Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 152 : Lưỡng niên hậu

    trước sau   
Linh thạmgzbch bậqpxjc trung Hàhgwan Lậqpxjp lầffwrn đtkbcffwru tiêhgwan nhìzuisn thấznoly. Mộtkult khốhhayi linh thạmgzbch hỏfswfa thuộtkulc tímztgnh hồpwwtng quang lậqpxjp lòktxue, mộtkult khốhhayi linh thạmgzbch kháwtacc thuộtkulc tímztgnh thổweaktjgwhgwau vàhgwang sậqpxjm, đtkbcmkixu làhgwa linh thạmgzbch bậqpxjc trung thưjeftmztgng hay thấznoly nhấznolt.

Nhữcnkrng linh thạmgzbch nàhgway xem ra hoàhgwan toàhgwan kháwtacc vớflgei linh thạmgzbch cấznolp thấznolp sắlpvwc tháwtaci thuộtkulc tímztgnh chỉjwiz nhàhgwan nhạmgzbt, đtkbctkulwtacng bótjgwng củcnkra chúgwhhng khôweakng cầffwrn phảweaki nótjgwi sựhbcn kháwtacc biệmkbit, chímztgnh làhgwatjgwng linh lựhbcnc cưjeftmztgng đtkbcmgzbi ởjwkchgwan trong chúgwhhng, cũjzyxng sẽmkbi khôweakng pháwtact sinh ra đtkbciềmkixu gìzuishgwam ngưjeftmztgi ta xáwtaco trộtkuln.

hgwa ba mótjgwn pháwtacp khímztg kia cũjzyxng khôweakng tệmkbi, cũjzyxng phảweaki làhgwa do cao thủcnkr Trúgwhhc cơjzyx kỳkjtr luyệmkbin chếtgnp ra, so vớflgei mấznoly thứrqfphgwahgwan Lậqpxjp thấznoly ởjwkc Tháwtaci Nam hộtkuli thìzuis kháwtacc nhau rấznolt nhiềmkixu.

Mộtkult chiếtgnpc nhẫmkixn nhìzuisn nhưjeft bằlbvbng tinh cưjeftơjzyxng chếtgnp thàhgwanh, khi thi pháwtacp khu đtkbctkulng liềmkixn cótjgw thểwdsk tựhbcn đtkbctkulng bay ra khótjgwa đtkbctftcch, cótjgw khảweakvbjpng tựhbcn nhiêhgwan biếtgnpn hótjgwa to nhỏfswf trong phạmgzbm vi nhấznolt đtkbctftcnh. Hàhgwan Lậqpxjp nhấznolt thờmztgi hưjeftng phấznoln, đtkbcem pháwtacp lựhbcnc toàhgwan thârqfpn rótjgwt vàhgwao, kếtgnpt quảweak chiếtgnpc nhẫmkixn kia tảweakn ra hoàhgwang quang nhàhgwan nhạmgzbt, mởjwkc rộtkulng tớflgei mứrqfpc cótjgw thểwdsk bao trọnvpvn cảweakvbjpn nhàhgwa hắlpvwn đtkbcang ởjwkc, làhgwam Hàhgwan Lậqpxjp khôweakng khỏfswfi kinh ngạmgzbc.

Mộtkult mótjgwn đtkbcpwwt kháwtacc làhgwa mộtkult ngọnvpvn cờmztg nhỏfswfzuisnh tam giáwtacc màhgwau đtkbcen, pháwtacp khímztghgway sửjxzv dụfswfng rấznolt đtkbcơjzyxn giảweakn. Chỉjwiz cầffwrn rótjgwt linh lựhbcnc vàhgwao bêhgwan trong, sau đtkbcótjgw vung lêhgwan, thìzuis khu vựhbcnc xung quanh sẽmkbi huyễktxun hótjgwa ra tầffwrng tầffwrng hắlpvwc vụfswf, che mắlpvwt khỏfswfi sựhbcnweakng kímztgch củcnkra kẻsxcn đtkbctftcch, cótjgw khảweakvbjpng che dấznolu tung tímztgch bảweakn thârqfpn, làhgwa pháwtacp khímztg phòktxung ngựhbcn kháwtac tốhhayt.

Hai mótjgwn pháwtacp khímztghgway đtkbcmkixu làhgwa thưjeftrbsung phẩyrhzm bêhgwan ngoàhgwai khótjgw gặyrhzp, nhưjeftng ngay từlsyf đtkbcffwru làhgwam cho Hàhgwan Lậqpxjp hoan hỉjwiz chímztgnh làhgwatjgwn pháwtacp khímztg Hoàhgwang Đcafepwwtng bìzuisnh, cótjgw khảweakvbjpng cấznolt giữcnkr vậqpxjt phẩyrhzm màhgwa khôweakng đtkbcwdsk cho linh lựhbcnc pháwtact táwtacn ra ngoàhgwai.


Cầffwrm cáwtaci bìzuisnh pháwtacp khímztghgway lêhgwan tay, Hàhgwan Lậqpxjp liềmkixn lậqpxjp tứrqfpc nghĩqpxj tớflgei phưjeftơjzyxng pháwtacp cótjgw thểwdsk cấznolt giữcnkr đtkbcưjeftrbsuc lụfswfc dịtftcch thầffwrn bímztghgwa hắlpvwn suy nghĩqpxjrqfpu nay chưjefta ra.

Phảweaki biếtgnpt rằlbvbng, từlsyf khi Hàhgwan Lậqpxjp biếtgnpt sựhbcn tồpwwtn tạmgzbi củcnkra linh lựhbcnc, hắlpvwn đtkbcãjyud sớflgem hoàhgwai nghi cáwtaci bìzuisnh nhỏfswf kia, hằlbvbng đtkbcêhgwam vẫmkixn hấznolp nạmgzbp ngưjeftng kếtgnpt chímztgnh làhgwa linh khímztg tựhbcn nhiêhgwan trong thiêhgwan đtkbctftca, chỉjwizhgwarqfpu nay hắlpvwn khôweakng cótjgw đtkbciềmkixu kiệmkbin chứrqfpng thựhbcnc, cho nêhgwan ýhtetjeftjwkcng nàhgway cũjzyxng chỉjwiztjgw thểwdsk chôweakn sârqfpu trong lòktxung màhgwa thôweaki.

weakm nay Hoàhgwang Bìzuisnh pháwtacp khímztg xuấznolt hiệmkbin, làhgwam cho hắlpvwn cótjgw phưjeftơjzyxng pháwtacp cótjgw thểwdsk chứrqfpng thựhbcnc suy nghĩqpxjhgway. Vìzuis thếtgnp, hắlpvwn đtkbcêhgwam đtkbcótjgw liềmkixn đtkbcem lụfswfc dịtftcch ngưjeftng kếtgnpt đtkbcưjeftrbsuc kia bỏfswfhgwao trong Hoàhgwang Đcafepwwtng bìzuisnh, đtkbcwdsk xem thửjxzv pháwtacp khímztghgway cótjgw thểwdsk giữcnkr lạmgzbi lụfswfc dịtftcch hay khôweakng.

Nhưjeftng kêhgwat quảweak cuốhhayi cùzpetng, vẫmkixn làhgwam cho hắlpvwn thấznolt vọnvpvng.

Hoàhgwang Đcafepwwtng bìzuisnh kia cũjzyxng chỉjwiztjgw thểwdsk bảweako tồpwwtn đtkbcưjeftrbsuc lụfswfc dịtftcch mộtkult thờmztgi gian, cùzpetng lắlpvwm làhgwa chỉjwiz đtkbcưjeftrbsuc mộtkult ngàhgway, quáwtac thờmztgi hạmgzbn nàhgway lụfswfc dịtftcch kia lậqpxjp tứrqfpc biếtgnpn mấznolt vôweakweaknh vôweak tung. Nhưjeft vậqpxjy xem ra, chấznolt lỏfswfng nàhgway thựhbcnc khôweakng chỉjwiz đtkbcơjzyxn giảweakn làhgwa thiêhgwan đtkbctftca linh khímztg ngưjeftng tụfswf, khẳcafeng đtkbctftcnh còktxun cótjgw nhiềmkixu đtkbciềmkixu phứrqfpc tạmgzbp kháwtacc bêhgwan trong.

Sau khi hoàhgwan thàhgwanh thímztg nghiệmkbim nàhgway Hàhgwan Lậqpxjp cũjzyxng hiểwdsku rấznolt rõktxu, vấznoln đtkbcmkixhgway trong giai đtkbcoạmgzbn hiệmkbin tạmgzbi hắlpvwn khôweakng thểwdsk dểwdskhgwang giảweaki đtkbcáwtacp đtkbcưjeftrbsuc. Vìzuis thếtgnp, hắlpvwn rõktxuhgwang khôweakng thểwdsk phímztgrqfpm vàhgwao vấznoln đtkbcmkixhgway nữcnkra, màhgwa đtkbcwdsk sau hãjyudy tímztgnh, thuậqpxjn theo tựhbcn nhiêhgwan. Dùzpet sao cáwtaci bìzuisnh nàhgway côweakng dụfswfng hiệmkbin tạmgzbi, cũjzyxng đtkbcãjyud giúgwhhp cho Hàhgwan Lậqpxjp rấznolt nhiềmkixu rồpwwti.

hgwan Lậqpxjp sau khi cởjwkci bỏfswf đtkbcưjeftrbsuc khúgwhhc mắlpvwc, lạmgzbi bắlpvwt đtkbcffwru lợrbsui dụfswfng côweakng hiệmkbiu củcnkra lụfswfc dịtftcch, chếtgnp xuấznolt ra thêhgwam mộtkult lôweak "Hoàhgwang long đtkbcan"zpetng "Kim tủcnkry hoàhgwan" nữcnkra, chuẩyrhzn bịtftc trưjeftflgec khi đtkbcan dưjeftrbsuc nàhgway cótjgwweakng hiệmkbiu giảweakm đtkbci, thìzuiszuism hiểwdsku trong cốhhayc xem cótjgw phưjeftơjzyxng pháwtacp đtkbciềmkixu chếtgnp đtkbcan dưjeftrbsuc nàhgwao kháwtacc linh diệmkbiu hơjzyxn khôweakng.

Chẳcafeng qua Hàhgwan Lậqpxjp rấznolt rõktxuhgwang, chuyệmkbin nàhgway khôweakng thểwdsk gấznolp rúgwhht đtkbcưjeftrbsuc.

Bởjwkci vìzuishgwam mộtkult gãjyud đtkbcmkbi tửjxzv mớflgei nhậqpxjp môweakn, hắlpvwn lạmgzbi đtkbci hỏfswfi cáwtaci vấznoln đtkbcmkix đtkbciềmkixu chếtgnp đtkbcan dưjeftrbsuc lớflgen nhưjeft vậqpxjy, còktxun khôweakng phảweaki làhgwatjgwi rõktxu cho ngưjeftmztgi kháwtacc biếtgnpt, ởjwkc đtkbcârqfpy cótjgwwtaci gìzuis hay sao! Khôweakng thểwdsk khiếtgnpn cho ngưjeftmztgi kháwtacc hoàhgwai nghi cùzpetng suy đtkbcwtacn, từlsyf đtkbcótjgwhgwajeftflgec lấznoly họnvpva sáwtact thârqfpn!

Cho nêhgwan Hàhgwan Lậqpxjp chuẩyrhzn bịtftc tiềmkixm tu vàhgwai năvbjpm tạmgzbi dưjeftrbsuc viêhgwan nàhgway, đtkbcrbsui khi hoàhgwan toàhgwan thăvbjpm dòktxuktxu hếtgnpt sựhbcnzuisnh trong bổweakn môweakn, bảweakn thârqfpn cũjzyxng đtkbcãjyud trởjwkc thàhgwanh "ma cũjzyx" tạmgzbi Hoàhgwang Phong cốhhayc, sau khi khôweakng còktxun khiếtgnpn cho ngưjeftmztgi kháwtacc chúgwhh ýhtet nữcnkra, thìzuis mớflgei thựhbcnc hiệmkbin vấznoln đtkbcmkix đtkbcótjgw.

Cho nêhgwan mỗtavni khi tớflgei kỳkjtrhgwan Lậqpxjp phảweaki giao dưjeftrbsuc liệmkbiu, hắlpvwn cũjzyxng khôweakng cótjgwzuis lo lắlpvwng. Cótjgw sựhbcn trợrbsu giúgwhhp củcnkra lụfswfc dịtftcch, cótjgw loạmgzbi dưjeftrbsuc thảweako nàhgwao màhgwa hắlpvwn khôweakng thểwdsk trong mộtkult đtkbcêhgwam khiếtgnpn nótjgw pháwtact triểwdskn đtkbcârqfpu, tấznolt cảweak đtkbcmkixu chỉjwizhgwa chuyệmkbin nhỏfswf. Hắlpvwn đtkbcãjyud chuẩyrhzn bịtftc đtkbcwdskjwkc tạmgzbi dưjeftrbsuc viêhgwan nàhgway trong thờmztgi gian dàhgwai, nghĩqpxj rằlbvbng vịtftcjyudjeftwtac kia sẽmkbi khôweakng cótjgw ýhtet kiếtgnpn gìzuis.

zuis thếtgnp, Hàhgwan Lậqpxjp mỗtavni ngàhgway đtkbcmkixu thựhbcnc hiệmkbin côweakng việmkbic củcnkra mìzuisnh rấznolt cótjgw quy luậqpxjt.

Ban ngàhgway sau khi xem xong nhữcnkrng ghi chétjgwp củcnkra lãjyudo nhârqfpn, hắlpvwn lạmgzbi bắlpvwt đtkbcffwru khôweakng ngừlsyfng tớflgei gặyrhzp vịtftc truyềmkixn côweakng sưjeft huynh Ngôweak Phong kia, ởjwkc đtkbcótjgw họnvpvc khôweakng ímztgt sơjzyx cấznolp pháwtacp thuậqpxjt cùzpetng khẩyrhzu quyếtgnpt sửjxzv dụfswfng, sau đtkbcótjgw trởjwkc vềmkix lạmgzbi dưjeftrbsuc viêhgwan tựhbcnzuisnh nghiêhgwan cứrqfpu lĩqpxjnh ngộtkul.


jzyxn nữcnkra Hàhgwan Lậqpxjp mỗtavni ngàhgway đtkbcem "Hoàhgwang long đtkbcan"zpetng "Kim tủcnkry hoàhgwan" nhưjefthgwa đtkbcưjeftmztgng đtkbcqpxju màhgwazpetng, dựhbcna theo ýhtetjeftjwkcng củcnkra Hàhgwan Lậqpxjp, mộtkult khi vềmkix mặyrhzt chấznolt lưjeftrbsung khôweakng đtkbcưjeftrbsuc, thìzuis hắlpvwn cótjgw thểwdskzpetng sốhhayjeftrbsung đtkbcwdskzpet đtkbclpvwp! Sốhhay đtkbcan dưjeftrbsuc nàhgway hiệmkbin quảweakmztgch tiểwdsku thàhgwanh đtkbcmgzbi, cũjzyxng sẽmkbitjgw hiệmkbiu quảweak nhưjeft nhau.

Cứrqfp nhưjeft vậqpxjy, thờmztgi gian nhưjeft thoi đtkbcưjefta! Bấznolt tri bấznolt giáwtacc, Hàhgwan Lậqpxjp gia nhậqpxjp Hoàhgwang Phong cốhhayc thuộtkulc thấznolt đtkbcmgzbi tiêhgwan pháwtaci, đtkbcãjyudjzyxn hai năvbjpm.

Trong hai năvbjpm nàhgway, đtkbcãjyud xảweaky ra kháwtac nhiềmkixu chuyệmkbin. Khôweakng lârqfpu sau khi Hàhgwan Lậqpxjp tiềmkixm tu, lạmgzbi cótjgw mộtkult cuộtkulc sơjzyxn môweakn mởjwkc cửjxzva chiêhgwau mộtkul đtkbcmkbi tửjxzv mớflgei mưjeftmztgi năvbjpm mộtkult lầffwrn, từlsyf trong cáwtacc gia tộtkulc tu tiêhgwan lớflgen nhỏfswf, lạmgzbi cótjgwjzyxn mộtkult ngàhgwan thiếtgnpu niêhgwan từlsyf tấznolt cảweakwtacc thuộtkulc tímztgnh, báwtaci nhậqpxjp làhgwam môweakn hạmgzb Hoàhgwang Phong cốhhayc. Thậqpxjm chímztg trong đtkbcótjgwktxun xuấznolt hiệmkbin hai huynh đtkbcmkbi sinh đtkbcôweaki thuộtkulc tímztgnh "Dịtftc linh căvbjpn", hơjzyxn nữcnkra từlsyf dịtftc linh căvbjpn, lấznoly lựhbcnc pháwtac hoạmgzbi màhgwa trởjwkc thàhgwanh "Lôweaki linh căvbjpn".

Hai huynh đtkbcmkbihgway xuấznolt hiệmkbin, hoàhgwan toàhgwan hấznolp dẫmkixn cáwtacc áwtacnh mắlpvwt cao cấznolp củcnkra cốhhayc. Thậqpxjm chímztg ngay cảweak mộtkult vịtftc trưjeftjwkcng lãjyudo Kếtgnpt đtkbcan kỳkjtr bếtgnp quan đtkbcãjyudrqfpu, cũjzyxng vìzuis thếtgnphgwa pháwtac lệmkbi xuấznolt quan mộtkult chuyếtgnpn, sau khi quan sáwtact căvbjpn cốhhayt củcnkra hai ngưjeftmztgi, côweakng khai nótjgwi rõktxu: chỉjwiz cầffwrn hai ngưjeftmztgi nàhgway cótjgw thểwdsk Trúgwhhc Cơjzyx thàhgwanh côweakng, lãjyudo sẽmkbi thu bọnvpvn họnvpv thàhgwanh môweakn hạmgzb, tựhbcnzuisnh chỉjwiz dạmgzby hai huynh đtkbcmkbihgway.

Lờmztgi nàhgway vừlsyfa ra, tựhbcn nhiêhgwan làhgwa dậqpxjp tắlpvwt sựhbcn mong mỏfswfi củcnkra cáwtacc sưjeft huynh đtkbcmkbi kháwtacc. Nhưjeftng ngoạmgzbi trừlsyf hai huynh đtkbcmkbihgway ra, trong hàhgwang đtkbcmkbi tửjxzvjzyxng xuấznolt hiệmkbin vàhgwai nhârqfpn vậqpxjt thiêhgwan tàhgwai tưjeft chấznolt bấznolt phàhgwam.

mztg dụfswf nhưjeft, mộtkult thiếtgnpu niêhgwan Lýhtetmztgnh thuộtkulc mộtkult gia tộtkulc nhỏfswf, thếtgnp nhưjeftng mớflgei mưjeftmztgi mộtkult tuổweaki, côweakng pháwtacp sơjzyx sởjwkc đtkbcãjyud luyệmkbin đtkbcếtgnpn đtkbcjwiznh đtkbciểwdskm củcnkra tầffwrng thứrqfp chímztgn, màhgwa vẫmkixn chưjefta từlsyfng phụfswfc dùzpetng đtkbcan dưjeftrbsuc gìzuis, cótjgw thểwdsk gọnvpvi làhgwa tiếtgnpn bộtkul thầffwrn tốhhayc, tựhbcna hồpwwttjgw chúgwhht khôweakng thua kétjgwm gìzuis ngưjeftmztgi cótjgw dịtftc linh căvbjpn.

Mộtkult đtkbcpwwtng tửjxzv kháwtacc chỉjwiz mớflgei bảweaky táwtacm tuổweaki, lạmgzbi càhgwang thêhgwam đtkbcyrhzc biệmkbit, hắlpvwn chẳcafeng nhữcnkrng làhgwa trựhbcnc hệmkbi huyếtgnpt mạmgzbch tu tiêhgwan đtkbcmgzbi tộtkulc vưjeftơjzyxng gia, màhgwaktxun cótjgw "Huyềmkixn Âtjgwm chi nhãjyudn" trờmztgi sinh, cótjgw thểwdsk tu luyệmkbin "Sấznolt mụfswfc thầffwrn quang" sớflgem đtkbcãjyud thấznolt truyềmkixn mấznoly trăvbjpm năvbjpm, cótjgw thểwdsk khắlpvwc chếtgnp ârqfpm hồpwwtn quỷpcvl quáwtaci trong thiêhgwan hạmgzb.

Đcafeưjeftơjzyxng nhiêhgwan ngoạmgzbi trừlsyf hai ngưjeftmztgi nàhgway ra, còktxun cótjgw mộtkult sốhhay lớflgen nhârqfpn tàhgwai kiệmkbit xuấznolt kháwtacc. So vớflgei cáwtacc đtkbcmkbi tửjxzv thu nhậqpxjp vàhgwao lầffwrn trưjeftflgec, lầffwrn nàhgway cótjgw thểwdsktjgwi làhgwa mộtkult mùzpeta thu hoạmgzbch lớflgen, làhgwam cho Chung Chưjeftjwkcng môweakn vui cưjeftmztgi mấznoly ngàhgway khôweakng dứrqfpt. Thậqpxjm chímztgktxun cótjgw mộtkult lầffwrn nghĩqpxj đtkbcếtgnpn, cótjgw phảweaki làhgwa trờmztgi cao mởjwkc mắlpvwt, cótjgw ýhtet đtkbcpwwt đtkbcwdsk cho Hoàhgwang Phong cốhhayc vưjeftrbsut lêhgwan trêhgwan cáwtacc phímztga kháwtacc!

Nhưjeftng từlsyf ngoàhgwai cốhhayc ngoạmgzbi đtkbcãjyud truyềmkixn đtkbcếtgnpn, "Yếtgnpm Nguyệmkbit tôweakng"tjgw thựhbcnc lựhbcnc cựhbcnc mạmgzbnh trong thấznolt đtkbcmgzbi pháwtaci trong hàhgwang đtkbcmkbi tửjxzv mớflgei thu vàhgwao, pháwtact hiệmkbin mộtkult tiểwdsku côweakjeftơjzyxng cótjgw "Thiêhgwan linh căvbjpn", thìzuis vịtftc Chung đtkbcmgzbi chưjeftjwkcng môweakn đtkbcang hùzpetng târqfpm tráwtacng chỉjwiz bừlsyfng bừlsyfng, mớflgei im lặyrhzng hồpwwti lârqfpu khôweakng nótjgwi nêhgwan lờmztgi.

Nhưjeftng mặyrhzc kệmkbitjgwi nhưjeft thếtgnphgwao, sốhhay đtkbcmkbi tửjxzv mớflgei nàhgway hoàhgwan toàhgwan thu húgwhht áwtacnh mắlpvwt trêhgwan dưjeftflgei củcnkra Hoàhgwang Phong cốhhayc. Ngay cảweakwtacc đtkbcmkbi tửjxzv đtkbcmkbi tửjxzv cấznolp thấznolp nhậqpxjp môweakn sớflgem hơjzyxn, cũjzyxng mỗtavni ngàhgway đtkbcmkixu nghịtftc luậqpxjn vềmkix vịtftcjeft đtkbcmkbi thiêhgwan tàhgwai nàhgway, hôweakm nay côweakng pháwtacp cơjzyx sởjwkc lạmgzbi tiếtgnpn bộtkul nhiềmkixu ímztgt, hoặyrhzc làhgwa lạmgzbi làhgwam ra hàhgwanh đtkbctkulng kinh ngưjeftmztgi gìzuis!

zuis thếtgnpjeftflgei hàhgwao quang chótjgwi mắlpvwt củcnkra cáwtacc vìzuis sao mớflgei nàhgway, vịtftc đtkbcmkbi tửjxzv phảweaki cầffwrn cótjgw Thăvbjpng tiêhgwan lệmkbinh mớflgei đtkbcưjeftrbsuc nhậqpxjp môweakn nhưjefthgwan Lậqpxjp, hoàhgwan toàhgwan bịtftc Chung chưjeftjwkcng môweakn cùzpetng cáwtacc quảweakn sựhbcn trong cốhhayc cótjgw thểwdsktjgwi làhgwa hoàhgwan toàhgwan quêhgwan mấznolt.

jzyxn nữcnkra Hàhgwan Lậqpxjp cảweak ngàhgway cũjzyxng chỉjwizjwkc trong dưjeftrbsuc viêhgwan, cũjzyxng ímztgt khi ra ngoàhgwai gặyrhzp ngưjeftmztgi kháwtacc, cho nêhgwan sốhhay ngưjeftmztgi biếtgnpt đtkbcếtgnpn hắlpvwn ímztgt đtkbcếtgnpn đtkbcáwtacng thưjeftơjzyxng, cótjgw lẽmkbi chỉjwiztjgw vịtftc truyềmkixn côweakng sưjeft huynh Ngôweak Phong kia cùzpetng Vu chấznolp sựhbcnwtacch cơjzyx đtkbcưjeftmztgng thìzuis ngẫmkixu nhiêhgwan mớflgei nhớflge tớflgei Hàhgwan Lậqpxjp. Dùzpet sao đtkbchhayi vớflgei hai ngưjeftmztgi nàhgway, khi thỉjwiznh giáwtaco côweakng pháwtacp cùzpetng mỗtavni tháwtacng nhậqpxjn linh thạmgzbch, thìzuis mớflgei thấznoly mặyrhzt hắlpvwn.

Mặyrhzc kệmkbi ngưjeftmztgi kháwtacc xem mìzuisnh nhưjeft thếtgnphgwao, Hàhgwan Lậqpxjp đtkbchhayi vớflgei việmkbic ẩyrhzn cưjeft tu hàhgwanh trưjeftflgec mắlpvwt phi thưjeftmztgng vừlsyfa lòktxung, màhgwa vịtftcjyudo nhârqfpn mỗtavni kỳkjtr đtkbcếtgnpn thu lấznoly sốhhayjeftrbsuc liệmkbiu nhấznolt đtkbctftcnh, đtkbchhayi vớflgei hắlpvwn rấznolt vừlsyfa lòktxung! Dùzpet sao trôweakng Hàhgwan Lậqpxjp nhưjeft vậqpxjy, mỗtavni lầffwrn đtkbcmkixu cótjgw thểwdsk giao đtkbccnkr sốhhay vậqpxjt phẩyrhzm quy đtkbctftcnh, hơjzyxn nữcnkra khôweakng cầffwrn cótjgw thêhgwam đtkbcmkbi tửjxzv quảweakn lýhtetjeftmztgn, hắlpvwn làhgwam sao còktxun cótjgw thểwdskzuism đtkbcưjeftrbsuc?

zuis thếtgnpjyudo nhârqfpn giữcnkr lạmgzbi vịtftc kỳkjtrhgwai quảweakn lýhtetjeftmztgn Hàhgwan Lậqpxjp nàhgway, mỗtavni lầffwrn thưjeftjwkcng linh thạmgzbch cho hắlpvwn càhgwang ngàhgway càhgwang nhiềmkixu, mứrqfpc trưjeftflgec đtkbcârqfpy làhgwa mỗtavni tháwtacng hai khốhhayi linh thạmgzbc cấznolp thấznolp, cho đtkbcếtgnpn hôweakm nay mỗtavni tháwtacng làhgwavbjpm khốhhayi. Làhgwam cho Hàhgwan Lậqpxjp trởjwkc thàhgwanh ngưjeftmztgi cótjgw thu nhậqpxjp cao nhấznolt trong hàhgwang đtkbcmkbi tửjxzv cấznolp thấznolp, phảweaki biếtgnpt rằlbvbng bìzuisnh quârqfpn thu nhậqpxjp củcnkra cáwtacc đtkbcmkbi tửjxzvzuisnh thưjeftmztgng kháwtacc, cũjzyxng chỉjwiztjgw mỗtavni tháwtacng ba khốhhayi linh thạmgzbch màhgwa thôweaki. Đcafeiềmkixu nàhgway làhgwam cho Hàhgwan Lậqpxjp đtkbchhayi vớflgei vịtftcjyudjeftwtachgway hảweako cảweakm càhgwang tăvbjpng thêhgwam khôweakng ímztgt.

ktxun vịtftc Diệmkbip đtkbcmgzbi đtkbcưjeftmztgng chủcnkr đtkbcweaki ýhtet nuốhhayt hếtgnpt hơjzyxn phârqfpn nửjxzva vậqpxjt phẩyrhzm củcnkra hắlpvwn, nghe nótjgwi cháwtacu củcnkra hắlpvwn sau khi phụfswfc dùzpetng Trúgwhhc Cơjzyx đtkbcan khôweakng cótjgw khảweakvbjpng Trúgwhhc Cơjzyx thàhgwanh côweakng, bấznolt đtkbclpvwc dĩqpxj dừlsyfng lạmgzbi tạmgzbi đtkbcjwiznh đtkbciểwdskm củcnkra Luyệmkbin khímztg kỳkjtr, làhgwam cho hắlpvwn ảweako nãjyudo khôweakng ímztgt. Màhgwahgwan Lậqpxjp sau khi nghe nótjgwi việmkbic nàhgway, thầffwrm cưjeftmztgi hắlpvwc hắlpvwc, cảweakm thấznoly târqfpm tìzuisnh lậqpxjp tứrqfpc sảweakng khoáwtaci đtkbci rấznolt nhiềmkixu.

Mặyrhzt kháwtacc, dưjeftflgei sựhbcn hỗtavn trợrbsu củcnkra vôweak sốhhay đtkbcan dưjeftrbsuc, Trưjeftmztgng xuârqfpn côweakng củcnkra Hàhgwan Lậqpxjp rốhhayt cụfswfc liêhgwan tiếtgnpp đtkbctkult pháwtac hai tầffwrng, tiếtgnpn vàhgwao cảweaknh giớflgei tầffwrng mưjeftmztgi mộtkult, làhgwam cho hắlpvwn đtkbcmgzbt tớflgei trìzuisnh đtkbctkul trung đtkbccafeng trong sốhhay đtkbcmkbi tửjxzv cấznolp thấznolp trong cốhhayc. Màhgwagwhhc nàhgway "Hoàhgwang long đtkbcan"zpetng "Kim tủcnkry hoàhgwan"jzyxng hoàhgwan toàhgwan mấznolt đtkbci côweakng hiệmkbiu, cho dùzpet uốhhayng nhiềmkixu cáwtacch mấznoly đtkbci nữcnkra, mộtkult chúgwhht hiệmkbiu quảweakjzyxng khôweakng cótjgw!

Kểwdsk từlsyf đtkbcótjgw, Hàhgwan Lậqpxjp liềmkixn khôweakng thểwdsk khôweakng đtkbcem kếtgnp hoạmgzbch trưjeftflgec đtkbcótjgw, chuẩyrhzn bịtftczuism hiểwdsku vềmkixwtacc loạmgzbi đtkbcan dưjeftrbsuc kháwtacc.

May mắlpvwn chímztgnh làhgwa, trong cốhhayc lúgwhhc nàhgway khôweakng cótjgw ngưjeftmztgi nàhgwao đtkbchhayi vớflgei vôweak danh tiểwdsku tốhhayt nhưjeft hắlpvwn màhgwa cảweakm thấznoly hứrqfpng thúgwhh, cho nêhgwan chỉjwiz cầffwrn ăvbjpn nótjgwi cẩyrhzn thậqpxjn mộtkult chúgwhht, hàhgwanh vi hàhgwanh đtkbctkulng củcnkra hắlpvwn sẽmkbi khôweakng khiếtgnpn cho ngưjeftmztgi nàhgwao kháwtacc chúgwhh ýhtet.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.