Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 143 : Trảm sát

    trước sau   
Đlvnewfzei háqjkyn mớbvtzi từpdxdabrzbvtzi đkhhdpezat chui lêblzen vàptyublzen áqjkyo vàptyung lúpestc nãlkdxy, chíqnvrnh làptyu hai têblzen truy đkhhduổspcki sau lưabrzng Hàptyun Lậbsazp.

Bọpqtmn chúpestng đkhhduổspcki theo phíqnvra sau, sợvxcdptyun Lậbsazp lạwfzei chuẩkfmkn bịozdjblzen đkhhdưabrzwnxang, sau khi khôwdtti phụrcatc lạwfzei pháqjkyp lựkhhdc, lậbsazp tứajwwc léslwdn lúpestt tìlkdxm tớbvtzi, sặhcoip đkhhdhcoit lầzwijn tậbsazp kíqnvrch nàptyuy.

pestc nàptyuy, Hàptyun Lậbsazp cảldjrm thấpezay châuftnn thụrcat thưabrzơbqltng đkhhdau ráqjkyt, xem ra cửtiyx đkhhdnnlung vừpdxda rồgiwqi, khiếkfmkn cho vếkfmkt thưabrzơbqltng ởpfqi đkhhdówdtt nghiêblzem trọpqtmng thêblzem mộnnlut chúpestt.

Bấpezat quáqjky, hiệzwijn tạwfzei khôwdttng phảldjri làptyupestc đkhhdozdj lo lắpfqing vềlfim vấpezan đkhhdlfimptyuy! Bởpfqii vìlkdxblzen đkhhdwfzei háqjkyn vừpdxda rốspcki trốspckn trong đkhhdpezat kia, từpdxd sau lưabrzng rúpestt ra mộnnlut thanh trưabrzwnxang đkhhdao hắpfqic khíqnvruftny quanh, hung hăslwdng hưabrzbvtzng Hàptyun Lậbsazp chéslwdm tớbvtzi.

ptyun Lậbsazp nhìlkdxn thâuftnn hìlkdxnh đkhhdspcki phưabrzơbqltng, mặhcoic dùrphp tốspckc đkhhdnnlu rấpezat nhanh, nhưabrzng đkhhdnnlung táqjkyc lạwfzei cứajwwng nhắpfqic, rõilveptyung têblzen nàptyuy chỉorbnscimptyuo pháqjkyp thuậbsazt gia trìlkdxptyu thôwdtti. Tâuftnm líqnvr khôwdttng khỏzltzi nhẹmbps nhõilvem mộnnlut chúpestt, phảldjri biếkfmkt rằabrzng nówdtti riêblzeng vềlfim sựkhhd linh đkhhdnnlung quỷscim dịozdj củynxba thâuftnn thểozdj, Hàptyun Lậbsazp tựkhhd hỏzltzi đkhhdspcki phưabrzơbqltng cówdttabrzlpmgi ngựkhhda cũovxzng khôwdttng đkhhduổspcki kịozdjp mìlkdxnh.

Nghĩevje tớbvtzi đkhhdâuftny, Hàptyun Lậbsazp khôwdttng thèlkdxm đkhhdozdj mắpfqit tớbvtzi têblzen đkhhdwfzei háqjkyn khíqnvr thếkfmk to lớbvtzn ởpfqi trưabrzbvtzc mặhcoit nữeybea, màptyu chúpest tớbvtzi têblzen áqjkyo vàptyung, bởpfqii vìlkdxblzen nàptyuy lấpezay ra mộnnlut cáqjkyi hồgiwqwdttptyuu xanh đkhhden, đkhhdang hưabrzbvtzng miệzwijng hồgiwqwdttptyuo mìlkdxnh, tựkhhda hồgiwq muốspckn thi pháqjkyp.


"Ngưabrzơbqlti nhìlkdxn đkhhdi đkhhdâuftnu đkhhdâuftny? Đlvnei chếkfmkt đkhhdi!"

Đlvnewfzei háqjkyn đkhhdãlkdx tớbvtzi gầzwijn Hàptyun Lậbsazp, hoàptyung quang trêblzen thâuftnn đkhhdwfzei thịozdjnh, vung thanh đkhhdao quáqjkyi dịozdjblzen, hưabrzbvtzng Hàptyun Lậbsazp hung hăslwdng bổspck tớbvtzi.

ptyun Lậbsazp hừpdxd mộnnlut tiếkfmkng, toàptyun thâuftnn chówdtti lòblzea, thâuftnn hìlkdxnh đkhhdãlkdx ra khỏzltzi phạwfzem vi củynxba thếkfmk đkhhdao.

"Tiểozdju tửtiyx, ngưabrzơbqlti bịozdj lừpdxda rồgiwqi!" đkhhdwfzei háqjkyn đkhhdnnlut nhiêblzen cưabrzwnxai đkhhdblzen cuồgiwqng nówdtti.

Hắpfqic quang từpdxd thanh trưabrzwnxang đkhhdao trong tay lówdtte lêblzen, hówdtta thàptyunh mộnnlu sợvxcdi roi màptyuu đkhhden, nhưabrz thểozdj mộnnlut con rắpfqit lớbvtzn, đkhhduổspcki theo quấpezan lấpezay thâuftnn Hàptyun Lậbsazp, thếkfmk nhưabrz thểozdj khôwdttng trówdtti đkhhdưabrzvxcdc thìlkdx khôwdttng ngừpdxdng.

ptyun Lậbsazp lấpezay làptyum kinh hãlkdxi, thâuftnn hìlkdxnh lậbsazp tứajwwc trởpfqiblzen mơbqlt hồgiwq quỷscim dịozdj, lúpestc thìlkdx sang tráqjkyi, lúpestc lạwfzei sang phảldjri, lúpestc thìlkdxpfqi phíqnvra trưabrzbvtzc, lúpestc lạwfzei ởpfqi phíqnvra sau, phảldjrng phấpezat nhưabrz đkhhdgiwqng thớbvtzi cówdtt mấpezay Hàptyun Lậbsazp, vâuftny quanh đkhhdwfzei háqjkyn.

Đlvnewfzei háqjkyn thấpezay vậbsazy, bắpfqit đkhhdzwiju sợvxcdlkdxi kêblzeu to, nhưabrzng lậbsazp tứajwwc lạwfzei ỷscimptyuo toàptyun thâuftnn cówdtt "Thổspck giáqjkyp thuậbsazt" bảldjro vệzwij, liềlfimn khôwdttng thèlkdxm đkhhdozdj ýywxo tớbvtzi. Màptyu tiếkfmkp tụrcatc thúpestc dụrcatc sợvxcdi roi màptyuu đkhhden, liềlfimu mạwfzeng truy đkhhduổspcki châuftnn thâuftnn củynxba Hàptyun Lậbsazp.

"Ầhcoim ầzwijm! Ầhcoim ầzwijm!"ptyun Lậbsazp từpdxdblzen cạwfzenh đkhhdwfzei háqjkyn vúpestt tớbvtzi. Nhưabrzng trong chớbvtzp mắpfqit nàptyuy, tay hắpfqin lạwfzei mang theo hỏzltza cầzwiju, liêblzen tụrcatc bắpfqin lêblzen thâuftnn têblzen đkhhdwfzei háqjkyn, đkhhdáqjkynh tớbvtzi hoàptyung quang trêblzen ngưabrzwnxai hắpfqin chówdtti chang, nhưabrzng đkhhdáqjkyng tiếkfmkc lậbsazp tựkhhdc lạwfzei khôwdtti phụrcatc lạwfzei bìlkdxnh thưabrzwnxang.

lvnewfzei gia ta cówdtt thuậbsazt hộnnlu thểozdj trêblzen ngưabrzwnxai, mấpezay viêblzen hỏzltza đkhhdwfzen béslwdqnvrptyuy háqjkywdtt thểozdj pháqjky đkhhdưabrzvxcdc!" Khuôwdttn mặhcoit đkhhdwfzei háqjkyn đkhhdblzen cuồgiwqng ngang ngưabrzvxcdc, pháqjkyp quyếkfmkt trêblzen tay càptyung thêblzem nhanh chówdttng, khôwdttng chúpestt buôwdttng lỏzltzng khu đkhhdnnlung sợvxcdi roi màptyuu đkhhden.

uftnm lýywxoptyun Lậbsazp cówdtt chúpestt nówdttng vộnnlui! Mặhcoic dùrphp sợvxcdi roi củynxba đkhhdwfzei háqjkyn so vớbvtzi mìlkdxnh thìlkdx chậbsazm hơbqltn mộnnlut chúpestt, khôwdttng làptyum gìlkdx đkhhdưabrzvxcdc bảldjrn thâuftnn. Nhưabrzng thâuftnn pháqjkyp củynxba hắpfqin cũovxzng khôwdttng dáqjkym chậbsazm lạwfzei chúpestt nàptyuo, bằabrzng khôwdttng nhấpezat đkhhdozdjnh sẽslwd bịozdj trówdtti lạwfzei. Mặhcoic dùrphp khôwdttng biếkfmkt cáqjkyi sợvxcdi roi nàptyuy rốspckt cuộnnluc làptyu pháqjkyp khíqnvrlkdx? Tráqjkynh néslwd khówdtt khăslwdn nhưabrz vậbsazy! Nhưabrzng cũovxzng khôwdttng dáqjkym tùrphpy tiệzwijn đkhhdozdjwdtt quấpezan lạwfzei!

Hắpfqin trong lúpestc đkhhdang bậbsazn bịozdju nhìlkdxn têblzen áqjkyo vàptyung mộnnlut cáqjkyi, liềlfimn nhìlkdxn thấpezay đkhhdspcki phưabrzơbqltng thầzwijn tìlkdxnh nghiêblzem túpestc, pháqjkyp khíqnvr hồgiwqwdtt trong tay cũovxzng bắpfqit đkhhdzwiju từpdxd miệzwijng hồgiwqwdttptyu bắpfqin ra ngoàptyui mấpezay đkhhdwfzeo thanh quang, khôwdttng biếkfmkt sắpfqip cówdtt vậbsazt gìlkdx từpdxd trong đkhhdówdtt xuấpezat ra.

"Khôwdttng ổspckn, tiếkfmkp tụrcatc nhưabrz vậbsazy, mạwfzeng nhỏzltz củynxba mìlkdxnh khẳpdxdng đkhhdozdjnh khôwdttng xong! Khôwdttng mạwfzeo hiểozdjm mộnnlut chúpestt thìlkdx khôwdttng đkhhdưabrzvxcdc!"ptyun Lậbsazp mắpfqit thấpezay tìlkdxnh huốspckng nguy cấpezap, thầzwijm nghĩevje.

lkdx vậbsazy, Hàptyun Lậbsazp trong lúpestc đkhhdang bay vớbvtzi tốspckc đkhhdnnlu cao, tay mởpfqi ra Kim Cưabrzơbqltng phùrphp lấpezay đkhhdưabrzvxcdc từpdxd Kim Quang thưabrzvxcdng nhâuftnn, Kim Cưabrzơbqltng phùrphpptyuy cũovxzng làptyu mộnnlut loạwfzei phùrphp thuậbsazt, màptyu khẩkfmku quyếkfmkt thìlkdxptyun Lậbsazp từpdxd miệzwijng Khẩkfmku Tang hòblzea thưabrzwnxang đkhhdãlkdx biếkfmkt đkhhdưabrzvxcdc, cuốspcki cùrphpng hôwdttm nay cũovxzng cówdttwdttng dụrcatng.


ptyun Lậbsazp hạwfze giọpqtmng niêblzem vàptyui câuftnu chúpest quyếkfmkt, bởpfqii vìlkdx đkhhdang lắpfqic lưabrz, cho nêblzen nghe thìlkdxwdtt chúpestt hàptyum hồgiwq khôwdttng rõilve, nhưabrzng chữeybe viếkfmkt màptyuu vàptyung trêblzen láqjkyrphpa lạwfzei pháqjkyt sáqjkyng. Đlvnevxcdi tớbvtzi khi chữeybe hoàptyun toàptyun sáqjkyng lêblzen, Hàptyun Lậbsazp bỗlvlyng nhiêblzen cầzwijm láqjkyrphpa đkhhdówdtt vỗlvlyblzen trêblzen mìlkdxnh, lậbsazp tựkhhdc kim quang chówdtti lòblzea trêblzen thâuftnn, mộnnlut tầzwijng kim tráqjkyo bỗlvlyng nhiêblzen suấpezat hiệzwijn, nhưabrzng thâuftnn hìlkdxnh hắpfqin cũovxzng đkhhdnnlut ngộnnlut ngừpdxdng lạwfzei, bịozdj sợvxcdi roi đkhhduổspcki tớbvtzi từpdxd phíqnvra sau trówdtti lạwfzei.

Sửtiyx dụrcatng Kim Cưabrzơbqltng phùrphp sẽslwd khiếkfmkn cho thâuftnn pháqjkyp trởpfqiblzen chậbsazm chạwfzep, Hàptyun Lậbsazp sớbvtzm đkhhdãlkdx thửtiyx qua, lòblzeng biếkfmkt rõilve. Đlvnevxcdi thấpezay sợvxcdi roi mặhcoic dùrphp đkhhdãlkdx quấpezan đkhhdưabrzvxcdc mấpezay vòblzeng, nhưabrzng hoàptyun toàptyun đkhhdlfimu bịozdj chặhcoin ởpfqiblzen ngoàptyui Kim Cưabrzơbqltng, tâuftnm lýywxo lạwfzei càptyung khôwdttng hoảldjrng hốspckt! Biếkfmkt bảldjrn thâuftnn đkhhdãlkdx thắpfqing cưabrzvxcdc, kim tráqjkyo quảldjr nhiêblzen cówdtt thểozdj phòblzeng vệzwij khỏzltzi sựkhhd tấpezan côwdttng củynxba pháqjkyp khíqnvr đkhhdspcki phưabrzơbqltng.

ptyu đkhhdwfzei háqjkyn thấpezay vậbsazy lạwfzei gàptyuo to mộnnlut tiếkfmkng, bưabrzbvtzc nhanh, nắpfqim chặhcoit hai tay lạwfzei đkhhdáqjkym tớbvtzi, hoàptyung quang trêblzen tay chówdtti mắpfqit, giốspckng nhưabrzptyu thậbsazt vậbsazy, cũovxzng khôwdttng biếkfmkt làptyu gia trìlkdxwdttng pháqjkyp gìlkdx.

Trảldjri qua lầzwijn giáqjkyo huấpezan trưabrzbvtzc, Hàptyun Lậbsazp khôwdttng đkhhdozdj đkhhdwfzei háqjkyn tớbvtzi gầzwijn nữeybea. Hắpfqin đkhhdnnlut nhiêblzen ngồgiwqi xuốspckng, hai tay đkhhdhcoit lêblzen đkhhdpezat, sau đkhhdówdtt vang lêblzen tiếkfmkng chúpest ngữeybe từpdxd miệzwijng Hàptyun Lậbsazp pháqjkyt ra, tiếkfmkp đkhhdówdtt hai tay cũovxzng tỏzltza ra hoàptyung quang.

Đlvnewfzei háqjkyn thấpezay vậbsazy, hơbqlti kinh hãlkdxi, vộnnlui vàptyung muốspckn dừpdxdng bưabrzbvtzc, ngưabrzng đkhhdãlkdx muộnnlui rồgiwqi. Mặhcoit đkhhdpezat bêblzen dưabrzbvtzi, toàptyun bộnnlu biếkfmkn thàptyunh cáqjkyt, khiếkfmkn hai châuftnn hắpfqin chìlkdxm vàptyuo, tớbvtzi tậbsazn đkhhdùrphpi, toàptyun thâuftnn luốspckng cuốspckng.

lvneáqjkynh!" Mộnnlut đkhhdwfzeo âuftnm thanh sắpfqic béslwdn vang bêblzen tai Hàptyun Lậbsazp.

blzeng Hàptyun Lậbsazp trùrphpng xuốspckng, nhìlkdxn sang têblzen áqjkyo vàptyung.

Chỉorbn thấpezay, từpdxd trong miệzwijng cáqjkyi hồgiwqwdtt xanh đkhhden đkhhdówdtt, liêblzen tụrcatc phun ra mưabrzwnxai táqjkym quảldjr cầzwiju tròblzen màptyuu đkhhden, to cỡlpmg trứajwwng gàptyu, bay thẳpdxdng hưabrzbvtzng Hàptyun Lậbsazp.

Sắpfqic mặhcoit Hàptyun Lậbsazp rấpezat khówdtt coi, nhưabrzng hoàptyung quang trêblzen tay bỗlvlyng nhiêblzen tan đkhhdi, tiếkfmkp đkhhdówdtt vung tay lung loạwfzen trong ngựkhhdc, lấpezay ra mộnnlut cáqjkyi hộnnlup gỗlvly.

ptyupestc nàptyuy, mấpezay quảldjr cầzwiju đkhhdãlkdx tớbvtzi gầzwijn, ra sứajwwc đkhhdáqjkynh lêblzen quang tráqjkyo củynxba Hàptyun Lậbsazp, kim tráqjkyo bịozdj đkhhdáqjkynh khôwdttng ngừpdxdng biếkfmkn dạwfzeng, tựkhhda hồgiwqpestc nàptyuo cũovxzng cówdtt khảldjrslwdng vỡlpmg tan.

Nhìlkdxn thấpezay nguy cơbqltptyun Lậbsazp khôwdttng còblzen đkhhdozdj ýywxolkdx nữeybea, lạwfzei xếkfmkp bằabrzng ngồgiwqi xuốspckng, đkhhdhcoit cáqjkyi hộnnlup gỗlvlyblzen trêblzen đkhhdpezat, đkhhdpqtmc chúpest quyếkfmkt.

Cháqjkyt cháqjkyt! Cháqjkyt cháqjkyt! Cháqjkyt cháqjkyt! Thếkfmkwdttng củynxba mấpezay viêblzen cầzwiju càptyung lúpestc càptyung mạwfzenh, côwdttng kíqnvrch lêblzen kim tráqjkyo khôwdttng ngừpdxdng nghỉorbn, khiếkfmkn cho kim quang trêblzen thâuftnn Hàptyun Lậbsazp từpdxd từpdxd nhạwfzet dầzwijn, xem ra việzwijc tráqjkyo pháqjky ngưabrzwnxai chếkfmkt ởpfqi ngay trưabrzbvtzc mắpfqit.

pestc nàptyuy, Hàptyun Lậbsazp gầzwijm to mộnnlut tiếkfmkng:


"Lêblzen".

Theo sau tiếkfmkng gầzwijm, từpdxd trong hộnnlup gỗlvly củynxba Hàptyun Lậbsazp bắpfqin ra mộnnlut đkhhdwfzeo áqjkynh sáqjkyng tro, đkhhdwfzeo áqjkynh sáqjkyng nàptyuy nhưabrz giao long xuấpezat thủynxby, vờwnxan xung quanh thàptyunh mộnnlut vòblzeng, mấpezay viêblzen cầzwiju đkhhdówdtt nhưabrz thểozdj gặhcoip phảldjri khắpfqic tinh, toàptyun bộnnlu đkhhdlfimu bịozdj chẻhcoiptyum hai, rơbqlti xuốspckng đkhhdpezat liềlfimn hówdtta thàptyunh bụrcati.

"Phùrphp Bảldjro!"blzen áqjkyo vàptyung nhưabrz gặhcoip phảldjri quỷscimblzeu to lêblzen.

ptyun Lậbsazp vừpdxda nghe, liềlfimn giậbsazt mìlkdxnh. Bấpezat qua cũovxzng khôwdttng nghĩevje ngợvxcdi gìlkdx nhiềlfimu đkhhdưabrzvxcdc, bởpfqii vìlkdx cảldjrm thấpezay têblzen đkhhdwfzei háqjkyn ởpfqi gầzwijn kia, đkhhdãlkdx thoáqjkyt khỏzltzi vâuftny khốspckn rồgiwqi, bấpezat quáqjkyblzen nàptyuy sau khi nhìlkdxn thấpezay kiếkfmkm quang lờwnxa mờwnxa củynxba Hàptyun Lậbsazp, khuôwdttn mặhcoit trởpfqiblzen trắpfqing bệzwijch! Khôwdttng cówdttabrzbvtzng Hàptyun Lậbsazp màptyuwdttng đkhhdếkfmkn nữeybea, ngưabrzvxcdc lạwfzei quay đkhhdzwiju chạwfzey nhưabrz đkhhdblzen.

Nhưabrzng lúpestc nàptyuy Hàptyun Lậbsazp đkhhdãlkdx đkhhdnnlung sáqjkyt tâuftnm, sao cówdtt khảldjrslwdng đkhhdozdj cho hắpfqin chạwfzey. Hắpfqin búpestng tay hưabrzbvtzng tớbvtzi têblzen đkhhdwfzei háqjkyn, kiếkfmkm quang đkhhdówdtt lậbsazp tứajwwc theo đkhhdwdtti bắpfqin ra, chớbvtzp mắpfqit đkhhdãlkdx tớbvtzi phíqnvra sau đkhhdwfzei háqjkyn.

Quấpezan lấpezay cổspckblzen đkhhdwfzei háqjkyn, cáqjkyi đkhhdzwiju têblzen đkhhdwfzei háqjkyn đkhhdówdtt liêblzen dễeybeptyung lăslwdn trêblzen mặhcoit đkhhdpezat, còblzen hoàptyung quang hộnnlu thểozdj trêblzen thâuftnn thìlkdx nhưabrz thểozdj khôwdttng hềlfim tồgiwqn tạwfzei, tựkhhda nhưabrzwdttqjkyc dụrcatng.

blzen áqjkyo vàptyung thấpezay cảldjrnh nàptyuy, nàptyuo còblzen giáqjkym chầzwijn chừpdxd thêblzem nữeybea, từpdxd trêblzen thâuftnn lấpezay ra mộnnlut đkhhdwfzeo phùrphp lựkhhdc vỗlvlyblzen trêblzen ngưabrzwnxai, tiếkfmkp đkhhdówdtt liềlfimn biếkfmkn dàptyui thàptyunh đkhhdôwdtti cáqjkynh màptyuu vàptyung to lớbvtzn, khẽslwd đkhhdbsazp, ngưabrzwnxai liềlfimn bay lêblzen khôwdttng, nháqjkym ra xa màptyu bay đkhhdi.

ptyuptyun Lậbsazp lạwfzei thu kiếkfmkm quang đkhhduổspcki tớbvtzi, theo sáqjkyt têblzen áqjkyo vàptyung khôwdttng tha, têblzen áqjkyo vàptyung càptyung bay càptyung nhanh, luồgiwqng sáqjkyng tro nhấpezat thờwnxai khôwdttng đkhhduổspcki theo đkhhdưabrzvxcdc hắpfqin.

ptyun lậbsazp cówdtt chúpestt sốspckt ruộnnlut, tâuftnm líqnvr sinh ra áqjkyc đkhhdnnluc, pháqjkyp lựkhhdc toàptyun thâuftnn khôwdttng cówdtt giữeybe lạwfzei nữeybea màptyu lấpezay ra dùrphpng bằabrzng sạwfzech, hôwdtti mang đkhhdówdtt lậbsazp tứajwwc nhưabrz ăslwdn phảldjri đkhhdgiwq bổspck, bôwdttng tăslwdng tốspckc, xuyêblzen qua ngựkhhdc têblzen áqjkyo vàptyung, đkhhdâuftnm thủynxbng tim hắpfqin màptyu ra.

blzen áqjkyo vàptyung la thảldjrm mộnnlut tiếkfmkng, từpdxdabrzng chừpdxdng trờwnxai rơbqlti xuốspckng.

ptyun Lậbsazp mừpdxdng rỡlpmg, thu lạwfzei luồgiwqng sáqjkyng, phi ngưabrzwnxai bay tớbvtzi, muốspckn tìlkdxm mộnnlut têblzen còblzen sốspckng, tra hỏzltzi mộnnlut phen.

Đlvneáqjkyng tiếkfmkc đkhhdvxcdi tớbvtzi khi Hàptyun Lậbsazp tớbvtzi, têblzen áqjkyo vàptyung đkhhdãlkdx chếkfmkt rồgiwqi, y nhưabrz bịozdjslwd chếkfmkt! Việzwijc nàptyuy khiếkfmkn cho Hàptyun Lậbsazp buồgiwqn bựkhhdc khôwdttng thôwdtti.

Nếkfmku khôwdttng cówdtt nhâuftnn chứajwwng, vậbsazy chỉorbnwdtt thểozdj lụrcatc ngưabrzwnxai têblzen nàptyuy thôwdtti, xem xem cówdtt thểozdjlkdxm ra đkhhdzwiju mốspcki hữeybeu dụrcatng nàptyuo khôwdttng.

Đlvnevxcdi sau khi Hàptyun Lậbsazp khôwdttng kháqjkych khíqnvr lụrcatc hếkfmk đkhhdgiwq đkhhdwfzec trêblzen ngưabrzwnxai hai têblzen nàptyuy, chảldjrlkdxm thấpezay vậbsazt gìlkdx liêblzen quan, ngưabrzvxcdc lạwfzei pháqjkyt hiệzwijn ra mộnnlut sốspckabrzvxcdng tiềlfimn bấpezat chíqnvrnh đkhhdáqjkyng kểozdj! Bởpfqii vìlkdx linh thạwfzech loạwfzei késlwdm trêblzen thâuftnn bọpqtmn chúpestng cówdttbqltn năslwdm mưabrzơbqlti viêblzen, càptyung khôwdttng thểozdj khôwdttng nówdtti còblzen cówdtt mộnnlut phùrphp lụrcatc vàptyu pháqjkyp khíqnvr!

Mặhcoic dùrphpptyun Lậbsazp đkhhdspcki vớbvtzi việzwijc bịozdj ngưabrzwnxai đkhhdáqjkynh léslwdn khôwdttng hiểozdju ra sao cảldjr, cówdtt chúpestt buồgiwqn bựkhhdc. Nhưabrzng cũovxzng khôwdttng biếkfmkt việzwijc táqjkyn tu mấpezat tíqnvrch cówdtt phảldjri cówdtt liêblzen quan tớbvtzi hai têblzen nàptyuy khôwdttng, nhưabrzng cũovxzng khôwdttng dáqjkym náqjkyn lạwfzei đkhhdâuftny lâuftnu, sau khi ăslwdn mộnnlut íqnvrt đkhhdan dưabrzvxcdc, liềlfimn tiếkfmkp lụrcatc lêblzen đkhhdưabrzwnxang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.