Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 145 : Bất tốc chi khách

    trước sau   
ojxsúrdqpng vậkgdky, Ngôtvhnihbi huynh, thậkgdkt sựixkjiwxi ýmyfl kiếbhkjn hay!" Diệuuzhp lãcbbfo giảaiav hai mắkcovt sásyghng ngờnnfci, hưihbing phấaaizn hẳjgdjn lêhrbsn.

Sau đsyghóakme hắkcovn quay đsyghxpfxu, giọqhedng đsyghxpfxy hy vọqhedng nóakmei vớawlqi Chung Linh Đojxsnnfco: "Chưihbikbking môtvhnn sưihbi huynh, cóakme thểgmbn cho ta gặgmbnp ngưihbinnfci mang Thăxpfxng Tiêhrbsn Lệuuzhnh đsyghưihbieswwc khôtvhnng? Ta muốrudxn giao dịqjnpch cùdpzjng hắkcovn, tiếbhkjn hàiwxinh trao đsyghrpoji đsyghgmbn hắkcovn chủgplm đsyghehkmng buôtvhnng Trúrdqpc Cơkoqg Đojxsan!"

Chung Linh Đojxsnnfco nghe vậkgdky, trầxpfxm ngâjcutm mộehkmt chúrdqpt rồhptgi gậkgdkt đsyghxpfxu đsyghásyghp ứlhilng. Nhưihbing lạnnfci dặgmbnn dòhicjcbbfo giảaiav thêhrbsm lầxpfxn nữnnfca, khôtvhnng đsyghưihbieswwc dùdpzjng cásyghc thủgplm đsyghoạnnfcn mua básyghn cưihbinnfcng hàiwxinh, rồhptgi mớawlqi cho vịqjnpihbiơkoqgng sưihbi đsyghuuzh kia đsyghưihbia hắkcovn đsyghi gặgmbnp vịqjnp khásyghch khôtvhnng mờnnfci đsyghóakme.

cbbfo giảaiaviwxiihbiơkoqgng sưihbi đsyghuuzh ra khỏuuzhi đsyghnnfci đsyghiệuuzhn, lậkgdkp tứlhilc dùdpzjng phásyghp khíehkmynrnnh chiếbhkjc lásygh bay lêhrbsn trờnnfci, hưihbiawlqng thẳjgdjng tớawlqi Nghêhrbsnh Tâjcutn lâjcutu củgplma Hoàiwxing Phong Cốrudxc.

hicjn trong mộehkmt căxpfxn phòhicjng củgplma Nghêhrbsnh tâjcutn lâjcutu Hoàiwxing Phong Cốrudxc, mộehkmt thanh niêhrbsn đsyghang nằddxkm trêhrbsn giưihbinnfcng, nhìynrnn nóakmec nhàiwxi đsyghếbhkjn xuấaaizt thầxpfxn, hắkcovn đsyghúrdqpng làiwxiiwxin Lậkgdkp theo nhữnnfcng ngưihbinnfci thắkcovng ởkbki Thăxpfxng Tiêhrbsn đsyghnnfci hộehkmi cùdpzjng tớawlqi Hoàiwxing Phong Cốrudxc

rdqpc đsyghxpfxu, sau khi Hàiwxin Lậkgdkp giếbhkjt chếbhkjt hai ngưihbinnfci tu tiêhrbsn đsyghásyghnh léqhedn hắkcovn, rồhptgi vôtvhnynrnnh đsyghi thẳjgdjng tớawlqi Lam Châjcutu Mỗawlqkoqgn lĩrvrunh bíehkmwhqln, tham gia Thăxpfxng Tiêhrbsn đsyghnnfci hộehkmi, chíehkmnh mắkcovt thấaaizy lôtvhni đsyghàiwxii tranh đsyghaaizu so vớawlqi lờnnfci củgplma Hồhptgynrnnh Côtvhnhicjn thảaiavm thiếbhkjt hơkoqgn ba phầxpfxn.


Sau khi trảaiavi qua mộehkmt phen sinh tửqjnp, cásyghc lôtvhni đsyghàiwxii đsyghojxsu cóakme đsyghưihbieswwc ngưihbinnfci chiếbhkjn thắkcovng, lúrdqpc nàiwxiy ngưihbinnfci dẫwhqln đsyghưihbinnfcng củgplma bảaiavy đsyghnnfci tiêhrbsn phásyghi rốrudxt cuộehkmc cũmcbnng hiệuuzhn thâjcutn, màiwxi ngưihbinnfci dẫwhqln đsyghưihbinnfcng củgplma Hoàiwxing Phong Cốrudxc chíehkmnh làiwxi vịqjnpihbiơkoqgng sưihbi đsyghuuzh kia.

iwxin Lậkgdkp sau khi thấaaizy ngưihbinnfci dẫwhqln đsyghưihbinnfcng củgplma Hoàiwxing Phong Cốrudxc, cũmcbnng đsyghãcbbf suy nghĩrvru rấaaizt kỹxqeg xem cóakmehrbsn quyếbhkjt tâjcutm mạnnfco hiểgmbnm thửqjnp mộehkmt lầxpfxn, cầxpfxm Thăxpfxng Tiêhrbsn Lệuuzhnh nộehkmp cho vịqjnp dẫwhqln đsyghưihbinnfcng nàiwxiy xem, khiếbhkjn cho đsyghrudxi phưihbiơkoqgng rấaaizt cựixkjc kỳavxx kinh ngạnnfcc.

Đojxsrudxi phưihbiơkoqgng lúrdqpc đsyghóakme tỏuuzh vẻgssgakme thểgmbn đsyghưihbia đsyghưihbieswwc Hàiwxin Lậkgdkp vềojxstvhnn phásyghi, nhưihbing cụrudx thểgmbn sẽykfs xửqjnpmyfl hắkcovn vàiwxi Thăxpfxng Tiêhrbsn Lệuuzhnh thếbhkjiwxio thìynrn phảaiavi do Chưihbikbking môtvhnn củgplma bọqhedn họqhed quyếbhkjt đsyghqjnpnh. Dùdpzj sao việuuzhc thu hồhptgi Thăxpfxng Tiêhrbsn Lệuuzhnh cũmcbnng làiwxi việuuzhc đsyghãcbbf xảaiavy ra từojxs bốrudxn năxpfxm trăxpfxm năxpfxm trưihbiawlqc!

iwxin Lậkgdkp đsyghưihbiơkoqgng nhiêhrbsn sẽykfs khôtvhnng phảaiavn đsyghrudxi, nếbhkju khôtvhnng cứlhil đsyghgmbn hắkcovn tựixkjynrnnh đsyghi tìynrnm Hoàiwxing Phong Cốrudxc sơkoqgn môtvhnn thìynrn quảaiaviwxi khổrpoj cựixkjc.

Cứlhil nhưihbi vậkgdky, dưihbiawlqi ásyghnh mắkcovt kinh ngạnnfcc củgplma cásyghc ngưihbinnfci tu tiêhrbsn, Hàiwxin Lậkgdkp vàiwxiihbinnfci têhrbsn thắkcovng trậkgdkn ngồhptgi trêhrbsn mộehkmt phásyghp khíehkm to lớawlqn hìynrnnh mộehkmt chiếbhkjc thuyềojxsn, cùdpzjng đsyghưihbieswwc vịqjnp dẫwhqln đsyghưihbinnfcng Vưihbiơkoqgng sưihbi đsyghuuzhiwxiy mang trởkbki vềojxs Hoàiwxing Phong Cốrudxc, an bàiwxii hắkcovn ởkbki đsyghâjcuty, đsyghgmbn hắkcovn chờnnfc đsygheswwi câjcutu trảaiav lờnnfci. Vềojxs phầxpfxn mưihbinnfci ngưihbinnfci bọqhedn hắkcovn cũmcbnng bịqjnpsyghch nhau ra, chẳjgdjng biếbhkjt đsyghãcbbf đsyghưihbieswwc đsyghưihbia tớawlqi nhữnnfcng đsyghâjcutu.

iwxin Lậkgdkp đsygheswwi ởkbki đsyghâjcuty cũmcbnng đsyghãcbbf ba, bốrudxn ngàiwxiy, chẳjgdjng hềojxsihbiawlqc ra khỏuuzhi cửqjnpa phòhicjng, chỉapcwakme mộehkmt gãcbbf sai vặgmbnt khoảaiavng mưihbinnfci mộehkmt, mưihbinnfci hai tuổrpoji mỗawlqi ngàiwxiy đsyghưihbia cơkoqgm tớawlqi, còhicjn lạnnfci thìynrn khôtvhnng hềojxs gặgmbnp ai khásyghc.

Đojxsóakme khôtvhnng phảaiavi vìynrn sợeswwiwxin Lậkgdkp khôtvhnng thàiwxinh thậkgdkt màiwxi chỉapcwiwxi do ngưihbinnfci dẫwhqln đsyghưihbinnfcng họqhedihbiơkoqgng kia an bàiwxii hắkcovn tạnnfci đsyghâjcuty đsyghgmbn kiểgmbnm tra xásyghc đsyghqjnpnh thuộehkmc tíehkmnh củgplma hắkcovn cho chíehkmnh xásyghc, bởkbkii vìynrn hắkcovn khôtvhnng phảaiavi đsyghuuzh tửqjnp Hoàiwxing Phong Cốrudxc cho nêhrbsn cũmcbnng phảaiavi chịqjnpu mộehkmt chúrdqpt cấaaizm phásyghp, tạnnfcm thờnnfci khôtvhnng thểgmbn ra khỏuuzhi phòhicjng, nếbhkju xúrdqpc đsyghehkmng cấaaizm phásyghp sẽykfs bịqjnp cấaaizm phásyghp vâjcuty khốrudxn.

Nghe ngưihbinnfci dẫwhqln đsyghưihbinnfcng họqhedihbiơkoqgng nóakmei nhưihbi vậkgdky, Hàiwxin Lậkgdkp tựixkj nhiêhrbsn khôtvhnng khỏuuzhi hồhptgi hộehkmp vềojxs trưihbinnfcng hợeswwp củgplma mìynrnnh, hơkoqgn nữnnfca, sau khi biếbhkjt mìynrnnh làiwxi tứlhil chúrdqpc thuộehkmc tíehkmnh nguỵxgsf linh căxpfxn thìynrnjcutm tìynrnnh củgplma hắkcovn lậkgdkp tứlhilc cũmcbnng trởkbkihrbsn bấaaizt an.

Mặgmbnc dùdpzjiwxin Lậkgdkp đsyghãcbbf sớawlqm biếbhkjt tưihbi chấaaizt tu tiêhrbsn củgplma mìynrnnh thấaaizp kéqhedm, nhưihbing khi chíehkmnh tai mìynrnnh nghe đsyghưihbieswwc nhưihbi vậkgdky thìynrnmcbnng buồhptgn bảaiav, uểgmbn oảaiavi suốrudxt mộehkmt ngàiwxiy. Xem ra, nếbhkju hắkcovn muốrudxn cóakme thu hoạnnfcch trêhrbsn con đsyghưihbinnfcng tu tiêhrbsn thìynrn chỉapcwakmesyghch lợeswwi dụrudxng cásyghc loạnnfci đsyghan dưihbieswwc từojxshrbsn ngoàiwxii trợesww giúrdqpp.

Chỉapcwiwxi sau khi Trưihbinnfcng Xuâjcutn Côtvhnng củgplma hắkcovn tớawlqi tầxpfxng thứlhil chin, cảaiavm thấaaizy hiệuuzhu quảaiav củgplma "Hoàiwxing long đsyghan"iwxi "Kim tủgplmy hoàiwxin" giảaiavm bớawlqt rấaaizt nhiềojxsu, tásyghc dụrudxng trợesww giúrdqpp giảaiavm bớawlqt rấaaizt nhiềojxsu so vớawlqi trưihbiawlqc kia. Xem ra phảaiavi tìynrnm nhữnnfcng loạnnfci kỳavxx hoa, dịqjnp thảaiavo, đsyghiềojxsu chếbhkj nhữnnfcng loạnnfci linh dưihbieswwc khásyghc phùdpzj hợeswwp vớawlqi ngưihbinnfci tu tiêhrbsn châjcutn chíehkmnh, lúrdqpc đsyghóakme mớawlqi khôtvhnng làiwxim chậkgdkm tiếbhkjn đsyghehkm tu hàiwxinh củgplma mìynrnnh đsyghưihbieswwc.

iwxin Lậkgdkp đsyghang cóakme nhữnnfcng suy nghĩrvru kỳavxx quásyghi thìynrn ngoàiwxii cửqjnpa truyềojxsn đsyghếbhkjn tiếbhkjng bưihbiawlqc châjcutn, nhưihbing lạnnfci khôtvhnng phảaiavi làiwxi củgplma mộehkmt ngưihbinnfci. Hàiwxin Lậkgdkp chấaaizn chỉapcwnh tinh thầxpfxn, xem ra chờnnfc đsygheswwi khổrpoj sởkbki đsyghãcbbf nhiềojxsu ngàiwxiy, rốrudxt cuộehkmc tin tứlhilc cũmcbnng tớawlqi.

"Tiểgmbnu hữnnfcu, ởkbki chỗawlqiwxiy đsyghãcbbf quen chưihbia?"

Cửqjnpa phòhicjng nhẹqhed nhàiwxing mởkbki ra, tiếbhkjp theo truyềojxsn đsyghếbhkjn thanh âjcutm củgplma ngưihbinnfci dẫwhqln đsyghưihbinnfcng họqhedihbiơkoqgng, theo sau ngưihbinnfci nàiwxiy từojxshrbsn ngoàiwxii phòhicjng đsyghi vàiwxio còhicjn cóakme mộehkmt vịqjnpcbbfo giảaiav mặgmbnt đsyghuuzh.


"Vưihbiơkoqgng tiêhrbsn sưihbi, khỏuuzhe chứlhil!"iwxin Lậkgdkp bậkgdkt ngưihbinnfci nhảaiavy từojxs trêhrbsn giưihbinnfcng xuốrudxng, cung kíehkmnh thi lễkgdk, nóakmei. Hắkcovn hiểgmbnu rõsbjn nhiềojxsu ngưihbinnfci dùdpzj khôtvhnng trásyghch nhưihbing cóakme thásyghi đsyghehkm cung kíehkmnh mộehkmt chúrdqpt cũmcbnng chỉapcw tốrudxt thêhrbsm cho hắkcovn màiwxi thôtvhni.

"Vịqjnpiwxiy làiwxi…?"iwxin Lậkgdkp nhìynrnn lãcbbfo giảaiav, cóakme chúrdqpt nghi hoặgmbnc hỏuuzhi.

ojxsâjcuty làiwxiihbi huynh ta, họqhed Diệuuzhp". Vưihbiơkoqgng sưihbi đsyghuuzhihbinnfci cưihbinnfci, giảaiavi thíehkmch.

Họqhed Diệuuzhp? Hàiwxin Lậkgdkp lấaaizy làiwxim kinh hãcbbfi, chẳjgdjng lẽykfs việuuzhc hắkcovn theo Kim Quang thưihbieswwng nhâjcutn giếbhkjt ngưihbinnfci đsyghoạnnfct lệuuzhnh đsyghãcbbf bịqjnp bạnnfci lộehkmhrbsn ngưihbinnfci Diệuuzhp gia tìynrnm tớawlqi sao? Nhìynrnn sắkcovc mặgmbnt lãcbbfo giảaiaviwxiy dùdpzj khôtvhnng đsyghưihbieswwc tốrudxt nhưihbing cũmcbnng khôtvhnng cóakmesyghng vẻgssg nghiếbhkjn răxpfxng. Hàiwxin Lậkgdkp âjcutm thầxpfxm suy tíehkmnh nhưihbing ngoàiwxii mặgmbnt lạnnfci khôtvhnng hềojxs lộehkm ra vẻgssgynrn khásyghc thưihbinnfcng, lậkgdkp tứlhilc nghiêhrbsm giọqhedng nóakmei:

"Thìynrn ra làiwxi Diệuuzhp tiêhrbsn sưihbi!"

cbbfo giảaiav đsyghásyghnh giásyghiwxin Lậkgdkp từojxs trêhrbsn xuốrudxng dưihbiawlqi mộehkmt lầxpfxn, thấaaizy Hàiwxin Lậkgdkp cựixkjc kỳavxxynrnnh thưihbinnfcng, khôtvhnng cóakme chỗawlqiwxio bấaaizt phàiwxim, càiwxing cảaiavm thấaaizy khảaiavxpfxng thàiwxinh côtvhnng củgplma cuộehkmc gặgmbnp gỡxgsfiwxiy tăxpfxng thêhrbsm vàiwxii phầxpfxn.

ynrn vậkgdky, nghe Hàiwxin Lậkgdkp âjcutn cầxpfxn thăxpfxm hỏuuzhi thìynrnmcbnng tưihbiơkoqgi cưihbinnfci nóakmei: "Ha ha, Hàiwxin tiểgmbnu hữnnfcu khôtvhnng nêhrbsn đsygha lễkgdk! Nếbhkju tiểgmbnu hữnnfcu đsyghãcbbf cầxpfxm Thăxpfxng Tiêhrbsn Lệuuzhnh tớawlqi Hoàiwxing Phong Cốrudxc chúrdqpng ta, vậkgdky tiểgmbnu hữnnfcu chíehkmnh làiwxi đsyghuuzh tửqjnp bổrpojn môtvhnn rồhptgi. Cho nêhrbsn cứlhil gọqhedi ta làiwxi Diệuuzhp sưihbi thúrdqpc, khôtvhnng nêhrbsn khásyghch khíehkm nhưihbi vậkgdky!"

iwxin Lậkgdkp vừojxsa nghe lãcbbfo giảaiavakmei xong, tâjcutm tưihbi trong lòhicjng cũmcbnng thảaiav lỏuuzhng rấaaizt nhiềojxsu, nhưihbing lạnnfci nổrpoji lêhrbsn vàiwxii phầxpfxn nghi hoặgmbnc.

Đojxsrudxi phưihbiơkoqgng nóakmei chuyệuuzhn khásyghch khíehkm nhưihbi vậkgdky, xem ra khôtvhnng phảaiavi làiwxi muốrudxn trảaiav thùdpzj. Nhưihbing khásyghch khíehkm tớawlqi mứlhilc đsyghóakme thìynrn đsyghúrdqpng làiwxiakme chúrdqpt quásygh đsyghásyghng. Cásyghi gìynrniwxiakmei khôtvhnng phảaiavi làiwxi ngưihbinnfci ngoàiwxii? Hàiwxin Lậkgdkp cảaiavm thấaaizy đsyghau cảaiav đsyghxpfxu.

"Hàiwxin tiểgmbnu hữnnfcu, DIệuuzhp sưihbi huynh nóakmei khôtvhnng sai! Chưihbikbking môtvhnn bổrpojn phásyghi đsyghãcbbf đsyghhptgng ýmyfl cho tiểgmbnu hữnnfcu gia nhậkgdkp bổrpojn cốrudxc, trởkbki thàiwxinh bổrpojn môtvhnn đsyghuuzh tửqjnp, cũmcbnng sắkcovp cấaaizp Trúrdqpc Cơkoqg Đojxsan cho tiểgmbnu hữnnfcu sửqjnp dụrudxng rồhptgi!"ihbiơkoqgng sưihbi đsyghuuzhihbinnfci hìynrnynrnakmei.

"Thậkgdkt chứlhil?" Cho dùdpzjiwxin Lậkgdkp luôtvhnn trầxpfxm ổrpojn, tỉapcwnh tásygho nhưihbing nghe đsyghưihbieswwc tin nàiwxiy cũmcbnng khôtvhnng khỏuuzhi hưihbing phấaaizn hẳjgdjn lêhrbsn, hậkgdkn khôtvhnng thểgmbn hoa tay múrdqpa châjcutn vàiwxii cásyghi đsyghgmbn phásyght tiếbhkjt kíehkmch đsyghehkmng trong lòhicjng.

Thấaaizy bộehkmsyghng Hàiwxin Lậkgdkp nhưihbi vậkgdky, Vưihbiơkoqgng sưihbi đsyghuuzh mỉapcwm cưihbinnfci, cũmcbnng khôtvhnng thểgmbn hiệuuzhn gìynrn, tựixkja hồhptg nhưihbi đsyghãcbbf sớawlqm đsyghsyghn trưihbiawlqc đsyghưihbieswwc biểgmbnu hiệuuzhn củgplma Hàiwxin Lậkgdkp.

"Vưihbiơkoqgng sưihbi đsyghuuzh, ta muốrudxn cùdpzjng Hàiwxin sưihbi đsyghiệuuzht nóakmei chuyệuuzhn riêhrbsng mộehkmt chúrdqpt, ngưihbiơkoqgi đsyghi nghỉapcw mộehkmt chúrdqpt đsyghưihbieswwc khôtvhnng?"cbbfo giảaiavakme chúrdqpt khôtvhnng thểgmbnynrnnh tĩrvrunh đsyghưihbieswwc nữnnfca, rốrudxt cuộehkmc cũmcbnng nóakmei ra đsyghiềojxsu màiwxicbbfo muốrudxn nóakmei ngay từojxs khi vừojxsa bưihbiawlqc vàiwxio trong phòhicjng.

ojxsưihbiơkoqgng nhiêhrbsn cóakme thểgmbn, vậkgdky sưihbi đsyghuuzh vềojxs trưihbiawlqc, sưihbi huynh vàiwxiiwxin sưihbi đsyghiệuuzht nóakmei chuyệuuzhn xong thìynrnmcbnng vềojxs nhéqhed!"ihbiơkoqgng sưihbi đsyghuuzh âjcutm thầxpfxm thởkbkiiwxii mộehkmt hơkoqgi, liếbhkjc Hàiwxin Lậkgdkp mộehkmt cásyghi rồhptgi đsyghi ra khỏuuzhi phòhicjng.

rdqpc nàiwxiy, trong phòhicjng chỉapcwhicjn hai ngưihbinnfci làiwxicbbfo giảaiav họqhed Diệuuzhp vàiwxiiwxin Lậkgdkp.

iwxin Lậkgdkp ngạnnfcc nhiêhrbsn nhìynrnn sựixkj việuuzhc phásyght sinh trưihbiawlqc mắkcovt. Tạnnfci sao vịqjnp họqhedihbiơkoqgng đsyghóakmeakmei đsyghi làiwxi đsyghi? Lạnnfci còhicjn cóakme mộehkmt vịqjnp tựixkjihbing làiwxiihbi thúrdqpc muốrudxn nóakmei chuyệuuzhn vớawlqi mìynrnnh! Mặgmbnc dùdpzj khôtvhnng biếbhkjt vịqjnp Diệuuzhp sưihbi thúrdqpc nàiwxiy muốrudxn gìynrn nhưihbing Hàiwxin Lậkgdkp vẫwhqln mơkoqg hồhptg dựixkj cảaiavm thấaaizy mộehkmt tia bấaaizt ổrpojn.

cbbfo giảaiavmcbnng thấaaizy Hàiwxin Lậkgdkp bấaaizt an, nhưihbing hắkcovn khôtvhnng quan tâjcutm. Hắkcovn tin tưihbikbking rằddxkng mìynrnnh cóakme thểgmbn đsyghojxs xuấaaizt ra cásyghi gìynrn đsyghóakme, chắkcovc chắkcovn làiwxi sẽykfsiwxim cho ngưihbinnfci trẻgssg tuổrpoji còhicjn chưihbia mấaaizy kinh nghiệuuzhm đsyghnnfci nàiwxiy mởkbki rộehkmng tầxpfxm mắkcovt, khiếbhkjn cho giao dịqjnpch củgplma mìynrnnh đsyghưihbieswwc hoàiwxin thàiwxinh thuậkgdkn lợeswwi.

"Hàiwxin sưihbi đsyghiệuuzht, sưihbi thúrdqpc ta tíehkmnh tìynrnnh thẳjgdjng thắkcovn, cũmcbnng khôtvhnng muốrudxn quanh co, ta nóakmei thẳjgdjng luôtvhnn! Ta muốrudxn mua Trúrdqpc Cơkoqg Đojxsan củgplma sưihbi đsyghiệuuzht, chẳjgdjng biếbhkjt ýmyflihbi đsyghiệuuzht thếbhkjiwxio?"cbbfo giảaiavakmei thẳjgdjng vàiwxio vấaaizn đsyghojxs.

Khôtvhnng ngờnnfc lạnnfci muốrudxn mua Trúrdqpc Cơkoqg Đojxsan củgplma mìynrnnh, mìynrnnh khôtvhnng nghe nhầxpfxm đsyghaaizy chứlhil? Ai lạnnfci đsyghem Trúrdqpc Cơkoqg Đojxsan cho ngưihbinnfci khásyghc bao giờnnfckoqg chứlhil! Hàiwxin Lậkgdkp vừojxsa nghe thấaaizy vậkgdky, bắkcovt đsyghxpfxu sửqjnpng sốrudxt nhưihbing tiếbhkjp đsyghóakme thìynrn sắkcovc mặgmbnt đsyghnnfci biếbhkjn, trởkbkihrbsn rấaaizt khóakme coi.

"Hàiwxin sưihbi đsyghiệuuzht cứlhilhrbsn tâjcutm, ta sẽykfs khôtvhnng đsyghgmbn Trúrdqpc Cơkoqg Đojxsan củgplma sưihbi đsyghiệuuzht phảaiavi thiệuuzht thòhicji đsyghâjcutu. Ta đsyghang cóakme bảaiavy, tásyghm khốrudxi linh thạnnfcch bậkgdkc trung, mộehkmt íehkmt sơkoqg cấaaizp linh phùdpzj bậkgdkc trung vàiwxiiwxii phásyghp khíehkm thưihbieswwng hảaiavo hạnnfcng. Sưihbi thúrdqpc còhicjn cóakme mộehkmt íehkmt đsyghan dưihbieswwc tinh tiếbhkjn phásyghp lựixkjc, mặgmbnc dùdpzj khôtvhnng thểgmbn so sásyghnh đsyghưihbieswwc vớawlqi Trúrdqpc Cơkoqg Đojxsan nhưihbing cũmcbnng làiwxi linh dưihbieswwc khóakme kiếbhkjm trong môtvhnn phásyghi. Chỉapcw cầxpfxn Hàiwxin sưihbi đsyghiệuuzht đsyghhptgng ýmyfl, tấaaizt cảaiav đsyghojxsu cóakme thểgmbndpzjng đsyghgmbn đsyghrpoji lấaaizy Trúrdqpc Cơkoqg Đojxsan". Lãcbbfo giảaiav đsyghưihbiơkoqgng nhiêhrbsn thấaaizy ásyghnh mắkcovt Hàiwxin Lậkgdkp biếbhkjn hóakmea, vộehkmi vàiwxing giảaiavi thíehkmch.

iwxin Lậkgdkp nghe nóakmei vậkgdky, sắkcovc mặgmbnt khásyghhrbsn rấaaizt nhiềojxsu. Hắkcovn cảaiavm thấaaizy trong lờnnfci nóakmei đsyghrudxi phưihbiơkoqgng cóakme thàiwxinh ýmyfl, tựixkja hồhptg nhưihbi vịqjnpihbi thúrdqpc nàiwxiy cũmcbnng khôtvhnng cóakme ýmyfl đsyghqjnpnh dùdpzjng sứlhilc mạnnfcnh chiếbhkjm đsyghoạnnfct, màiwxi thựixkjc sựixkj muốrudxn mua Trúrdqpc Cơkoqg Đojxsan củgplma mìynrnnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.