Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 147 : Cốc nội tường tình

    trước sau   
Diệfzivp Tíbtzmnh lãqzxjo giảnfliirjnng Hàyeosn Lậzmoop sau khi giao dịicqhch xong, liềoyfun dùirjnng pháuwjyp khíbtzm đncisưwiura hắuphin vềoyfu Nghịicqh sựktdx đncisldgui đncisiệfzivn, hồwlpni báuwjyo lạldgui vớuwjyi Chưwiurjrzxng môbhatn Chung Linh Đaacjldguo củqypya Hoàyeosng Phong cốubdyc.

Khôbhatng lâuphiu sau, Hàyeosn Lậzmoop đncisãqzxj đncisbkxmng trưwiuruwjyc mộkmkgt thạldguch đncisiệfzivn lớuwjyn cao mấjczry chụdrvuc thưwiuruwjyc, tòicqhicqh đncisáuwjynh giáuwjy mấjczry đncisfziv tửnuvf Hoàyeosng Phong cốubdyc canh giữbkxmjrzx trưwiuruwjyc cửnuvfa. Nhữbkxmng ngưwiuricqhi nàyeosy pháuwjyp lựktdxc đncisoyfuu thâuphim hậzmoou hơnuvfn Hàyeosn Lậzmoop nhiềoyfuu, thấjczrp nhấjczrt cũyeqwng đncisãqzxjqgnybhatng pháuwjyp cơnuvf sởjrzx tầyeqwng thứbkxmwiuricqhi. Làyeosm cho Hàyeosn Lậzmoop khôbhatng khỏnxtoi âuphim thầyeqwm than thởjrzx, đncisubdyi vớuwjyi thựktdxc lựktdxc củqypya môbhatn pháuwjyi tu tiêexwin nàyeosy càyeosng cóqgnyuwjyi nhìfvocn cao hơnuvfn hẳpyhen.

Diệfzivp Tíbtzmnh lãqzxjo giảnfliirjnng hắuphin đncisếcsdun đncisóqgny thìfvoc đncisbaxvyeosn Lậzmoop đncisbkxmng ởjrzx ngoàyeosi đncisiệfzivn, đncispyhei Chung Chưwiurjrzxng môbhatn triệfzivu kiếcsdun, màyeos bảnflin thâuphin hắuphin thìfvoc đncisi vàyeoso trong. Đaacjiềoyfuu nàyeosy tạldguo nêexwin tìfvocnh cảnflinh xấjczru hổswztyeosn Lậzmoop đncisbkxmng đncisơnuvfn đnciskmkgc ởjrzx ngoàyeosi đncisiệfzivn, làyeosm cho Hàyeosn Lậzmoop chửnuvfi thầyeqwm trong bụdrvung mộkmkgt trậzmoon.

May màyeos mộkmkgt láuwjyt sau, từswztexwin trong đncisi ra mộkmkgt ngưwiuricqhi trung niêexwin áuwjyo trắuphing, ngưwiuricqhi nàyeosy trựktdxc tiếcsdup đncisi tớuwjyi trưwiuruwjyc mặaacjt Hàyeosn Lậzmoop, lạldgunh lùirjnng nóqgnyi: "Theo ta vàyeoso, Chưwiurjrzxng môbhatn triệfzivu kiếcsdun ngưwiurơnuvfi".

Sau đncisóqgny, tựktdxa nhưwiur khôbhatng đncisbaxv ýdocb tớuwjyi phảnflin ứbkxmng củqypya Hàyeosn Lậzmoop, liềoyfun quay ngưwiuricqhi trởjrzx vềoyfu. Hàyeosn Lậzmoop âuphim thầyeqwm cưwiuricqhi khổswzt mộkmkgt chúqzxjt, xem ra ngưwiuricqhi tu tiêexwin Luyệfzivn khíbtzm kỳoyfu tầyeqwng chíbtzmn, căpthun bảnflin đncisubdyi phưwiurơnuvfng khôbhatng xem ra gìfvoc, ngay cảnfli noóqgnyyeqwng khôbhatng nóqgnyi thêexwim mộkmkgt câuphiu!

Mặaacjc dùirjn trong lòicqhng đncisubdyi vớuwjyi ngưwiuricqhi nàyeosy rấjczrt làyeos bấjczrt mãqzxjn, nhưwiurng bảnflin thâuphin Hàyeosn Lậzmoop rấjczrt rõfvocyeosng câuphin lưwiurpyheng củqypya mìfvocnh tạldgui đncisâuphiy, cho nêexwin lậzmoop tứbkxmc đncisi theo sáuwjyt phíbtzma sau, đncisi vàyeoso đncisldgui đncisiệfzivn.


Liêexwin tiếcsdup đncisi qua ba cáuwjynh cửnuvfa lớuwjyn đncisoyfuu cóqgny đncisfziv tửnuvf thủqypy vệfziv, Hàyeosn Lậzmoop mớuwjyi tớuwjyi chỗercf củqypya Chưwiurjrzxng môbhatn Chung Linh Đaacjldguo Hoàyeosng Phong cốubdyc, mộkmkgt vịicqh trung niêexwin trôbhatng nhưwiur mớuwjyi hơnuvfn ba mưwiurơnuvfi tuổswzti.

yeos hai bêexwin đncisldgui sảnflinh, còicqhn cóqgnynuvfn mưwiuricqhi ngưwiuricqhi phụdrvuc sứbkxmc kháuwjyc nhau đncisang ngồwlpni. Khi Hàyeosn Lậzmoop tiếcsdun vàyeoso, nhữbkxmng ngưwiuricqhi nàyeosy hơnuvfi đncisáuwjynh giáuwjyyeosn Lậzmoop mộkmkgt chúqzxjt, nhưwiurng thấjczry Hàyeosn Lậzmoop tưwiuruwjyng mạldguo bìfvocnh thưwiuricqhng cũyeqwng khôbhatng cóqgny chỗercfyeoso hấjczrp dẫswztn, cũyeqwng khôbhatng cóqgny hứbkxmng thúqzxj đncisoyfuu dờicqhi tầyeqwm mắuphit đncisi chỗercf kháuwjyc. Màyeos Diệfzivp Tíbtzmnh lãqzxjo giảnfliirjnng vịicqhwiurơnuvfng sưwiur đncisfziv kia, cũyeqwng ngồwlpni ởjrzx trong đncisóqgny.

"Tiểbaxvu hữbkxmu gọzmooi làyeosyeosn Lậzmoop phảnflii khôbhatng?" Chung Chưwiurjrzxng môbhatn nhàyeosn nhãqzxj mởjrzx miệfzivng hỏnxtoi.

aacjúqzxjng vậzmooy, đncisfziv tửnuvfyeosn Lậzmoop, ra mắuphit Chưwiurjrzxng môbhatn!"yeosn Lậzmoop thoạldgut nhìfvocn rấjczrt thàyeosnh khẩbwern tiếcsdun lêexwin làyeosm đncisldgui lễbtzm tham báuwjyi.

"Khôbhatng cầyeqwn đncisa lễbtzm! Nếcsduu tiểbaxvu hữbkxmu cóqgny thểbaxv đncisưwiura Thăpthung tiêexwin lệfzivnh tớuwjyi đncisâuphiy, vậzmooy bổswztn Chưwiurjrzxng môbhatn nhấjczrt đncisicqhnh sẽdngs tuâuphin thủqypy quy củqypy trưwiuruwjyc đncisâuphiy, đncisem tiểbaxvu hữbkxmu thu nhậzmoop môbhatn hạldgu" Chung Linh nóqgnyi, nụdrvuwiuricqhi hòicqha áuwjyi nhưwiur luồwlpnng gióqgny xuâuphin, nhẹdngs nhàyeosng phấjczrt ốubdyng tay áuwjyo mộkmkgt cáuwjyi.

yeosyeosn Lậzmoop lạldgui cảnflim thấjczry thâuphin hìfvocnh đncisang muốubdyn cúqzxji xuốubdyng, bịicqh mộkmkgt luồwlpnng lựktdxc nhu hòicqha vôbhatfvocnh, nhẹdngs nhàyeosng nâuphing lêexwin, khôbhatng cáuwjych nàyeoso tiếcsdup tụdrvuc tham báuwjyi nữbkxma. Làyeosm cho trong lòicqhng hắuphin cảnfli kinh, đncisubdyi vớuwjyi vịicqh Chưwiurjrzxng môbhatn nàyeosy càyeosng cóqgny thêexwim vàyeosi phầyeqwn kíbtzmnh sợpyhe.

"Theo lýdocb thuyếcsdut, tiểbaxvu hữbkxmu ngoạldgui trừswzt gia nhậzmoop bổswztn môbhatn ra, còicqhn cóqgnywiuruwjych uốubdyng Trúqzxjc cơnuvf đncisan. Bấjczrt quáuwjy trưwiuruwjyc đncisóqgny, ta nghe Diệfzivp sưwiur đncisfzivqgnyi, tiểbaxvu hữbkxmu bỏnxto qua viêexwin Trúqzxjc cơnuvf đncisan nàyeosy, màyeos đncisbaxv lạldgui nóqgny cho ngưwiuricqhi kháuwjyc, cóqgny thậzmoot vậzmooy chăpthung?" Chung Chưwiurjrzxng môbhatn cũyeqwng khôbhatng cóqgny nhiềoyfuu lờicqhi thừswzta, màyeosqgnyi thẳpyheng ra mụdrvuc đncisíbtzmch triệfzivu hắuphin lêexwin đncisiệfzivn.

aacjúqzxjng vậzmooy, Chưwiurjrzxng môbhatn! Đaacjfziv tửnuvf cảnflim thấjczry tưwiur chấjczrt thấjczrp kéyeklm, cóqgny uốubdyng Trúqzxjc cơnuvf đncisan nàyeosy thậzmoot sựktdxyeos quáuwjy xa xỉgeka, vậzmoot trâuphin quýdocb nhưwiur thếcsdu, nêexwin đncisbaxv cho vịicqhwiur huynh kháuwjyc cầyeqwn thiếcsdut hơnuvfn!"

yeosn Lậzmoop sau khi nóqgnyi xong nhữbkxmng lờicqhi nàyeosy, trong lòicqhng vẫswztn cảnflim thấjczry đncisau nhưwiur cắuphit, đncisâuphiy chíbtzmnh làyeos Trúqzxjc cơnuvf đncisan! Khôbhatng phảnflii làyeos loạldgui đncisan dưwiurpyhec màyeosfvocnh vẫswztn hay uốubdyng thay ăpthun cơnuvfm!

Nếcsduu nhưwiur mộkmkgt viêexwin Trúqzxjc cơnuvf đncisan nàyeosy lạldguc ra ngoàyeosi đncisáuwjyo tu tiêexwin giớuwjyi, khôbhatng tạldguo nêexwin mộkmkgt phen huyếcsdut vũyeqw tinh phong mớuwjyi làyeos lạldgu! Màyeos hắuphin mặaacjc dùirjnytylyeoso cóqgnyuwjyi bìfvocnh thầyeqwn bíbtzm, nhưwiurng linh đncisan giốubdyng nhưwiur Trúqzxjc cơnuvf đncisan, Hàyeosn Lậzmoop đncisúqzxjng làyeos khôbhatng cóqgny bao nhiêexwiu tin tưwiurjrzxng cóqgny thểbaxv hoàyeosn toàyeosn chếcsdu ra đncisưwiurpyhec! Làyeosm cho nhữbkxmng lờicqhi nàyeosy củqypya hắuphin hếcsdut sứbkxmc khôbhatng thậzmoot lòicqhng.

yeosn Lậzmoop trong lòicqhng rấjczrt làyeos khôbhatng nỡncis, nhưwiurng mặaacjt ngoàyeosi vẫswztn thểbaxv hiệfzivn ra bộkmkguwjyng hếcsdut sứbkxmc cung kíbtzmnh nghe lờicqhi, làyeosm cho đncisldgui đncisa sốubdy ngưwiuricqhi trong đncisiệfzivn đncisoyfuu cóqgny chúqzxjt hàyeosi lòicqhng.

"Tốubdyt! Hàyeosn tiểbaxvu hữbkxmu cóqgny thểbaxv nghĩldgu đncisưwiurpyhec nhưwiur thếcsdu, bổswztn Chưwiurjrzxng môbhatn cũyeqwng cảnflim thấjczry vui mừswztng. Bấjczrt quáuwjy tiểbaxvu hữbkxmu cứbkxmexwin tâuphim, bổswztn Chưwiurjrzxng môbhatn cũyeqwng sẽdngs khôbhatng đncisbaxv cho tiểbaxvu hữbkxmu hy sinh nhưwiur vậzmooy!" Sau khi nóqgnyi xong, Chung Linh Đaacjldguo quay đncisyeqwu vềoyfu phíbtzma Diệfzivp Tíbtzmnh lãqzxjo giảnfliqgnyi.

"Diệfzivp sưwiur đncisfziv! Hàyeosn tiểbaxvu hữbkxmu đncisãqzxj nhưwiurpyheng lạldgui Trúqzxjc cơnuvf đncisan, sẽdngs cho cháuwjyu củqypya sưwiur đncisfzivirjnng, nhưwiurng sưwiur đncisfzivyeqwng phảnflii bồwlpni thưwiuricqhng tổswztn thấjczrt cho tiểbaxvu hữbkxmu cho tốubdyt, nhấjczrt đncisicqhnh phảnflii làyeosm cho ngưwiuricqhi ta hàyeosi lòicqhng mớuwjyi đncisưwiurpyhec!" Chung Linh Đaacjldguo nghiêexwim nghịicqhqgnyi.


"Ha ha! Chưwiurjrzxng môbhatn xin cứbkxmexwin tâuphim, ta nhấjczrt đncisicqhnh làyeosm cho Hàyeosn sưwiur đncisiệfzivt hàyeosi lòicqhng!"qzxjo giảnfli thấjczry chuyệfzivn nàyeosy thậzmoot sựktdx thuậzmoon lợpyhei thàyeosnh côbhatng nhưwiur trong tưwiurjrzxng tưwiurpyheng, khôbhatng khỏnxtoi vui mừswztng, luôbhatn miệfzivng đncisáuwjyp lạldgui.

Chung Linh Đaacjldguo thấjczry bộkmkguwjyng củqypya lãqzxjo giảnfli nhưwiur vậzmooy, trong lòicqhng khẽdngswiuricqhi thầyeqwm. Khóqgny xửnuvf lầyeqwn nàyeosy, cóqgny thểbaxv dễbtzmyeosng giảnflii quyếcsdut lưwiurncisng toàyeosn kỳoyfu mỹeztm nhưwiur thếcsdu, cũyeqwng làyeosm cho Chung đncisldgui Chưwiurjrzxng môbhatn thởjrzx ra mộkmkgt hơnuvfi.

"Chuyệfzivn Trúqzxjc cơnuvf đncisan cứbkxm nhưwiur vậzmooy màyeos đncisicqhnh, màyeosyeosn tiểbaxvu hữbkxmu từswztbhatm nay trởjrzx đncisi, chíbtzmnh làyeos đncisfziv tửnuvf bổswztn môbhatn. Vưwiurơnuvfng sưwiur đncisfziv, ngưwiurơnuvfi hãqzxjy an bàyeosi chõfvoco ởjrzx củqypya Hàyeosn sưwiur đncisiệfzivt, thuậzmoon tiệfzivn nóqgnyi mộkmkgt chúqzxjt môbhatn quy củqypya bổswztn cốubdyc, đncisbaxv cho hắuphin làyeosm đncisfziv tửnuvf truyềoyfun côbhatng tu hàyeosnh trưwiuruwjyc, nếcsduu cóqgny biểbaxvu hiệfzivn kiệfzivt xuấjczrt sẽdngsqgny đncisoyfu bạldgut!" Chung Linh Đaacjldguo phâuphin phóqgny cho Vưwiurơnuvfng sưwiur đncisfziv.

"Tuâuphin mệfzivnh, Chưwiurjrzxng môbhatn!"wiurơnuvfng sưwiur đncisfziv đncisbkxmng lêexwin, nghe lệfzivnh nóqgnyi.

Vịicqhwiurơnuvfng sưwiur thúqzxjc nàyeosy lậzmoop tứbkxmc dẫswztn Hàyeosn Lậzmoop hưwiuruwjyng ra ngoàyeosi đncisiệfzivn, cũyeqwng bắuphit đncisyeqwu nóqgnyi cho hắuphin biếcsdut quy củqypy trêexwin dưwiuruwjyi tạldgui Hoàyeosng Phong cốubdyc cùirjnng giớuwjyi thiệfzivu mộkmkgt vàyeosi thưwiuricqhng thứbkxmc. Hàyeosn Lậzmoop dọzmooc theo đncisưwiuricqhng đncisi tậzmoop trung tinh thầyeqwn lắuphing nghe, đncisubdyi vớuwjyi hoàyeosn cảnflinh tạldgui Hoàyeosng Phong cốubdyc cũyeqwng đncisãqzxjqgny íbtzmt nhiềoyfuu sơnuvf bộkmkg hiểbaxvu rõfvoc.

Hoàyeosng Phong cốubdyc từswzt trêexwin xuốubdyng dưwiuruwjyi tổswztng cộkmkgng cóqgnynuvfn mộkmkgt vạldgun đncisfziv tửnuvf, trong đncisóqgny đncisfziv tửnuvf Luyệfzivn khíbtzm kỳoyfu chiếcsdum hơnuvfn chíbtzmn mưwiurơnuvfi phầyeqwn trăpthum, đncisfziv tửnuvf Trúqzxjc cơnuvf kỳoyfu chỉgekaqgny mấjczry trăpthum ngưwiuricqhi màyeos thôbhati, nhữbkxmng ngưwiuricqhi nàyeosy mớuwjyi làyeos lựktdxc lưwiurpyheng trung kiêexwin củqypya Hoàyeosng Phong cốubdyc.

yeosuwjyc đncisldgui cao thủqypy Kếcsdut đncisan kỳoyfu, cũyeqwng chỉgekaqgny mấjczry ngưwiuricqhi, bọzmoon họzmoonuvf bảnflin đncisoyfuu làyeos bếcsdu quan trưwiuricqhng niêexwin, khôbhatng hềoyfu hỏnxtoi đncisếcsdun chuyệfzivn trong cốubdyc. Trừswzt phi cóqgny đncisldgui sựktdx liêexwin quan đncisếcsdun sinh tửnuvf tồwlpnn vong củqypya Hoàyeosng Phong cốubdyc, nếcsduu khôbhatng ngay cảnfli bảnflin thâuphin Chung Chưwiurjrzxng môbhatn, bìfvocnh thưwiuricqhng cũyeqwng khôbhatng thấjczry mặaacjt nhữbkxmng ngưwiuricqhi nàyeosy.

Vềoyfu phầyeqwn tu sĩldgu cấjczrp nguyêexwin anh duy nhấjczrt trong cốubdyc, chỉgekaqgny mộkmkgt vịicqhwiur thúqzxjc tổswzt củqypya mấjczry ngưwiuricqhi Chung Chưwiurjrzxng môbhatn, nghe nóqgnyi tuổswzti đncisãqzxjnuvfn chíbtzmnh trăpthum, chẳpyheng nhữbkxmng mộkmkgt thâuphin pháuwjyp lựktdxc sâuphiu khôbhatng lưwiuricqhng đncisưwiurpyhec, đncisldguo thuậzmoot thôbhatng huyềoyfun, lạldgui cóqgny thểbaxv nguyêexwin anh xuấjczrt khiếcsduu, thầyeqwn du vạldgun lýdocb, quảnfli thựktdxc làyeos mộkmkgt vịicqh thầyeqwn tiếcsdun sốubdyng. Bấjczrt quáuwjy, lãqzxjo đncisãqzxj sớuwjym khôbhatng cóqgny mặaacjt ởjrzx trong cốubdyc, màyeosyeqwng khôbhatng cóqgnyjrzx trong nưwiuruwjyc, màyeosyeos chu du cáuwjyc nưwiuruwjyc kháuwjyc, ai cũyeqwng khôbhatng biếcsdut khi nàyeoso mớuwjyi cóqgny thểbaxv hồwlpni cốubdyc.

yeos đncisfziv tửnuvf Luyệfzivn khíbtzm kỳoyfu trong cốubdyc đncisôbhatng đncisnflio nhưwiur thếcsdu, đncisưwiurơnuvfng nhiêexwin khôbhatng cóqgny khảnflipthung mỗercfi ngưwiuricqhi đncisoyfuu cóqgnynuvf hộkmkgi uốubdyng Trúqzxjc cơnuvf đncisan! Chỉgekaqgny đncisfziv tửnuvf ưwiuru túqzxj nhấjczrt, tưwiur chấjczrt tốubdyt nhấjczrt mớuwjyi cóqgny thểbaxvqgny đncisưwiurpyhec vinh dựktdxyeosy.

Cho nêexwin cứbkxm mỗercfi mưwiuricqhi năpthum, đncisfziv tửnuvf trong cốubdyc dưwiuruwjyi ba mưwiurơnuvfi tuổswzti, đncisoyfuu sẽdngs tiếcsdun hàyeosnh mộkmkgt lầyeqwn chọzmoon lựktdxa, đnciskmkg cạldgunh tranh kịicqhch liệfzivt cũyeqwng khôbhatng dưwiuruwjyi Thăpthung tiêexwin đncisldgui hộkmkgi ởjrzxexwin ngoàyeosi. Trêexwin cơnuvf bảnflin chỉgekaqgny kỳoyfuyeosi tu tiêexwin đncisldgut tớuwjyi côbhatng pháuwjyp cơnuvf bảnflin luyệfzivn đncisếcsdun tầyeqwng mưwiuricqhi mộkmkgt thậzmoom chíbtzmyeos tầyeqwng mưwiuricqhi hai, mớuwjyi cóqgny thểbaxv nổswzti trộkmkgi lêexwin trêexwin cảnfli, đncisldgut đncisưwiurpyhec tưwiuruwjych uốubdyng Trúqzxjc cơnuvf đncisan.

Cứbkxm nhưwiur vậzmooy nghiêexwim khắuphic tuyểbaxvn ra mấjczry trăpthum đncisfziv tửnuvf tốubdyt nhấjczrt, sau khi uốubdyng Trúqzxjc cơnuvf đncisan, cóqgny thểbaxv thôbhatng qua Trúqzxjc Cơnuvf tiếcsdun vàyeoso Trúqzxjc cơnuvf kỳoyfu, cũyeqwng chỉgekaqgny hai ba chụdrvuc ngưwiuricqhi màyeos thôbhati. Còicqhn sốubdy kháuwjyc pháuwjyp lựktdxc chỉgeka tiếcsdun thêexwim mộkmkgt bưwiuruwjyc, đncisldgut đncisưwiurpyhec côbhatng pháuwjyp cơnuvf sởjrzx tinh tiếcsdun đncisếcsdun tộkmkgt đncisgekanh màyeos thôbhati, cũyeqwng vẫswztn dừswztng lạldgui tạldgui Luyệfzivn khíbtzm kỳoyfu.

fvoc vậzmooy rấjczrt tựktdx nhiêexwin, đncisfziv tửnuvf trong cốubdyc đncisưwiurpyhec phâuphin ra làyeosm ba tầyeqwng.

Cấjczrp thấjczrp nhấjczrt chíbtzmnh làyeosuwjyc đncisfziv tửnuvf chưwiura từswztng đncisưwiurpyhec uốubdyng qua Trúqzxjc cơnuvf đncisan, nhữbkxmng ngưwiuricqhi nàyeosy trong cốubdyc làyeos nhiềoyfuu nhấjczrt, cũyeqwng làyeos nhóqgnym ngưwiuricqhi cóqgny pháuwjyp lựktdxc thấjczrp nhấjczrt. Nhữbkxmng ngưwiuricqhi nàyeosy chẳpyheng nhữbkxmng bìfvocnh thưwiuricqhng phảnflii làyeosm tạldgup vụdrvu nhiềoyfuu nhấjczrt, thờicqhi gian tu luyệfzivn làyeos íbtzmt nhấjczrt, hơnuvfn nữbkxma làyeos ngưwiuricqhi cóqgny đncisicqha vịicqh thấjczrp nhấjczrt ởjrzx trong cốubdyc, mặaacjc dùirjn bọzmoon họzmooyeqwng cóqgny mộkmkgt cáuwjyi têexwin gọzmooi rấjczrt làyeos khíbtzm thếcsdu: "Chấjczrp sựktdx đncisfziv tửnuvf".

Đaacjicqha vịicqh so vớuwjyi bọzmoon họzmoo tốubdyt hơnuvfn mộkmkgt chúqzxjt làyeos nhữbkxmng đncisfziv tửnuvf đncisãqzxj đncisưwiurpyhec dùirjnng Trúqzxjc cơnuvf đncisan nhưwiurng chưwiura tiếcsdun vàyeoso Trúqzxjc cơnuvf kỳoyfu. Nhữbkxmng ngưwiuricqhi nàyeosy côbhatng pháuwjyp cơnuvf sởjrzxnuvf bảnflin đncisãqzxj tiếcsdun tớuwjyi đncisgekanh đncisiểbaxvm, pháuwjyp lựktdxc so vớuwjyi cáuwjyc Chấjczrp sựktdx đncisfziv tửnuvf mạldgunh hơnuvfn rấjczrt nhiềoyfuu, thậzmoom chíbtzmqgny mộkmkgt vàyeosi côbhatng pháuwjyp trung cấjczrp đncisơnuvfn giảnflin bọzmoon họzmooyeqwng cóqgny thểbaxv sửnuvf dụdrvung, cóqgny chứbkxmc tráuwjych trôbhatng coi cáuwjyc Chấjczrp sựktdx đncisfziv tửnuvf, bìfvocnh thưwiuricqhng đncisưwiurpyhec gọzmooi làyeos "Lĩldgunh sựktdx đncisfziv tửnuvf".

yeos đncisicqha vịicqh tốubdyi cao nhấjczrt, đncisưwiurpyhec đncisãqzxji ngộkmkg tốubdyt nhấjczrt chíbtzmnh làyeosuwjyc đncisfziv tửnuvfqgny thểbaxv tiếcsdun vàyeoso Trúqzxjc cơnuvf kỳoyfu. Bọzmoon họzmoo đncisưwiurpyhec trờicqhi phúqzxj, mớuwjyi cóqgny thểbaxvbtzmnh làyeos ngưwiuricqhi tu tiêexwin châuphin chíbtzmnh, làyeos tu sĩldgu chấjczrn chíbtzmnh bưwiuruwjyc trêexwin con đncisưwiuricqhng tu tiêexwin.

Nhữbkxmng ngưwiuricqhi nàyeosy sau khi Trúqzxjc Cơnuvf thàyeosnh côbhatng, sẽdngs đncisưwiurpyhec cho phéyeklp tìfvocm nơnuvfi linh khíbtzm sung túqzxjc tạldgui Tháuwjyi Nhạldguc sơnuvfn mạldguch, đncisbaxv mộkmkgt mìfvocnh tu luyệfzivn, cóqgny thểbaxv khôbhatng cầyeqwn chịicqhu bấjczrt cứbkxm tạldgup vụdrvufvoc, chỉgeka chuyêexwin tâuphim tu luyệfzivn, hơnuvfn nữbkxma hàyeosng năpthum còicqhn cóqgny thểbaxv đncisưwiurpyhec pháuwjyt cho cáuwjyc loạldgui vậzmoot liệfzivu hi hữbkxmu cùirjnng mộkmkgt lưwiurpyheng lớuwjyn linh thạldguch, đncisbaxv trợpyhe giúqzxjp tốubdyc đnciskmkg tu luyệfzivn củqypya bọzmoon họzmoo. Nghĩldgua vụdrvu duy nhấjczrt củqypya bọzmoon họzmoo chíbtzmnh làyeos khi bổswztn môbhatn gặaacjp đncisldgui đncisicqhch thìfvoc mớuwjyi ra tay, khôbhatng đncisưwiurpyhec kháuwjyng lệfzivnh.

Hoàyeosng Phong cốubdyc ngoạldgui trừswzt nhữbkxmng đncisfziv tửnuvfyeosy ra, còicqhn cóqgnyuwjyc quảnflin sựktdxqgny thựktdxc quyềoyfun châuphin chíbtzmnh thao túqzxjng trong pháuwjyi.

uwjyc quảnflin sựktdxyeosy đncisoyfuu sau khi tiếcsdun vàyeoso Trúqzxjc cơnuvf kỳoyfu, trảnflii qua mộkmkgt thờicqhi gian tu luyệfzivn, tựktdx biếcsdut vôbhat vọzmoong tiếcsdun vàyeoso Kếcsdut đncisan kỳoyfu. Bọzmoon họzmoo tựktdx nguyệfzivn khôbhatng tiếcsdup tụdrvuc tu luyệfzivn, màyeos nguyệfzivn ýdocb phụdrvu tráuwjych cáuwjyc sựktdx việfzivc trong cốubdyc. Diệfzivp Tíbtzmnh lãqzxjo giảnfliirjnng mưwiuricqhi mấjczry ngưwiuricqhi trong đncisldgui đncisiệfzivn kia đncisoyfuu làyeos quảnflin sựktdx nhưwiur vậzmooy.

Nhưwiurng thậzmoot ra nghiêexwim khắuphic màyeosqgnyi, Chung Linh Đaacjldguo vịicqh Chưwiurjrzxng môbhatn nàyeosy cũyeqwng làyeos mộkmkgt gãqzxj quảnflin sựktdx cao cấjczrp, chỉgekayeos hắuphin phụdrvu tráuwjych tổswztng thểbaxvuwjyc việfzivc trong môbhatn pháuwjyi, làyeos quảnflin sựktdx củqypya cáuwjyc quảnflin sựktdx kháuwjyc màyeos thôbhati.

Châuphin chíbtzmnh quyếcsdut đncisicqhnh đncisếcsdun sinh tửnuvf tồwlpnn vong củqypya môbhatn pháuwjyi, chíbtzmnh làyeosuwjyc tu sĩldgu Kếcsdut đncisan kỳoyfu khôbhatng đncisbaxv ýdocb tớuwjyi cáuwjyc sựktdx việfzivc bêexwin ngoàyeosi. Chíbtzmnh làyeosqgny sựktdx tồwlpnn tạldgui củqypya bọzmoon hắuphin, màyeosyeos ma ngoạldgui đncisldguo mớuwjyi khôbhatng dáuwjym tớuwjyi tậzmoon cửnuvfa nhàyeos, Hoàyeosng Phong cốubdyc mớuwjyi cóqgny thểbaxv trởjrzx thàyeosnh mộkmkgt trong Thấjczrt đncisldgui tiêexwin pháuwjyi cho đncisếcsdun nay. Nếcsduu khôbhatng Hoàyeosng Phong cốubdyc ởjrzx trong Thấjczrt đncisldgui tiêexwin pháuwjyi sớuwjym đncisãqzxj bịicqhuwjyc yêexwiu nhâuphin pháuwjyp lựktdxc cao thâuphim, diệfzivt môbhatn vôbhat sốubdy lầyeqwn rồwlpni.

Đaacjưwiurơnuvfng nhiêexwin ngoàyeosi nhữbkxmng nộkmkgi dung đncisãqzxjqgnyi, cũyeqwng khôbhatng phảnflii làyeos nguyêexwin từswzt lờicqhi củqypya vịicqhwiurơnuvfng sưwiur thúqzxjc nóqgnyi ra, màyeosyeosyeosn Lậzmoop từswzt lờicqhi kểbaxv củqypya đncisubdyi phưwiurơnuvfng cũyeqwng nhữbkxmng suy đncisuwjyn màyeos tổswztng kếcsdut ra.

Đaacjiềoyfuu nàyeosy làyeosm cho Hàyeosn Lậzmoop đncisubdyi vớuwjyi hoàyeosn cảnflinh vịicqh tríbtzmirjnng đncisicqha vịicqh củqypya bảnflin thâuphin càyeosng cóqgny nhậzmoon thứbkxmc rõfvocyeosng hơnuvfn, đncisubdyi vớuwjyi cuộkmkgc sốubdyng củqypya hắuphin sau nàyeosy cùirjnng vớuwjyi cáuwjyc đnciswlpnng môbhatn kháuwjyc cũyeqwng cóqgny sựktdx trợpyhe giúqzxjp khôbhatng nhỏnxto.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.