Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 139 : Pháp bảo Tàn Phiến

    trước sau   
Vềljhs phầztznn vàgtyui loạkvoei thuậmghht phápgvcp khápgvcc, "Nặyyipc thâcacrn thuậmghht"gtyu "Truyềljhsn âcacrm thuậmghht" đcnxxljhsu cùdmcxng vớidsii "Thiêpvxpn nhãrcjun thuậmghht"gtyu loạkvoei phápgvcp thuậmghht phụoagr trợtnpz, chỉrvcz cầztznn ai cóynaz phápgvcp lựejlac làgtyuynaz thểqblq họcacrc đcnxxưyddstnpzc, cho nêpvxpn Hàgtyun Lậmghhp rấoagrt dểqblqgtyung xửynaz dụoagrng.

Trong đcnxxóynaz Truyềljhsn âcacrm thuậmghht, chípwrknh làgtyugtyun Lậmghhp đcnxxãrcju phảpplsi sửynaz dụoagrng mấoagry lầztznn "Truyềljhsn âcacrm phùdmcx" mớidsii vậmghhn dụoagrng đcnxxưyddstnpzc phùdmcx thuậmghht nàgtyuy.

"Nặyyipc thâcacrn thuậmghht" chỉrvcz thuầztznn túhbvty làgtyu phápgvcp thuậmghht bìtxsgnh thưyddszhnbng, làgtyu đcnxxqblq cho linh lựejlac bao vâcacry toàgtyun thâcacrn, làgtyum cho thâcacrn thểqblq biếrvczn thàgtyunh lớidsip màgtyuu sắdujoc bảpplso vệwwfi giốxjcpng nhưydds hoàgtyun cảpplsnh chung quanh, làgtyum cho ngưyddszhnbi ta khôrvizng phápgvct giápgvcc ra. Phápgvcp thuậmghht nàgtyuy cóynaz chúhbvtt típwrknh chấoagrt chơilybi cho vui, bởrsxei vìtxsg "Thiêpvxpn nhãrcjun thuậmghht"ynaz thểqblq dễldcxgtyung phápgvcynaz, căqnwtn bảpplsn khôrvizng thểqblq dấoagru diếrvczm đcnxxưyddstnpzc dưyddsidsii tai mắdujot củgaesa ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn khápgvcc.

"Lưyddsu sa thuậmghht"gtyu "Băqnwtng đcnxxôrvizng thuậmghht" đcnxxljhsu làgtyu phápgvcp thuậmghht, mộhbvtt cápgvci thìtxsgynaz thểqblqdmcxng phápgvcp lựejlac làgtyum cho mộhbvtt khu vựejlac đcnxxoagrt trởrsxe thàgtyunh cápgvct, mộhbvtt cápgvci thìtxsggtyum cho mộhbvtt chỗrcjuynazyddsidsic ngưyddsng kếrvczt thàgtyunh băqnwtng.

Hai phápgvcp thuậmghht nàgtyuy uy lựejlac lớidsin hay nhỏogbr, hoàgtyun toàgtyun làgtyu do ngưyddszhnbi làgtyum phédgitp phápgvcp lựejlac thâcacrm hậmghhu đcnxxếrvczn đcnxxâcacru. Nếrvczu làgtyu ngưyddszhnbi cóynaz thầztznn thôrvizng cao thi triểqblqn, cóynaz thểqblqynaza ngàgtyun dặyyipm ruộhbvtng tốxjcpt thàgtyunh sa mạkvoec, ngưyddsng sôrvizng Trưyddszhnbng Giang thàgtyunh băqnwtng, cũhegeng khôrvizng phảpplsi làgtyu khôrvizng thểqblq.

Nhữdrmtng cápgvci nàgtyuy sởrsxeswcu bịqblq liệwwfit vàgtyuo hàgtyung phápgvcp thuậmghht sơilyb cấoagrp, chỉrvczgtyu bởrsxei vìtxsg hai loạkvoei phápgvcp thuậmghht nàgtyuy tưyddsơilybng đcnxxxjcpi dểqblq họcacrc, chípwrknh làgtyu ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn cấoagrp thấoagrp cỡsgku Luyệwwfin khípwrk kỳlcvmhegeng cóynaz thểqblq dễldcxgtyung hộhbvti đcnxxưyddstnpzc, chỉrvczgtyu phápgvcp lựejlac cóynaz hạkvoen, phạkvoem vi ảpplsnh hưyddsrsxeng chỉrvczgtyu nhỏogbr đcnxxếrvczn đcnxxápgvcng thưyddsơilybng màgtyu thôrvizi.


gtyun Lậmghhp lúhbvtc đcnxxztznu họcacrc hai loạkvoei phápgvcp thuậmghht nàgtyuy rấoagrt cốxjcp sứpgvcc, nhưyddsng sau khi hắdujon đcnxxhbvtt nhiêpvxpn đcnxxhbvtt phápgvc tầztznng thứpgvc chípwrkn phápgvcp lựejlac so vớidsii trưyddsidsic kia tăqnwtng lêpvxpn gấoagrp đcnxxôrvizi, hai phápgvcp thuậmghht nàgtyuy cũhegeng thựejlac hiệwwfin thuậmghhn tay hẳygfdn lêpvxpn, đcnxxxjcpi vớidsii mộhbvtt khu vựejlac lớidsin nhỏogbr, tùdmcxy tâcacrm biếrvczn cápgvct hoặyyipc ngưyddsng băqnwtng, làgtyum cho Hàgtyun Lậmghhp kípwrkch đcnxxhbvtng khôrvizng thôrvizi.

gtyu mấoagry loạkvoei phápgvcp thuậmghht còqnwtn lạkvoei, Hàgtyun Lậmghhp nhấoagrt thờzhnbi khôrvizng cápgvcch nàgtyuo lĩswcunh hộhbvti, dưyddsidsii sựejla bấoagrt đcnxxdujoc dĩswcu chỉrvczynaz thểqblq đcnxxtnpzi sau nàgtyuy từydds từydds thúhbvtc đcnxxgebhy vàgtyu nghiêpvxpn cứpgvcu. Bởrsxei vìtxsg Thápgvci Nam hộhbvti sẽdujo kếrvczt thúhbvtc, nhữdrmtng ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn tuổzozdi trẻiykl tớidsii tham gia giao dịqblqch, rốxjcpt cụoagrc tạkvoei Thápgvci Nam hộhbvti hai ngàgtyuy cuốxjcpi cùdmcxng đcnxxkvoet tớidsii đcnxxrvcznh đcnxxiểqblqm.

hbvtc nàgtyuy, trong sâcacrn rộhbvtng giao dịqblqch tạkvoei vịqblq trípwrkgtyun Lậmghhp, đcnxxãrcju đcnxxztzny hơilybn hai ngàgtyun ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn, sôrviz ngưyddszhnbi bápgvcn hàgtyung càgtyung nhiềljhsu hơilybn trưyddsidsic gấoagrp mấoagry lầztznn, bọcacrn họcacr đcnxxa sốxjcp đcnxxljhsu muốxjcpn nắdujom bắdujot cơilyb hộhbvti cuốxjcpi cùdmcxng nàgtyuy, đcnxxem nhữdrmtng vậmghht phẩgebhm đcnxxưyddsa đcnxxzozdi đcnxxưyddstnpzc, tấoagrt cảppls đcnxxljhsu đcnxxưyddsa ra ngoàgtyui. Màgtyu rấoagrt nhiềljhsu ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn cấoagrp cao, cũhegeng đcnxxljhsu xuấoagrt hiệwwfin, bọcacrn họcacrhegeng muốxjcpn thừyddsa dịqblqp nàgtyuy, quan sápgvct cápgvcc đcnxxrcjung đcnxxkvoeo cóynaz thểqblq trởrsxe thàgtyunh kìtxsgnh đcnxxqblqch.

gtyun Lậmghhp nởrsxe nụoagryddszhnbi khổzozd, hắdujon phápgvct hiệwwfin cho dùdmcxtxsgnh đcnxxãrcju tiếrvczn vàgtyuo tầztznng thứpgvc chípwrkn, nhưyddsng trong sốxjcp ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn nhiềljhsu nhưydds vậmghhy, cũhegeng chỉrvczynaz thểqblq xếrvczp hạkvoeng trung lưyddsu, ngưyddszhnbi trêpvxpn tầztznng thứpgvc chípwrkn vẫpirtn rấoagrt nhiềljhsu!

gtyun Lậmghhp hiệwwfin tạkvoei khôrvizng cóynaz linh thạkvoech, đcnxxan dưyddstnpzc cũhegeng khôrvizng còqnwtn mấoagry, cho nêpvxpn khôrvizng cóynaz ýilyb niệwwfim kiếrvczm bảpplso vậmghht trong đcnxxztznu, chỉrvczgtyu theo dòqnwtng ngưyddszhnbi đcnxxi xem qua cápgvcc quầztzny hàgtyung. ĐnlklI đcnxxếrvczn đcnxxâcacru, cũhegeng chỉrvcz nghe tiếrvczng ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn bàgtyun luậmghhn cùdmcxng giảpplsi thípwrkch vềljhs việwwfic mua bápgvcn vậmghht phẩgebhm, đcnxxqblqqnwtng thêpvxpm kiếrvczn thứpgvcc.

Đnlklyddsng nóynazi chỉrvczgtyu mộhbvtt đcnxxoạkvoen đcnxxưyddszhnbng nghe ngóynazng, thậmghht đcnxxúhbvtng làgtyugtyum cho Hàgtyun Lậmghhp mởrsxe rộhbvtng tầztznm mắdujot, đcnxxxjcpi vớidsii mộhbvtt vàgtyui phápgvcp khípwrkdmcxng vậmghht liệwwfiu hiểqblqu rõdujoilybn khôrvizng ípwrkt. Vípwrk dụoagr nhưyddsynazi: phápgvcp khípwrk phi tiêpvxpu cóynaz thểqblq tựejla đcnxxhbvtng truy theo đcnxxqblqch, hồrcjurvizynaz thểqblq phun lửynaza ra ngoàgtyui, trưyddszhnbng đcnxxao cóynaz thểqblq chédgitm vàgtyuo ngưyddszhnbi làgtyum cho ngưyddszhnbi ta đcnxxôrvizng kếrvczt, trứpgvcng củgaesa kiếrvczn cápgvcnh bạkvoec cóynaz thểqblq chếrvcz thuốxjcpc, xảpplsy củgaesa Thiếrvczt tuyếrvczn xàgtyu trăqnwtm năqnwtm cóynaz thểqblq đcnxxúhbvtc đcnxxrcju, vâcacrn vâcacrn.

gtyun Lậmghhp càgtyung nghe càgtyung cảpplsm thấoagry thúhbvt vịqblq, bấoagrt tri bấoagrt giápgvcc đcnxxãrcju đcnxxi tớidsii giữdrmta sâcacrn.

"Khôrvizng đcnxxưyddstnpzc, vậmghht nàgtyuy củgaesa ngưyddsơilybi ta khôrvizng cầztznn, đcnxxưyddsa ra vậmghht khápgvcc màgtyu đcnxxzozdi!"

nlklâcacry chípwrknh làgtyu phápgvcp bảpplso Tàgtyun Phiếrvczn! Dựejlaa vàgtyuo vậmghht liệwwfiu cũhegeng dưydds sứpgvcc đcnxxzozdi vớidsii ngưyddsơilybi!"

"Ta lấoagry Tàgtyun Phiếrvczn nàgtyuy cóynaz ípwrkch lợtnpzi gìtxsg? Còqnwtn cóynaz thểqblqtxsgm đcnxxưyddstnpzc tu sĩswcu kếrvczt đcnxxan kỳlcvm đcnxxem nóynaz luyệwwfin hóynaza khôrvizng đcnxxưyddstnpzc! Mơilybyddsrsxeng đcnxxếrvczn lưyddstnpzt ta kiếrvczm ăqnwtn!"

Mộhbvtt trậmghhn cảpplsi vảppls kịqblqch liệwwfit, truyềljhsn đcnxxếrvczn từydds quầztzny hàgtyung phípwrka trưyddsidsic.

"Phápgvcp bảpplso Tàgtyun Phiếrvczn?" Thanh âcacrm nàgtyuy làgtyum cho mọcacri ngưyddszhnbi thấoagrt kinh, lậmghhp tứpgvcc làgtyum cho ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn ởrsxe phụoagr cậmghhn ồrcjun àgtyuo vậmghhy lạkvoei đcnxxếrvczn giọcacrt nưyddsidsic cũhegeng khôrvizng thôrvizng.

Phảpplsi biếrvczt rằpgdtng, phápgvcp bảpplso làgtyu thứpgvc ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn cấoagrp thấoagrp nằpgdtm mơilyb ban ngàgtyuy cũhegeng khôrvizng dápgvcm tưyddsrsxeng tưyddstnpzng, hôrvizm nay lạkvoei xuấoagrt hiệwwfin tạkvoei Thápgvci Nam cốxjcpc nàgtyuy, cho dùdmcx chỉrvczgtyugtyun Phiếrvczn, cũhegeng típwrknh làgtyu kỳlcvmpwrkch, làgtyum cho nhữdrmtng ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn nàgtyuy giốxjcpng nhưyddsinewo ngửynazi thấoagry mùdmcxi cápgvcpgvcn, khóynazgtyu nhịqblqn đcnxxưyddstnpzc.


"Ởmghhilybi nàgtyuo?"

nlklqblq ta xem!"

nlklâcacry làgtyu phápgvcp bảpplso sao?"

"Hắdujoc hắdujoc! Thậmghht đcnxxkdnmp!"

"Cápgvci miếrvczng ghẻiyklgtyuy sao!"

gtyun Lậmghhp bởrsxei vìtxsgpgvcch quầztzny hàgtyung nàgtyuy tưyddsơilybng đcnxxxjcpi gầztznn, hơilybn nữdrmta thâcacrn thủgaes vốxjcpn so vớidsii ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn bìtxsgnh thưyddszhnbng nhanh nhẹkdnmn hơilybn nhiềljhsu, cho nêpvxpn hắdujon nhanh chóynazng đcnxxãrcju đcnxxoạkvoet đcnxxưyddstnpzc vịqblq trípwrk tốxjcpt, tấoagrt cảppls nhữdrmtng gìtxsg xảpplsy ra trưyddsidsic mặyyipt đcnxxljhsu thấoagry rấoagrt rõdujogtyung.

Chỉrvcz thấoagry ởrsxe quầztzny hàgtyung phípwrka trưyddsidsic, mộhbvtt vịqblqpgvcn tửynaz cỡsgku hai bảpplsy hai tápgvcm tuổzozdi đcnxxang đcnxxpgvcng, hápgvcn tửynazgtyuy da tay ngăqnwtm đcnxxen, tay châcacrn thôrviz to, vừyddsa nhìtxsgn cứpgvcyddsrsxeng mộhbvtt nôrvizng phu nàgtyuo vừyddsa mớidsii vàgtyuo Thápgvci Nam cốxjcpc, nhưyddsng phàgtyum làgtyu ngưyddszhnbi chỉrvczdmcxng Thiêpvxpn nhãrcjun thuậmghht xem qua phápgvcp lựejlac củgaesa hápgvcn tửynazgtyuy đcnxxljhsu khôrvizng khỏogbri hípwrkt vàgtyuo mộhbvtt hơilybi. Hápgvcn tửynaz đcnxxen đcnxxúhbvta nàgtyuy, lạkvoei làgtyu đcnxxkvoei cao thủgaes tầztznng thứpgvcyddszhnbi.

"Cạkvoenh tranh cùdmcxng ngưyddszhnbi nàgtyuy, khôrvizng phảpplsi làgtyutxsgm chếrvczt sao?"ynazgtyui ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn âcacrm thầztznm lấoagry làgtyum kỳlcvm, đcnxxem ápgvcnh mắdujot rơilybi vàgtyuo trêpvxpn ngưyddszhnbi chủgaes quầztzny kia. Ngưyddszhnbi ápgvco xanh chủgaes quầztzny trôrvizng rấoagrt bìtxsgnh thưyddszhnbng, phápgvcp lựejlac bộhbvtpgvcng chỉrvczynaz bảpplsy tápgvcm tầztznng, nhưyddsng đcnxxxjcpi mặyyipt vớidsii hápgvcn tửynaz trưyddsidsic mắdujot, trêpvxpn mặyyipt vẫpirtn khôrvizng chúhbvtt sợtnpz sệwwfit.

ynaz ngưyddszhnbi chúhbvt ýilyb tớidsii trêpvxpn ápgvco củgaesa chủgaes quầztzny cóynaz gắdujon mộhbvtt đcnxxrcju ápgvcn hìtxsgnh lápgvccacry, lúhbvtc nàgtyuy cápgvcc ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn môrvizn mớidsii chợtnpzt hiểqblqu ra. Thìtxsg ra vịqblqgtyuy làgtyu đcnxxwwfi tửynaz củgaesa gia tộhbvtc tu tiêpvxpn Diệwwfip gia Tầztznn Diệwwfip lĩswcunh, trápgvcch khôrvizng đcnxxưyddstnpzc khong chúhbvtt sợtnpzrcjui.

mghh tạkvoei quầztzny hàgtyung củgaesa hai ngưyddszhnbi nàgtyuy, cóynaz mộhbvtt cápgvci bápgvct màgtyuu vàgtyung cóynaz hoa văqnwtn kỳlcvm quápgvci cùdmcxng mộhbvtt vậmghht phẩgebhm nhưyddsgtyu tấoagrm vảpplsi cóynaz vẻiykl trong suốxjcpt.

Vậmghht phẩgebhm nhưydds tấoagrm vảpplsi nàgtyuy, đcnxxztzny nếrvczp nhăqnwtn, xung quanh lạkvoei còqnwtn rápgvct nápgvct, cứpgvc nhưyddsgtyu bịqblq chóynaz gặyyipm. Đnlkliểqblqm duy nhấoagrt làgtyum ngưyddszhnbi ta chúhbvt ýilyb, chípwrknh mặyyipt trêpvxpn thỉrvcznh thoảpplsng lạkvoei lóynaze ra ápgvcnh sápgvcng trắdujong, cóynaz chúhbvtt kỳlcvm lạkvoe.

Đnlklâcacry làgtyu phápgvcp bảpplso Tàgtyun Phiếrvczn? Sau khi thấoagry vậmghht nàgtyuy, đcnxxápgvcm ngưyddszhnbi vâcacry xem thấoagrt vọcacrng khôrvizng ípwrkt, vậmghht trưyddsidsic mắdujot họcacr hoàgtyun toàgtyun khápgvcc so vớidsii tưyddsrsxeng tưyddstnpzng.

"Tàgtyun Phiếrvczn nàgtyuy rấoagrt kỳlcvm diệwwfiu! Chỉrvcz cầztznn dùdmcxng nóynaz bao quanh vậmghht thểqblq, sẽdujo lậmghhp tứpgvcc ẩgebhn hìtxsgnh, hơilybn nữdrmta mộhbvtt tia linh khípwrkhegeng khôrvizng thểqblq tiếrvczt ra ngoàgtyui, cũhegeng khôrvizng sợtnpz linh khípwrk từyddspvxpn ngoàgtyui tiếrvczn vàgtyuo" Ngưyddszhnbi da đcnxxen nghiêpvxpm mặyyipt, lớidsin tiếrvczng giảpplsi thípwrkch.


ynazi xong hắdujon đcnxxhbvtt nhiêpvxpn rũhege tay ápgvco xuốxjcpng, từyddspvxpn trong]lấoagry ra mộhbvtt con chuộhbvtt màgtyuu bạkvoec.

"Yêpvxpu thúhbvt bậmghhc mộhbvtt Cậmghht kim thửynaz!" Đnlklápgvcm ngưyddszhnbi tu tiêpvxpn vâcacry xem, cóynaz ngưyddszhnbi kêpvxpu lêpvxpn têpvxpn củgaesa con chuộhbvtt nàgtyuy, lạkvoei khiếrvczn cho mộhbvtt trậmghhn xao đcnxxhbvtng nhỏogbr.

"Thậmghht khôrvizng hỗrcjugtyu cao thủgaesyddszhnbi tầztznng! Ngay cảpplspvxpu thúhbvt bậmghhc mộhbvtt cũhegeng chếrvcz ngựejla đcnxxưyddstnpzc!" Rấoagrt nhiềljhsu ngưyddszhnbi khôrvizng nhịqblqn đcnxxưyddstnpzc âcacrm thầztznm nghĩswcu.

hbvtc nàgtyuy, hápgvcn tửynaz da đcnxxen cầztznm lấoagry miếrvczng "vảpplsi" kia trùdmcxm lêpvxpn ngưyddszhnbi củgaesa con chuộhbvtt!

Kếrvczt quảppls, kỳlcvmpwrkch xuấoagrt hiệwwfin! con chuộhbvtt cùdmcxng miếrvczng "vảpplsi" lậmghhp tứpgvcc biếrvczn mấoagrt khôrvizng thấoagry. Cho dùdmcx rấoagrt nhiềljhsu ngưyddszhnbi dùdmcxng Thiêpvxpn nhãrcjun đcnxxqblq xem, cũhegeng khôrvizgn thấoagry đcnxxâcacru cảppls.

pgvcn tửynaz chứpgvcng kiếrvczn vẻiykl mặyyipt kinh ngạkvoec củgaesa mọcacri ngưyddszhnbi, cóynaz chúhbvtt hàgtyui lòqnwtng. Sau đcnxxóynaz đcnxxhbvtt nhiêpvxpn vung tay lêpvxpn, trong tay lạkvoei xuấoagrt hiệwwfin mảpplsnh "vảpplsi", màgtyu con chuộhbvtt nọcacrhegeng lậmghhp tứpgvcc hiệwwfin ra.

"Hơilybn nữdrmta khôrvizng chỉrvczynaz vậmghht còqnwtn sốxjcpng, ngay cảppls vậmghht chếrvczt cũhegeng cóynaz hiệwwfiu quảppls nhưydds vậmghhy".

ynazi xong, hápgvcn tửynaz lạkvoei vung tay lêpvxpn, mộhbvtt ngọcacrn tiểqblqu đcnxxao linh khípwrk bứpgvcc ngưyddszhnbi phóynazng trêpvxpn mặyyipt đcnxxoagrt, cũhegeng lầztznn nữdrmta đcnxxem mảpplsnh "cảpplsi" trùdmcxm lêpvxpn trêpvxpn, kếrvczt quảpplshegeng làgtyu biếrvczn mấoagrt khôrvizng tung típwrkch, hơilybn nữdrmta mộhbvtt tia linh khípwrkhegeng khôrvizng lộhbvt ra ngoàgtyui.

"Thậmghht kỳlcvm diệwwfiu!"

"Cóynaz thểqblqgebhn hìtxsgnh!"

"Hắdujoc hắdujoc! Khôrvizng thểqblqynazi gìtxsg!"

Đnlklápgvcm ngưyddszhnbi vâcacry xem đcnxxljhsu xôrvizn xao bàgtyun luậmghhn.

"Thếrvczgtyuo, đcnxxzozdi lấoagry cápgvci bápgvct củgaesa ngưyddsơilybi cũhegeng làgtyuyddsơilybng xứpgvcng chứpgvc!"pgvcn tửynaz lầztznn nữdrmta gởrsxe xuốxjcpng miếrvczng "vảpplsi", sau khi đcnxxem ngọcacrn tiểqblqu đcnxxao thu lạkvoei, hưyddsidsing tớidsii chủgaes quầztzny nóynazi.

"Khôrvizng đcnxxzozdi! Muốxjcpn ẩgebhn hìtxsgnh, mua Đnlklhbvtn hìtxsgnh phùdmcxilyb cấoagrp bậmghhc trung làgtyu đcnxxưyddstnpzc, hơilybn nữdrmta nhỏogbr nhưydds vậmghhy, cóynaz thểqblq đcnxxqblq ta ẩgebhn đcnxxztznu cápgvci châcacrn củgaesa ta sao?" Chủgaes quầztzny lắdujoc đcnxxztznu, tràgtyuo phúhbvtng nóynazi.

"Khôrvizng phảpplsi nóynazi cho ngưyddsơilybi sao? Đnlklâcacry làgtyu phápgvcp bảpplso Tàgtyun Phiếrvczn, khôrvizng phảpplsi tu sĩswcu Kếrvczt đcnxxan kỳlcvm hoặyyipc làgtyu tu sĩswcu Nguyêpvxpn Anh kỳlcvm luyệwwfin chếrvcz ra, khôrvizng phảpplsi tu sĩswcu ngang cấoagrp, ai cóynaz thểqblq xem hoặyyipc phápgvcrvizng hiệwwfiu ẩgebhn giấoagru củgaesa nóynaz? Đnlklhbvtn hìtxsgnh phùdmcxgtyum sao cóynaz thểqblq so vớidsii nóynaz!" Ngưyddszhnbi da đcnxxen tứpgvcc giậmghhn nóynazi.

"Ngưyddsơilybi cóynazynazi thếrvczgtyuo! Ta căqnwtn bảpplsn cũhegeng khôrvizng cầztznn vậmghht ấoagry, muốxjcpn cóynazynaz! Ngưyddsơilybi cứpgvc đcnxxưyddsa ra ba mưyddsơilybi khốxjcpi linh thạkvoech, hoặyyipc vậmghht phẩgebhm khápgvcc trao đcnxxzozdi!" Quầztzny chủgaes lạkvoenh lùdmcxng nóynazi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.