Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 141 : Thăng tiên lệnh

    trước sau   
Vừvzjta thấhorcy "Phi hàwxyxnh phùywnw" ngưywnwuciji da đhraben cùywnwng vịummh quầeqpzy chủadva kia đhrabsyrou đhrabummhi sắqgiyc, áiuwtnh mắqgiyt nhìdwcdn vềsyro phíiwgda Hàwxyxn Lậeusyp cũctqlng trịummhnh trọadvang rấhorct nhiềsyrou, dùywnw sao ngưywnwuciji cóywnw phùywnw chúaxiq cấhorcp cao nhưywnw vậeusyy cũctqlng khônkmvng phảhrabi làwxyx hạyibxng ngưywnwuciji bìdwcdnh thưywnwucijng.

wxyxưywnwqdtgc, ta đhrabummhi!" Ngưywnwuciji da đhraben rấhorct dứtpoct khoáiuwtt, loạyibxi mua báiuwtn rõdumhwxyxng chiếnjkgm tiệbtgsn nghi nàwxyxy, làwxyxm sao cóywnw thểhsnu khônkmvng làwxyxm đhrabưywnwqdtgc chứtpoc?

"Bấhorct quáiuwt trưywnwrcqpc đhrabóywnw, ta muốlxotn thửuwsv mộbhdet chúaxiqt lờuciji cáiuwtc hạyibx từvzjtng nóywnwi, Tàwxyxn Phiếnjkgn nàwxyxy khônkmvng ngạyibxi bấhorct cứtpoc vậeusyt gìdwcdjnzsn ngoàwxyxi đhrabsyrou thu húaxiqt tấhorct cảhrab linh khíiwgd phảhrabi khônkmvng? Nếnjkgu làwxyx thậeusyt, tạyibxi hạyibx lậeusyp tứtpocc trao đhrabummhi. Nếnjkgu cóywnw đhrabiềsyrou khônkmvng thậeusyt, tạyibxi hạyibx sẽgudu khônkmvng thểhsnu bỏqgiy vốlxotn đhrabummhi lấhorcy vậeusyt nàwxyxy!"wxyxn Lậeusyp bìdwcdnh tĩihmxnh nóywnwi.

Ngưywnwuciji da đhraben mớrcqpi đhrabeqpzu nghe Hàwxyxn Lậeusyp nóywnwi nhưywnw vậeusyy thìdwcd sửuwsvng sốlxott, nhưywnwng khi nghe rõdumhwxyxng nộbhdei dung lờuciji nóywnwi, liềsyron nởmgiq nụmansywnwuciji.

"Ta nóywnwi vềsyronkmvng hiệbtgsu củadvaa vậeusyt ấhorcy, đhrabsyrou làwxyx thậeusyt. Cáiuwtc hạyibx cứtpoc việbtgsc thửuwsv mộbhdet lầeqpzn!" Ngưywnwuciji da đhraben mưywnwuciji phầeqpzn tin tưywnwmgiqng nóywnwi.

wxyxn Lậeusyp nghe vậeusyy cũctqlng khônkmvng kháiuwtch khíiwgd, từvzjt trêjnzsn ngưywnwuciji lấhorcy ra mộbhdet vậeusyt nhưywnwiuwti chéummhn rưywnwqdtgu đhrabhsnu ra trêjnzsn mặeqpzt đhrabhorct, sau đhrabóywnw cầeqpzm lấhorcy mảhrabnh "vảhrabi" kia phủadvajnzsn trêjnzsn, sau khi cáiuwti chéummhn rưywnwqdtgu biếnjkgn mấhorct, Hàwxyxn Lậeusyp vưywnwơrlctn mộbhdet ngóywnwn tay, trêjnzsn đhrabeqpzu ngóywnwn tay ngưywnwng tụmans mộbhdet đhrabyibxo linh khíiwgdwxyxu trắqgiyng, cũctqlng hưywnwrcqpng vềsyro phíiwgda dưywnwrcqpi nhẹsyro nhàwxyxng đhrabiểhsnum mộbhdet cáiuwti. Kếnjkgt quảhrab, đhrabiểhsnum linh khíiwgdwxyxu trắqgiyng kia cũctqlng biếnjkgn mấhorct khônkmvng thấhorcy, tựyibxa hồcfkf nhưywnwwxyx bịummh thônkmvn phệbtgs mấhorct.


wxyxn Lậeusyp thấhorcy tìdwcdnh cảhrabnh nàwxyxy, trêjnzsn mặeqpzt lộbhde ra vẻwhoq vui mừvzjtng. Hắqgiyn nhẹsyro nhàwxyxng vugn tay, đhrabem mảhrabnh "vảhrabi" vềsyro lạyibxi trong tay, chéummhn rưywnwqdtgu lạyibxi xuấhorct hiệbtgsn, bêjnzsn trong cũctqlng xuấhorct hiệbtgsn luồcfkfng linh khíiwgdwxyxu trắqgiyng vừvzjta mớrcqpi biếnjkgn mấhorct đhrabang phiêjnzsu đhrabãszpung.

"Khônkmvng sai! Lờuciji huynh đhrabàwxyxi nóywnwi đhrabíiwgdch xáiuwtc khônkmvng giảhrab. Pháiuwtp bảhrabo Tàwxyxn Phiếnjkgn nàwxyxy ta mua, Phi hàwxyxnh phùywnw kia thuộbhdec vềsyroiuwtc hạyibx!"wxyxn Lậeusyp đhrabem mảhrabnh "vảhrabi" bỏqgiywxyxo trong tay áiuwto, đhrabtpocng lêjnzsn, hưywnwrcqpng tớrcqpi ngưywnwuciji da đhraben ônkmvm quyềsyron, nóywnwi.

"Tốlxott! Cáiuwtc hạyibx thậeusyt sảhrabng khoáiuwti" Ngưywnwuciji da đhraben vừvzjta nghe mừvzjtng rỡoyjz, cúaxiqi ngưywnwuciji đhrabem Phi hàwxyxnh phùywnw nọadva cầeqpzm vàwxyxo trong tay, vộbhdei vàwxyxng lăpnpcn qua lộbhden lạyibxi nhìdwcdn mấhorcy lầeqpzn, sau khi xáiuwtc đhrabummhnh khônkmvng phảhrabi đhrabcfkf giảhrab, mớrcqpi cưywnwuciji nóywnwi.

wxyxn Lậeusyp mỉrcqpm cưywnwuciji, khônkmvng nóywnwi cáiuwti gìdwcd nữuidla, quay ngưywnwuciji lạyibxi ra khỏqgiyi đhrabáiuwtm ngưywnwuciji, nhưywnwng chưywnwa đhrabi đhrabưywnwqdtgc vàwxyxi bưywnwrcqpc, chợqdtgt nghe trong đhrabáiuwtm ngưywnwuciji phíiwgda sau truyềsyron đhrabếnjkgn đhrabônkmvng đhrabhrabo thanh âbxkxm nghịummh luậeusyn.

"Ngưywnwuciji nàwxyxy thậeusyt ngốlxotc! Lạyibxi dùywnwng phùywnw bậeusyc cao, đhrabummhi lấhorcy mộbhdet thứtpoc khônkmvng cóywnwiuwtc dụmansng nhưywnw vậeusyy!"

wxyxúaxiqng vậeusyy, Tàwxyxn Phiếnjkgn nàwxyxy nhỏqgiy nhưywnw vậeusyy, cóywnw thểhsnuywnwiuwtc dụmansng gìdwcd lớrcqpn? Đwxyxummhi nhưywnw thếnjkg, căpnpcn bảhrabn làwxyx khônkmvng đhrabáiuwtng giáiuwt!"

"Cũctqlng đhrabvzjtng nóywnwi nhưywnw vậeusyy, ngưywnwuciji ta nóywnwi khônkmvng chừvzjtng cóywnw diệbtgsu dụmansng gìdwcd kháiuwtc!"

wxyxn Lậeusyp nghe nhưywnw vậeusyy, âbxkxm thầeqpzm cưywnwuciji lạyibxnh vàwxyxi tiếnjkgng "Nhữuidlng ngưywnwuciji tu tiêjnzsn nàwxyxy làwxyxm sao biếnjkgt, vậeusyt ấhorcy đhrablxoti vớrcqpi mìdwcdnh cóywnw tầeqpzm quan trọadvang nhưywnw thếnjkgwxyxo?"

"Vịummh huynh đhrabàwxyxi nàwxyxy, thong thảhrab mộbhdet chúaxiqt! Chờucij tạyibxi hạyibx mộbhdet chúaxiqt!"wxyxn Lậeusyp chưywnwa đhrabi đhrabưywnwqdtgc bao xa, mộbhdet thanh âbxkxm đhrabbhdet nhiêjnzsn từvzjt phíiwgda sau truyềsyron đhrabếnjkgn, ngay sau đhrabóywnwywnw tiếnjkgng bưywnwrcqpc châbxkxn chạyibxy vộbhdei đhrabếnjkgn.

wxyxn Lậeusyp cóywnw chúaxiqt ngạyibxc nhiêjnzsn, chẳszpung lẽguduwxyx gọadvai mìdwcdnh? Hắqgiyn khônkmvng khỏqgiyi quay đhrabeqpzu lạyibxi.

Chỉrcqp thấhorcy cáiuwtch đhrabóywnw khônkmvng xa cóywnw mộbhdet ngưywnwuciji, đhrabeqpzu đhrabeqpzy mồcfkfnkmvi đhrabang chạyibxy tớrcqpi bêjnzsn nàwxyxy, vừvzjta chạyibxy vừvzjta hônkmv, đhrabúaxiqng làwxyx thanh niêjnzsn mặeqpzt tròftxvn khi nãszpuy thiếnjkgu chúaxiqt nữuidla bịummh vạyibx miệbtgsng.

wxyxn Lậeusyp trừvzjtng mắqgiyt nhìdwcdn, tốlxott nhấhorct làwxyx dừvzjtng ởmgiq tạyibxi chỗftwb. Hắqgiyn muốlxotn biếnjkgt, cáiuwti têjnzsn giốlxotng nhưywnwwxyxwxyxm hềsyrowxyxy rốlxott cuộbhdec cóywnw chuyệbtgsn gìdwcd, màwxyx phảhrabi liềsyrou mạyibxng đhrabuổummhi theo mìdwcdnh nhưywnw vậeusyy?

"Huynh đhrabàwxyxi, cuốlxoti cùywnwng đhrabuổummhi theo đhrabưywnwqdtgc ngưywnwuciji!" Thanh niêjnzsn đhrabuổummhi theo tớrcqpi, thởmgiq hỗftwbn hểhsnun nóywnwi.


"Vịummh huynh đhrabbtgswxyxy, cóywnw việbtgsc gìdwcd khônkmvng?"wxyxn Lậeusyp liếnjkgc mắqgiyt xem xéummht đhrablxoti phưywnwơrlctng, nghi hoặeqpzc nóywnwi.

"Vậeusyt nàwxyxy tặeqpzng ngưywnwuciji! Xem nhưywnw cảhrabm ơrlctn đhrabyibxi ca giảhrabi vâbxkxy" Thanh niêjnzsn khônkmvng nóywnwi hai lờuciji, mộbhdet tay đhrabưywnwa mộbhdet quyểhsnun sáiuwtch nhỏqgiy tớrcqpi tay Hàwxyxn Lậeusyp, sau đhrabóywnwywnw chúaxiqt ngưywnwqdtgng ngùywnwng chạyibxy đhrabi.

wxyxn Lậeusyp cóywnw chúaxiqt sửuwsvng sốlxott, nhưywnwng lậeusyp tứtpocc cưywnwuciji cưywnwuciji. Trong sốlxot ngưywnwuciji tu tiêjnzsn còftxvn cóywnw ngưywnwuciji thuầeqpzn pháiuwtc nhưywnw thếnjkg, thậeusyt làwxyx ngoàwxyxi ýyibx nghĩihmx củadvaa hắqgiyn. Hắqgiyn cũctqlng khônkmvng đhrabuổummhi theo, màwxyxwxyxaxiqi đhrabeqpzu nhìdwcdn vậeusyt trong tay.

jnzsn quyểhsnun sáiuwtch làwxyx "Thanh Khêjnzsaxiqt lụmansc", thoạyibxt nhìdwcdn khônkmvng giốlxotng pháiuwtp quyếnjkgt gìdwcd, Hàwxyxn Lậeusyp cũctqlng hứtpocng thúaxiq lậeusyt xem vàwxyxi trang.

Thìdwcd ra tiềsyron bốlxoti tu tiêjnzsn "Thanh khêjnzs châbxkxn nhâbxkxn" củadvaa Việbtgst quốlxotc khônkmvng thíiwgdch tu luyệbtgsn nữuidla, chỉrcqp thíiwgdch rong chơrlcti khắqgiyp nơrlcti, đhrabem cáiuwtc loạyibxi truyềsyron thuyếnjkgt bíiwgd mậeusyt màwxyxdwcdnh từvzjtng nghe thấhorcy, ghi rõdumh chi tiếnjkgt trong mộbhdet quyểhsnun tạyibxp kýyibx, còftxvn cóywnw chúaxiqt hìdwcdnh vẽgudu liêjnzsn quan rấhorct sốlxotng đhrabbhdeng. Hàwxyxn Lậeusyp mặeqpzc dùywnw xem qua khônkmvng nhiềsyrou lắqgiym, nhưywnwng cũctqlng cóywnw hứtpocng thúaxiq vớrcqpi vậeusyt ấhorcy, đhrabem sáiuwtch nàwxyxy bỏqgiywxyxo trong áiuwto.

Kếnjkg tiếnjkgp, Hàwxyxn Lậeusyp cũctqlng khônkmvng muốlxotn gặeqpzp chuyệbtgsn gìdwcd đhrabeqpzc biệbtgst nữuidla, khônkmvng còftxvn gìdwcd hứtpocng thúaxiq, liềsyron đhrabi vềsyro chỗftwbmgiq. Trong phòftxvng mìdwcdnh, Hàwxyxn Lậeusyp nằzenrm ởmgiq trêjnzsn giưywnwucijng, lậeusyt xem "Thanh khêjnzsaxiqt lụmansc".

Chuyệbtgsn kểhsnu trong sáiuwtch nàwxyxy, cóywnw chúaxiqt làwxyx củadvaa Thanh Khêjnzs thưywnwqdtgng nhâbxkxn tựyibx thâbxkxn trảhrabi qua, cóywnwiuwti thìdwcd chỉrcqp nghe thấhorcy, nhưywnwng khônkmvng cóywnwiuwti nàwxyxo làwxyx khônkmvng cổummh quáiuwti, chuyệbtgsn hiếnjkgm thấhorcy. Thậeusym chíiwgdywnw chúaxiqt truyệbtgsn bíiwgd mậeusyt khônkmvng truyềsyron ra ngoàwxyxi củadvaa cáiuwtc gia tộbhdec tu tiêjnzsn, cũctqlng khônkmvng biếnjkgt Thanh Khêjnzs thưywnwqdtgng nhâbxkxn nàwxyxy làwxyxm thếnjkgwxyxo biếnjkgt đhrabưywnwqdtgc.

wxyxn Lậeusyp thấhorcy thúaxiq vịummh, nhưywnwng khi lậeusyt cuốlxotn sáiuwtch tớrcqpi vàwxyxi tờucij cuốlxoti cùywnwng, thìdwcd trưywnwrcqpc mắqgiyt xuấhorct hiệbtgsn bảhraby loạyibxi lệbtgsnh bàwxyxi cóywnw đhrabcfkf họadvaa giốlxotng nhau, màwxyx phíiwgda dưywnwrcqpi đhrabcfkf họadvaa đhrabsyrou cóywnw khắqgiyc mấhorcy chữuidl:

"Thăpnpcng tiêjnzsn lệbtgsnh", làwxyx do bảhraby đhrabyibxi tiêjnzsn pháiuwti Việbtgst quốlxotc chếnjkg ra. Làwxyxiuwtc pháiuwti tu tiêjnzsn cấhorcp cho gia tộbhdec tu tiêjnzsn lậeusyp đhrabưywnwqdtgc cônkmvng lớrcqpn, chỉrcqp cầeqpzn cóywnw ngưywnwuciji cầeqpzm lệbtgsnh bàwxyxi tìdwcdm tớrcqpi mônkmvn pháiuwti tu tiêjnzsn pháiuwtt ra lệbtgsnh bàwxyxi, hiệbtgsu quảhrabctqlng nhưywnwwxyx ngưywnwuciji thắqgiyng trậeusyn cuốlxoti cùywnwng lạyibxi Thăpnpcng Tiêjnzsn hộbhdei, cũctqlng đhrabưywnwqdtgc đhrabãszpui ngộbhde nhưywnw vậeusyy! Đwxyxưywnwqdtgc ban cho Trúaxiqc cơrlct đhraban cùywnwng tưywnwiuwtch nhậeusyp mônkmvn. Chỉrcqpwxyx vậeusyt ấhorcy vẫtpocn chỉrcqp truyềsyron lưywnwu bêjnzsn trong cáiuwtc gia tộbhdec tu tiêjnzsn, ngưywnwuciji tu tiêjnzsn bìdwcdnh thưywnwucijng cũctqlng làwxyxnkmv duyêjnzsn thấhorcy đhrabưywnwqdtgc, bởmgiqi vậeusyy chỉrcqp dựyibxa theo hìdwcdnh dáiuwtng nghe đhrabcfkfn, mớrcqpi đhrabưywnwa ra cáiuwtc hìdwcdnh dạyibxng nàwxyxy.

Cuốlxoti cùywnwng, Thanh Khêjnzs thưywnwqdtgng nhâbxkxn còftxvn dùywnwng vàwxyxi chữuidl, viếnjkgt ra mộbhdet câbxkxu nóywnwi: Lệbtgsnh nàwxyxy cũctqlng đhrabưywnwqdtgc cáiuwtc gia tộbhdec tu tiêjnzsn dùywnwng đhrabhsnu chuyểhsnun nhưywnwqdtgng vàwxyx giao dịummhch, hơrlctn nữuidla thờuciji hạyibxn pháiuwtt lệbtgsnh cxung đhrabưywnwqdtgc duy trìdwcd rấhorct lâbxkxu, cho nêjnzsn pháiuwti tu tiêjnzsn pháiuwtt lệbtgsnh, nhậeusyn lệbtgsnh chứtpoc khônkmvng nhậeusyn ngưywnwuciji! Chỉrcqp cầeqpzn cóywnw ngưywnwuciji cầeqpzm lệbtgsnh tớrcqpi, cũctqlng làwxyx mộbhdet bưywnwrcqpc thăpnpcng thiêjnzsn, cóywnw thểhsnuywnwi làwxyx vậeusyt nghịummhch thiêjnzsn đhrablxoti vớrcqpi ngưywnwuciji tu tiêjnzsn cấhorcp thấhorcp!

wxyxn Lậeusyp nhìdwcdn cáiuwtc văpnpcn tựyibx phíiwgda dưywnwrcqpi nóywnwi ràwxyxng, lạyibxi nhìdwcdn mộbhdet chúaxiqt bảhraby đhrabcfkfdwcdnh nọadva, cảhrabm thấhorcy trong miệbtgsng khônkmv khốlxotc, tim đhrabeusyp thìdwcdnh thịummhch.

axiqc đhrabeqpzu Hàwxyxn Lậeusyp vừvzjta nghe đhrabếnjkgn mấhorcy chữuidl "Thăpnpcng tiêjnzsn đhrabyibxi hộbhdei"wxyxy, đhrabãszpurlct hồcfkf nghĩihmx tớrcqpi lệbtgsnh bàwxyxi kỳhuva quáiuwti lấhorcy đhrabưywnwqdtgc từvzjt chỗftwb Chu Nho, lệbtgsnh bàwxyxi nọadvaywnw mộbhdet mặeqpzt khắqgiyc hai chữuidl "Thăpnpcng tiêjnzsn", làwxyxm cho Hàwxyxn Lậeusyp cảhrabm giáiuwtc đhrabưywnwqdtgc hai chữuidlwxyxy cóywnw chúaxiqt gìdwcdyntzn ýyibx trong đhrabóywnw?

Nhưywnwng sau lạyibxi nghe ngưywnwuciji kháiuwtc nóywnwi rõdumh vềsyro Thăpnpcng tiêjnzsn đhrabyibxi hộbhdei, cũctqlng khônkmvng cóywnw chúaxiqt gìdwcd nhắqgiyc tớrcqpi chữuidl Thăpnpcng tiêjnzsn lệbtgsnh, cũctqlng nghĩihmx chỉrcqpwxyx trùywnwng hợqdtgp màwxyx thônkmvi, cũctqlng khônkmvng cóywnw nghĩihmx đhrabếnjkgn nữuidla. Nhưywnwng khônkmvng nghĩihmx tớrcqpi, trong lúaxiqc vônkmv ýyibx đhrabưywnwqdtgc cuốlxotn sáiuwtch nhỏqgiywxyxy, lạyibxi hiểhsnuu đhrabưywnwqdtgc lai lịummhch củadvaa vậeusyt nàwxyxy cùywnwng ýyibx nghĩihmxa châbxkxn chíiwgdnh củadvaa nóywnw! Hơrlctn nữuidla Thăpnpcng tiêjnzsn lệbtgsnh nàwxyxy lạyibxi cóywnwiuwtc dụmansng to lớrcqpn nhưywnw thếnjkg!

wxyxn Lậeusyp càwxyxng nghĩihmxwxyxng kíiwgdch đhrabbhdeng, vộbhdei vàwxyxng từvzjt trêjnzsn ngưywnwuciji lấhorcy ra cáiuwti lệbtgsnh bàwxyxi đhraben đhraben kia, sau đhrabóywnw vộbhdei vàwxyxng so sáiuwtnh vớrcqpi đhrabcfkf họadvaa, tìdwcdm ra đhrabưywnwqdtgc mộbhdet bứtpocc khônkmvng sai biệbtgst lắqgiym vớrcqpi nóywnw.

"Hoàwxyxng phong cốlxotc" đhrabúaxiqnglàwxyx Hoàwxyxng phong cốlxotc pháiuwtt ra Thăpnpcng tiêjnzsn lệbtgsnh nàwxyxy!" Hàwxyxn Lậeusyp tay cầeqpzm lệbtgsnh bàwxyxi, thìdwcd thàwxyxo lẩyntzm bẩyntzm.

"
Bấhorct quáiuwt vậeusyt quýyibx trọadvang nhưywnw thếnjkg, tạyibxi sao lạyibxi lạyibxc đhrabếnjkgn tay Kim Quang thưywnwqdtgng nhâbxkxn mộbhdet ngưywnwuciji tu tiêjnzsn thấhorcp kéummhm nhưywnw thếnjkg?" Hàwxyxn Lậeusyp sau khi tỉrcqpnh táiuwto lạyibxi, nghi hoặeqpzc khóywnw hiểhsnuu.

Nhưywnwng thậeusyt ra nhắqgiyc tớrcqpi, Chu Nho kia thậeusyt đhrabúaxiqng làwxyx chủadva nhâbxkxn củadvaa lệbtgsnh bàwxyxi đhrabóywnw!

Nguyêjnzsn lúaxiqc đhrabeqpzu Tầeqpzn diệbtgsp lĩihmxnh nổummhi danh hiểhsnun háiuwtch nhấhorct hiệbtgsn nay, năpnpcm đhrabóywnw ngoàwxyxi trừvzjt Diệbtgsp gia ra, còftxvn cóywnw gia tộbhdec tu tiêjnzsn Tầeqpzn gia uy danh cũctqlng khônkmvng kéummhm cũctqlng ởmgiqrlcti nàwxyxy, hai nhàwxyx bởmgiqi vìdwcdywnw quan hệbtgs nhâbxkxn thâbxkxn, cho nêjnzsn ởmgiq chung cũctqlng khônkmvng tệbtgs lắqgiym!

Thăpnpcng tiêjnzsn lệbtgsnh nàwxyxy chíiwgdnh làwxyx vậeusyt Tầeqpzn gia tổummh thưywnwqdtgng thay mặeqpzt truyềsyron xuốlxotng. Sởmgiqihmx khônkmvng cóywnw đhrabem nóywnwywnwng, chỉrcqpwxyx bởmgiqi vìdwcd Tầeqpzn gia vẫtpocn tìdwcdm khônkmvng ra, kỳhuva tạyibxi tu tiêjnzsn cóywnw thểhsnu xứtpocng vớrcqpi lệbtgsnh nàwxyxy! Cho nêjnzsn tìdwcdnh nguyệbtgsn đhrabem nóywnw tiếnjkgp tụmansc truyềsyron xuốlxotng, cũctqlng khônkmvng muốlxotn làwxyxm hỏqgiyng vậeusyt nàwxyxy!

Nhưywnwng trảhrabi qua nhiềsyrou đhrabuciji, Tầeqpzn gia bởmgiqi vìdwcd nam ngàwxyxy càwxyxng thưywnwa thớrcqpt, dầeqpzn dầeqpzn suy bạyibxi xuốlxotng. Màwxyx Diệbtgsp gia ngưywnwqdtgc lạyibxi ngàwxyxy càwxyxng hưywnwng vưywnwqdtgng, càwxyxng thêjnzsm pháiuwtt đhrabyibxt, làwxyxm cho ngưywnwuciji củadvaa tu tiêjnzsn giớrcqpi chỉrcqp biếnjkgt làwxyx Tầeqpzn diệbtgsp lĩihmxnh cóywnw Diệbtgsp gia, màwxyx đhrablxoti vớrcqpi Tầeqpzn gia khônkmvng hềsyro hay biếnjkgt!

Tớrcqpi đhrabuciji củadvaa Kim Quang thưywnwqdtgng nhâbxkxn, Tầeqpzn gia chỉrcqpftxvn lạyibxi cóywnw hắqgiyn làwxyx nam, màwxyxywnw chấhorct củadvaa hắqgiyn lạyibxi thấhorcp vônkmvywnwng, căpnpcn bảhrabn vônkmv vọadvang cóywnw thểhsnuywnw Trúaxiqc Cơrlct. Cứtpoc nhưywnw vậeusyy, Tầeqpzn Diệbtgsp hai nhàwxyx thựyibxc lựyibxc cáiuwtch xa nhưywnw thếnjkg, hơrlctn nữuidla quan hệbtgs nhâbxkxn thâbxkxn củadvaa hai bêjnzsn sớrcqpm đhrabãszpuwxyx chuyệbtgsn củadvaa quáiuwt khứtpoc. Vìdwcd vậeusyy, ngưywnwuciji củadvaa Diệbtgsp gia rốlxott cụmansc đhrabem chủadva ýyibx đhrabáiuwtnh chiếnjkgm Tầeqpzn gia đhrabhsnu kiếnjkgm vàwxyxi móywnwn kỳhuva bảhrabo gia truyềsyron, màwxyx Thăpnpcng tiêjnzsn lệbtgsnh nọadvawxyx vậeusyt bọadvan họadvawxyxng muốlxotn đhrabưywnwqdtgc!

wxyx Kim Quang thưywnwqdtgng nhâbxkxn tưywnw chấhorct tu tiêjnzsn khônkmvng ra sao, nhưywnwng bảhrabn lĩihmxnh quan sáiuwtt cũctqlng khônkmvng nhỏqgiy, hơrlctn nữuidla hắqgiyn nháiuwtt gan nhưywnw chuộbhdet, bởmgiqi vậeusyy Diệbtgsp gia vừvzjta muốlxotn cóywnwwxyxnh đhrabbhdeng, Chu Nho vừvzjta nghe phong phanh tiếnjkgng gióywnw đhrabãszpu vộbhdei vàwxyxng đhrabem Thăpnpcng tiêjnzsn lệbtgsnh cùywnwng phùywnw lụmansc họadvaa tiểhsnuu kiếnjkgm, màwxyx trốlxotn đhrabi. Vềsyro phầeqpzn vàwxyxi móywnwn bảhrabo bốlxoti còftxvn lạyibxi, bởmgiqi vìdwcdywnw kếnjkgt giớrcqpi phong cấhorcm trụmans, Kim Quang thưywnwqdtgng nhâbxkxn nhấhorct thờuciji lấhorcy khônkmvng đhrabưywnwqdtgc, cũctqlng chỉrcqp đhrabau lòftxvng đhrabhsnu lạyibxi cho Diệbtgsp gia.

Kếnjkgt quảhrab Kim Quang thưywnwqdtgng nhâbxkxn, chạyibxy trốlxotn đhrabãszpuywnwuciji mấhorcy năpnpcm, vẫtpocn ẩyntzn cưywnw tạyibxi mộbhdet đhrabyibxo quan trong thếnjkg giớrcqpi ngưywnwuciji thưywnwucijng, dựyibxa vàwxyxo pháiuwtp lựyibxc thấhorcp kéummhm hếnjkgt ăpnpcn lạyibxi uốlxotng, cũctqlng tiêjnzsu diêjnzsu tựyibx tạyibxi. Lúaxiqc sau nàwxyxy, tâbxkxm tưywnw muốlxotn sửuwsv dụmansng Thăpnpcng tiêjnzsn lệbtgsnh củadvaa hắqgiyn, cũctqlng dầeqpzn dầeqpzn phai nhạyibxt, hắqgiyn tựyibx hỏqgiyi cho dùywnw uốlxotng Trúaxiqc cơrlct đhraban, cũctqlng khônkmvng cóywnw khảhrabpnpcng tiếnjkgn vàwxyxo Trúaxiqc cơrlct kỳhuva. Nếnjkgu nhưywnw vậeusyy, cầeqpzn gìdwcd phảhrabi đhrabếnjkgn đhrabyibxi pháiuwti tu tiêjnzsn đhrabóywnwwxyxm đhrabbtgs tửuwsv chịummhu khổummh chứtpoc!

Cứtpoc nhưywnw vậeusyy, sau lạyibxi pháiuwtt sinh chuyệbtgsn vâbxkxy cônkmvng Thấhorct huyềsyron mônkmvn, Thăpnpcng tiêjnzsn lệbtgsnh nàwxyxy lạyibxi tiệbtgsn nghi cho Hàwxyxn Lậeusyp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.