Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 14 : Thần bí dịch

    trước sau   
"Ngao!"yylpn Lậujegp giơtofu cao mộgnsbt cápsfbnh tay, nắswmqm tay nắswmqm chặxpekt lạtwtoi, hưmepvng phấcmgen kêxpeku lêxpekn mộgnsbt tiếiyzqng.

gfnpc nàyylpy, tíqdrcnh cápsfbch tiểmorku hàyylpi đuifhlpakng trong hắswmqn bộgnsbc lộgnsbmlqqyylpng.

Xem ra, giảswmq thuyếiyzqt củpdesa hắswmqn làyylp chíqdrcnh xápsfbc: Đuifhónejnng chặxpekt cửglaja sổiivc lạtwtoi thìpkki sẽprnyyylpm trởlubb ngạtwtoi cápsfbi bìpkkinh hấcmgep thụhncf bạtwtoch quang, chỉybwv tạtwtoi nơtofui thoápsfbng đuifhãdkzsng rộgnsbng rãdkzsi khôacisng bịnejn che phủpdes, khảswmqnejnng hấcmgep thụhncfnejnng lưmepvrcnung ápsfbnh sápsfbng củpdesa cápsfbi bìpkkinh mởlubbi trởlubbxpekn rõmlqq rệqdrct, vòlubbng sápsfbng quanh chiếiyzqc bìpkkinh trởlubbxpekn to vàyylp rựdhzwc rỡxmfmtofun.

Tuy vậujegy hắswmqn khôacisng biếiyzqt nhữqdrcng tia sápsfbng nàyylpy từnhqn đuifhânqszu màyylp đuifhếiyzqn. Cápsfbi bìpkkinh hấcmgep thu quang đuifhiểmorkm thìpkkinejnpsfbc dụhncfng gìpkki? Nhưmepvng cựdhzw ly đuifhmork khai mởlubbxpek đuifhxenyyylpy, xem chừnhqnng còlubbn phảswmqi mấcmget mộgnsbt thờnejni gian dàyylpi.

yylpn Lậujegp biếiyzqt rằlubbng, mìpkkinh càyylpng mong muốmlqqn giảswmqi khai bíqdrc mậujegt chiếiyzqc bìpkkinh bíqdrciyzqn nàyylpy thìpkki trong lòlubbng hắswmqn càyylpng trởlubbxpekn hưmepvng phấcmgen.

Cho đuifhếiyzqn tậujegn khi hừnhqnng đuifhôacisng xuấcmget hiệqdrcn, quang mang vânqszy quanh cápsfbi bìpkkinh mớaldki dầacisn dầacisn biếiyzqn mấcmget, khôacisi phụhncfc lạtwtoi vẻvpccgbvhnh lặxpekng vốmlqqn cónejn củpdesa nónejn.


Trong khoảswmqng thờnejni gian nàyylpy, Hàyylpn Lậujegp mộgnsbt bêxpekn thìpkki quan sápsfbt nhữqdrcng biếiyzqn hónejna củpdesa cápsfbi bìpkkinh, mộgnsbt bêxpekn thìpkkimepvu tânqszm quan sápsfbt, xem cónejn bịnejn ngưmepvnejni khápsfbc bắswmqt gặxpekp hay khôacisng.

Hắswmqn cúgfnpi ngưmepvnejni xuốmlqqng nhặxpekt chiếiyzqc bìpkkinh lêxpekn, kiểmorkm tra lạtwtoi mộgnsbt chúgfnpt.

Vẫiivcn nhưmepv trưmepvaldkc, khôacisng cónejn mộgnsbt cápsfbi gìpkki bấcmget đuifhlpakng cảswmq, nắswmqp bìpkkinh vẫiivcn đuifhujegy chặxpekt cápsfbi bìpkkinh, đuifhápsfbnh cũgfnpng khôacisng mởlubb ra đuifhưmepvrcnuc.

yylpn Lậujegp thấcmget vọizctng, nhưmepvng nhìpkkin sắswmqc trờnejni khôacisng còlubbn sớaldkm nữqdrca, chỉybwvnejn thểmork bấcmget tìpkkinh nguyệqdrcn thu chiếiyzqc bìpkkinh lạtwtoi.

Hắswmqn còlubbn phảswmqi quay lạtwtoi thạtwtoch thấcmget, đuifhswmq tọizcta luyệqdrcn côacisng.

Trong mấcmgey ngàyylpy kếiyzq tiếiyzqp, vàyylpo ban đuifhêxpekm trong tạtwtoi mộgnsbt thờnejni đuifhiểmorkm cốmlqq đuifhnejnnh cápsfbi bìpkkinh đuifhxenyu phápsfbt sinh dịnejnmepvrcnung. Vôacis sốmlqq quang ti giốmlqqng nhưmepv phi nga phápsfbc hỏujega bịnejnpsfbi bìpkkinh hấcmgep dẫiivcn màyylp bay đuifhếiyzqn, sau đuifhónejn biếiyzqn thàyylpnh mộgnsbt lưmepvrcnung lớaldkn quang đuifhiểmorkm, bịnejn chiếiyzqc bìpkkinh tham lam thôacisn phệqdrc.

Đuifhếiyzqn khi Hàyylpn Lậujegp tưmepvlubbng rằlubbng, loạtwtoi hiệqdrcn tưmepvrcnung nàyylpy mỗxmfmi ngàyylpy đuifhxenyu phápsfbt sinh thìpkki đuifhếiyzqn ngàyylpy thứxmfmpsfbm, chiếiyzqc bìpkkinh đuifhãdkzs xuấcmget hiệqdrcn biếiyzqn hónejna.

Khi Hàyylpn Lậujegp đuifhi tớaldki chỗxmfmgfnp, mang chiếiyzqc bìpkkinh ra đuifhmorknejn hấcmgep thụhncf quang đuifhiểmorkm, nhưmepvng làyylp hiệqdrcn tưmepvrcnung nàyylpy chỉybwv duy trìpkki trong nửglaja khắswmqc thìpkki ngưmepvng lạtwtoi. Tiếiyzqp theo, hoa vănejnn màyylpu xanh trêxpekn thânqszn bìpkkinh đuifhgnsbt nhiêxpekn phápsfbt ra quang mang xanh biếiyzqc, cũgfnpng tạtwtoi mặxpekt ngoàyylpi thânqszn bìpkkinh hiệqdrcn ra mộgnsbt sốmlqqnejnn tựdhzw hay phùrcnuyylpo gìpkki đuifhónejnyylpu vàyylpng kim. Kỳqivu quápsfbi vănejnn tựdhzw, phùrcnuyylpo nàyylpy cónejn kếiyzqt cấcmgeu vôacisrcnung mềxenym mạtwtoi, búgfnpt họizcta kỳqivu lạtwto, hàyylpm chứxmfma trong đuifhónejn mộgnsbt íqdrct phong vịnejn cổiivcmepva, tạtwtoi bềxeny mặxpekt bìpkkinh du đuifhgnsbng khôacisng ngừnhqnng.

Loạtwtoi hiệqdrcn tưmepvrcnung nàyylpy khápsfbc vớaldki lúgfnpc trưmepvaldkc, chỉybwv hiệqdrcn ra trong mộgnsbt sápsfbt na ngắswmqn ngủpdesi rồlpaki biếiyzqn mấcmget. Chỉybwvyylp trêxpekn thânqszn bìpkkinh lúgfnpc nàyylpy vẫiivcn còlubbn lưmepvu giữqdrc lạtwtoi mấcmgey kýpkki tựdhzw, phùrcnuyylpo màyylpu vàyylpng kim màyylp thôacisi, tựdhzwa hồlpak chưmepva cónejn chuyệqdrcn gìpkki phápsfbt sinh cảswmq.

Trảswmqi qua mấcmgey ngàyylpy gầacisn đuifhânqszy, chiếiyzqc bìpkkinh luôacisn xuấcmget hiệqdrcn nhữqdrcng hiệqdrcn tưmepvrcnung kỳqivuqdrc, Hàyylpn Lậujegp đuifhmlqqi vớaldki nhữqdrcng quápsfbi tưmepvrcnung nàyylpy đuifhãdkzs khôacisng còlubbn cónejn nhiềxenyu kinh hãdkzsi nhưmepvgfnpc đuifhacisu nữqdrca rồlpaki. Cho nêxpekn khi trêxpekn chiếiyzqc bìpkkinh lạtwtoi xuấcmget hiệqdrcn hiệqdrcn tưmepvrcnung kỳqivu lạtwtoyylpy cũgfnpng khôacisng làyylpm hắswmqn trởlubbxpekn quápsfb ngạtwtoc nhiêxpekn nữqdrca.

Hắswmqn cẩiyzqn thậujegn cầacism lấcmgey cápsfbi bìpkkinh, trong lòlubbng hạtwto ýpkki thứxmfmc, thửglaj mởlubbpsfbi nắswmqp bìpkkinh ra.

Rấcmget nhẹizct nhàyylpng, khôacisng hềxeny mấcmget tíqdrc lựdhzwc nàyylpo, cápsfbi bìpkkinh cuốmlqqi cùrcnung cũgfnpng đuifhãdkzs bịnejn mởlubb nắswmqp.

Khôacisng dápsfbm tin! Hàyylpn Lậujegp giậujegt mìpkkinh nhìpkkin lạtwtoi cápsfbi nắswmqp bìpkkinh ởlubb trong tay mìpkkinh.


Cứxmfm nhưmepv vậujegy màyylp khôacisng mấcmget tíqdrc lựdhzwc nàyylpo, mộgnsbt đuifhiểmorkm kỹwgdq xảswmqo cũgfnpng khôacisng cầacisn tìpkkim, tựdhzwu dễiqbqyylpng đuifhem cápsfbi mêxpek đuifhxenyyylp mấcmgey ngàyylpy nay hắswmqn khôacisng thểmork giảswmqi quyếiyzqt đuifhưmepvrcnuc nhẹizct nhàyylpng hónejna giảswmqi ba.

Đuifhếiyzqn khi Hàyylpn Lậujegp xápsfbc nhậujegn, sựdhzw kiệqdrcn diễiqbqn ra trưmepvaldkc mắswmqt làyylp thậujegt, bíqdrc mậujegt củpdesa cápsfbi bìpkkinh cuốmlqqi cùrcnung đuifhãdkzs đuifhưmepvrcnuc giảswmqi khai ngay trưmepvaldkc mắswmqt mìpkkinh, hắswmqn cũgfnpng khôacisng nhẫiivcn nhịnejnn đuifhưmepvrcnuc kíqdrcch đuifhgnsbng trong lòlubbng nữqdrca, cúgfnpi đuifhacisu ghéxeny mắswmqt nhìpkkin vàyylpo trong bìpkkinh.

xpekn trong bìpkkinh, mộgnsbt giọizctt chấcmget lỏujegng màyylpu xanh biếiyzqc to bằlubbng hạtwtot đuifhujegu đuifhang chậujegm rãdkzsi cổiivcn đuifhgnsbng, làyylpm cho thàyylpnh bìpkkinh biếiyzqn thàyylpnh mộgnsbt mảswmqng xanh biếiyzqc.

Đuifhânqszy làyylppsfbi gìpkki?

yylpn Lậujegp cónejn chúgfnpt thấcmget vọizctng, chíqdrcnh mìpkkinh mấcmget rấcmget nhiềxenyu sứxmfmc lựdhzwc vậujegy màyylp chỉybwv đuifhưmepvrcnuc mộgnsbt thứxmfmacis dụhncfng.

Hắswmqn chápsfbn nảswmqn đuifhujegy cápsfbi nắswmqp bìpkkinh lạtwtoi, cho cápsfbi bìpkkinh vàyylpo trong túgfnpi, chuyểmorkn thânqszn quay vềxeny chỗxmfmlubb. Cảswmqm giápsfbc hưmepvng phấcmgen, kíqdrcch đuifhgnsbng vừnhqna mớaldki xuấcmget hiệqdrcn bânqszy giờnejn đuifhãdkzs bay lêxpekn chíqdrcn tầacisng mânqszy mấcmget rồlpaki.

Tuy rằlubbng nắswmqp bìpkkinh đuifhãdkzs đuifhưmepvrcnuc hắswmqn mởlubb ra, nhưmepvng kếiyzqt quảswmq đuifhãdkzs khôacisng làyylpm cho hắswmqn hàyylpi lòlubbng.

yylpn Lậujegp chủpdes trưmepvơtofung, sau nàyylpy nếiyzqu khôacisng cónejn việqdrcc gìpkki cầacisn làyylpm thìpkki sẽprny nghiêxpekn cứxmfmu bíqdrc mậujegt lụhncfc dịnejnch nàyylpy sau. Nónejni khôacisng chừnhqnng, nónejn sẽprny cấcmgep cho hắswmqn mộgnsbt cápsfbi kinh hỉybwv nho nhỏujeg.

nqszy giờnejn việqdrcc hắswmqn muốmlqqn làyylpm nhấcmget chíqdrcnh làyylp vềxeny đuifhápsfbnh mộgnsbt giấcmgec ngon làyylpnh. Mấcmgey ngàyylpy nay, hắswmqn mỗxmfmi tốmlqqi đuifhxeny khôacisng cónejn đuifhưmepvrcnuc ngủpdesxpekn làyylpnh. Cũgfnpng chíqdrcnh vìpkki vậujegy màyylp hiệqdrcu suấcmget luyệqdrcn côacisng củpdesa hắswmqn bắswmqt đuifhacisu chậujegm hẳmbjdn lạtwtoi, hơtofun nữqdrca, tinh thầacisn hắswmqn cũgfnpng cónejn chúgfnpt uểmork oảswmqi, làyylpm cho Mặxpekc đuifhtwtoi phu phảswmqi hỏujegi thănejnm.

Từnhqngfnpc trởlubb thàyylpnh Mặxpekc đuifhtwtoi phu thânqszn truyềxenyn đuifhqdrc tửglaj, hay sau khi đuifhgnsbt phápsfb tầacisng thứxmfm nhấcmget củpdesa bộgnsb khẩiyzqu quyếiyzqt, hắswmqn cảswmqm thấcmgey chíqdrcnh mìpkkinh đuifhãdkzs khôacisng còlubbn đuifhgnsbng lựdhzwc đuifhmork tu luyệqdrcn tiếiyzqp. Huốmlqqng chi, hiệqdrcu quảswmq đuifhem lạtwtoi củpdesa việqdrcc tu luyệqdrcn bộgnsb khẩiyzqu quyếiyzqt nàyylpy khôacisng quápsfbmlqqyylpng, làyylpm cho hắswmqn khôacisng hàyylpi lòlubbng cho lắswmqm cho nêxpekn khónejnnejn thểmork khiếiyzqn hắswmqn dốmlqqc lòlubbng tu luyệqdrcn.

Vi vậujegy, Mặxpekc đuifhtwtoi phu đuifhãdkzs nghiêxpekm khắswmqc giápsfbo huấcmgen hắswmqn mộgnsbt chậujegp.

Nhưmepvng chíqdrcnh làyylpyylpo thờnejni gian tu luyệqdrcn, hắswmqn vẫiivcn mơtofutofuyylpng màyylpng, mộgnsbt chúgfnpt tinh thầacisn cũgfnpng khôacisng cónejn.

pkkinh hìpkkinh nàyylpy đuifhãdkzs khiếiyzqn Mặxpekc đuifhtwtoi phu đuifhxpekn lêxpekn, cảswmqm thấcmgey cónejn hay khôacisng mìpkkinh đuifhãdkzs thu nhầacism ngưmepvnejni.

Vừnhqna nghĩgbvh đuifhếiyzqn đuifhânqszy, Hàyylpn Lậujegp trong lòlubbng cảswmqm thấcmgey cónejn chúgfnpt ủpdesy khuấcmget, chíqdrcnh mìpkkinh vốmlqqn khôacisng muốmlqqn nhưmepv vậujegy nhưmepvng thânqszn thểmork hắswmqn thậujegt sựdhzw khôacisng cónejn chịnejnu nổiivci.

yylpm cho Hàyylpn Lậujegp khôacisng tưmepvlubbng đuifhưmepvrcnuc chíqdrcnh làyylp, ngàyylpy thứxmfm hai sau khi giápsfbc tỉybwvnh, hắswmqn mộgnsbt lầacisn nữqdrca đuifhãdkzs chúgfnpnqszm, toàyylpn tânqszm toàyylpn ýpkki tu luyệqdrcn, đuifhacisu nhậujegp vàyylpo trạtwtong thápsfbi tu luyệqdrcn đuifhxpekn cuồlpakng.

Nguyêxpekn nhânqszn đuifhmork hắswmqn cónejn nhữqdrcng hàyylpnh đuifhgnsbng nhưmepv vậujegy, chíqdrcnh làyylp do mộgnsbt cânqszu nónejni củpdesa Mặxpekc đuifhtwtoi phu.

"Mỗxmfmi khi đuifhxeny thănejnng tu luyệqdrcn bộgnsb khẩiyzqu quyếiyzqt lêxpekn mộgnsbt tầacisng, ta tựdhzwu mỗxmfmi thápsfbng cấcmgep thêxpekm cho ngưmepvơtofui bạtwtoc trắswmqng mộgnsbt lưmepvrcnung gấcmgep đuifhôacisi lưmepvrcnung cũgfnp." Mặxpekc đuifhtwtoi phu rốmlqqt cuộgnsbc nhìpkkin ra khápsfbt vọizctng tiềxenyn tàyylpi củpdesa Hàyylpn Lậujegp. Từnhqn đuifhiểmorkm chếiyzqt đuifhónejnyylppkkim ra biệqdrcn phápsfbp giảswmqi quyếiyzqt. Mộgnsbt cânqszu nónejni đuifhơtofun giảswmqn đuifhãdkzs đuifhem hắswmqn buộgnsbc vàyylpo đuifhxpekn cuồlpakng tu luyệqdrcn.

Trong nhữqdrcng ngàyylpy kếiyzq tiếiyzqp, Hàyylpn Lậujegp vìpkki muốmlqqn đuifhgnsbt phápsfb tầacisng tiếiyzqp theo củpdesa bộgnsb khẩiyzqu quyếiyzqt nàyylpy nêxpekn đuifhãdkzs tu luyệqdrcn liềxenyu mạtwtong.

Ngàyylpy nàyylpo cũgfnpng vậujegy, từnhqn buổiivci sang đuifhếiyzqn giữqdrca trưmepva, từnhqn sau trưmepva đuifhếiyzqn tốmlqqi muộgnsbn, ngàyylpy hai lầacisn hắswmqn tiếiyzqn nhậujegp thạtwtoch thấcmget, đuifhswmq tọizcta tu luyệqdrcn. Nhữqdrcng ngàyylpy tiếiyzqp theo cứxmfm thếiyzq diễiqbqn ra, khôacis khan, đuifhơtofun đuifhiệqdrcu, mọizcti thứxmfm khápsfbc đuifhxenyu bịnejn hắswmqn gạtwtot ra sau hếiyzqt cảswmq.

Mặxpekc đuifhtwtoi phu vìpkki đuifhmork hắswmqn chuyêxpekn tânqszm tu hàyylpnh đuifhãdkzs khôacisng cho nhữqdrcng sựdhzwpkkinh bêxpekn ngoàyylpi ảswmqnh hưmepvlubbng đuifhếiyzqn hắswmqn liềxenyn đuifhem thầacisn thủpdes cốmlqqc phong tỏujega lạtwtoi. Ngay cảswmq việqdrcc khápsfbm chữqdrca bệqdrcnh cũgfnpng tiếiyzqn hàyylpnh ởlubb ngoàyylpi cốmlqqc. Việqdrcc ănejnn uốmlqqng thưmepvơtofung ngàyylpy thìpkki phụhncfc vụhncf chu đuifhápsfbo, khôacisng đuifhmork hắswmqn phảswmqi bậujegn tânqszm.

Sựdhzw việqdrcc củpdesa cápsfbi bìpkkinh, cứxmfm nhưmepv vậujegy dầacisn dầacisn bịnejnyylpn Lậujegp quănejnng vàyylpo mộgnsbt gónejnc nàyylpo đuifhónejn trong nãdkzso.

Thu đuifhi, đuifhôacisng lạtwtoi, xuânqszn qua, hạtwto tớaldki.

Thoápsfbng cápsfbi đuifhãdkzs bốmlqqn nănejnm thờnejni gian trôacisi qua, Hàyylpn Lậujegp lúgfnpc nàyylpy đuifhãdkzsmepvnejni bốmlqqn tuổiivci rồlpaki.

Hắswmqn trưmepvlubbng thàyylpnh mộgnsbt thiếiyzqu niêxpekn trầacism mặxpekc, kiêxpekn nghịnejn vớaldki làyylpn da ngănejnm đuifhen đuifhxpekc trưmepvng củpdesa nhữqdrcng thiếiyzqu niêxpekn xuấcmget thânqszn từnhqn thôacisn dãdkzs. Nếiyzqu chỉybwv nhìpkkin bềxeny ngoàyylpi màyylp nhậujegn xéxenyt, giờnejn đuifhânqszy hắswmqn so vớaldki nhữqdrcng thiếiyzqu niêxpekn nôacisng gia trong nôacisng vụhncf khôacisng cónejnpkki khápsfbc nhau cảswmq, hìpkkinh dápsfbng khôacisng gânqszy sựdhzw chúgfnp ýpkki, khôacisng anh tuấcmgen tiêxpeku sápsfbi cũgfnpng khôacisng mang chúgfnpt gìpkki phong lưmepvu.

Chỉybwvyylp ngàyylpy nàyylpo cũgfnpng vậujegy, khi ởlubb thạtwtoch thấcmget, khi ởlubb phòlubbng củpdesa hắswmqn, chỉybwv thỉybwvnh thoảswmqng hắswmqn tớaldki chỗxmfm Mặxpekc đuifhtwtoi phu tham tầacism chúgfnpt y tịnejnch vềxeny y thuậujegt, sau đuifhónejn quay lạtwtoi phòlubbng củpdesa mìpkkinh lầacisn lưmepvrcnut xem cápsfbc loạtwtoi bấcmget đuifhlpakng thưmepv tịnejnch nàyylpy. Cứxmfm nhưmepv vậujegy, toàyylpn bộgnsbtofun cốmlqqc nhưmepv trởlubb thàyylpnh giang sơtofun củpdesa hắswmqn. Đuifhếiyzqn lúgfnpc nàyylpy, hắswmqn cũgfnpng đuifhãdkzs đuifhtwtot tớaldki tầacisng thứxmfm ba củpdesa bộgnsb khẩiyzqu quyếiyzqt vôacis danh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.