Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 138 : Chế phù chi đạo

    trước sau   
lixmn Lậtznxp mừziweng rỡzmlu dịxaue thưgknnollxng cầdyrzm lấmadmy hộvtezp gỗpcfd chứxamta "Kim trúoamdc búoamdt", quay lạydcli kháquktch sạydcln.

Hắezxgn dùkjhrng ba bìezxgnh "Hoàlixmng long đqcgyan"lixm bốtkypn bìezxgnh "Kim tủxxzzy hoàlixmn", từziwenffrqukti đqcgyarqci đqcgyưgknnojfac bảnlnio vậtznxt nàlixmy cùkjhrng mầdyrzm củxxzza Thấmadmt tinh thảnlnio. Sau đqcgyózqei, hắezxgn lạydcli tùkjhry tiệxauen mua thêoogkm đqcgyan sa, hứxamtng thúoamd vộvtezi vàlixmng chạydcly trởoiah vềwpht, chuẩecnon bịxaue tiếrxhpn hàlixmnh sựwsba nghiệxauep họbklka phùkjhr củxxzza hắezxgn.

Sau khi pháqukt vỡzmlu cấmadmm pháquktp vàlixmo tiểowwzu lâdbpru, Hàlixmn Lậtznxp nhìezxgn thấmadmy tiểowwzu hòtuiba thưgknnojfang còtuibn đqcgyang ngồsfdfi ởoiah đqcgyózqei, cũgfdmng khônffrng kinh đqcgyvtezng đqcgyếrxhpn hắezxgn, chạydcly lêoogkn lầdyrzu hai, vềwpht phòtuibng củxxzza mìezxgnh.

Đxamtem láquktkjhra cùkjhrng đqcgyan sa phâdbprn biệxauet đqcgyowwz ra trêoogkn bàlixmn, Hàlixmn Lậtznxp lấmadmy Kim trúoamdc búoamdt ra, bắezxgt đqcgydyrzu chếrxhpquktc xamtxauenh thầdyrzn phùkjhr".

Hắezxgn dựwsbaa theo phưgknnơwphtng pháquktp chếrxhp phùkjhr Đxamtxauenh thầdyrzn thuậtznxt, đqcgyem linh lựwsbac trêoogkn ngưgknnollxi thônffrng qua tay phảnlnii cầdyrzm búoamdt, chậtznxm rãqkjbi rózqeit vàlixmo trong thâdbprn búoamdt, lạydcli dùkjhrng ngòtuibi búoamdt chấmadmm lấmadmy đqcgyan sa, lấmadmy ra mộvtezt láquktkjhra, rồsfdfi họbklka phùkjhr chúoamdoogkn đqcgyózqei.

Mộvtezt khắezxgc sau, Hàlixmn Lậtznxp sắezxgc mặfutrt vui mừziweng đqcgyxamtng lêoogkn, trêoogkn thâdbprn cózqei chúoamdt mỏzusai mệxauet, nhìezxgn linh phùkjhr trêoogkn bàlixmn ngâdbprn quang lậtznxp lòtuibe, khônffrng khỏzusai tâdbprm hoa nộvtez phózqeing.


Từziwe bềwpht ngoàlixmi cho thấmadmy, linh phùkjhrlixmy cùkjhrng láqukt củxxzza Mặfutrc đqcgyydcli phu sửpfbw dụujheng giốtkypng nhau nhưgknn đqcgyúoamdc, mặfutrt trêoogkn ẩecnon chứxamta linh khíhhpc mặfutrc dùkjhrzqeiwphti nhạydclt, nhưgknnng bấmadmt kểowwzzqeii nhưgknn thếrxhplixmo, cũgfdmng so vớascsi Hàlixmn Lậtznxp trưgknnascsc kia luyệxauen tậtznxp thìezxg mạydclnh hơwphtn nhiềwphtu. Dùkjhr sao thìezxg nhữotyong cáqukti thứxamt trưgknnascsc kia luyệxauen tậtznxp thìezxg chỉascszqei giốtkypng bềwpht ngoàlixmi màlixm thônffri, mộvtezt chúoamdt linh lựwsbac cũgfdmng khônffrng cózqei.

lixmn Lậtznxp cầdyrzm láqukt linh phùkjhr mớascsi ra lòtuib, hưgknnng phấmadmn quan sáquktt, sau khi hàlixmi lòtuibng, đqcgyang chuẩecnon bịxaue thửpfbw Đxamtxauenh thầdyrzn] thuậtznxt. Ai ngờollx khônffrng đqcgyojfai hắezxgn làlixmm phécmzip niệxauem quyếrxhpt, linh lựwsbac trêoogkn láquktkjhra nọbklk đqcgyvtezt nhiêoogkn hỗpcfdn loạydcln, cózqei dấmadmu hiệxaueu muốtkypn nổarqc tung.

lixmn Lậtznxp cảnlni kinh, khônffrng suy nghĩvxcmezxg vộvtezi vàlixmng đqcgyem láqukt phùkjhrlixmy vứxamtt ra ngoàlixmi.

"Phụujhep" mộvtezt tiếrxhpng, Đxamtxauenh thầdyrzn phùkjhr nọbklk trong khônffrng trung tựwsbakjhrng cháqukty, biếrxhpn thàlixmnh mộvtezt hỏzusaa cầdyrzu, cháqukty sạydclch khônffrng còtuibn mộvtezt mảnlninh.

lixmn Lậtznxp ngơwpht ngáquktc nhìezxgn giữotyoa khônffrng trung, khônffrng nózqeii gìezxg! Mộvtezt hồsfdfi lâdbpru sau mớascsi thởoiahlixmi, xem ra thìezxg đqcgyãqkjb thấmadmt bạydcli.

lixmn Lậtznxp cózqei chúoamdt uểowwz oảnlnii, nhưgknnng niềwphtm tin cũgfdmng khônffrng mấmadmt đqcgyi, dùkjhr sao hắezxgn cảnlnim giáquktc đqcgyưgknnojfac láquktkjhra vừziwea rồsfdfi đqcgyãqkjb gầdyrzn đqcgyếrxhpn thàlixmnh cônffrng rồsfdfi, tin tưgknnoiahng nếrxhpu nỗpcfd lựwsbac nữotyoa, chếrxhp tạydclo thêoogkm vàlixmi lầdyrzn nữotyoa, khẳrxhpng đqcgyxauenh sẽkjhr thàlixmnh cônffrng.

Cứxamt nhưgknn vậtznxy, trong nửpfbwa ngàlixmy kếrxhp tiếrxhpp, Hàlixmn Lậtznxp chếrxhp ra mộvtezt tờollx rồsfdfi lạydcli mộvtezt tờollx Đxamtxauenh thầdyrzn phùkjhr, nhưgknnng cũgfdmng liêoogkn tụujhec thấmadmt bạydcli.

Nhữotyong láqukt linh phùkjhrlixmy, khônffrng phảnlnii tựwsba bốtkypc cháqukty, thìezxggfdmng đqcgyvtezt nhiêoogkn nổarqc tung, còtuibn cózqei mộvtezt lầdyrzn, linh phùkjhr vừziwea mớascsi xong thìezxg linh lựwsbac đqcgyãqkjb nhanh chózqeing biếrxhpn mấmadmt hầdyrzu nhưgknn khônffrng còtuibn gìezxg, thàlixmnh mộvtezt tờollx giấmadmy bỏzusa đqcgyi.

Khi Hàlixmn Lậtznxp nhìezxgn đqcgyydclo phùkjhr cuốtkypi cùkjhrng làlixmm xong, cũgfdmng "Bốtkypp" mộvtezt cáqukti, nổarqc tung bắezxgn ra bốtkypn phíhhpca, hắezxgn luônffrn luônffrn tĩvxcmnh táqukto, cũgfdmng nhịxauen khônffrng đqcgyưgknnojfac, ngẩecnong đqcgydyrzu nhìezxgn nózqeic nhàlixm, đqcgyvtezt nhiêoogkn mởoiah miệxaueng mắezxgng to:

"Lãqkjbo Thiêoogkn chếrxhpt tiệxauet, ngưgknnơwphti chơwphti ta! Mưgknnollxi hai láquktkjhra, tạydcli sao lạydcli khônffrng mộvtezt lầdyrzn thàlixmnh cônffrng. Cáqukti nàlixmy chỉascs bấmadmt quáquktlixm Đxamtxauenh thầdyrzn phùkjhrwpht cấmadmp! Chẳrxhpng lẻgfdm cuộvtezc sốtkypng hônffrm nay khônffrng chọbklkn lựwsbaa?"

Sau khi lờollxi nózqeii ra khỏzusai miệxaueng, Hàlixmn Lậtznxp cảnlnim thấmadmy buồsfdfn bựwsbac trong lòtuibng nhẹdbpr đqcgyi rấmadmt nhiềwphtu, tâdbprm tìezxgnh cũgfdmng thoảnlnii máqukti hơwphtn nhiềwphtu.

Sau đqcgyózqei, hắezxgn nghiêoogkng đqcgydyrzu suy nghĩvxcm mộvtezt chúoamdt, ghécmzi mắezxgt nhìezxgn thoáquktng qua trêoogkn bàlixmn chỉascstuibn mộvtezt chúoamdt đqcgyan sa, cùkjhrng vớascsi Kim trúoamdc búoamdt, cảnlnim giáquktc đqcgyưgknnojfac nguyêoogkn nhâdbprn khônffrng phảnlnii làlixm do đqcgyózqei. Bởoiahi vìezxg linh lựwsbac củxxzza hắezxgn rózqeit vàlixmo búoamdt nàlixmy phi thưgknnollxng thuậtznxn lợojfai, màlixm đqcgyan sa nọbklk khi họbklka lêoogkn láquktkjhra cũgfdmng linh khíhhpc ngang nhiêoogkn, khônffrng giốtkypng làlixm giảnlni.

Trong khoảnlning thờollxi gian ngắezxgn Hàlixmn Lậtznxp nghĩvxcm khônffrng ra nguyêoogkn nhâdbprn, sau mộvtezt hồsfdfi suy nghĩvxcm, cũgfdmng vẫpfbwn quyếrxhpt đqcgyxauenh đqcgyi hỏzusai tiểowwzu hòtuiba thưgknnojfang, xem thửpfbwzqei thểowwz giảnlnii đqcgyáquktp nghịxaue hoặfutrc củxxzza hắezxgn hay khônffrng. Lúoamdc nàlixmy, Hàlixmn Lậtznxp,mớascsi cảnlnim giáquktc đqcgyưgknnojfac trêoogkn con đqcgyưgknnollxng tu tiêoogkn, cózqei thểowwzzqei ngưgknnollxi chỉascs đqcgyiểowwzm cho, thậtznxt sựwsbalixm rấmadmt quan trọbklkng, trong lòtuibng đqcgyãqkjbzqei ýtznx niệxauem báqukti sưgknn trong đqcgydyrzu.


Tiểowwzu hòtuiba thưgknnojfang sau khi nghe xong Hàlixmn Lậtznxp kểowwz lạydcli chuyệxauen họbklka phùkjhr thấmadmt bạydcli, dùkjhrng mộvtezt loạydcli áquktnh mắezxgt dịxaue thưgknnollxng cổarqc quáqukti nhìezxgn chằzusam chằzusam vàlixmo hắezxgn, nhưgknnlixm trêoogkn mặfutrt Hàlixmn Lậtznxp đqcgyvtezt nhiêoogkn nởoiah ra mộvtezt đqcgyózqeia Tiểowwzu Bạydclch đqcgydbprp mắezxgt.

lixmn Lậtznxp thấmadmy bộvtezquktng hòtuiba thưgknnojfang nhưgknn thếrxhp, trong lòtuibng cũgfdmng cózqei chúoamdt sợojfaqkjbi, khônffrng biếrxhpt mìezxgnh vừziwea rồsfdfi nózqeii cózqeiqukti gìezxg khônffrng đqcgyúoamdng, đqcgyowwz cho đqcgytkypi phưgknnơwphtng nhìezxgn chằzusam chằzusam vàlixmo mìezxgnh nhưgknn vậtznxy.

"Hàlixmn thíhhpc chủxxzz sợojfa rằzusang đqcgytkypi vớascsi đqcgyydclo chếrxhp phùkjhr hiểowwzu rấmadmt íhhpct!" Tiểowwzu hòtuiba thưgknnojfang rốtkypt cụujhec mởoiah miệxaueng.

"Khổarqc Tang đqcgyydcli sưgknnzqeii khônffrng sai, tạydcli hạydcl đqcgyúoamdng làlixm lầdyrzn đqcgydyrzu tiêoogkn chếrxhp phùkjhr"lixmn Lậtznxp thàlixmnh thậtznxt thừziwea nhậtznxn.

"Trong ngưgknnollxi tu tiêoogkn chúoamdng ta, thậtznxt ra khônffrng cózqei bao nhiêoogku ngưgknnollxi tựwsbaezxgnh chếrxhp phùkjhr, cózqei nhu cầdyrzu dùkjhrng linh phùkjhr, bìezxgnh thưgknnollxng cũgfdmng sẽkjhr đqcgyi tớascsi cáquktc khu vựwsbac giao dịxauech đqcgyowwz trao đqcgyarqci mua báquktn. Cho dùkjhrlixm ngưgknnollxi trong cáquktc đqcgyydcli gia tộvtezc, cũgfdmng vậtznxy màlixm thônffri".

"Tạydcli sao?"lixmn Lậtznxp kinh ngạydclc.

Rấmadmt đqcgyơwphtn giảnlnin, cáquktc phùkjhrgknn chuyêoogkn chếrxhp phùkjhr kinh nghiệxauem phong phúoamd quáqukt íhhpct, màlixm bồsfdfi dưgknnzmlung ra mộvtezt gãqkjb chếrxhp phùkjhrgknn hợojfap cáquktch tốtkypn hao rấmadmt lớascsn, thạydclt sựwsbalixm rấmadmt lớascsn, chỉascszqei mấmadmy đqcgyydcli pháqukti tu tiêoogkn, mớascsi cózqei thựwsbac lựwsbac bồsfdfi dưgknnzmlung đqcgyưgknnojfac" Hòtuiba thưgknnojfang cưgknnollxi nózqeii.

"
lixmn thíhhpc chủxxzz cảnlnim giáquktc bảnlnin thâdbprn liêoogkn tiếrxhpp thấmadmt bạydcli mưgknnollxi mấmadmy lầdyrzn, rấmadmt làlixm uấmadmt ứxamtc, đqcgyúoamdng khônffrng?" Hòtuiba thưgknnojfang hỏzusai.

"
Đxamtúoamdng vậtznxy, tiềwphtn mua vậtznxt liệxaueu, cũgfdmng đqcgyxxzz đqcgyowwz ta mua Đxamtxauenh thầdyrzn phùkjhr rồsfdfi!" Hàlixmn Lậtznxp ảnlnio nãqkjbo nózqeii.

"
Chíhhpcnh làlixm vậtznxy, thíhhpc chủxxzz biếrxhpt khônffrng? Ngay từziwe đqcgydyrzu ngưgknnollxi mớascsi muốtkypn họbklkc chếrxhp phùkjhr, khi chếrxhp phùkjhr liêoogkn tiếrxhpp thấmadmt bạydcli hơwphtn trăxytdm lầdyrzn làlixmezxgnh thưgknnollxng. Nếrxhpu gặfutrp phảnlnii ngưgknnollxi khônffrng đqcgyxxzzgknn chấmadmt, thìezxg thấmadmt bạydcli vàlixmi trăxytdm lầdyrzn, cũgfdmng khônffrng cózqeiezxg ngạydclc nhiêoogkn! Chỉascszqei sau khi chếrxhp phùkjhrwphtn ngàlixmn lầdyrzn, tỉascs lệxaue thàlixmnh cônffrng mớascsi cózqei thểowwz từziwe từziwe gia tăxytdng, cáqukti nàlixmy cũgfdmng mớascsi chỉascslixm chếrxhp mộvtezt loạydcli linh phùkjhr. Nếrxhpu thay đqcgyarqci loạydcli phùkjhr lụujhec kháquktc, mặfutrc dùkjhrgfdmng khônffrng giốtkypng nhưgknn ngưgknnollxi mớascsi họbklkc, nhưgknnng ngay từziwe đqcgydyrzu tỉascs lệxaue thấmadmt bạydcli, cũgfdmng vẫpfbwn cao kinh ngưgknnollxi, mớascsi đqcgyưgknnojfac mộvtezt lầdyrzn thàlixmnh cônffrng. Cho nêoogkn mộvtezt chếrxhp phùkjhrgknn hợojfap cáquktch, cũgfdmng khônffrng íhhpct hơwphtn hàlixmng vạydcln lầdyrzn luyệxauen tậtznxp chếrxhp phùkjhr, căxytdn bảnlnin khônffrng cózqei khảnlnixytdng bồsfdfi dưgknnzmlung ra. Nhưgknnng Hàlixmn thíhhpc chủxxzz ngẫpfbwm lạydcli, vậtznxt liệxaueu hao tổarqcn nhưgknn vậtznxy thìezxgzqei mấmadmy ngưgknnollxi cózqei thểowwz chịxaueu đqcgyưgknnojfac? Khônffrng phảnlnii làlixm chếrxhp phùkjhrgknn do gia tộvtezc tu tiêoogkn, hoặfutrc làlixm đqcgyydcli pháqukti tu tiêoogkn bồsfdfi dưgknnzmlung ra, cũgfdmng chỉascszqei thểowwzlixm chếrxhp phùkjhrwpht cấmadmp, muốtkypn đqcgyowwz cho bọbklkn họbklk luyệxauen tậtznxp chếrxhpquktc trung cấmadmp phùkjhr lụujhec, sợojfa rằzusang đqcgyydcli pháqukti nàlixmy cũgfdmng muốtkypn táquktng gia bạydcli sảnlnin, khônffrng cáquktch nàlixmo chịxaueu nổarqci gáquktnh nặfutrng. Dùkjhr sao càlixmng làlixm phùkjhr lụujhec cấmadmp cao, vậtznxt liệxaueu sửpfbw dụujheng đqcgyowwz chếrxhp phùkjhrlixmng trâdbprn quýtznx thầdyrzn kỳynwj".

tuiba thưgknnojfang nózqeii ra nhữotyong đqcgyiềwphtu nàlixmy, làlixmm cho Hàlixmn Lậtznxp trợojfan mắezxgt háqukt hốtkypc mồsfdfm.

"
Vậtznxy tạydcli sao trêoogkn cáquktc quàlixmy hàlixmng, vẫpfbwn cózqei ngưgknnollxi báquktn đqcgyan sa cùkjhrng láquktkjhra!" Hàlixmn Lậtznxp suy nghĩvxcm lạydcli, cũgfdmng cảnlnim giáquktc đqcgyưgknnojfac khônffrng đqcgyúoamdng.

"
Ha ha! Đxamtan sa cùkjhrng láquktkjhra nàlixmy, làlixmquktn cho ngưgknnollxi tu luyệxauen phùkjhr thuậtznxt sửpfbw dụujheng" Tiểowwzu hòtuiba thưgknnojfang cưgknnollxi nózqeii.

"
Phùkjhr thuậtznxt?" Hàlixmn Lậtznxp khônffrng giảnlnii thíhhpcch đqcgyưgknnojfac.

"
gfdmng giốtkypng nhưgknnquktc hạydcl tậtznxp làlixmm Đxamtxauenh thầdyrzn thuậtznxt, phảnlnii sửpfbw dụujheng chếrxhp phùkjhr lụujhec cho tốtkypt, mớascsi cózqei thểowwz sửpfbw dụujheng tốtkypt pháquktp thuậtznxt! Đxamtem pháquktp thuậtznxt nàlixmy tồsfdfn trữotyooogkn trong láquktkjhra, ýtznx đqcgysfdflixmm cho ngưgknnollxi ta sửpfbw dụujheng cáquktc phùkjhr lụujhec kháquktc nhau dểowwzlixmng hơwphtn. Linh phùkjhrlixm phùkjhr thuậtznxt sửpfbw dụujheng khônffrng cáquktch nàlixmo đqcgyơwphtn giảnlnin màlixmkjhrng linh lựwsbac kíhhpcch pháquktt, còtuibn cầdyrzn phảnlnii cózqei sựwsba niệxauem chúoamdlixmm phécmzip nhấmadmt đqcgyxauenh mớascsi dùkjhrng đqcgyưgknnojfac, bấmadmt quáquktezxgnh thưgknnollxng cũgfdmng khônffrng phứxamtc tạydclp lắezxgm, rấmadmt dễzqeilixmng bắezxgt đqcgydyrzu".

"
Phùkjhr thuậtznxt bởoiahi vìezxg thưgknnollxng xuyêoogkn phảnlnii sửpfbw dụujheng cùkjhrng mộvtezt loạydcli phùkjhr lụujhec, cho nêoogkn nhữotyong ngưgknnollxi nàlixmy mớascsi mua, cũgfdmng khônffrng cózqei nhiềwphtu lắezxgm. Vìezxg vậtznxy cũgfdmng giốtkypng nhưgknn thíhhpc chủxxzz, tựwsbaezxgnh đqcgyi luyệxauen tậtznxp chếrxhp tạydclo phùkjhr lụujhec, bởoiahi vìezxg phẩecnom loạydcli tưgknnơwphtng đqcgytkypi đqcgyơwphtn giảnlnin, tốtkypn hao mặfutrc dùkjhr khônffrng nhỏzusa, nhưgknnng cuốtkypi cùkjhrng cózqei thểowwz thừziwea nhậtznxn đqcgyưgknnojfac. Cho nêoogkn thíhhpc chủxxzz thậtznxt muốtkypn tu tậtznxp Đxamtxauenh thầdyrzn thuậtznxt, nếrxhpu nózqeii vềwphtdbpru dàlixmi, tựwsbaezxgnh chếrxhpquktc phùkjhr lụujhec làlixm tốtkypt nhấmadmt, nhưgknnng nếrxhpu nhưgknn khônffrng thưgknnollxng dùkjhrng thuậtznxt nàlixmy, thìezxgoogkn dùkjhrng tiềwphtn mua vềwphtlixm hay nhấmadmt" Tiểowwzu hòtuiba thưgknnojfang tinh tếrxhpzqeii, cuốtkypi cùkjhrng đqcgyưgknna ra cho Hàlixmn Lậtznxp mộvtezt vàlixmi đqcgywpht nghịxaue.

"
Đxamta tạydcl Khổarqc Tang đqcgyydcli sưgknn chỉascs đqcgyiểowwzm!" Hàlixmn Lậtznxp rấmadmt cózqei thàlixmnh ýtznx thi lễzqei.

"
Thíhhpc chủxxzz đqcgya lễzqei rồsfdfi!" Hòtuiba thưgknnojfang vộvtezi vàlixmng hồsfdfi lễzqei.

"
Tiểowwzu hòtuiba thưgknnojfang nàlixmy nózqeii chuyệxauen thậtznxt tốtkypt, sau nàlixmy nếrxhpu còtuibn cózqei chuyệxauen gìezxg khózqei khăxytdn, cũgfdmng khônffrng ngạydcli tiếrxhpp tụujhec thỉascsnh giáqukto hắezxgn " Hàlixmn Lậtznxp trêoogkn đqcgyưgknnollxng vềwpht phòtuibng, âdbprm thầdyrzm suy nghĩvxcm.

Hiệxauen tạydcli việxauec luyệxauen tậtznxp chếrxhp phùkjhr, làlixm khônffrng cózqei khảnlnixytdng,! Sau nàlixmy cũgfdmng nêoogkn đqcgyi mua Đxamtxauenh thầdyrzn phùkjhr vềwphtkjhrng thìezxg hay hơwphtn! Nhưgknnng thậtznxt ra Trưgknnollxng Xuâdbprn cônffrng trêoogkn ngưgknnollxi sớascsm đqcgyãqkjb luyệxauen tớascsi đqcgyascsnh đqcgyiểowwzm củxxzza tầdyrzng thứxamtquktm, hônffrm nay sau khi đqcgyưgknnojfac mấmadmy tầdyrzng tâdbprm pháquktp, xem ra phảnlnii đqcgyvtezt pháquktezxgnh cảnlninh, tiếrxhpn vàlixmo tầdyrzng thứxamt chíhhpcn. Mặfutrt kháquktc cózqeilixmi loạydcli pháquktp thuậtznxt mớascsi cũgfdmng muốtkypn luyệxauen tậtznxp mộvtezt phen, sớascsm hiểowwzu thấmadmu đqcgyưgknnojfac chúoamdng, cũgfdmng làlixm gia tăxytdng vàlixmi phầdyrzn thựwsbac lựwsbac"
.

lixmn Lậtznxp trong tíhhpcch tắezxgc đqcgyecnoy cửpfbwa phòtuibng ra, trong đqcgydyrzu đqcgyãqkjb nghĩvxcm an bàlixmi xong việxauec sau nàlixmy.

Cứxamt nhưgknn vậtznxy, Hàlixmn Lậtznxp nhữotyong ngàlixmy sau đqcgyózqei, ban ngàlixmy thìezxgoiahoogkn trong phòtuibng uốtkypng thuốtkypc, rồsfdfi ngồsfdfi luyệxauen khíhhpc tu luyệxauen Trưgknnollxng Xuâdbprn cônffrng. Buổarqci tốtkypi tìezxgm nơwphti khônffrng ngưgknnollxi, luyệxauen tậtznxp vàlixmi loạydcli pháquktp thuậtznxt mớascsi họbklkc đqcgyưgknnojfac.

Phâdbprn biệxauet làlixm "Lưgknnu sa thuậtznxt", "Băxytdng đqcgytkypng thuậtznxt", "Thăxytdng khônffrng thuậtznxt", "Triềwphtn nhiễzqeiu thuậtznxt", "Truyềwphtn âdbprm thuậtznxt", "Nặfutrc thâdbprn thuậtznxt", "Hỏzusaa hoa thuậtznxt", cùkjhrng vớascsi khózqei luyệxauen nhấmadmt xamtxauea thứxamt thuậtznxt".

Trảnlnii qua hơwphtn mưgknnollxi ngàlixmy khổarqc tu, Hàlixmn Lậtznxp rốtkypt cụujhec trưgknnascsc khi Tháqukti Nam hộvtezi kếrxhpt thúoamdc vàlixmi ngàlixmy, Trưgknnollxng Xuâdbprn cônffrng đqcgyãqkjb đqcgyvtezt pháqukt tớascsi tầdyrzng thứxamt chíhhpcn, làlixmm cho đqcgyáquktm ngưgknnollxi Ngônffr Cửpfbwu Chỉascs trợojfan mắezxgt háqukt hốtkypc mồsfdfm, Thanh Văxytdn đqcgyydclo sĩvxcmlixmng ca ngợojfai Hàlixmn Lậtznxp làlixm kỳynwjlixmi trong sốtkypquktn tu!

Nhưgknnng Hàlixmn Lậtznxp trong lòtuibng biếrxhpt cũgfdmng biếrxhpt rõficl, nếrxhpu khônffrng cózqei mấmadmy bìezxgnh đqcgyan dưgknnojfac kia, hắezxgn làlixmm sao màlixm dễzqeilixmng pháqukt quan nhưgknn vậtznxy! Bấmadmt quáqukt nhắezxgc tớascsi, đqcgyan dưgknnojfac trêoogkn ngưgknnollxi hắezxgn cũgfdmng còtuibn khônffrng nhiềwphtu lắezxgm, xem ra làlixm phảnlnii đqcgyiềwphtu chếrxhp thêoogkm rồsfdfi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.