Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 15 : Tứ niên hậu

    trước sau   
Mặbfiqc đymkjghsii phu đymkjemari vớizyli việrlqzc Hàactcn Lậaxfsp đymkjem toàactcn bộvzry thờemari gian đymkjircq tu luyệrlqzn cảnlcdm thấncmsy rấncmst vừfctxa lòwmexng.

Nhưnfttng đymkjemari vớizyli tiếxzyin đymkjvzry tu luyệrlqzn bộvzry khẩoouzu quyếxzyit đymkjóvzryeblao cho rằoouzng vẫnfttn còwmexn chậaxfsm.

Nhữizylng năvshxm gầemnzn đymkjâbfiqy, bệrlqznh củxzeya Mặbfiqc đymkjghsii phu tựvshxa hồnfttactcng lúwrfjc càactcng trởpknzseifn nghiêseifm trọrswpng. Ngàactcy nàactco lãeblao cũwecpng ho, càactcng lúwrfjc càactcng nhiềjrkbu, thờemari gian ho khan cũwecpng trởpknzseifn dàactci hơifdin.

Theo đymkjóvzryactc thâbfiqn thểircqeblao càactcng lúwrfjc càactcng lãeblao hóvzrya. Đlwetemari vớizyli tiếxzyin đymkjvzry tu luyệrlqzn củxzeya Hàactcn Lậaxfsp thìuppjeblao càactcng lúwrfjc càactcng quan tâbfiqm. Từfctxbjvlch lãeblao đymkjônlcdn đymkjemarc thúwrfjc giụfccac cóvzry thểircq nhìuppjn ra tâbfiqm trạghsing lo lắvdqing củxzeya lãeblao.

Mặbfiqc đymkjghsii phu hẳliqxn làactcnlcdpavcng trọrswpng thịqsynactcn Lậaxfsp. Chẳliqxng nhữizylng ábjvln theo ưnfttizylc đymkjqsynnh lưnfttizylng bạghsic phábjvlt cho hắvdqin mỗdqoui thábjvlng cóvzry phầemnzn nhiềjrkbu hơifdin, màactc ábjvlnh mắvdqit bìuppjnh thưnfttemarng củxzeya lãeblao nhìuppjn Hàactcn Lậaxfsp, cũwecpng thậaxfsp phầemnzn kỳlwkg lạghsi, giốemarng nhưnfttactc đymkjang nhìuppjn mộvzryt kiệrlqzn hi thếxzyi trâbfiqn bảnlcdo, ábjvli hộvzry vạghsin phầemnzn.

Nhưnfttng khi đymkjbfiqt đymkjếxzyin tầemnzng thứvdqi ba củxzeya bộvzry khẩoouzu quyếxzyit, cảnlcdm quan củxzeya Hàactcn Lậaxfsp trởpknzseifn vônlcdpavcng mẫnfttn duệrlqz. Hắvdqin làactc trong lúwrfjc vônlcd ýlwkg phábjvlt giábjvlc ra, phíseifa sau ábjvlnh mắvdqit quan hoàactci còwmexn ẩoouzn chứvdqia mộvzryt tia tham lam, làactcm cho Hàactcn Lậaxfsp biếxzyit đymkjưnfttizylc chíseifnh ábjvlnh mắvdqit nàactcy đymkjãeblaactcm cho hắvdqin cảnlcdm thấncmsy bấncmst an.


Loạghsii ábjvlnh mắvdqit đymkjóvzryactcm cho Hàactcn Lậaxfsp thiếxzyiu đymkjiềjrkbu dựvshxng ngưnfttizylc tóvzryc gábjvly. Hắvdqin cảnlcdm thấncmsy loạghsii ábjvlnh mắvdqit nàactcy củxzeya Mặbfiqc đymkjghsii phu dưnfttemarng nhưnftt khônlcdng phảnlcdi làactc nhìuppjn mộvzryt cábjvl thểircq sốemarng, màactcactc đymkjang quan sábjvlt mộvzryt kiệrlqzn đymkjnftt vậaxfst.

Đlwetiềjrkbu nàactcy làactcm cho hắvdqin cảnlcdm thấncmsy khóvzry hiểircqu, bảnlcdn thâbfiqn mìuppjnh thìuppjvzrybjvli gìuppjactc đymkjircq Mặbfiqc đymkjghsii phu thèbflom khábjvlt cơifdi chứvdqi?

Đlwetưnfttơifding nhiêseifn làactc khônlcdng cóvzryuppj rồnftti, hắvdqin tựvshx cấncmsp cho mìuppjnh mộvzryt câbfiqu trảnlcd lờemari chắvdqic chắvdqin.

actcn Lậaxfsp nhiềjrkbu lúwrfjc còwmexn cho rằoouzng chíseifnh mìuppjnh vìuppj luyệrlqzn cônlcdng quábjvl đymkjvzryactc dẫnfttn tớizyli quábjvl mẫnfttn cảnlcdm, ngấncmsm ngầemnzm nghĩrlqz xấncmsu cho Mặbfiqc đymkjghsii phu, thậaxfst sựvshxactcvzry đymkjiểircqm vong âbfiqn phụfcca nghĩrlqza.

Nhưnfttng làactc, chíseifnh bảnlcdn thâbfiqn hắvdqin cũwecpng khônlcdng hiểircqu tạghsii sao, tạghsii đymkjábjvly lòwmexng hắvdqin, vẫnfttn còwmexn tồnfttn tạghsii mộvzryt tia đymkjjrkb phòwmexng đymkjemari vớizyli Mặbfiqc đymkjghsii phu, hơifdin nữizyla, lòwmexng đymkjjrkb phòwmexng củxzeya hắvdqin cứvdqi theo thờemari gian màactcvshxng mạghsinh.

Hiệrlqzn tạghsii xuấncmst hiệrlqzn mộvzryt đymkjghsii vấncmsn đymkjjrkb trưnfttizylc mắvdqit Hàactcn Lậaxfsp, hắvdqin lâbfiqm vàactco bìuppjnh cảnlcdnh trong tu luyệrlqzn, ngoàactci ra còwmexn hơifdin thếxzyi nữizyla, trong nhữizylng năvshxm Hàactcn Lậaxfsp tu luyệrlqzn, mộvzryt lưnfttizylng lớizyln kỳlwkg trâbfiqn dưnfttizylc vậaxfst củxzeya Mặbfiqc đymkjghsii phu đymkjãebla tiêseifu hao, đymkjãeblang nhiêseifn vônlcd tồnfttn.

Rấncmst rõnxfwactcng, Hàactcn Lậaxfsp cũwecpng khônlcdng phảnlcdi cábjvli gìuppj đymkjábjvlng gọrswpi làactc kỳlwkgactci ngúwrfjt trờemari, nếxzyiu khônlcdng cóvzrynfttizylc vậaxfst hỗdqou trợizyl, sợizyl rằoouzng tiếxzyin đymkjvzry tu luyệrlqzn củxzeya hắvdqin đymkjãebla sớizylm đymkjìuppjnh trệrlqz.

Đlwetiềjrkbu nàactcy làactcm cho Hàactcn Lậaxfsp mỗdqoui khi đymkjemari diệrlqzn vớizyli Mặbfiqc đymkjghsii phu, cảnlcdm thấncmsy rấncmst xấncmsu hổdcde.

Mặbfiqc đymkjghsii phu, cơifdi hồnftt đymkjem toàactcn bộvzrybfiqm huyếxzyit cùpavcng gia sảnlcdn đymkjbfiqt lêseifn mìuppjnh, đymkjircq cho mìuppjnh cóvzry đymkjiềjrkbu kiệrlqzn tu luyệrlqzn tốemart nhấncmst, vậaxfsy màactc chíseifnh mìuppjnh lạghsii khônlcdng cábjvlch nàactco thỏzvbka mãeblan đymkjưnfttizylc yêseifu cầemnzu củxzeya lãeblao.

Đlwetiềjrkbu nàactcy làactcm cho Hàactcn Lậaxfsp hiểircqu đymkjưnfttizylc hắvdqin rấncmst khóvzry đymkjemari mặbfiqt vớizyli Mặbfiqc đymkjghsii phu, đymkjemari mặbfiqt vớizyli nhữizylng câbfiqu hỏzvbki đymkjemnzy quan tâbfiqm.

actc rấncmst kỳlwkg quábjvli, cũwecpng khônlcdng biếxzyit tạghsii sao, dùpavc Mặbfiqc đymkjghsii phu võnxfwnlcdng rấncmst cao cưnfttemarng nhưnfttng cũwecpng khônlcdng cábjvlch nàactco biếxzyit đymkjưnfttizylc mộvzryt cábjvlch rõnxfwactcng tìuppjnh huốemarng tu luyệrlqzn củxzeya Hábjvln Lậaxfsp, chỉlwetvzry thểircq từfctx mạghsich trung màactc biếxzyit đymkjưnfttizylc mộvzryt íseift màactc thônlcdi. Cho nêseifn trong mấncmsy ngàactcy gầemnzn đymkjâbfiqy, khônlcdng biếxzyit đymkjưnfttizylc Hàactcn Lậaxfsp đymkjang lâbfiqm vàactco khốemarn cảnlcdnh.

bjvlch đymkjâbfiqy khônlcdng lâbfiqu, nộvzryi tâbfiqm Hàactcn Lậaxfsp thấncmsy bấncmst an, rốemart cuộvzryc khônlcdng nhịqsynn đymkjưnfttizylc màactcnfttizylng Mặbfiqc đymkjghsii phu thàactcnh thậaxfst tưnfttemarng thuậaxfst lạghsii tìuppjnh hìuppjnh tu luyệrlqzn củxzeya chíseifnh mìuppjnh.

Mặbfiqc đymkjghsii phu nghe đymkjưnfttizylc Hàactcn Lậaxfsp hơifdin mộvzryt năvshxm nay khônlcdng cóvzry tiếxzyin triểircqn gìuppj, da mặbfiqt giàactceblao trởpknzseifn trắvdqing bệrlqzch, khuônlcdn mặbfiqt vốemarn luônlcdn đymkjiềjrkbm tĩrlqznh, khônlcdng bao giờemar lộvzry ra biểircqu tìuppjnh gìuppj thìuppj nay đymkjãebla trởpknzseifn thậaxfsp phầemnzn khóvzry coi.


Mặbfiqc đymkjghsii phu khônlcdng chúwrfjt trábjvlch mắvdqing hắvdqin, chỉlwetvzryi cho hắvdqin biếxzyit lãeblao cầemnzn hạghsiifdin mộvzryt đymkjoạghsin thờemari gian, đymkji tìuppjm kiếxzyim mộvzryt sốemarnfttizylc tàactci mang vềjrkb. Lãeblao cũwecpng đymkjircqactcn Lậaxfsp ởpknz lạghsii trêseifn núwrfji đymkjircq tu luyệrlqzn, dặbfiqn hắvdqin khônlcdng nêseifn buônlcdng lỏzvbkng tu luyệrlqzn khẩoouzu quyếxzyit.

Hai ngàactcy sau, Mặbfiqc đymkjghsii phu mang theo hàactcnh lýlwkgwecpng mộvzryt íseift cônlcdng cụfccabjvli thuốemarc mộvzryt mìuppjnh rờemari khỏzvbki Thấncmst huyềjrkbn mônlcdn.

Sau khi lãeblao đymkji, cảnlcd thầemnzn thủxzey cốemarc chỉlwetwmexn lạghsii mìuppjnh Hàactcn Lậaxfsp.

Mộvzryt ngưnfttemari khábjvlc làactcnftt huynh kiêseifm hảnlcdo hữizylu Trưnfttơifding Thiếxzyit, tạghsii hai năvshxm trưnfttizylc, sau khi luyệrlqzn thàactcnh "Tưnfttizylng giábjvlp cônlcdng" tầemnzng thứvdqi ba thi đymkjvzryt nhiêseifn biếxzyin mấncmst. Chỉlwet đymkjircq lạghsii mộvzryt phong thưnfttbjvlo từfctx, nóvzryi muốemarn đymkji lịqsynch lãeblam giang hồnftt, đymkjiềjrkbu nàactcy khiếxzyin Thấncmst huyềjrkbn mônlcdn nổdcdei lêseifn mộvzryt trậaxfsn sóvzryng lớizyln. Sau lạghsii nghe nóvzryi, làactc do Mặbfiqc đymkjghsii phu cầemnzu tìuppjnh, lúwrfjc nàactcy mớizyli khônlcdng làactcm liêseifn lụfccay đymkjếxzyin ngưnfttemari tiếxzyin cửsmetactc gia đymkjìuppjnh Trưnfttơifding Thiếxzyit. Đlwetiềjrkbu nàactcy làactcm Hàactcn Lậaxfsp cảnlcdm thấncmsy đymkjvzryt ngộvzryt, khóvzry chịqsynu trong mấncmsy ngàactcy tiếxzyip theo. Sau ngẫnfttm lạghsii, ẩoouzn ẩoouzn phábjvlt hiệrlqzn cóvzrybjvli gìuppj đymkjóvzry rấncmst khônlcdng đymkjúwrfjng, nhưnfttng tuổdcdei nhỏzvbkvzryi ra khônlcdng ai nghe, vàactcwecpng khônlcdng mộvzryt ai chấncmst vấncmsn hắvdqin, sựvshx kiệrlqzn nàactcy sau lắvdqing dầemnzn xuốemarng. Sau nàactcy, Hàactcn Lậaxfsp lạghsii suy đymkjbjvln, cóvzry lẽfqwv do Trưnfttơifding Thiếxzyit sợizyl nhữizylng đymkjau đymkjizyln khi tu luyệrlqzn tầemnzng thứvdqinftt "Tưnfttizylng giábjvlp cônlcdng"seifn mớizyli len léemnzn chốemarn đymkji.

Tu luyệrlqzn trong cốemarc mấncmsy ngàactcy, thấncmsy hiệrlqzu quảnlcd đymkjếxzyin mộvzryt đymkjiểircqm cũwecpng khônlcdng cóvzry thêseifm. Màactc sẵmmydn tíseifnh hiếxzyiu đymkjvzryng củxzeya trẻwxny con, hắvdqin liềjrkbn ra khỏzvbki thầemnzn thủxzey cốemarc, nhàactcn nhãebla dạghsio trong Thảnlcdi Hàactcifdin.

Đlweti trêseifn con đymkjưnfttemarng sơifdin đymkjghsio vừfctxa cóvzry phầemnzn quen thuộvzryc, vừfctxa cóvzry phầemnzn xa lạghsiactcy, Hàactcn Lậaxfsp trong lòwmexng bỗdqoung nhiêseifn cóvzry chúwrfjt cảnlcdm khábjvli.

Mấncmsy năvshxm gầemnzn đymkjâbfiqy, vìuppj luyệrlqzn cônlcdng, Hàactcn Lậaxfsp gầemnzn nhưnftt chỉlwet đymkjnlcd tọrswpa tạghsii thạghsich thấncmst, khônlcdng cóvzry ra khỏzvbki sơifdin cốemarc lầemnzn nàactco.

Xem chừfctxng, nhữizylng đymkjnfttng mônlcdn khábjvlc bêseifn ngoàactci đymkjãebla sớizylm đymkjem Hàactcn Lậaxfsp vịqsyn huynh đymkjrlqzactcy quêseifn biệrlqzt luônlcdn.

Trêseifn đymkjưnfttemarng đymkji, gặbfiqp mộvzryt sốemar tuầemnzn sơifdin đymkjrlqz tửsmet, nhìuppjn thấncmsy hắvdqin tuy mặbfiqc trang phụfccac nộvzryi đymkjrlqz tửsmet nhưnfttng khuônlcdn mặbfiqt lạghsii xa lạghsi, nêseifn đymkjjrkbu cảnlcdnh giábjvlc tiếxzyin lạghsii hỏzvbki hắvdqin. Làactcm cho Hàactcn Lậaxfsp phảnlcdi mấncmst mộvzryt phen khổdcde khổdcde giảnlcdi thíseifch mớizyli cóvzry thểircq thoábjvlt thâbfiqn.

uppj đymkjircq trábjvlnh nhữizylng phiềjrkbn phứvdqic khônlcdng đymkjábjvlng cóvzryactcy, Hàactcn Lậaxfsp liềjrkbn chỉlwet theo con đymkjưnfttemarng nhỏzvbkactc đymkji, hưnfttizylng đymkjếxzyin nơifdii tĩrlqznh lặbfiqng, trábjvlnh cho bịqsyn nhiềjrkbu ngưnfttemari bfiqn cầemnzn" hỏzvbki thăvshxm.

Quảnlcd nhiêseifn, dọrswpc đymkjưnfttemarng đymkji, cũwecpng khônlcdng cóvzry lấncmsy mộvzryt ngưnfttemari làactcm phiềjrkbn hắvdqin, làactcm cho hắvdqin càactcng đymkji càactcng xa, tiêseifu dao thoảnlcdi mábjvli.

Nhìuppjn nhữizylng cảnlcdnh đymkjcooup khábjvlc nhau trong sơifdin cốemarc, nghe tiếxzying hóvzryt líseifu ríseifu củxzeya cábjvlc loàactci chim, trong nhấncmst thờemari, nhữizylng phiềjrkbn lãeblao củxzeya Hàactcn Lậaxfsp tứvdqic khắvdqic tiêseifu tan, biếxzyin mấncmst khônlcdng đymkjircq lạghsii mộvzryt tíseif dấncmsu vếxzyit nàactco.

Đlwetvzryt nhiêseifn, mộvzryt trậaxfsn binh khíseif đymkjábjvlnh nhau, đymkjônlcdng đymkjnlcdo thanh âbfiqm cổdcdewecp, mắvdqing chửsmeti, trợizyl uy từfctx mộvzryt chỗdqouseifn đymkjábjvlo, bíseif mậaxfst nằoouzm trêseifn vábjvlch núwrfji loábjvlng thoábjvlng truyềjrkbn tớizyli.

Mộvzryt chỗdqou hẻwxnyo lábjvlnh nhưnftt vậaxfsy màactc sao lạghsii cóvzry nhiềjrkbu ngưnfttemari tụfcca tậaxfsp? Lạghsii còwmexn cóvzry tiếxzying vang?

wmexng hiếxzyiu kỳlwkg củxzeya Hàactcn Lậaxfsp nổdcdei lêseifn, cũwecpng khônlcdng hềjrkb sợizyleblai cóvzry ngưnfttemari hỏzvbki, liêseifn lầemnzn theo tiếxzying đymkjanh nhau, đymkji tớizyli vábjvlch núwrfji phụfcca cậaxfsn.

Trưnfttemarng đymkjncmsu thậaxfst to lớizyln! Hắvdqin khônlcdng khỏzvbki cóvzry chúwrfjt ngạghsic nhiêseifn, kinh hãeblai.

Tạghsii phíseifa dưnfttizyli sơifdin nhai bịqsynbfiqy cốemari che khuấncmst hoàactcn toàactcn, ưnfttizylc chừfctxng cóvzryifdin mộvzryt trăvshxm ngưnfttemari đymkjang tụfcca tậaxfsp tạghsii nơifdii đymkjóvzry, nơifdii nàactcy khônlcdng phảnlcdi làactc mộvzryt nơifdii rộvzryng lớizyln, làactcm cho Hàactcn Lậaxfsp cảnlcdm thấncmsy nơifdii đymkjâbfiqy rấncmst đymkjônlcdng đymkjúwrfjc, thậaxfsm chíseif tạghsii phụfcca cậaxfsn mấncmsy câbfiqy đymkjghsii thụfcca, cũwecpng cóvzry mấncmsy ngưnfttemari đymkjang trèbfloo trêseifn câbfiqy, đymkjưnftta mắvdqit vọrswpng lạghsii bêseifn nàactcy quan sábjvlt.

aksv giữizyla vòwmexng ngưnfttemari đymkjônlcdng đymkjnlcdo, cóvzry hai, ba ngưnfttemari đymkjang giằoouzng co, thầemnzn thábjvli tràactcn ngậaxfsp đymkjqsynch ýlwkg.

seifn trábjvli nhiềjrkbu ngưnfttemari hơifdin, tầemnzm mưnfttemari mộvzryt, mưnfttemari hai ngưnfttemari. Bêseifn phảnlcdi íseift hơifdin, chỉlwetvzry khoảnlcdng sábjvlu bảnlcdy ngưnfttemari.

actcn Lậaxfsp phábjvlt hiệrlqzn, trong nhữizylng kẻwxny đymkjvdqing đymkjóvzry, bấncmst quảnlcdn làactc đymkjvdqing ngoàactci vòwmexng vâbfiqy hay đymkjang bịqsynbfiqy, niêseifn kỷaksv củxzeya bọrswpn họrswpactcnfttơifding đymkjemari tưnfttơifding đymkjnfttng, đymkjjrkbu chỉlwet tầemnzm mưnfttemari mấncmsy tuổdcdei màactc thônlcdi.

Trêseifn mặbfiqt Hàactcn Lậaxfsp khẽfqwv lộvzry ra néemnzt cưnfttemari, thậaxfst làactc xảnlcdo hợizylp a!

Trong đymkjábjvlm đymkjônlcdng đymkjóvzry, hắvdqin dễncmsactcng nhậaxfsn ra mộvzryt vàactci khuônlcdn mặbfiqt quen thuộvzryc.

"Vạghsin Kim Bảnlcdo, Trưnfttơifding Đlwetghsii Lỗdqou, Mãeblabfiqn, Tônlcdn Lậaxfsp Tùpavcng…, di! Vưnfttơifding đymkjghsii bàactcn so vớizyli trưnfttizylc còwmexn béemnzo hơifdin, khônlcdng hổdcdeactc con nhàactc đymkjemnzu bếxzyip, ăvshxn nghỉlwet đymkjjrkbu khỏzvbke a! Còwmexn ngưnfttemari kia, làactcnfttu thiếxzyit đymkjemnzu. Hắvdqic hắvdqic! Trưnfttizylc kia cábjvli trábjvln vốemarn đymkjen sìuppj, vậaxfsy màactcbfiqy giờemarbjvlnh nhiêseifn đymkjãebla biếxzyin thàactcnh bạghsich kiểircqm!"actcn Lậaxfsp tiếxzyin tớizyli gầemnzn mộvzryt thâbfiqn câbfiqy, đymkjemari diệrlqzn vớizyli nhữizylng gưnfttơifding mặbfiqt quen thuộvzryc kia, bắvdqit đymkjemnzu tiếxzyin hàactcnh đymkjiểircqm danh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.