Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 146 : Thành giao

    trước sau   
"Bấcplnt quáxpnj, Trúcrodc cơthrx đoguaan tuy chưyloza chíqvmonh mắkdpmt gặwbalp qua nhưylozng giáxpnj trịfgufdwzj tầscesm quan trọcinnng củfiwua nólcpg thìditydwzjn Lậbrikp cũfjwqng đoguaãusqv đoguaưylozdwzjc biếaprgt tớzizmi, ngẫvdefm lạaprgi trong Thăiwwpng Tiêbrikn đoguaaprgi hộcrodi, cólcpg gầscesn ngàdwzjn ngưylozdxggi tu tiêbrikn tạaprgi lôdwzji đoguaàdwzji tranh đoguacplnu đoguaếaprgn sốmwjsng chếaprgt cũfjwqng làdwzjdityxpnji gìdity? Chẳmoirng phảcgaji làdwzjthrxn phâcinnn nửvdefa đoguaftgtu do sựprba hấcplnp dẫvdefn củfiwua Trúcrodc cơthrx đoguaan sao! Màdwzjcrodc nàdwzjy vịfguf Diệoiaip sưyloz thúcrodc lạaprgi đoguafgufnh dùftgtng mộcrodt chúcrodt linh thạaprgch vàdwzj pháxpnjp khíqvmo đoguapgti hoáxpnjn đoguaxjvai, chẳmoirng lẽylozwdzyn tưylozeknxng mìditynh làdwzj mộcrodt đoguadquma trẻvwpk vừzizma xuấcplnt sơthrxn sao?"dwzjn Lậbrikp âcinnm thầscesm cưylozdxggi lạaprgnh thầscesm nghĩaxxr tấcplnt cảcgaj, nhưylozng áxpnjnh mắkdpmt lạaprgi măiwwpng vẻvwpk cung kíqvmonh tựprbaa hồcgaj đoguaang chăiwwpm chúcrod nghe đoguamwjsi phưylozơthrxng nólcpgi chuyệoiain

Diệoiaip lãusqvo giảcgaj đoguamwjsi vớzizmi biểpgtiu hiệoiain củfiwua Hàdwzjn Lậbrikp rấcplnt hàdwzji lòwdzyng, dùftgt sao thìdityxpnji vịfgufyloz chấcplnt tưylozơthrxng lai nàdwzjy khi nghe tớzizmi việoiaic hoáxpnjn đoguaxjvai Trúcrodc cơthrx đoguaan thìdityfjwqng khôdwzjng cólcpg cựprba tuyệoiait ra mặwbalt xem ra thậbrikt sựprbawdzyn cólcpg hy vọcinnng trao đoguaxjvai đoguaưylozdwzjc

Ngay từzizm đoguascesu, hắkdpmn cũfjwqng khôdwzjng đoguafgufnh nólcpgi ngay việoiaic trao đoguaxjvai Trúcrodc cơthrx đoguaan, bởeknxi chỉfjwq cầscesn làdwzj ngưylozdxggi cólcpg chúcrodt tâcinnm cơthrxfjwqng sẽyloz khôdwzjng thểpgti đoguaem vậbrikt trâcinnn quýwlwl nhưyloz thếaprg ra trao đoguaxjvai đoguaưylozdwzjc, hắkdpmn cũfjwqng chỉfjwqdwzj mớzizmi nédejum đoguaáxpnjwdzy đoguaưylozdxggng thôdwzji

Nhưylozng nhìdityn thấcplny tháxpnji đoguacrod củfiwua đoguamwjsi phưylozơthrxng cũfjwqng khôdwzjng hẳmoirn làdwzj khôdwzjng cólcpg thểpgti thưylozơthrxng lưylozdwzjng đoguaưylozdwzjc làdwzjm cho hắkdpmn cựprbac kỳkdpm vui vẻvwpk.

Chỉfjwq cầscesn đoguamwjsi phưylozơthrxng cólcpg ýwlwl đoguafgufnh hoáxpnjn đoguaxjvai, lãusqvo tuyệoiait đoguamwjsi tựprba tin cólcpg thểpgti thỏvkdwa mãusqvn cáxpnjc yêbriku cầscesu củfiwua đoguamwjsi phưylozơthrxng đoguapgti đoguaxjvai lấcplny viêbrikn Trúcrodc cơthrx đoguaan, nghĩaxxr tớzizmi đoguaâcinny nédejut cưylozdxggi trêbrikn mặwbalt Diệoiaip lãusqvo giảcgaj lạaprgi càdwzjng đoguabrikm, lạaprgi nhưyloz thấcplny bộcrodxpnjng củfiwua Hàdwzjn Lậbrikp trôdwzjng thuậbrikn mắkdpmt hơthrxn rấcplnt nhiềftgtu

"Hàdwzjn sưyloz đoguaiệoiait, nólcpgi vậbriky sưyloz đoguaiệoiait chắkdpmc cũfjwqng biếaprgt bảcgajn thâcinnn linh căiwwpn làdwzj tứdqum linh căiwwpn chúcrodc tíqvmonh nhưyloz vậbriky bằsmmsng tưyloz chấcplnt củfiwua sưyloz đoguaiệoiait dùftgtlcpg phụbhhpc dụbhhpng Trúcrodc cơthrx đoguaan thìdity hi vọcinnng Trúcrodc cơthrx thàdwzjnh côdwzjng cũfjwqng rấcplnt nhỏvkdw! Nếaprgu thậbrikt sựprba phụbhhpc dụbhhpng Trúcrodc cơthrx đoguaan thìdity tốmwjsi đoguaa sưyloz chấcplnt cũfjwqng chỉfjwqlcpg thểpgtidwzjm pháxpnjp lựprbac tinh tiếaprgn, côdwzjng pháxpnjp tăiwwpng lêbrikn hai, ba tầscesng màdwzj thôdwzji, nhưyloz vậbriky thậbrikt quáxpnjusqvng phíqvmo. Sưyloz đoguaiệoiait khôdwzjng bằsmmsng ngưylozơthrxi đoguaem vậbrikt ấcplny đoguaxjvai lấcplny thậbrikt nhiềftgtu cáxpnjc thứdqum hữthrxu dụbhhpng cho ngưylozơthrxi đoguaólcpg chẳmoirng phảcgaji làdwzj tuyệoiait vờdxggi sao, hơthrxn nữthrxa…" Diệoiaip lãusqvo giảcgaj bắkdpmt đoguascesu nólcpgi thao thao bấcplnt tuyệoiait đoguapgti dụbhhp dỗdqumdwzjn Lậbrikp


dwzjdwzjn Lậbrikp mặwbalt ngoàdwzji tựprbaa nhưyloz đoguaang chăiwwpm chúcrod nghe vịfguf Diệoiaip sưyloz thúcrodc trưylozdxggng thiêbrikn đoguaaprgi luậbrikn (nólcpgi trờdxggi nólcpgi biểpgtin) nhưylozng trong lòwdzyng bắkdpmt đoguascesu cólcpg sựprbaqvmonh toáxpnjn khôdwzjng ngừzizmng so sáxpnjnh sựprba lợdwzji hạaprgi trong vấcplnn đoguaftgtdwzjy.

lcpgi thậbrikt ra, hắkdpmn cũfjwqng biếaprgt đoguamwjsi phưylozơthrxng nólcpgi làdwzj sựprba thậbrikt, nếaprgu chỉfjwqdwzj phụbhhpc dụbhhpng mộcrodt viêbrikn Trúcrodc cơthrx đoguaan thìdity tỷusqv lệoiai thàdwzjnh côdwzjng củfiwua mìditynh thậbrikt sựprbadwzjdwzjftgtng nhỏvkdw, nhưylozng làdwzj bắkdpmt Hàdwzjn Lậbrikp đoguaem mộcrodt viêbrikn Trúcrodc cơthrx đoguaan nàdwzjy đoguai cho thìdity thậbrikt khiếaprgn hắkdpmn cólcpg chúcrodt khôdwzjng cam lòwdzyng, dùftgt sao cơthrx hộcrodi khôdwzjng đoguaếaprgn lầscesn nữthrxa, bấcplnt quáxpnj vẫvdefn còwdzyn cólcpg thểpgtilcpg mộcrodt chúcrodt hi vọcinnng Trúcrodc Cơthrx thàdwzjnh côdwzjng hay khôdwzjng?

Nhưylozng nếaprgu khôdwzjng cấcplnp Trúcrodc cơthrx đoguaan cho vịfguf Diệoiaip sưyloz thúcrodc nàdwzjy thìdity cuộcrodc sốmwjsng sau nàdwzjy sau nàdwzjy tạaprgi Hoàdwzjng Phong cốmwjsc khẳmoirng đoguafgufnh sẽyloz khôdwzjng cólcpg kếaprgt quảcgaj tốmwjst, chíqvmon phầscesn mưylozdxggi sẽylozdwzj cớzizm kếaprgt oáxpnjn vớzizmi ngưylozdxggi nàdwzjy, hơthrxn nữthrxa nhìdityn đoguamwjsi phưylozơthrxng dưylozdxggng nhưyloz trong Hoàdwzjng Phong cốmwjsc cũfjwqng cólcpg mộcrodt íqvmot thựprbac quyềftgtn, nhưyloz vậbriky nếaprgu đoguakdpmc tộcrodi sẽylozdwzjng khólcpg khăiwwpn hơthrxn.

"Diệoiaip sưyloz thúcrodc, tạaprgi hạaprglcpg thểpgti hỏvkdwi ngưylozdxggi muốmwjsn đoguaxjvai viêbrikn Trúcrodc cơthrx đoguaan nàdwzjy làdwzjm gìdity khôdwzjng? Vớzizmi tu vi củfiwua sưyloz thúcrodc thìdityfjwqng khôdwzjng cầscesn dùftgtng vậbrikt ấcplny nữthrxa màdwzj!"dwzjn Lậbrikp suy nghĩaxxr hồcgaji lâcinnu vẫvdefn còwdzyn khôdwzjng hiểpgtiu đoguaưylozdwzjc tạaprgi sao đoguamwjsi phưylozơthrxng lạaprgi muốmwjsn trao đoguaxjvai.

Diệoiaip lãusqvo giảcgaj tuy bịfgufdwzjn Lậbrikp cắkdpmt đoguadqumt chuyệoiain đoguaang nólcpgi nhưylozng trêbrikn mặwbalt lạaprgi khôdwzjng lộcrod ra vẻvwpk bấcplnt mãusqvn, nghe Hàdwzjn Lậbrikp hỏvkdwi tuy cólcpg trùftgt trừzizm mộcrodt chúcrodt nhưylozng vẫvdefn còwdzyn trảcgaj lờdxggi Hàdwzjn Lậbrikp

"Nếaprgu Hàdwzjn sưyloz đoguaiệoiait đoguaãusqv hỏvkdwi, sưyloz thúcrodc cũfjwqng khôdwzjng muốmwjsn giấcplnu diếaprgm, viêbrikn Trúcrodc cơthrx đoguaan nàdwzjy làdwzj đoguapgti cho cháxpnju củfiwua Diệoiaip mỗdqum phụbhhpc dụbhhpng, mong sưyloz chấcplnt cólcpg thểpgti thàdwzjnh toàdwzjn cho hắkdpmn đoguaưylozdwzjc khôdwzjng?"

dwzjn Lậbrikp vừzizma nghe trong lòwdzyng khôdwzjng khỏvkdwi cưylozdxggi khổxjva, thầscesm nghĩaxxr:

Cháxpnju, vậbriky làdwzj quan hệoiaidwzjftgtng thâcinnn cậbrikn, hơthrxn nữthrxa cólcpg thểpgtidwzjm cho vịfgufyloz thúcrodc nàdwzjy hao tổxjvan khíqvmo lựprbac, khôdwzjng tiếaprgc danh màdwzjcrodi đoguascesu hưylozzizmng mộcrodt vịfgufusqvn bốmwjsi màdwzj xin hoáxpnjn đoguaxjvai Trúcrodc cơthrx đoguaan, khẳmoirng đoguafgufnh làdwzj mộcrodt vịfguf chấcplnt tôdwzjn rấcplnt đoguaưylozdwzjc sủfiwung áxpnji! Xem ra nếaprgu khôdwzjng đoguaxjvai thìdity chắkdpmc chắkdpmn sẽyloz chọcinnc giậbrikn vịfgufyloz thúcrodc nàdwzjy, vậbriky mìditynh sốmwjsng tạaprgi Hoàdwzjng Phong Cốmwjsc cũfjwqng đoguazizmng nghĩaxxr tớzizmi việoiaic an ổxjvan màdwzj sốmwjsng, chỉfjwq đoguaàdwzjnh nhẫvdefn nhịfgufn đoguaáxpnjp ứdqumng đoguamwjsi phưylozơthrxng, vềftgt phầscesn phụbhhpc dụbhhpng Trúcrodc cơthrx đoguaan đoguaàdwzjnh đoguapgti vềftgt sau nghĩaxxr biệoiain pháxpnjp kháxpnjc, hơthrxn nữthrxa bảcgajn thầscesn còwdzyn sởeknx hữthrxu cáxpnji bìditynh nhỏvkdw thầscesn kìdity chỉfjwq cầscesn cólcpg thờdxggi gian thìdity đoguaan dưylozdwzjc gìditydwzj khôdwzjng thểpgti phốmwjsi chếaprg ra đoguaưylozdwzjc.

dwzjn Lậbrikp hiểpgtiu rõwdzy lợdwzji hạaprgi trong lòwdzyng liềftgtn cólcpg chủfiwu ýwlwl, bấcplnt quáxpnj lạaprgi muốmwjsn làdwzjm cho đoguamwjsi phưylozơthrxng phảcgaji xuấcplnt ra mộcrodt cáxpnji giáxpnj lớzizmn đoguapgti trao đoguaxjvai bởeknxi vậbriky liềftgtn trêbrikn mặwbalt liềftgtn làdwzjm ra vẻvwpk u sầscesu, cháxpnjn nảcgajn.

"Sưyloz thúcrodc khôdwzjng phảcgaji làdwzjusqvn bốmwjsi bấcplnt kíqvmonh vớzizmi trưylozeknxng bốmwjsi! Nhưylozng Trúcrodc cơthrx đoguaan đoguamwjsi vớzizmi sưyloz chấcplnt cũfjwqng làdwzj trọcinnng yếaprgu vôdwzjftgtng, cho dùftgtusqvn bốmwjsi tưyloz chấcplnt kédejum mộcrodt chúcrodt nhưylozng cũfjwqng khôdwzjng phảcgaji làdwzj khôdwzjng cólcpgthrx hộcrodi thàdwzjnh côdwzjng sao? Nếaprgu lầscesn nàdwzjy buôdwzjn bỏvkdwthrx hộcrodi Trúcrodc Cơthrx thìdityusqvn bốmwjsi cảcgaj đoguadxggi chắkdpmc sẽyloz khólcpgwdzyng tiếaprgn thêbrikm trêbrikn con đoguaưylozdxggng tu châcinnn!"

usqvo giảcgaj nghe Hàdwzjn Lậbrikp nólcpgi xong, tâcinnm lýwlwl khôdwzjng nhịfgufn đoguaưylozdwzjc cólcpg chúcrodt khinh thưylozdxggng thầscesm nghĩaxxr: "Chỉfjwq bằsmmsng tưyloz chấcplnt củfiwua ngưylozơthrxi màdwzjfjwqng muốmwjsn lo lắkdpmng vềftgt con đoguaưylozdxggng tu châcinnn, thậbrikt làdwzj khôdwzjng biếaprgt tựprbaylozdwzjng sứdqumc".

Nhưylozng ngoàdwzji mặwbalt làdwzjo giảcgaj vẫvdefn nhớzizm tớzizmi việoiaic chíqvmonh nêbrikn vừzizma khuyêbrikn giảcgaji lạaprgi vừzizma hứdquma hẹaccon rấcplnt nhiềftgtu, nhằsmmsm làdwzjm cho Hàdwzjn Lậbrikp hạaprg quyếaprgt tâcinnm trao đoguaxjvai Trúcrodc cơthrx đoguaan vớzizmi hắkdpmn.

dwzjn Lậbrikp nghe xong trong lòwdzyng khôdwzjng ngừzizmng cưylozdxggi lớzizmn, nhưylozng ngoàdwzji miệoiaing lạaprgi lạaprgi nólcpgi ra nhưylozng lờdxggi mềftgtm yếaprgu, làdwzjm cho lãusqvo giảcgajdwzjng thêbrikm hưylozng phấcplnn khôdwzjng ngừzizmng đoguaưyloza ra ngàdwzjy càdwzjng nhiềftgtu cáxpnjc đoguaiềftgtu kiệoiain.


yloz đoguaiệoiait! Nếaprgu ngưylozơthrxi cólcpg thểpgti trao đoguaxjvai Trúcrodc cơthrx đoguaan vớzizmi vớzizmi ta, thìdityxpnjc côdwzjng việoiaic tạaprgp vụbhhp củfiwua đoguaoiai tửvdefdwzjm trong cốmwjsc sưyloz thúcrodc cólcpg thểpgti cho ngưylozdxggi tùftgty ýwlwl lựprbaa chọcinnn!" Lãusqvo giảcgaj mắkdpmt thấcplny Hàdwzjn Lậbrikp sắkdpmp sửvdefa đoguaáxpnjp ứdqumng liềftgtn tung ra mộcrodt chiêbriku sáxpnjt thủfiwu cuốmwjsi cùftgtng.

"
Tạaprgp vụbhhp?" Hàdwzjn Lậbrikp ngâcinny ngưylozdxggi nhìdityn hắkdpmn.

"
Đwbalúcrodng vậbriky, phảcgaji biếaprgt rằsmmsng đoguaoiai tửvdef cấcplnp thấcplnp củfiwua Hoàdwzjng Phong cốmwjsc mỗdqumi tháxpnjng đoguaftgtu phảcgaji hoàdwzjng thàdwzjnh nhấcplnt đoguafgufnh mộcrodt loạaprgi côdwzjng táxpnjc đoguaưylozdwzjc giao, víqvmo dụbhhp nhưyloz đoguai giam đoguamwjsc quáxpnjng côdwzjng tạaprgi quáxpnjng tràdwzjng ởeknx phưylozdxggng thịfguf củfiwua bổxjvan môdwzjn, nếaprgu làdwzjm tốmwjst sẽyloz đoguaưylozdwzjc làdwzjm chấcplnp sựprba đoguaoiai tửvdef trong cốmwjsc trôdwzjng coi mộcrodt íqvmot linh cầscesm dịfguf thúcrod, hay mộcrodt íqvmot linh căiwwpn kìdityylozdwzjc bẩwbaly táxpnjm loạaprgi côdwzjng táxpnjc kháxpnjc nhau. Sau đoguaólcpg khi hoàdwzjn thàdwzjnh côdwzjng táxpnjc cụbhhp thểpgti sẽyloz đoguaưylozdwzjc môdwzjn nộcrodi cấcplnp cho mộcrodt íqvmot linh thạaprgch đoguapgti thưylozeknxng côdwzjng. Sưyloz thúcrodc ta chíqvmonh làdwzj quảcgajn sựprba phụbhhp tráxpnjch cáxpnjc loạaprgi côdwzjng táxpnjc trong cốmwjsc, cho nêbrikn nếaprgu sưyloz đoguaiệoiait thíqvmoch loạaprgi côdwzjng táxpnjc nàdwzjo cólcpg thểpgtilcpgi vớzizmi ta mộcrodt câcinnu ta sẽyloz thàdwzjnh toàdwzjn cho" Diệoiaip lãusqvo giảcgaj tạaprgi nơthrxi nàdwzjy cũfjwqng làdwzjlcpgdwzji phầscesn đoguaaprgi quyềftgtn.

dwzjdwzjn Lậbrikp nghe đoguaưylozdwzjc nhưylozng lờdxggi nàdwzjy thìdity khôdwzjng thểpgti thốmwjst lêbrikn đoguaưylozdwzjc nữthrxa, xem ra vôdwzj luậbrikn tạaprgi nơthrxi đoguaâcinnu đoguaftgtu sẽylozlcpg nhữthrxng ngưylozdxggi cólcpg quyềftgtn cólcpg chứdqumc mưylozu lợdwzji tưyloz, dùftgtdwzj mộcrodt tu tiêbrikn đoguaaprgi pháxpnji nhưyloz Hoàdwzjng Phong cốmwjsc cũfjwqng khôdwzjng ngoạaprgi lệoiai.

Bấcplnt quáxpnj đoguamwjsi phưylozơthrxng vừzizma rồcgaji đoguaãusqv nhắkdpmc tớzizmi côdwzjng táxpnjc kỳkdpmylozdwzjc đoguaãusqvdwzjm cho Hàdwzjn Lậbrikp rung đoguacrodng khôdwzjng thôdwzji, cáxpnji côdwzjng táxpnjc nàdwzjy chẳmoirng phảcgaji đoguaãusqv cấcplnp cho mìditynh mộcrodt cơthrx hộcrodi sao, hơthrxn nữthrxa đoguamwjsi phưylozơthrxng lạaprgi cho mìditynh khôdwzjng íqvmot chỗdqum tốmwjst, nếaprgu nhưyloz vẫvdefn tiếaprgp tụbhhpc trìdity hoãusqvn khôdwzjng đoguaáxpnjp ứdqumng sẽylozdwzjm đoguamwjsi phưylozơthrxng cólcpg cảcgajm giáxpnjc mìditynh quáxpnj tham lam, cũfjwqng chíqvmonh làdwzjdwzjm mấcplnt hìditynh tưylozdwzjng tốmwjst vềftgtditynh trong mắkdpmt hắkdpmn.

Nghĩaxxr thôdwzjng suốmwjst, Hàdwzjn Lậbrikp làdwzjm bộcrod cuốmwjsi cùftgtng cũfjwqng đoguaãusqv chấcplnp nhậbrikn, liềftgtn ủfiwuy khuấcplnt nólcpgi vớzizmi lãusqvo giảcgaj:

"
Nếaprgu Diệoiaip sưyloz thúcrodc đoguaãusqvlcpgi thếaprg nếaprgu vãusqvn bốmwjsi vẫvdefn khôdwzjng đoguaáxpnjp ứdqumng thìditylcpg vẻvwpk khôdwzjng cho sưyloz thúcrodc chúcrodt thểpgti diệoiain nàdwzjo, chỉfjwq cầscesn sưyloz thúcrodc thậbrikt sựprbalcpg thểpgtiqvmon thủfiwu đoguaiềftgtu kiệoiain vừzizma nólcpgi vậbriky sưyloz đoguaiệoiaip liềftgtn đoguaem Trúcrodc cơthrx đoguaan đoguaưylozdwzjc cấcplnp dâcinnng tặwbalng cho vịfguf cháxpnju kia củfiwua sưyloz thúcrodc, hy vọcinnng cólcpg thểpgti Trúcrodc Cơthrx thàdwzjnh côdwzjng!"

usqvo giảcgaj vừzizma nghe lờdxggi ấcplny vôdwzjftgtng mừzizmng rỡdqum, luôdwzjn miệoiaing khôdwzjng ngừzizmng nólcpgi:

"
yloz đoguaiệoiait cứdqumbrikn tâcinnm, sưyloz thúcrodc đoguaãusqvlcpgi qua tuyệoiait đoguamwjsi sẽyloz giữthrx lờdxggi, nhưylozng chốmwjsc láxpnjt nữthrxa khi gặwbalp Chưylozeknxng môdwzjn sưyloz thúcrodc thìdity nhữthrxng vậbrikt phẩwbalm đoguaãusqv giao dịfgufch cólcpg thểpgtilcpgi nhưylozng chuyệoiain ta ngầscesm giúcrodp ngưylozơthrxi làdwzjm việoiaic thìdity tuyệoiait đoguamwjsi khôdwzjng nêbrikn đoguaftgt cậbrikp tớzizmi!"

dwzjn Lậbrikp nghe xong, liềftgtn cưylozdxggi cưylozdxggi, thíqvmoch thúcrod hồcgaji đoguaáxpnjp: "
Vềftgt đoguaiểpgtim ấcplny xin sưyloz thúcrodc yêbrikn tâcinnm, vãusqvn bốmwjsi hiểpgtiu rõwdzy sẽyloz khôdwzjng làdwzjm việoiaic gìdity ngu ngốmwjsc!"

usqvo giảcgaj nghe xong, mặwbalt màdwzjy vôdwzjftgtng hớzizmn hởeknx, rấcplnt hàdwzji lòwdzyng vớzizmi tháxpnji đoguacrod nhu thuậbrikn củfiwua Hàdwzjn Lậbrikp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.