Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 154 : Hứa lão dữ tàng thất

    trước sau   
fuhcn Lậlpwup thấaudgy đezrvfdpni sảuqycnh nàfuhcy thựtyajc sựtyajfuhc kỳqmzq lạfdpn, chíojnhnh xáoeqmc đezrvâvqxey làfuhc mộqwbut căzykon phònndbng hìwfchnh trụgvyj lớrsukn, đezrvưlyfcozkfng kíojnhnh khoảuqycng ba mưlyfcơoxtei trưlyfcjqwcng, cao đezrvếuvysn bốwfchn năzykom trưlyfcjqwcng, váoeqmch tưlyfcozkfng hai bênndbn làfuhc thủvjgby tinh cóxbgvfuhcu đezrvkrpl nhạfdpnt, trênndbn mặwsant đezrvaudgt cóxbgv mộqwbut lớrsukp cáoeqmt trắtttxng màfuhcu bạfdpnc, làfuhcm cho ngưlyfcozkfi ta cóxbgv cảuqycm giáoeqmc đezrvfdpni sảuqycnh nàfuhcy rấaudgt sạfdpnch sẽoeqm.

Nhưlyfcng nếuvysu ngưlyfcrsukc đezrvpgfwu nhìwfchn lênndbn thìwfch sẽoeqm rấaudgt ngạfdpnc nhiênndbn pháoeqmt hiệpklfn ra nóxbgvc đezrvfdpni sảuqycnh lạfdpni cóxbgv mộqwbut câvqxey nhũrsuk trụgvyjfuhcu trắtttxng, hơoxten nữiyhva xung quanh cònndbn rấaudgt nhiềinzhu thạfdpnch nhũrsuk, trôlevhng y hệpklft mộqwbut nhũrsuk thạfdpnch đezrvqwbung đezrvưlyfcjqwcc con ngưlyfcozkfi cảuqyci tạfdpno thàfuhcnh mộqwbut đezrvfdpni sảuqycnh.

Chung quanh đezrvfdpni sảuqycnh đezrvưlyfcjqwcc phâvqxen bốwfch thàfuhcnh ba thôlevhng đezrvfdpno, váoeqmch bênndbn trong hai thôlevhng đezrvfdpno đezrvpgfwu tiênndbn đezrvinzhu khắtttxc lênndbn văzykon tựtyaj cổqmzq, thôlevhng đezrvfdpno đezrvpgfwu tiênndbn khắtttxc chữiyhv "Khíojnh", cáoeqmi thứvjgb hai thìwfch khắtttxc chữiyhv hkyhan". Thôlevhng đezrvfdpno cuốwfchi thìwfch trốwfchng khôlevhng, bênndbn váoeqmch cũrsukng chẳnndbng cóxbgv tiênndbu kýqwbuwfch.

unmfc nàfuhcy bênndbn trong đezrvfdpni sảuqycnh khôlevhng cóxbgv mộqwbut bóxbgvng ngưlyfcozkfi, Hầpgfwn Lậlpwup hơoxtei trùukex trừwndd mộqwbut chúunmft cuốwfchi cùukexng quyếuvyst đezrvzrsrnh đezrvi vàfuhco bênndbn trong thôlevhng đezrvfdpno khắtttxc chữiyhv hkyhan".

Thôlevhng đezrvfdpno nàfuhcy cũrsukng khôlevhng dàfuhci lắtttxm, sau khi đezrvi vàfuhci chụgvyjc bưlyfcrsukc làfuhc đezrvếuvysn cuốwfchi thôlevhng đezrvfdpno thìwfch xuấaudgt hiệpklfn mộqwbut căzykon phònndbng. Bênndbn trong phònndbng nàfuhcy chỉwsanxbgv mộqwbut cáoeqmi bàfuhcn thậlpwut dàfuhci, ngoàfuhci ra cònndbn mộqwbut lãvqxeo giảuqyc mặwsant đezrvpgfwy hồpgfwng quang đezrvvjgbng bênndbn cạfdpnnh đezrvang cưlyfcozkfi hìwfchwfch nhìwfchn Hàfuhcn Lậlpwup.

Phíojnha sau mấaudgy cáoeqmi bàfuhcn làfuhc mộqwbut chiếuvysc giáoeqm đezrvưlyfcjqwcc gắtttxn lênndbn tưlyfcozkfng, trênndbn chiếuvysc giáoeqmfuhcy la liệpklft cáoeqmc loạfdpni đezrvwsannh lôlevh nguyênndbn liệpklfu. Thậlpwum chíojnhxbgvfuhci loạfdpni Hàfuhcn Lậlpwup chưlyfca bao giờozkf nhìwfchn thấaudgy.


Khôlevhng đezrvjqwci Hàfuhcn Lậlpwup mởoeqm mồpgfwn nóxbgvi, lãvqxeo giảuqyc kia đezrvãvqxe vui vẻsnydxbgvi trưlyfcrsukc: ""Vịzrsr tiểgvyju hữiyhvu nàfuhcy chưlyfca nhìwfchn thấaudgy bao giờozkf, chắtttxc đezrvâvqxey làfuhc lầpgfwn đezrvpgfwu tiênndbn tớrsuki nơoxtei nàfuhcy! Cáoeqmi đezrvzrsra phưlyfcơoxteng quỷrsuk quáoeqmi nàfuhcy đezrvíojnhch thựtyajc càfuhcng ngàfuhcy càfuhcng íojnht ngưlyfcozkfi đezrvếuvysn! Lãvqxeo phu quen mặwsant tấaudgt cảuqyc nhữiyhvng ngưlyfcozkfi hay đezrvếuvysn đezrvâvqxey, ngưlyfcơoxtei tuổqmzqi trẻsnyd nhưlyfc vậlpwuy màfuhc đezrvãvqxe tớrsuki nơoxtei nàfuhcy thậlpwut sựtyajfuhc tốwfcht quáoeqm!" Lãvqxeo giảuqyc lắtttxc đezrvpgfwu nóxbgvi, trênndbn mặwsant khôlevhng khỏkrpli hiệpklfn ra vàfuhci tia quáoeqmi quỷrsuk.

Vềinzh phầpgfwn Hầpgfwn Lậlpwup cũrsukng pháoeqmt hiệpklfn ra Thiênndbn nhãvqxen thuậlpwut củvjgba mìwfchnh đezrvwfchi vớrsuki ngưlyfcozkfi nàfuhcy vôlevh dụgvyjng, khôlevhng thểgvyj nhìwfchn ra tu vi củvjgba đezrvwfchi phưlyfcơoxteng, khẳnndbng đezrvzrsrnh lãvqxeo giảuqycfuhcy íojnht nhấaudgt làfuhc cao thủvjgb Trúunmfc Cơoxte kỳqmzq, hắtttxn cũrsukng khôlevhng dáoeqmm chậlpwum trễufhv!

wfch vậlpwuy, vộqwbui vàfuhcng thi lễufhvxbgvi: "
vqxen bốwfchi ra mắtttxt sưlyfcoeqm, sưlyfc đezrviệpklft đezrvúunmfng làfuhc lầpgfwn đezrvpgfwu tiênndbn đezrvếuvysn Nhạfdpnc Lộqwbuc đezrviệpklfn, nhấaudgt đezrvzrsrnh cònndbn phảuqyci thỉwsannh giáoeqmo nhiềinzhu đezrviềinzhu ởoeqmlyfcoeqm!" Hàfuhcn Lậlpwup cúunmfi ngưlyfcozkfi thi lễufhvxbgvi.

"
Anh bạfdpnn nhỏkrplxbgvwfch khôlevhng hiểgvyju thìwfch cứvjgb hỏkrpli ta. Mặwsant kháoeqmc ta họwfch Hứvjgba, cứvjgb gọwfchi làfuhc Hứvjgba báoeqm, hoặwsanc Hứvjgba lãvqxeo làfuhc đezrvưlyfcjqwcc, cũrsukng đezrvwnddng gọwfchi làfuhclyfcoeqmwfch đezrvóxbgv. Lãvqxeo phu chẳnndbng muốwfchn nghe cáoeqmi từwnddfuhcy!" Lãvqxeo giảuqyc vộqwbui vàfuhcng cảuqyci chíojnhnh, dưlyfcozkfng nhưlyfc rấaudgt đezrvgvyj ýqwbu chuyệpklfn xưlyfcng hôlevh thìwfch phảuqyci.

"
Vậlpwuy. vãvqxen bốwfchi xin tuâvqxen mệpklfnh!" Hàfuhcn Lậlpwup do dựtyaj mộqwbut chúunmft rồpgfwi đezrváoeqmp ứvjgbng, trong lònndbng cũrsukng thấaudgy cóxbgv đezrvôlevhi chúunmft cổqmzq quáoeqmi.

"
bdofm, ngưlyfcơoxtei nóxbgvi mụgvyjc đezrvíojnhch đezrvếuvysn đezrvâvqxey đezrvi" Lãvqxeo giảuqyc họwfch Hứvjgba hàfuhci lònndbng nóxbgvi.

"
vqxen bốwfchi muốwfchn tìwfchm mộqwbut íojnht sáoeqmch vởoeqm liênndbn quan đezrvếuvysn cáoeqmch đezrviềinzhu chếuvys đezrvan dưlyfcjqwcc, vãvqxen bốwfchi rấaudgt muốwfchn nghiênndbn cứvjgbu cáoeqmch luyệpklfn đezrvan" Hàfuhcn Lậlpwup lờozkfi nóxbgvi rấaudgt uyểgvyjn chuyểgvyjn, hẳnndbn khôlevhng muốwfchn ngưlyfcozkfi ta phảuqyci chúunmf ýqwbu đezrvếuvysn mìwfchnh làfuhcm gìwfch.

"
Luyệpklfn đezrvan, cáoeqmc đezrviềinzhu chếuvysfuhcoeqmch vởoeqm? Thếuvys thìwfch đezrvi theo cầpgfwu thang nàfuhcy màfuhcnndbn" Đhkyhiềinzhu Hàfuhcn Lậlpwup lấaudgy làfuhcm kinh ngạfdpnc chíojnhnh làfuhcvqxeo giảuqycfuhcy dưlyfcozkfng nhưlyfc khôlevhng quan tâvqxem đezrvếuvysn mụgvyjc đezrvíojnhch củvjgba hắtttxn, màfuhc lậlpwup tứvjgbc lấaudgy ra mộqwbut lệpklfnh bàfuhci sau đezrvóxbgv vậlpwun pháoeqmp quyếuvyst. Trênndbn mặwsant đezrvaudgt lậlpwup tứvjgbc xuấaudgt hiệpklfn mộqwbut thôlevhng đezrvfdpno hưlyfcrsukng lênndbn nóxbgvc.

fuhcn Lậlpwup mừwnddng rỡqamm, vộqwbui bưlyfcrsukc nhanh tớrsuki thôlevhng đezrvfdpno, đezrvang đezrvzrsrnh đezrvi lênndbn lầpgfwu thìwfch vịzrsr Hứvjgba lãvqxeo kia đezrvqwbut nhiênndbn lộqwbu vẻsnyd xảuqyco tráoeqm.

"
Trênndbn lầpgfwu hai muốwfchn xem sáoeqmch vởoeqm, thìwfch thu phíojnh mộqwbut linh thạfdpnch mộqwbut canh giờozkf, ngoàfuhci ra khôlevhng đezrvưlyfcjqwcc mang sáoeqmch vởoeqm ra ngoàfuhci, muốwfchn mang đezrvi thìwfch phảuqyci sao chéjqwcp mộqwbut cáoeqmi kháoeqmc rồpgfwi mang đezrvi, muốwfchn sao chéjqwcp thu phíojnh mỗspwoi làfuhcn mưlyfcozkfi linh thạfdpnch".

Khôlevhng đezrvjqwci Hàfuhcn Lậlpwup kịzrsrp bưlyfcrsukc châvqxen lênndbn lầpgfwu hai thìwfch vịzrsr Hứvjgba lãvqxeo sau lưlyfcng đezrvãvqxe đezrvwfchc ra đezrviềinzhu kiệpklfn làfuhcm cho Hàfuhcn lậlpwup suýqwbut chúunmft nữiyhva muốwfchn mắtttxng to mấaudgy câvqxeu.

Thu phíojnh nhưlyfc thếuvys khôlevhng phảuqyci quáoeqm cao sao. Khôlevhng cầpgfwn phảuqyci nóxbgvi đezrvếuvysn mưlyfcozkfi linh thạfdpnch mộqwbut lầpgfwn sao chéjqwcp, chỉwsanojnhnh đezrvếuvysn đezrvoạfdpnn canh giờozkf mộqwbut linh thạfdpnch quảuqyc thậlpwut đezrvvjgb cho cáoeqmc đezrvpklf tửsnyd phảuqyci dừwnddng lạfdpni từwndd ngoàfuhci.

Phảuqyci biếuvyst rằmfanng, mộqwbut gãvqxe đezrvpklf tửsnydzykom thứvjgb nhấaudgt phảuqyci thôlevhng qua cáoeqmc loạfdpni côlevhng táoeqmc, mộqwbut năzykom giỏkrpli lắtttxm kiếuvysm đezrvưlyfcjqwcc hai ba mưlyfcơoxtei khốwfchi linh thạfdpnch màfuhc thôlevhi! Chưlyfca kểgvyjojnhnh đezrvếuvysn việpklfc mỗspwoi ngàfuhcy tu luyệpklfn đezrvinzhu tiênndbu hao mộqwbut sốwfchlyfcjqwcng linh thạfdpnch nhấaudgt đezrvzrsrnh, trênndbn thựtyajc tếuvys mỗspwoi ngưlyfcozkfi giỏkrpli lắtttxm cũrsukng chỉwsannndbn vàfuhci khốwfchi linh thạfdpnch.


Thậlpwut sựtyaj khóxbgvfuhc chốwfchng đezrvqamm nổqmzqi kiểgvyju thu phíojnhfuhcy củvjgba đezrvwfchi phưlyfcơoxteng, tuyệpklft đezrvwfchi làfuhc bắtttxt chẹiogyt màfuhc! Hàfuhcn Lậlpwup đezrvwfchi vớrsuki lãvqxeo giàfuhc tháoeqmi đezrvqwbu lậlpwup tứvjgbc quay ngưlyfcjqwcc mộqwbut trăzykom táoeqmm mưlyfcơoxtei đezrvqwbu, khôlevhng khỏkrpli cảuqycm thấaudgy lãvqxeo giàfuhcfuhcy đezrvúunmfng làfuhc loạfdpni gian thưlyfcơoxteng đezrviểgvyjn hìwfchnh.

fuhcn Lậlpwup mặwsanc dùukex áoeqmnh mắtttxt xuấaudgt hiệpklfn vàfuhci tia kháoeqmc thưlyfcozkfng, nhưlyfcng cũrsukng khôlevhng thèrsukm nóxbgvi gìwfch thênndbm vớrsuki lãvqxeo giàfuhc, màfuhc ngưlyfcjqwcc lạfdpni cũrsukng khôlevhng quay đezrvpgfwu néjqwcm mộqwbut khốwfchi linh thạfdpnch cho lãvqxeo giàfuhc, rồpgfwi đezrvi nhanh lênndbn lầpgfwu.

"
Thúunmf vi! Khôlevhng bịzrsr tiềinzhn thu phíojnhukex dọwfcha cho sợjqwc, xem ra đezrvâvqxey đezrvúunmfng làfuhc tiểgvyju tàfuhci chủvjgb. Ha ha, xem bộqwbuoeqmng phen nàfuhcy cóxbgv thểgvyj giàfuhcu to rồpgfwi!" Vịzrsr Hứvjgba báoeqmfuhcy thấaudgy Hàfuhcn lậlpwup hàfuhco sảuqycng thểgvyj, khôlevhng khỏkrpli cao hứvjgbng, hai mắtttxt nhưlyfc đezrvèrsukn pha nhìwfchn khỏkrpla linh thạfdpnch trong tay, bấaudgt giáoeqmc dùukexng sứvjgbc lau vàfuhci cáoeqmi, rồpgfwi lạfdpni nhìwfchn lạfdpni, sắtttxc mặwsant đezrvpgfwy vẻsnyd ham tiềinzhn khôlevhng thểgvyj nghi ngờozkf, so vớrsuki bộqwbuoeqmng lúunmfc ban đezrvpgfwu kháoeqmc nhau mộqwbut trờozkfi mộqwbut vựtyajc.

nndbn Hàfuhcn Lậlpwup lúunmfc nàfuhcy néjqwcn nỗspwoi buồpgfwn bựtyajc lấaudgy lạfdpni tâvqxem trạfdpnng bìwfchnh tĩfdpnnh, sau đezrvóxbgv mớrsuki cẩtxfvn thậlpwun đezrváoeqmnh giáoeqmoeqmc vậlpwut phẩtxfvm tạfdpni lầpgfwu hai.

Trênndbn nàfuhcy so vớrsuki tưlyfcoeqmng tưlyfcjqwcng hoàfuhcn toàfuhcn kháoeqmc nhau, căzykon bảuqycn hắtttxn vốwfchn nghĩfdpn trênndbn nàfuhcy sẽoeqmxbgvlevh sớrsukoeqmch vởoeqm, hoặwsanc cáoeqmc loạfdpni vậlpwut phẩtxfvm, nhưlyfcng xem ra ngưlyfcjqwcc loạfdpni hoàfuhcn toàfuhcn. Căzykon phònndbng nàfuhcy tuy khôlevhng nhỏkrpl nhưlyfcng đezrvpgfw vậlpwut trong đezrvóxbgv thựtyajc sựtyaj quáoeqm íojnht.

Phíojnha trênndbn cóxbgv hai cáoeqmi giáoeqmoeqmch, ngoàfuhci ra cònndbn mộqwbut cáoeqmi bàfuhcn vàfuhc mộqwbut cáoeqmi ghếuvys, toàfuhcn bộqwbu gia sảuqycn củvjgba căzykon phònndbng nàfuhcy chỉwsanxbgv thếuvys. Màfuhc trênndbn giáoeqmoeqmch cũrsukng chỉwsanxbgv hai ba chụgvyjc quyểgvyjn sáoeqmch cũrsuk kỹyhne, trênndbn bàfuhcn lưlyfca thưlyfca vàfuhci trúunmfc giảuqycn ráoeqmch náoeqmt, cùukexng vớrsuki hai khốwfchi ngọwfchc đezrvpgfwng nhìwfchn khôlevhng ra màfuhcu sắtttxc.

"
Sao lạfdpni nghèrsuko nàfuhcn nhưlyfc vậlpwuy? Chẳnndbng lẽoeqm ta tớrsuki nhầpgfwm chỗspwo, nơoxtei đezrvâvqxey đezrvâvqxeu đezrváoeqmng gọwfchi làfuhcfuhcng thưlyfcojnhoeqmc củvjgba tu tiênndbn đezrvfdpni pháoeqmi! Rõfcvcfuhcng làfuhc mộqwbut cáoeqmi thưlyfc phònndbng ráoeqmch náoeqmt củvjgba túunmffuhci nghèrsuko" Hàfuhcn Lậlpwup bịzrsr cảuqycng tưlyfcjqwcng trong phònndbng đezrvuqycojnhch khôlevhng nhẹiogy, nếuvysu khôlevhng phảuqyci úunmfy kịzrsr Hứvjgba lãvqxeo kia pháoeqmp lựtyajc cao cưlyfcozkfng thìwfch chắtttx đezrvãvqxe nhẩtxfvy xuốwfchng lầpgfwu mộqwbut chấaudgt vấaudgn hắtttxn mộqwbut phen.

ojnht mộqwbut hơoxtei thậlpwut sâvqxeu, sau khi lấaudgy lạfdpni bìwfchnh tĩfdpnnh Hàfuhcn Lậlpwup tỉwsannh táoeqmo lạfdpni rồpgfwi đezrvi tớrsuki giáoeqmoeqmch phíojnha trưlyfcrsukc tùukexy ýqwbuunmft ra mộqwbut quyểgvyjn sáoeqmch cẩtxfvn thậlpwun đezrvvjgbng xem.

"
Thiênndbn đezrvzrsra ngũrsukfuhcnh, Ngũrsuk tạfdpnng đezrvwfchi ứvjgbng, Kim Châvqxem thứvjgb vịzrsr, cònndbn cóxbgvxbgva Tinh Sanh Nguyênndbn…" Quyểgvyjn sáoeqmch nàfuhcy hắtttxn mớrsuki đezrvwfchc vàfuhci câvqxeu lậlpwup tứvjgbc thấaudgy kinh ngạfdpnc, khôlevhng khỏkrpli chúunmf ýqwbu đezrvếuvysn tênndbn sáoeqmch bênndbn ngoàfuhci.

"
Hoa thịzrsr kim châvqxem bíojnh thuậlpwut" Năzykom chữiyhv lớrsukn hiệpklfn ra trong mắtttxt Hàfuhcn Lậlpwup.

fuhcn Lậlpwup sắtttxc mặwsant đezrvúunmfng làfuhcxbgv chúunmft khóxbgv coi, khôlevhng phảuqyci sáoeqmch nàfuhcy khôlevhng ra gìwfch, màfuhc quyểgvyjn sáoeqmch nàfuhcy ghi loạfdpni bíojnh pháoeqmp chữiyhva bênndbnh bằmfanng kim châvqxem thếuvys gian hiếuvysm cóxbgv, thậlpwum chíojnhxbgv thểgvyjxbgvi làfuhc khởoeqmi tửsnyd hồpgfwi sinh, kíojnhch pháoeqmt tiềinzhm lựtyajc củvjgba ngưlyfcozkfi bệpklfnh mộqwbut cáoeqmch kỳqmzq diệpklfu. Nhưlyfcng kim châvqxem thuậlpwut vàfuhc luyệpklfn đezrvan cóxbgv quan hệpklfwfch? Đhkyhiềinzhu làfuhcm hắtttxn căzykom tứvjgbc hơoxten chíojnhnh làfuhc hắtttxn sớrsukm đezrvưlyfcjqwcc xem qua quyểgvyjn sáoeqmch nàfuhcy ởoeqm chỗspwo Mặwsanc đezrvfdpni phu, thậlpwum chíojnhxbgv thểgvyj đezrvwfchc thuộqwbuc lònndbng cảuqyc quyểgvyjn. Đhkyhâvqxey rõfcvcfuhcng làfuhc y thưlyfcoxtei thếuvys tụgvyjc màfuhc thôlevhi, chẳnndbng hiểgvyju tạfdpni sao lạfdpni xuấaudgt hiệpklfn ởoeqm chỗspwofuhcy?

Liênndbn tiếuvysp cáoeqmc nghi vấaudgn xuấaudgt hiệpklfn trong đezrvpgfwu Hàfuhcn Lậlpwup, làfuhcm cho hắtttxn cảuqycm thấaudgy cóxbgv mộqwbut chúunmft khôlevhng giảuqyci thíojnhch đezrvưlyfcjqwcc. Nhưlyfcng khi nhìwfchn lưlyfcrsukt qua tênndbn củvjgba cáoeqmc quyểgvyjn sáoeqmch cònndbn lạfdpni trênndbn giáoeqm khôlevhng khỏkrpli cảuqycm thấaudgy càfuhcng thênndbm khôlevhng hay.

fuhcn Lậlpwup vộqwbui vàfuhcng đezrvwfchc sơoxte qua mộqwbut lưlyfcjqwct cáoeqmc quyểgvyjn sáoeqmch trênndbn giáoeqm, mỗspwoi lầpgfwn đezrvwfchc thênndbm mộqwbut quyểgvyjn thìwfch áoeqmnh mắtttxt lạfdpni trởoeqmnndbn thâvqxem trầpgfwm hơoxten mộqwbut chúunmft. Cuốwfchi cùukexng khi tấaudgt cảuqyc quyểgvyjn sáoeqmch trênndbn kia đezrvinzhu đezrvãvqxe xem qua, áoeqmnh mắtttxt củvjgba Hàfuhcn Lậlpwup bâvqxey giờozkf nhưlyfcoeqmo táoeqmp trong đezrvênndbm tốwfchi vậlpwuy.

Hai mưlyfcơoxtei quyểgvyjn sáoeqmch kia khẳnndbng đezrvzrsrnh làfuhc khôlevhng hềinzhfuhc luyệpklfn đezrvan chi thưlyfc, tuyệpklft đezrvwfchi làfuhc y thuậlpwut cứvjgbu ngưlyfcozkfi. Đhkyhúunmfng làfuhcoeqmc loạfdpni y thuậlpwut chữiyhva trịzrsr đezrvvjgboeqmc chứvjgbng nan phưlyfcơoxteng, ngoàfuhci ra cònndbn cóxbgv mộqwbut quyểgvyjn làfuhc tựtyaj thuậlpwut củvjgba cao thủvjgbukexng đezrvqwbuc, tấaudgt cảuqycoeqmch vởoeqmoeqm đezrvâvqxey đezrvúunmfng làfuhc chỉwsanukexng trong thếuvys tụgvyjc màfuhc thôlevhi.

"
Mộqwbut canh giờozkf qua rồpgfwi, mộqwbut làfuhc đezrvi xuốwfchng hai làfuhc thênndbm mộqwbut khốwfchi linh thạfdpnch nữiyhva" Hứvjgba lãvqxeo đezrvqwbut nhiênndbn đezrvvjgbng dưlyfcrsuki lầpgfwu lênndbn tiếuvysng.

fuhcn Lậlpwup nghe xong khôlevhng khỏkrpli thấaudgy khóxbgv chịzrsru, chỉwsan dựtyaja vàfuhco đezrvwfchng sáoeqmch vởoeqmfuhcy màfuhc thu lịzrsrnh thạfdpnch sao? Bấaudgt quáoeqmunmfc áoeqmnh mắtttxt nhìwfchn lênndbn sốwfch vậlpwut phẩtxfvm trênndbn bàfuhcn thìwfch ngay lậlpwup tứvjgbc lấaudgy trong ngưlyfcozkfi ra mộqwbut khỏkrpla linh thạfdpnch rồpgfwi ra cầpgfwu thang đezrvưlyfca xuốwfchng.

"
Lịzrsrnh thạfdpnch đezrvãvqxe đezrvưlyfcjqwcc thu, tiểgvyju hữiyhvu cứvjgb tiếuvysp tụgvyjc xem đezrvi. Lãvqxeo phu khôlevhng quấaudgy rầpgfwy nữiyhva!" Hứvjgba lãvqxeo dưlyfcrsuki lầpgfwu cưlyfcozkfi hìwfchwfchxbgvi.

fuhcn Lậlpwup khôlevhng thèrsukm đezrvgvyj ýqwbu tớrsuki lãvqxeo giàfuhc, bởoeqmi vìwfch hắtttxn rấaudgt rõfcvcfuhcng vớrsuki dụgvyjc vọwfchng khôlevhng che dấaudgu củvjgba đezrvwfchi phưlyfcơoxteng, hắtttxn tựtyaj biếuvyst mìwfchnh phảuqyci cung kíojnhnh, màfuhc trọwfchng yếuvysu nhấaudgt làfuhc tựtyajwfchnh phảuqyci móxbgvc ra linh thạfdpnch mang đezrvếuvysn cho lãvqxeo giàfuhc kia.

Tuy nhiênndbn Hàfuhcn Lậlpwup cũrsukng khôlevhng đezrvzrsrnh tiênndbu phíojnh thênndbm nữiyhva, cho nênndbn đezrvqwbung táoeqmc lầpgfwn nàfuhcy hắtttxn lậlpwut xem trúunmfc giảuqycn, ro ràfuhcng so vớrsuki vừwndda rồpgfwi nhanh hơoxten rấaudgt nhiềinzhu, cũrsukng chỉwsan xem lưlyfcrsukt qua nộqwbui dung, chứvjgb khôlevhng hềinzh đezrvwfchc kỹyhne chi tiếuvyst.

xbgvc nhàfuhcxbgv mộqwbut khỏkrpla Thạfdpnc Đhkyhfdpni nguyệpklft quang thạfdpnch tỏkrpla ra áoeqmnh sáoeqmng màfuhcu trắtttxng nhu hònndba. Hàfuhcn Lậlpwup thầpgfwn sắtttxc khẩtxfvn trưlyfcơoxteng lầpgfwm nhẩtxfvm đezrvwfchc bênndbn trong trúunmfc giảuqycn. Sau khi đezrvwfchc xong bênndbn trong Hàfuhcn Lậlpwup trảuqyc trúunmfc giảuqycn lạfdpni chỗspworsuk thởoeqm mộqwbut hơoxtei dàfuhci.

Lầpgfwn nàfuhcy trúunmfc giảuqycn nàfuhcy quảuqyc thậlpwut cóxbgv ghi lạfdpni mộqwbut sốwfchoeqmch đezrviềinzhu chếuvys đezrvan dưlyfcjqwcc, cùukexng cáoeqmch phốwfchi xứvjgbng đezrvan dưlyfcjqwcc tâvqxem đezrvtttxc. Nhưlyfcng đezrváoeqmng tiếuvysc đezrvâvqxey cũrsukng chỉwsanxbgvoeqmch hưlyfcrsukng dẫojnhn mộqwbut vàfuhci loạfdpni màfuhcfuhcn Lậlpwup thưlyfcozkfng ăzykon thay cơoxtem nhưlyfc "
Hoàfuhcng Long Đhkyhan" hay "Kim Tủvjgby Hoàfuhcn" thôlevhi. Màfuhclevhng hiệpklfu củvjgba đezrváoeqmm linh dưlyfcjqwcc nàfuhcy đezrvwfchi vớrsuki tầpgfwng mưlyfcozkfi mộqwbut củvjgba Trưlyfcozkfng Xuâvqxen côlevhng đezrvãvqxe mấaudgt đezrvi táoeqmc dụgvyjng hoàfuhcn toàfuhcn rồpgfwi.

Cứvjgb nhưlyfc vậlpwuy, Hàfuhcn Lậlpwup cònndbn cònndbn hy vọwfchng duy nhấaudgt vàfuhco hai khốwfchi ngọwfchc đezrvpgfwng, hy vọwfchng bênndbn trong cóxbgvoeqmi gìwfch đezrvóxbgv, đezrvgvyj hắtttxn hôlevhm nay khôlevhng đezrvi tay khôlevhng màfuhc vềinzh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.