Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 157 : Mộ Dung huynh đệ

    trước sau   
Hầohrvn Lậcnrip ra khỏudeii Nhạmhccc Lộzcvtc Đobqmiệjvxqn hưbhisagrlng hai vịumef hồcnring y nhâiwnen cáqdoyo từllsm, sau đsocrówyyw sửveco dụguhhng pháqdoyp khíkmwy nhắagrlm hưbhisagrlng Báqdoych Dưbhisivwfc Viêcfxgn bay đsocri.

Phi hàfrktnh trêcfxgn khôwaefng trung, Hàfrktn Lậcnrip vừllsma đsocri vừllsma nghĩpdod đsocrếmhccn cáqdoych chếmhcc luyệjvxqn Trúbftic Cơxxhi Đobqman, mặdgyzt kháqdoyc cúbftii đsocrohrvu xuốryfang dưbhisagrli nhìqptmn cảdkcqnh vậcnrit rừllsmng núbftii vụguhht vụguhht trôwaefi qua. Đobqmzcvtt nhiêcfxgn mộzcvtt tiếmhccng nổjqqg lớagrln từllsmbhisagrli truyềbhisn đsocrếmhccn làfrktm cho hắagrln kinh hãzgdpi, khôwaefng khỏudeii chúbfti ýwfpz nhìqptmn kỹlire.

Chỉsubq thấudeiy bêcfxgn đsocrsubqnh mộzcvtt ngọvhmnn núbftii nhỏudei phíkmwya dưbhisagrli cówyyw mấudeiy luồcnring đsocriệjvxqn quang chớagrlp đsocrzcvtng, vàfrktxxhi hồcnri nhưbhiswyyw tiếmhccng hòqhyd reo truyềbhisn đsocrếmhccn. Hàfrktn Lậcnrip khôwaefng néwyywn nổjqqgi hiếmhccu kỳsgey liềbhisn hạmhcc pháqdoyp khíkmwy bay xuốryfang chỗohrv phụguhh cậcnrin cówyyw tiếmhccng hòqhyd reo vừllsma nãzgdpy.

"Mộzcvt Dung huynh đsocrjvxq, làfrktm lạmhcci lầohrvn nữdgyza cho chúbfting ta thưbhisoouvng thứqxlvc mộzcvtt chúbftit đsocri!"

"Ta cũdkcqng làfrkt lầohrvn đsocrohrvu tiêcfxgn đsocrưbhisivwfc chứqxlvng kiếmhccn lôwaefi đsocriệjvxqn kinh ngưbhisdwffi nhưbhis thếmhcc!"

Vừllsma đsocri gầohrvn đsocrếmhccn đsocrsubqnh núbftii, Hàfrktn Lậcnrip đsocrãzgdp nghe thấudeiy thanh âiwnem truyềbhisn đsocrếmhccn, màfrktqdoyi danh xưbhisng Mộzcvt Dung huynh đsocrjvxqfrktng làfrktm hắagrln giậcnrit mìqptmnh.


"Dưbhisdwffng nhưbhisfrkt đsocrjvxq tửveco mớagrli nhậcnrip môwaefn hai huynh đsocrjvxq thiêcfxgn tàfrkti họvhmnwaef Dung cówyywwaefi linh căsbcrn thìqptm phảdkcqi! Hơxxhin nữdgyza vừllsma nãzgdpy lạmhcci cówyyw tiếmhccng nổjqqg, chẳhywnng lẽagrl đsocrúbfting làfrkt huynh đsocrjvxq bọvhmnn họvhmn hiểlennn lộzcvt thâiwnen thủqhyd?"

bftic nàfrkty hắagrln cũdkcqng đsocrãzgdp nhìqptmn rõsubq trêcfxgn đsocrsubqnh núbftii cówyyw khoảdkcqng ba bốryfan mưbhisơxxhii đsocrjvxq tửveco đsocrang đsocrqxlvng thàfrktnh mộzcvtt vòqhydng lớagrln, ởoouv giữdgyza thìqptmwyyw hai gãzgdp thiếmhccu niêcfxgn chừllsmng hai mốryfat, hai hai tuổjqqgi đsocrang hưbhisng phấudein nówyywi cáqdoyi gìqptm đsocrówyyw.

Trêcfxgn mặdgyzt đsocrudeit lúbftic nàfrkty cówyyw mộzcvtt cáqdoyi lỗohrv đsocren thỉsubqnh thoảdkcqng còqhydn bốryfac lêcfxgn mộzcvtt luồcnring khówyywi xanh nhàfrktn nhạmhcct, mộzcvtt luồcnring giówyyw thổjqqgi qua đsocrưbhisa khówyywi đsocri phiêcfxgu táqdoyn khắagrlp nơxxhii.

Nhìqptmn thấudeiy tràfrktng cảdkcqnh vừllsma rồcnrii, Hàfrktn Lậcnrip cũdkcqng liếmhccc mắagrlt nhìqptmn đsocráqdoynh giáqdoy hai gãzgdp thiếmhccu niêcfxgn nàfrkty. Chỉsubq thấudeiy hai ngưbhisdwffi nàfrkty mi thanh mụguhhc túbfti, da dẻsubq trắagrlng nõsubqn, thậcnrip phầohrvn trẻsubq trung, nhưbhisng trong áqdoynh mắagrlt cũdkcqng đsocrohrvy vẻsubq nghịumefch ngợivwfm.

bftic nàfrkty mọvhmni ngưbhisdwffi vâiwney quanh đsocrang khen ngợivwfi hếmhcct lờdwffi, cho nêcfxgn hai khuôwaefn mặdgyzt nhỏudei nhắagrln hưbhisng phấudein đsocrudei bừllsmng. Hai ngưbhisdwffi cũdkcqng liếmhccc nhìqptmn nhau mộzcvtt cáqdoyi rồcnrii đsocrcnring thờdwffi niệjvxqm chúbfti, trong tay từllsmng trậcnrin đsocriệjvxqn quang chớagrlp đsocrzcvtng rồcnrii tậcnrin lựmvgnc pháqdoyt ra hai đsocrmhcco thiểlennm đsocriệjvxqn đsocráqdoynh vàfrkto mặdgyzt đsocrudeit. Lậcnrip tứqxlvc trêcfxgn mặdgyzt đsocrudeit pháqdoyt ra tiếmhccng nổjqqg đsocrcnring thờdwffi bạmhccch mang chówyywi mắagrlt bay ra, trêcfxgn mặdgyzt đsocrudeit lạmhcci xuấudeit hiệjvxqn thêcfxgm hai lỗohrviwneu hoắagrlm.

obqmâiwney làfrkt Chưbhisoouvng tâiwnem lôwaefi củqhyda Lôwaefi thuộzcvtc tíkmwynh? Bấudeit luậcnrin làfrkt tiếmhccng nổjqqg hay uy lựmvgnc đsocrbhisu khôwaefng kéwyywm gìqptm Hỏudeia đsocrmhccn thuậcnrit, Băsbcrng Trùzxavy thuậcnrit so vớagrli pháqdoyp lựmvgnc củqhyda ta hơxxhin nhiềbhisu lắagrlm, Lôwaefi hệjvxq pháqdoyp thuậcnrit thậcnrit sựmvgn đsocráqdoyng đsocrưbhisivwfc xưbhisng làfrkt tốryfai cưbhisdwffng thựmvgnc lựmvgnc củqhyda pháqdoyp thuậcnrit"frktn Lậcnrip trong lòqhydng âiwnem thầohrvm sợivwfzgdpi than, đsocrryfai vớagrli hai huynh đsocrjvxqwyyw dịumef linh căsbcrn nàfrkty khôwaefng khỏudeii cảdkcqm thấudeiy hâiwnem mộzcvt.

Hiểlennn nhiêcfxgn khôwaefng phảdkcqi riêcfxgng Hàfrktn Lậcnrip cówyywiwnem trạmhccng nàfrkty màfrkt tấudeit cảdkcq mọvhmni ngưbhisdwffi vâiwney quanh đsocrbhisu nhìqptmn hai ngưbhisdwffi kia vớagrli áqdoynh mắagrlt hâiwnem mộzcvt, tựmvgn hậcnrin sao mìqptmnh khôwaefng đsocrưbhisivwfc trờdwffi cao chiếmhccu cốryfawyyw đsocrưbhisivwfc loạmhcci cựmvgnc phẩpbcwm linh căsbcrn nhưbhis thếmhcc.

Hai huynh đsocrjvxqfrkty nghe mọvhmni ngưbhisdwffi kêcfxgu gàfrkto đsocrưbhisivwfc xem lầohrvn nữdgyza, thìqptmdkcqng cốryfa gắagrlng thi triểlennn thêcfxgm vàfrkti lầohrvn lôwaefi kíkmwych thuậcnrit, nhưbhisng màfrktwyyw vẻsubq lựmvgnc bấudeit tòqhydng tâiwnem rồcnrii, dùzxav sao tuổjqqgi bọvhmnn họvhmndkcqng còqhydn quáqdoy nhỏudei.

"Chỉsubq đsocrưbhisivwfc thếmhcc thôwaefi! Lôwaefi linh căsbcrn uy lựmvgnc bấudeit quáqdoy chỉsubq nhưbhis thếmhcc, ta xem ra cũdkcqng chẳhywnng bằpdodng Phong linh căsbcrn quảdkcq ta"frkto lúbftic nàfrkty cówyyw mộzcvtt tiếmhccng nówyywi to từllsm đsocráqdoym ngưbhisdwffi phíkmwya đsocrryfai diệjvxqn Hàfrktn Lậcnrip vang lêcfxgn, mọvhmni ngưbhisdwffi xung quanh khôwaefng khỏudeii quay đsocrohrvu lạmhcci nhìqptmn.

Chỉsubq thấudeiy mộzcvtt đsocrôwaefi thanh niêcfxgn nam nửvecoa sówyywng vai đsocrqxlvng cùzxavng mộzcvtt chỗohrv. Nam thìqptm anh tuấudein ngờdwffi ngờdwffi, nữdgyz thìqptm đsocrycbkp nhưbhis hoa nhưbhis mộzcvtng. Hẳhywnn nhiêcfxgn đsocrâiwney làfrkt mộzcvtt đsocrôwaefi tìqptmnh lữdgyz đsocriểlennn hìqptmnh. Nam nhâiwnen kia vẻsubq mặdgyzt kiêcfxgu ngạmhcco, dưbhisdwffng nhưbhis đsocrryfai vớagrli Chưbhisơxxhing tâiwnem Lôwaefi củqhyda hai huynh đsocrjvxq Mộzcvt Dung cówyyw chúbftit khinh thưbhisdwffng. Còqhydn nữdgyz nhâiwnen bịumef mọvhmni ngưbhisdwffi nhìqptmn chằpdodm chằpdodm nhưbhis vậcnriy khôwaefng khỏudeii đsocrudei mặdgyzt ngưbhisivwfng ngùzxavng, nhìqptmn càfrktng thêcfxgm kiềbhisu diễewpum.

"Nam nhâiwnen kia làfrkt ai? Thậcnrit cuồcnring ngạmhcco!"

"Phong linh căsbcrn? Đobqmâiwney cũdkcqng làfrkt mộzcvtt loạmhcci dịumef linh căsbcrn màfrkt! Chẳhywnng lẽagrl nam tửveco kia cũdkcqng cówyyw dịumef linh căsbcrn?"

"Ngưbhisdwffi nàfrkty ta biếmhcct, hắagrln chíkmwynh làfrkt Lụguhhc sưbhis huynh, hắagrln cũdkcqng cówyyw phong linh căsbcrn, cũdkcqng làfrkt hảdkcqo thủqhyd trong phong hệjvxq pháqdoyp thuậcnrit, rấudeit lợivwfi hạmhcci".


"Cho dùzxav hắagrln cũdkcqng cówyyw dịumef linh căsbcrn đsocri nữdgyza, tạmhcci sao lạmhcci nówyywi nhưbhis vậcnriy?"

"Cówyyw thểlennfrkt ghen ghéwyywt chứqxlv sao! Dùzxav sao trưbhisagrlc kia trong hàfrktng đsocrjvxq tửvecodkcqng chỉsubqwyyw hắagrln làfrkt ngưbhisdwffi cówyyw dịumef linh căsbcrn, nhưbhisng hôwaefm nay đsocrzcvtt nhiêcfxgn xuấudeit hiệjvxqn hai ngưbhisdwffi so vớagrli hắagrln tưbhis chấudeit còqhydn tốryfat hơxxhin, đsocrưbhisơxxhing nhiêcfxgn làfrkt trong lòqhydng thấudeiy khówyyw chịumefu rồcnrii!"

"Cáqdoyi gìqptm? Nhưbhis thếmhcc quảdkcqfrkt nhỏudei nhặdgyzt màfrkt!"

"Hừllsmm! Nówyywi nhỏudei thôwaefi, đsocrllsmng đsocrlenn hắagrln nghe thấudeiy, hắagrln màfrkt nghe thấudeiy thìqptm ngưbhisơxxhii hẳhywnn khôwaefng xong rồcnrii!"

Bởoouvi vìqptm thanh niêcfxgn nàfrkty xuấudeit hiệjvxqn, cho nêcfxgn mọvhmni ngưbhisdwffi xung quanh cũdkcqng lậcnrip tứqxlvc bàfrktn luậcnrin, tựmvgna hồcnri nhưbhis ai cũdkcqng muốryfan biếmhcct ngưbhisdwffi thanh niêcfxgn nàfrkty làfrkt loạmhcci gìqptm.

"Hừllsm tiểlennu tửveco kia, ta cho cáqdoyc ngưbhisơxxhii mộzcvtt chúbftit kiếmhccn thứqxlvc xem cáqdoyi gìqptm mớagrli làfrkt dịumef linh căsbcrn!" Thanh niêcfxgn nam tửveco thấudeiy mọvhmni ngưbhisdwffi nghịumef luậcnrin nhưbhis vậcnriy, sắagrlc mặdgyzt trầohrvm xuốryfang rồcnrii bưbhisagrlc lêcfxgn vàfrkti bưbhisagrlc ngạmhcco nghễewpuwyywi:

"Hai ngưbhisơxxhii cứqxlv tựmvgn nhiêcfxgn dùzxavng lôwaefi hệjvxq pháqdoyt thuậcnrit côwaefng kíkmwych, nếmhccu ta lùzxavi nửvecoa bưbhisagrlc, tựmvgn khắagrlc ta sẽagrl dậcnrip đsocrohrvu trưbhisagrlc hai ngưbhisơxxhii nhậcnrin tộzcvti.

Mộzcvt Dung huynh đsocrjvxq thấudeiy vịumef Lụguhhc sưbhis huynh nàfrkty vôwaef cớagrl khinh rẻsubq hai ngưbhisdwffi bọvhmnn họvhmn nhưbhis thếmhcc, khuôwaefn mặdgyzt tựmvgn nhiêcfxgn cùzxavng tứqxlvc giậcnrin đsocrếmhccn trắagrlng bệjvxqch.

"
Ngưbhisơxxhii khôwaefng tráqdoynh néwyyw?"

"
Đobqmưbhisơxxhing nhiêcfxgn!"

"
dkcqng khôwaefng sửveco dụguhhng pháqdoyp khíkmwy?"

"
wyyw thểlenn?"

Hai huynh đsocrjvxq khôwaefng hổjqqgfrkt đsocrcnring bàfrkto huynh đsocrjvxq, mỗohrvi ngưbhisdwffi mộzcvtt câiwneu,câiwneu nàfrkto cũdkcqng mang lạmhcci lợivwfi íkmwych cho mìqptmnh, màfrkt thanh niêcfxgn kia căsbcrn bảdkcqn cũdkcqng khôwaefng đsocrlenn hai ngưbhisdwffi vàfrkto mắagrlt cho nêcfxgn đsocrryfai vớagrli đsocriềbhisu kiệjvxqn cũdkcqng khôwaefng chúbftit dịumef nghịumef.


"
Tốryfat, hai huynh đsocrjvxq ta sẽagrlzxavng thỉsubqnh giáqdoyo sưbhis huynh rồcnrii!" Hai thiếmhccu niêcfxgn tứqxlvc giậcnrin đsocrcnring thanh nówyywi:

"
Lụguhhc sưbhis huynh, ngưbhisơxxhii làfrktm nhưbhis thếmhcc khôwaefng việjvxqc gìqptm chứqxlv?" Nữdgyz nhâiwnen đsocrqxlvng bêcfxgn cạmhccnh cũdkcqng lấudeiy làfrktm lo lắagrlng.

"
Hắagrlc hắagrlc! Đobqmryfai phówyyw vớagrli hai hàfrkti tửveco nhỏudeiwyywfrkty thìqptmwyywqptm phảdkcqi lo lắagrlng. Trầohrvn sưbhis muộzcvti cứqxlvcfxgn tâiwnem!" Thanh niêcfxgn kia cũdkcqng khôwaefng thèudeim đsocrlenn ýwfpz dứqxlvt khoáqdoyt nówyywi. Sau đsocrówyyw quay ra đsocrqxlvng đsocrryfai diệjvxqn vớagrli hai huynh đsocrjvxq Mộzcvt Dung

Hai thiếmhccu niêcfxgn liếmhccc nhau mộzcvtt cáqdoyi rồcnrii đsocrzcvtt nhiêcfxgn cùzxavng đsocrcnring thờdwffi ra tay, hai ngưbhisdwffi cũdkcqng vung tay ra, mộzcvtt nắagrlm tay nắagrlm thàfrktnh mộzcvtt khốryfai, sau đsocrówyyw tay kia hưbhisagrlng lêcfxgn trờdwffi, đsocrcnring thờdwffi cùzxavng niệjvxqm mộzcvtt pháqdoyp chúbfti giốryfang nhau.

Thanh niêcfxgn thấudeiy tìqptmnh cảdkcqnh nhưbhis vậcnriy cưbhisdwffi lạmhccnh mộzcvtt cáqdoyi, rồcnrii tiệjvxqn tay thi triểlennn mộzcvtt pháqdoyp thuậcnrit phòqhydng ngựmvgn trêcfxgn ngưbhisdwffi, xung quanh ngưbhisdwffi hắagrln xuấudeit hiệjvxqn mộzcvtt vùzxavng hàfrkto quang màfrktu xanh bảdkcqo vệjvxq chắagrlc chắagrln bêcfxgn ngoàfrkti.

"
Thiêcfxgn lôwaefi liêcfxgn hoàfrktn kíkmwych!"

Đobqmcnring bàfrkto huynh đsocrjvxq rốryfat cụguhhc cũdkcqng niệjvxqm xong chúbfti ngũdkcq, sau đsocrówyywbhisagrlng ngówyywn tay vềbhis phíkmwya thanh niêcfxgn kia. Trêcfxgn bầohrvu trờdwffi lậcnrip tứqxlvc xuấudeit hiệjvxqn mộzcvtt đsocráqdoym mâiwney đsocren lớagrln, giữdgyza khôwaefng trung mộzcvtt luồcnring bạmhccch quang lówyywe lêcfxgn. Mộzcvtt đsocrmhcco thiểlennm đsocriệjvxqn thôwaef tếmhcc theo hưbhisagrlng ngówyywn tay phówyywng xuốryfang, đsocráqdoynh thẳhywnng vàfrkto vòqhydng bảdkcqo hộzcvtfrktu xanh kia. Mộzcvtt màfrktn hàfrkto quang rung chuyểlennn khôwaefng thôwaefi, làfrktm cho thanh niêcfxgn kia sắagrlc mặdgyzt phảdkcqi biếmhccn đsocrjqqgi, hiểlennn nhiêcfxgn đsocrmhcco thiểlennm đsocriệjvxqn nàfrkty uy lựmvgnc vưbhisivwft quáqdoy suy tíkmwynh củqhyda hắagrln.

Nhưbhisng luồcnring đsocriệjvxqn quang kia mớagrli chỉsubqfrkt bắagrlt đsocrohrvu thôwaefi, đsocráqdoym mâiwney đsocren to lớagrln trêcfxgn khôwaefng trung liêcfxgn tụguhhc đsocráqdoynh xuốryfang khôwaefng ngừllsmng, lam cho vòqhydng bảdkcqo hộzcvt khôwaefng kịumefp hồcnrii phụguhhc, phảdkcqng phấudeit nhưbhis sắagrlp bịumef nghiềbhisn náqdoyt tớagrli nơxxhii.

Nam nhâiwnen kia thầohrvn sắagrlc trởoouvcfxgn thâiwnem trầohrvm, đsocrzcvtt nhiêcfxgn hai tay hoa lêcfxgn, sau đsocrówyyw gầohrvm nhẹycbk mộzcvtt tiếmhccng, đsocrôwaefi tay đsocrdgyzt lêcfxgn vòqhydng bảdkcqo hộzcvt. Màfrktn hàfrkto quang lậcnrip tứqxlvc lówyywe lêcfxgn thanh quang, chẳhywnng nhữdgyzng khôwaefi phụguhhc lạmhcci nhưbhisdkcqfrktbhisdwffng nhưbhisqhydn dầohrvy hơxxhin vàfrkti phầohrvn.

Mộzcvt Dung huynh đsocrjvxq tựmvgn nhiêcfxgn cũdkcqng khôwaefng chịumefu buôwaefng tha ưbhisu thếmhcc vừllsma chiếmhccm đsocrưbhisivwfc. Lậcnrip tứqxlvc hưbhisagrlng lêcfxgn khôwaefng trung niệjvxqm tấudeit cảdkcqqdoy pháqdoyp quyếmhcct, làfrktm cho đsocráqdoym mâiwney đsocren mởoouv rộzcvtng ra khôwaefng ngừllsmng. Đobqmưbhisdwffng kíkmwynh củqhyda đsocráqdoym mâiwney đsocren lậcnrip tứqxlvc to ra thêcfxgm vàfrkti trưbhisivwfng nữdgyza, cáqdoyc đsocrmhcco thiểlennm đsocriệjvxqn cũdkcqng càfrktng thêcfxgm dầohrvy đsocrdgyzc, mãzgdpnh mẽagrl.

Đobqmryfai mặdgyzt vớagrli thếmhccwaefng sắagrlc béwyywn củqhyda hai huynh đsocrjvxqfrkty, vịumef Lụguhhc sưbhis huynh cũdkcqng nảdkcqy ra kinh sợivwf, cówyyw cảdkcqm giáqdoyc đsocrryfai phówyyw khôwaefng kịumefp. Hắagrln vạmhccn phầohrvn khôwaefng ngờdwff đsocrryfai phưbhisơxxhing tuổjqqgi còqhydn nhỏudeifrkt nắagrlm đsocrưbhisivwfc liêcfxgn hoàfrktn Lôwaefi thuậcnrit trung cấudeip, trong khoảdkcqng thờdwffi gian ngắagrln bịumefwaefng kíkmwych liêcfxgn tuc khôwaefng cáqdoych nàfrkto chốryfang đsocrzcvt, đsocràfrktnh phảdkcqi phảdkcqn kíkmwych chíkmwynh diệjvxqn lạmhcci đsocrlenn giảdkcqm bớagrlt uy lựmvgnc củqhyda lôwaefi đsocriệjvxqn.

Cứqxlv nhưbhis vậcnriy, mộzcvtt mặdgyzt thanh niêcfxgn kia chốryfang lạmhcci luồcnring lôwaefi đsocriệjvxqn, mặdgyzt kháqdoyc thìqptm gia cốryfaqhydng bàfrkto hộzcvtfrktu xanh. Tràfrktng tỷxttx thíkmwyfrkty đsocrãzgdp trởoouvcfxgn ngoàfrkti dựmvgn đsocrqdoyn củqhyda mấudeiy ngưbhisdwffi tham chiếmhccn.

Theo lýwfpz thuyếmhcct màfrktwyywi, ngưbhisdwffi chuyêcfxgn côwaefng kíkmwych so vớagrli ngưbhisdwffi chuyêcfxgn phòqhydng thủqhyd thìqptm đsocrưbhisơxxhing nhiêcfxgn ngưbhisdwffi côwaefng kíkmwych sẽagrl chiếmhccm tiệjvxqn nghi hơxxhin, tốryfan íkmwyt pháqdoyp lựmvgnc hơxxhin. Tuy nhiêcfxgn Mộzcvt Dung huynh đsocrjvxq vừllsma rồcnrii biểlennu diễewpun đsocrãzgdp tiêcfxgu hao khôwaefng íkmwyt pháqdoyp lựmvgnc, màfrkt thứqxlv hai làfrkt vịumef Lụguhhc sưbhis huynh nàfrkty cũdkcqng cówyyw nhiềbhisu năsbcrm tu luyệjvxqn hơxxhin, cho nêcfxgn pháqdoyp lựmvgnc cũdkcqng tinh thuầohrvn, thâiwnem hậcnriu hơxxhin nhiềbhisu so vớagrli hai kẻsubq mớagrli nhậcnrip môwaefn nhưbhis bọvhmnn họvhmn. Cho nêcfxgn sau mộzcvtt hồcnrii côwaefng kíkmwych liêcfxgn tụguhhc hai huynh đsocrjvxq Mộzcvt Dung kia cũdkcqng rơxxhii vàfrkto thếmhcc hạmhcc phong.

Cuốryfai cùzxavng đsocráqdoym mâiwney đsocren cũdkcqng chỉsubq pháqdoyt ra thêcfxgm vàfrkti đsocrmhcco lôwaefi đsocriệjvxqn rồcnrii tan biếmhccn mấudeit. Hai thiếmhccu niêcfxgn kia cũdkcqng tiêcfxgu hao hếmhcct pháqdoyp lựmvgnc đsocràfrktnh dừllsmng lôwaefi kíkmwych lạmhcci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.