Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 144 : Trúc cơ đan chi tranh

    trước sau   
Kiếvnicn Châmcbzu nằmxobm ởemvh phífurea bắjcqkc Việmcyrt Quốvzavc, diệmcyrn tífurech lớxwsfn thứoujd 2 trong 13 châmcbzu, córccc rấzdgjt nhiềppmju núkqali non, sôlzznng suốvzavi, dâmcbzn cưiiot thưiiota thớxwsft, córccc đhjtjưiiotgcymng biêjaynn giớxwsfi vớxwsfi Nguyêjaynn Vũfucu quốvzavc.

gieen Tháxuezi Nhạlzznc Sơqakcn trảqakci dàkttei tớxwsfi tậfzqon phífurea tâmcbzy Kiếvnicn Châmcbzu, phạlzznm vi liêjaynn miêjaynn ngàktten dặlfccm, chẳcbglng nhữxgltng córccclzznktten cáxuezc loạlzzni dãrtaf thúkqal, áxuezc đhjtjiểkgzeu màkttegieen córccc cảqakc ngưiiotgcymi nguyêjaynn thủjiety. Thậfzqom chífure thỉsffknh thoảqakcng córccc kẻmspe tiềppmju phu hoặlfccc thợeodfzdgjn kểkgze lạlzzni rằmxobng đhjtjãrtaf nhìzdgjn thấzdgjy thầyumyn tiêjaynn, yêjaynu quáxuezi xuấzdgjt hiệmcyrn. Đmjfsiềppmju nàkttey khiếvnicn cho nơqakci đhjtjâmcbzy càktteng thêjaynm vẻmspe thầyumyn bífure.

Ngưiiotgcymi thếvnic tụfzqoc đhjtjưiiotơqakcng nhiêjaynn khôlzznng thểkgze ngờgcym đhjtjưiioteodfc rằmxobng Hoàktteng Phong Cốvzavc ởemvh giữxglta tògieea núkqali non trung bộzyjdkttey đhjtjãrtaf sớxwsfm bịtpgf mộzyjdt trong thấzdgjt đhjtjlzzni tiêjaynn pháxuezi chiếvnicm cứoujd đhjtjãrtaf mấzdgjy ngàktten năzdgjm.

Từnjjj trêjaynn nhìzdgjn xuốvzavng, nơqakci nàkttey vàktte nhữxgltng dãrtafy núkqali kháxuezc cũfucung khôlzznng kháxuezc gìzdgj nhau, cũfucung córcccqakcn lĩreljnh hiểkgzem trởemvh, câmcbzy cốvzavi um tùppmjm rậfzqom rạlzznp, nhưiiotng trêjaynn thựiiotc tếvnic, nórccc đhjtjưiioteodfc mộzyjdt tògieea kỳmxoblzznn đhjtjlzzni trậfzqon siêjaynu lớxwsfn bao trùppmjm, tấzdgjt cảqakc đhjtjppmju làktteqakco ảqakcnh màktte thôlzzni. Phífurea dưiiotxwsfi thựiiotc ra đhjtjãrtaf sớxwsfm mọwislc lêjaynn vôlzzn sốvzavmcbzu đhjtjàkttei, đhjtjlzzni đhjtjiệmcyrn, lạlzzni cògieen córccc cảqakc mộzyjdt sốvzav ngưiiotgcymi tu tiêjaynn châmcbzn đhjtjlzznp pháxuezp khífurezdgjnh láxuezmcbzy bay qua bay lạlzzni khôlzznng ngừnjjjng.

Chưiiotemvhng môlzznn hiệmcyrn tạlzzni củjieta Hoàktteng Phong Cốvzavc làktte Chung Linh Đmjfslzzno, tuổxwsfi đhjtjãrtafqakcn trăzdgjm nhưiiotng trôlzznng vẫrcccn córcccxuezng vẻmspe củjieta mộzyjdt trung niêjaynn khoảqakcng ba mưiiotơqakci, thâmcbzn mang tu vi hậfzqou kỳmxob củjieta Trúkqalc cơqakc kỳmxob, trờgcymi sinh tífurenh trầyumym ổxwsfn, córccckttei tổxwsf chứoujdc, córccc uy vọwislng rấzdgjt cao trong bổxwsfn môlzznn, cáxuezc trưiiotemvhng bốvzavi vàktteiiot huynh đhjtjmcyr củjieta hắjcqkn đhjtjppmju cựiiotc kỳmxob tin phụfzqoc.

Nhưiiotng hôlzznm nay, vịtpgf chưiiotemvhng môlzznn luôlzznn thong dong tựiiot tạlzzni, tràktten ngậfzqop tựiiot tin nàkttey lạlzzni đhjtjang màkttey ngồahapi trêjaynn chủjiet vịtpgfemvh đhjtjlzzni đhjtjiệmcyrn, nhìzdgjn cuộzyjdc cãrtafi nhau kịtpgfch liệmcyrt giữxglta mộzyjdt vịtpgf ngưiiotgcymi trung niêjaynn vàktte mộzyjdt vịtpgfrtafo giảqakcrccc vẻmspe thiếvnicu nhẫrcccn nạlzzni. Cògieen ởemvh hai bêjaynn đhjtjang córcccqakcn mưiiotgcymi tu sĩrelj kháxuezc cũfucung đhjtjang nhìzdgjn, nhữxgltng ngưiiotgcymi nàkttey đhjtjppmju làktte nhâmcbzn viêjaynn quảqakcn sựiiot củjieta Hoàktteng Phong Cốvzavc.


"Mộzyjd Dung sưiiot huynh! Rõzcmjktteng mấzdgjy tháxuezng trưiiotxwsfc đhjtjãrtaf đhjtjưiioteodfc phâmcbzn chia đhjtjjiet Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan đhjtjkgzeppmjng, sao hôlzznm nay lạlzzni cứoujd đhjtjògieei khôlzznng cấzdgjp cho cháxuezu ta màktte cấzdgjp cho mộzyjdt vịtpgfxuezn tu, nhưiiot vậfzqoy làktte khôlzznng côlzznng bằmxobng!"rtafo giảqakc giậfzqon tífurem mặlfcct, xôlzznng tớxwsfi quáxuezt lêjaynn vớxwsfi mộzyjdt trung niêjaynn.

Đmjfsiềppmju khiếvnicn ngưiiotgcymi ta kinh ngạlzznc chífurenh làktte vịtpgfrtafo giảqakczcmjktteng giàktteqakcn so vớxwsfi ngưiiotgcymi trung niêjaynn rấzdgjt nhiềppmju, nhưiiotng lạlzzni luôlzznn mồahapm gọwisli đhjtjvzavi phưiiotơqakcng làktteiiot huynh!

"Diệmcyrp sưiiot đhjtjmcyr, việmcyrc nàkttey chỉsffk ngẫrcccu nhiêjaynn xảqakcy ra thôlzzni! Cảqakc trăzdgjm năzdgjm mớxwsfi córccc mộzyjdt ngưiiotgcymi cầyumym Thăzdgjng Tiêjaynn Lệmcyrnh tớxwsfi bổxwsfn môlzznn, làkttem sao chúkqalng ta córccc thểkgze mặlfccc kệmcyr khôlzznng hỏhjtji tớxwsfi, phảqakci cấzdgjp cho ngưiiotgcymi ta mộzyjdt viêjaynn Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan chứoujd!" Ngưiiotgcymi trung niêjaynn thầyumyn tìzdgjnh khôlzznng đhjtjxwsfi, nhẹkgze nhàktteng nórccci.

"Nhưiiotng ngưiiotgcymi nàkttey căzdgjn bảqakcn khôlzznng phảqakci làktte ngưiiotgcymi củjieta gia tộzyjdc tu tiêjaynn, chỉsffkktte mộzyjdt gãrtafxuezn tu, vậfzqoy màkttefucung phảqakci cho hắjcqkn mộzyjdt viêjaynn Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan? Ta thấzdgjy chỉsffk cầyumyn cho hắjcqkn nhậfzqop môlzznn đhjtjãrtaf coi nhưiiot hắjcqkn córccc phúkqalc đhjtjoujdc lắjcqkm rồahapi!"rtafo giảqakc mặlfcct đhjtjhjtj tớxwsfi mang tai cãrtafi.

"Diệmcyrp sưiiot đhjtjmcyr, khôlzznng thểkgzerccci nhưiiot vậfzqoy đhjtjưiioteodfc! Làkttem sao ngưiiotơqakci córccc thểkgze biếvnict đhjtjưiioteodfc tổxwsf thưiioteodfng củjieta ngưiiotgcymi ta córccc phảqakci ngưiiotgcymi gia tộzyjdc tu tiêjaynn hay khôlzznng? Nórccci khôlzznng chừnjjjng chỉsffkktte do gia tộzyjdc suy yếvnicu mớxwsfi trởemvh thàkttenh táxuezn tu! Hơqakcn nữxglta, ai córccc thểkgze cam đhjtjoan rằmxobng gia tộzyjdc củjieta mìzdgjnh sẽreegrtafi mãrtafi khôlzznng suy yếvnicu. Nórccci khôlzznng chừnjjjng Diệmcyrp gia củjieta Diệmcyrp sưiiot đhjtjmcyr mộzyjdt ngàkttey nàktteo đhjtjórcccfucung suy thoáxuezi. Đmjfsếvnicn lúkqalc đhjtjórccc, hậfzqou nhâmcbzn củjieta Diệmcyrp gia cầyumym Thăzdgjng Tiêjaynn Lệmcyrnh tìzdgjm tớxwsfi, ngưiiotgcymi Hoàktteng Phong Cốvzavc chúkqalng ta cũfucung khôlzznng cho hắjcqkn Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan màktte chỉsffk cho hắjcqkn nhậfzqop môlzznn thìzdgj sao? Nếvnicu sưiiot đhjtjmcyrrccc thểkgze pháxuezt lờgcymi thềppmj đhjtjzyjdc trưiiotxwsfc mặlfcct mọwisli ngưiiotgcymi ởemvh đhjtjâmcbzy, Mộzyjd Dung Sam ta sẽreeg quay đhjtjyumyu, tuyệmcyrt khôlzznng hềppmj nhắjcqkc đhjtjếvnicn chuyệmcyrn Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan nữxglta".

Ngưiiotgcymi trung niêjaynn nórccci thẳcbglng vàktteo vấzdgjn đhjtjppmj, khiếvnicn lãrtafo giảqakc mặlfcct trắjcqkng bệmcyrch, khôlzznng nórccci đhjtjưiioteodfc tiếvnicng nàktteo.

rtafo giảqakckttem sao dáxuezm pháxuezt ra lờgcymi thếvnicrccc hậfzqou hoạlzznn vôlzznppmjng nhưiiot vậfzqoy? Hơqakcn nữxglta, nếvnicu hắjcqkn làkttem thậfzqot cũfucung chỉsffkrccc kẻmspe trưiiotxwsfc mặlfcct nàkttey bỏhjtj qua màktte thôlzzni, ai biếvnict liệmcyru córccc kẻmspektteo kháxuezc tiếvnicp tụfzqoc nhảqakcy ra pháxuezreljnh khôlzznng đhjtjâmcbzy?

"Nhưiiotng tạlzzni sao lạlzzni phảqakci lấzdgjy củjieta cháxuezu ta? Lấzdgjy củjieta ngưiiotgcymi kháxuezc khôlzznng đhjtjưiioteodfc sao?"rtafo giảqakc khôlzznng cam lògieeng, lớxwsfn tiếvnicng hỏhjtji.

"Việmcyrc nàkttey làktte do cháxuezu củjieta sưiiot đhjtjmcyr đhjtjãrtaf khôlzznng thựiiotc sựiiot nỗmspe lựiiotc. Khôlzznng ngờgcym lạlzzni đhjtjlzznt thấzdgjp nhưiiot vậfzqoy khi kiểkgzem tra". Ngưiiotgcymi trung niêjaynn lắjcqkc đhjtjyumyu, vẻmspe mặlfcct đhjtjyumyy tiếvnicc nuốvzavi.

Thấzdgjy bộzyjd dạlzznng củjieta ngưiiotgcymi đhjtjvzavi diệmcyrn nhưiiot thếvnic, lãrtafo giảqakczdgjm hậfzqon cắjcqkn chặlfcct hàkttem răzdgjng. Nhưiiotng vìzdgj lợeodfi ífurech quan trọwislng củjieta cháxuezu mìzdgjnh, vẫrcccn cốvzav gắjcqkng nórccci: "Cháxuezu ta đhjtjúkqalng làktte thấzdgjp thậfzqot, nhưiiotng cũfucung khôlzznng phảqakci làktte ngưiiotgcymi cuốvzavi cùppmjng đhjtjưiioteodfc dùppmjng Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan! Chẳcbglng phảqakci làkttegieen hai ngưiiotgcymi thấzdgjp hơqakcn nữxglta sao?"

"Sưiiot đhjtjmcyrrccci khôlzznng sai, đhjtjúkqalng làkttegieen hai ngưiiotgcymi kháxuezc đhjtjoujdng sau cháxuezu củjieta đhjtjmcyr, nhưiiotng tìzdgjnh huốvzavng củjieta hai ngưiiotgcymi nàkttey thựiiotc sựiiotrccc chúkqalt đhjtjlfccc thùppmj! Cũfucung chỉsffkgieen cáxuezch ủjiety khuấzdgjt cho cháxuezu củjieta Diệmcyrp sưiiot đhjtjmcyrktte thôlzzni!" Ngưiiotgcymi trung niêjaynn nórccci vớxwsfi vẻmspe rấzdgjt tiếvnicc nuốvzavi.

"Córccczdgj đhjtjlfccc thùppmj? Nếvnicu khôlzznng cho ta mộzyjdt lýzdgj do tâmcbzm phụfzqoc khẩutofu phụfzqoc, ta sẽreeg khôlzznng nuốvzavt nổxwsfi giọwislng đhjtjiệmcyru nàkttey!"rtafo giảqakc nổxwsfi nórcccng, nórccci năzdgjng mộzyjdt cáxuezch thôlzzn lỗmspe.

"Làkttem loạlzznn sao! Cáxuezi gìzdgjktte khôlzznng nuốvzavt đhjtjưiioteodfc? Hai ngưiiotgcymi nàkttey quảqakc thậfzqot làktte đhjtjlfccc thùppmjjaynn phảqakci chọwisln bọwisln họwislktte bỏhjtj qua cháxuezu củjieta sưiiot đhjtjmcyr, cũfucung làktte đhjtjãrtaf đhjtjưiioteodfc ta gậfzqot đhjtjyumyu đhjtjahapng ýzdgj. Cògieen lýzdgj do! Sưiiot đhjtjmcyr khôlzznng hỏhjtji, ta cũfucung sẽreeg giảqakci thífurech cho ngưiiotơqakci nghe".


Chung Linh Đmjfslzzno thấzdgjy lãrtafo giảqakc ăzdgjn nórccci khôlzznng suy nghĩrelj, liềppmjn trầyumym giọwislng mắjcqkng.

rtafo giảqakc thấzdgjy Chung Linh Đmjfslzzno nhưiiot vậfzqoy, trong lògieeng rùppmjng mìzdgjnh! Hắjcqkn chỉsffk biếvnict làktte khi kiểkgzem tra thìzdgj đhjtjoujdng sau cháxuezu mìzdgjnh córccc 2 ngưiiotgcymi nữxglta. Nhưiiotng đhjtjórcccktte ai thìzdgj hắjcqkn thựiiotc sựiiot khôlzznng biếvnict. Đmjfsiềppmju nàkttey làkttem hắjcqkn thựiiotc sựiiot bấzdgjt bìzdgjnh! Chẳcbglng lẽreeggieen córccc ngoạlzzni lệmcyrktteo đhjtjórccc, khiếvnicn cho Chưiiotemvhng môlzznn luôlzznn luôlzznn côlzznng chífurenh, nghiêjaynm minh cũfucung phảqakci thiêjaynn vịtpgf sao?

Chung Linh Đmjfslzzno phẩutofy tay, ýzdgj bảqakco trung niêjaynn thưiiot sinh ngồahapi nguyêjaynn vịtpgf, rồahapi thởemvhkttei nórccci:

"Diệmcyrp sưiiot đhjtjmcyr, lầyumyn nàkttey sợeodf rằmxobng thựiiotc sựiiot phảqakci ủjiety khuấzdgjt cháxuezu củjieta đhjtjmcyr mộzyjdt chúkqalt! Mộzyjdt trong hai ngưiiotgcymi kia chífurenh làktte hậfzqou nhâmcbzn duy nhấzdgjt cògieen lạlzzni củjieta Hồahapng Phấzdgjt sưiiot thúkqalc tạlzzni thếvnic tụfzqoc. Cho nêjaynn mặlfccc dùppmj tiểkgzeu côlzzniiotơqakcng lúkqalc đhjtjyumyu kiểkgzem tra khôlzznng hợeodfp cáxuezch nhưiiotng ngay từnjjj đhjtjyumyu ta đhjtjãrtaf chọwisln đhjtjkgzektteng dùppmjng Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan. Nórccci vậfzqoy, DIệmcyrp sưiiot đhjtjmcyr sẽreeg khôlzznng đhjtjògieei hủjiety Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan củjieta ngưiiotgcymi nàkttey chứoujd?"

rtafo giảqakc vừnjjja nghe thấzdgjy têjaynn Hồahapng Phấzdgjt lậfzqop tứoujdc hoảqakcng sợeodf, sắjcqkc mặlfcct đhjtjlzzni biếvnicn, đhjtjoujdng bậfzqot dậfzqoy.

"Nếvnicu đhjtjúkqalng làktte hậfzqou nhâmcbzn củjieta Hồahapng Phấzdgjt sưiiot thúkqalc, đhjtjưiiotơqakcng nhiêjaynn làktte phảqakci nghe lờgcymi, tiểkgzeu đhjtjmcyrkttem sao màktte khôlzznng kífurenh trưiiotemvhng bốvzavi! Đmjfsvzavi vớxwsfi an bàkttei củjieta ngưiiotgcymi, tiểkgzeu đhjtjmcyrmcbzm phụfzqoc khẩutofu phụfzqoc". Lãrtafo giảqakc sắjcqkc mặlfcct hơqakci trắjcqkng bệmcyrnh ra nórccci.

Chung đhjtjlzzni chưiiotemvhng thấzdgjy áxueznh mắjcqkt lãrtafo giảqakc nhưiiot vậfzqoy cũfucung khôlzznng ngạlzznc nhiêjaynn, dùppmj sao cũfucung làktte nữxglt nhâmcbzn duy nhấzdgjt đhjtjlzznt tớxwsfi Kếvnict Đmjfsan Kỳmxob củjieta Hoàktteng Phong Cốvzavc, vịtpgf Hồahapng Phấzdgjt sưiiot thúkqalc nàkttey tífurenh khífure hẹkgzep hògieei, ai màktte chẳcbglng biếvnict! Nếvnicu thậfzqot sựiiot cho rằmxobng tiểkgzeu côlzzniiotơqakcng kia khôlzznng đhjtjjietiiotxuezch, chẳcbglng nhữxgltng lãrtafo giảqakc phảqakci gặlfccp xui xẻmspeo, màktte sợeodf rằmxobng ngay cảqakc chưiiotemvhng môlzznn nhâmcbzn sau nàkttey cũfucung chẳcbglng sung sưiiotxwsfng gìzdgj.

"Vẫrcccn cògieen mộzyjdt ngưiiotgcymi nữxglta đhjtjâmcbzu?"rtafo giảqakc vẫrcccn chưiiota từnjjj bỏhjtj ýzdgj đhjtjtpgfnh, mặlfccc dùppmj biếvnict nhữxgltng ngưiiotgcymi nhưiiot vậfzqoy thìzdgjrccc đhjtjyumyy đhjtjjietzdgj do nhưiiotng vẫrcccn muốvzavn hỏhjtji cho rõzcmj.

"Ngưiiotgcymi cògieen lạlzzni làktte mộzyjdt kẻmspe thâmcbzn mang dịtpgf linh căzdgjn phong thuộzyjdc tífurenh. Lýzdgj do củjieta ngưiiotgcymi nàkttey nhưiiot vậfzqoy đhjtjãrtaf đhjtjjiet chưiiota?" Chung Linh Đmjfslzzno vuốvzavt râmcbzu, chậfzqom rãrtafi nórccci.

rtafo giảqakc vừnjjja nghe vậfzqoy, im lặlfccng khôlzznng nórccci đhjtjưiioteodfc gìzdgj. Môlzznn quy Hoàktteng Phong Cốvzavc đhjtjãrtaf quy đhjtjtpgfnh: Ngưiiotgcymi córccc Thiêjaynn căzdgjn vàktte Dịtpgf linh căzdgjn đhjtjưiioteodfc ưiiotu tiêjaynn Trúkqalc Cơqakc. Nhưiiot vậfzqoy cògieen córccc thểkgze phàktten nàktten đhjtjưiioteodfc gìzdgj nữxglta!

Nhưiiotng cháxuezu trai củjieta hắjcqkn, mặlfccc dùppmj khôlzznng phảqakci làktte cháxuezu ruộzyjdt nhưiiotng ngay từnjjj khi nórccc nhậfzqop môlzznn, hắjcqkn đhjtjãrtaf tậfzqon mắjcqkt nhìzdgjn thấzdgjy nórccc lớxwsfn lêjaynn hàktteng ngàkttey, cògieen thâmcbzn thiếvnict hơqakcn cảqakc cháxuezu ruộzyjdt, nhưiiot vậfzqoy làkttem sao nhẫrcccn tâmcbzm nórccci cho nórccc rằmxobng nórccc bịtpgf hủjiety tưiiotxuezch đhjtjưiioteodfc Trúkqalc Cơqakc?

"Cháxuezu củjieta ta thựiiotc sựiiotlzzn vọwislng sao? Phảqakci biếvnict rằmxobng sẽreeg phảqakci đhjtjeodfi thêjaynm mưiiotgcymi năzdgjm nữxglta, cháxuezu ta sẽreeg bỏhjtj lỡlzfq Trúkqalc Cơqakc Kỳmxob tốvzavt nhấzdgjt, trong đhjtjgcymi nàkttey căzdgjn bảqakcn làkttelzzn vọwislng tiếvnicn vàktteo Trúkqalc Cơqakc Kỳmxob lầyumyn nữxglta!" Giọwislng lãrtafo giảqakcrccckttei phầyumyn thêjayniioteodfng, khiếvnicn khôlzznng ífuret nhữxgltng ngưiiotgcymi ngồahapi đhjtjórccc phảqakci trầyumym ngâmcbzm.

"Diệmcyrp sưiiot đhjtjmcyr, thậfzqot ra khôlzznng phảqakci làktte đhjtjãrtaf hếvnict cáxuezch!" Mộzyjdt lãrtafo giảqakcrccc diệmcyrn mụfzqoc hơqakci âmcbzm trầyumym vớxwsfi chiếvnicc mũfucui ưiiotng dàkttei đhjtjoujdng dậfzqoy, an ủjieti DIệmcyrp lãrtafo giảqakc.

"Cáxuezi gìzdgj? Ngôlzzniiot huynh vẫrcccn córccc biệmcyrn pháxuezp sao?" Diệmcyrp lãrtafo giảqakc vừnjjja nghe, tinh thầyumyn tưiiotơqakci tỉsffknh hẳcbgln lêjaynn, trong môlzznn pháxuezi thìzdgj vịtpgf Ngôlzzniiot huynh nàkttey vốvzavn nổxwsfi danh túkqalc trífure đhjtja mưiiotu, nórccci khôlzznng chừnjjjng đhjtjúkqalng làktterccc biệmcyrn pháxuezp thậfzqot.

Ngôlzznrtafo giảqakc mỉsffkm cưiiotgcymi, vẫrcccn khôlzznng đhjtjáxuezp màktte quay ngưiioteodfc lạlzzni, cao giọwislng hỏhjtji Chung Linh Đmjfslzzno: "Xin hỏhjtji chưiiotemvhng môlzznn, ngưiiotgcymi mang Thăzdgjng Tiêjaynn Lệmcyrnh córccc thuộzyjdc tífurenh linh căzdgjn gìzdgj? Đmjfsãrtaf kiểkgzem tra chưiiota? Tưiiot chấzdgjt thếvnicktteo?"

"Hìzdgjnh nhưiiot khôlzznng tốvzavt lắjcqkm! Vưiiotơqakcng sưiiot đhjtjmcyr, ngưiiotơqakci đhjtjãrtaf tựiiotzdgjnh mang ngưiiotgcymi đhjtjếvnicn kiểkgzem tra, ngưiiotơqakci nórccci đhjtji!" Chung Linh Đmjfslzzno nórccci vớxwsfi mộzyjdt ngưiiotgcymi ởemvh phífurea bêjaynn tráxuezi.

"Vâmcbzng, chưiiotemvhng môlzznn sưiiot huynh!" Mộzyjdt vịtpgf ngưiiotgcymi trung niêjaynn dáxuezng vẻmspeqakci xanh xao đhjtjoujdng lêjaynn, thảqakcn nhiêjaynn nórccci.

"Ngưiiotgcymi nàkttey tuổxwsfi khôlzznng lớxwsfn, bộzyjdxuezng khoảqakcng mưiiotgcymi táxuezm mưiiotgcymi chífuren tuổxwsfi, côlzznng pháxuezp trụfzqo cộzyjdt làktte mộzyjdc thuộzyjdc tífurenh sơqakc kỳmxob tầyumyng thứoujd chífuren, thiếvnicu mấzdgjt tífurenh kim củjieta linh căzdgjn thuộzyjdc tífurenh, thuộzyjdc vềppmj ngụfzqoy linh căzdgjn. Theo tổxwsfng thểkgze pháxuezn đhjtjxuezn, ngưiiotgcymi nàkttey tưiiot chấzdgjt tầyumym thưiiotgcymng, nhưiiotng chắjcqkc hẳcbgln đhjtjãrtaf từnjjjng córccc kỳmxob ngộzyjd, vàkttefucung córccc thểkgze đhjtjãrtaf chăzdgjm chỉsffk khổxwsf luyệmcyrn, nếvnicu khôlzznng thìzdgjzdgjn bảqakcn khôlzznng thểkgzektteo đhjtjlzznt tớxwsfi đhjtjưiioteodfc cảqakcnh giớxwsfi ngàkttey hôlzznm nay. Nếvnicu hắjcqkn khôlzznng gặlfccp kỳmxob ngộzyjdktteo nữxglta thìzdgjqakc bảqakcn đhjtjgcymi nàkttey nhiềppmju lắjcqkm chỉsffk luyệmcyrn tớxwsfi tầyumyng mưiiotgcymi mộzyjdt, mưiiotgcymi hai củjieta côlzznng pháxuezp trụfzqo cộzyjdt, khôlzznng cáxuezch nàktteo tiếvnicn tớxwsfi đhjtjưiioteodfc Trúkqalc Cơqakc Kỳmxob. Cho dùppmjrcccppmjng mộzyjdt viêjaynn Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan thìzdgj khảqakczdgjng tiếvnicn nhậfzqop vàktteo Trúkqalc Cơqakc Kỳmxobfucung chỉsffkktte mộzyjdt phầyumyn trăzdgjm…"

"Tốvzavt!" Ngôlzznrtafo giảqakcgieen chưiiota chờgcym vịtpgfiiotong sưiiot đhjtjmcyrrccci xong đhjtjãrtaf lớxwsfn tiếvnicng cắjcqkt lờgcymi.

"Tốvzavt cáxuezi gìzdgj?" Diệmcyrp lãrtafo giảqakc khôlzznng nhẫrcccn nạlzzni đhjtjưiioteodfc liềppmjn hỏhjtji.

Nhữxgltng ngưiiotgcymi kháxuezc cũfucung đhjtjppmju vẻmspe mặlfcct nghi hoặlfccc nhìzdgjn lãrtafo giảqakc họwisl Ngôlzzn, chỉsffkrccc Chung Linh Đmjfslzzno hơqakci nhífureu màkttey, trong lògieeng đhjtjxuezn đhjtjưiioteodfc vàkttei phầyumyn.

"Xin hỏhjtji Chưiiotemvhng môlzznn sưiiot huynh, nếvnicu làktte ngưiiotgcymi ta chủjiet đhjtjzyjdng khôlzznng dùppmjng Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan thìzdgjrcccfurenh làktte chúkqalng ta vi phạlzznm lờgcymi hứoujda khôlzznng?"rtafo giảqakc họwisl Ngôlzzn hỏhjtji.

mjfsưiiotơqakcng nhiêjaynn, nhưiiotng bấzdgjt luậfzqon kẻmspektteo cũfucung đhjtjppmju khôlzznng đhjtjưiioteodfc phéhjtjp dùppmjng thủjiet đhjtjoạlzznn uy hiếvnicp vàktte bắjcqkt buộzyjdc, nếvnicu khôlzznng thìzdgj danh tiếvnicng củjieta Hoàktteng Phong Cốvzavc chúkqalng ta sẽreeg bịtpgf hủjiety!" Chung Chưiiotemvhng môlzznn nhẹkgze nhàktteng nhắjcqkc nhởemvh.

"Ha ha! Xin Chưiiotemvhng môlzznn yêjaynn tâmcbzm, việmcyrc nàkttey làktte đhjtjưiiotơqakcng nhiêjaynn!"rtafo giảqakc họwisl Ngôlzzn mỉsffkm cưiiotgcymi, sau đhjtjórccc quay đhjtjyumyu nórccci vớxwsfi DIệmcyrp lãrtafo giảqakc.

"DIệmcyrp sưiiot đhjtjmcyr, ngưiiotơqakci khôlzznng ngạlzzni hao tốvzavn mộzyjdt ífuret đhjtjahap, mua Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan củjieta hắjcqkn chứoujd? Phảqakci biếvnict rằmxobng tưiiot chấzdgjt hắjcqkn thấzdgjp nhưiiot vậfzqoy, xáxuezc suấzdgjt sửeawv dụfzqong Trúkqalc Cơqakc thàkttenh côlzznng thấzdgjp đhjtjếvnicn đhjtjáxuezng thưiiotơqakcng, hẳcbgln làktte sẽreeg muốvzavn đhjtjxwsfi Trúkqalc Cơqakc Đmjfsan lấzdgjy thứoujdzdgj đhjtjórccc hữxgltu dụfzqong hơqakcn!" Ngôlzznrtafo giảqakc bộzyjd dạlzznng tràktten đhjtjyumyy tựiiot tin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.