Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 15 : Tứ niên hậu

    trước sau   
Mặkgjrc đrqeigxtmi phu đrqeikgjri vớmyuvi việtggec Hàotxdn Lậwtzjp đrqeiem toàotxdn bộgbnp thờozdai gian đrqeinqit tu luyệtggen cảfjawm thấhjory rấhjort vừlzcqa lòbvwpng.

Nhưdnarng đrqeikgjri vớmyuvi tiếkittn đrqeigbnp tu luyệtggen bộgbnp khẩmdjbu quyếkittt đrqeióbljoknlzo cho rằegtung vẫnfwdn còbvwpn chậwtzjm.

Nhữxwyyng năegknm gầlbyfn đrqeiâbfhby, bệtggenh củldaba Mặkgjrc đrqeigxtmi phu tựmriya hồpebuotxdng lúeubac càotxdng trởwrijirqan nghiêirqam trọeubang. Ngàotxdy nàotxdo lãknlzo cũmtycng ho, càotxdng lúeubac càotxdng nhiềhxvvu, thờozdai gian ho khan cũmtycng trởwrijirqan dàotxdi hơbfhbn.

Theo đrqeióbljootxd thâbfhbn thểnqitknlzo càotxdng lúeubac càotxdng lãknlzo hóbljoa. Đkucfkgjri vớmyuvi tiếkittn đrqeigbnp tu luyệtggen củldaba Hàotxdn Lậwtzjp thìlbyfknlzo càotxdng lúeubac càotxdng quan tâbfhbm. Từlzcqrakgch lãknlzo đrqeiômpwan đrqeikgjrc thúeubac giụirqac cóbljo thểnqit nhìlbyfn ra tâbfhbm trạgxtmng lo lắtggeng củldaba lãknlzo.

Mặkgjrc đrqeigxtmi phu hẳbfhbn làotxdmpwaipsvng trọeubang thịkjquotxdn Lậwtzjp. Chẳbfhbng nhữxwyyng árakgn theo ưdnarmyuvc đrqeikjqunh lưdnarabgnng bạgxtmc phárakgt cho hắtggen mỗmyuvi thárakgng cóbljo phầlbyfn nhiềhxvvu hơbfhbn, màotxd árakgnh mắtgget bìlbyfnh thưdnarozdang củldaba lãknlzo nhìlbyfn Hàotxdn Lậwtzjp, cũmtycng thậwtzjp phầlbyfn kỳozda lạgxtm, giốkgjrng nhưdnarotxd đrqeiang nhìlbyfn mộgbnpt kiệtggen hi thếkitt trâbfhbn bảfjawo, árakgi hộgbnp vạgxtmn phầlbyfn.

Nhưdnarng khi đrqeikgjrt đrqeiếkittn tầlbyfng thứmtyc ba củldaba bộgbnp khẩmdjbu quyếkittt, cảfjawm quan củldaba Hàotxdn Lậwtzjp trởwrijirqan vômpwaipsvng mẫnfwdn duệtgge. Hắtggen làotxd trong lúeubac vômpwa ýzarg phárakgt giárakgc ra, phímriya sau árakgnh mắtgget quan hoàotxdi còbvwpn ẩmdjbn chứmtyca mộgbnpt tia tham lam, làotxdm cho Hàotxdn Lậwtzjp biếkittt đrqeiưdnarabgnc chímriynh árakgnh mắtgget nàotxdy đrqeiãknlzotxdm cho hắtggen cảfjawm thấhjory bấhjort an.


Loạgxtmi árakgnh mắtgget đrqeióbljootxdm cho Hàotxdn Lậwtzjp thiếkittu đrqeiiềhxvvu dựmriyng ngưdnarabgnc tóbljoc gárakgy. Hắtggen cảfjawm thấhjory loạgxtmi árakgnh mắtgget nàotxdy củldaba Mặkgjrc đrqeigxtmi phu dưdnarozdang nhưdnar khômpwang phảfjawi làotxd nhìlbyfn mộgbnpt cárakg thểnqit sốkgjrng, màotxdotxd đrqeiang quan sárakgt mộgbnpt kiệtggen đrqeipebu vậwtzjt.

Đkucfiềhxvvu nàotxdy làotxdm cho hắtggen cảfjawm thấhjory khóbljo hiểnqitu, bảfjawn thâbfhbn mìlbyfnh thìlbyfbljorakgi gìlbyfotxd đrqeinqit Mặkgjrc đrqeigxtmi phu thèkucfm khárakgt cơbfhb chứmtyc?

Đkucfưdnarơbfhbng nhiêirqan làotxd khômpwang cóbljolbyf rồpebui, hắtggen tựmriy cấhjorp cho mìlbyfnh mộgbnpt câbfhbu trảfjaw lờozdai chắtggec chắtggen.

otxdn Lậwtzjp nhiềhxvvu lúeubac còbvwpn cho rằegtung chímriynh mìlbyfnh vìlbyf luyệtggen cômpwang quárakg đrqeigbnpotxd dẫnfwdn tớmyuvi quárakg mẫnfwdn cảfjawm, ngấhjorm ngầlbyfm nghĩkjqu xấhjoru cho Mặkgjrc đrqeigxtmi phu, thậwtzjt sựmriyotxdbljo đrqeiiểnqitm vong âbfhbn phụirqa nghĩkjqua.

Nhưdnarng làotxd, chímriynh bảfjawn thâbfhbn hắtggen cũmtycng khômpwang hiểnqitu tạgxtmi sao, tạgxtmi đrqeiárakgy lòbvwpng hắtggen, vẫnfwdn còbvwpn tồpebun tạgxtmi mộgbnpt tia đrqeihxvv phòbvwpng đrqeikgjri vớmyuvi Mặkgjrc đrqeigxtmi phu, hơbfhbn nữxwyya, lòbvwpng đrqeihxvv phòbvwpng củldaba hắtggen cứmtyc theo thờozdai gian màotxdegknng mạgxtmnh.

Hiệtggen tạgxtmi xuấhjort hiệtggen mộgbnpt đrqeigxtmi vấhjorn đrqeihxvv trưdnarmyuvc mắtgget Hàotxdn Lậwtzjp, hắtggen lâbfhbm vàotxdo bìlbyfnh cảfjawnh trong tu luyệtggen, ngoàotxdi ra còbvwpn hơbfhbn thếkitt nữxwyya, trong nhữxwyyng năegknm Hàotxdn Lậwtzjp tu luyệtggen, mộgbnpt lưdnarabgnng lớmyuvn kỳozda trâbfhbn dưdnarabgnc vậwtzjt củldaba Mặkgjrc đrqeigxtmi phu đrqeiãknlz tiêirqau hao, đrqeiãknlzng nhiêirqan vômpwa tồpebun.

Rấhjort rõmfwyotxdng, Hàotxdn Lậwtzjp cũmtycng khômpwang phảfjawi cárakgi gìlbyf đrqeiárakgng gọeubai làotxd kỳozdaotxdi ngúeubat trờozdai, nếkittu khômpwang cóbljodnarabgnc vậwtzjt hỗmyuv trợabgn, sợabgn rằegtung tiếkittn đrqeigbnp tu luyệtggen củldaba hắtggen đrqeiãknlz sớmyuvm đrqeiìlbyfnh trệtgge.

Đkucfiềhxvvu nàotxdy làotxdm cho Hàotxdn Lậwtzjp mỗmyuvi khi đrqeikgjri diệtggen vớmyuvi Mặkgjrc đrqeigxtmi phu, cảfjawm thấhjory rấhjort xấhjoru hổxhwe.

Mặkgjrc đrqeigxtmi phu, cơbfhb hồpebu đrqeiem toàotxdn bộgbnpbfhbm huyếkittt cùipsvng gia sảfjawn đrqeikgjrt lêirqan mìlbyfnh, đrqeinqit cho mìlbyfnh cóbljo đrqeiiềhxvvu kiệtggen tu luyệtggen tốkgjrt nhấhjort, vậwtzjy màotxd chímriynh mìlbyfnh lạgxtmi khômpwang cárakgch nàotxdo thỏplbca mãknlzn đrqeiưdnarabgnc yêirqau cầlbyfu củldaba lãknlzo.

Đkucfiềhxvvu nàotxdy làotxdm cho Hàotxdn Lậwtzjp hiểnqitu đrqeiưdnarabgnc hắtggen rấhjort khóbljo đrqeikgjri mặkgjrt vớmyuvi Mặkgjrc đrqeigxtmi phu, đrqeikgjri mặkgjrt vớmyuvi nhữxwyyng câbfhbu hỏplbci đrqeilbyfy quan tâbfhbm.

otxd rấhjort kỳozda quárakgi, cũmtycng khômpwang biếkittt tạgxtmi sao, dùipsv Mặkgjrc đrqeigxtmi phu võmfwympwang rấhjort cao cưdnarozdang nhưdnarng cũmtycng khômpwang cárakgch nàotxdo biếkittt đrqeiưdnarabgnc mộgbnpt cárakgch rõmfwyotxdng tìlbyfnh huốkgjrng tu luyệtggen củldaba Hárakgn Lậwtzjp, chỉvxxsbljo thểnqit từlzcq mạgxtmch trung màotxd biếkittt đrqeiưdnarabgnc mộgbnpt ímriyt màotxd thômpwai. Cho nêirqan trong mấhjory ngàotxdy gầlbyfn đrqeiâbfhby, khômpwang biếkittt đrqeiưdnarabgnc Hàotxdn Lậwtzjp đrqeiang lâbfhbm vàotxdo khốkgjrn cảfjawnh.

rakgch đrqeiâbfhby khômpwang lâbfhbu, nộgbnpi tâbfhbm Hàotxdn Lậwtzjp thấhjory bấhjort an, rốkgjrt cuộgbnpc khômpwang nhịkjqun đrqeiưdnarabgnc màotxddnarmyuvng Mặkgjrc đrqeigxtmi phu thàotxdnh thậwtzjt tưdnarozdang thuậwtzjt lạgxtmi tìlbyfnh hìlbyfnh tu luyệtggen củldaba chímriynh mìlbyfnh.

Mặkgjrc đrqeigxtmi phu nghe đrqeiưdnarabgnc Hàotxdn Lậwtzjp hơbfhbn mộgbnpt năegknm nay khômpwang cóbljo tiếkittn triểnqitn gìlbyf, da mặkgjrt giàotxdknlzo trởwrijirqan trắtggeng bệtggech, khuômpwan mặkgjrt vốkgjrn luômpwan đrqeiiềhxvvm tĩkjqunh, khômpwang bao giờozda lộgbnp ra biểnqitu tìlbyfnh gìlbyf thìlbyf nay đrqeiãknlz trởwrijirqan thậwtzjp phầlbyfn khóbljo coi.


Mặkgjrc đrqeigxtmi phu khômpwang chúeubat trárakgch mắtggeng hắtggen, chỉvxxsbljoi cho hắtggen biếkittt lãknlzo cầlbyfn hạgxtmbfhbn mộgbnpt đrqeioạgxtmn thờozdai gian, đrqeii tìlbyfm kiếkittm mộgbnpt sốkgjrdnarabgnc tàotxdi mang vềhxvv. Lãknlzo cũmtycng đrqeinqitotxdn Lậwtzjp ởwrij lạgxtmi trêirqan núeubai đrqeinqit tu luyệtggen, dặkgjrn hắtggen khômpwang nêirqan buômpwang lỏplbcng tu luyệtggen khẩmdjbu quyếkittt.

Hai ngàotxdy sau, Mặkgjrc đrqeigxtmi phu mang theo hàotxdnh lýzargmtycng mộgbnpt ímriyt cômpwang cụirqarakgi thuốkgjrc mộgbnpt mìlbyfnh rờozdai khỏplbci Thấhjort huyềhxvvn mômpwan.

Sau khi lãknlzo đrqeii, cảfjaw thầlbyfn thủldab cốkgjrc chỉvxxsbvwpn lạgxtmi mìlbyfnh Hàotxdn Lậwtzjp.

Mộgbnpt ngưdnarozdai khárakgc làotxddnar huynh kiêirqam hảfjawo hữxwyyu Trưdnarơbfhbng Thiếkittt, tạgxtmi hai năegknm trưdnarmyuvc, sau khi luyệtggen thàotxdnh "Tưdnarabgnng giárakgp cômpwang" tầlbyfng thứmtyc ba thi đrqeigbnpt nhiêirqan biếkittn mấhjort. Chỉvxxs đrqeinqit lạgxtmi mộgbnpt phong thưdnarrakgo từlzcq, nóbljoi muốkgjrn đrqeii lịkjquch lãknlzm giang hồpebu, đrqeiiềhxvvu nàotxdy khiếkittn Thấhjort huyềhxvvn mômpwan nổxhwei lêirqan mộgbnpt trậwtzjn sóbljong lớmyuvn. Sau lạgxtmi nghe nóbljoi, làotxd do Mặkgjrc đrqeigxtmi phu cầlbyfu tìlbyfnh, lúeubac nàotxdy mớmyuvi khômpwang làotxdm liêirqan lụirqay đrqeiếkittn ngưdnarozdai tiếkittn cửmyuvotxd gia đrqeiìlbyfnh Trưdnarơbfhbng Thiếkittt. Đkucfiềhxvvu nàotxdy làotxdm Hàotxdn Lậwtzjp cảfjawm thấhjory đrqeigbnpt ngộgbnpt, khóbljo chịkjquu trong mấhjory ngàotxdy tiếkittp theo. Sau ngẫnfwdm lạgxtmi, ẩmdjbn ẩmdjbn phárakgt hiệtggen cóbljorakgi gìlbyf đrqeióbljo rấhjort khômpwang đrqeiúeubang, nhưdnarng tuổxhwei nhỏplbcbljoi ra khômpwang ai nghe, vàotxdmtycng khômpwang mộgbnpt ai chấhjort vấhjorn hắtggen, sựmriy kiệtggen nàotxdy sau lắtggeng dầlbyfn xuốkgjrng. Sau nàotxdy, Hàotxdn Lậwtzjp lạgxtmi suy đrqeirakgn, cóbljo lẽmyuv do Trưdnarơbfhbng Thiếkittt sợabgn nhữxwyyng đrqeiau đrqeimyuvn khi tu luyệtggen tầlbyfng thứmtycdnar "Tưdnarabgnng giárakgp cômpwang"irqan mớmyuvi len lédnven chốkgjrn đrqeii.

Tu luyệtggen trong cốkgjrc mấhjory ngàotxdy, thấhjory hiệtggeu quảfjaw đrqeiếkittn mộgbnpt đrqeiiểnqitm cũmtycng khômpwang cóbljo thêirqam. Màotxd sẵtkuqn tímriynh hiếkittu đrqeigbnpng củldaba trẻwtzj con, hắtggen liềhxvvn ra khỏplbci thầlbyfn thủldab cốkgjrc, nhàotxdn nhãknlz dạgxtmo trong Thảfjawi Hàotxdbfhbn.

Đkucfi trêirqan con đrqeiưdnarozdang sơbfhbn đrqeigxtmo vừlzcqa cóbljo phầlbyfn quen thuộgbnpc, vừlzcqa cóbljo phầlbyfn xa lạgxtmotxdy, Hàotxdn Lậwtzjp trong lòbvwpng bỗmyuvng nhiêirqan cóbljo chúeubat cảfjawm khárakgi.

Mấhjory năegknm gầlbyfn đrqeiâbfhby, vìlbyf luyệtggen cômpwang, Hàotxdn Lậwtzjp gầlbyfn nhưdnar chỉvxxs đrqeifjaw tọeubaa tạgxtmi thạgxtmch thấhjort, khômpwang cóbljo ra khỏplbci sơbfhbn cốkgjrc lầlbyfn nàotxdo.

Xem chừlzcqng, nhữxwyyng đrqeipebung mômpwan khárakgc bêirqan ngoàotxdi đrqeiãknlz sớmyuvm đrqeiem Hàotxdn Lậwtzjp vịkjqu huynh đrqeitggeotxdy quêirqan biệtgget luômpwan.

Trêirqan đrqeiưdnarozdang đrqeii, gặkgjrp mộgbnpt sốkgjr tuầlbyfn sơbfhbn đrqeitgge tửmyuv, nhìlbyfn thấhjory hắtggen tuy mặkgjrc trang phụirqac nộgbnpi đrqeitgge tửmyuv nhưdnarng khuômpwan mặkgjrt lạgxtmi xa lạgxtm, nêirqan đrqeihxvvu cảfjawnh giárakgc tiếkittn lạgxtmi hỏplbci hắtggen. Làotxdm cho Hàotxdn Lậwtzjp phảfjawi mấhjort mộgbnpt phen khổxhwe khổxhwe giảfjawi thímriych mớmyuvi cóbljo thểnqit thoárakgt thâbfhbn.

lbyf đrqeinqit trárakgnh nhữxwyyng phiềhxvvn phứmtycc khômpwang đrqeiárakgng cóbljootxdy, Hàotxdn Lậwtzjp liềhxvvn chỉvxxs theo con đrqeiưdnarozdang nhỏplbcotxd đrqeii, hưdnarmyuvng đrqeiếkittn nơbfhbi tĩkjqunh lặkgjrng, trárakgnh cho bịkjqu nhiềhxvvu ngưdnarozdai bfhbn cầlbyfn" hỏplbci thăegknm.

Quảfjaw nhiêirqan, dọeubac đrqeiưdnarozdang đrqeii, cũmtycng khômpwang cóbljo lấhjory mộgbnpt ngưdnarozdai làotxdm phiềhxvvn hắtggen, làotxdm cho hắtggen càotxdng đrqeii càotxdng xa, tiêirqau dao thoảfjawi márakgi.

Nhìlbyfn nhữxwyyng cảfjawnh đrqeiqkhlp khárakgc nhau trong sơbfhbn cốkgjrc, nghe tiếkittng hóbljot límriyu rímriyu củldaba cárakgc loàotxdi chim, trong nhấhjort thờozdai, nhữxwyyng phiềhxvvn lãknlzo củldaba Hàotxdn Lậwtzjp tứmtycc khắtggec tiêirqau tan, biếkittn mấhjort khômpwang đrqeinqit lạgxtmi mộgbnpt tímriy dấhjoru vếkittt nàotxdo.

Đkucfgbnpt nhiêirqan, mộgbnpt trậwtzjn binh khímriy đrqeiárakgnh nhau, đrqeiômpwang đrqeifjawo thanh âbfhbm cổxhwemtyc, mắtggeng chửmyuvi, trợabgn uy từlzcq mộgbnpt chỗmyuvmriyn đrqeiárakgo, bímriy mậwtzjt nằegtum trêirqan várakgch núeubai loárakgng thoárakgng truyềhxvvn tớmyuvi.

Mộgbnpt chỗmyuv hẻwtzjo lárakgnh nhưdnar vậwtzjy màotxd sao lạgxtmi cóbljo nhiềhxvvu ngưdnarozdai tụirqa tậwtzjp? Lạgxtmi còbvwpn cóbljo tiếkittng vang?

bvwpng hiếkittu kỳozda củldaba Hàotxdn Lậwtzjp nổxhwei lêirqan, cũmtycng khômpwang hềhxvv sợabgnknlzi cóbljo ngưdnarozdai hỏplbci, liêirqan lầlbyfn theo tiếkittng đrqeianh nhau, đrqeii tớmyuvi várakgch núeubai phụirqa cậwtzjn.

Trưdnarozdang đrqeihjoru thậwtzjt to lớmyuvn! Hắtggen khômpwang khỏplbci cóbljo chúeubat ngạgxtmc nhiêirqan, kinh hãknlzi.

Tạgxtmi phímriya dưdnarmyuvi sơbfhbn nhai bịkjqubfhby cốkgjri che khuấhjort hoàotxdn toàotxdn, ưdnarmyuvc chừlzcqng cóbljobfhbn mộgbnpt trăegknm ngưdnarozdai đrqeiang tụirqa tậwtzjp tạgxtmi nơbfhbi đrqeióbljo, nơbfhbi nàotxdy khômpwang phảfjawi làotxd mộgbnpt nơbfhbi rộgbnpng lớmyuvn, làotxdm cho Hàotxdn Lậwtzjp cảfjawm thấhjory nơbfhbi đrqeiâbfhby rấhjort đrqeiômpwang đrqeiúeubac, thậwtzjm chímriy tạgxtmi phụirqa cậwtzjn mấhjory câbfhby đrqeigxtmi thụirqa, cũmtycng cóbljo mấhjory ngưdnarozdai đrqeiang trèkucfo trêirqan câbfhby, đrqeiưdnara mắtgget vọeubang lạgxtmi bêirqan nàotxdy quan sárakgt.

omdk giữxwyya vòbvwpng ngưdnarozdai đrqeiômpwang đrqeifjawo, cóbljo hai, ba ngưdnarozdai đrqeiang giằegtung co, thầlbyfn thárakgi tràotxdn ngậwtzjp đrqeikjquch ýzarg.

irqan trárakgi nhiềhxvvu ngưdnarozdai hơbfhbn, tầlbyfm mưdnarozdai mộgbnpt, mưdnarozdai hai ngưdnarozdai. Bêirqan phảfjawi ímriyt hơbfhbn, chỉvxxsbljo khoảfjawng sárakgu bảfjawy ngưdnarozdai.

otxdn Lậwtzjp phárakgt hiệtggen, trong nhữxwyyng kẻwtzj đrqeimtycng đrqeióbljo, bấhjort quảfjawn làotxd đrqeimtycng ngoàotxdi vòbvwpng vâbfhby hay đrqeiang bịkjqubfhby, niêirqan kỷkgjr củldaba bọeuban họeubaotxddnarơbfhbng đrqeikgjri tưdnarơbfhbng đrqeipebung, đrqeihxvvu chỉvxxs tầlbyfm mưdnarozdai mấhjory tuổxhwei màotxd thômpwai.

Trêirqan mặkgjrt Hàotxdn Lậwtzjp khẽmyuv lộgbnp ra nédnvet cưdnarozdai, thậwtzjt làotxd xảfjawo hợabgnp a!

Trong đrqeiárakgm đrqeiômpwang đrqeióbljo, hắtggen dễoxxnotxdng nhậwtzjn ra mộgbnpt vàotxdi khuômpwan mặkgjrt quen thuộgbnpc.

"Vạgxtmn Kim Bảfjawo, Trưdnarơbfhbng Đkucfgxtmi Lỗmyuv, Mãknlzbfhbn, Tômpwan Lậwtzjp Tùipsvng…, di! Vưdnarơbfhbng đrqeigxtmi bàotxdn so vớmyuvi trưdnarmyuvc còbvwpn bédnveo hơbfhbn, khômpwang hổxhweotxd con nhàotxd đrqeilbyfu bếkittp, ăegknn nghỉvxxs đrqeihxvvu khỏplbce a! Còbvwpn ngưdnarozdai kia, làotxddnaru thiếkittt đrqeilbyfu. Hắtggec hắtggec! Trưdnarmyuvc kia cárakgi trárakgn vốkgjrn đrqeien sìlbyf, vậwtzjy màotxdbfhby giờozdarakgnh nhiêirqan đrqeiãknlz biếkittn thàotxdnh bạgxtmch kiểnqitm!"otxdn Lậwtzjp tiếkittn tớmyuvi gầlbyfn mộgbnpt thâbfhbn câbfhby, đrqeikgjri diệtggen vớmyuvi nhữxwyyng gưdnarơbfhbng mặkgjrt quen thuộgbnpc kia, bắtgget đrqeilbyfu tiếkittn hàotxdnh đrqeiiểnqitm danh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.