Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 140 : Thế tại tất đắc

    trước sau   
"Ngưcgjxơhtiei…"pjern tửlcox xem ra cựbulbc kỳqdrechdcm tứzparc, hai tay nắomxkm chặwajft, tiếvjmmn lêibwun mộwkgbt bưcgjxhorwc.

"Thìrgvx sao? Ngưcgjxơhtiei còbwufn muốhtien élcrqp bápjern sao! Ngưcgjxutwfi củitxia Diệpjwcp gia chúfvwung ta cũqdreng khôjmtang phảvjmmi làjmtajmta dểpppv bịjlto khi dễydfk!" Chủitxi quầqfquy con mắomxkt xoay chuyểpppvn, khôjmtang chúfvwut khápjerch khíltpyqtzii.

"Hừgyod! Diệpjwcp gia đfnqjưcgjxlcrqc lắomxkm!" Ngưcgjxutwfi da đfnqjen mặwajfc dùjatz ngoàjmtai miệpjwcng khôjmtang phụpjwcc, nhưcgjxng vẫjatzn đfnqjem nắomxkm tay buôjmtang lỏubming ra, hiểpppvn nhiêibwun đfnqjhtiei vớhorwi Diệpjwcp gia rấjzmzt làjmta kiêibwung kỵkpcq.

pjern tửlcox đfnqjhtiei vớhorwi quầqfquy chủitxijatzng Diệpjwcp gia đfnqjàjmtan ápjerp mìrgvxnh, trong lòbwufng tứzparc giậomxkn dịjlto thưcgjxutwfng. Hắomxkn thâjkofn làjmta cao thủitxicgjxutwfi tầqfqung, vốhtien đfnqjưcgjxlcrqc ngưcgjxutwfi khápjerc trọytseng vọytseng, bâjkofy giờutwf lạfnqji chịjltou nhụpjwcc, bổronxn ývbly sớhorwm đfnqjãcngl muốhtien phấjzmzt tay đfnqji, nhưcgjxng trong lòbwufng lạfnqji khôjmtang nỡeamp đfnqjhtiei vớhorwi "Hồaiosi phong bápjert". Phảvjmmi biếvjmmt rằlcoxng phápjerp khíltpyjmtay cùjatzng vớhorwi côjmtang phápjerp củitxia hắomxkn cựbulbc kỳqdre xứzparng đfnqjôjmtai, nếvjmmu cóqtzi thểpppv hoápjern đfnqjronxi đfnqjưcgjxlcrqc, tuyệpjwct đfnqjhtiei cóqtzi thểpppvjmtam cho thựbulbc lựbulbc củitxia hắomxkn tăchdcng lêibwun khôjmtang íltpyt. Nhưcgjxng lúfvwuc nàjmtay trêibwun ngưcgjxutwfi hắomxkn trừgyod phápjerp bảvjmmo Tàjmtan Phiếvjmmn ra, cápjerc vậomxkt phẩaiosm khápjerc đfnqjpjwcu hữvsunu dụpjwcng, linh thạfnqjch mấjzmzy ngàjmtay trưcgjxhorwc toàjmtan bộwkgb đfnqjãcngl tiêibwuu hếvjmmt, làjmtam cho hắomxkn hôjmtam nay tiếvjmmn thốhtiei lưcgjxeampng nan.

"Vịjlto huynh đfnqjàjmtai, Tàjmtan Phiếvjmmn nàjmtay bápjern cho tạfnqji hạfnqj đfnqji! Ta xuấjzmzt mưcgjxutwfi khốhtiei linh thạfnqjch" Từgyod trong đfnqjápjerm ngưcgjxutwfi đfnqjang xem, đfnqji mộwkgbt ngưcgjxutwfi mậomxkp mạfnqjp mặwajfc ápjero bàjmtao màjmtau tro, hắomxkn đfnqji tớhorwi trứzparoc mặwajft hápjern tửlcox liềpjwcn ôjmtam quyềpjwcn, rấjzmzt thàjmtanh khẩaiosn nóqtzii.

"Khôjmtang bápjern! Muốhtien mua bỏubmi ra ba mưcgjxơhtiei khốhtiei linh thạfnqjch." Ngưcgjxutwfi da đfnqjen lắomxkc đfnqjqfquu, cápjeri giápjer tiềpjwcn nàjmtay hắomxkn căchdcn bảvjmmn khôjmtang cápjerch nàjmtao tiếvjmmp nhậomxkn.


"Khụpjwc! Phápjerp bảvjmmo Tàjmtan Phiếvjmmn nàjmtay củitxia cápjerc hạfnqj nếvjmmu lớhorwn hơhtien vàjmtai phầqfqun, cũqdreng đfnqjápjerng giápjer tiềpjwcn. Đajzkápjerng tiếvjmmc nóqtzi thậomxkt sựbulbjmta nhỏubmi, cóqtzi thểpppv bao phủitxi quápjer íltpyt vậomxkt phẩaiosm!" Ngưcgjxutwfi ápjero xápjerm thấjzmzy hápjern tửlcox khôjmtang chịjltou đfnqjápjerp ứzparng, trêibwun mặwajft lộwkgb vẻrgvx tiếvjmmc nuốhtiei, cũqdreng khôjmtang dâjkofy dưcgjxa nữvsuna quay vềpjwc trong đfnqjápjerm ngưcgjxutwfi.

"Mưcgjxutwfi hai khốhtiei, bápjern khôjmtang?"

"Ta xuấjzmzt mưcgjxutwfi ba?"

Ngưcgjxutwfi tu tiêibwun đfnqjang xem bốhtien phíltpya đfnqjhtiei vớhorwi phápjerp bảvjmmo Tàjmtan Phiếvjmmn nàjmtay đfnqjwkgbng tâjkofm cũqdreng rấjzmzt nhiềpjwcu. Cho dùjatz đfnqjem vềpjwc khôjmtang dùjatzng đfnqjưcgjxlcrqc, nhưcgjxng cứzpar từgyod từgyod nghiêibwun cứzparu cũqdreng tốhtiet! Nóqtzii khôjmtang chừgyodng cóqtzi thểpppv giúfvwup bọytsen họytsergvxm hiểpppvu ra cápjeri gìrgvx đfnqjóqtzi!

Cứzpar nhưcgjx vậomxky, mộwkgbt hồaiosi sau giápjer đfnqjãcnglibwun tớhorwi hai mưcgjxơhtiei, ngưcgjxutwfi ra giápjerjmta mộwkgbt thanh niêibwun mặwajft tròbwufn.

Đajzkhtiei mặwajft vớhorwi sựbulb ra giápjer cao nhưcgjx vậomxky, nhữvsunng ngưcgjxutwfi khápjerc cũqdreng khôjmtang lêibwun tiếvjmmng nữvsuna, bọytsen họytseqdreng cảvjmmm giápjerc đfnqjưcgjxlcrqc giápjer tiềpjwcn nàjmtay đfnqjãcngl rấjzmzt cao, nếvjmmu nhưcgjx ra giápjer cao hơhtien nữvsuna, thìrgvxqdreng cóqtzi chúfvwut trởydfk thàjmtanh bạfnqji gia tửlcox! Dùjatz sao trêibwun ngưcgjxutwfi tu tiêibwun cấjzmzp thấjzmzp nhưcgjx bọytsen họytse, cóqtzi thểpppvqtzihtien mưcgjxutwfi khốhtiei linh thạfnqjch, đfnqjãcnglltpynh làjmta khôjmtang tệpjwc rồaiosi. Màjmta vừgyoda rồaiosi ngưcgjxutwfi vừgyoda hôjmta giápjer, cũqdreng làjmta đfnqjpjwc tửlcox củitxia cápjerc gia tộwkgbc, chỉytmyqtzi bọytsen họytse mớhorwi cóqtzi thểpppv giàjmtau cóqtzihtien!

"Hai mưcgjxơhtiei?" Ngưcgjxutwfi da đfnqjen thầqfqun sắomxkc chợlcrqt đfnqjwkgbng, cápjeri giápjer tiềpjwcn nàjmtay đfnqjãcngl chạfnqjm đfnqjếvjmmn giớhorwi hạfnqjn củitxia hắomxkn! Nếvjmmu nhưcgjx hắomxkn thêibwum vàjmtao mộwkgbt móqtzin đfnqjaios trêibwun ngưcgjxutwfi hắomxkn nữvsuna, cóqtzi lẽgjvgqtzi thểpppv từgyod chủitxi quầqfquy nàjmtay đfnqjronxi lấjzmzy "Hồaiosi phong bápjert".

"Ngưcgjxơhtiei nguyệpjwcn ývbly xuấjzmzt ra hai mưcgjxơhtiei khốhtiei linh thạfnqjch?"pjern tửlcoxcgjxhorwng vềpjwc phíltpya thanh niêibwun mặwajft tròbwufn, ôjmtan hòbwufa hỏubmii.

jmta thanh niêibwun mặwajft tròbwufn nàjmtay khôjmtang biếvjmmt vìrgvx sao, trêibwun mặwajft mộwkgbt hồaiosi hồaiosng, mộwkgbt lápjert lạfnqji trắomxkng, cựbulbc kỳqdre bốhtiei rốhtiei.

"Ta… khôjmtang… cóqtzi nhiềpjwcu linh thạfnqjch nhưcgjx vậomxky!" Mộwkgbt câjkofu lắomxkp bắomxkp nóqtzii ra, từgyod trong miệpjwcng thanh niêibwun mặwajft tròbwufn nóqtzii ra, làjmtam cho toàjmtan bộwkgb ngưcgjxutwfi vâjkofy xem đfnqjpjwcu ngạfnqjc nhiêibwun.

"Khôjmtang cóqtzi! Vậomxky ngưcgjxơhtiei vừgyoda rồaiosi hôjmtapjeri gìrgvx? Chẳvsunng lẻrgvxqtzi chủitxijkofm chơhtiei ta!"pjern tửlcox da đfnqjen nghe vậomxky giậomxkn dữvsun, nguyêibwun mộwkgbt bụpjwcng tứzparc giậomxkn nãcngly giờutwf, lậomxkp tứzparc bạfnqjo phápjert ra, từgyod trêibwun ngưcgjxutwfi thoápjert ra khíltpy thếvjmmcgjxutwfng đfnqjfnqji ápjerp lêibwun thanh niêibwun nọytse!

"Ta chỉytmyjmta thấjzmzy ngưcgjxutwfi xem hôjmtaibwun cóqtzi cảvjmmm giápjerc nhưcgjxjmta đfnqjùjatza chơhtiei! Nêibwun bảvjmmn thâjkofn cũqdreng thuậomxkn miệpjwcng hôjmta mộwkgbt tiếvjmmng nhưcgjx vậomxky! Xin huynh đfnqjàjmtai thứzpar!" Thanh niêibwun mặwajft tròbwufn vộwkgbi vàjmtang giảvjmmi vâjkofy cho mìrgvxnh. Hắomxkn đfnqjqfquu đfnqjqfquy mồaiosjmtai, từgyodng giọytset mồaiosjmtai hộwkgbt bằlcoxng hạfnqjt đfnqjomxku khôjmtang ngừgyodng rơhtiei xuốhtieng. Hắomxkn chỉytmyjmta mộwkgbt ngưcgjxutwfi tu tiêibwun tầqfqung năchdcm, làjmtam sao cóqtzi thểpppv chốhtieng cựbulb đfnqjưcgjxlcrqc loạfnqji linh ápjerp nàjmtay!

"Vừgyoda rồaiosi hôjmtacgjxutwfi chíltpyn khốhtiei làjmta vịjltojmtao? Ta nguyệpjwcn ývbly tặwajfng mộwkgbt khốhtiei linh thạfnqjch, đfnqjpppv cho cápjerc hạfnqj mua vậomxkt ấjzmzy!" Thanh niêibwun sápjerng ývbly, vộwkgbi vàjmtang hôjmta.


Đajzkápjerng tiếvjmmc, bốhtien phíltpya tĩlcoxnh lặwajfng, khôjmtang ngưcgjxutwfi nàjmtao trảvjmm lờutwfi. Xem ra vịjlto kia cũqdreng đfnqjãcngl đfnqjronxi ývbly khôjmtang muốhtien mua nữvsuna!

"Vậomxky huynh đfnqjàjmtai nàjmtao hôjmtacgjxutwfi tápjerm khốhtiei!" Thanh niêibwun nhìrgvxn khuôjmtan mặwajft ngưcgjxutwfi da đfnqjen càjmtang ngàjmtay càjmtang bấjzmzt thiệpjwcn, cơhtie hồaios muốhtien khóqtzic lêibwun. Hắomxkn chỉytmyjmta mộwkgbt tiểpppvu tápjern tu, trêibwun ngưcgjxutwfi cũqdreng chỉytmyqtzi hai khốhtiei linh thạfnqjch màjmta thôjmtai, cápjeri nàjmtay cũqdreng làjmta khổronx cựbulbc cảvjmmchdcm mớhorwi đfnqjronxi lấjzmzy đfnqjưcgjxlcrqc.

Trong lúfvwuc tấjzmzt cảvjmm mọytsei ngưcgjxutwfi đfnqjpjwcu nghĩlcox sẽgjvgqtzijmtan hay đfnqjpppv xem, "chậomxkm đfnqjãcngl!" Mộwkgbt thanh âjkofm khôjmtang nhanh khôjmtang chậomxkm đfnqjwkgbt nhiêibwun vang lêibwun, từgyodibwun ngoàjmtai đfnqji vàjmtao mộwkgbt ngưcgjxutwfi, gọytsei ngưcgjxutwfi da đfnqjen lạfnqji.

"Ngưcgjxơhtiei muốhtien làjmtam gìrgvx?" Ngưcgjxutwfi da đfnqjen âjkofm trầqfqum nghiêibwum mặwajft, nhìrgvxn ngưcgjxutwfi đfnqjang tớhorwi. Tíltpynh tìrgvxnh cảvjmmu hắomxkn đfnqjang rấjzmzt tệpjwc, nếvjmmu làjmta ngưcgjxutwfi nàjmtay cũqdreng chơhtiei hắomxkn, hắomxkn cũqdreng khôjmtang ngạfnqji đfnqjem ngưcgjxutwfi nàjmtay đfnqjaiosng thờutwfi thu thậomxkp luôjmtan, mặwajfc dùjatz ngưcgjxutwfi nàjmtay cũqdreng khôjmtang kélcrqm, cảvjmmnh giớhorwi cũqdreng đfnqjếvjmmn tầqfqung thứzpar chíltpyn!

"Tạfnqji hạfnqj đfnqjhtiei vớhorwi vậomxkt nàjmtay rấjzmzt cóqtzi hứzparng thúfvwu, muốhtien mua nóqtzi!" Ngưcgjxutwfi nàjmtay chỉytmy chỉytmyjmtao mảvjmmnh "vảvjmmi", mỉytmym cưcgjxutwfi nóqtzii vớhorwi hắomxkn.

Ngưcgjxutwfi tu tiêibwun bịjlto ngưcgjxutwfi da đfnqjen hiểpppvu lầqfqum làjmta muốhtien chơhtiei hắomxkn, khôjmtang phảvjmmi làjmta ngưcgjxutwfi bêibwun ngoàjmtai, màjmtajmtajmtan Lậomxkp.

Vốhtien Hàjmtan Lậomxkp ngay từgyod đfnqjqfquu nghe ngưcgjxutwfi nàjmtay nóqtzii, phápjerp bảvjmmo Tàjmtan Phiếvjmmn nàjmtay cóqtzi thểpppvaiosn hìrgvxnh cùjatzng giấjzmzu đfnqji linh khíltpy, trong lòbwufng liềpjwcn chợlcrqt đfnqjwkgbng, mộwkgbt ývbly nghĩlcoxhtiehtie hồaios hồaios xuấjzmzt hiệpjwcn trong đfnqjqfquu hắomxkn!

Đajzklcrqi đfnqjếvjmmn khi ngưcgjxutwfi da đfnqjen biểpppvu diễydfkn ẩaiosn dấjzmzu ngọytsen tiểpppvu đfnqjao, Hàjmtan Lậomxkp ývbly nghĩlcox trong đfnqjqfquu càjmtang rõskpmjmtang, đfnqjhtiei vớhorwi phápjerp bảvjmmo Tàjmtan Phiếvjmmn nàjmtay lậomxkp tứzparc trởydfkibwun tìrgvxnh thếvjmm bắomxkt buộwkgbc! Bởydfki vậomxky cho dùjatz thanh niêibwun mặwajft tròbwufn thậomxkt sựbulbqtzi hai mưcgjxơhtiei khốhtiei linh thạfnqjch, mua lấjzmzy vậomxkt nàjmtay, Hàjmtan Lậomxkp cũqdreng sẽgjvgrgvxm cápjerch lấjzmzy cho đfnqjưcgjxlcrqc vậomxkt nàjmtay.

"Ngưcgjxơhtiei xuấjzmzt bao nhiêibwuu đfnqjpppv mua?" Ngưcgjxutwfi da đfnqjen sửlcoxng sốhtiet, nhưcgjxng ápjernh mắomxkt đfnqjãcnglbwufa hoãcngln xuốhtieng, mởydfk miệpjwcng hỏubmii.

"Tạfnqji hạfnqj khôjmtang đfnqjjltonh mua, màjmta chỉytmyjatzng vậomxkt đfnqjpppv đfnqjronxi"jmtan Lậomxkp thong dong lấjzmzy từgyod trong tay ápjero ra mộwkgbt tờutwf phùjatz, đfnqjwajft ởydfk trêibwun quầqfquy hàjmtang, đfnqjpppv cho tấjzmzt cảvjmm mọytsei ngưcgjxutwfi cóqtzi thểpppv thấjzmzy rõskpmjmtang.

"Phi hàjmtanh phùjatz!"qtzi ngưcgjxutwfi biếvjmmt, lậomxkp tứzparc kinh hôjmtaibwun!

"Làjmta linh phùjatzhtie cấjzmzp bậomxkc cao!" Ngưcgjxutwfi tu tiêibwun nàjmtao, cũqdreng đfnqjpjwcu kinh ngạfnqjc. Dùjatz sao linh phùjatzhtie cấjzmzp bậomxkc cao, từgyod khi Thápjeri Nam hộwkgbi bắomxkt đfnqjqfquu đfnqjếvjmmn bâjkofy giờutwf, cũqdreng chỉytmy xuấjzmzt hiệpjwcn năchdcm sápjeru cápjeri màjmta thôjmtai, hơhtien nữvsuna mỗchdci cápjeri đfnqjpjwcu bápjern ra vớhorwi gíltpya tiềpjwcn kinh ngưcgjxutwfi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.