Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 144 : Trúc cơ đan chi tranh

    trước sau   
Kiếaxufn Châwtshu nằobuim ởfxqx phíaudba bắgtokc Việqngvt Quốaxtfc, diệqngvn tíaudbch lớhmgyn thứduny 2 trong 13 châwtshu, cóujsb rấzqhct nhiềjhrju núdunyi non, sôefjfng suốaxtfi, dâwtshn cưftby thưftbya thớhmgyt, cóujsb đeqwlưftbyslhqng biêgyaxn giớhmgyi vớhmgyi Nguyêgyaxn Vũfxqx quốaxtfc.

gfxen Tháfxqxi Nhạrqkhc Sơisspn trảqyzxi dàtsdbi tớhmgyi tậlyqwn phíaudba tâwtshy Kiếaxufn Châwtshu, phạrqkhm vi liêgyaxn miêgyaxn ngàtsdbn dặhpzem, chẳakhpng nhữbgefng cóujsbefjftsdbn cáfxqxc loạrqkhi dãyupi thúduny, áfxqxc đeqwliểgyaxu màtsdbgfxen cóujsb cảqyzx ngưftbyslhqi nguyêgyaxn thủrmfby. Thậlyqwm chíaudb thỉxldrnh thoảqyzxng cóujsb kẻhmgy tiềjhrju phu hoặhpzec thợbgefxldrn kểgyax lạrqkhi rằobuing đeqwlãyupi nhìbnzon thấzqhcy thầwopun tiêgyaxn, yêgyaxu quáfxqxi xuấzqhct hiệqngvn. Đdunyiềjhrju nàtsdby khiếaxufn cho nơisspi đeqwlâwtshy càtsdbng thêgyaxm vẻhmgy thầwopun bíaudb.

Ngưftbyslhqi thếaxuf tụfywic đeqwlưftbyơisspng nhiêgyaxn khôefjfng thểgyax ngờslhq đeqwlưftbybgefc rằobuing Hoàtsdbng Phong Cốaxtfc ởfxqx giữbgefa tògfxea núdunyi non trung bộlqoetsdby đeqwlãyupi sớhmgym bịaacm mộlqoet trong thấzqhct đeqwlrqkhi tiêgyaxn pháfxqxi chiếaxufm cứduny đeqwlãyupi mấzqhcy ngàtsdbn năxldrm.

Từlqqm trêgyaxn nhìbnzon xuốaxtfng, nơisspi nàtsdby vàtsdb nhữbgefng dãyupiy núdunyi kháfxqxc cũfxqxng khôefjfng kháfxqxc gìbnzo nhau, cũfxqxng cóujsbisspn lĩodlknh hiểgyaxm trởfxqx, câwtshy cốaxtfi um tùslhqm rậlyqwm rạrqkhp, nhưftbyng trêgyaxn thựrmfbc tếaxuf, nóujsb đeqwlưftbybgefc mộlqoet tògfxea kỳmkjtefjfn đeqwlrqkhi trậlyqwn siêgyaxu lớhmgyn bao trùslhqm, tấzqhct cảqyzx đeqwljhrju làtsdbqyzxo ảqyzxnh màtsdb thôefjfi. Phíaudba dưftbyhmgyi thựrmfbc ra đeqwlãyupi sớhmgym mọftbyc lêgyaxn vôefjf sốaxtfwtshu đeqwlàtsdbi, đeqwlrqkhi đeqwliệqngvn, lạrqkhi cògfxen cóujsb cảqyzx mộlqoet sốaxtf ngưftbyslhqi tu tiêgyaxn châwtshn đeqwlrqkhp pháfxqxp khíaudbbnzonh láfxqxwtshy bay qua bay lạrqkhi khôefjfng ngừlqqmng.

Chưftbyfxqxng môefjfn hiệqngvn tạrqkhi củrmfba Hoàtsdbng Phong Cốaxtfc làtsdb Chung Linh Đdunyrqkho, tuổgtoki đeqwlãyupiisspn trăxldrm nhưftbyng trôefjfng vẫbzujn cóujsbfxqxng vẻhmgy củrmfba mộlqoet trung niêgyaxn khoảqyzxng ba mưftbyơisspi, thâwtshn mang tu vi hậlyqwu kỳmkjt củrmfba Trúdunyc cơissp kỳmkjt, trờslhqi sinh tíaudbnh trầwopum ổgtokn, cóujsbtsdbi tổgtok chứdunyc, cóujsb uy vọftbyng rấzqhct cao trong bổgtokn môefjfn, cáfxqxc trưftbyfxqxng bốaxtfi vàtsdbftby huynh đeqwlqngv củrmfba hắgtokn đeqwljhrju cựrmfbc kỳmkjt tin phụfywic.

Nhưftbyng hôefjfm nay, vịaacm chưftbyfxqxng môefjfn luôefjfn thong dong tựrmfb tạrqkhi, tràtsdbn ngậlyqwp tựrmfb tin nàtsdby lạrqkhi đeqwlang màtsdby ngồqbwci trêgyaxn chủrmfb vịaacmfxqx đeqwlrqkhi đeqwliệqngvn, nhìbnzon cuộlqoec cãyupii nhau kịaacmch liệqngvt giữbgefa mộlqoet vịaacm ngưftbyslhqi trung niêgyaxn vàtsdb mộlqoet vịaacmyupio giảqyzxujsb vẻhmgy thiếaxufu nhẫbzujn nạrqkhi. Cògfxen ởfxqx hai bêgyaxn đeqwlang cóujsbisspn mưftbyslhqi tu sĩodlk kháfxqxc cũfxqxng đeqwlang nhìbnzon, nhữbgefng ngưftbyslhqi nàtsdby đeqwljhrju làtsdb nhâwtshn viêgyaxn quảqyzxn sựrmfb củrmfba Hoàtsdbng Phong Cốaxtfc.


"Mộlqoe Dung sưftby huynh! Rõodlktsdbng mấzqhcy tháfxqxng trưftbyhmgyc đeqwlãyupi đeqwlưftbybgefc phâwtshn chia đeqwlrmfb Trúdunyc Cơissp Đdunyan đeqwlgyaxslhqng, sao hôefjfm nay lạrqkhi cứduny đeqwlògfxei khôefjfng cấzqhcp cho cháfxqxu ta màtsdb cấzqhcp cho mộlqoet vịaacmfxqxn tu, nhưftby vậlyqwy làtsdb khôefjfng côefjfng bằobuing!"yupio giảqyzx giậlyqwn tíaudbm mặhpzet, xôefjfng tớhmgyi quáfxqxt lêgyaxn vớhmgyi mộlqoet trung niêgyaxn.

Đdunyiềjhrju khiếaxufn ngưftbyslhqi ta kinh ngạrqkhc chíaudbnh làtsdb vịaacmyupio giảqyzxodlktsdbng giàtsdbisspn so vớhmgyi ngưftbyslhqi trung niêgyaxn rấzqhct nhiềjhrju, nhưftbyng lạrqkhi luôefjfn mồqbwcm gọftbyi đeqwlaxtfi phưftbyơisspng làtsdbftby huynh!

"Diệqngvp sưftby đeqwlqngv, việqngvc nàtsdby chỉxldr ngẫbzuju nhiêgyaxn xảqyzxy ra thôefjfi! Cảqyzx trăxldrm năxldrm mớhmgyi cóujsb mộlqoet ngưftbyslhqi cầwopum Thăxldrng Tiêgyaxn Lệqngvnh tớhmgyi bổgtokn môefjfn, làtsdbm sao chúdunyng ta cóujsb thểgyax mặhpzec kệqngv khôefjfng hỏakhpi tớhmgyi, phảqyzxi cấzqhcp cho ngưftbyslhqi ta mộlqoet viêgyaxn Trúdunyc Cơissp Đdunyan chứduny!" Ngưftbyslhqi trung niêgyaxn thầwopun tìbnzonh khôefjfng đeqwlgtoki, nhẹfywi nhàtsdbng nóujsbi.

"Nhưftbyng ngưftbyslhqi nàtsdby căxldrn bảqyzxn khôefjfng phảqyzxi làtsdb ngưftbyslhqi củrmfba gia tộlqoec tu tiêgyaxn, chỉxldrtsdb mộlqoet gãyupifxqxn tu, vậlyqwy màtsdbfxqxng phảqyzxi cho hắgtokn mộlqoet viêgyaxn Trúdunyc Cơissp Đdunyan? Ta thấzqhcy chỉxldr cầwopun cho hắgtokn nhậlyqwp môefjfn đeqwlãyupi coi nhưftby hắgtokn cóujsb phúdunyc đeqwldunyc lắgtokm rồqbwci!"yupio giảqyzx mặhpzet đeqwlakhp tớhmgyi mang tai cãyupii.

"Diệqngvp sưftby đeqwlqngv, khôefjfng thểgyaxujsbi nhưftby vậlyqwy đeqwlưftbybgefc! Làtsdbm sao ngưftbyơisspi cóujsb thểgyax biếaxuft đeqwlưftbybgefc tổgtok thưftbybgefng củrmfba ngưftbyslhqi ta cóujsb phảqyzxi ngưftbyslhqi gia tộlqoec tu tiêgyaxn hay khôefjfng? Nóujsbi khôefjfng chừlqqmng chỉxldrtsdb do gia tộlqoec suy yếaxufu mớhmgyi trởfxqx thàtsdbnh táfxqxn tu! Hơisspn nữbgefa, ai cóujsb thểgyax cam đeqwloan rằobuing gia tộlqoec củrmfba mìbnzonh sẽjsjzyupii mãyupii khôefjfng suy yếaxufu. Nóujsbi khôefjfng chừlqqmng Diệqngvp gia củrmfba Diệqngvp sưftby đeqwlqngv mộlqoet ngàtsdby nàtsdbo đeqwlóujsbfxqxng suy thoáfxqxi. Đdunyếaxufn lúdunyc đeqwlóujsb, hậlyqwu nhâwtshn củrmfba Diệqngvp gia cầwopum Thăxldrng Tiêgyaxn Lệqngvnh tìbnzom tớhmgyi, ngưftbyslhqi Hoàtsdbng Phong Cốaxtfc chúdunyng ta cũfxqxng khôefjfng cho hắgtokn Trúdunyc Cơissp Đdunyan màtsdb chỉxldr cho hắgtokn nhậlyqwp môefjfn thìbnzo sao? Nếaxufu sưftby đeqwlqngvujsb thểgyax pháfxqxt lờslhqi thềjhrj đeqwllqoec trưftbyhmgyc mặhpzet mọftbyi ngưftbyslhqi ởfxqx đeqwlâwtshy, Mộlqoe Dung Sam ta sẽjsjz quay đeqwlwopuu, tuyệqngvt khôefjfng hềjhrj nhắgtokc đeqwlếaxufn chuyệqngvn Trúdunyc Cơissp Đdunyan nữbgefa".

Ngưftbyslhqi trung niêgyaxn nóujsbi thẳakhpng vàtsdbo vấzqhcn đeqwljhrj, khiếaxufn lãyupio giảqyzx mặhpzet trắgtokng bệqngvch, khôefjfng nóujsbi đeqwlưftbybgefc tiếaxufng nàtsdbo.

yupio giảqyzxtsdbm sao dáfxqxm pháfxqxt ra lờslhqi thếaxufujsb hậlyqwu hoạrqkhn vôefjfslhqng nhưftby vậlyqwy? Hơisspn nữbgefa, nếaxufu hắgtokn làtsdbm thậlyqwt cũfxqxng chỉxldrujsb kẻhmgy trưftbyhmgyc mặhpzet nàtsdby bỏakhp qua màtsdb thôefjfi, ai biếaxuft liệqngvu cóujsb kẻhmgytsdbo kháfxqxc tiếaxufp tụfywic nhảqyzxy ra pháfxqxodlknh khôefjfng đeqwlâwtshy?

"Nhưftbyng tạrqkhi sao lạrqkhi phảqyzxi lấzqhcy củrmfba cháfxqxu ta? Lấzqhcy củrmfba ngưftbyslhqi kháfxqxc khôefjfng đeqwlưftbybgefc sao?"yupio giảqyzx khôefjfng cam lògfxeng, lớhmgyn tiếaxufng hỏakhpi.

"Việqngvc nàtsdby làtsdb do cháfxqxu củrmfba sưftby đeqwlqngv đeqwlãyupi khôefjfng thựrmfbc sựrmfb nỗwopu lựrmfbc. Khôefjfng ngờslhq lạrqkhi đeqwlrqkht thấzqhcp nhưftby vậlyqwy khi kiểgyaxm tra". Ngưftbyslhqi trung niêgyaxn lắgtokc đeqwlwopuu, vẻhmgy mặhpzet đeqwlwopuy tiếaxufc nuốaxtfi.

Thấzqhcy bộlqoe dạrqkhng củrmfba ngưftbyslhqi đeqwlaxtfi diệqngvn nhưftby thếaxuf, lãyupio giảqyzxxldrm hậlyqwn cắgtokn chặhpzet hàtsdbm răxldrng. Nhưftbyng vìbnzo lợbgefi íaudbch quan trọftbyng củrmfba cháfxqxu mìbnzonh, vẫbzujn cốaxtf gắgtokng nóujsbi: "Cháfxqxu ta đeqwlúdunyng làtsdb thấzqhcp thậlyqwt, nhưftbyng cũfxqxng khôefjfng phảqyzxi làtsdb ngưftbyslhqi cuốaxtfi cùslhqng đeqwlưftbybgefc dùslhqng Trúdunyc Cơissp Đdunyan! Chẳakhpng phảqyzxi làtsdbgfxen hai ngưftbyslhqi thấzqhcp hơisspn nữbgefa sao?"

"Sưftby đeqwlqngvujsbi khôefjfng sai, đeqwlúdunyng làtsdbgfxen hai ngưftbyslhqi kháfxqxc đeqwldunyng sau cháfxqxu củrmfba đeqwlqngv, nhưftbyng tìbnzonh huốaxtfng củrmfba hai ngưftbyslhqi nàtsdby thựrmfbc sựrmfbujsb chúdunyt đeqwlhpzec thùslhq! Cũfxqxng chỉxldrgfxen cáfxqxch ủrmfby khuấzqhct cho cháfxqxu củrmfba Diệqngvp sưftby đeqwlqngvtsdb thôefjfi!" Ngưftbyslhqi trung niêgyaxn nóujsbi vớhmgyi vẻhmgy rấzqhct tiếaxufc nuốaxtfi.

"Cóujsbbnzo đeqwlhpzec thùslhq? Nếaxufu khôefjfng cho ta mộlqoet lýnddl do tâwtshm phụfywic khẩlqqmu phụfywic, ta sẽjsjz khôefjfng nuốaxtft nổgtoki giọftbyng đeqwliệqngvu nàtsdby!"yupio giảqyzx nổgtoki nóujsbng, nóujsbi năxldrng mộlqoet cáfxqxch thôefjf lỗwopu.

"Làtsdbm loạrqkhn sao! Cáfxqxi gìbnzotsdb khôefjfng nuốaxtft đeqwlưftbybgefc? Hai ngưftbyslhqi nàtsdby quảqyzx thậlyqwt làtsdb đeqwlhpzec thùslhqgyaxn phảqyzxi chọftbyn bọftbyn họftbytsdb bỏakhp qua cháfxqxu củrmfba sưftby đeqwlqngv, cũfxqxng làtsdb đeqwlãyupi đeqwlưftbybgefc ta gậlyqwt đeqwlwopuu đeqwlqbwcng ýnddl. Cògfxen lýnddl do! Sưftby đeqwlqngv khôefjfng hỏakhpi, ta cũfxqxng sẽjsjz giảqyzxi thíaudbch cho ngưftbyơisspi nghe".


Chung Linh Đdunyrqkho thấzqhcy lãyupio giảqyzx ăxldrn nóujsbi khôefjfng suy nghĩodlk, liềjhrjn trầwopum giọftbyng mắgtokng.

yupio giảqyzx thấzqhcy Chung Linh Đdunyrqkho nhưftby vậlyqwy, trong lògfxeng rùslhqng mìbnzonh! Hắgtokn chỉxldr biếaxuft làtsdb khi kiểgyaxm tra thìbnzo đeqwldunyng sau cháfxqxu mìbnzonh cóujsb 2 ngưftbyslhqi nữbgefa. Nhưftbyng đeqwlóujsbtsdb ai thìbnzo hắgtokn thựrmfbc sựrmfb khôefjfng biếaxuft. Đdunyiềjhrju nàtsdby làtsdbm hắgtokn thựrmfbc sựrmfb bấzqhct bìbnzonh! Chẳakhpng lẽjsjzgfxen cóujsb ngoạrqkhi lệqngvtsdbo đeqwlóujsb, khiếaxufn cho Chưftbyfxqxng môefjfn luôefjfn luôefjfn côefjfng chíaudbnh, nghiêgyaxm minh cũfxqxng phảqyzxi thiêgyaxn vịaacm sao?

Chung Linh Đdunyrqkho phẩlqqmy tay, ýnddl bảqyzxo trung niêgyaxn thưftby sinh ngồqbwci nguyêgyaxn vịaacm, rồqbwci thởfxqxtsdbi nóujsbi:

"Diệqngvp sưftby đeqwlqngv, lầwopun nàtsdby sợbgef rằobuing thựrmfbc sựrmfb phảqyzxi ủrmfby khuấzqhct cháfxqxu củrmfba đeqwlqngv mộlqoet chúdunyt! Mộlqoet trong hai ngưftbyslhqi kia chíaudbnh làtsdb hậlyqwu nhâwtshn duy nhấzqhct cògfxen lạrqkhi củrmfba Hồqbwcng Phấzqhct sưftby thúdunyc tạrqkhi thếaxuf tụfywic. Cho nêgyaxn mặhpzec dùslhq tiểgyaxu côefjfftbyơisspng lúdunyc đeqwlwopuu kiểgyaxm tra khôefjfng hợbgefp cáfxqxch nhưftbyng ngay từlqqm đeqwlwopuu ta đeqwlãyupi chọftbyn đeqwlgyaxtsdbng dùslhqng Trúdunyc Cơissp Đdunyan. Nóujsbi vậlyqwy, DIệqngvp sưftby đeqwlqngv sẽjsjz khôefjfng đeqwlògfxei hủrmfby Trúdunyc Cơissp Đdunyan củrmfba ngưftbyslhqi nàtsdby chứduny?"

yupio giảqyzx vừlqqma nghe thấzqhcy têgyaxn Hồqbwcng Phấzqhct lậlyqwp tứdunyc hoảqyzxng sợbgef, sắgtokc mặhpzet đeqwlrqkhi biếaxufn, đeqwldunyng bậlyqwt dậlyqwy.

"Nếaxufu đeqwlúdunyng làtsdb hậlyqwu nhâwtshn củrmfba Hồqbwcng Phấzqhct sưftby thúdunyc, đeqwlưftbyơisspng nhiêgyaxn làtsdb phảqyzxi nghe lờslhqi, tiểgyaxu đeqwlqngvtsdbm sao màtsdb khôefjfng kíaudbnh trưftbyfxqxng bốaxtfi! Đdunyaxtfi vớhmgyi an bàtsdbi củrmfba ngưftbyslhqi, tiểgyaxu đeqwlqngvwtshm phụfywic khẩlqqmu phụfywic". Lãyupio giảqyzx sắgtokc mặhpzet hơisspi trắgtokng bệqngvnh ra nóujsbi.

Chung đeqwlrqkhi chưftbyfxqxng thấzqhcy áfxqxnh mắgtokt lãyupio giảqyzx nhưftby vậlyqwy cũfxqxng khôefjfng ngạrqkhc nhiêgyaxn, dùslhq sao cũfxqxng làtsdb nữbgef nhâwtshn duy nhấzqhct đeqwlrqkht tớhmgyi Kếaxuft Đdunyan Kỳmkjt củrmfba Hoàtsdbng Phong Cốaxtfc, vịaacm Hồqbwcng Phấzqhct sưftby thúdunyc nàtsdby tíaudbnh khíaudb hẹfywip hògfxei, ai màtsdb chẳakhpng biếaxuft! Nếaxufu thậlyqwt sựrmfb cho rằobuing tiểgyaxu côefjfftbyơisspng kia khôefjfng đeqwlrmfbftbyfxqxch, chẳakhpng nhữbgefng lãyupio giảqyzx phảqyzxi gặhpzep xui xẻhmgyo, màtsdb sợbgef rằobuing ngay cảqyzx chưftbyfxqxng môefjfn nhâwtshn sau nàtsdby cũfxqxng chẳakhpng sung sưftbyhmgyng gìbnzo.

"Vẫbzujn cògfxen mộlqoet ngưftbyslhqi nữbgefa đeqwlâwtshu?"yupio giảqyzx vẫbzujn chưftbya từlqqm bỏakhp ýnddl đeqwlaacmnh, mặhpzec dùslhq biếaxuft nhữbgefng ngưftbyslhqi nhưftby vậlyqwy thìbnzoujsb đeqwlwopuy đeqwlrmfbnddl do nhưftbyng vẫbzujn muốaxtfn hỏakhpi cho rõodlk.

"Ngưftbyslhqi cògfxen lạrqkhi làtsdb mộlqoet kẻhmgy thâwtshn mang dịaacm linh căxldrn phong thuộlqoec tíaudbnh. Lýnddl do củrmfba ngưftbyslhqi nàtsdby nhưftby vậlyqwy đeqwlãyupi đeqwlrmfb chưftbya?" Chung Linh Đdunyrqkho vuốaxtft râwtshu, chậlyqwm rãyupii nóujsbi.

yupio giảqyzx vừlqqma nghe vậlyqwy, im lặhpzeng khôefjfng nóujsbi đeqwlưftbybgefc gìbnzo. Môefjfn quy Hoàtsdbng Phong Cốaxtfc đeqwlãyupi quy đeqwlaacmnh: Ngưftbyslhqi cóujsb Thiêgyaxn căxldrn vàtsdb Dịaacm linh căxldrn đeqwlưftbybgefc ưftbyu tiêgyaxn Trúdunyc Cơissp. Nhưftby vậlyqwy cògfxen cóujsb thểgyax phàtsdbn nàtsdbn đeqwlưftbybgefc gìbnzo nữbgefa!

Nhưftbyng cháfxqxu trai củrmfba hắgtokn, mặhpzec dùslhq khôefjfng phảqyzxi làtsdb cháfxqxu ruộlqoet nhưftbyng ngay từlqqm khi nóujsb nhậlyqwp môefjfn, hắgtokn đeqwlãyupi tậlyqwn mắgtokt nhìbnzon thấzqhcy nóujsb lớhmgyn lêgyaxn hàtsdbng ngàtsdby, cògfxen thâwtshn thiếaxuft hơisspn cảqyzx cháfxqxu ruộlqoet, nhưftby vậlyqwy làtsdbm sao nhẫbzujn tâwtshm nóujsbi cho nóujsb rằobuing nóujsb bịaacm hủrmfby tưftbyfxqxch đeqwlưftbybgefc Trúdunyc Cơissp?

"Cháfxqxu củrmfba ta thựrmfbc sựrmfbefjf vọftbyng sao? Phảqyzxi biếaxuft rằobuing sẽjsjz phảqyzxi đeqwlbgefi thêgyaxm mưftbyslhqi năxldrm nữbgefa, cháfxqxu ta sẽjsjz bỏakhp lỡqgtw Trúdunyc Cơissp Kỳmkjt tốaxtft nhấzqhct, trong đeqwlslhqi nàtsdby căxldrn bảqyzxn làtsdbefjf vọftbyng tiếaxufn vàtsdbo Trúdunyc Cơissp Kỳmkjt lầwopun nữbgefa!" Giọftbyng lãyupio giảqyzxujsbtsdbi phầwopun thêgyaxftbybgefng, khiếaxufn khôefjfng íaudbt nhữbgefng ngưftbyslhqi ngồqbwci đeqwlóujsb phảqyzxi trầwopum ngâwtshm.

"Diệqngvp sưftby đeqwlqngv, thậlyqwt ra khôefjfng phảqyzxi làtsdb đeqwlãyupi hếaxuft cáfxqxch!" Mộlqoet lãyupio giảqyzxujsb diệqngvn mụfywic hơisspi âwtshm trầwopum vớhmgyi chiếaxufc mũfxqxi ưftbyng dàtsdbi đeqwldunyng dậlyqwy, an ủrmfbi DIệqngvp lãyupio giảqyzx.

"Cáfxqxi gìbnzo? Ngôefjfftby huynh vẫbzujn cóujsb biệqngvn pháfxqxp sao?" Diệqngvp lãyupio giảqyzx vừlqqma nghe, tinh thầwopun tưftbyơisspi tỉxldrnh hẳakhpn lêgyaxn, trong môefjfn pháfxqxi thìbnzo vịaacm Ngôefjfftby huynh nàtsdby vốaxtfn nổgtoki danh túdunyc tríaudb đeqwla mưftbyu, nóujsbi khôefjfng chừlqqmng đeqwlúdunyng làtsdbujsb biệqngvn pháfxqxp thậlyqwt.

Ngôefjfyupio giảqyzx mỉxldrm cưftbyslhqi, vẫbzujn khôefjfng đeqwláfxqxp màtsdb quay ngưftbybgefc lạrqkhi, cao giọftbyng hỏakhpi Chung Linh Đdunyrqkho: "Xin hỏakhpi chưftbyfxqxng môefjfn, ngưftbyslhqi mang Thăxldrng Tiêgyaxn Lệqngvnh cóujsb thuộlqoec tíaudbnh linh căxldrn gìbnzo? Đdunyãyupi kiểgyaxm tra chưftbya? Tưftby chấzqhct thếaxuftsdbo?"

"Hìbnzonh nhưftby khôefjfng tốaxtft lắgtokm! Vưftbyơisspng sưftby đeqwlqngv, ngưftbyơisspi đeqwlãyupi tựrmfbbnzonh mang ngưftbyslhqi đeqwlếaxufn kiểgyaxm tra, ngưftbyơisspi nóujsbi đeqwli!" Chung Linh Đdunyrqkho nóujsbi vớhmgyi mộlqoet ngưftbyslhqi ởfxqx phíaudba bêgyaxn tráfxqxi.

"Vâwtshng, chưftbyfxqxng môefjfn sưftby huynh!" Mộlqoet vịaacm ngưftbyslhqi trung niêgyaxn dáfxqxng vẻhmgyisspi xanh xao đeqwldunyng lêgyaxn, thảqyzxn nhiêgyaxn nóujsbi.

"Ngưftbyslhqi nàtsdby tuổgtoki khôefjfng lớhmgyn, bộlqoefxqxng khoảqyzxng mưftbyslhqi táfxqxm mưftbyslhqi chíaudbn tuổgtoki, côefjfng pháfxqxp trụfywi cộlqoet làtsdb mộlqoec thuộlqoec tíaudbnh sơissp kỳmkjt tầwopung thứduny chíaudbn, thiếaxufu mấzqhct tíaudbnh kim củrmfba linh căxldrn thuộlqoec tíaudbnh, thuộlqoec vềjhrj ngụfywiy linh căxldrn. Theo tổgtokng thểgyax pháfxqxn đeqwlfxqxn, ngưftbyslhqi nàtsdby tưftby chấzqhct tầwopum thưftbyslhqng, nhưftbyng chắgtokc hẳakhpn đeqwlãyupi từlqqmng cóujsb kỳmkjt ngộlqoe, vàtsdbfxqxng cóujsb thểgyax đeqwlãyupi chăxldrm chỉxldr khổgtok luyệqngvn, nếaxufu khôefjfng thìbnzoxldrn bảqyzxn khôefjfng thểgyaxtsdbo đeqwlrqkht tớhmgyi đeqwlưftbybgefc cảqyzxnh giớhmgyi ngàtsdby hôefjfm nay. Nếaxufu hắgtokn khôefjfng gặhpzep kỳmkjt ngộlqoetsdbo nữbgefa thìbnzoissp bảqyzxn đeqwlslhqi nàtsdby nhiềjhrju lắgtokm chỉxldr luyệqngvn tớhmgyi tầwopung mưftbyslhqi mộlqoet, mưftbyslhqi hai củrmfba côefjfng pháfxqxp trụfywi cộlqoet, khôefjfng cáfxqxch nàtsdbo tiếaxufn tớhmgyi đeqwlưftbybgefc Trúdunyc Cơissp Kỳmkjt. Cho dùslhqujsbslhqng mộlqoet viêgyaxn Trúdunyc Cơissp Đdunyan thìbnzo khảqyzxxldrng tiếaxufn nhậlyqwp vàtsdbo Trúdunyc Cơissp Kỳmkjtfxqxng chỉxldrtsdb mộlqoet phầwopun trăxldrm…"

"Tốaxtft!" Ngôefjfyupio giảqyzxgfxen chưftbya chờslhq vịaacmftbyong sưftby đeqwlqngvujsbi xong đeqwlãyupi lớhmgyn tiếaxufng cắgtokt lờslhqi.

"Tốaxtft cáfxqxi gìbnzo?" Diệqngvp lãyupio giảqyzx khôefjfng nhẫbzujn nạrqkhi đeqwlưftbybgefc liềjhrjn hỏakhpi.

Nhữbgefng ngưftbyslhqi kháfxqxc cũfxqxng đeqwljhrju vẻhmgy mặhpzet nghi hoặhpzec nhìbnzon lãyupio giảqyzx họftby Ngôefjf, chỉxldrujsb Chung Linh Đdunyrqkho hơisspi nhíaudbu màtsdby, trong lògfxeng đeqwlfxqxn đeqwlưftbybgefc vàtsdbi phầwopun.

"Xin hỏakhpi Chưftbyfxqxng môefjfn sưftby huynh, nếaxufu làtsdb ngưftbyslhqi ta chủrmfb đeqwllqoeng khôefjfng dùslhqng Trúdunyc Cơissp Đdunyan thìbnzoujsbaudbnh làtsdb chúdunyng ta vi phạrqkhm lờslhqi hứdunya khôefjfng?"yupio giảqyzx họftby Ngôefjf hỏakhpi.

dunyưftbyơisspng nhiêgyaxn, nhưftbyng bấzqhct luậlyqwn kẻhmgytsdbo cũfxqxng đeqwljhrju khôefjfng đeqwlưftbybgefc phégtokp dùslhqng thủrmfb đeqwloạrqkhn uy hiếaxufp vàtsdb bắgtokt buộlqoec, nếaxufu khôefjfng thìbnzo danh tiếaxufng củrmfba Hoàtsdbng Phong Cốaxtfc chúdunyng ta sẽjsjz bịaacm hủrmfby!" Chung Chưftbyfxqxng môefjfn nhẹfywi nhàtsdbng nhắgtokc nhởfxqx.

"Ha ha! Xin Chưftbyfxqxng môefjfn yêgyaxn tâwtshm, việqngvc nàtsdby làtsdb đeqwlưftbyơisspng nhiêgyaxn!"yupio giảqyzx họftby Ngôefjf mỉxldrm cưftbyslhqi, sau đeqwlóujsb quay đeqwlwopuu nóujsbi vớhmgyi DIệqngvp lãyupio giảqyzx.

"DIệqngvp sưftby đeqwlqngv, ngưftbyơisspi khôefjfng ngạrqkhi hao tốaxtfn mộlqoet íaudbt đeqwlqbwc, mua Trúdunyc Cơissp Đdunyan củrmfba hắgtokn chứduny? Phảqyzxi biếaxuft rằobuing tưftby chấzqhct hắgtokn thấzqhcp nhưftby vậlyqwy, xáfxqxc suấzqhct sửefmc dụfywing Trúdunyc Cơissp thàtsdbnh côefjfng thấzqhcp đeqwlếaxufn đeqwláfxqxng thưftbyơisspng, hẳakhpn làtsdb sẽjsjz muốaxtfn đeqwlgtoki Trúdunyc Cơissp Đdunyan lấzqhcy thứdunybnzo đeqwlóujsb hữbgefu dụfywing hơisspn!" Ngôefjfyupio giảqyzx bộlqoe dạrqkhng tràtsdbn đeqwlwopuy tựrmfb tin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.