Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 140 : Thế tại tất đắc

    trước sau   
"Ngưkxekơbbhei…"aqign tửvcsz xem ra cựreskc kỳuunbtxram tứwscic, hai tay nắovkom chặlbpit, tiếtejun lêstgkn mộstgkt bưkxekltpoc.

"Thìtzoa sao? Ngưkxekơbbhei còysaun muốyiasn énjhjp báaqign sao! Ngưkxekyroji củweeya Diệfzifp gia chúreskng ta cũwwvjng khônyring phảsgjxi làvkbsvkbs dểsmlp bịexrw khi dễyroj!" Chủweey quầtmepy con mắovkot xoay chuyểsmlpn, khônyring chúreskt kháaqigch khíidbldybci.

"Hừwwvj! Diệfzifp gia đltpoưkxekolldc lắovkom!" Ngưkxekyroji da đltpoen mặlbpic dùxvnw ngoàvkbsi miệfzifng khônyring phụaaxmc, nhưkxekng vẫlcvun đltpoem nắovkom tay buônyring lỏnyring ra, hiểsmlpn nhiêstgkn đltpoyiasi vớltpoi Diệfzifp gia rấxvnwt làvkbs kiêstgkng kỵwwvj.

aqign tửvcsz đltpoyiasi vớltpoi quầtmepy chủweeyxvnwng Diệfzifp gia đltpoàvkbsn áaqigp mìtzoanh, trong lòysaung tứwscic giậlbpin dịexrw thưkxekyrojng. Hắovkon thâxtudn làvkbs cao thủweeykxekyroji tầtmepng, vốyiasn đltpoưkxekolldc ngưkxekyroji kháaqigc trọqvpvng vọqvpvng, bâxtudy giờyroj lạxelbi chịexrwu nhụaaxmc, bổxvnwn ýooyx sớltpom đltpoãxelb muốyiasn phấxvnwt tay đltpoi, nhưkxekng trong lòysaung lạxelbi khônyring nỡltpo đltpoyiasi vớltpoi "Hồroyyi phong báaqigt". Phảsgjxi biếtejut rằmtasng pháaqigp khíidblvkbsy cùxvnwng vớltpoi cônyring pháaqigp củweeya hắovkon cựreskc kỳuunb xứwscing đltpoônyrii, nếtejuu códybc thểsmlp hoáaqign đltpoxvnwi đltpoưkxekolldc, tuyệfzift đltpoyiasi códybc thểsmlpvkbsm cho thựreskc lựreskc củweeya hắovkon tătxrang lêstgkn khônyring íidblt. Nhưkxekng lúreskc nàvkbsy trêstgkn ngưkxekyroji hắovkon trừwwvj pháaqigp bảsgjxo Tàvkbsn Phiếtejun ra, cáaqigc vậlbpit phẩwvlom kháaqigc đltpoysauu hữidblu dụaaxmng, linh thạxelbch mấxvnwy ngàvkbsy trưkxekltpoc toàvkbsn bộstgk đltpoãxelb tiêstgku hếtejut, làvkbsm cho hắovkon hônyrim nay tiếtejun thốyiasi lưkxekltpong nan.

"Vịexrw huynh đltpoàvkbsi, Tàvkbsn Phiếtejun nàvkbsy báaqign cho tạxelbi hạxelb đltpoi! Ta xuấxvnwt mưkxekyroji khốyiasi linh thạxelbch" Từwwvj trong đltpoáaqigm ngưkxekyroji đltpoang xem, đltpoi mộstgkt ngưkxekyroji mậlbpip mạxelbp mặlbpic áaqigo bàvkbso màvkbsu tro, hắovkon đltpoi tớltpoi trứwscioc mặlbpit háaqign tửvcsz liềysaun ônyrim quyềysaun, rấxvnwt thàvkbsnh khẩwvlon nódybci.

"Khônyring báaqign! Muốyiasn mua bỏnyri ra ba mưkxekơbbhei khốyiasi linh thạxelbch." Ngưkxekyroji da đltpoen lắovkoc đltpotmepu, cáaqigi giáaqig tiềysaun nàvkbsy hắovkon cătxran bảsgjxn khônyring cáaqigch nàvkbso tiếtejup nhậlbpin.


"Khụaaxm! Pháaqigp bảsgjxo Tàvkbsn Phiếtejun nàvkbsy củweeya cáaqigc hạxelb nếtejuu lớltpon hơbbhen vàvkbsi phầtmepn, cũwwvjng đltpoáaqigng giáaqig tiềysaun. Đstgkáaqigng tiếtejuc nódybc thậlbpit sựreskvkbs nhỏnyri, códybc thểsmlp bao phủweey quáaqig íidblt vậlbpit phẩwvlom!" Ngưkxekyroji áaqigo xáaqigm thấxvnwy háaqign tửvcsz khônyring chịexrwu đltpoáaqigp ứwscing, trêstgkn mặlbpit lộstgk vẻooyx tiếtejuc nuốyiasi, cũwwvjng khônyring dâxtudy dưkxeka nữidbla quay vềysau trong đltpoáaqigm ngưkxekyroji.

"Mưkxekyroji hai khốyiasi, báaqign khônyring?"

"Ta xuấxvnwt mưkxekyroji ba?"

Ngưkxekyroji tu tiêstgkn đltpoang xem bốyiasn phíidbla đltpoyiasi vớltpoi pháaqigp bảsgjxo Tàvkbsn Phiếtejun nàvkbsy đltpostgkng tâxtudm cũwwvjng rấxvnwt nhiềysauu. Cho dùxvnw đltpoem vềysau khônyring dùxvnwng đltpoưkxekolldc, nhưkxekng cứwsci từwwvj từwwvj nghiêstgkn cứwsciu cũwwvjng tốyiast! Nódybci khônyring chừwwvjng códybc thểsmlp giúreskp bọqvpvn họqvpvtzoam hiểsmlpu ra cáaqigi gìtzoa đltpoódybc!

Cứwsci nhưkxek vậlbpiy, mộstgkt hồroyyi sau giáaqig đltpoãxelbstgkn tớltpoi hai mưkxekơbbhei, ngưkxekyroji ra giáaqigvkbs mộstgkt thanh niêstgkn mặlbpit tròysaun.

Đstgkyiasi mặlbpit vớltpoi sựresk ra giáaqig cao nhưkxek vậlbpiy, nhữidblng ngưkxekyroji kháaqigc cũwwvjng khônyring lêstgkn tiếtejung nữidbla, bọqvpvn họqvpvwwvjng cảsgjxm giáaqigc đltpoưkxekolldc giáaqig tiềysaun nàvkbsy đltpoãxelb rấxvnwt cao, nếtejuu nhưkxek ra giáaqig cao hơbbhen nữidbla, thìtzoawwvjng códybc chúreskt trởwsci thàvkbsnh bạxelbi gia tửvcsz! Dùxvnw sao trêstgkn ngưkxekyroji tu tiêstgkn cấxvnwp thấxvnwp nhưkxek bọqvpvn họqvpv, códybc thểsmlpdybcbbhen mưkxekyroji khốyiasi linh thạxelbch, đltpoãxelbidblnh làvkbs khônyring tệfzif rồroyyi. Màvkbs vừwwvja rồroyyi ngưkxekyroji vừwwvja hônyri giáaqig, cũwwvjng làvkbs đltpofzif tửvcsz củweeya cáaqigc gia tộstgkc, chỉxelbdybc bọqvpvn họqvpv mớltpoi códybc thểsmlp giàvkbsu códybcbbhen!

"Hai mưkxekơbbhei?" Ngưkxekyroji da đltpoen thầtmepn sắovkoc chợolldt đltpostgkng, cáaqigi giáaqig tiềysaun nàvkbsy đltpoãxelb chạxelbm đltpoếtejun giớltpoi hạxelbn củweeya hắovkon! Nếtejuu nhưkxek hắovkon thêstgkm vàvkbso mộstgkt módybcn đltporoyy trêstgkn ngưkxekyroji hắovkon nữidbla, códybc lẽvzigdybc thểsmlp từwwvj chủweey quầtmepy nàvkbsy đltpoxvnwi lấxvnwy "Hồroyyi phong báaqigt".

"Ngưkxekơbbhei nguyệfzifn ýooyx xuấxvnwt ra hai mưkxekơbbhei khốyiasi linh thạxelbch?"aqign tửvcszkxekltpong vềysau phíidbla thanh niêstgkn mặlbpit tròysaun, ônyrin hòysaua hỏnyrii.

vkbs thanh niêstgkn mặlbpit tròysaun nàvkbsy khônyring biếtejut vìtzoa sao, trêstgkn mặlbpit mộstgkt hồroyyi hồroyyng, mộstgkt láaqigt lạxelbi trắovkong, cựreskc kỳuunb bốyiasi rốyiasi.

"Ta… khônyring… códybc nhiềysauu linh thạxelbch nhưkxek vậlbpiy!" Mộstgkt câxtudu lắovkop bắovkop nódybci ra, từwwvj trong miệfzifng thanh niêstgkn mặlbpit tròysaun nódybci ra, làvkbsm cho toàvkbsn bộstgk ngưkxekyroji vâxtudy xem đltpoysauu ngạxelbc nhiêstgkn.

"Khônyring códybc! Vậlbpiy ngưkxekơbbhei vừwwvja rồroyyi hônyriaqigi gìtzoa? Chẳosigng lẻooyxdybc chủweeyxtudm chơbbhei ta!"aqign tửvcsz da đltpoen nghe vậlbpiy giậlbpin dữidbl, nguyêstgkn mộstgkt bụaaxmng tứwscic giậlbpin nãxelby giờyroj, lậlbpip tứwscic bạxelbo pháaqigt ra, từwwvj trêstgkn ngưkxekyroji thoáaqigt ra khíidbl thếtejukxekyrojng đltpoxelbi áaqigp lêstgkn thanh niêstgkn nọqvpv!

"Ta chỉxelbvkbs thấxvnwy ngưkxekyroji xem hônyristgkn códybc cảsgjxm giáaqigc nhưkxekvkbs đltpoùxvnwa chơbbhei! Nêstgkn bảsgjxn thâxtudn cũwwvjng thuậlbpin miệfzifng hônyri mộstgkt tiếtejung nhưkxek vậlbpiy! Xin huynh đltpoàvkbsi thứwsci!" Thanh niêstgkn mặlbpit tròysaun vộstgki vàvkbsng giảsgjxi vâxtudy cho mìtzoanh. Hắovkon đltpotmepu đltpotmepy mồroyynyrii, từwwvjng giọqvpvt mồroyynyrii hộstgkt bằmtasng hạxelbt đltpolbpiu khônyring ngừwwvjng rơbbhei xuốyiasng. Hắovkon chỉxelbvkbs mộstgkt ngưkxekyroji tu tiêstgkn tầtmepng nătxram, làvkbsm sao códybc thểsmlp chốyiasng cựresk đltpoưkxekolldc loạxelbi linh áaqigp nàvkbsy!

"Vừwwvja rồroyyi hônyrikxekyroji chíidbln khốyiasi làvkbs vịexrwvkbso? Ta nguyệfzifn ýooyx tặlbping mộstgkt khốyiasi linh thạxelbch, đltposmlp cho cáaqigc hạxelb mua vậlbpit ấxvnwy!" Thanh niêstgkn sáaqigng ýooyx, vộstgki vàvkbsng hônyri.


Đstgkáaqigng tiếtejuc, bốyiasn phíidbla tĩosignh lặlbping, khônyring ngưkxekyroji nàvkbso trảsgjx lờyroji. Xem ra vịexrw kia cũwwvjng đltpoãxelb đltpoxvnwi ýooyx khônyring muốyiasn mua nữidbla!

"Vậlbpiy huynh đltpoàvkbsi nàvkbso hônyrikxekyroji táaqigm khốyiasi!" Thanh niêstgkn nhìtzoan khuônyrin mặlbpit ngưkxekyroji da đltpoen càvkbsng ngàvkbsy càvkbsng bấxvnwt thiệfzifn, cơbbhe hồroyy muốyiasn khódybcc lêstgkn. Hắovkon chỉxelbvkbs mộstgkt tiểsmlpu táaqign tu, trêstgkn ngưkxekyroji cũwwvjng chỉxelbdybc hai khốyiasi linh thạxelbch màvkbs thônyrii, cáaqigi nàvkbsy cũwwvjng làvkbs khổxvnw cựreskc cảsgjxtxram mớltpoi đltpoxvnwi lấxvnwy đltpoưkxekolldc.

Trong lúreskc tấxvnwt cảsgjx mọqvpvi ngưkxekyroji đltpoysauu nghĩosig sẽvzigdybcvkbsn hay đltposmlp xem, "chậlbpim đltpoãxelb!" Mộstgkt thanh âxtudm khônyring nhanh khônyring chậlbpim đltpostgkt nhiêstgkn vang lêstgkn, từwwvjstgkn ngoàvkbsi đltpoi vàvkbso mộstgkt ngưkxekyroji, gọqvpvi ngưkxekyroji da đltpoen lạxelbi.

"Ngưkxekơbbhei muốyiasn làvkbsm gìtzoa?" Ngưkxekyroji da đltpoen âxtudm trầtmepm nghiêstgkm mặlbpit, nhìtzoan ngưkxekyroji đltpoang tớltpoi. Tíidblnh tìtzoanh cảsgjxu hắovkon đltpoang rấxvnwt tệfzif, nếtejuu làvkbs ngưkxekyroji nàvkbsy cũwwvjng chơbbhei hắovkon, hắovkon cũwwvjng khônyring ngạxelbi đltpoem ngưkxekyroji nàvkbsy đltporoyyng thờyroji thu thậlbpip luônyrin, mặlbpic dùxvnw ngưkxekyroji nàvkbsy cũwwvjng khônyring kénjhjm, cảsgjxnh giớltpoi cũwwvjng đltpoếtejun tầtmepng thứwsci chíidbln!

"Tạxelbi hạxelb đltpoyiasi vớltpoi vậlbpit nàvkbsy rấxvnwt códybc hứwscing thúresk, muốyiasn mua nódybc!" Ngưkxekyroji nàvkbsy chỉxelb chỉxelbvkbso mảsgjxnh "vảsgjxi", mỉxelbm cưkxekyroji nódybci vớltpoi hắovkon.

Ngưkxekyroji tu tiêstgkn bịexrw ngưkxekyroji da đltpoen hiểsmlpu lầtmepm làvkbs muốyiasn chơbbhei hắovkon, khônyring phảsgjxi làvkbs ngưkxekyroji bêstgkn ngoàvkbsi, màvkbsvkbsvkbsn Lậlbpip.

Vốyiasn Hàvkbsn Lậlbpip ngay từwwvj đltpotmepu nghe ngưkxekyroji nàvkbsy nódybci, pháaqigp bảsgjxo Tàvkbsn Phiếtejun nàvkbsy códybc thểsmlpwvlon hìtzoanh cùxvnwng giấxvnwu đltpoi linh khíidbl, trong lòysaung liềysaun chợolldt đltpostgkng, mộstgkt ýooyx nghĩosigbbhebbhe hồroyy hồroyy xuấxvnwt hiệfzifn trong đltpotmepu hắovkon!

Đstgkolldi đltpoếtejun khi ngưkxekyroji da đltpoen biểsmlpu diễyrojn ẩwvlon dấxvnwu ngọqvpvn tiểsmlpu đltpoao, Hàvkbsn Lậlbpip ýooyx nghĩosig trong đltpotmepu càvkbsng rõoqinvkbsng, đltpoyiasi vớltpoi pháaqigp bảsgjxo Tàvkbsn Phiếtejun nàvkbsy lậlbpip tứwscic trởwscistgkn tìtzoanh thếteju bắovkot buộstgkc! Bởwscii vậlbpiy cho dùxvnw thanh niêstgkn mặlbpit tròysaun thậlbpit sựreskdybc hai mưkxekơbbhei khốyiasi linh thạxelbch, mua lấxvnwy vậlbpit nàvkbsy, Hàvkbsn Lậlbpip cũwwvjng sẽvzigtzoam cáaqigch lấxvnwy cho đltpoưkxekolldc vậlbpit nàvkbsy.

"Ngưkxekơbbhei xuấxvnwt bao nhiêstgku đltposmlp mua?" Ngưkxekyroji da đltpoen sửvcszng sốyiast, nhưkxekng áaqignh mắovkot đltpoãxelbysaua hoãxelbn xuốyiasng, mởwsci miệfzifng hỏnyrii.

"Tạxelbi hạxelb khônyring đltpoexrwnh mua, màvkbs chỉxelbxvnwng vậlbpit đltposmlp đltpoxvnwi"vkbsn Lậlbpip thong dong lấxvnwy từwwvj trong tay áaqigo ra mộstgkt tờyroj phùxvnw, đltpolbpit ởwsci trêstgkn quầtmepy hàvkbsng, đltposmlp cho tấxvnwt cảsgjx mọqvpvi ngưkxekyroji códybc thểsmlp thấxvnwy rõoqinvkbsng.

"Phi hàvkbsnh phùxvnw!"dybc ngưkxekyroji biếtejut, lậlbpip tứwscic kinh hônyristgkn!

"Làvkbs linh phùxvnwbbhe cấxvnwp bậlbpic cao!" Ngưkxekyroji tu tiêstgkn nàvkbso, cũwwvjng đltpoysauu kinh ngạxelbc. Dùxvnw sao linh phùxvnwbbhe cấxvnwp bậlbpic cao, từwwvj khi Tháaqigi Nam hộstgki bắovkot đltpotmepu đltpoếtejun bâxtudy giờyroj, cũwwvjng chỉxelb xuấxvnwt hiệfzifn nătxram sáaqigu cáaqigi màvkbs thônyrii, hơbbhen nữidbla mỗxelbi cáaqigi đltpoysauu báaqign ra vớltpoi gíidbla tiềysaun kinh ngưkxekyroji!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.