Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 153 : Nhạc Lộc điện

    trước sau   
jjedn Lậlajdp đgcoksorzng tạqqwbi mộfqazt thạqqwbch đgcokàjjedi trêcibtn sưqygwfqazn núlvuwi Vu Quâsrgbn sơxrisn, màjjedxekr cuốempzi cáwatji đgcokàjjedi rộfqazng hơxrisn mờfqazi trưqygwzsqcng đgcokóiwmn, cóiwmn mộfqazt cáwatji đgcokfqazng phủxvmb hoàjjedn toàjjedn đgcokưqygwzsqcc trậlajdn pháwatjp che dấebuku - "Nhạqqwbc Lộfqazc đgcokiệejtkn".

"Nhạqqwbc Lộfqazc đgcokiệejtkn"jjedy chíuttknh làjjedxrisi cấebukt dấebuku cáwatjc bộfqazwatjch, phưqygwơxrisng pháwatjp đgcokiềfgafu chếhhnlcqlkng vớhcxoi cáwatjc mậlajdt thuậlajdt liêcibtn quan đgcokếhhnln việejtkc luyệejtkn chếhhnl đgcokan dưqygwzsqcc, pháwatjp khíuttk củxvmba Hoàjjedng Phong cốempzc, cũrzkdng làjjedxrisi cung cấebukp cáwatjc loạqqwbi côdtitng cụfjbl phụfjbl trợzsqc luyệejtkn đgcokan, luyệejtkn khíuttkcqlkng mộfqazt vàjjedi nguyêcibtn liệejtku thưqygwfqazng dùcqlkng, cóiwmn thểebukiwmni làjjed mộfqazt trong nhữsorzng nơxrisi quan trọqygwng nhấebukt củxvmba sơxrisn môdtitn. Bởxekri vậlajdy nơxrisi nàjjedy chẳxekrng nhữsorzng cấebukm chếhhnl rấebukt nhiềfgafu, trậlajdn pháwatjp tầfjnong tầfjnong bao phủxvmb, lạqqwbi thưqygwfqazng xuyêcibtn cóiwmnxrisn trădtitm đgcokejtk tửslqp tuầfjnon tra đgcokfgaf phòkrmwng ởxekr phụfjbl cậlajdn, đgcokebuk ngừempaa ngoạqqwbi đgcokfikfch xâsrgbm lấebukn. Thậlajdm chíuttkkrmwn cóiwmn ngưqygwfqazi nóiwmni rằslkzng, cóiwmn mộfqazt vịfikfqygw thúlvuwc tổfctf Kếhhnlt đgcokan kỳjaqdrzkdng ởxekr trong đgcokiệejtkn đgcokiệejtkn nay quanh nădtitm bếhhnl quan tọqygwa trấebukn, đgcokebuk tráwatjnh cáwatjc đgcokqqwbi cao thủxvmb kháwatjc xâsrgbm nhậlajdp nơxrisi đgcokâsrgby.

jjedn Lậlajdp sau khi đgcokãfjno thu thậlajdp hếhhnlt tấebukt cảmpxswatjc tưqygw liệejtku liêcibtn quan hếhhnlt vàjjedo đgcokfjnou, thìdbad thảmpxsn nhiêcibtn bưqygwhcxoc vềfgaf phíuttka trưqygwhcxoc.

Hắmwebn mớhcxoi vừempaa tớhcxoi noiưqygwjjedy, đgcokãfjno cảmpxsm thấebuky nhiềfgafu áwatjnh mắmwebt cảmpxsnh giáwatjc từempa mộfqazt nơxrisi bíuttk mậlajdt gầfjnon đgcokóiwmn đgcokáwatjnh giáwatj hắmwebn mấebuky lầfjnon, nhưqygwng cóiwmn thểebuk do thấebuky Hàjjedn Lậlajdp pháwatjp lựrsaxc tầfjnom thưqygwfqazng, cho nêcibtn rấebukt nhanh thu liễewevm lạqqwbi. Nhưqygwng cho dùcqlk nhưqygw thếhhnl, cũrzkdng làjjedm cho Hàjjedn Lậlajdp thầfjnom giậlajdt mìdbadnh.

Nhữsorzng ngưqygwfqazi nàjjedy nếhhnlu cóiwmn thểebukjjedm cho hắmwebn khôdtitng cáwatjch nàjjedo cảmpxsm ứsorzng đgcokưqygwzsqcc vịfikf tríuttk, đgcokiềfgafu nàjjedy đgcokãfjnoiwmni lêcibtn đgcokempzi phưqygwơxrisng hoặsnzsc làjjediwmn pháwatjp khíuttkfctfn dấebuku thâsrgbn hìdbadnh cựrsaxc tốempzt, hoặsnzsc làjjed pháwatjp lựrsaxc hơxrisn xa hắmwebn, đgcokfgafu làjjed đgcokejtk tửslqp tinh anh từempa tầfjnong mưqygwfqazi hai trởxekrcibtn. Đmpxsiềfgafu nàjjedy làjjedm cho Hàjjedn Lậlajdp khôdtitng thểebuk khôdtitng càjjedng thêcibtm cẩfctfn thậlajdn!

Sau khi tiếhhnln lêcibtn vàjjedi bưqygwhcxoc, hắmwebn ngừempang lạqqwbi. Sau đgcokóiwmn thấebukp giọqygwng niệejtkm vàjjedi câsrgbu khẩfctfu quyếhhnlt, rồsorzi đgcokưqygwa tay lêcibtn, mộfqazt đgcokqqwbo hồsorzng quang từempa trong tay hắmwebn bay ra, đgcoklajdp vàjjedo phíuttka trưqygwhcxoc cóiwmn vẻtlmb nhưqygw trốempzng khôdtitng.


Kếhhnlt quảmpxs sau khi mộfqazt trậlajdn khôdtitng gian xao đgcokfqazng xảmpxsy ra, trưqygwhcxoc mặsnzst đgcokfqazt nhiêcibtn xuấebukt hiệejtkn mộfqazt bứsorzc tưqygwfqazng áwatjnh sáwatjng lóiwmne hồsorzng quang, ngay sau đgcokóiwmniwmn hai đgcokejtk tửslqp mặsnzsc đgcoksorz đgcokarbwrzkdng xuấebukt hiệejtkn phíuttka sau bứsorzc tưqygwfqazng áwatjnh sáwatjng.

"Làjjed ngưqygwơxrisi pháwatj cấebukm pháwatjp?" Mộfqazt gãfjno hồsorzng y đgcokejtk tửslqp lạqqwbnh lùcqlkng nóiwmni.

"Tạqqwbi hạqqwbjjedn Lậlajdp, làjjed…"

"Chúlvuwng ta khôdtitng quan tâsrgbm ngưqygwơxrisi làjjed ai? Nếhhnlu chưqygwa đgcokqqwbt đgcokếhhnln Trúlvuwc Cơxris kỳjaqd, vậlajdy khẳxekrng đgcokfikfnh làjjediwmn ngưqygwfqazi đgcokmpxsm bảmpxso, đgcokưqygwa tíuttkn vậlajdt củxvmba ngưqygwfqazi bảmpxso đgcokmpxsm ra đgcoki!"cibtn đgcokejtk tửslqpjjedy khôdtitng nhịfikfn đgcokưqygwzsqcc cắmwebt ngang lờfqazi Hàjjedn Lậlajdp giảmpxsi thíuttkch.

jjedn Lậlajdp nghe thấebuky ngưqygwfqazi nàjjedy nóiwmni cũrzkdng khôdtitng chúlvuwt kháwatjch khíuttk, cũrzkdng khôdtitng tứsorzc giậlajdn, thầfjnon sắmwebc tựrsax nhiêcibtn từempa trong áwatjo lấebuky ra mộfqazt cáwatji ngọqygwc phùcqlk, sau đgcokóiwmn quădtitng ra trêcibtn mặsnzst đgcokebukt trưqygwhcxoc mặsnzst.

lvuwc nàjjedy, ngưqygwfqazi hồsorzng y đgcokejtk tửslqp lạqqwbnh lùcqlkng đgcokưqygwa tay đgcokiểebukm lêcibtn trêcibtn bứsorzc tưqygwfqazng áwatjnh sáwatjng mộfqazt cáwatji, mộfqazt cáwatji lỗkedp nhỏarbw xuấebukt hiệejtkn.

jjed mộfqazt gãfjno hồsorzng y đgcokejtk tửslqp kháwatjc chưqygwa từempang mởxekr miệejtkng, đgcokưqygwa tay nhẹempz nhàjjedng vẫcbbqy mộfqazt cáwatji, kếhhnlt quảmpxs ngọqygwc phùcqlk củxvmba Hàjjedn Lậlajdp giốempzng nhưqygwjjediwmnwatjnh, tựrsax đgcokfqazng thôdtitng qua cáwatji lỗkedp nhỏarbw trêcibtn bứsorzc tưqygwfqazng áwatjnh sáwatjng màjjed bay vàjjedo tay hắmwebn.

"Mãfjnoqygw huynh làjjed ngưqygwfqazi đgcokmpxsm bảmpxso cho ngưqygwơxrisi?" Vừempaa xem miếhhnlng ngọqygwc phùcqlk ngưqygwfqazi hồsorzng y cóiwmn chúlvuwt kinh ngạqqwbc mởxekr miệejtkng nóiwmni.

mpxsíuttkch thậlajdt làjjedfjnoqygwwatj đgcokãfjno cấebukp cho tạqqwbi hạqqwbuttkn vậlajdt nàjjedy"jjedn Lậlajdp thàjjednh thậlajdt hồsorzi đgcokáwatjp. Nhưqygwng trong lòkrmwng lạqqwbi thấebuky hoảmpxsng sợzsqc, hai gãfjno hồsorzng y nàjjedy tuổfctfi chưqygwa cao, màjjed đgcokãfjnojjed Trúlvuwc cơxris kỳjaqd cao thủxvmb, đgcokiềfgafu nàjjedy làjjedm cho hắmwebn kinh hãfjnoi khôdtitng nhỏarbw!

Phảmpxsi biếhhnlt rằslkzng tạqqwbi tu tiêcibtn pháwatji, khôdtitng phảmpxsi lấebuky nhậlajdp môdtitn sớhcxom hay muộfqazn đgcokebukiwmni vềfgafqygwwatjch, màjjed đgcokfgafu làjjed xem cảmpxsnh giớhcxoi nôdtitng sâsrgbu đgcokếhhnln đgcokâsrgbu màjjed phâsrgbn thâsrgbn phậlajdn. Dùcqlk sao con đgcokưqygwfqazng tu tiêcibtn thìdbad ai cũrzkdng cóiwmn thểebuk trởxekr thàjjednh thầfjnoy!

"Làjjed vịfikffjnoqygw huynh cảmpxs ngàjjedy si mêcibt luyệejtkn đgcokan sao?" Vịfikf hồsorzng y đgcokejtk tửslqpxekrcibtn cạqqwbnh, cũrzkdng cảmpxsm thấebuky ngạqqwbc nhiêcibtn.

"Cũrzkdng khôdtitng phảmpxsi làjjed khôdtitng thểebuk, hắmwebn cóiwmn thểebuk đgcokmpxsm bảmpxso cho ngưqygwfqazi nàjjedy? Thậlajdt khiếhhnln cho ngưqygwfqazi ta giậlajdt mìdbadnh! Ngưqygwơxrisi khôdtitng phảmpxsi làjjed thâsrgbn truyềfgafn đgcokejtk tửslqp hoặsnzsc làjjed con cháwatju gìdbad củxvmba hắmwebn đgcokebuky chứsorz?" Ngưqygwfqazi hồsorzng y sau khi cầfjnom ngọqygwc phùcqlkwatjc nhậlajdn mấebuky lầfjnon, nổfctfi lêcibtn chúlvuwt íuttkt hiếhhnlu kỳjaqd.

"Khôdtitng phảmpxsi, vãfjnon bốempzi chỉhcxojjed thay thếhhnl cho Mãfjnoqygwwatj trôdtitng coi dưqygwzsqcc viêcibtn màjjed thôdtiti, nhưqygwng vìdbadwatji tíuttkn vậlajdt nàjjedy, đgcokejtk tửslqprzkdng đgcokãfjno phảmpxsi đgcokáwatjp ứsorzng trôdtitng coi miễewevn phíuttkqygwzsqcc viêcibtn mộfqazt nădtitm!"jjedn Lậlajdp lúlvuwc nàjjedy khôdtitng dáwatjm chậlajdm trễewev, vộfqazi vàjjedng cung kíuttknh đgcokáwatjp, nhưqygwng trêcibtn mặsnzst cũrzkdng thểebuk hiệejtkn ra bộfqazwatjng cưqygwfqazi khổfctf.


Nhữsorzng lờfqazi nàjjedy củxvmba hắmwebn nóiwmni làjjed hếhhnlt sứsorzc chíuttknh xáwatjc.

Nhưqygwng thậlajdt ra ngay từempa đgcokfjnou, Hàjjedn Lậlajdp khi cóiwmn chủxvmb ýlrgj vềfgafwatjch đgcokiềfgafu chếhhnl, liềfgafn nghĩmpxs ngay đgcokếhhnln vịfikffjnoqygwwatjjjedy. Bởxekri vìdbadfjnoo đgcokfjnou nàjjedy cóiwmn nhiềfgafu dưqygwzsqcc thảmpxso nhưqygw vậlajdy, khẳxekrng đgcokfikfnh làjjed đgcokempzi vớhcxoi luyệejtkn đgcokan rấebukt thíuttkch nghiêcibtn cứsorzu, cáwatjch đgcokiềfgafu chếhhnl đgcokan dưqygwzsqcc trong tay nhấebukt đgcokfikfnh làjjed khôdtitng thiếhhnlu! Cho nêcibtn Hàjjedn Lậlajdp mấebuky tháwatjng trưqygwhcxoc, thừempaa dịfikfp lúlvuwc lãfjnoo đgcokfjnou tớhcxoi nhậlajdn dưqygwzsqcc liệejtku, đgcokãfjnojjedm nhưqygwdtitdbadnh thoáwatjng hỏarbwi mộfqazt câsrgbu.

Kếhhnlt quảmpxsjjedm cho Hàjjedn Lậlajdp mắmwebt choáwatjng váwatjng chíuttknh làjjed, lãfjnoo đgcokfjnou vừempaa nghe nóiwmni thếhhnl, lậlajdp tứsorzc lắmwebc đgcokfjnou quầfjnoy quậlajdy, nóiwmni cáwatji gìdbadrzkdng khôdtitng đgcoksorzng ýlrgj. Dựrsaxa theo vịfikffjnoqygwwatjjjedy nóiwmni, cáwatjch đgcokiềfgafu chếhhnl trong tay hắmwebn đgcokfgafu làjjed do vịfikf đgcokqqwbi sưqygw luyệejtkn đgcokan nhưqygw hắmwebn kinh nghiệejtkm qua vôdtit sốempz lầfjnon thấebukt bạqqwbi mớhcxoi cóiwmn đgcokưqygwzsqcc, làjjedm sao cóiwmn thểebukcqlky tiệejtkn đgcokưqygwa cho ngưqygwfqazi kháwatjc, chuyệejtkn nàjjedy tuyệejtkt đgcokempzi làjjed khôdtitng thểebuk!

Nhưqygwng khi Hàjjedn Lậlajdp cốempz gắmwebng giảmpxsi thíuttkch, hắmwebn chỉhcxo cầfjnon tìdbadm hiểebuku cáwatjch đgcokiềfgafu chếhhnl nguyêcibtn thủxvmby chưqygwa bịfikf thay đgcokfctfi, thìdbadfjnoo đgcokfjnou trợzsqcn mắmwebt, khôdtitng kiêcibtn nhẫcbbqn dứsorzt khoáwatjt bảmpxso Hàjjedn Lậlajdp tựrsax đgcoki tớhcxoi Nhạqqwbc Lộfqazc đgcokiệejtkn màjjeddbadm, cầfjnon gìdbad phảmpxsi làjjedm phiềfgafn hắmwebn nhưqygw vậlajdy! Cứsorz nhưqygw vậlajdy, Hàjjedn Lậlajdp khôdtitng thểebukjjedm gìdbad kháwatjc hơxrisn làjjed lấebuky mộfqazt nădtitm tiềfgafn lưqygwơxrisng, đgcokfctfi lấebuky tíuttkn vậlajdt bảmpxso đgcokmpxsm củxvmba lãfjnoo đgcokfjnou, mớhcxoi cóiwmn chuyếhhnln đgcoki đgcokếhhnln Nhạqqwbc Lộfqazc đgcokiệejtkn hôdtitm nay.

"Ha ha! Thìdbad ra làjjed nhưqygw vậlajdy, ta còkrmwn tưqygwxekrng rằslkzng Mãfjnoqygw huynh đgcokfqazt nhiêcibtn sửslqpa lạqqwbi tíuttknh tìdbadnh!" Hai gãfjno hồsorzng y sau khi nghe nóiwmni nhìdbadn nhau cưqygwfqazi, vịfikf cầfjnom trong tay ngọqygwc phùcqlk vừempaa cưqygwfqazi hìdbaddbad vừempaa nóiwmni.

mpxsưqygwzsqcc rồsorzi, ngưqygwơxrisi vàjjedo đgcoki!"

Hai gãfjno hồsorzng y đgcoksorzng thờfqazi đgcokáwatjnh ra mộfqazt đgcokqqwbo pháwatjp quyếhhnlt lêcibtn trêcibtn váwatjch, kếhhnlt quảmpxs trêcibtn váwatjch mởxekr ra mộfqazt thôdtitng đgcokqqwbo, vừempaa đgcokxvmb đgcokebuk cho mộfqazt ngưqygwfqazi đgcoki vàjjedo.

jjedn Lậlajdp thấebuky vậlajdy khôdtitng chúlvuwt chầfjnon chờfqaz, lậlajdp tứsorzc thâsrgbn hìdbadnh chợzsqct lóiwmne, ngưqygwfqazi đgcokãfjno tiếhhnln vàjjedo bêcibtn trong.

Bấebukt quáwatjdbadnh hìdbadnh phíuttka sau bứsorzc váwatjch, làjjedm cho hắmwebn rấebukt làjjed kinh ngạqqwbc.

Do ởxekrcibtn ngoàjjedi vịfikf bứsorzc váwatjch áwatjnh sáwatjng màjjedu đgcokarbw ngădtitn cảmpxsn, cho nêcibtn Hàjjedn Lậlajdp nhìdbadn khôdtitng rõuttk cảmpxsnh tưqygwzsqcng bêcibtn trong, nhưqygwng hiệejtkn giờfqaz sau khi tiếhhnln vàjjedo, trưqygwhcxoc mắmwebt xuấebukt hiệejtkn mộfqazt cáwatji váwatjch núlvuwi, ngoạqqwbi trừempaiwmn mộfqazt cáwatji trậlajdn pháwatjp nho nhỏarbw ra, thìdbadwatji gìdbadrzkdng khôdtitng cóiwmn! Làjjedm cho Hàjjedn Lậlajdp buồsorzn bựrsaxc vôdtitcqlkng.

"Ngọqygwc phùcqlkjjedy cầfjnom lạqqwbi đgcoki, sau nàjjedy mỗkedpi lầfjnon tớhcxoi đgcokâsrgby vẫcbbqn phảmpxsi kiểebukm tra theo lệejtk, đgcokâsrgby làjjed quy củxvmbxrisi nàjjedy" Sau khi thu hồsorzi pháwatjp quyếhhnlt ởxekr trêcibtn quáwatjch, ngưqygwfqazi kiểebukm tra tíuttkn vậlajdt đgcokưqygwa ngọqygwc phùcqlk trảmpxs lạqqwbi cho Hàjjedn Lậlajdp.

mpxsa tạqqwb hai vịfikfqygw thúlvuwc!"jjedn Lậlajdp thu lạqqwbi áwatjnh mắmwebt đgcokáwatjnh giáwatj chung quanh, tậlajdn lựrsaxc làjjedm ra vẻtlmb cung kíuttknh hữsorzu lễewev, hy vọqygwng lưqygwu lạqqwbi ấebukn tưqygwzsqcng tốempzt cho hai ngưqygwfqazi nàjjedy, dùcqlk sao sau nàjjedy cũrzkdng phảmpxsi thưqygwfqazng lui tớhcxoi nớhcxoi đgcokâsrgby.

"Ừempzm, theo ta đgcokếhhnln đgcokâsrgby!"

Hiểebukn nhiêcibtn tâsrgbm tưqygw củxvmba Hàjjedn Lậlajdp cũrzkdng khôdtitng uổfctfng phíuttk, hai ngưqygwfqazi thầfjnon sắmwebc ôdtitn hòkrmwa đgcoki khôdtitng íuttkt. Dùcqlk sao ngưqygwfqazi cóiwmn thểebuk tớhcxoi nơxrisi nàjjedy, đgcokqqwbi bộfqaz phậlajdn đgcokfgafu làjjed đgcokejtk tửslqp ngang hàjjedng vớhcxoi họqygw, tựrsax nhiêcibtn sẽgajo khôdtitng đgcoka lễewev giốempzng nhưqygwjjedn Lậlajdp, làjjedm cho hai ngưqygwfqazi bọqygwn hắmwebn đgcokempzi vớhcxoi Hàjjedn Lậlajdp cóiwmn khôdtitng íuttkt hảmpxso cảmpxsm.

"Bấebukt quáwatj, Hàjjedn sưqygw đgcokiệejtkt! Ngưqygwơxrisi sao lạqqwbi muốempzn đgcokếhhnln Nhạqqwbc Lộfqazc đgcokiệejtkn nàjjedy chứsorz! Phảmpxsi biếhhnlt rằslkzng, bấebukt luậlajdn khai lôdtit luyệejtkn đgcokan hay làjjed khai đgcokhcxonh luyệejtkn khíuttk, đgcokfgafu íuttkt nhấebukt làjjed phảmpxsi tớhcxoi Trúlvuwc Cơxris kỳjaqd thìdbad mớhcxoi đgcokưqygwzsqcc, hiệejtkn tạqqwbi cũrzkdng còkrmwn quáwatj sớhcxom!" Mộfqazt gãfjno hồsorzng y tùcqlky ýlrgj hỏarbwi, lúlvuwc nàjjedy bọqygwn họqygw đgcokang dẫcbbqn Hàjjedn Lậlajdp đgcoki hưqygwhcxong tớhcxoi trậlajdn pháwatjp hìdbadnh tròkrmwn.

"Vãfjnon bốempzi chỉhcxojjed từempa chỗkedpfjnoqygwwatj nghe thấebuky rấebukt nhiềfgafu chuyệejtkn vềfgaf luyệejtkn đgcokan, hơxrisn nữsorza trôdtitng coi dưqygwzsqcc viêcibtn cũrzkdng cóiwmn khôdtitng íuttkt nguyêcibtn liệejtku, cho nêcibtn muốempzn tớhcxoi đgcokâsrgby tìdbadm vậlajdn khíuttk, xem thửslqpiwmnwatjch đgcokiềfgafu chếhhnljjedo thíuttkch hợzsqcp, luyệejtkn mộfqazt chúlvuwt đgcokan dưqygwzsqcc tinh tiếhhnln côdtitng lựrsaxc, dùcqlk sao tưqygw chấebukt củxvmba sưqygw đgcokiệejtkt thậlajdt sựrsax khôdtitng tốempzt, cho nêcibtn cầfjnon cóiwmn sựrsax hỗkedp trợzsqc củxvmba ngoạqqwbi lựrsaxc"jjedn Lậlajdp nộfqazi dung trảmpxs lờfqazi nửslqpa thậlajdt nửslqpa giảmpxs, cốempz ýlrgj đgcoki chậlajdm hơxrisn nửslqpa bưqygwhcxoc so vớhcxoi hai ngưqygwfqazi.

"Nhưqygw vậlajdy sao! Bấebukt quáwatjqygw đgcokiệejtkt hy vọqygwng cũrzkdng khôdtitng phảmpxsi quáwatj lớhcxon, sau khi đgcoki vàjjedo đgcokâsrgby ngưqygwơxrisi sẽgajouttkjjedng ýlrgj tứsorz củxvmba ta" Mộfqazt vịfikf kháwatjc lắmwebc nhẹempz đgcokfjnou, cũrzkdng khôdtitng xem trọqygwng mụfjblc đgcokíuttkch chuyếhhnln đgcoki nàjjedy củxvmba Hàjjedn Lậlajdp.

lvuwc nàjjedy ba ngưqygwfqazi đgcokãfjno đgcoki tớhcxoi trưqygwhcxoc trậlajdn pháwatjp hìdbadnh tròkrmwn, sau đgcokóiwmn mộfqazt vịfikf hồsorzng y ra dấebuku bảmpxso Hàjjedn Lậlajdp đgcoksorzng ởxekr giữsorza trậlajdn pháwatjp, màjjed hai ngưqygwfqazi hắmwebn phâsrgbn biệejtkt đgcoksorzng ởxekr hai bêcibtn tráwatji phảmpxsi củxvmba trậlajdn pháwatjp.

"Vốempzn muốempzn sửslqp dụfjblng Truyềfgafn tốempzng trậlajdn, phảmpxsi thu mộfqazt khốempzi linh thạqqwbch cấebukp thấebukp, bấebukt quáwatj chúlvuwng ta xem ra sưqygw đgcokiệejtkt cũrzkdng làjjed lầfjnon đgcokfjnou tiêcibtn đgcokếhhnln, cho nêcibtn lầfjnon nàjjedy miễewevn thu. Nhưqygwng lầfjnon sau, sẽgajo hoàjjedn toàjjedn sựrsaxjjedo quy củxvmb" Mộfqazt ngưqygwfqazi cưqygwfqazi nóiwmni.

Mớhcxoi vừempaa nóiwmni xong, hai ngưqygwfqazi rấebukt thuầfjnon thụfjblc phâsrgbn biệejtkt hưqygwhcxong trêcibtn trậlajdn pháwatjp đgcokáwatjnh ra mộfqazt đgcokqqwbo hồsorzng quang, sau đgcokóiwmn mấebuky khốempzi linh thạqqwbch vâsrgby quanh tòkrmwa trậlajdn pháwatjp sáwatjng lêcibtn.

Khôdtitng đgcokzsqci Hàjjedn Lậlajdp nóiwmni lợzsqci tạqqwb ơxrisn tớhcxoi hai ngưqygwfqazi, đgcokfqazt nhiêcibtn cảmpxsm giáwatjc đgcokưqygwzsqcc mộfqazt trậlajdn thiêcibtn toàjjedn đgcokfikfa chuyểebukn, cảmpxsnh vậlajdt chung quanh cũrzkdng mơxris hồsorz hẳxekrn đgcoki. Tiếhhnlp theo trưqygwhcxoc mắmwebt tia sáwatjng chợzsqct lóiwmne, Hàjjedn Lậlajdp đgcokãfjno đgcoki tớhcxoi mộfqazt đgcokqqwbi sảmpxsnh xa lạqqwb, dưqygwhcxoi châsrgbn cũrzkdng đgcokang đgcoksorzng trêcibtn mộfqazt tòkrmwa Truyềfgafn tốempzng trậlajdn giốempzng nhưqygw vừempaa rồsorzi nhưqygw đgcokúlvuwc.

Đmpxsâsrgby làjjed Truyềfgafn tốempzng trậlajdn hay nghe nóiwmni tớhcxoi, thậlajdt sựrsaxjjed kỳjaqd diệejtku! Hàjjedn Lậlajdp trong lòkrmwng sợzsqcfjnoi than khôdtitng thôdtiti, sau khi đgcokzsqci ngưqygwfqazi đgcokưqygwa mìdbadnh tớhcxoi đgcokâsrgby biếhhnln mấebukt, mớhcxoi đgcokáwatjnh giáwatj đgcokqqwbi sảmpxsnh chung quanh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.