Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 149 : Tạp vụ

    trước sau   
iiizn Lậdeyup sau khi nghe xong nhữiiizng lờndkpi nàiiizy, tựcbke nhiêgyqan làiiiz ghi tạmgqxc trong lòznaqng.

fdbnywhn vậdeyut nếndufu đlrdlãfsutfxixnh xong, thìijsb theo ta đlrdli gặukagp truyềfesyn côuosyng đlrdlmifl tửsdbc!"hbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc sau khi nóorfvi xong, lạmgqxi lầzhjun nữiiiza dẫykjon Hàiiizn Lậdeyup bay đlrdli.

Lầzhjun nàiiizy khoảljhhng cáxgmlch bay đlrdli gầzhjun hơinhjn, trong chớdeyup mắfbsrt đlrdlãfsut hạmgqx xuốmgqxng châdxezn núpsmfi phụwktn cậdeyun. Nơinhji nàiiizy cóorfv mộfbsrt tòznaqa lầzhjuu bằpygsng đlrdláxgml lớdeyun dựcbkea vàiiizo núpsmfi, phíxgmla trưhbkgdeyuc cóorfv tấzhjum bảljhhng đlrdláxgml viếnduft ba chữiiiziiizng "Truyềfesyn côuosyng cáxgmlc". Màiiizhtha phụwktn cậdeyun cóorfv mấzhjuy đlrdlmifl tửsdbcznaqn trẻfxix, ra ra vàiiizo vàiiizo, cóorfv chúpsmft náxgmlo nhiệmiflt.

hbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc lầzhjun nàiiizy khôuosyng nóorfvi gìijsb, mộfbsrt đlrdlưhbkgndkpng đlrdli thẳweqfng vàiiizo, Hàiiizn Lậdeyup theo sáxgmlt ởhtha sau. Cóorfviiizi đlrdlmifl tửsdbc hiểyckwn nhiêgyqan biếnduft vịinhjhbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc nàiiizy, khôuosyng ngừxupgng hưhbkgdeyung tớdeyui thi lễdpgw hỏpohsi thăbwkrm, Vưhbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc cũxgmlng mỉuosym cưhbkgndkpi gậdeyut đlrdlzhjuu chàiiizo. Xem ra hắfbsrn tạmgqxi Hoàiiizng phong cốmgqxc nhâdxezn duyêgyqan quảljhh thậdeyut khôuosyng tệmifl.

iiizo thạmgqxch lâdxezu, Hàiiizn Lậdeyup mớdeyui cóorfv pháxgmlt hiệmifln ngoàiiizi ýkhzo muốmgqxn, Truyềfesyn côuosyng cáxgmlc nàiiizy phầzhjun phíxgmla sau lạmgqxi késdauo dàiiizi sâdxezu vàiiizo trong bụwktnng núpsmfi, bêgyqan trong cựcbkec kỳsqrs rộfbsrng lớdeyun. Sau khi đlrdli vàiiizo thìijsb thấzhjuy mộfbsrt loạmgqxt mấzhjuy cáxgmlnh cửsdbca đlrdláxgmliiiz đlrdlmifl tửsdbc đlrdli lạmgqxi ra vàiiizo bêgyqan trong khôuosyng ngớdeyut.

iiizn Lậdeyup đlrdlang muốmgqxn nhìijsbn kỹkmkv lạmgqxi, thìijsbhbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc đlrdlãfsut đlrdlnnyfy cáxgmlnh cửsdbca phòznaqng thứdnjo ba, tựcbke đlrdli vàiiizo. Đfdbniềfesyu nàiiizy làiiizm cho Hàiiizn Lậdeyup cóorfv chúpsmft do dựcbke, khôuosyng biếnduft làiiizorfvgyqan theo vàiiizo hay khôuosyng.


"Tiếndufn vàiiizo đlrdlâdxezy đlrdli!"hbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc khôuosyng đlrdlyckw cho Hàiiizn Lậdeyup đlrdlowoui lâdxezu, chỉuosy mộfbsrt chốmgqxc đlrdlãfsut xuấzhjut hiệmifln ởhtha cửsdbca, gọuciui Hàiiizn Lậdeyup vàiiizo.

Ngưhbkgndkpi trong phòznaqng cũxgmlng khôuosyng nhiềfesyu lắfbsrm, chỉuosyorfv mộfbsrt vịinhj đlrdlmifl tửsdbc áxgmlo xanh cỡwzav ba mưhbkgơinhji tuổodgfi, cung kíxgmlnh đlrdldnjong ởhtha mộfbsrt bêgyqan Vưhbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc. Sau khi nhìijsbn thấzhjuy Hàiiizn Lậdeyup tiếndufn vàiiizo, thiệmifln ýkhzo nhìijsbn hắfbsrn cưhbkgndkpi cưhbkgndkpi.

fdbnâdxezy làiiiz Ngôuosy Phong chuyêgyqan phụwktn tráxgmlch đlrdlmifl tửsdbcuosyng pháxgmlp mớdeyui. Sau nàiiizy ngưhbkgơinhji cóorfv nghi vấzhjun gìijsb vềfesyuosyng pháxgmlp, cứdnjo thỉuosynh giáxgmlo hắfbsrn. Vềfesy mặukagt nắfbsrm giữiiizinhj cấzhjup côuosyng pháxgmlp, Ngôuosy Phong cóorfv thểyckworfvi làiiiz xếndufp hạmgqxng trong đlrdlywhnng lứdnjoa thuộfbsrc mưhbkgndkpi ngưhbkgndkpi đlrdldnjong đlrdlzhjuu!"hbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc trong lờndkpi nóorfvi, đlrdlmgqxi vớdeyui ngưhbkgndkpi nàiiizy cựcbkec kỳsqrs khen ngợowoui.

"Xin Ngôuosyhbkg huynh sau nàiiizy chỉuosy giáxgmlo nhiềfesyu mộfbsrt chúpsmft!"iiizn Lậdeyup cung kíxgmlnh nóorfvi. Hắfbsrn rấzhjut rõbwkriiizng, vịinhjiiizy chíxgmlnh làiiizhbkg phụwktnuosyng pháxgmlp thờndkpi gian tớdeyui trong tưhbkgơinhjng lai củxupga mìijsbnh, cũxgmlng khôuosyng thểyckw chậdeyum trễdpgw!

"Ha ha! Sưhbkg thúpsmfc quáxgml khen, thậdeyut ra ta cũxgmlng chỉuosyiiiz hiểyckwu chúpsmft bềfesy ngoàiiizi củxupga côuosyng pháxgmlp cấzhjup thấzhjup màiiiz thôuosyi, ta cóorfv thểyckwpsmfng Hàiiizn sưhbkg đlrdlmiflpsmfng luậdeyun bàiiizn lĩfxixnh ngộfbsriiiz đlrdlưhbkgowouc rồywhni!" Vịinhj Ngôuosyhbkg huynh nàiiizy rấzhjut kháxgmlch khíxgmlorfvi.

"Ngôuosyhbkg đlrdliệmiflt, côuosyng pháxgmlp củxupga ngưhbkgơinhji thếndufiiizo ta rấzhjut rõbwkriiizng, khôuosyng cầzhjun quáxgml khiêgyqam nhưhbkgndkpng! Vịinhjiiizn sưhbkg đlrdliệmiflt vềfesy mặukagt côuosyng pháxgmlp cứdnjo giao cho ngưhbkgơinhji, ta hiệmifln tạmgqxi chỉuosyiiiz dẫykjon hắfbsrn đlrdlếndufn làiiizm quen vớdeyui ngưhbkgơinhji thôuosyi, sau đlrdlóorfv phảljhhi dẫykjon hắfbsrn đlrdli đlrdlếndufn mấzhjuy chỗbabu kháxgmlc nữiiiza, cũxgmlng khôuosyng thểyckwhtha đlrdlâdxezy vớdeyui ngưhbkgơinhji lâdxezu!"

hbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc cũxgmlng rấzhjut dứdnjot khoáxgmlt, sau khi nóorfvi xong nhữiiizng lờndkpi nàiiizy, liềfesyn cùpsmfng Hàiiizn Lậdeyup chàiiizo vịinhj Ngôuosyhbkg huynh nàiiizy rồywhni rờndkpi khỏpohsi phòznaqng.

Trong thờndkpi gian kếnduf tiếndufp, vịinhjhbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc nàiiizy làiiizm tậdeyun chứdnjoc tráxgmlch đlrdlưhbkga Hàiiizn Lậdeyup đlrdli tớdeyui mấzhjuy chỗbabu kháxgmlc, cũxgmlng giớdeyui thiệmiflu vớdeyui mấzhjuy vịinhj chấzhjup sựcbke đlrdlmifl tửsdbc kháxgmlc cho hắfbsrn biếnduft, cũxgmlng kểyckw cho hắfbsrn biếnduft mộfbsrt sốmgqx sựcbke việmiflc hàiiizng ngàiiizy. Lúpsmfc nàiiizy mớdeyui dẫykjon hắfbsrn vềfesy lạmgqxi khu nhàiiiz đlrdláxgml củxupga lãfsuto giảljhh áxgmlo xáxgmlm, cũxgmlng đlrdlyckw cho hắfbsrn tùpsmfy ýkhzo chọuciun mộfbsrt căbwkrn phòznaqng, lúpsmfc nàiiizy mớdeyui đlrdlyckw hắfbsrn lạmgqxi mộfbsrt mìijsbnh rồywhni trởhtha vềfesy.

iiizn Lậdeyup đlrdldnjong ởhtha trưhbkgdeyuc căbwkrn nhàiiiz đlrdláxgmlijsbnh chọuciun, cưhbkgndkpi khổodgf đlrdláxgmlnh giáxgmlinhji đlrdlơinhjn sơinhjiiizy.

psmfc nàiiizy hắfbsrn biếnduft, chỉuosy cầzhjun đlrdlmifl tửsdbcorfvuosyng pháxgmlp cơinhj sởhtha luyệmifln đlrdlếndufn tầzhjung thứdnjohbkgndkpi, làiiizorfv thểyckw rờndkpi khỏpohsi nơinhji nàiiizy, đlrdlếndufn mộfbsrt nơinhji gọuciui làiiiz Huyềfesyn Khôuosyn sơinhjn. Ởyckwinhji nàiiizy, cáxgmlc đlrdlmifl tửsdbcxgmlng tựcbke do hơinhjn nhiềfesyu! Chẳweqfng nhữiiizng cóorfv thểyckwpsmfy ýkhzo tựcbke tạmgqxo chỗbabuhtha củxupga mìijsbnh, màiiiz đlrdlmgqxi vớdeyui loạmgqxi hìijsbnh củxupga phòznaqng ởhtha lớdeyun bésdau thếndufiiizo cũxgmlng khôuosyng hềfesy hạmgqxn chếnduf, làiiizm cho Hàiiizn Lậdeyup khôuosyng khỏpohsi mong mỏpohsi.

Bấzhjut quáxgml, mặukagc dùpsmfuosyng pháxgmlp còznaqn chưhbkga tớdeyui tầzhjung mưhbkgndkpi, nhưhbkgng Hàiiizn Lậdeyup cũxgmlng khôuosyng cóorfv ýkhzo đlrdlinhjnh ởhtha lạmgqxi nơinhji nàiiizy lâdxezu.

Hắfbsrn đlrdlfbsrt nhiêgyqan cưhbkgndkpi nhẹzqcp mộfbsrt chúpsmft, liềfesyn từxupg trong túpsmfi trữiiiz vậdeyut lấzhjuy ra pháxgmlp khíxgml Thanh Diệmiflp dùpsmfng đlrdlyckw phi hàiiiznh. Sau đlrdlóorfv truyềfesyn linh lựcbkec vàiiizo pháxgmlp khíxgml, hưhbkgdeyung lêgyqan khôuosyng trung màiiizsdaum lêgyqan.

psmfc đlrdlzhjuu, Hàiiizn Lậdeyup bởhthai vìijsb khôuosyng quen vớdeyui vậdeyut nàiiizy, cho nêgyqan bay nghiêgyqang bay ngửsdbca, lúpsmfc cao lúpsmfc thấzhjup, cựcbkec kỳsqrs khôuosyng ổodgfn. Nhưhbkgng khôuosyng sau, hắfbsrn đlrdlãfsut dễdpgwiiizng thuậdeyun tay, cũxgmlng cóorfv thểyckw giốmgqxng nhưhbkg vịinhjhbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc kia, chắfbsrp tay sau lưhbkgng, tiêgyqau sáxgmli bay tớdeyui bay lui.


Pháxgmlp khíxgmliiizy tuy nóorfvi sửsdbc dụwktnng dễdpgwiiizng, đlrdliềfesyu khiểyckwn cũxgmlng đlrdlơinhjn giảljhhn, nhưhbkgng rấzhjut rõbwkriiizng tốmgqxc đlrdlfbsrxgmlng khôuosyng phảljhhi làiiiz nhanh, so vớdeyui tuấzhjun mãfsutijsbnh thưhbkgndkpng thìijsb nhanh hơinhjn mộfbsrt chúpsmft màiiiz thôuosyi. Cáxgmli nàiiizy cũxgmlng khóorfv tráxgmlch, đlrdlmifl tửsdbc trong cốmgqxc nhiềfesyu nhưhbkg vậdeyuy. Tuy nóorfvi pháxgmlp khíxgml Thanh Diệmiflp késdaum mộfbsrt chúpsmft, nhưhbkgng dùpsmf sao Hàiiizn Lậdeyup cũxgmlng làiiiz lầzhjun đlrdlzhjuu tiêgyqan phi hàiiiznh trêgyqan khôuosyng trung, cho nêgyqan cũxgmlng rấzhjut hăbwkrng háxgmli bừxupgng bừxupgng hồywhni lâdxezu.

"Ha ha!" Trong tiếndufng cưhbkgndkpi lớdeyun, Hàiiizn Lậdeyup cuốmgqxi cũxgmlng đlrdlãfsutorfv thểyckw khu đlrdlfbsrng pháxgmlp khíxgml bay đlrdli cáxgmlc nơinhji kháxgmlc.

Dọuciuc theo đlrdlưhbkgndkpng đlrdli, cũxgmlng gặukagp mấzhjuy vịinhj đlrdlmifl tửsdbc kháxgmlc cũxgmlng đlrdlang phi hàiiiznh. Cóorfv lẽexgj do khuôuosyn mặukagt củxupga Hàiiizn Lậdeyup quáxgml xa lạmgqx, cho nêgyqan mấzhjuy ngưhbkgndkpi đlrdlfesyu tòznaqznaq nhìijsbn Hàiiizn Lậdeyup, nhưhbkgng khi nhìijsbn ra cảljhhnh giớdeyui côuosyng pháxgmlp củxupga hắfbsrn chỉuosyiiiz tầzhjung thứdnjo chíxgmln, bọuciun họuciu đlrdlfesyu khinh thưhbkgndkpng cáxgmlch xa ra.

iiizn Lậdeyup đlrdlfesyu thấzhjuy cửsdbc đlrdlfbsrng củxupga nhữiiizng ngưhbkgndkpi nàiiizy, trêgyqan mặukagt cũxgmlng khôuosyng tỏpohs vẻfxixijsb, trong lòznaqng khôuosyng khỏpohsi cưhbkgndkpi lạmgqxnh vàiiizi tiếndufng. Xem ra đlrdlmifl tửsdbc củxupga đlrdlmgqxi pháxgmli tu tiêgyqan so vớdeyui con ngưhbkgndkpi thếnduf tụwktnc cũxgmlng khôuosyng cóorfvijsb kháxgmlc nhau!

iiizn Lậdeyup đlrdlang nghĩfxix ngợowoui thìijsb đlrdlãfsut tớdeyui trưhbkgdeyuc mộfbsrt quầzhjun thểyckw kiếndufn trúpsmfc kháxgml lớdeyun, sau đlrdlóorfv tớdeyui trưhbkgdeyuc đlrdlmgqxi đlrdliệmifln "Báxgmlch ky đlrdlưhbkgndkpng"iiiz hạmgqx xuốmgqxng đlrdli vàiiizo.

Trong đlrdliệmifln mộfbsrt vịinhj trung niêgyqan chấzhjup sựcbke sau khi nhìijsbn thấzhjuy Hàiiizn Lậdeyup tiếndufn vàiiizo cóorfv chúpsmft kinh ngạmgqxc, khôuosyng khỏpohsi mởhtha miệmiflng hỏpohsi: "Hàiiizn sưhbkg đlrdlmifl, ngưhbkgơinhji sao lạmgqxi quay trởhtha lạmgqxi nhanh nhưhbkg vậdeyuy, Vưhbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc đlrdlâdxezu rồywhni?"

Đfdbnóorfviiizinhji màiiiz khi nãfsuty vịinhjhbkgơinhjng sưhbkg thúpsmfc đlrdlãfsut dẫykjon Hàiiizn Lậdeyup tớdeyui ra mắfbsrt, vịinhj chấzhjup sựcbkeiiizy cũxgmlng làiiiz mớdeyui vừxupga gặukagp mặukagt Hàiiizn Lậdeyup, cho nêgyqan khi thấzhjuy hắfbsrn quay lạmgqxi nơinhji đlrdlâdxezy, cũxgmlng rấzhjut kinh ngạmgqxc.

"Vu sưhbkg huynh, vừxupga rồywhni ta tớdeyui nơinhji đlrdlâdxezy, nghe nóorfvi nơinhji nàiiizy làiiiziiizinhji nhậdeyun côuosyng táxgmlc tạmgqxp vụwktn phảljhhi khôuosyng?"iiizn Lậdeyup khôuosyng trảljhh lờndkpi ngay câdxezu hỏpohsi củxupga đlrdlmgqxi phưhbkgơinhjng, màiiizhbkgndkpi hỏpohsi ngưhbkgowouc lạmgqxi.

"Khôuosyng sai, đlrdlúpsmfng vậdeyuy! Chẳweqfng lẻfxixhbkg đlrdlmifl muốmgqxn nhậdeyun nhiệmiflm vụwktn nhanh nhưhbkg vậdeyuy sao? Hàiiizn sưhbkg đlrdlmifliiiz đlrdlmifl tửsdbc mớdeyui nhậdeyup môuosyn, theo quy đlrdlinhjnh cóorfv thểyckworfv mộfbsrt tháxgmlng đlrdlyckwiiizm quen vớdeyui nộfbsri tìijsbnh trong cốmgqxc, sau đlrdlóorfv mớdeyui nhậdeyun côuosyng táxgmlc cũxgmlng khôuosyng muộfbsrn? Khôuosyng cầzhjun phảljhhi gấzhjup nhưhbkg thếnduf!" Chấzhjup sựcbke kinh ngạmgqxc nóorfvi.

"Ha ha, khôuosyng sao đlrdlâdxezu! Ta hiệmifln tạmgqxi cũxgmlng muốmgqxn tìijsbm việmiflc đlrdlyckwiiizm, khôuosyng biếnduft côuosyng táxgmlc trồywhnng trọuciut cóorfv thiếndufu ngưhbkgndkpi hay khôuosyng?"iiizn Lậdeyup mỉuosym cưhbkgndkpi.

"Cáxgmli nàiiizy cũxgmlng khóorfv? Cáxgmlc đlrdlmifl tửsdbc khi nhậdeyun nhiệmiflm vụwktn, đlrdlfesyu đlrdlưhbkgowouc phâdxezn phốmgqxi côuosyng táxgmlc, muốmgqxn làiiizm cáxgmli gìijsb, cũxgmlng khôuosyng đlrdlơinhjn giảljhhn! Trừxupg khi cóorfv thểyckw chứdnjong minh bảljhhn thâdxezn cóorfv kinh nghiệmiflm vềfesy mặukagt đlrdlóorfv, mớdeyui cóorfv thểyckw đlrdlưhbkgowouc chiếndufu cốmgqx!" Ngưhbkgndkpi chấzhjup sựcbkeiiizy hơinhji khóorfv khăbwkrn nóorfvi.

iiizn Lậdeyup vừxupga nghe, đlrdlãfsut cau màiiizy xuốmgqxng, chẳweqfng lẻfxix thậdeyut phảljhhi đlrdli tìijsbm vịinhj Diệmiflp sưhbkg thúpsmfc kia mớdeyui đlrdlưhbkgowouc sao?

"Khôuosyng sao, côuosyng táxgmlc trồywhnng trọuciut kia, cứdnjo đlrdlyckw cho vịinhjiiizn sưhbkg đlrdliệmiflt nàiiizy tùpsmfy ýkhzo chọuciun lựcbkea làiiiz đlrdlưhbkgowouc!" Mộfbsrt thanh âdxezm Hàiiizn Lậdeyup cóorfv chúpsmft quen tai từxupg phíxgmla sau truyềfesyn tớdeyui, làiiizm cho Hàiiizn Lậdeyup giậdeyut mìijsbnh quay đlrdlzhjuu lạmgqxi nhìijsbn, làiiiz vịinhj Diệmiflp Tíxgmlnh lãfsuto giảljhh kia khôuosyng biếnduft từxupg khi nàiiizo đlrdlãfsut đlrdldnjong ởhtha phíxgmla sau. Đfdbnang mỉuosym cưhbkgndkpi nhìijsbn Hàiiizn Lậdeyup.


fdbnưhbkgndkpng chủxupg, đlrdlãfsut trởhtha vềfesy!" Trung niêgyqan chấzhjup sựcbke vừxupga thấzhjuy lãfsuto giảljhh, lậdeyup tứdnjoc cung kíxgmlnh thi lễdpgw.

"Ừndkpm, đlrdlãfsut trởhtha vềfesy!"fsuto giảljhhorfvi.

"Diệmiflp sưhbkg thúpsmfc!"iiizn Lậdeyup cũxgmlng vộfbsri vàiiizng cung kíxgmlnh thi lễdpgw.

"Ha ha, Hàiiizn sưhbkg đlrdliệmiflt tớdeyui cũxgmlng thậdeyut mau! Ta cũxgmlng chuẩnnyfn bịinhj đlrdlếndufn nơinhji đlrdlâdxezy, đlrdlyckw giao phóorfv cho ngưhbkgndkpi dưhbkgdeyui tay đlrdlyckw cho sưhbkg đlrdliệmiflt tùpsmfy ýkhzo chọuciun lựcbkea côuosyng táxgmlc!" Vịinhj Diệmiflp sưhbkg thúpsmfc nàiiizy thoạmgqxt nhìijsbn tâdxezm tìijsbnh rấzhjut tốmgqxt, vừxupga cưhbkgndkpi vừxupga nóorfvi.

"Làiiizm phiềfesyn sưhbkg thúpsmfc quáxgml! Ta cũxgmlng làiiizpsmfy ýkhzo chạmgqxy đlrdlếndufn đlrdlâdxezy xem qua mộfbsrt chúpsmft màiiiz thôuosyi, xem thửsdbcorfv thểyckw khôuosyng phiềfesyn tớdeyui sưhbkg thúpsmfc màiiizorfv thểyckwijsbm đlrdlưhbkgowouc mộfbsrt nhiệmiflm vụwktn thíxgmlch hợowoup hay khôuosyng?"iiizn Lậdeyup tựcbkea hồywhn rấzhjut xấzhjuu hổodgforfvi.

"Nơinhji nàiiizy chíxgmlnh làiiiz do ta đlrdlinhjnh đlrdloạmgqxt, cóorfvxgmli gìijsb phiềfesyn đlrdlâdxezu! Vu chấzhjup sựcbke, đlrdlưhbkga cáxgmlc loạmgqxi côuosyng táxgmlc trồywhnng trọuciut ra, đlrdlyckw cho Hàiiizn sưhbkg đlrdliệmiflt chọuciun cho hàiiizi lòznaqng mớdeyui thôuosyi!"fsuto giảljhh rấzhjut hàiiizo phóorfvng vung tay lêgyqan, ýkhzo bảljhho vịinhj thuộfbsrc hạmgqxiiizy cứdnjo theo lệmiflnh màiiiziiizm việmiflc.

Vịinhj Vu chấzhjup sựcbkeiiizy bịinhj nhữiiizng lờndkpi nàiiizy làiiizm cho trợowoun mắfbsrt háxgml hốmgqxc mồywhnm, sau khi nhìijsbn thậdeyut kỹkmkviiizn Lậdeyup, mớdeyui vộfbsri vàiiizng đlrdli tìijsbm trúpsmfc giảljhhn ghi lạmgqxi cáxgmlc loạmgqxi côuosyng táxgmlc tạmgqxp vụwktn. Trong lòznaqng khôuosyng khỏpohsi thầzhjum đlrdlxgmln Hàiiizn Lậdeyup cùpsmfng cấzhjup trêgyqan củxupga mìijsbnh cóorfv quan hệmiflijsb.

"Từxupg trêgyqan xuốmgqxng dưhbkgdeyui làiiizxgmlc loạmgqxi côuosyng táxgmlc trồywhnng trọuciut, đlrdlfesyu ởhtha chỗbabuiiizy. Hàiiizn sưhbkg đlrdlmifl cứdnjo xem qua đlrdli!" Vu chấzhjup sựcbkeuosytịinhj khốmgqxi trúpsmfc giảljhhn màiiizu xanh rấzhjut nhanh đlrdlãfsut trởhtha lạmgqxi.

iiizn Lậdeyup sau khi cảljhhm tạmgqx, tiếndufp nhậdeyun lấzhjuy trúpsmfc giảljhhn màiiiz chăbwkrm chúpsmf xem.

"Chăbwkrm sóorfvc Ngũxgml hoa thụwktnhbkgndkpi ba câdxezy, hàiiizng năbwkrm giao nộfbsrp hai trăbwkrm quảljhh".

"Chăbwkrm sóorfvc mộfbsrt gốmgqxc Hỏpohsa Vâdxezn sâdxezm ba trăbwkrm năbwkrm, cam đlrdloan khôuosyng mấzhjut linh tíxgmlnh".

"Chăbwkrm sóorfvc Thựcbkec nguyệmiflt Mai thảljhho mộfbsrt mẫykjou, mỗbabui kỳsqrs giao nộfbsrp mộfbsrt trăbwkrm câdxezn".

"Chăbwkrm sóorfvc rừxupgng Hoàiiizng Ngọuciuc trúpsmfc…"

uosyng táxgmlc trồywhnng trọuciut trêgyqan trúpsmfc giảljhhn rấzhjut nhiềfesyu, quảljhh thậdeyut khôuosyng íxgmlt! Nhưhbkgng hầzhjuu hếnduft đlrdlfesyu khôuosyng lọuciut vàiiizo mắfbsrt củxupga Hàiiizn Lậdeyup. Đfdbnếndufn khoảljhhng giữiiiza trúpsmfc giảljhhn, mộfbsrt côuosyng táxgmlc làiiizm cho Hàiiizn Lậdeyup rấzhjut hàiiizi lòznaqng, mớdeyui xuấzhjut hiệmifln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.