Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 143 : Trảm sát

    trước sau   
Đsjmbpoxji hángbzn mớnuyqi từvtlsozadnuyqi đnucqnuyqt chui lêqwiun vàyojnqwiun ángbzo vàyojnng lúwfzyc nãjbhxy, chínrmhnh làyojn hai têqwiun truy đnucquổyyzsi sau lưozadng Hàyojnn Lậeyhkp.

Bọtjssn chúwfzyng đnucquổyyzsi theo phínrmha sau, sợcumdyojnn Lậeyhkp lạpoxji chuẩsrpbn bịqwiuqwiun đnucqưozadiwudng, sau khi khôqjcti phụvhoac lạpoxji phángbzp lựivyhc, lậeyhkp tứffzqc lénuyqn lúwfzyt tìrqqpm tớnuyqi, sặqwiup đnucqqwiut lầnfann tậeyhkp kínrmhch nàyojny.

wfzyc nàyojny, Hàyojnn Lậeyhkp cảngbzm thấnuyqy châozadn thụvhoa thưozadơqeuhng đnucqau rángbzt, xem ra cửsrpb đnucqjnncng vừvtlsa rồftgyi, khiếfrdrn cho vếfrdrt thưozadơqeuhng ởftgy đnucqóatrz nghiêqwium trọtjssng thêqwium mộjnnct chúwfzyt.

Bấnuyqt quángbz, hiệuvtsn tạpoxji khôqjctng phảngbzi làyojnwfzyc đnucqffzq lo lắyfucng vềnfan vấnuyqn đnucqnfanyojny! Bởftgyi vìrqqpqwiun đnucqpoxji hángbzn vừvtlsa rốbhjii trốbhjin trong đnucqnuyqt kia, từvtls sau lưozadng rúwfzyt ra mộjnnct thanh trưozadiwudng đnucqao hắyfucc khínrmhozady quanh, hung hădtemng hưozadnuyqng Hàyojnn Lậeyhkp chénuyqm tớnuyqi.

yojnn Lậeyhkp nhìrqqpn thâozadn hìrqqpnh đnucqbhjii phưozadơqeuhng, mặqwiuc dùjnnc tốbhjic đnucqjnnc rấnuyqt nhanh, nhưozadng đnucqjnncng tángbzc lạpoxji cứffzqng nhắyfucc, rõvzxfyojnng têqwiun nàyojny chỉvzxfbhjiyojno phángbzp thuậeyhkt gia trìrqqpyojn thôqjcti. Tâozadm línrmh khôqjctng khỏxxoii nhẹffzq nhõvzxfm mộjnnct chúwfzyt, phảngbzi biếfrdrt rằpoxjng nóatrzi riêqwiung vềnfan sựivyh linh đnucqjnncng quỷbhji dịqwiu củstkga thâozadn thểffzq, Hàyojnn Lậeyhkp tựivyh hỏxxoii đnucqbhjii phưozadơqeuhng cóatrzozadpzrhi ngựivyha cũkpbvng khôqjctng đnucquổyyzsi kịqwiup mìrqqpnh.

Nghĩamas tớnuyqi đnucqâozady, Hàyojnn Lậeyhkp khôqjctng thèstkgm đnucqffzq mắyfuct tớnuyqi têqwiun đnucqpoxji hángbzn khínrmh thếfrdr to lớnuyqn ởftgy trưozadnuyqc mặqwiut nữjbhxa, màyojn chúwfzy tớnuyqi têqwiun ángbzo vàyojnng, bởftgyi vìrqqpqwiun nàyojny lấnuyqy ra mộjnnct cángbzi hồftgyqjctyojnu xanh đnucqen, đnucqang hưozadnuyqng miệuvtsng hồftgyqjctyojno mìrqqpnh, tựivyha hồftgy muốbhjin thi phángbzp.


"Ngưozadơqeuhi nhìrqqpn đnucqi đnucqâozadu đnucqâozady? Đsjmbi chếfrdrt đnucqi!"

Đsjmbpoxji hángbzn đnucqãjbhx tớnuyqi gầnfann Hàyojnn Lậeyhkp, hoàyojnng quang trêqwiun thâozadn đnucqpoxji thịqwiunh, vung thanh đnucqao quángbzi dịqwiuqwiun, hưozadnuyqng Hàyojnn Lậeyhkp hung hădtemng bổyyzs tớnuyqi.

yojnn Lậeyhkp hừvtls mộjnnct tiếfrdrng, toàyojnn thâozadn chóatrzi lòivyha, thâozadn hìrqqpnh đnucqãjbhx ra khỏxxoii phạpoxjm vi củstkga thếfrdr đnucqao.

"Tiểffzqu tửsrpb, ngưozadơqeuhi bịqwiu lừvtlsa rồftgyi!" đnucqpoxji hángbzn đnucqjnnct nhiêqwiun cưozadiwudi đnucqqwiun cuồftgyng nóatrzi.

Hắyfucc quang từvtls thanh trưozadiwudng đnucqao trong tay lóatrze lêqwiun, hóatrza thàyojnnh mộjnnc sợcumdi roi màyojnu đnucqen, nhưozad thểffzq mộjnnct con rắyfuct lớnuyqn, đnucquổyyzsi theo quấnuyqn lấnuyqy thâozadn Hàyojnn Lậeyhkp, thếfrdr nhưozad thểffzq khôqjctng tróatrzi đnucqưozadcumdc thìrqqp khôqjctng ngừvtlsng.

yojnn Lậeyhkp lấnuyqy làyojnm kinh hãjbhxi, thâozadn hìrqqpnh lậeyhkp tứffzqc trởftgyqwiun mơqeuh hồftgy quỷbhji dịqwiu, lúwfzyc thìrqqp sang trángbzi, lúwfzyc lạpoxji sang phảngbzi, lúwfzyc thìrqqpftgy phínrmha trưozadnuyqc, lúwfzyc lạpoxji ởftgy phínrmha sau, phảngbzng phấnuyqt nhưozad đnucqftgyng thớnuyqi cóatrz mấnuyqy Hàyojnn Lậeyhkp, vâozady quanh đnucqpoxji hángbzn.

Đsjmbpoxji hángbzn thấnuyqy vậeyhky, bắyfuct đnucqnfanu sợcumdjbhxi kêqwiuu to, nhưozadng lậeyhkp tứffzqc lạpoxji ỷbhjiyojno toàyojnn thâozadn cóatrz "Thổyyzs giángbzp thuậeyhkt" bảngbzo vệuvts, liềnfann khôqjctng thèstkgm đnucqffzq ýivyh tớnuyqi. Màyojn tiếfrdrp tụvhoac thúwfzyc dụvhoac sợcumdi roi màyojnu đnucqen, liềnfanu mạpoxjng truy đnucquổyyzsi châozadn thâozadn củstkga Hàyojnn Lậeyhkp.

"Ầbwgsm ầnfanm! Ầbwgsm ầnfanm!"yojnn Lậeyhkp từvtlsqwiun cạpoxjnh đnucqpoxji hángbzn vúwfzyt tớnuyqi. Nhưozadng trong chớnuyqp mắyfuct nàyojny, tay hắyfucn lạpoxji mang theo hỏxxoia cầnfanu, liêqwiun tụvhoac bắyfucn lêqwiun thâozadn têqwiun đnucqpoxji hángbzn, đnucqángbznh tớnuyqi hoàyojnng quang trêqwiun ngưozadiwudi hắyfucn chóatrzi chang, nhưozadng đnucqángbzng tiếfrdrc lậeyhkp tựivyhc lạpoxji khôqjcti phụvhoac lạpoxji bìrqqpnh thưozadiwudng.

sjmbpoxji gia ta cóatrz thuậeyhkt hộjnnc thểffzq trêqwiun ngưozadiwudi, mấnuyqy viêqwiun hỏxxoia đnucqpoxjn bénuyqnrmhyojny hángbzatrz thểffzq phángbz đnucqưozadcumdc!" Khuôqjctn mặqwiut đnucqpoxji hángbzn đnucqqwiun cuồftgyng ngang ngưozadcumdc, phángbzp quyếfrdrt trêqwiun tay càyojnng thêqwium nhanh chóatrzng, khôqjctng chúwfzyt buôqjctng lỏxxoing khu đnucqjnncng sợcumdi roi màyojnu đnucqen.

ozadm lýivyhyojnn Lậeyhkp cóatrz chúwfzyt nóatrzng vộjnnci! Mặqwiuc dùjnnc sợcumdi roi củstkga đnucqpoxji hángbzn so vớnuyqi mìrqqpnh thìrqqp chậeyhkm hơqeuhn mộjnnct chúwfzyt, khôqjctng làyojnm gìrqqp đnucqưozadcumdc bảngbzn thâozadn. Nhưozadng thâozadn phángbzp củstkga hắyfucn cũkpbvng khôqjctng dángbzm chậeyhkm lạpoxji chúwfzyt nàyojno, bằpoxjng khôqjctng nhấnuyqt đnucqqwiunh sẽxfna bịqwiu tróatrzi lạpoxji. Mặqwiuc dùjnnc khôqjctng biếfrdrt cángbzi sợcumdi roi nàyojny rốbhjit cuộjnncc làyojn phángbzp khínrmhrqqp? Trángbznh nénuyq khóatrz khădtemn nhưozad vậeyhky! Nhưozadng cũkpbvng khôqjctng dángbzm tùjnncy tiệuvtsn đnucqffzqatrz quấnuyqn lạpoxji!

Hắyfucn trong lúwfzyc đnucqang bậeyhkn bịqwiuu nhìrqqpn têqwiun ángbzo vàyojnng mộjnnct cángbzi, liềnfann nhìrqqpn thấnuyqy đnucqbhjii phưozadơqeuhng thầnfann tìrqqpnh nghiêqwium túwfzyc, phángbzp khínrmh hồftgyqjct trong tay cũkpbvng bắyfuct đnucqnfanu từvtls miệuvtsng hồftgyqjctyojn bắyfucn ra ngoàyojni mấnuyqy đnucqpoxjo thanh quang, khôqjctng biếfrdrt sắyfucp cóatrz vậeyhkt gìrqqp từvtls trong đnucqóatrz xuấnuyqt ra.

"Khôqjctng ổyyzsn, tiếfrdrp tụvhoac nhưozad vậeyhky, mạpoxjng nhỏxxoi củstkga mìrqqpnh khẳyyzsng đnucqqwiunh khôqjctng xong! Khôqjctng mạpoxjo hiểffzqm mộjnnct chúwfzyt thìrqqp khôqjctng đnucqưozadcumdc!"yojnn Lậeyhkp mắyfuct thấnuyqy tìrqqpnh huốbhjing nguy cấnuyqp, thầnfanm nghĩamas.

rqqp vậeyhky, Hàyojnn Lậeyhkp trong lúwfzyc đnucqang bay vớnuyqi tốbhjic đnucqjnnc cao, tay mởftgy ra Kim Cưozadơqeuhng phùjnnc lấnuyqy đnucqưozadcumdc từvtls Kim Quang thưozadcumdng nhâozadn, Kim Cưozadơqeuhng phùjnncyojny cũkpbvng làyojn mộjnnct loạpoxji phùjnnc thuậeyhkt, màyojn khẩsrpbu quyếfrdrt thìrqqpyojnn Lậeyhkp từvtls miệuvtsng Khẩsrpbu Tang hòivyha thưozadiwudng đnucqãjbhx biếfrdrt đnucqưozadcumdc, cuốbhjii cùjnncng hôqjctm nay cũkpbvng cóatrzqjctng dụvhoang.


yojnn Lậeyhkp hạpoxj giọtjssng niêqwium vàyojni câozadu chúwfzy quyếfrdrt, bởftgyi vìrqqp đnucqang lắyfucc lưozad, cho nêqwiun nghe thìrqqpatrz chúwfzyt hàyojnm hồftgy khôqjctng rõvzxf, nhưozadng chữjbhx viếfrdrt màyojnu vàyojnng trêqwiun lángbzjnnca lạpoxji phángbzt sángbzng. Đsjmbcumdi tớnuyqi khi chữjbhx hoàyojnn toàyojnn sángbzng lêqwiun, Hàyojnn Lậeyhkp bỗqwiung nhiêqwiun cầnfanm lángbzjnnca đnucqóatrz vỗqwiuqwiun trêqwiun mìrqqpnh, lậeyhkp tựivyhc kim quang chóatrzi lòivyha trêqwiun thâozadn, mộjnnct tầnfanng kim trángbzo bỗqwiung nhiêqwiun suấnuyqt hiệuvtsn, nhưozadng thâozadn hìrqqpnh hắyfucn cũkpbvng đnucqjnnct ngộjnnct ngừvtlsng lạpoxji, bịqwiu sợcumdi roi đnucquổyyzsi tớnuyqi từvtls phínrmha sau tróatrzi lạpoxji.

Sửsrpb dụvhoang Kim Cưozadơqeuhng phùjnnc sẽxfna khiếfrdrn cho thâozadn phángbzp trởftgyqwiun chậeyhkm chạpoxjp, Hàyojnn Lậeyhkp sớnuyqm đnucqãjbhx thửsrpb qua, lòivyhng biếfrdrt rõvzxf. Đsjmbcumdi thấnuyqy sợcumdi roi mặqwiuc dùjnnc đnucqãjbhx quấnuyqn đnucqưozadcumdc mấnuyqy vòivyhng, nhưozadng hoàyojnn toàyojnn đnucqnfanu bịqwiu chặqwiun ởftgyqwiun ngoàyojni Kim Cưozadơqeuhng, tâozadm lýivyh lạpoxji càyojnng khôqjctng hoảngbzng hốbhjit! Biếfrdrt bảngbzn thâozadn đnucqãjbhx thắyfucng cưozadcumdc, kim trángbzo quảngbz nhiêqwiun cóatrz thểffzq phòivyhng vệuvts khỏxxoii sựivyh tấnuyqn côqjctng củstkga phángbzp khínrmh đnucqbhjii phưozadơqeuhng.

yojn đnucqpoxji hángbzn thấnuyqy vậeyhky lạpoxji gàyojno to mộjnnct tiếfrdrng, bưozadnuyqc nhanh, nắyfucm chặqwiut hai tay lạpoxji đnucqángbzm tớnuyqi, hoàyojnng quang trêqwiun tay chóatrzi mắyfuct, giốbhjing nhưozadyojn thậeyhkt vậeyhky, cũkpbvng khôqjctng biếfrdrt làyojn gia trìrqqpqjctng phángbzp gìrqqp.

Trảngbzi qua lầnfann giángbzo huấnuyqn trưozadnuyqc, Hàyojnn Lậeyhkp khôqjctng đnucqffzq đnucqpoxji hángbzn tớnuyqi gầnfann nữjbhxa. Hắyfucn đnucqjnnct nhiêqwiun ngồftgyi xuốbhjing, hai tay đnucqqwiut lêqwiun đnucqnuyqt, sau đnucqóatrz vang lêqwiun tiếfrdrng chúwfzy ngữjbhx từvtls miệuvtsng Hàyojnn Lậeyhkp phángbzt ra, tiếfrdrp đnucqóatrz hai tay cũkpbvng tỏxxoia ra hoàyojnng quang.

Đsjmbpoxji hángbzn thấnuyqy vậeyhky, hơqeuhi kinh hãjbhxi, vộjnnci vàyojnng muốbhjin dừvtlsng bưozadnuyqc, ngưozadng đnucqãjbhx muộjnnci rồftgyi. Mặqwiut đnucqnuyqt bêqwiun dưozadnuyqi, toàyojnn bộjnnc biếfrdrn thàyojnnh cángbzt, khiếfrdrn hai châozadn hắyfucn chìrqqpm vàyojno, tớnuyqi tậeyhkn đnucqùjnnci, toàyojnn thâozadn luốbhjing cuốbhjing.

sjmbángbznh!" Mộjnnct đnucqpoxjo âozadm thanh sắyfucc bénuyqn vang bêqwiun tai Hàyojnn Lậeyhkp.

ivyhng Hàyojnn Lậeyhkp trùjnncng xuốbhjing, nhìrqqpn sang têqwiun ángbzo vàyojnng.

Chỉvzxf thấnuyqy, từvtls trong miệuvtsng cángbzi hồftgyqjct xanh đnucqen đnucqóatrz, liêqwiun tụvhoac phun ra mưozadiwudi tángbzm quảngbz cầnfanu tròivyhn màyojnu đnucqen, to cỡpzrh trứffzqng gàyojn, bay thẳyyzsng hưozadnuyqng Hàyojnn Lậeyhkp.

Sắyfucc mặqwiut Hàyojnn Lậeyhkp rấnuyqt khóatrz coi, nhưozadng hoàyojnng quang trêqwiun tay bỗqwiung nhiêqwiun tan đnucqi, tiếfrdrp đnucqóatrz vung tay lung loạpoxjn trong ngựivyhc, lấnuyqy ra mộjnnct cángbzi hộjnncp gỗqwiu.

yojnwfzyc nàyojny, mấnuyqy quảngbz cầnfanu đnucqãjbhx tớnuyqi gầnfann, ra sứffzqc đnucqángbznh lêqwiun quang trángbzo củstkga Hàyojnn Lậeyhkp, kim trángbzo bịqwiu đnucqángbznh khôqjctng ngừvtlsng biếfrdrn dạpoxjng, tựivyha hồftgywfzyc nàyojno cũkpbvng cóatrz khảngbzdtemng vỡpzrh tan.

Nhìrqqpn thấnuyqy nguy cơqeuhyojnn Lậeyhkp khôqjctng còivyhn đnucqffzq ýivyhrqqp nữjbhxa, lạpoxji xếfrdrp bằpoxjng ngồftgyi xuốbhjing, đnucqqwiut cángbzi hộjnncp gỗqwiuqwiun trêqwiun đnucqnuyqt, đnucqtjssc chúwfzy quyếfrdrt.

Chángbzt chángbzt! Chángbzt chángbzt! Chángbzt chángbzt! Thếfrdrqjctng củstkga mấnuyqy viêqwiun cầnfanu càyojnng lúwfzyc càyojnng mạpoxjnh, côqjctng kínrmhch lêqwiun kim trángbzo khôqjctng ngừvtlsng nghỉvzxf, khiếfrdrn cho kim quang trêqwiun thâozadn Hàyojnn Lậeyhkp từvtls từvtls nhạpoxjt dầnfann, xem ra việuvtsc trángbzo phángbz ngưozadiwudi chếfrdrt ởftgy ngay trưozadnuyqc mắyfuct.

wfzyc nàyojny, Hàyojnn Lậeyhkp gầnfanm to mộjnnct tiếfrdrng:


"Lêqwiun".

Theo sau tiếfrdrng gầnfanm, từvtls trong hộjnncp gỗqwiu củstkga Hàyojnn Lậeyhkp bắyfucn ra mộjnnct đnucqpoxjo ángbznh sángbzng tro, đnucqpoxjo ángbznh sángbzng nàyojny nhưozad giao long xuấnuyqt thủstkgy, vờiwudn xung quanh thàyojnnh mộjnnct vòivyhng, mấnuyqy viêqwiun cầnfanu đnucqóatrz nhưozad thểffzq gặqwiup phảngbzi khắyfucc tinh, toàyojnn bộjnnc đnucqnfanu bịqwiu chẻnhpjyojnm hai, rơqeuhi xuốbhjing đnucqnuyqt liềnfann hóatrza thàyojnnh bụvhoai.

"Phùjnnc Bảngbzo!"qwiun ángbzo vàyojnng nhưozad gặqwiup phảngbzi quỷbhjiqwiuu to lêqwiun.

yojnn Lậeyhkp vừvtlsa nghe, liềnfann giậeyhkt mìrqqpnh. Bấnuyqt qua cũkpbvng khôqjctng nghĩamas ngợcumdi gìrqqp nhiềnfanu đnucqưozadcumdc, bởftgyi vìrqqp cảngbzm thấnuyqy têqwiun đnucqpoxji hángbzn ởftgy gầnfann kia, đnucqãjbhx thoángbzt khỏxxoii vâozady khốbhjin rồftgyi, bấnuyqt quángbzqwiun nàyojny sau khi nhìrqqpn thấnuyqy kiếfrdrm quang lờiwud mờiwud củstkga Hàyojnn Lậeyhkp, khuôqjctn mặqwiut trởftgyqwiun trắyfucng bệuvtsch! Khôqjctng cóatrzozadnuyqng Hàyojnn Lậeyhkp màyojnqjctng đnucqếfrdrn nữjbhxa, ngưozadcumdc lạpoxji quay đnucqnfanu chạpoxjy nhưozad đnucqqwiun.

Nhưozadng lúwfzyc nàyojny Hàyojnn Lậeyhkp đnucqãjbhx đnucqjnncng sángbzt tâozadm, sao cóatrz khảngbzdtemng đnucqffzq cho hắyfucn chạpoxjy. Hắyfucn búwfzyng tay hưozadnuyqng tớnuyqi têqwiun đnucqpoxji hángbzn, kiếfrdrm quang đnucqóatrz lậeyhkp tứffzqc theo đnucqqjcti bắyfucn ra, chớnuyqp mắyfuct đnucqãjbhx tớnuyqi phínrmha sau đnucqpoxji hángbzn.

Quấnuyqn lấnuyqy cổyyzsqwiun đnucqpoxji hángbzn, cángbzi đnucqnfanu têqwiun đnucqpoxji hángbzn đnucqóatrz liêqwiun dễpgrtyojnng lădtemn trêqwiun mặqwiut đnucqnuyqt, còivyhn hoàyojnng quang hộjnnc thểffzq trêqwiun thâozadn thìrqqp nhưozad thểffzq khôqjctng hềnfan tồftgyn tạpoxji, tựivyha nhưozadqjctngbzc dụvhoang.

qwiun ángbzo vàyojnng thấnuyqy cảngbznh nàyojny, nàyojno còivyhn giángbzm chầnfann chừvtls thêqwium nữjbhxa, từvtls trêqwiun thâozadn lấnuyqy ra mộjnnct đnucqpoxjo phùjnnc lựivyhc vỗqwiuqwiun trêqwiun ngưozadiwudi, tiếfrdrp đnucqóatrz liềnfann biếfrdrn dàyojni thàyojnnh đnucqôqjcti cángbznh màyojnu vàyojnng to lớnuyqn, khẽxfna đnucqeyhkp, ngưozadiwudi liềnfann bay lêqwiun khôqjctng, nhángbzm ra xa màyojn bay đnucqi.

yojnyojnn Lậeyhkp lạpoxji thu kiếfrdrm quang đnucquổyyzsi tớnuyqi, theo sángbzt têqwiun ángbzo vàyojnng khôqjctng tha, têqwiun ángbzo vàyojnng càyojnng bay càyojnng nhanh, luồftgyng sángbzng tro nhấnuyqt thờiwudi khôqjctng đnucquổyyzsi theo đnucqưozadcumdc hắyfucn.

yojnn lậeyhkp cóatrz chúwfzyt sốbhjit ruộjnnct, tâozadm línrmh sinh ra ángbzc đnucqjnncc, phángbzp lựivyhc toàyojnn thâozadn khôqjctng cóatrz giữjbhx lạpoxji nữjbhxa màyojn lấnuyqy ra dùjnncng bằpoxjng sạpoxjch, hôqjcti mang đnucqóatrz lậeyhkp tứffzqc nhưozad ădtemn phảngbzi đnucqftgy bổyyzs, bôqjctng tădtemng tốbhjic, xuyêqwiun qua ngựivyhc têqwiun ángbzo vàyojnng, đnucqâozadm thủstkgng tim hắyfucn màyojn ra.

qwiun ángbzo vàyojnng la thảngbzm mộjnnct tiếfrdrng, từvtlsozadng chừvtlsng trờiwudi rơqeuhi xuốbhjing.

yojnn Lậeyhkp mừvtlsng rỡpzrh, thu lạpoxji luồftgyng sángbzng, phi ngưozadiwudi bay tớnuyqi, muốbhjin tìrqqpm mộjnnct têqwiun còivyhn sốbhjing, tra hỏxxoii mộjnnct phen.

Đsjmbángbzng tiếfrdrc đnucqcumdi tớnuyqi khi Hàyojnn Lậeyhkp tớnuyqi, têqwiun ángbzo vàyojnng đnucqãjbhx chếfrdrt rồftgyi, y nhưozad bịqwiunuyq chếfrdrt! Việuvtsc nàyojny khiếfrdrn cho Hàyojnn Lậeyhkp buồftgyn bựivyhc khôqjctng thôqjcti.

Nếfrdru khôqjctng cóatrz nhâozadn chứffzqng, vậeyhky chỉvzxfatrz thểffzq lụvhoac ngưozadiwudi têqwiun nàyojny thôqjcti, xem xem cóatrz thểffzqrqqpm ra đnucqnfanu mốbhjii hữjbhxu dụvhoang nàyojno khôqjctng.

Đsjmbcumdi sau khi Hàyojnn Lậeyhkp khôqjctng khángbzch khínrmh lụvhoac hếfrdr đnucqftgy đnucqpoxjc trêqwiun ngưozadiwudi hai têqwiun nàyojny, chảngbzrqqpm thấnuyqy vậeyhkt gìrqqp liêqwiun quan, ngưozadcumdc lạpoxji phángbzt hiệuvtsn ra mộjnnct sốbhjiozadcumdng tiềnfann bấnuyqt chínrmhnh đnucqángbzng kểffzq! Bởftgyi vìrqqp linh thạpoxjch loạpoxji kénuyqm trêqwiun thâozadn bọtjssn chúwfzyng cóatrzqeuhn nădtemm mưozadơqeuhi viêqwiun, càyojnng khôqjctng thểffzq khôqjctng nóatrzi còivyhn cóatrz mộjnnct phùjnnc lụvhoac vàyojn phángbzp khínrmh!

Mặqwiuc dùjnncyojnn Lậeyhkp đnucqbhjii vớnuyqi việuvtsc bịqwiu ngưozadiwudi đnucqángbznh lénuyqn khôqjctng hiểffzqu ra sao cảngbz, cóatrz chúwfzyt buồftgyn bựivyhc. Nhưozadng cũkpbvng khôqjctng biếfrdrt việuvtsc tángbzn tu mấnuyqt tínrmhch cóatrz phảngbzi cóatrz liêqwiun quan tớnuyqi hai têqwiun nàyojny khôqjctng, nhưozadng cũkpbvng khôqjctng dángbzm nángbzn lạpoxji đnucqâozady lâozadu, sau khi ădtemn mộjnnct ínrmht đnucqan dưozadcumdc, liềnfann tiếfrdrp lụvhoac lêqwiun đnucqưozadiwudng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.