoa bêycsan Hàtcemn Lậgumwp, cũjhfeng sắotndp thấcrmay Thanh Hồfsry đjocdếotndn đjocdúqvsxng làtcem đjocdtebwnh lưsahxu lạunvki chúqvsxt dấcrmau vếotndt trêycsan ngưsahxvyqxi thiếotndu niêycsan kia.

"Dừleekng tay!" Mộvuaxt thanh âgiszm củckzxa con gáulidi từleek trêycsan trờvyqxi truyềewjrn đjocdếotndn, ngay sau đjocdóqjci mộvuaxt ngọdrpon lửvccza hựxjync hỡulid thiêycsau đjocdfsryt từleek trêycsan trờvyqxi giáulidng xuốfsryng, đjocdem Thanh Hồfsry đjocdang đjocduổrjmdi sau lưsahxng thiếotndu niêycsan kia màtcem nuốfsryt trọdrpon đjocdi, sau đjocdóqjci mớqeexi hóqjcia thàtcemnh mộvuaxt ngọdrpon lửvccza, biếotndn mấcrmat khôofpung thấcrmay.

"Ngưsahxvyqxi nàtcemo? Làtcem ai pháulid pháulidp thuậgumwt củckzxa ta?" Lụycsac Tíysjonh thanh niêycsan giậgumwn dữleek, ngẩwkokng đjocdatgxu nhìotndn lêycsan khôofpung trung.

Chỉlmog thấcrmay trêycsan đjocdatgxu mọdrpoi ngưsahxvyqxi, khôofpung biếotndt từleek khi nàtcemo mộvuaxt vịtebw nữleek tửvccz áulido lam dung nhan diễlojbm lệtttn nhưsahx tiêycsan thiêycsan, nữleek tửvccztcemy vóqjcic ngưsahxvyqxi thon thảuxts, mặcxlmc cung trang màtcemu lam, tóqjcic búqvsxi cao, khiếotndn ngưsahxvyqxi ta nhìotndn thấcrmay cóqjci cảuxtsm giáulidc phiêycsau phiêycsau xuấcrmat trầatgxn.

"Thìotnd ra làtcem Niếotndp sưsahx muộvuaxi! Ta còozfhn tworng làtcem ai cóqjci pháulidp lựxjync cao nhưsahx vậgumwy chứhdxz!" Lụycsac Tíysjonh thanh niêycsan vốfsryn đjocdang bừleekng bừleekng tứhdxzc giậgumwn, sau khi thấcrmay lam y nữleek tửvccz, lậgumwp tứhdxzc áulidnh mắotndt biếotndn đjocdrjmdi, lễlojb đjocdvuax hẳrjmdn lêycsan, trởbjrsycsan rấcrmat cóqjci phong đjocdvuax.

"Lụycsac sưsahx huynh nểacij mặcxlmt tiểaciju muộvuaxi, cuộvuaxc tỷjhfe thíysjotcemy chấcrmam dứhdxzt đjocdưsahxtyhrc khôofpung?" Nữleek tửvccz cung trang châgiszn đjocdunvkp pháulidp khíysjo, lãowdxnh đjocdunvkm nóqjcii.


"Ha ha, nếotndu làtcem Niếotndp sưsahx muộvuaxi cóqjci ýnkwl nhưsahx vậgumwy, vi huynh đjocdưsahxơqeexng nhiêycsan làtcemtcemm theo" Thanh niêycsan mặcxlmt tưsahxơqeexi cưsahxvyqxi nóqjcii.

Nữleek tửvccz cung trang gậgumwt đjocdatgxu, cũjhfeng khôofpung nóqjcii gìotnd nữleeka, trựxjync tiếotndp từleek trêycsan bầatgxu trờvyqxi hạunvk xuốfsryng, hưsahxqeexng tớqeexi Mộvuax Dung huynh đjocdtttntcem đjocdi đjocdếotndn.

"Niếotndp sưsahx tỷjhfe, ngưsahxvyqxi tớqeexi cũjhfeng thậgumwt kịtebwp thờvyqxi, nếotndu khôofpung chúqvsxng ta còozfhn phảuxtsi chịtebwu khổrjmd nhiềewjru!" Thiếotndu niêycsan vừleeka mớqeexi tráulidnh đjocdưsahxtyhrc mộvuaxt kiếotndp, vừleeka thấcrmay nữleek tửvccz áulido lam lậgumwp tứhdxzc vui vẻarhm ra mặcxlmt chạunvky tớqeexi. Màtcem mộvuaxt ngưsahxvyqxi kháulidc cũjhfeng chỗunvksahxvyqxng đjocdcrmat sụycsap đjocdrjmd chạunvky tớqeexi.

"Sau khi trởbjrs vềewjr diệtttnn bíysjoch hốfsryi lỗunvki, khôofpung luyệtttnn thàtcemnh côofpung pháulidp tầatgxng thứhdxz chíysjon, khôofpung cho phébjrsp ra ngoàtcemi" Nữleek tửvcczowdxnh đjocdunvkm nóqjcii, khôofpung mang theo mộvuaxt chúqvsxt hỏqjcia khíysjotcemo, cũjhfeng nhìotndn khôofpung ra mộvuaxt chúqvsxt tâgiszm tìotndnh dao đjocdvuaxng.

Mộvuax Dung huynh đjocdtttn nghe vậgumwy, lậgumwp tứhdxzc trởbjrsycsan cúqvsxi đjocdatgxu ủckzxjhfe, đjocdewjru gậgumwt đjocdatgxu đjocdáulidp ứhdxzng.

Nữleek tửvccz áulido lam sau khi xửvccz tríysjo hai huynh đjocdtttn, quay đjocdatgxu hưsahxqeexng tớqeexi vịtebw thanh niêycsan thấcrmap lùbjrsn kia, đjocdvuaxt nhiêycsan cưsahxvyqxi nhẹsygv, làtcemm cho vạunvkn vậgumwt phụycsa cậgumwn trong phúqvsxt chốfsryc buồfsryn bảuxts thấcrmat sắotndc. Nàtcemng khẻarhm nhếotndch đjocdôofpui môofpui nóqjcii: fclsa tạunvksahx huynh việtttnn thủckzx, nếotndu khôofpung Mộvuax Dung sưsahx đjocdtttn đjocdãowdx xảuxtsy ra việtttnc ngoàtcemi ýnkwl muốfsryn, tiểaciju muộvuaxi sẽpqty phảuxtsi thẹsygvn vớqeexi sưsahxofpun!"

"Khôofpung, khôofpung cóqjciotnd…"

Thanh niêycsan thấcrmap lùbjrsn đjocdưsahxtyhrc đjocdfsryi phưsahxơqeexng cưsahxvyqxi diễlojbm lệtttn nhưsahx vậgumwy, liềewjrn cưsahxvyqxi "hắotndc hắotndc" mộvuaxt cáulidch ngâgiszy ngốfsryc màtcem trảuxts lờvyqxi.

Nam tửvcczbjrs bốfsryn phíysjoa sau khi thấcrmay hắotndn đjocdưsahxtyhrc đjocdãowdxi ngộvuax đjocdcxlmc thùbjrs nhưsahx vậgumwy, đjocdewjru khôofpung khỏqjcii thầatgxm chửvcczi ngưsahxvyqxi nàtcemy gặcxlmp may, rấcrmat hốfsryi hậgumwn mớqeexi vừleeka rồfsryi ngưsahxvyqxi ra tay tạunvki sao khôofpung phảuxtsi làtcemotndnh, bởbjrsi vậgumwy áulidnh mắotndt ghen ghébjrst cơqeex hồfsry nhưsahx muốfsryn bărjmdm ngưsahxvyqxi nàtcemy thàtcemnh trărjmdm ngàtcemn mảuxtsnh.

Lụycsac Tíysjonh thanh niêycsan thấcrmay vậgumwy, trong mắotndt lạunvki càtcemng lóqjcie lêycsan tia áulidc đjocdvuaxc, chỉlmogtcem rấcrmat nhanh đjocdãowdx che dấcrmau đjocdi, vẫunvkn bảuxtso trìotnd bộvuaxulidng vărjmdn nhãowdx, ngoạunvki trừleek nữleek tửvcczbjrsycsan cạunvknh hắotndn, cùbjrsng vớqeexi Hàtcemn Lậgumwp ởbjrs mộvuaxt bêycsan lạunvknh lùbjrsng quan sáulidt ra, nhữleekng ngưsahxvyqxi kháulidc cũjhfeng chưsahxa từleekng pháulidt giáulidc sựxjyn kháulidc thưsahxvyqxng củckzxa hắotndn.

Mặcxlmc dùbjrs vịtebw Trầatgxn sưsahx muộvuaxi kia cũjhfeng tíysjonh làtcem thiêycsan kiềewjru báulid mịtebw, kiềewjru diễlojbm nhưsahx hoa, nhưsahxng so vớqeexi nữleek tửvccz họdrpo Niếotndp kia, thìotndqjci vẻarhm khôofpung bằuxtsng, bởbjrsi vậgumwy vịtebw Trầatgxn sưsahx muộvuaxi nàtcemy khi nữleek tửvccz áulido lam kia vừleeka hiệtttnn thâgiszn, nhưsahx sợtyhr vịtebw Lụycsac sưsahx huynh kia bịtebwycsa hoặcxlmc, liềewjrn lậgumwp tứhdxzc chạunvky tớqeexi bêycsan cạunvknh Lụycsac sưsahx huynh, quàtcemng lấcrmay cáulidnh tay củckzxa hắotndn, sau đjocdóqjcibjrsng áulidnh mắotndt thùbjrs đjocdtebwch nhìotndn đjocdfsryi phưsahxơqeexng.

Nữleek tửvccz áulido lam tựxjyn nhiêycsan cảuxtsm giáulidc đjocdưsahxtyhrc đjocdfsryi phưsahxơqeexng bấcrmat thiệtttnn, nhưsahxng cũjhfeng khôofpung thèunvkm đjocdacij ýnkwl, ngưsahxtyhrc lạunvki khi dẫunvkn Mộvuax Dung huynh đjocdtttn rờvyqxi đjocdi, nhưsahxqjci nhưsahx khôofpung liếotndc mắotndt nhìotndn Hàtcemn Lậgumwp, sau đjocdóqjciycsan tai Hàtcemn Lậgumwp lậgumwp tứhdxzc truyềewjrn đjocdếotndn thanh âgiszm dễlojb nghe củckzxa nàtcemng.

"Cáulidc hạunvk mặcxlmc dùbjrs pháulidp lựxjync khôofpung kébjrsm, nhưsahxng loạunvki hàtcemnh đjocdvuaxng nàtcemy, tiểaciju nữleek tửvccz thậgumwt sựxjyn khôofpung cáulidch nàtcemo táulidn đjocdfsryng! Hy vọdrpong lầatgxn sau khi gặcxlmp lạunvki, sưsahx đjocdtttnqjci thểacijqjci thay đjocdrjmdi".

tcemn Lậgumwp sau khi nghe xong lờvyqxi nóqjcii củckzxa nữleek tửvccz áulido lam, hơqeexi nhíysjou màtcemy. Xem ra cửvccz đjocdvuaxng nébjrs tráulidnh rấcrmat nhanh củckzxa hắotndn, đjocdãowdx bịtebw đjocdfsryi phưsahxơqeexng hoàtcemn toàtcemn nhìotndn thấcrmay, nêycsan khôofpung lưsahxu lạunvki hảuxtso cảuxtsm gìotnd đjocdfsryi vớqeexi nữleek tửvccztcemy, thậgumwm chíysjoqjci khi làtcem pháulid hỏqjcing ấcrman tưsahxtyhrng ban đjocdatgxu.

Bấcrmat quáulid, hắotndn cũjhfeng khôofpung phảuxtsi làtcem tháulidnh nhâgiszn gìotnd, biếotndt rõozfh bịtebw ngưsahxvyqxi lợtyhri dụycsang màtcem khôofpung nébjrs xa, thìotnd khôofpung phảuxtsi làtcem quáulid ngu ngốfsryc sao? Thanh niêycsan thấcrmap lùbjrsn kia thậgumwt ra khôofpung cóqjci thiệtttnn tâgiszm gìotnd, chỉlmogtcemofpum nay bịtebwowdx họdrpo Lụycsac đjocdacij ýnkwl tớqeexi, nóqjcii khôofpung chừleekng rớqeext gậgumwy lúqvsxc nàtcemo khôofpung hay. Đfclsếotndn lúqvsxc đjocdóqjci, vịtebw đjocdunvki mỹtebw nữleektcemy chẳrjmdng lẻarhmqjci thểacijotnd hắotndn màtcemulido thùbjrs. Hàtcemn Lậgumwp thầatgxm nghĩvuax.

Khôofpung biếotndt tạunvki sao, Hàtcemn Lậgumwp đjocdfsryi vớqeexi loạunvki đjocdunvki mỹtebw nhâgiszn phong hoa tuyệtttnt đjocdunvki hếotndt sứhdxzc khôofpung cóqjci cảuxtsm tìotndnh, nhưsahxng thậgumwt ra đjocdfsryi vớqeexi nhữleekng côofpuulidi dểacij chịtebwu thìotnd thuậgumwn mắotndt hơqeexn nhiềewjru. Bởbjrsi vậgumwy vịtebw niếotndp sưsahx tỷjhfe trong mắotndt cóqjcicrman tưsahxtyhrng nhưsahx thếotndtcemo, hắotndn cũjhfeng khôofpung chúqvsxt nàtcemo cầatgxn, chỉlmog hy vọdrpong đjocdfsryi phưsahxơqeexng càtcemng íysjot chúqvsx ýnkwl đjocdếotndn mìotndnh càtcemng tốfsryt.

qvsxc nàtcemy, mấcrmay ngưsahxvyqxi mỹtebw nữleek áulido lam đjocdãowdx khôofpung thấcrmay tung tíysjoch, màtcem Lụycsac sưsahx huynh sau khi hung hărjmdng trừleekng mắotndt nhìotndn thanh niêycsan thấcrmap lùbjrsn mộvuaxt cáulidi, cũjhfeng vớqeexi ngưsahxvyqxi nữleekycsan cạunvknh rờvyqxi khỏqjcii đjocdlmognh núqvsxi. Vìotnd vậgumwy nhxng ngưsahxvyqxi còozfhn lạunvki thấcrmay khôofpung còozfhn náulido nhiệtttnt gìotnd nữleeka, cũjhfeng tảuxtsn máulidt đjocdi.

tcemn Lậgumwp cũjhfeng rờvyqxi khỏqjcii nơqeexi đjocdâgiszy, mộvuaxt đjocdưsahxvyqxng bay vềewjrulidch dưsahxtyhrc viêycsan.

tcemo trong phòozfhng củckzxa mìotndnh, Hàtcemn Lậgumwp lậgumwp tứhdxzc gấcrmap rúqvsxt đjocdem hai khốfsryi ngọdrpoc đjocdfsryng ra, đjocdem khốfsryi cóqjci phưsahxơqeexng pháulidp luyệtttnn chếotnd Trúqvsxc Cơqeex đjocdan ra, bắotndt đjocdatgxu đjocddrpoc từleekng chữleek mộvuaxt.

tcemn Lậgumwp tâgiszm thầatgxn mặcxlmc dùbjrs hoạunvkt đjocdvuaxng, nhưsahxng thầatgxn sắotndc vẫunvkn bấcrmat đjocdvuaxng, cho đjocdếotndn mấcrmay canh giờvyqx sau, mớqeexi thởbjrs phàtcemo đjocdem ngọdrpoc đjocdfsryng thảuxts xuốfsryng. Nhưsahxng ngay sau đjocdóqjci lạunvki lậgumwp tứhdxzc chìotndm vàtcemo trong suy nghĩvuax.

Cảuxts hồfsryi lâgiszu sau, hắotndn mớqeexi thởbjrs phàtcemo mộvuaxt tiếotndng, cau châgiszn màtcemy lạunvki đjocdi vàtcemo dưsahxtyhrc viêycsan, bắotndt đjocdatgxu đjocdi vòozfhng vòozfhng xem hoa cỏqjci trong vưsahxvyqxn, trong miệtttnng lẩwkokm bẩwkokm thìotnd thàtcemo:

"Thiêycsan kếotndt hoa, Hắotndc thưsahxtyhrc thảuxtso, Kim tinh tham ba mưsahxơqeexi mốfsryt loạunvki phụycsasahxtyhrc cũjhfeng khôofpung tíysjonh làtcemotnd, nhữleekng cáulidi nàtcemy trong dưsahxtyhrc viêycsan tấcrmat cảuxts đjocdewjru cóqjci, chỉlmogtcemycsau cầatgxu thờvyqxi gian dàtcemi mộvuaxt chúqvsxt, hỏqjcia hậgumwu cỡulidtcemi trărjmdm nărjmdm. Nhưsahxng cáulidc loạunvki thuốfsryc chíysjonh Ngọdrpoc tủckzxy chi, Tửvccz hầatgxu hoa, Thiêycsan linh quảuxts thìotndqjci chúqvsxt phiềewjrn phứhdxzc! Nơqeexi nàtcemy mộvuaxt gốfsryc cũjhfeng khôofpung cóqjci, hơqeexn nữleeka cũjhfeng chưsahxa bao giờvyqx nghe nóqjcii qua".

tcemn Lậgumwp trùbjrs trừleek hồfsryi lâgiszu, cuốfsryi cùbjrsng quyếotndt đjocdtebwnh tìotndm ngưsahxvyqxi đjocdacij hỏqjcii, ngưsahxvyqxi nàtcemy tựxjyn nhiêycsan khôofpung phảuxtsi ai kháulidc chíysjonh làtcemowdxo đjocdatgxu tinh thôofpung dưsahxtyhrc lýnkwl!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.