Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 157 : Mộ Dung huynh đệ

    trước sau   
Hầtytgn Lậoahqp ra khỏglski Nhạevskc Lộqygvc Đhayniệfluun hưelawbnwxng hai vịerel hồndmnng y nhâsialn cáqhfro từkplo, sau đndmnóqhfr sửtror dụzewrng pháqhfrp khívzxt nhắfjdqm hưelawbnwxng Báqhfrch Dưelawbyskc Viêjrvhn bay đndmni.

Phi hàyrnynh trêjrvhn khôyilqng trung, Hàyrnyn Lậoahqp vừkploa đndmni vừkploa nghĩikvx đndmnếppxun cáqhfrch chếppxu luyệfluun Trútytgc Cơokzt Đhaynan, mặbnwxt kháqhfrc cútytgi đndmntytgu xuốodmjng dưelawbnwxi nhìsehyn cảbnwxnh vậoahqt rừkplong nútytgi vụzewrt vụzewrt trôyilqi qua. Đhaynqygvt nhiêjrvhn mộqygvt tiếppxung nổtror lớbnwxn từkploelawbnwxi truyềfepgn đndmnếppxun làyrnym cho hắfjdqn kinh hãbyski, khôyilqng khỏglski chútytg ýciot nhìsehyn kỹevsk.

Chỉfjdq thấimbny bêjrvhn đndmnfjdqnh mộqygvt ngọujrxn nútytgi nhỏglsk phívzxta dưelawbnwxi cóqhfr mấimbny luồndmnng đndmniệfluun quang chớbnwxp đndmnqygvng, vàyrnyokzt hồndmn nhưelawqhfr tiếppxung hòusxr reo truyềfepgn đndmnếppxun. Hàyrnyn Lậoahqp khôyilqng néfepgn nổtrori hiếppxuu kỳcqbr liềfepgn hạevsk pháqhfrp khívzxt bay xuốodmjng chỗikvx phụzewr cậoahqn cóqhfr tiếppxung hòusxr reo vừkploa nãbysky.

"Mộqygv Dung huynh đndmnfluu, làyrnym lạevski lầtytgn nữnqhva cho chútytgng ta thưelawsehyng thứjrvhc mộqygvt chútytgt đndmni!"

"Ta cũglskng làyrny lầtytgn đndmntytgu tiêjrvhn đndmnưelawbyskc chứjrvhng kiếppxun lôyilqi đndmniệfluun kinh ngưelawikvxi nhưelaw thếppxu!"

Vừkploa đndmni gầtytgn đndmnếppxun đndmnfjdqnh nútytgi, Hàyrnyn Lậoahqp đndmnãbysk nghe thấimbny thanh âsialm truyềfepgn đndmnếppxun, màyrnyqhfri danh xưelawng Mộqygv Dung huynh đndmnfluuyrnyng làyrnym hắfjdqn giậoahqt mìsehynh.


"Dưelawikvxng nhưelawyrny đndmnfluu tửtror mớbnwxi nhậoahqp môyilqn hai huynh đndmnfluu thiêjrvhn tàyrnyi họujrxyilq Dung cóqhfryilqi linh căereln thìsehy phảbnwxi! Hơokztn nữnqhva vừkploa nãbysky lạevski cóqhfr tiếppxung nổtror, chẳlxnang lẽpqaf đndmnútytgng làyrny huynh đndmnfluu bọujrxn họujrx hiểvazrn lộqygv thâsialn thủikvx?"

tytgc nàyrnyy hắfjdqn cũglskng đndmnãbysk nhìsehyn rõscwu trêjrvhn đndmnfjdqnh nútytgi cóqhfr khoảbnwxng ba bốodmjn mưelawơokzti đndmnfluu tửtror đndmnang đndmnjrvhng thàyrnynh mộqygvt vòusxrng lớbnwxn, ởsehy giữnqhva thìsehyqhfr hai gãbysk thiếppxuu niêjrvhn chừkplong hai mốodmjt, hai hai tuổtrori đndmnang hưelawng phấimbnn nóqhfri cáqhfri gìsehy đndmnóqhfr.

Trêjrvhn mặbnwxt đndmnimbnt lútytgc nàyrnyy cóqhfr mộqygvt cáqhfri lỗikvx đndmnen thỉfjdqnh thoảbnwxng còusxrn bốodmjc lêjrvhn mộqygvt luồndmnng khóqhfri xanh nhàyrnyn nhạevskt, mộqygvt luồndmnng gióqhfr thổtrori qua đndmnưelawa khóqhfri đndmni phiêjrvhu táqhfrn khắfjdqp nơokzti.

Nhìsehyn thấimbny tràyrnyng cảbnwxnh vừkploa rồndmni, Hàyrnyn Lậoahqp cũglskng liếppxuc mắfjdqt nhìsehyn đndmnáqhfrnh giáqhfr hai gãbysk thiếppxuu niêjrvhn nàyrnyy. Chỉfjdq thấimbny hai ngưelawikvxi nàyrnyy mi thanh mụzewrc tútytg, da dẻyrny trắfjdqng nõscwun, thậoahqp phầtytgn trẻyrny trung, nhưelawng trong áqhfrnh mắfjdqt cũglskng đndmntytgy vẻyrny nghịerelch ngợbyskm.

tytgc nàyrnyy mọujrxi ngưelawikvxi vâsialy quanh đndmnang khen ngợbyski hếppxut lờikvxi, cho nêjrvhn hai khuôyilqn mặbnwxt nhỏglsk nhắfjdqn hưelawng phấimbnn đndmnglsk bừkplong. Hai ngưelawikvxi cũglskng liếppxuc nhìsehyn nhau mộqygvt cáqhfri rồndmni đndmnndmnng thờikvxi niệfluum chútytg, trong tay từkplong trậoahqn đndmniệfluun quang chớbnwxp đndmnqygvng rồndmni tậoahqn lựpqafc pháqhfrt ra hai đndmnevsko thiểvazrm đndmniệfluun đndmnáqhfrnh vàyrnyo mặbnwxt đndmnimbnt. Lậoahqp tứjrvhc trêjrvhn mặbnwxt đndmnimbnt pháqhfrt ra tiếppxung nổtror đndmnndmnng thờikvxi bạevskch mang chóqhfri mắfjdqt bay ra, trêjrvhn mặbnwxt đndmnimbnt lạevski xuấimbnt hiệfluun thêjrvhm hai lỗikvxsialu hoắfjdqm.

haynâsialy làyrny Chưelawsehyng tâsialm lôyilqi củikvxa Lôyilqi thuộqygvc tívzxtnh? Bấimbnt luậoahqn làyrny tiếppxung nổtror hay uy lựpqafc đndmnfepgu khôyilqng kéfepgm gìsehy Hỏglska đndmnevskn thuậoahqt, Băerelng Trùhmszy thuậoahqt so vớbnwxi pháqhfrp lựpqafc củikvxa ta hơokztn nhiềfepgu lắfjdqm, Lôyilqi hệfluu pháqhfrp thuậoahqt thậoahqt sựpqaf đndmnáqhfrng đndmnưelawbyskc xưelawng làyrny tốodmji cưelawikvxng thựpqafc lựpqafc củikvxa pháqhfrp thuậoahqt"yrnyn Lậoahqp trong lòusxrng âsialm thầtytgm sợbyskbyski than, đndmnodmji vớbnwxi hai huynh đndmnfluuqhfr dịerel linh căereln nàyrnyy khôyilqng khỏglski cảbnwxm thấimbny hâsialm mộqygv.

Hiểvazrn nhiêjrvhn khôyilqng phảbnwxi riêjrvhng Hàyrnyn Lậoahqp cóqhfrsialm trạevskng nàyrnyy màyrny tấimbnt cảbnwx mọujrxi ngưelawikvxi vâsialy quanh đndmnfepgu nhìsehyn hai ngưelawikvxi kia vớbnwxi áqhfrnh mắfjdqt hâsialm mộqygv, tựpqaf hậoahqn sao mìsehynh khôyilqng đndmnưelawbyskc trờikvxi cao chiếppxuu cốodmjqhfr đndmnưelawbyskc loạevski cựpqafc phẩjolum linh căereln nhưelaw thếppxu.

Hai huynh đndmnfluuyrnyy nghe mọujrxi ngưelawikvxi kêjrvhu gàyrnyo đndmnưelawbyskc xem lầtytgn nữnqhva, thìsehyglskng cốodmj gắfjdqng thi triểvazrn thêjrvhm vàyrnyi lầtytgn lôyilqi kívzxtch thuậoahqt, nhưelawng màyrnyqhfr vẻyrny lựpqafc bấimbnt tòusxrng tâsialm rồndmni, dùhmsz sao tuổtrori bọujrxn họujrxglskng còusxrn quáqhfr nhỏglsk.

"Chỉfjdq đndmnưelawbyskc thếppxu thôyilqi! Lôyilqi linh căereln uy lựpqafc bấimbnt quáqhfr chỉfjdq nhưelaw thếppxu, ta xem ra cũglskng chẳlxnang bằndmnng Phong linh căereln quảbnwx ta"yrnyo lútytgc nàyrnyy cóqhfr mộqygvt tiếppxung nóqhfri to từkplo đndmnáqhfrm ngưelawikvxi phívzxta đndmnodmji diệfluun Hàyrnyn Lậoahqp vang lêjrvhn, mọujrxi ngưelawikvxi xung quanh khôyilqng khỏglski quay đndmntytgu lạevski nhìsehyn.

Chỉfjdq thấimbny mộqygvt đndmnôyilqi thanh niêjrvhn nam nửtrora sóqhfrng vai đndmnjrvhng cùhmszng mộqygvt chỗikvx. Nam thìsehy anh tuấimbnn ngờikvxi ngờikvxi, nữnqhv thìsehy đndmnvlrwp nhưelaw hoa nhưelaw mộqygvng. Hẳlxnan nhiêjrvhn đndmnâsialy làyrny mộqygvt đndmnôyilqi tìsehynh lữnqhv đndmniểvazrn hìsehynh. Nam nhâsialn kia vẻyrny mặbnwxt kiêjrvhu ngạevsko, dưelawikvxng nhưelaw đndmnodmji vớbnwxi Chưelawơokztng tâsialm Lôyilqi củikvxa hai huynh đndmnfluu Mộqygv Dung cóqhfr chútytgt khinh thưelawikvxng. Còusxrn nữnqhv nhâsialn bịerel mọujrxi ngưelawikvxi nhìsehyn chằndmnm chằndmnm nhưelaw vậoahqy khôyilqng khỏglski đndmnglsk mặbnwxt ngưelawbyskng ngùhmszng, nhìsehyn càyrnyng thêjrvhm kiềfepgu diễjfbpm.

"Nam nhâsialn kia làyrny ai? Thậoahqt cuồndmnng ngạevsko!"

"Phong linh căereln? Đhaynâsialy cũglskng làyrny mộqygvt loạevski dịerel linh căereln màyrny! Chẳlxnang lẽpqaf nam tửtror kia cũglskng cóqhfr dịerel linh căereln?"

"Ngưelawikvxi nàyrnyy ta biếppxut, hắfjdqn chívzxtnh làyrny Lụzewrc sưelaw huynh, hắfjdqn cũglskng cóqhfr phong linh căereln, cũglskng làyrny hảbnwxo thủikvx trong phong hệfluu pháqhfrp thuậoahqt, rấimbnt lợbyski hạevski".


"Cho dùhmsz hắfjdqn cũglskng cóqhfr dịerel linh căereln đndmni nữnqhva, tạevski sao lạevski nóqhfri nhưelaw vậoahqy?"

"Cóqhfr thểvazryrny ghen ghéfepgt chứjrvh sao! Dùhmsz sao trưelawbnwxc kia trong hàyrnyng đndmnfluu tửtrorglskng chỉfjdqqhfr hắfjdqn làyrny ngưelawikvxi cóqhfr dịerel linh căereln, nhưelawng hôyilqm nay đndmnqygvt nhiêjrvhn xuấimbnt hiệfluun hai ngưelawikvxi so vớbnwxi hắfjdqn tưelaw chấimbnt còusxrn tốodmjt hơokztn, đndmnưelawơokztng nhiêjrvhn làyrny trong lòusxrng thấimbny khóqhfr chịerelu rồndmni!"

"Cáqhfri gìsehy? Nhưelaw thếppxu quảbnwxyrny nhỏglsk nhặbnwxt màyrny!"

"Hừkplom! Nóqhfri nhỏglsk thôyilqi, đndmnkplong đndmnvazr hắfjdqn nghe thấimbny, hắfjdqn màyrny nghe thấimbny thìsehy ngưelawơokzti hẳlxnan khôyilqng xong rồndmni!"

Bởsehyi vìsehy thanh niêjrvhn nàyrnyy xuấimbnt hiệfluun, cho nêjrvhn mọujrxi ngưelawikvxi xung quanh cũglskng lậoahqp tứjrvhc bàyrnyn luậoahqn, tựpqafa hồndmn nhưelaw ai cũglskng muốodmjn biếppxut ngưelawikvxi thanh niêjrvhn nàyrnyy làyrny loạevski gìsehy.

"Hừkplo tiểvazru tửtror kia, ta cho cáqhfrc ngưelawơokzti mộqygvt chútytgt kiếppxun thứjrvhc xem cáqhfri gìsehy mớbnwxi làyrny dịerel linh căereln!" Thanh niêjrvhn nam tửtror thấimbny mọujrxi ngưelawikvxi nghịerel luậoahqn nhưelaw vậoahqy, sắfjdqc mặbnwxt trầtytgm xuốodmjng rồndmni bưelawbnwxc lêjrvhn vàyrnyi bưelawbnwxc ngạevsko nghễjfbpqhfri:

"Hai ngưelawơokzti cứjrvh tựpqaf nhiêjrvhn dùhmszng lôyilqi hệfluu pháqhfrt thuậoahqt côyilqng kívzxtch, nếppxuu ta lùhmszi nửtrora bưelawbnwxc, tựpqaf khắfjdqc ta sẽpqaf dậoahqp đndmntytgu trưelawbnwxc hai ngưelawơokzti nhậoahqn tộqygvi.

Mộqygv Dung huynh đndmnfluu thấimbny vịerel Lụzewrc sưelaw huynh nàyrnyy vôyilq cớbnwx khinh rẻyrny hai ngưelawikvxi bọujrxn họujrx nhưelaw thếppxu, khuôyilqn mặbnwxt tựpqaf nhiêjrvhn cùhmszng tứjrvhc giậoahqn đndmnếppxun trắfjdqng bệfluuch.

"
Ngưelawơokzti khôyilqng tráqhfrnh néfepg?"

"
Đhaynưelawơokztng nhiêjrvhn!"

"
glskng khôyilqng sửtror dụzewrng pháqhfrp khívzxt?"

"
qhfr thểvazr?"

Hai huynh đndmnfluu khôyilqng hổtroryrny đndmnndmnng bàyrnyo huynh đndmnfluu, mỗikvxi ngưelawikvxi mộqygvt câsialu,câsialu nàyrnyo cũglskng mang lạevski lợbyski ívzxtch cho mìsehynh, màyrny thanh niêjrvhn kia căereln bảbnwxn cũglskng khôyilqng đndmnvazr hai ngưelawikvxi vàyrnyo mắfjdqt cho nêjrvhn đndmnodmji vớbnwxi đndmniềfepgu kiệfluun cũglskng khôyilqng chútytgt dịerel nghịerel.


"
Tốodmjt, hai huynh đndmnfluu ta sẽpqafhmszng thỉfjdqnh giáqhfro sưelaw huynh rồndmni!" Hai thiếppxuu niêjrvhn tứjrvhc giậoahqn đndmnndmnng thanh nóqhfri:

"
Lụzewrc sưelaw huynh, ngưelawơokzti làyrnym nhưelaw thếppxu khôyilqng việfluuc gìsehy chứjrvh?" Nữnqhv nhâsialn đndmnjrvhng bêjrvhn cạevsknh cũglskng lấimbny làyrnym lo lắfjdqng.

"
Hắfjdqc hắfjdqc! Đhaynodmji phóqhfr vớbnwxi hai hàyrnyi tửtror nhỏglskfepgyrnyy thìsehyqhfrsehy phảbnwxi lo lắfjdqng. Trầtytgn sưelaw muộqygvi cứjrvhjrvhn tâsialm!" Thanh niêjrvhn kia cũglskng khôyilqng thèprifm đndmnvazr ýciot dứjrvht khoáqhfrt nóqhfri. Sau đndmnóqhfr quay ra đndmnjrvhng đndmnodmji diệfluun vớbnwxi hai huynh đndmnfluu Mộqygv Dung

Hai thiếppxuu niêjrvhn liếppxuc nhau mộqygvt cáqhfri rồndmni đndmnqygvt nhiêjrvhn cùhmszng đndmnndmnng thờikvxi ra tay, hai ngưelawikvxi cũglskng vung tay ra, mộqygvt nắfjdqm tay nắfjdqm thàyrnynh mộqygvt khốodmji, sau đndmnóqhfr tay kia hưelawbnwxng lêjrvhn trờikvxi, đndmnndmnng thờikvxi cùhmszng niệfluum mộqygvt pháqhfrp chútytg giốodmjng nhau.

Thanh niêjrvhn thấimbny tìsehynh cảbnwxnh nhưelaw vậoahqy cưelawikvxi lạevsknh mộqygvt cáqhfri, rồndmni tiệfluun tay thi triểvazrn mộqygvt pháqhfrp thuậoahqt phòusxrng ngựpqaf trêjrvhn ngưelawikvxi, xung quanh ngưelawikvxi hắfjdqn xuấimbnt hiệfluun mộqygvt vùhmszng hàyrnyo quang màyrnyu xanh bảbnwxo vệfluu chắfjdqc chắfjdqn bêjrvhn ngoàyrnyi.

"
Thiêjrvhn lôyilqi liêjrvhn hoàyrnyn kívzxtch!"

Đhaynndmnng bàyrnyo huynh đndmnfluu rốodmjt cụzewrc cũglskng niệfluum xong chútytg ngũglsk, sau đndmnóqhfrelawbnwxng ngóqhfrn tay vềfepg phívzxta thanh niêjrvhn kia. Trêjrvhn bầtytgu trờikvxi lậoahqp tứjrvhc xuấimbnt hiệfluun mộqygvt đndmnáqhfrm mâsialy đndmnen lớbnwxn, giữnqhva khôyilqng trung mộqygvt luồndmnng bạevskch quang lóqhfre lêjrvhn. Mộqygvt đndmnevsko thiểvazrm đndmniệfluun thôyilq tếppxu theo hưelawbnwxng ngóqhfrn tay phóqhfrng xuốodmjng, đndmnáqhfrnh thẳlxnang vàyrnyo vòusxrng bảbnwxo hộqygvyrnyu xanh kia. Mộqygvt màyrnyn hàyrnyo quang rung chuyểvazrn khôyilqng thôyilqi, làyrnym cho thanh niêjrvhn kia sắfjdqc mặbnwxt phảbnwxi biếppxun đndmntrori, hiểvazrn nhiêjrvhn đndmnevsko thiểvazrm đndmniệfluun nàyrnyy uy lựpqafc vưelawbyskt quáqhfr suy tívzxtnh củikvxa hắfjdqn.

Nhưelawng luồndmnng đndmniệfluun quang kia mớbnwxi chỉfjdqyrny bắfjdqt đndmntytgu thôyilqi, đndmnáqhfrm mâsialy đndmnen to lớbnwxn trêjrvhn khôyilqng trung liêjrvhn tụzewrc đndmnáqhfrnh xuốodmjng khôyilqng ngừkplong, lam cho vòusxrng bảbnwxo hộqygv khôyilqng kịerelp hồndmni phụzewrc, phảbnwxng phấimbnt nhưelaw sắfjdqp bịerel nghiềfepgn náqhfrt tớbnwxi nơokzti.

Nam nhâsialn kia thầtytgn sắfjdqc trởsehyjrvhn thâsialm trầtytgm, đndmnqygvt nhiêjrvhn hai tay hoa lêjrvhn, sau đndmnóqhfr gầtytgm nhẹvlrw mộqygvt tiếppxung, đndmnôyilqi tay đndmnbnwxt lêjrvhn vòusxrng bảbnwxo hộqygv. Màyrnyn hàyrnyo quang lậoahqp tứjrvhc lóqhfre lêjrvhn thanh quang, chẳlxnang nhữnqhvng khôyilqi phụzewrc lạevski nhưelawglskyrnyelawikvxng nhưelawusxrn dầtytgy hơokztn vàyrnyi phầtytgn.

Mộqygv Dung huynh đndmnfluu tựpqaf nhiêjrvhn cũglskng khôyilqng chịerelu buôyilqng tha ưelawu thếppxu vừkploa chiếppxum đndmnưelawbyskc. Lậoahqp tứjrvhc hưelawbnwxng lêjrvhn khôyilqng trung niệfluum tấimbnt cảbnwxqhfr pháqhfrp quyếppxut, làyrnym cho đndmnáqhfrm mâsialy đndmnen mởsehy rộqygvng ra khôyilqng ngừkplong. Đhaynưelawikvxng kívzxtnh củikvxa đndmnáqhfrm mâsialy đndmnen lậoahqp tứjrvhc to ra thêjrvhm vàyrnyi trưelawbyskng nữnqhva, cáqhfrc đndmnevsko thiểvazrm đndmniệfluun cũglskng càyrnyng thêjrvhm dầtytgy đndmnbnwxc, mãbysknh mẽpqaf.

Đhaynodmji mặbnwxt vớbnwxi thếppxuyilqng sắfjdqc béfepgn củikvxa hai huynh đndmnfluuyrnyy, vịerel Lụzewrc sưelaw huynh cũglskng nảbnwxy ra kinh sợbysk, cóqhfr cảbnwxm giáqhfrc đndmnodmji phóqhfr khôyilqng kịerelp. Hắfjdqn vạevskn phầtytgn khôyilqng ngờikvx đndmnodmji phưelawơokztng tuổtrori còusxrn nhỏglskyrny nắfjdqm đndmnưelawbyskc liêjrvhn hoàyrnyn Lôyilqi thuậoahqt trung cấimbnp, trong khoảbnwxng thờikvxi gian ngắfjdqn bịerelyilqng kívzxtch liêjrvhn tuc khôyilqng cáqhfrch nàyrnyo chốodmjng đndmncvan, đndmnàyrnynh phảbnwxi phảbnwxn kívzxtch chívzxtnh diệfluun lạevski đndmnvazr giảbnwxm bớbnwxt uy lựpqafc củikvxa lôyilqi đndmniệfluun.

Cứjrvh nhưelaw vậoahqy, mộqygvt mặbnwxt thanh niêjrvhn kia chốodmjng lạevski luồndmnng lôyilqi đndmniệfluun, mặbnwxt kháqhfrc thìsehy gia cốodmjusxrng bàyrnyo hộqygvyrnyu xanh. Tràyrnyng tỷhmsz thívzxtyrnyy đndmnãbysk trởsehyjrvhn ngoàyrnyi dựpqaf đndmnqhfrn củikvxa mấimbny ngưelawikvxi tham chiếppxun.

Theo lýciot thuyếppxut màyrnyqhfri, ngưelawikvxi chuyêjrvhn côyilqng kívzxtch so vớbnwxi ngưelawikvxi chuyêjrvhn phòusxrng thủikvx thìsehy đndmnưelawơokztng nhiêjrvhn ngưelawikvxi côyilqng kívzxtch sẽpqaf chiếppxum tiệfluun nghi hơokztn, tốodmjn ívzxtt pháqhfrp lựpqafc hơokztn. Tuy nhiêjrvhn Mộqygv Dung huynh đndmnfluu vừkploa rồndmni biểvazru diễjfbpn đndmnãbysk tiêjrvhu hao khôyilqng ívzxtt pháqhfrp lựpqafc, màyrny thứjrvh hai làyrny vịerel Lụzewrc sưelaw huynh nàyrnyy cũglskng cóqhfr nhiềfepgu năerelm tu luyệfluun hơokztn, cho nêjrvhn pháqhfrp lựpqafc cũglskng tinh thuầtytgn, thâsialm hậoahqu hơokztn nhiềfepgu so vớbnwxi hai kẻyrny mớbnwxi nhậoahqp môyilqn nhưelaw bọujrxn họujrx. Cho nêjrvhn sau mộqygvt hồndmni côyilqng kívzxtch liêjrvhn tụzewrc hai huynh đndmnfluu Mộqygv Dung kia cũglskng rơokzti vàyrnyo thếppxu hạevsk phong.

Cuốodmji cùhmszng đndmnáqhfrm mâsialy đndmnen cũglskng chỉfjdq pháqhfrt ra thêjrvhm vàyrnyi đndmnevsko lôyilqi đndmniệfluun rồndmni tan biếppxun mấimbnt. Hai thiếppxuu niêjrvhn kia cũglskng tiêjrvhu hao hếppxut pháqhfrp lựpqafc đndmnàyrnynh dừkplong lôyilqi kívzxtch lạevski.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.