Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 145 : Bất tốc chi khách

    trước sau   
ilhvúldnwng vậbnrby, Ngôcjidugpy huynh, thậbnrbt sựgwrxfbcq ýxmzb kiếjrfon hay!" Diệchxtp lãdcwpo giảjrfo hai mắsqvet sávgmqng ngờnxsii, hưugpyng phấpioen hẳuohan lêrxyqn.

Sau đlpskócybt hắsqven quay đlpskgqnvu, giọvggcng đlpskgqnvy hy vọvggcng nócybti vớdziri Chung Linh Đilhvgqnvo: "Chưugpysqnkng môcjidn sưugpy huynh, cócybt thểzbmc cho ta gặzbmcp ngưugpynxsii mang Thăxmzbng Tiêrxyqn Lệchxtnh đlpskưugpylduxc khôcjidng? Ta muốoennn giao dịuohach cùkvshng hắsqven, tiếjrfon hàfbcqnh trao đlpskexyyi đlpskzbmc hắsqven chủldux đlpskpwjdng buôcjidng Trúldnwc Cơldnw Đilhvan!"

Chung Linh Đilhvgqnvo nghe vậbnrby, trầgqnvm ngâsmcbm mộpwjdt chúldnwt rồpsmfi gậbnrbt đlpskgqnvu đlpskávgmqp ứfiefng. Nhưugpyng lạgqnvi dặzbmcn dòhpsjdcwpo giảjrfo thêrxyqm lầgqnvn nữnxsia, khôcjidng đlpskưugpylduxc dùkvshng cávgmqc thủldux đlpskoạgqnvn mua bávgmqn cưugpynxsing hàfbcqnh, rồpsmfi mớdziri cho vịuohaugpyơldnwng sưugpy đlpskchxt kia đlpskưugpya hắsqven đlpski gặzbmcp vịuoha khávgmqch khôcjidng mờnxsii đlpskócybt.

dcwpo giảjrfofbcqugpyơldnwng sưugpy đlpskchxt ra khỏvggci đlpskgqnvi đlpskiệchxtn, lậbnrbp tứfiefc dùkvshng phávgmqp khíjvylfndnnh chiếjrfoc lávgmq bay lêrxyqn trờnxsii, hưugpydzirng thẳuohang tớdziri Nghêrxyqnh Tâsmcbn lâsmcbu củlduxa Hoàfbcqng Phong Cốoennc.

hpsjn trong mộpwjdt căxmzbn phòhpsjng củlduxa Nghêrxyqnh tâsmcbn lâsmcbu Hoàfbcqng Phong Cốoennc, mộpwjdt thanh niêrxyqn đlpskang nằlpaom trêrxyqn giưugpynxsing, nhìfndnn nócybtc nhàfbcq đlpskếjrfon xuấpioet thầgqnvn, hắsqven đlpskúldnwng làfbcqfbcqn Lậbnrbp theo nhữnxsing ngưugpynxsii thắsqveng ởsqnk Thăxmzbng Tiêrxyqn đlpskgqnvi hộpwjdi cùkvshng tớdziri Hoàfbcqng Phong Cốoennc

ldnwc đlpskgqnvu, sau khi Hàfbcqn Lậbnrbp giếjrfot chếjrfot hai ngưugpynxsii tu tiêrxyqn đlpskávgmqnh léhpsjn hắsqven, rồpsmfi vôcjidfndnnh đlpski thẳuohang tớdziri Lam Châsmcbu Mỗawftldnwn lĩyqjfnh bíjvylmxbpn, tham gia Thăxmzbng Tiêrxyqn đlpskgqnvi hộpwjdi, chíjvylnh mắsqvet thấpioey lôcjidi đlpskàfbcqi tranh đlpskpioeu so vớdziri lờnxsii củlduxa Hồpsmffndnnh Côcjidhpsjn thảjrfom thiếjrfot hơldnwn ba phầgqnvn.


Sau khi trảjrfoi qua mộpwjdt phen sinh tửzbmc, cávgmqc lôcjidi đlpskàfbcqi đlpskvggcu cócybt đlpskưugpylduxc ngưugpynxsii chiếjrfon thắsqveng, lúldnwc nàfbcqy ngưugpynxsii dẫcjidn đlpskưugpynxsing củlduxa bảjrfoy đlpskgqnvi tiêrxyqn phávgmqi rốoennt cuộpwjdc cũlfeyng hiệchxtn thâsmcbn, màfbcq ngưugpynxsii dẫcjidn đlpskưugpynxsing củlduxa Hoàfbcqng Phong Cốoennc chíjvylnh làfbcq vịuohaugpyơldnwng sưugpy đlpskchxt kia.

fbcqn Lậbnrbp sau khi thấpioey ngưugpynxsii dẫcjidn đlpskưugpynxsing củlduxa Hoàfbcqng Phong Cốoennc, cũlfeyng đlpskãdcwp suy nghĩyqjf rấpioet kỹdcxa xem cócybtrxyqn quyếjrfot tâsmcbm mạgqnvo hiểzbmcm thửzbmc mộpwjdt lầgqnvn, cầgqnvm Thăxmzbng Tiêrxyqn Lệchxtnh nộpwjdp cho vịuoha dẫcjidn đlpskưugpynxsing nàfbcqy xem, khiếjrfon cho đlpskoenni phưugpyơldnwng rấpioet cựgwrxc kỳjrfo kinh ngạgqnvc.

Đilhvoenni phưugpyơldnwng lúldnwc đlpskócybt tỏvggc vẻkwrjcybt thểzbmc đlpskưugpya đlpskưugpylduxc Hàfbcqn Lậbnrbp vềvggccjidn phávgmqi, nhưugpyng cụjjcp thểzbmc sẽuoha xửzbmcxmzb hắsqven vàfbcq Thăxmzbng Tiêrxyqn Lệchxtnh thếjrfofbcqo thìfndn phảjrfoi do Chưugpysqnkng môcjidn củlduxa bọvggcn họvggc quyếjrfot đlpskuohanh. Dùkvsh sao việchxtc thu hồpsmfi Thăxmzbng Tiêrxyqn Lệchxtnh cũlfeyng làfbcq việchxtc đlpskãdcwp xảjrfoy ra từzrnv bốoennn năxmzbm trăxmzbm năxmzbm trưugpydzirc!

fbcqn Lậbnrbp đlpskưugpyơldnwng nhiêrxyqn sẽuoha khôcjidng phảjrfon đlpskoenni, nếjrfou khôcjidng cứfief đlpskzbmc hắsqven tựgwrxfndnnh đlpski tìfndnm Hoàfbcqng Phong Cốoennc sơldnwn môcjidn thìfndn quảjrfofbcq khổexyy cựgwrxc.

Cứfief nhưugpy vậbnrby, dưugpydziri ávgmqnh mắsqvet kinh ngạgqnvc củlduxa cávgmqc ngưugpynxsii tu tiêrxyqn, Hàfbcqn Lậbnrbp vàfbcqugpynxsii têrxyqn thắsqveng trậbnrbn ngồpsmfi trêrxyqn mộpwjdt phávgmqp khíjvyl to lớdzirn hìfndnnh mộpwjdt chiếjrfoc thuyềvggcn, cùkvshng đlpskưugpylduxc vịuoha dẫcjidn đlpskưugpynxsing Vưugpyơldnwng sưugpy đlpskchxtfbcqy mang trởsqnk vềvggc Hoàfbcqng Phong Cốoennc, an bàfbcqi hắsqven ởsqnk đlpskâsmcby, đlpskzbmc hắsqven chờnxsi đlpsklduxi câsmcbu trảjrfo lờnxsii. Vềvggc phầgqnvn mưugpynxsii ngưugpynxsii bọvggcn hắsqven cũlfeyng bịuohavgmqch nhau ra, chẳuohang biếjrfot đlpskãdcwp đlpskưugpylduxc đlpskưugpya tớdziri nhữnxsing đlpskâsmcbu.

fbcqn Lậbnrbp đlpsklduxi ởsqnk đlpskâsmcby cũlfeyng đlpskãdcwp ba, bốoennn ngàfbcqy, chẳuohang hềvggcugpydzirc ra khỏvggci cửzbmca phòhpsjng, chỉsmcbcybt mộpwjdt gãdcwp sai vặzbmct khoảjrfong mưugpynxsii mộpwjdt, mưugpynxsii hai tuổexyyi mỗawfti ngàfbcqy đlpskưugpya cơldnwm tớdziri, còhpsjn lạgqnvi thìfndn khôcjidng hềvggc gặzbmcp ai khávgmqc.

Đilhvócybt khôcjidng phảjrfoi vìfndn sợlduxfbcqn Lậbnrbp khôcjidng thàfbcqnh thậbnrbt màfbcq chỉsmcbfbcq do ngưugpynxsii dẫcjidn đlpskưugpynxsing họvggcugpyơldnwng kia an bàfbcqi hắsqven tạgqnvi đlpskâsmcby đlpskzbmc kiểzbmcm tra xávgmqc đlpskuohanh thuộpwjdc tíjvylnh củlduxa hắsqven cho chíjvylnh xávgmqc, bởsqnki vìfndn hắsqven khôcjidng phảjrfoi đlpskchxt tửzbmc Hoàfbcqng Phong Cốoennc cho nêrxyqn cũlfeyng phảjrfoi chịuohau mộpwjdt chúldnwt cấpioem phávgmqp, tạgqnvm thờnxsii khôcjidng thểzbmc ra khỏvggci phòhpsjng, nếjrfou xúldnwc đlpskpwjdng cấpioem phávgmqp sẽuoha bịuoha cấpioem phávgmqp vâsmcby khốoennn.

Nghe ngưugpynxsii dẫcjidn đlpskưugpynxsing họvggcugpyơldnwng nócybti nhưugpy vậbnrby, Hàfbcqn Lậbnrbp tựgwrx nhiêrxyqn khôcjidng khỏvggci hồpsmfi hộpwjdp vềvggc trưugpynxsing hợlduxp củlduxa mìfndnnh, hơldnwn nữnxsia, sau khi biếjrfot mìfndnnh làfbcq tứfief chúldnwc thuộpwjdc tíjvylnh nguỵpgvf linh căxmzbn thìfndnsmcbm tìfndnnh củlduxa hắsqven lậbnrbp tứfiefc cũlfeyng trởsqnkrxyqn bấpioet an.

Mặzbmcc dùkvshfbcqn Lậbnrbp đlpskãdcwp sớdzirm biếjrfot tưugpy chấpioet tu tiêrxyqn củlduxa mìfndnnh thấpioep kéhpsjm, nhưugpyng khi chíjvylnh tai mìfndnnh nghe đlpskưugpylduxc nhưugpy vậbnrby thìfndnlfeyng buồpsmfn bảjrfo, uểzbmc oảjrfoi suốoennt mộpwjdt ngàfbcqy. Xem ra, nếjrfou hắsqven muốoennn cócybt thu hoạgqnvch trêrxyqn con đlpskưugpynxsing tu tiêrxyqn thìfndn chỉsmcbcybtvgmqch lợlduxi dụjjcpng cávgmqc loạgqnvi đlpskan dưugpylduxc từzrnvrxyqn ngoàfbcqi trợldux giúldnwp.

Chỉsmcbfbcq sau khi Trưugpynxsing Xuâsmcbn Côcjidng củlduxa hắsqven tớdziri tầgqnvng thứfief chin, cảjrfom thấpioey hiệchxtu quảjrfo củlduxa "Hoàfbcqng long đlpskan"fbcq "Kim tủlduxy hoàfbcqn" giảjrfom bớdzirt rấpioet nhiềvggcu, távgmqc dụjjcpng trợldux giúldnwp giảjrfom bớdzirt rấpioet nhiềvggcu so vớdziri trưugpydzirc kia. Xem ra phảjrfoi tìfndnm nhữnxsing loạgqnvi kỳjrfo hoa, dịuoha thảjrfoo, đlpskiềvggcu chếjrfo nhữnxsing loạgqnvi linh dưugpylduxc khávgmqc phùkvsh hợlduxp vớdziri ngưugpynxsii tu tiêrxyqn châsmcbn chíjvylnh, lúldnwc đlpskócybt mớdziri khôcjidng làfbcqm chậbnrbm tiếjrfon đlpskpwjd tu hàfbcqnh củlduxa mìfndnnh đlpskưugpylduxc.

fbcqn Lậbnrbp đlpskang cócybt nhữnxsing suy nghĩyqjf kỳjrfo quávgmqi thìfndn ngoàfbcqi cửzbmca truyềvggcn đlpskếjrfon tiếjrfong bưugpydzirc châsmcbn, nhưugpyng lạgqnvi khôcjidng phảjrfoi làfbcq củlduxa mộpwjdt ngưugpynxsii. Hàfbcqn Lậbnrbp chấpioen chỉsmcbnh tinh thầgqnvn, xem ra chờnxsi đlpsklduxi khổexyy sởsqnk đlpskãdcwp nhiềvggcu ngàfbcqy, rốoennt cuộpwjdc tin tứfiefc cũlfeyng tớdziri.

"Tiểzbmcu hữnxsiu, ởsqnk chỗawftfbcqy đlpskãdcwp quen chưugpya?"

Cửzbmca phòhpsjng nhẹzopv nhàfbcqng mởsqnk ra, tiếjrfop theo truyềvggcn đlpskếjrfon thanh âsmcbm củlduxa ngưugpynxsii dẫcjidn đlpskưugpynxsing họvggcugpyơldnwng, theo sau ngưugpynxsii nàfbcqy từzrnvrxyqn ngoàfbcqi phòhpsjng đlpski vàfbcqo còhpsjn cócybt mộpwjdt vịuohadcwpo giảjrfo mặzbmct đlpskvggc.


"Vưugpyơldnwng tiêrxyqn sưugpy, khỏvggce chứfief!"fbcqn Lậbnrbp bậbnrbt ngưugpynxsii nhảjrfoy từzrnv trêrxyqn giưugpynxsing xuốoennng, cung kíjvylnh thi lễzbmc, nócybti. Hắsqven hiểzbmcu rõfndn nhiềvggcu ngưugpynxsii dùkvsh khôcjidng trávgmqch nhưugpyng cócybt thávgmqi đlpskpwjd cung kíjvylnh mộpwjdt chúldnwt cũlfeyng chỉsmcb tốoennt thêrxyqm cho hắsqven màfbcq thôcjidi.

"Vịuohafbcqy làfbcq…?"fbcqn Lậbnrbp nhìfndnn lãdcwpo giảjrfo, cócybt chúldnwt nghi hoặzbmcc hỏvggci.

ilhvâsmcby làfbcqugpy huynh ta, họvggc Diệchxtp". Vưugpyơldnwng sưugpy đlpskchxtugpynxsii cưugpynxsii, giảjrfoi thíjvylch.

Họvggc Diệchxtp? Hàfbcqn Lậbnrbp lấpioey làfbcqm kinh hãdcwpi, chẳuohang lẽuoha việchxtc hắsqven theo Kim Quang thưugpylduxng nhâsmcbn giếjrfot ngưugpynxsii đlpskoạgqnvt lệchxtnh đlpskãdcwp bịuoha bạgqnvi lộpwjdrxyqn ngưugpynxsii Diệchxtp gia tìfndnm tớdziri sao? Nhìfndnn sắsqvec mặzbmct lãdcwpo giảjrfofbcqy dùkvsh khôcjidng đlpskưugpylduxc tốoennt nhưugpyng cũlfeyng khôcjidng cócybtvgmqng vẻkwrj nghiếjrfon răxmzbng. Hàfbcqn Lậbnrbp âsmcbm thầgqnvm suy tíjvylnh nhưugpyng ngoàfbcqi mặzbmct lạgqnvi khôcjidng hềvggc lộpwjd ra vẻkwrjfndn khávgmqc thưugpynxsing, lậbnrbp tứfiefc nghiêrxyqm giọvggcng nócybti:

"Thìfndn ra làfbcq Diệchxtp tiêrxyqn sưugpy!"

dcwpo giảjrfo đlpskávgmqnh giávgmqfbcqn Lậbnrbp từzrnv trêrxyqn xuốoennng dưugpydziri mộpwjdt lầgqnvn, thấpioey Hàfbcqn Lậbnrbp cựgwrxc kỳjrfofndnnh thưugpynxsing, khôcjidng cócybt chỗawftfbcqo bấpioet phàfbcqm, càfbcqng cảjrfom thấpioey khảjrfoxmzbng thàfbcqnh côcjidng củlduxa cuộpwjdc gặzbmcp gỡkwrjfbcqy tăxmzbng thêrxyqm vàfbcqi phầgqnvn.

fndn vậbnrby, nghe Hàfbcqn Lậbnrbp âsmcbn cầgqnvn thăxmzbm hỏvggci thìfndnlfeyng tưugpyơldnwi cưugpynxsii nócybti: "Ha ha, Hàfbcqn tiểzbmcu hữnxsiu khôcjidng nêrxyqn đlpska lễzbmc! Nếjrfou tiểzbmcu hữnxsiu đlpskãdcwp cầgqnvm Thăxmzbng Tiêrxyqn Lệchxtnh tớdziri Hoàfbcqng Phong Cốoennc chúldnwng ta, vậbnrby tiểzbmcu hữnxsiu chíjvylnh làfbcq đlpskchxt tửzbmc bổexyyn môcjidn rồpsmfi. Cho nêrxyqn cứfief gọvggci ta làfbcq Diệchxtp sưugpy thúldnwc, khôcjidng nêrxyqn khávgmqch khíjvyl nhưugpy vậbnrby!"

fbcqn Lậbnrbp vừzrnva nghe lãdcwpo giảjrfocybti xong, tâsmcbm tưugpy trong lòhpsjng cũlfeyng thảjrfo lỏvggcng rấpioet nhiềvggcu, nhưugpyng lạgqnvi nổexyyi lêrxyqn vàfbcqi phầgqnvn nghi hoặzbmcc.

Đilhvoenni phưugpyơldnwng nócybti chuyệchxtn khávgmqch khíjvyl nhưugpy vậbnrby, xem ra khôcjidng phảjrfoi làfbcq muốoennn trảjrfo thùkvsh. Nhưugpyng khávgmqch khíjvyl tớdziri mứfiefc đlpskócybt thìfndn đlpskúldnwng làfbcqcybt chúldnwt quávgmq đlpskávgmqng. Cávgmqi gìfndnfbcqcybti khôcjidng phảjrfoi làfbcq ngưugpynxsii ngoàfbcqi? Hàfbcqn Lậbnrbp cảjrfom thấpioey đlpskau cảjrfo đlpskgqnvu.

"Hàfbcqn tiểzbmcu hữnxsiu, DIệchxtp sưugpy huynh nócybti khôcjidng sai! Chưugpysqnkng môcjidn bổexyyn phávgmqi đlpskãdcwp đlpskpsmfng ýxmzb cho tiểzbmcu hữnxsiu gia nhậbnrbp bổexyyn cốoennc, trởsqnk thàfbcqnh bổexyyn môcjidn đlpskchxt tửzbmc, cũlfeyng sắsqvep cấpioep Trúldnwc Cơldnw Đilhvan cho tiểzbmcu hữnxsiu sửzbmc dụjjcpng rồpsmfi!"ugpyơldnwng sưugpy đlpskchxtugpynxsii hìfndnfndncybti.

"Thậbnrbt chứfief?" Cho dùkvshfbcqn Lậbnrbp luôcjidn trầgqnvm ổexyyn, tỉsmcbnh távgmqo nhưugpyng nghe đlpskưugpylduxc tin nàfbcqy cũlfeyng khôcjidng khỏvggci hưugpyng phấpioen hẳuohan lêrxyqn, hậbnrbn khôcjidng thểzbmc hoa tay múldnwa châsmcbn vàfbcqi cávgmqi đlpskzbmc phávgmqt tiếjrfot kíjvylch đlpskpwjdng trong lòhpsjng.

Thấpioey bộpwjdvgmqng Hàfbcqn Lậbnrbp nhưugpy vậbnrby, Vưugpyơldnwng sưugpy đlpskchxt mỉsmcbm cưugpynxsii, cũlfeyng khôcjidng thểzbmc hiệchxtn gìfndn, tựgwrxa hồpsmf nhưugpy đlpskãdcwp sớdzirm đlpskvgmqn trưugpydzirc đlpskưugpylduxc biểzbmcu hiệchxtn củlduxa Hàfbcqn Lậbnrbp.

"Vưugpyơldnwng sưugpy đlpskchxt, ta muốoennn cùkvshng Hàfbcqn sưugpy đlpskiệchxtt nócybti chuyệchxtn riêrxyqng mộpwjdt chúldnwt, ngưugpyơldnwi đlpski nghỉsmcb mộpwjdt chúldnwt đlpskưugpylduxc khôcjidng?"dcwpo giảjrfocybt chúldnwt khôcjidng thểzbmcfndnnh tĩyqjfnh đlpskưugpylduxc nữnxsia, rốoennt cuộpwjdc cũlfeyng nócybti ra đlpskiềvggcu màfbcqdcwpo muốoennn nócybti ngay từzrnv khi vừzrnva bưugpydzirc vàfbcqo trong phòhpsjng.

ilhvưugpyơldnwng nhiêrxyqn cócybt thểzbmc, vậbnrby sưugpy đlpskchxt vềvggc trưugpydzirc, sưugpy huynh vàfbcqfbcqn sưugpy đlpskiệchxtt nócybti chuyệchxtn xong thìfndnlfeyng vềvggc nhéhpsj!"ugpyơldnwng sưugpy đlpskchxt âsmcbm thầgqnvm thởsqnkfbcqi mộpwjdt hơldnwi, liếjrfoc Hàfbcqn Lậbnrbp mộpwjdt cávgmqi rồpsmfi đlpski ra khỏvggci phòhpsjng.

ldnwc nàfbcqy, trong phòhpsjng chỉsmcbhpsjn hai ngưugpynxsii làfbcqdcwpo giảjrfo họvggc Diệchxtp vàfbcqfbcqn Lậbnrbp.

fbcqn Lậbnrbp ngạgqnvc nhiêrxyqn nhìfndnn sựgwrx việchxtc phávgmqt sinh trưugpydzirc mắsqvet. Tạgqnvi sao vịuoha họvggcugpyơldnwng đlpskócybtcybti đlpski làfbcq đlpski? Lạgqnvi còhpsjn cócybt mộpwjdt vịuoha tựgwrxugpyng làfbcqugpy thúldnwc muốoennn nócybti chuyệchxtn vớdziri mìfndnnh! Mặzbmcc dùkvsh khôcjidng biếjrfot vịuoha Diệchxtp sưugpy thúldnwc nàfbcqy muốoennn gìfndn nhưugpyng Hàfbcqn Lậbnrbp vẫcjidn mơldnw hồpsmf dựgwrx cảjrfom thấpioey mộpwjdt tia bấpioet ổexyyn.

dcwpo giảjrfolfeyng thấpioey Hàfbcqn Lậbnrbp bấpioet an, nhưugpyng hắsqven khôcjidng quan tâsmcbm. Hắsqven tin tưugpysqnkng rằlpaong mìfndnnh cócybt thểzbmc đlpskvggc xuấpioet ra cávgmqi gìfndn đlpskócybt, chắsqvec chắsqven làfbcq sẽuohafbcqm cho ngưugpynxsii trẻkwrj tuổexyyi còhpsjn chưugpya mấpioey kinh nghiệchxtm đlpsknxsii nàfbcqy mởsqnk rộpwjdng tầgqnvm mắsqvet, khiếjrfon cho giao dịuohach củlduxa mìfndnnh đlpskưugpylduxc hoàfbcqn thàfbcqnh thuậbnrbn lợlduxi.

"Hàfbcqn sưugpy đlpskiệchxtt, sưugpy thúldnwc ta tíjvylnh tìfndnnh thẳuohang thắsqven, cũlfeyng khôcjidng muốoennn quanh co, ta nócybti thẳuohang luôcjidn! Ta muốoennn mua Trúldnwc Cơldnw Đilhvan củlduxa sưugpy đlpskiệchxtt, chẳuohang biếjrfot ýxmzbugpy đlpskiệchxtt thếjrfofbcqo?"dcwpo giảjrfocybti thẳuohang vàfbcqo vấpioen đlpskvggc.

Khôcjidng ngờnxsi lạgqnvi muốoennn mua Trúldnwc Cơldnw Đilhvan củlduxa mìfndnnh, mìfndnnh khôcjidng nghe nhầgqnvm đlpskpioey chứfief? Ai lạgqnvi đlpskem Trúldnwc Cơldnw Đilhvan cho ngưugpynxsii khávgmqc bao giờnxsildnw chứfief! Hàfbcqn Lậbnrbp vừzrnva nghe thấpioey vậbnrby, bắsqvet đlpskgqnvu sửzbmcng sốoennt nhưugpyng tiếjrfop đlpskócybt thìfndn sắsqvec mặzbmct đlpskgqnvi biếjrfon, trởsqnkrxyqn rấpioet khócybt coi.

"Hàfbcqn sưugpy đlpskiệchxtt cứfiefrxyqn tâsmcbm, ta sẽuoha khôcjidng đlpskzbmc Trúldnwc Cơldnw Đilhvan củlduxa sưugpy đlpskiệchxtt phảjrfoi thiệchxtt thòhpsji đlpskâsmcbu. Ta đlpskang cócybt bảjrfoy, távgmqm khốoenni linh thạgqnvch bậbnrbc trung, mộpwjdt íjvylt sơldnw cấpioep linh phùkvsh bậbnrbc trung vàfbcqfbcqi phávgmqp khíjvyl thưugpylduxng hảjrfoo hạgqnvng. Sưugpy thúldnwc còhpsjn cócybt mộpwjdt íjvylt đlpskan dưugpylduxc tinh tiếjrfon phávgmqp lựgwrxc, mặzbmcc dùkvsh khôcjidng thểzbmc so sávgmqnh đlpskưugpylduxc vớdziri Trúldnwc Cơldnw Đilhvan nhưugpyng cũlfeyng làfbcq linh dưugpylduxc khócybt kiếjrfom trong môcjidn phávgmqi. Chỉsmcb cầgqnvn Hàfbcqn sưugpy đlpskiệchxtt đlpskpsmfng ýxmzb, tấpioet cảjrfo đlpskvggcu cócybt thểzbmckvshng đlpskzbmc đlpskexyyi lấpioey Trúldnwc Cơldnw Đilhvan". Lãdcwpo giảjrfo đlpskưugpyơldnwng nhiêrxyqn thấpioey ávgmqnh mắsqvet Hàfbcqn Lậbnrbp biếjrfon hócybta, vộpwjdi vàfbcqng giảjrfoi thíjvylch.

fbcqn Lậbnrbp nghe nócybti vậbnrby, sắsqvec mặzbmct khávgmqrxyqn rấpioet nhiềvggcu. Hắsqven cảjrfom thấpioey trong lờnxsii nócybti đlpskoenni phưugpyơldnwng cócybt thàfbcqnh ýxmzb, tựgwrxa hồpsmf nhưugpy vịuohaugpy thúldnwc nàfbcqy cũlfeyng khôcjidng cócybt ýxmzb đlpskuohanh dùkvshng sứfiefc mạgqnvnh chiếjrfom đlpskoạgqnvt, màfbcq thựgwrxc sựgwrx muốoennn mua Trúldnwc Cơldnw Đilhvan củlduxa mìfndnnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.