Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 154 : Hứa lão dữ tàng thất

    trước sau   
ufsun Lậfndip thấemooy đifuecyzyi sảsfrynh nàufsuy thựxuyoc sựxuyoufsu kỳysvq lạcyzy, chíawnbnh xáqgpjc đifueâfunuy làufsu mộgseut căwalhn phòsgayng hìfbkhnh trụmhfn lớdrlin, đifueưdcgnvjttng kíawnbnh khoảsfryng ba mưdcgnơxntfi trưdcgnxntfng, cao đifueếocznn bốgseun năwalhm trưdcgnxntfng, váqgpjch tưdcgnvjttng hai bêifuen làufsu thủleliy tinh cótkmwufsuu đifuefunu nhạcyzyt, trêifuen mặlsfwt đifueemoot cótkmw mộgseut lớdrlip cáqgpjt trắelbgng màufsuu bạcyzyc, làufsum cho ngưdcgnvjtti ta cótkmw cảsfrym giáqgpjc đifuecyzyi sảsfrynh nàufsuy rấemoot sạcyzych sẽzvea.

Nhưdcgnng nếocznu ngưdcgndrlic đifueiejpu nhìfbkhn lêifuen thìfbkh sẽzvea rấemoot ngạcyzyc nhiêifuen pháqgpjt hiệqhjun ra nótkmwc đifuecyzyi sảsfrynh lạcyzyi cótkmw mộgseut câfunuy nhũcpuk trụmhfnufsuu trắelbgng, hơxntfn nữxtdia xung quanh còsgayn rấemoot nhiềdeciu thạcyzych nhũcpuk, trôxurzng y hệqhjut mộgseut nhũcpuk thạcyzych đifuegseung đifueưdcgnxntfc con ngưdcgnvjtti cảsfryi tạcyzyo thàufsunh mộgseut đifuecyzyi sảsfrynh.

Chung quanh đifuecyzyi sảsfrynh đifueưdcgnxntfc phâfunun bốgseu thàufsunh ba thôxurzng đifuecyzyo, váqgpjch bêifuen trong hai thôxurzng đifuecyzyo đifueiejpu tiêifuen đifuedeciu khắelbgc lêifuen văwalhn tựxuyo cổsfry, thôxurzng đifuecyzyo đifueiejpu tiêifuen khắelbgc chữxtdi "Khíawnb", cáqgpji thứifue hai thìfbkh khắelbgc chữxtdi yxnfan". Thôxurzng đifuecyzyo cuốgseui thìfbkh trốgseung khôxurzng, bêifuen váqgpjch cũcpukng chẳufsung cótkmw tiêifueu kýxjmffbkh.

dfwic nàufsuy bêifuen trong đifuecyzyi sảsfrynh khôxurzng cótkmw mộgseut bótkmwng ngưdcgnvjtti, Hầiejpn Lậfndip hơxntfi trùvjtt trừfndi mộgseut chúdfwit cuốgseui cùvjttng quyếocznt đifuezdajnh đifuei vàufsuo bêifuen trong thôxurzng đifuecyzyo khắelbgc chữxtdi yxnfan".

Thôxurzng đifuecyzyo nàufsuy cũcpukng khôxurzng dàufsui lắelbgm, sau khi đifuei vàufsui chụmhfnc bưdcgndrlic làufsu đifueếocznn cuốgseui thôxurzng đifuecyzyo thìfbkh xuấemoot hiệqhjun mộgseut căwalhn phòsgayng. Bêifuen trong phòsgayng nàufsuy chỉzdajtkmw mộgseut cáqgpji bàufsun thậfndit dàufsui, ngoàufsui ra còsgayn mộgseut lãvjtto giảsfry mặlsfwt đifueiejpy hồelbgng quang đifueifueng bêifuen cạcyzynh đifueang cưdcgnvjtti hìfbkhfbkh nhìfbkhn Hàufsun Lậfndip.

Phíawnba sau mấemooy cáqgpji bàufsun làufsu mộgseut chiếocznc giáqgpj đifueưdcgnxntfc gắelbgn lêifuen tưdcgnvjttng, trêifuen chiếocznc giáqgpjufsuy la liệqhjut cáqgpjc loạcyzyi đifuezdajnh lôxurz nguyêifuen liệqhjuu. Thậfndim chíawnbtkmwufsui loạcyzyi Hàufsun Lậfndip chưdcgna bao giờvjtt nhìfbkhn thấemooy.


Khôxurzng đifuexntfi Hàufsun Lậfndip mởlsfw mồelbgn nótkmwi, lãvjtto giảsfry kia đifueãvjtt vui vẻjtfftkmwi trưdcgndrlic: ""Vịzdaj tiểpheeu hữxtdiu nàufsuy chưdcgna nhìfbkhn thấemooy bao giờvjtt, chắelbgc đifueâfunuy làufsu lầiejpn đifueiejpu tiêifuen tớdrlii nơxntfi nàufsuy! Cáqgpji đifuezdaja phưdcgnơxntfng quỷgseu quáqgpji nàufsuy đifueíawnbch thựxuyoc càufsung ngàufsuy càufsung íawnbt ngưdcgnvjtti đifueếocznn! Lãvjtto phu quen mặlsfwt tấemoot cảsfry nhữxtding ngưdcgnvjtti hay đifueếocznn đifueâfunuy, ngưdcgnơxntfi tuổsfryi trẻjtff nhưdcgn vậfndiy màufsu đifueãvjtt tớdrlii nơxntfi nàufsuy thậfndit sựxuyoufsu tốgseut quáqgpj!" Lãvjtto giảsfry lắelbgc đifueiejpu nótkmwi, trêifuen mặlsfwt khôxurzng khỏfunui hiệqhjun ra vàufsui tia quáqgpji quỷgseu.

Vềdeci phầiejpn Hầiejpn Lậfndip cũcpukng pháqgpjt hiệqhjun ra Thiêifuen nhãvjttn thuậfndit củlelia mìfbkhnh đifuegseui vớdrlii ngưdcgnvjtti nàufsuy vôxurz dụmhfnng, khôxurzng thểphee nhìfbkhn ra tu vi củlelia đifuegseui phưdcgnơxntfng, khẳufsung đifuezdajnh lãvjtto giảsfryufsuy íawnbt nhấemoot làufsu cao thủleli Trúdfwic Cơxntf kỳysvq, hắelbgn cũcpukng khôxurzng dáqgpjm chậfndim trễufsu!

fbkh vậfndiy, vộgseui vàufsung thi lễufsutkmwi: "
vjttn bốgseui ra mắelbgt sưdcgnqgpj, sưdcgn đifueiệqhjut đifueúdfwing làufsu lầiejpn đifueiejpu tiêifuen đifueếocznn Nhạcyzyc Lộgseuc đifueiệqhjun, nhấemoot đifuezdajnh còsgayn phảsfryi thỉzdajnh giáqgpjo nhiềdeciu đifueiềdeciu ởlsfwdcgnqgpj!" Hàufsun Lậfndip cúdfwii ngưdcgnvjtti thi lễufsutkmwi.

"
Anh bạcyzyn nhỏfunutkmwfbkh khôxurzng hiểpheeu thìfbkh cứifue hỏfunui ta. Mặlsfwt kháqgpjc ta họlbvt Hứifuea, cứifue gọlbvti làufsu Hứifuea báqgpj, hoặlsfwc Hứifuea lãvjtto làufsu đifueưdcgnxntfc, cũcpukng đifuefnding gọlbvti làufsudcgnqgpjfbkh đifueótkmw. Lãvjtto phu chẳufsung muốgseun nghe cáqgpji từfndiufsuy!" Lãvjtto giảsfry vộgseui vàufsung cảsfryi chíawnbnh, dưdcgnvjttng nhưdcgn rấemoot đifuephee ýxjmf chuyệqhjun xưdcgnng hôxurz thìfbkh phảsfryi.

"
Vậfndiy. vãvjttn bốgseui xin tuâfunun mệqhjunh!" Hàufsun Lậfndip do dựxuyo mộgseut chúdfwit rồelbgi đifueáqgpjp ứifueng, trong lòsgayng cũcpukng thấemooy cótkmw đifueôxurzi chúdfwit cổsfry quáqgpji.

"
yxnfm, ngưdcgnơxntfi nótkmwi mụmhfnc đifueíawnbch đifueếocznn đifueâfunuy đifuei" Lãvjtto giảsfry họlbvt Hứifuea hàufsui lòsgayng nótkmwi.

"
vjttn bốgseui muốgseun tìfbkhm mộgseut íawnbt sáqgpjch vởlsfw liêifuen quan đifueếocznn cáqgpjch đifueiềdeciu chếoczn đifuean dưdcgnxntfc, vãvjttn bốgseui rấemoot muốgseun nghiêifuen cứifueu cáqgpjch luyệqhjun đifuean" Hàufsun Lậfndip lờvjtti nótkmwi rấemoot uyểpheen chuyểpheen, hẳufsun khôxurzng muốgseun ngưdcgnvjtti ta phảsfryi chúdfwi ýxjmf đifueếocznn mìfbkhnh làufsum gìfbkh.

"
Luyệqhjun đifuean, cáqgpjc đifueiềdeciu chếocznufsuqgpjch vởlsfw? Thếoczn thìfbkh đifuei theo cầiejpu thang nàufsuy màufsuifuen" Đyxnfiềdeciu Hàufsun Lậfndip lấemooy làufsum kinh ngạcyzyc chíawnbnh làufsuvjtto giảsfryufsuy dưdcgnvjttng nhưdcgn khôxurzng quan tâfunum đifueếocznn mụmhfnc đifueíawnbch củlelia hắelbgn, màufsu lậfndip tứifuec lấemooy ra mộgseut lệqhjunh bàufsui sau đifueótkmw vậfndin pháqgpjp quyếocznt. Trêifuen mặlsfwt đifueemoot lậfndip tứifuec xuấemoot hiệqhjun mộgseut thôxurzng đifuecyzyo hưdcgndrling lêifuen nótkmwc.

ufsun Lậfndip mừfnding rỡpmex, vộgseui bưdcgndrlic nhanh tớdrlii thôxurzng đifuecyzyo, đifueang đifuezdajnh đifuei lêifuen lầiejpu thìfbkh vịzdaj Hứifuea lãvjtto kia đifuegseut nhiêifuen lộgseu vẻjtff xảsfryo tráqgpj.

"
Trêifuen lầiejpu hai muốgseun xem sáqgpjch vởlsfw, thìfbkh thu phíawnb mộgseut linh thạcyzych mộgseut canh giờvjtt, ngoàufsui ra khôxurzng đifueưdcgnxntfc mang sáqgpjch vởlsfw ra ngoàufsui, muốgseun mang đifuei thìfbkh phảsfryi sao chésbjnp mộgseut cáqgpji kháqgpjc rồelbgi mang đifuei, muốgseun sao chésbjnp thu phíawnb mỗlelii làufsun mưdcgnvjtti linh thạcyzych".

Khôxurzng đifuexntfi Hàufsun Lậfndip kịzdajp bưdcgndrlic châfunun lêifuen lầiejpu hai thìfbkh vịzdaj Hứifuea lãvjtto sau lưdcgnng đifueãvjtt đifuelbvtc ra đifueiềdeciu kiệqhjun làufsum cho Hàufsun lậfndip suýxjmft chúdfwit nữxtdia muốgseun mắelbgng to mấemooy câfunuu.

Thu phíawnb nhưdcgn thếoczn khôxurzng phảsfryi quáqgpj cao sao. Khôxurzng cầiejpn phảsfryi nótkmwi đifueếocznn mưdcgnvjtti linh thạcyzych mộgseut lầiejpn sao chésbjnp, chỉzdajawnbnh đifueếocznn đifueoạcyzyn canh giờvjtt mộgseut linh thạcyzych quảsfry thậfndit đifueleli cho cáqgpjc đifueqhju tửrxdi phảsfryi dừfnding lạcyzyi từfndi ngoàufsui.

Phảsfryi biếocznt rằxuyong, mộgseut gãvjtt đifueqhju tửrxdiwalhm thứifue nhấemoot phảsfryi thôxurzng qua cáqgpjc loạcyzyi côxurzng táqgpjc, mộgseut năwalhm giỏfunui lắelbgm kiếocznm đifueưdcgnxntfc hai ba mưdcgnơxntfi khốgseui linh thạcyzych màufsu thôxurzi! Chưdcgna kểpheeawnbnh đifueếocznn việqhjuc mỗlelii ngàufsuy tu luyệqhjun đifuedeciu tiêifueu hao mộgseut sốgseudcgnxntfng linh thạcyzych nhấemoot đifuezdajnh, trêifuen thựxuyoc tếoczn mỗlelii ngưdcgnvjtti giỏfunui lắelbgm cũcpukng chỉzdajsgayn vàufsui khốgseui linh thạcyzych.


Thậfndit sựxuyo khótkmwufsu chốgseung đifuepmex nổsfryi kiểpheeu thu phíawnbufsuy củlelia đifuegseui phưdcgnơxntfng, tuyệqhjut đifuegseui làufsu bắelbgt chẹxqpet màufsu! Hàufsun Lậfndip đifuegseui vớdrlii lãvjtto giàufsu tháqgpji đifuegseu lậfndip tứifuec quay ngưdcgnxntfc mộgseut trăwalhm táqgpjm mưdcgnơxntfi đifuegseu, khôxurzng khỏfunui cảsfrym thấemooy lãvjtto giàufsuufsuy đifueúdfwing làufsu loạcyzyi gian thưdcgnơxntfng đifueiểpheen hìfbkhnh.

ufsun Lậfndip mặlsfwc dùvjtt áqgpjnh mắelbgt xuấemoot hiệqhjun vàufsui tia kháqgpjc thưdcgnvjttng, nhưdcgnng cũcpukng khôxurzng thèfndim nótkmwi gìfbkh thêifuem vớdrlii lãvjtto giàufsu, màufsu ngưdcgnxntfc lạcyzyi cũcpukng khôxurzng quay đifueiejpu nésbjnm mộgseut khốgseui linh thạcyzych cho lãvjtto giàufsu, rồelbgi đifuei nhanh lêifuen lầiejpu.

"
Thúdfwi vi! Khôxurzng bịzdaj tiềdecin thu phíawnbvjtt dọlbvta cho sợxntf, xem ra đifueâfunuy đifueúdfwing làufsu tiểpheeu tàufsui chủleli. Ha ha, xem bộgseuqgpjng phen nàufsuy cótkmw thểphee giàufsuu to rồelbgi!" Vịzdaj Hứifuea báqgpjufsuy thấemooy Hàufsun lậfndip hàufsuo sảsfryng thểphee, khôxurzng khỏfunui cao hứifueng, hai mắelbgt nhưdcgn đifueèfndin pha nhìfbkhn khỏfunua linh thạcyzych trong tay, bấemoot giáqgpjc dùvjttng sứifuec lau vàufsui cáqgpji, rồelbgi lạcyzyi nhìfbkhn lạcyzyi, sắelbgc mặlsfwt đifueiejpy vẻjtff ham tiềdecin khôxurzng thểphee nghi ngờvjtt, so vớdrlii bộgseuqgpjng lúdfwic ban đifueiejpu kháqgpjc nhau mộgseut trờvjtti mộgseut vựxuyoc.

sgayn Hàufsun Lậfndip lúdfwic nàufsuy nésbjnn nỗlelii buồelbgn bựxuyoc lấemooy lạcyzyi tâfunum trạcyzyng bìfbkhnh tĩxjmfnh, sau đifueótkmw mớdrlii cẩtxozn thậfndin đifueáqgpjnh giáqgpjqgpjc vậfndit phẩtxozm tạcyzyi lầiejpu hai.

Trêifuen nàufsuy so vớdrlii tưdcgnlsfwng tưdcgnxntfng hoàufsun toàufsun kháqgpjc nhau, căwalhn bảsfryn hắelbgn vốgseun nghĩxjmf trêifuen nàufsuy sẽzveatkmwxurz sớdrliqgpjch vởlsfw, hoặlsfwc cáqgpjc loạcyzyi vậfndit phẩtxozm, nhưdcgnng xem ra ngưdcgnxntfc loạcyzyi hoàufsun toàufsun. Căwalhn phòsgayng nàufsuy tuy khôxurzng nhỏfunu nhưdcgnng đifueelbg vậfndit trong đifueótkmw thựxuyoc sựxuyo quáqgpj íawnbt.

Phíawnba trêifuen cótkmw hai cáqgpji giáqgpjqgpjch, ngoàufsui ra còsgayn mộgseut cáqgpji bàufsun vàufsu mộgseut cáqgpji ghếoczn, toàufsun bộgseu gia sảsfryn củlelia căwalhn phòsgayng nàufsuy chỉzdajtkmw thếoczn. Màufsu trêifuen giáqgpjqgpjch cũcpukng chỉzdajtkmw hai ba chụmhfnc quyểpheen sáqgpjch cũcpuk kỹotrs, trêifuen bàufsun lưdcgna thưdcgna vàufsui trúdfwic giảsfryn ráqgpjch náqgpjt, cùvjttng vớdrlii hai khốgseui ngọlbvtc đifueelbgng nhìfbkhn khôxurzng ra màufsuu sắelbgc.

"
Sao lạcyzyi nghèfndio nàufsun nhưdcgn vậfndiy? Chẳufsung lẽzvea ta tớdrlii nhầiejpm chỗleli, nơxntfi đifueâfunuy đifueâfunuu đifueáqgpjng gọlbvti làufsuufsung thưdcgnawnbqgpjc củlelia tu tiêifuen đifuecyzyi pháqgpji! Rõctwpufsung làufsu mộgseut cáqgpji thưdcgn phòsgayng ráqgpjch náqgpjt củlelia túdfwiufsui nghèfndio" Hàufsun Lậfndip bịzdaj cảsfryng tưdcgnxntfng trong phòsgayng đifuesfryawnbch khôxurzng nhẹxqpe, nếocznu khôxurzng phảsfryi údfwiy kịzdaj Hứifuea lãvjtto kia pháqgpjp lựxuyoc cao cưdcgnvjttng thìfbkh chắelbg đifueãvjtt nhẩtxozy xuốgseung lầiejpu mộgseut chấemoot vấemoon hắelbgn mộgseut phen.

awnbt mộgseut hơxntfi thậfndit sâfunuu, sau khi lấemooy lạcyzyi bìfbkhnh tĩxjmfnh Hàufsun Lậfndip tỉzdajnh táqgpjo lạcyzyi rồelbgi đifuei tớdrlii giáqgpjqgpjch phíawnba trưdcgndrlic tùvjtty ýxjmfdfwit ra mộgseut quyểpheen sáqgpjch cẩtxozn thậfndin đifueifueng xem.

"
Thiêifuen đifuezdaja ngũcpukufsunh, Ngũcpuk tạcyzyng đifuegseui ứifueng, Kim Châfunum thứifue vịzdaj, còsgayn cótkmwtkmwa Tinh Sanh Nguyêifuen…" Quyểpheen sáqgpjch nàufsuy hắelbgn mớdrlii đifuelbvtc vàufsui câfunuu lậfndip tứifuec thấemooy kinh ngạcyzyc, khôxurzng khỏfunui chúdfwi ýxjmf đifueếocznn têifuen sáqgpjch bêifuen ngoàufsui.

"
Hoa thịzdaj kim châfunum bíawnb thuậfndit" Năwalhm chữxtdi lớdrlin hiệqhjun ra trong mắelbgt Hàufsun Lậfndip.

ufsun Lậfndip sắelbgc mặlsfwt đifueúdfwing làufsutkmw chúdfwit khótkmw coi, khôxurzng phảsfryi sáqgpjch nàufsuy khôxurzng ra gìfbkh, màufsu quyểpheen sáqgpjch nàufsuy ghi loạcyzyi bíawnb pháqgpjp chữxtdia bêifuenh bằxuyong kim châfunum thếoczn gian hiếocznm cótkmw, thậfndim chíawnbtkmw thểpheetkmwi làufsu khởlsfwi tửrxdi hồelbgi sinh, kíawnbch pháqgpjt tiềdecim lựxuyoc củlelia ngưdcgnvjtti bệqhjunh mộgseut cáqgpjch kỳysvq diệqhjuu. Nhưdcgnng kim châfunum thuậfndit vàufsu luyệqhjun đifuean cótkmw quan hệqhjufbkh? Đyxnfiềdeciu làufsum hắelbgn căwalhm tứifuec hơxntfn chíawnbnh làufsu hắelbgn sớdrlim đifueưdcgnxntfc xem qua quyểpheen sáqgpjch nàufsuy ởlsfw chỗleli Mặlsfwc đifuecyzyi phu, thậfndim chíawnbtkmw thểphee đifuelbvtc thuộgseuc lòsgayng cảsfry quyểpheen. Đyxnfâfunuy rõctwpufsung làufsu y thưdcgnxntfi thếoczn tụmhfnc màufsu thôxurzi, chẳufsung hiểpheeu tạcyzyi sao lạcyzyi xuấemoot hiệqhjun ởlsfw chỗleliufsuy?

Liêifuen tiếocznp cáqgpjc nghi vấemoon xuấemoot hiệqhjun trong đifueiejpu Hàufsun Lậfndip, làufsum cho hắelbgn cảsfrym thấemooy cótkmw mộgseut chúdfwit khôxurzng giảsfryi thíawnbch đifueưdcgnxntfc. Nhưdcgnng khi nhìfbkhn lưdcgndrlit qua têifuen củlelia cáqgpjc quyểpheen sáqgpjch còsgayn lạcyzyi trêifuen giáqgpj khôxurzng khỏfunui cảsfrym thấemooy càufsung thêifuem khôxurzng hay.

ufsun Lậfndip vộgseui vàufsung đifuelbvtc sơxntf qua mộgseut lưdcgnxntft cáqgpjc quyểpheen sáqgpjch trêifuen giáqgpj, mỗlelii lầiejpn đifuelbvtc thêifuem mộgseut quyểpheen thìfbkh áqgpjnh mắelbgt lạcyzyi trởlsfwifuen thâfunum trầiejpm hơxntfn mộgseut chúdfwit. Cuốgseui cùvjttng khi tấemoot cảsfry quyểpheen sáqgpjch trêifuen kia đifuedeciu đifueãvjtt xem qua, áqgpjnh mắelbgt củlelia Hàufsun Lậfndip bâfunuy giờvjtt nhưdcgnqgpjo táqgpjp trong đifueêifuem tốgseui vậfndiy.

Hai mưdcgnơxntfi quyểpheen sáqgpjch kia khẳufsung đifuezdajnh làufsu khôxurzng hềdeciufsu luyệqhjun đifuean chi thưdcgn, tuyệqhjut đifuegseui làufsu y thuậfndit cứifueu ngưdcgnvjtti. Đyxnfúdfwing làufsuqgpjc loạcyzyi y thuậfndit chữxtdia trịzdaj đifueleliqgpjc chứifueng nan phưdcgnơxntfng, ngoàufsui ra còsgayn cótkmw mộgseut quyểpheen làufsu tựxuyo thuậfndit củlelia cao thủlelivjttng đifuegseuc, tấemoot cảsfryqgpjch vởlsfwlsfw đifueâfunuy đifueúdfwing làufsu chỉzdajvjttng trong thếoczn tụmhfnc màufsu thôxurzi.

"
Mộgseut canh giờvjtt qua rồelbgi, mộgseut làufsu đifuei xuốgseung hai làufsu thêifuem mộgseut khốgseui linh thạcyzych nữxtdia" Hứifuea lãvjtto đifuegseut nhiêifuen đifueifueng dưdcgndrlii lầiejpu lêifuen tiếocznng.

ufsun Lậfndip nghe xong khôxurzng khỏfunui thấemooy khótkmw chịzdaju, chỉzdaj dựxuyoa vàufsuo đifuegseung sáqgpjch vởlsfwufsuy màufsu thu lịzdajnh thạcyzych sao? Bấemoot quáqgpjdfwic áqgpjnh mắelbgt nhìfbkhn lêifuen sốgseu vậfndit phẩtxozm trêifuen bàufsun thìfbkh ngay lậfndip tứifuec lấemooy trong ngưdcgnvjtti ra mộgseut khỏfunua linh thạcyzych rồelbgi ra cầiejpu thang đifueưdcgna xuốgseung.

"
Lịzdajnh thạcyzych đifueãvjtt đifueưdcgnxntfc thu, tiểpheeu hữxtdiu cứifue tiếocznp tụmhfnc xem đifuei. Lãvjtto phu khôxurzng quấemooy rầiejpy nữxtdia!" Hứifuea lãvjtto dưdcgndrlii lầiejpu cưdcgnvjtti hìfbkhfbkhtkmwi.

ufsun Lậfndip khôxurzng thèfndim đifuephee ýxjmf tớdrlii lãvjtto giàufsu, bởlsfwi vìfbkh hắelbgn rấemoot rõctwpufsung vớdrlii dụmhfnc vọlbvtng khôxurzng che dấemoou củlelia đifuegseui phưdcgnơxntfng, hắelbgn tựxuyo biếocznt mìfbkhnh phảsfryi cung kíawnbnh, màufsu trọlbvtng yếocznu nhấemoot làufsu tựxuyofbkhnh phảsfryi mótkmwc ra linh thạcyzych mang đifueếocznn cho lãvjtto giàufsu kia.

Tuy nhiêifuen Hàufsun Lậfndip cũcpukng khôxurzng đifuezdajnh tiêifueu phíawnb thêifuem nữxtdia, cho nêifuen đifuegseung táqgpjc lầiejpn nàufsuy hắelbgn lậfndit xem trúdfwic giảsfryn, ro ràufsung so vớdrlii vừfndia rồelbgi nhanh hơxntfn rấemoot nhiềdeciu, cũcpukng chỉzdaj xem lưdcgndrlit qua nộgseui dung, chứifue khôxurzng hềdeci đifuelbvtc kỹotrs chi tiếocznt.

tkmwc nhàufsutkmw mộgseut khỏfunua Thạcyzyc Đyxnfcyzyi nguyệqhjut quang thạcyzych tỏfunua ra áqgpjnh sáqgpjng màufsuu trắelbgng nhu hòsgaya. Hàufsun Lậfndip thầiejpn sắelbgc khẩtxozn trưdcgnơxntfng lầiejpm nhẩtxozm đifuelbvtc bêifuen trong trúdfwic giảsfryn. Sau khi đifuelbvtc xong bêifuen trong Hàufsun Lậfndip trảsfry trúdfwic giảsfryn lạcyzyi chỗlelicpuk thởlsfw mộgseut hơxntfi dàufsui.

Lầiejpn nàufsuy trúdfwic giảsfryn nàufsuy quảsfry thậfndit cótkmw ghi lạcyzyi mộgseut sốgseuqgpjch đifueiềdeciu chếoczn đifuean dưdcgnxntfc, cùvjttng cáqgpjch phốgseui xứifueng đifuean dưdcgnxntfc tâfunum đifueelbgc. Nhưdcgnng đifueáqgpjng tiếocznc đifueâfunuy cũcpukng chỉzdajtkmwqgpjch hưdcgndrling dẫglsqn mộgseut vàufsui loạcyzyi màufsuufsun Lậfndip thưdcgnvjttng ăwalhn thay cơxntfm nhưdcgn "
Hoàufsung Long Đyxnfan" hay "Kim Tủleliy Hoàufsun" thôxurzi. Màufsuxurzng hiệqhjuu củlelia đifueáqgpjm linh dưdcgnxntfc nàufsuy đifuegseui vớdrlii tầiejpng mưdcgnvjtti mộgseut củlelia Trưdcgnvjttng Xuâfunun côxurzng đifueãvjtt mấemoot đifuei táqgpjc dụmhfnng hoàufsun toàufsun rồelbgi.

Cứifue nhưdcgn vậfndiy, Hàufsun Lậfndip còsgayn còsgayn hy vọlbvtng duy nhấemoot vàufsuo hai khốgseui ngọlbvtc đifueelbgng, hy vọlbvtng bêifuen trong cótkmwqgpji gìfbkh đifueótkmw, đifuephee hắelbgn hôxurzm nay khôxurzng đifuei tay khôxurzng màufsu vềdeci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.