Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 148 : Hôi y lão giả

    trước sau   
imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc dẫvjkjn Hàwvbun Lậemmvp đozsknorqp phápweop khíeamfgisfnh lápweo, sau khi bay mộqyyft thơxnkgi gian thìgisf tớemmvi mộqyyft rặqyodng núzxkci xanh tốvuzct rậemmvm rạnorqp, tớemmvi trưimwiemmvc mộqyyft quầozskn thểkhpb phòwxbvng ốvuzcc đozskôjbkfng đozskúzxkcc. Cápweoc căsnzdn phòwxbvng nàwvbuy đozskưimwiflmrc xâzmnhy dựizarng bằkhpbng đozskápweo trôjbkfng rấpjqmt đozskơxnkgn sơxnkg, hơxnkgn nữystwa bêahykn trong lạnorqi khôjbkfng cóbddh mộqyyft bóbddhng ngưimwihscsi, tựizara hồdfcg tấpjqmt cảvsko đozskemmvu làwvbu phòwxbvng trốvuzcng, đozskiềemmvu nàwvbuy làwvbum cho Hàwvbun Lậemmvp cóbddh chúzxkct buồdfcgn bựizarc!

"Khôjbkfng cầozskn giậemmvt mìgisfnh, cápweoc phòwxbvng nàwvbuy đozskíeamfch xápweoc đozskemmvu bỏlgey khôjbkfng. Nơxnkgi nàwvbuy lúzxkcc đozskozsku vốvuzcn dàwvbunh cho cápweoc đozskfaul tửqeri mớemmvi nhậemmvp môjbkfn ởwqvf, đozskflmri khi phápweop lựizarc củhlqna bọimwin họimwi đozskãvskobddh thàwvbunh tựizaru, mớemmvi cóbddh thểkhpb ra ngoàwvbui tìgisfm nơxnkgi khápweoc ởwqvf. Màwvbu hiệfauln tạnorqi đozsksung vàwvbuo thờhscsi kỳystwimwihscsi năsnzdm luâzmnhn chuyểkhpbn, đozskfaul tửqeri mớemmvi cũxyoung còwxbvn chưimwia nhậemmvp môjbkfn, cho nêahykn tạnorqm thờhscsi bỏlgey khôjbkfng"imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc thấpjqmy sựizar nghi hoặqyodc củhlqna Hàwvbun Lậemmvp, thảvskon nhiêahykn nóbddhi. Lúzxkcc nàwvbuy Hàwvbun Lậemmvp mớemmvi hiểkhpbu ra.

imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc dẫvjkjn Hàwvbun Lậemmvp đozski lòwxbvng vòwxbvng mộqyyft hồdfcgilàwvbum cho Hàwvbun Lậemmvp cảvskom thấpjqmy muốvuzcn choápweong vápweong lêahykn, thìgisf mớemmvi dừwqvfng lạnorqi trưimwiemmvc mộqyyft căsnzdn nhàwvbu đozskápweo lớemmvn hơxnkgn bìgisfnh thưimwihscsng, rồdfcgi ngừwqvfng lạnorqi. Sau đozskóbddh khôjbkfng cầozskn giảvskoi thíeamfch gìgisf vớemmvi Hàwvbun Lậemmvp, cao giọimwing hôjbkfahykn:

"Lâzmnhm sưimwi đozskfaul, mởwqvf cửqeria phòwxbvng. Ta đozskưimwia đozskfaul tửqeri mớemmvi tớemmvi, ra màwvbu nhậemmvn đozski!"

Vịzkbwimwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc nàwvbuy vừwqvfa dứxyout lờhscsi, cửqeria phòwxbvng kẽpcapo kẹehvdt mộqyyft chúzxkct, tựizar đozskqyyfng mởwqvf ra. Vưimwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc thấpjqmy vậemmvy, khôjbkfng chúzxkct do dựizar dẫvjkjn đozskozsku đozski vàwvbuo, Hàwvbun Lậemmvp sau khi hơxnkgi trùssgp trừwqvf mộqyyft chúzxkct, thìgisfxyoung đozski theo vàwvbuo phòwxbvng.

Chỉdmis thấpjqmy bêahykn trong phòwxbvng khápweo rộqyyfng, so vớemmvi hắwvbun thấpjqmy từwqvfahykn ngoàwvbui, tựizara hồdfcgwxbvn muốvuzcn lớemmvn hơxnkgn vàwvbui phầozskn, đozskiềemmvu nàwvbuy làwvbum cho Hàwvbun Lậemmvp ngầozskm lấpjqmy làwvbum kỳystw, khôjbkfng biếejeot làwvbupweoi phòwxbvng nàwvbuy cóbddh đozskqyyfng tay đozskqyyfng châzmnhn gìgisfwvbuo hay khôjbkfng.


wvbugisfnh hìgisfnh cụuirn thểkhpbahykn trong phòwxbvng, chỉdmis cho Hàwvbun Lậemmvp mộqyyft cảvskom giápweoc, đozskóbddh chíeamfnh làwvbu mộqyyft chữystw "Loạnorqn".

Đzkbwdfcg đozsknorqc tùssgpm lum, đozskôjbkfng mộqyyft cápweoi tâzmnhy mộqyyft cápweoi, đozskưimwiflmrc quăsnzdng mỗmcmai nơxnkgi mộqyyft chúzxkct. Cóbddh chúzxkct quầozskn ápweoo, cóbddh chúzxkct binh khíeamf đozskao kiếejeom, bấpjqmt quápweo theo linh lựizarc dao đozskqyyfng ởwqvf trêahykn binh khíeamf xem ra, bọimwin chúzxkcng thậemmvt ra đozskemmvu làwvbupweoc phápweop khíeamf đozskưimwiflmrc chếejeopweoc cũxyoung khôjbkfng tệfaul.

Trừwqvf nhữystwng vậemmvt nàwvbuy ra, bêahykn trong phòwxbvng còwxbvn cóbddh mộqyyft vàwvbui cápweoi búzxkca, xẻdfptng côjbkfng cụuirn thưimwihscsng ngàwvbuy, trêahykn đozskóbddhxyoung ápweonh lêahykn linh khíeamf, cũxyoung làwvbu mộqyyft loạnorqi phápweop khíeamf đozskưimwiflmrc luyệfauln thàwvbunh, làwvbum cho Hàwvbun Lậemmvp đozskưimwiflmrc mộqyyft phen mởwqvf rộqyyfng tầozskm mắwvbut, khôjbkfng biếejeot nhữystwng côjbkfng cụuirnwvbuy khi sửqeri dụuirnng thìgisfbddhjbkfng dụuirnng thầozskn kỳystwgisf?

Chíeamfnh giữystwa phòwxbvng, cóbddh mộqyyft cápweoi bàwvbun bápweot tiêahykn, mặqyodt quay ra cửqeria phòwxbvng cóbddh mộqyyft lãvskoo giảvsko ápweoo xápweom nhàwvbuu nápweot đozskang ngồdfcgi. Lãvskoo giảvskowvbuy khôjbkfng đozskkhpb ýzxkc tớemmvi hai ngưimwihscsi Hàwvbun Lậemmvp bưimwiemmvc vàwvbuo, màwvbu đozskang chuyêahykn tâzmnhm sửqeri dụuirnng mộqyyft thanh tiểkhpbu đozskao tinh quang lậemmvp lòwxbve, đozskang đozskahyku khắwvbuc mộqyyft khốvuzci Hoàwvbung Mộqyyfc lớemmvn.

imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc thấpjqmy nhưimwi vậemmvy, hơxnkgi cau màwvbuy, nhưimwing lậemmvp tứxyouc sắwvbuc mặqyodt khôjbkfi phụuirnc lạnorqi bìgisfnh thưimwihscsng, cũxyoung khôjbkfng cóbddh tiếejeon lêahykn quấpjqmy rầozsky côjbkfng việfaulc củhlqna lãvskoo giảvsko, màwvbu trong phòwxbvng lấpjqmy ra mộqyyft cápweoi ghếejeo, ngồdfcgi xuốvuzcng đozskvuzci diệfauln lãvskoo giảvsko, im lặqyodng ngồdfcgi xem lãvskoo giảvsko đozskahyku khắwvbuc khốvuzci gỗmcma.

wvbun Lậemmvp thấpjqmy tìgisfnh hìgisfnh nhưimwi vậemmvy, trợflmrn mắwvbut màwvbu nhìgisfn, cũxyoung khôjbkfng nóbddhi lờhscsi nàwvbuo màwvbu đozskếejeon đozskxyoung sau lưimwing Vưimwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc màwvbu chờhscs đozskflmri.

vskoo giảvsko ápweoo xápweom tay đozskqyyfng nhưimwi bay, vụuirnn gỗmcma từwqvf ngóbddhn tay củhlqna hắwvbun màwvbu bay tung lêahykn. Sau thờhscsi gian gầozskn mộqyyft chébanpn tràwvbu, mộqyyft con khỉdmis nhỏlgey trôjbkfng rấpjqmt sốvuzcng đozskqyyfng, đozskãvsko xuấpjqmt hiệfauln trong tay củhlqna hắwvbun.

"Lâzmnhm sưimwi đozskfaul đozskahyku côjbkfng (côjbkfng phu đozskahyku khắwvbuc) mấpjqmy ngàwvbuy khôjbkfng gặqyodp, lạnorqi tăsnzdng tiếejeon khôjbkfng íeamft!"imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc lúzxkcc nàwvbuy mớemmvi mỉdmism cưimwihscsi tápweon dưimwiơxnkgng.

"Khôjbkfng cóbddhgisf, chỉdmiswvbu nhàwvbun rỗmcmai vôjbkf sựizar, dùssgpng đozskkhpb giếejeot thờhscsi gian màwvbu thôjbkfi! Nhưimwing thậemmvt ra Vưimwiơxnkgng sưimwi huynh sao lạnorqi đozskếejeon hàwvbun xápweo?"vskoo giảvsko ápweoo xápweom khôjbkfng thèpcapm đozskkhpb ýzxkcbddhi, nhưimwing hai mắwvbut cũxyoung đozskãvskoimwiemmvng vềemmvwvbun Lậemmvp, xem ra đozskãvsko đozskpweon ra ýzxkc đozskzkbwnh củhlqna hai ngưimwihscsi.

"Cũxyoung khôjbkfng cóbddh đozsknorqi sựizargisf, chỉdmiswvbu dẫvjkjn đozskfaul tửqeri mớemmvi nhậemmvp cốvuzcc đozskếejeon gặqyodp sưimwi đozskfaul đozskkhpb nhậemmvn vậemmvt phẩbddhm tùssgpy thâzmnhn, chíeamfnh làwvbu vịzkbwwvbun sưimwi đozskiệfault nàwvbuy màwvbu thôjbkfi" Hắwvbun cưimwihscsi dàwvbui nóbddhi.

zkbwfaul tửqeri mớemmvi củhlqna Thăsnzdng Tiêahykn hộqyyfi lầozskn nàwvbuy khôjbkfng phảvskoi đozskãvsko đozskếejeon nhậemmvn rồdfcgi sao? Tạnorqi sao lạnorqi thêahykm mộqyyft ngưimwihscsi nữystwa? Hơxnkgn nữystwa tưimwi chấpjqmt cũxyoung quápweobanpm! Chẳpcapng lẻdfpt Chung chưimwiwqvfng môjbkfn củhlqna chúzxkcng ta tầozskm mắwvbut lạnorqi trởwqvfahykn thấpjqmp kébanpm nhưimwi thếejeo, ngay cảvsko nhữystwng ngưimwihscsi xoàwvbung xĩzkbwnh nhưimwi vậemmvy cũxyoung nhậemmvn vàwvbuo cốvuzcc!"vskoo giảvsko ápweoo xápweom khôjbkfng chúzxkct khápweoch khíeamfwvbun Lậemmvp đozskang đozskxyoung trưimwiemmvc mặqyodt màwvbubddhi thẳpcapng ra, hơxnkgn nữystwa nghe ra khẩbddhu khíeamf đozskvuzci vớemmvi vịzkbw Chung Chưimwiwqvfng môjbkfn kia cũxyoung khôjbkfng cóbddh cung kíeamfnh.

wvbun Lậemmvp nghe nóbddhi thếejeo, tựizar nhiêahykn xấpjqmu hổpjqmjbkfssgpng, màwvbuimwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc cũxyoung cưimwihscsi khổpjqm khôjbkfng thôjbkfi.

Hắwvbun biếejeot bởwqvfi vìgisf chuyệfauln năsnzdm đozskóbddh, vịzkbwzmnhm sưimwi đozskfaulwvbuy đozskvuzci vớemmvi đozskưimwiơxnkgng kim Chưimwiwqvfng môjbkfn sưimwi huynh khôjbkfng mấpjqmy thiệfauln cảvskom. Nhưimwing trưimwiemmvc mặqyodt vãvskon bốvuzci nhưimwiwvbun Lậemmvp, hắwvbun cxung khôjbkfng tiệfauln nóbddhi qua lạnorqi vớemmvi vịzkbwimwi đozskfaulwvbuy!


gisf vậemmvy, hắwvbun khôjbkfng thểkhpbwvbum gìgisf khápweoc hơxnkgn làwvbu ho khan vàwvbui tiếejeong, rồdfcgi chuyểkhpbn vấpjqmn đozskemmv.

"Sưimwi đozskfaul, vịzkbwwvbun sưimwi đozskiệfault nàwvbuy đozskãvsko mang Thăsnzdng tiêahykn lệfaulnh đozskếejeon, bápweoi nhậemmvp Hoàwvbung phong cốvuzcc chúzxkcng ta! Xem nhưimwi phápweo lệfaul thu nhậemmvp môjbkfn hạnorq, cho nêahykn vềemmv vấpjqmn đozskemmvimwi chấpjqmt cũxyoung khôjbkfng quan trọimwing, mấpjqmu chốvuzct làwvbu bổpjqmn môjbkfn phảvskoi giữystw lờhscsi hứxyoua".

"Thăsnzdng tiêahykn lệfaulnh!"vskoo giảvsko ápweoo xápweom cảvskom thấpjqmy ngoàwvbui ýzxkc muốvuzcn, kinh ngạnorqc đozskápweonh giápweo mộqyyft lầozskn nữystwa Hàwvbun Lậemmvp.

"Hắwvbuc hắwvbuc! Nóbddhi nhưimwi vậemmvy, tiểkhpbu tửqeriwvbuy cóbddhxnkg duyêahykn lớemmvn, còwxbvn cóbddh thểkhpb uốvuzcng Trúzxkcc cơxnkg đozskan?"vskoo giảvsko lộqyyf ra bộqyyfpweong, tiểkhpbu tửqeri ngưimwiơxnkgi vậemmvn khíeamf thậemmvt sựizarwvbu quápweo tốvuzct!

"Ha ha, theo lýzxkc thuyếejeot làwvbu nhưimwi vậemmvy. Nhưimwing Hàwvbun sưimwi đozskiệfault cùssgpng Diệfaulp sưimwi huynh cóbddh giao dịzkbwch, tựizar đozskqyyfng bỏlgey qua Trúzxkcc cơxnkg đozskan"imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc mỉdmism cưimwihscsi nóbddhi.

"Bỏlgey qua Trúzxkcc cơxnkg đozskan?"vskoo giảvsko bắwvbut đozskozsku sửqering sốvuzct, nhưimwing khôjbkfng biếejeot vìgisf sao thầozskn sắwvbuc lậemmvp tứxyouc trởwqvfahykn buồdfcgn bảvsko, trầozskm mặqyodc mộqyyft hồdfcgi, sau đozskóbddh lạnorqi mởwqvf miệfaulng nóbddhi ra mộqyyft câzmnhu làwvbum cho Hàwvbun Lậemmvp hếejeot sứxyouc bấpjqmt ngờhscs.

"Cóbddh thểkhpb bỏlgey qua cũxyoung tốvuzct! Làwvbum ngưimwihscsi nặqyodng nhấpjqmt chíeamfnh làwvbu tựizar hiểkhpbu rõhmeh bảvskon thâzmnhn. Tuổpjqmi còwxbvn nhỏlgey đozskãvskobddh thểkhpb hiểkhpbu đozskưimwiflmrc đozsknorqo lýzxkcwvbuy, vềemmv đozskiểkhpbm nàwvbuy cóbddh thểkhpbxnkgn ta nhiềemmvu!" Áejeonh mắwvbut lãvskoo giảvsko ápweoo xápweom vôjbkfssgpng tịzkbwch liêahyku, ápweonh mắwvbut lúzxkcc đozskozsku nhìgisfn Hàwvbun Lậemmvp rấpjqmt lạnorqnh lùssgpng, nay cũxyoung thâzmnhn thiếejeot hơxnkgn mộqyyft chúzxkct.

Nhưimwing Hàwvbun Lậemmvp sau khi nghe xong lãvskoo giảvskobddhi nhữystwng lờhscsi nàwvbuy, cóbddh chúzxkct khóbddh hiểkhpbu, trong lòwxbvng hếejeot sứxyouc phảvskon đozskvuzci!

"Cápweoi gìgisf bảvskoo làwvbu phảvskoi tựizar hiểkhpbu rõhmeh bảvskon thâzmnhn? Đzkbwóbddhwvbugisfnh bịzkbw bứxyouc bấpjqmt đozskwvbuc dĩzkbw, mớemmvi nhỏlgeypweou trong lòwxbvng màwvbu đozskem Trúzxkcc cơxnkg đozskan nhưimwihscsng cho ngưimwihscsi khápweoc! Nếejeou khôjbkfng nhưimwi thếejeo, ai màwvbu chịzkbwu buôjbkfng bỏlgey!"

wvbun Lậemmvp khôjbkfng nóbddhi gìgisf trong nộqyyfi tâzmnhm thìgisf ôjbkfm oápweon, lãvskoo giảvsko nọimwi đozskqyyft nhiêahykn nghiêahykm mặqyodt lạnorqi đozskxyoung lêahykn. Lãvskoo dùssgpng hai tay, hưimwiemmvng ra bốvuzcn phápweoi màwvbu chộqyyfp mấpjqmy cápweoi, trong tay bỗmcmang nhiêahykn xuấpjqmt hiệfauln mấpjqmy vậemmvt phẩbddhm, hơxnkgn nữystwa càwvbung ngàwvbuy càwvbung nhiềemmvu, cảvsko quápweo trìgisfnh làwvbum cho Hàwvbun Lậemmvp trợflmrn mắwvbut hápweo hốvuzcc mồdfcgm.

"Hoàwvbung ti sam mộqyyft cápweoi, thanh diệfaulp phápweop khíeamf mộqyyft cápweoi, côjbkfng cụuirn tinh luyệfauln thưimwihscsng ngàwvbuy mộqyyft bộqyyf, Liệfault dưimwiơxnkgng kiếejeom Lãvskonh nguyệfault đozskao mỗmcmai thứxyou mộqyyft cápweoi, Thậemmvp bộqyyfi trữystw vậemmvt lớemmvn mộqyyft cápweoi"vskoo giảvsko lạnorqnh lùssgpng đozskem cápweoc móbddhn đozskdfcg trong tay niệfaulm qua mộqyyft lầozskn, rồdfcgi đozskem tấpjqmt cảvsko đozskkhpbahykn trêahykn bàwvbun.

"Vậemmvt đozskemmvu ởwqvf đozskâzmnhy, tiểkhpbu tửqeri kia nhậemmvn đozski! Vềemmv phầozskn Vưimwiơxnkgng sưimwi huynh, nếejeou ngưimwiơxnkgi vộqyyfi ta cũxyoung khôjbkfng giữystw lạnorqi. Thứxyou khôjbkfng thểkhpb tiễjzivn xa!"bddhi xong, lãvskoo giảvsko lạnorqi từwqvf trong lòwxbvng lấpjqmy ra mộqyyft khốvuzci gỗmcma, lạnorqi tiếejeop tụuirnc đozskahyku khắwvbuc, khôjbkfng thèpcapm đozskkhpb ýzxkc tớemmvi hai ngưimwihscsi.

imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc thấpjqmy vậemmvy thởwqvfwvbui, khôjbkfng nóbddhi gìgisf nữystwa, đozskkhpb cho Hàwvbun Lậemmvp ôjbkfm lấpjqmy vậemmvt phẩbddhm lui ra khỏlgeyi phòwxbvng. Khi hai ngưimwihscsi mớemmvi vừwqvfa ra khỏlgeyi nhàwvbu, cápweonh cửqeria đozskãvsko lậemmvp tứxyouc rầozskm mộqyyft tiếejeong, tựizar đozskqyyfng đozskóbddhng lạnorqi!


imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc nhìgisfn cửqeria phòwxbvng đozskóbddhng chặqyodt, khe khẽpcap lắwvbuc đozskozsku, chuẩbddhn bịzkbw dẫvjkjn Hàwvbun Lậemmvp rờhscsi khỏlgeyi nơxnkgi nàwvbuy.

"Ồvsko! Ngưimwiơxnkgi khôjbkfng cầozskn đozskem nhiềemmvu đozskdfcg nhưimwi vậemmvy ôjbkfm vàwvbuo trong lòwxbvng, đozskưimwia chúzxkcng thu vàwvbuo trong Trữystw vậemmvt lớemmvn đozski!"imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc mớemmvi vừwqvfa quay ngưimwihscsi lạnorqi, thấpjqmy Hàwvbun Lậemmvp ôjbkfm mộqyyft đozskvuzcng lớemmvn đozskdfcg vậemmvt, ngơxnkg ngápweoc đozskxyoung ởwqvfahykn cạnorqnh mìgisfnh, bộqyyfpweong ngâzmnhy ngốvuzcc, làwvbum cho hắwvbun khôjbkfng nhịzkbwn đozskưimwiflmrc cóbddh chúzxkct buồdfcgn cưimwihscsi, liềemmvn lêahykn tiếejeong nhắwvbuc nhỏlgey.

wvbun Lậemmvp sau khi nghe đozskvuzci phưimwiơxnkgng nóbddhi xong, mớemmvi ngơxnkg ngơxnkg ngápweoc ngápweoc đozskem mớemmv đozskdfcg trong lòwxbvng đozskkhpb xuốvuzcng đozskpjqmt, từwqvf trong đozskóbddhgisfm ra mộqyyft cápweoi túzxkci lớemmvn màwvbuu đozsken. "Cápweoi nàwvbuy chíeamfnh làwvbu Thậemmvp bộqyyfi trữystw vậemmvt lớemmvn hay sao?"wvbun Lậemmvp trong lòwxbvng cóbddh chúzxkct nghi hoặqyodc!

Hắwvbun cầozskm lấpjqmy túzxkci nàwvbuy, nhìgisfn cápweoi miệfaulng nhỏlgey hẹehvdp, lạnorqi nhìgisfn so sápweonh vớemmvi mộqyyft đozskvuzcng vậemmvt phẩbddhm ởwqvfahykn dưimwiemmvi, trong lúzxkcc nhấpjqmt thờhscsi trùssgp trừwqvf khôjbkfng biếejeot làwvbum sao đozskem nhữystwng thứxyouwvbuy nhébanpt vàwvbuo trong túzxkci.

"Ngưimwiơxnkgi lầozskn đozskozsku tiêahykn sửqeri dụuirnng túzxkci trữystw vậemmvt? Ta sẽpcapwvbum trưimwiemmvc mộqyyft lầozskn cho xem!"imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc cũxyoung rấpjqmt thâzmnhn thiệfauln, xem thấpjqmy Hàwvbun Lậemmvp gãvskoi đozskozsku gãvskoi tai, liềemmvn đozskưimwia tay cầozskm lấpjqmy cápweoi túzxkci.

"Chỉdmis cầozskn miệfaulng túzxkci hưimwiemmvng vềemmv phíeamfa vậemmvt phẩbddhm màwvbu muốvuzcn thu vàwvbuo, sau đozskóbddh nhậemmvp linh lựizarc vàwvbuo bêahykn trong, khóbddha vàwvbuo vậemmvt phẩbddhm, cóbddh thểkhpb tựizar đozskqyyfng húzxkct vàwvbuo!"imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc vừwqvfa nóbddhi, vừwqvfa làwvbum thửqeri mộqyyft lầozskn.

Chỉdmis thấpjqmy hắwvbun đozskem cápweoi miệfaulng túzxkci hưimwiemmvng xuốvuzcng phíeamfa dưimwiemmvi, bạnorqch quang trong tay lóbddhe lêahykn mộqyyft chúzxkct. Kếejeot quảvsko từwqvfahykn trong túzxkci phun ra mộqyyft luồdfcgng bạnorqch quang lờhscs mờhscs, đozskem tấpjqmt cảvsko vậemmvt phẩbddhm nằkhpbm trêahykn mặqyodt đozskpjqmt thu vàwvbuo bêahykn trong, cápweoi đozskdfcg vậemmvt nàwvbuy khi lọimwit vàwvbuo trong bạnorqch quang liềemmvn cấpjqmp tốvuzcc thu nhỏlgey lạnorqi, đozskếejeon mộqyyft đozskqyyf nhấpjqmt đozskzkbwnh, liềemmvn bịzkbwzxkct vàwvbuo trong túzxkci. Làwvbum cho Hàwvbun Lậemmvp ởwqvf mộqyyft bêahykn xem vừwqvfa mừwqvfng vừwqvfa sợflmr!

"Phưimwiơxnkgng phápweop muốvuzcn lấpjqmy vậemmvt phẩbddhm ra cũxyoung giốvuzcng nhau, quan trọimwing chỉdmiswvbu tậemmvp trung linh lựizarc muốvuzcn lấpjqmy vậemmvt phẩbddhm ra làwvbu đozskưimwiflmrc"imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc nóbddhi, rồdfcgi đozskem cápweoi túzxkci trảvsko lạnorqi cho Hàwvbun Lậemmvp.

"Nhưimwing khi sửqeri dụuirnng túzxkci trữystw vậemmvt cóbddh mấpjqmy đozskiềemmvu kiêahykng kỵduft, Hàwvbun sưimwi đozskiệfault nhấpjqmt đozskzkbwnh phảvskoi nhớemmv kỹxnkg!"imwiơxnkgng sưimwi thúzxkcc khoanh tay lạnorqi, trịzkbwnh trọimwing nóbddhi.

wvbun Lậemmvp vừwqvfa nghe, tựizar nhiêahykn gậemmvt đozskozsku lia lịzkbwa giốvuzcng nhưimwiwvbu con môjbkft thóbddhc.

"Thứxyou nhấpjqmt, túzxkci trữystw vậemmvt đozskemmvu cóbddh dung lưimwiflmrng cùssgpng tầozskn sốvuzc thu nhỏlgey vậemmvt phẩbddhm nhấpjqmt đozskzkbwnh, vậemmvt phẩbddhm quápweo lớemmvn hoặqyodc thu vàwvbuo trong túzxkci quápweo nhiềemmvu vậemmvt phẩbddhm, túzxkci trữystw vậemmvt sẽpcap mấpjqmt đozski hiệfaulu lựizarc, khôjbkfng cápweoch nàwvbuo cóbddh thểkhpb bỏlgey đozskdfcgwvbuo nữystwa".

"Thứxyou hai, túzxkci trữystw vậemmvt khôjbkfng thểkhpb thu vậemmvt còwxbvn sốvuzcng, nếejeou nhưimwi đozskem sinh linh còwxbvn sốvuzcng bỏlgeywvbuo, thìgisf chúzxkcng nóbddh phảvskoi chếejeot khôjbkfng thểkhpb nghi ngờhscs!"

"Còwxbvn mộqyyft đozskiềemmvu nhỏlgey cầozskn phảvskoi nhớemmv, đozskóbddhwvbuzxkci trữystw vậemmvt cấpjqmp thấpjqmp khôjbkfng cóbddhjbkfng hiệfaulu nhậemmvn chủhlqn, ai cưimwiemmvp đozskưimwiflmrc túzxkci trữystw vậemmvt củhlqna ngưimwiơxnkgi, ngưimwihscsi đozskóbddh sẽpcapbddh thểkhpb chiếejeom hữystwu tấpjqmt cảvsko nhữystwng thứxyouwqvf trong đozskóbddh! Cho nêahykn khôjbkfng nêahykn đozskem túzxkci trữystw vậemmvt theo bêahykn ngưimwihscsi, trưimwiemmvc mặqyodt ngưimwihscsi tu tiêahykn khápweoc màwvbu hiểkhpbn lộqyyf ra, màwvbu bảvskon thâzmnhn phảvskoi cấpjqmt giấpjqmu cho tốvuzct, nếejeou khôjbkfng sẽpcappweonh lấpjqmy họimwia sápweot thâzmnhn".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.