Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 138 : Chế phù chi đạo

    trước sau   
gtqgn Lậayjop mừkulrng rỡcxms dịruyw thưrugjehqdng cầasbum lấabjmy hộxjhsp gỗwjqn chứskpva "Kim trúngbxc búngbxt", quay lạebari khápufmch sạebarn.

Hắvlgon dùfjepng ba bìmjqvnh "Hoàgtqgng long đldhwan"gtqg bốepxzn bìmjqvnh "Kim tủasbuy hoàgtqgn", từkulrjlwbpufmi đldhwngmvi đldhwưrugjizrsc bảcawio vậayjot nàgtqgy cùfjepng mầasbum củasbua Thấabjmt tinh thảcawio. Sau đldhwóifnu, hắvlgon lạebari tùfjepy tiệkzwpn mua thêgtqgm đldhwan sa, hứskpvng thúngbx vộxjhsi vàgtqgng chạebary trởravj vềldbk, chuẩayjon bịruyw tiếkzwpn hàgtqgnh sựlyrf nghiệkzwpp họkgzba phùfjep củasbua hắvlgon.

Sau khi phápufm vỡcxms cấabjmm phápufmp vàgtqgo tiểxerou lâsxrdu, Hàgtqgn Lậayjop nhìmjqvn thấabjmy tiểxerou hòpsbca thưrugjizrsng còpsbcn đldhwang ngồagcqi ởravj đldhwóifnu, cũabjmng khôjlwbng kinh đldhwxjhsng đldhwếkzwpn hắvlgon, chạebary lêgtqgn lầasbuu hai, vềldbk phòpsbcng củasbua mìmjqvnh.

Đngbxem lápufmfjepa cùfjepng đldhwan sa phâsxrdn biệkzwpt đldhwxero ra trêgtqgn bàgtqgn, Hàgtqgn Lậayjop lấabjmy Kim trúngbxc búngbxt ra, bắvlgot đldhwasbuu chếkzwppufmc ngbxruywnh thầasbun phùfjep".

Hắvlgon dựlyrfa theo phưrugjơlyrfng phápufmp chếkzwp phùfjep Đngbxruywnh thầasbun thuậayjot, đldhwem linh lựlyrfc trêgtqgn ngưrugjehqdi thôjlwbng qua tay phảcawii cầasbum búngbxt, chậayjom rãypnsi róifnut vàgtqgo trong thâsxrdn búngbxt, lạebari dùfjepng ngòpsbci búngbxt chấabjmm lấabjmy đldhwan sa, lấabjmy ra mộxjhst lápufmfjepa, rồagcqi họkgzba phùfjep chúngbxgtqgn đldhwóifnu.

Mộxjhst khắvlgoc sau, Hàgtqgn Lậayjop sắvlgoc mặjczft vui mừkulrng đldhwskpvng lêgtqgn, trêgtqgn thâsxrdn cóifnu chúngbxt mỏgocii mệkzwpt, nhìmjqvn linh phùfjep trêgtqgn bàgtqgn ngâsxrdn quang lậayjop lòpsbce, khôjlwbng khỏgocii tâsxrdm hoa nộxjhs phóifnung.


Từkulr bềldbk ngoàgtqgi cho thấabjmy, linh phùfjepgtqgy cùfjepng lápufm củasbua Mặjczfc đldhwebari phu sửruyw dụrxyzng giốepxzng nhau nhưrugj đldhwúngbxc, mặjczft trêgtqgn ẩayjon chứskpva linh khídril mặjczfc dùfjepifnulyrfi nhạebart, nhưrugjng bấabjmt kểxeroifnui nhưrugj thếkzwpgtqgo, cũabjmng so vớaefqi Hàgtqgn Lậayjop trưrugjaefqc kia luyệkzwpn tậayjop thìmjqv mạebarnh hơlyrfn nhiềldbku. Dùfjep sao thìmjqv nhữfhlsng cápufmi thứskpv trưrugjaefqc kia luyệkzwpn tậayjop thìmjqv chỉiutcifnu giốepxzng bềldbk ngoàgtqgi màgtqg thôjlwbi, mộxjhst chúngbxt linh lựlyrfc cũabjmng khôjlwbng cóifnu.

gtqgn Lậayjop cầasbum lápufm linh phùfjep mớaefqi ra lòpsbc, hưrugjng phấabjmn quan sápufmt, sau khi hàgtqgi lòpsbcng, đldhwang chuẩayjon bịruyw thửruyw Đngbxruywnh thầasbun] thuậayjot. Ai ngờehqd khôjlwbng đldhwizrsi hắvlgon làgtqgm phéiutcp niệkzwpm quyếkzwpt, linh lựlyrfc trêgtqgn lápufmfjepa nọkgzb đldhwxjhst nhiêgtqgn hỗwjqnn loạebarn, cóifnu dấabjmu hiệkzwpu muốepxzn nổngmv tung.

gtqgn Lậayjop cảcawi kinh, khôjlwbng suy nghĩjroemjqv vộxjhsi vàgtqgng đldhwem lápufm phùfjepgtqgy vứskpvt ra ngoàgtqgi.

"Phụrxyzp" mộxjhst tiếkzwpng, Đngbxruywnh thầasbun phùfjep nọkgzb trong khôjlwbng trung tựlyrffjepng chápufmy, biếkzwpn thàgtqgnh mộxjhst hỏgocia cầasbuu, chápufmy sạebarch khôjlwbng còpsbcn mộxjhst mảcawinh.

gtqgn Lậayjop ngơlyrf ngápufmc nhìmjqvn giữfhlsa khôjlwbng trung, khôjlwbng nóifnui gìmjqv! Mộxjhst hồagcqi lâsxrdu sau mớaefqi thởravjgtqgi, xem ra thìmjqv đldhwãypns thấabjmt bạebari.

gtqgn Lậayjop cóifnu chúngbxt uểxero oảcawii, nhưrugjng niềldbkm tin cũabjmng khôjlwbng mấabjmt đldhwi, dùfjep sao hắvlgon cảcawim giápufmc đldhwưrugjizrsc lápufmfjepa vừkulra rồagcqi đldhwãypns gầasbun đldhwếkzwpn thàgtqgnh côjlwbng rồagcqi, tin tưrugjravjng nếkzwpu nỗwjqn lựlyrfc nữfhlsa, chếkzwp tạebaro thêgtqgm vàgtqgi lầasbun nữfhlsa, khẳnvcung đldhwruywnh sẽzmjt thàgtqgnh côjlwbng.

Cứskpv nhưrugj vậayjoy, trong nửruywa ngàgtqgy kếkzwp tiếkzwpp, Hàgtqgn Lậayjop chếkzwp ra mộxjhst tờehqd rồagcqi lạebari mộxjhst tờehqd Đngbxruywnh thầasbun phùfjep, nhưrugjng cũabjmng liêgtqgn tụrxyzc thấabjmt bạebari.

Nhữfhlsng lápufm linh phùfjepgtqgy, khôjlwbng phảcawii tựlyrf bốepxzc chápufmy, thìmjqvabjmng đldhwxjhst nhiêgtqgn nổngmv tung, còpsbcn cóifnu mộxjhst lầasbun, linh phùfjep vừkulra mớaefqi xong thìmjqv linh lựlyrfc đldhwãypns nhanh chóifnung biếkzwpn mấabjmt hầasbuu nhưrugj khôjlwbng còpsbcn gìmjqv, thàgtqgnh mộxjhst tờehqd giấabjmy bỏgoci đldhwi.

Khi Hàgtqgn Lậayjop nhìmjqvn đldhwebaro phùfjep cuốepxzi cùfjepng làgtqgm xong, cũabjmng "Bốepxzp" mộxjhst cápufmi, nổngmv tung bắvlgon ra bốepxzn phídrila, hắvlgon luôjlwbn luôjlwbn tĩjroenh tápufmo, cũabjmng nhịruywn khôjlwbng đldhwưrugjizrsc, ngẩayjong đldhwasbuu nhìmjqvn nóifnuc nhàgtqg, đldhwxjhst nhiêgtqgn mởravj miệkzwpng mắvlgong to:

"Lãypnso Thiêgtqgn chếkzwpt tiệkzwpt, ngưrugjơlyrfi chơlyrfi ta! Mưrugjehqdi hai lápufmfjepa, tạebari sao lạebari khôjlwbng mộxjhst lầasbun thàgtqgnh côjlwbng. Cápufmi nàgtqgy chỉiutc bấabjmt quápufmgtqg Đngbxruywnh thầasbun phùfjeplyrf cấabjmp! Chẳnvcung lẻagcq cuộxjhsc sốepxzng hôjlwbm nay khôjlwbng chọkgzbn lựlyrfa?"

Sau khi lờehqdi nóifnui ra khỏgocii miệkzwpng, Hàgtqgn Lậayjop cảcawim thấabjmy buồagcqn bựlyrfc trong lòpsbcng nhẹauvx đldhwi rấabjmt nhiềldbku, tâsxrdm tìmjqvnh cũabjmng thoảcawii mápufmi hơlyrfn nhiềldbku.

Sau đldhwóifnu, hắvlgon nghiêgtqgng đldhwasbuu suy nghĩjroe mộxjhst chúngbxt, ghéiutc mắvlgot nhìmjqvn thoápufmng qua trêgtqgn bàgtqgn chỉiutcpsbcn mộxjhst chúngbxt đldhwan sa, cùfjepng vớaefqi Kim trúngbxc búngbxt, cảcawim giápufmc đldhwưrugjizrsc nguyêgtqgn nhâsxrdn khôjlwbng phảcawii làgtqg do đldhwóifnu. Bởravji vìmjqv linh lựlyrfc củasbua hắvlgon róifnut vàgtqgo búngbxt nàgtqgy phi thưrugjehqdng thuậayjon lợizrsi, màgtqg đldhwan sa nọkgzb khi họkgzba lêgtqgn lápufmfjepa cũabjmng linh khídril ngang nhiêgtqgn, khôjlwbng giốepxzng làgtqg giảcawi.

Trong khoảcawing thờehqdi gian ngắvlgon Hàgtqgn Lậayjop nghĩjroe khôjlwbng ra nguyêgtqgn nhâsxrdn, sau mộxjhst hồagcqi suy nghĩjroe, cũabjmng vẫemkkn quyếkzwpt đldhwruywnh đldhwi hỏgocii tiểxerou hòpsbca thưrugjizrsng, xem thửruywifnu thểxero giảcawii đldhwápufmp nghịruyw hoặjczfc củasbua hắvlgon hay khôjlwbng. Lúngbxc nàgtqgy, Hàgtqgn Lậayjop,mớaefqi cảcawim giápufmc đldhwưrugjizrsc trêgtqgn con đldhwưrugjehqdng tu tiêgtqgn, cóifnu thểxeroifnu ngưrugjehqdi chỉiutc đldhwiểxerom cho, thậayjot sựlyrfgtqg rấabjmt quan trọkgzbng, trong lòpsbcng đldhwãypnsifnu ýngmv niệkzwpm bápufmi sưrugj trong đldhwasbuu.


Tiểxerou hòpsbca thưrugjizrsng sau khi nghe xong Hàgtqgn Lậayjop kểxero lạebari chuyệkzwpn họkgzba phùfjep thấabjmt bạebari, dùfjepng mộxjhst loạebari ápufmnh mắvlgot dịruyw thưrugjehqdng cổngmv quápufmi nhìmjqvn chằblhom chằblhom vàgtqgo hắvlgon, nhưrugjgtqg trêgtqgn mặjczft Hàgtqgn Lậayjop đldhwxjhst nhiêgtqgn nởravj ra mộxjhst đldhwóifnua Tiểxerou Bạebarch đldhwauvxp mắvlgot.

gtqgn Lậayjop thấabjmy bộxjhspufmng hòpsbca thưrugjizrsng nhưrugj thếkzwp, trong lòpsbcng cũabjmng cóifnu chúngbxt sợizrsypnsi, khôjlwbng biếkzwpt mìmjqvnh vừkulra rồagcqi nóifnui cóifnupufmi gìmjqv khôjlwbng đldhwúngbxng, đldhwxero cho đldhwepxzi phưrugjơlyrfng nhìmjqvn chằblhom chằblhom vàgtqgo mìmjqvnh nhưrugj vậayjoy.

"Hàgtqgn thídril chủasbu sợizrs rằblhong đldhwepxzi vớaefqi đldhwebaro chếkzwp phùfjep hiểxerou rấabjmt ídrilt!" Tiểxerou hòpsbca thưrugjizrsng rốepxzt cụrxyzc mởravj miệkzwpng.

"Khổngmv Tang đldhwebari sưrugjifnui khôjlwbng sai, tạebari hạebar đldhwúngbxng làgtqg lầasbun đldhwasbuu tiêgtqgn chếkzwp phùfjep"gtqgn Lậayjop thàgtqgnh thậayjot thừkulra nhậayjon.

"Trong ngưrugjehqdi tu tiêgtqgn chúngbxng ta, thậayjot ra khôjlwbng cóifnu bao nhiêgtqgu ngưrugjehqdi tựlyrfmjqvnh chếkzwp phùfjep, cóifnu nhu cầasbuu dùfjepng linh phùfjep, bìmjqvnh thưrugjehqdng cũabjmng sẽzmjt đldhwi tớaefqi cápufmc khu vựlyrfc giao dịruywch đldhwxero trao đldhwngmvi mua bápufmn. Cho dùfjepgtqg ngưrugjehqdi trong cápufmc đldhwebari gia tộxjhsc, cũabjmng vậayjoy màgtqg thôjlwbi".

"Tạebari sao?"gtqgn Lậayjop kinh ngạebarc.

Rấabjmt đldhwơlyrfn giảcawin, cápufmc phùfjeprugj chuyêgtqgn chếkzwp phùfjep kinh nghiệkzwpm phong phúngbx quápufm ídrilt, màgtqg bồagcqi dưrugjcxmsng ra mộxjhst gãypns chếkzwp phùfjeprugj hợizrsp cápufmch tốepxzn hao rấabjmt lớaefqn, thạebart sựlyrfgtqg rấabjmt lớaefqn, chỉiutcifnu mấabjmy đldhwebari phápufmi tu tiêgtqgn, mớaefqi cóifnu thựlyrfc lựlyrfc bồagcqi dưrugjcxmsng đldhwưrugjizrsc" Hòpsbca thưrugjizrsng cưrugjehqdi nóifnui.

"
gtqgn thídril chủasbu cảcawim giápufmc bảcawin thâsxrdn liêgtqgn tiếkzwpp thấabjmt bạebari mưrugjehqdi mấabjmy lầasbun, rấabjmt làgtqg uấabjmt ứskpvc, đldhwúngbxng khôjlwbng?" Hòpsbca thưrugjizrsng hỏgocii.

"
Đngbxúngbxng vậayjoy, tiềldbkn mua vậayjot liệkzwpu, cũabjmng đldhwasbu đldhwxero ta mua Đngbxruywnh thầasbun phùfjep rồagcqi!" Hàgtqgn Lậayjop ảcawio nãypnso nóifnui.

"
Chídrilnh làgtqg vậayjoy, thídril chủasbu biếkzwpt khôjlwbng? Ngay từkulr đldhwasbuu ngưrugjehqdi mớaefqi muốepxzn họkgzbc chếkzwp phùfjep, khi chếkzwp phùfjep liêgtqgn tiếkzwpp thấabjmt bạebari hơlyrfn trăcxmsm lầasbun làgtqgmjqvnh thưrugjehqdng. Nếkzwpu gặjczfp phảcawii ngưrugjehqdi khôjlwbng đldhwasburugj chấabjmt, thìmjqv thấabjmt bạebari vàgtqgi trăcxmsm lầasbun, cũabjmng khôjlwbng cóifnumjqv ngạebarc nhiêgtqgn! Chỉiutcifnu sau khi chếkzwp phùfjeplyrfn ngàgtqgn lầasbun, tỉiutc lệkzwp thàgtqgnh côjlwbng mớaefqi cóifnu thểxero từkulr từkulr gia tăcxmsng, cápufmi nàgtqgy cũabjmng mớaefqi chỉiutcgtqg chếkzwp mộxjhst loạebari linh phùfjep. Nếkzwpu thay đldhwngmvi loạebari phùfjep lụrxyzc khápufmc, mặjczfc dùfjepabjmng khôjlwbng giốepxzng nhưrugj ngưrugjehqdi mớaefqi họkgzbc, nhưrugjng ngay từkulr đldhwasbuu tỉiutc lệkzwp thấabjmt bạebari, cũabjmng vẫemkkn cao kinh ngưrugjehqdi, mớaefqi đldhwưrugjizrsc mộxjhst lầasbun thàgtqgnh côjlwbng. Cho nêgtqgn mộxjhst chếkzwp phùfjeprugj hợizrsp cápufmch, cũabjmng khôjlwbng ídrilt hơlyrfn hàgtqgng vạebarn lầasbun luyệkzwpn tậayjop chếkzwp phùfjep, căcxmsn bảcawin khôjlwbng cóifnu khảcawicxmsng bồagcqi dưrugjcxmsng ra. Nhưrugjng Hàgtqgn thídril chủasbu ngẫemkkm lạebari, vậayjot liệkzwpu hao tổngmvn nhưrugj vậayjoy thìmjqvifnu mấabjmy ngưrugjehqdi cóifnu thểxero chịruywu đldhwưrugjizrsc? Khôjlwbng phảcawii làgtqg chếkzwp phùfjeprugj do gia tộxjhsc tu tiêgtqgn, hoặjczfc làgtqg đldhwebari phápufmi tu tiêgtqgn bồagcqi dưrugjcxmsng ra, cũabjmng chỉiutcifnu thểxerogtqg chếkzwp phùfjeplyrf cấabjmp, muốepxzn đldhwxero cho bọkgzbn họkgzb luyệkzwpn tậayjop chếkzwppufmc trung cấabjmp phùfjep lụrxyzc, sợizrs rằblhong đldhwebari phápufmi nàgtqgy cũabjmng muốepxzn tápufmng gia bạebari sảcawin, khôjlwbng cápufmch nàgtqgo chịruywu nổngmvi gápufmnh nặjczfng. Dùfjep sao càgtqgng làgtqg phùfjep lụrxyzc cấabjmp cao, vậayjot liệkzwpu sửruyw dụrxyzng đldhwxero chếkzwp phùfjepgtqgng trâsxrdn quýngmv thầasbun kỳvgjh".

psbca thưrugjizrsng nóifnui ra nhữfhlsng đldhwiềldbku nàgtqgy, làgtqgm cho Hàgtqgn Lậayjop trợizrsn mắvlgot hápufm hốepxzc mồagcqm.

"
Vậayjoy tạebari sao trêgtqgn cápufmc quàgtqgy hàgtqgng, vẫemkkn cóifnu ngưrugjehqdi bápufmn đldhwan sa cùfjepng lápufmfjepa!" Hàgtqgn Lậayjop suy nghĩjroe lạebari, cũabjmng cảcawim giápufmc đldhwưrugjizrsc khôjlwbng đldhwúngbxng.

"
Ha ha! Đngbxan sa cùfjepng lápufmfjepa nàgtqgy, làgtqgpufmn cho ngưrugjehqdi tu luyệkzwpn phùfjep thuậayjot sửruyw dụrxyzng" Tiểxerou hòpsbca thưrugjizrsng cưrugjehqdi nóifnui.

"
Phùfjep thuậayjot?" Hàgtqgn Lậayjop khôjlwbng giảcawii thídrilch đldhwưrugjizrsc.

"
abjmng giốepxzng nhưrugjpufmc hạebar tậayjop làgtqgm Đngbxruywnh thầasbun thuậayjot, phảcawii sửruyw dụrxyzng chếkzwp phùfjep lụrxyzc cho tốepxzt, mớaefqi cóifnu thểxero sửruyw dụrxyzng tốepxzt phápufmp thuậayjot! Đngbxem phápufmp thuậayjot nàgtqgy tồagcqn trữfhlsgtqgn trong lápufmfjepa, ýngmv đldhwagcqgtqgm cho ngưrugjehqdi ta sửruyw dụrxyzng cápufmc phùfjep lụrxyzc khápufmc nhau dểxerogtqgng hơlyrfn. Linh phùfjepgtqg phùfjep thuậayjot sửruyw dụrxyzng khôjlwbng cápufmch nàgtqgo đldhwơlyrfn giảcawin màgtqgfjepng linh lựlyrfc kídrilch phápufmt, còpsbcn cầasbun phảcawii cóifnu sựlyrf niệkzwpm chúngbxgtqgm phéiutcp nhấabjmt đldhwruywnh mớaefqi dùfjepng đldhwưrugjizrsc, bấabjmt quápufmmjqvnh thưrugjehqdng cũabjmng khôjlwbng phứskpvc tạebarp lắvlgom, rấabjmt dễwpdlgtqgng bắvlgot đldhwasbuu".

"
Phùfjep thuậayjot bởravji vìmjqv thưrugjehqdng xuyêgtqgn phảcawii sửruyw dụrxyzng cùfjepng mộxjhst loạebari phùfjep lụrxyzc, cho nêgtqgn nhữfhlsng ngưrugjehqdi nàgtqgy mớaefqi mua, cũabjmng khôjlwbng cóifnu nhiềldbku lắvlgom. Vìmjqv vậayjoy cũabjmng giốepxzng nhưrugj thídril chủasbu, tựlyrfmjqvnh đldhwi luyệkzwpn tậayjop chếkzwp tạebaro phùfjep lụrxyzc, bởravji vìmjqv phẩayjom loạebari tưrugjơlyrfng đldhwepxzi đldhwơlyrfn giảcawin, tốepxzn hao mặjczfc dùfjep khôjlwbng nhỏgoci, nhưrugjng cuốepxzi cùfjepng cóifnu thểxero thừkulra nhậayjon đldhwưrugjizrsc. Cho nêgtqgn thídril chủasbu thậayjot muốepxzn tu tậayjop Đngbxruywnh thầasbun thuậayjot, nếkzwpu nóifnui vềldbksxrdu dàgtqgi, tựlyrfmjqvnh chếkzwppufmc phùfjep lụrxyzc làgtqg tốepxzt nhấabjmt, nhưrugjng nếkzwpu nhưrugj khôjlwbng thưrugjehqdng dùfjepng thuậayjot nàgtqgy, thìmjqvgtqgn dùfjepng tiềldbkn mua vềldbkgtqg hay nhấabjmt" Tiểxerou hòpsbca thưrugjizrsng tinh tếkzwpifnui, cuốepxzi cùfjepng đldhwưrugja ra cho Hàgtqgn Lậayjop mộxjhst vàgtqgi đldhwldbk nghịruyw.

"
Đngbxa tạebar Khổngmv Tang đldhwebari sưrugj chỉiutc đldhwiểxerom!" Hàgtqgn Lậayjop rấabjmt cóifnu thàgtqgnh ýngmv thi lễwpdl.

"
Thídril chủasbu đldhwa lễwpdl rồagcqi!" Hòpsbca thưrugjizrsng vộxjhsi vàgtqgng hồagcqi lễwpdl.

"
Tiểxerou hòpsbca thưrugjizrsng nàgtqgy nóifnui chuyệkzwpn thậayjot tốepxzt, sau nàgtqgy nếkzwpu còpsbcn cóifnu chuyệkzwpn gìmjqv khóifnu khăcxmsn, cũabjmng khôjlwbng ngạebari tiếkzwpp tụrxyzc thỉiutcnh giápufmo hắvlgon " Hàgtqgn Lậayjop trêgtqgn đldhwưrugjehqdng vềldbk phòpsbcng, âsxrdm thầasbum suy nghĩjroe.

Hiệkzwpn tạebari việkzwpc luyệkzwpn tậayjop chếkzwp phùfjep, làgtqg khôjlwbng cóifnu khảcawicxmsng,! Sau nàgtqgy cũabjmng nêgtqgn đldhwi mua Đngbxruywnh thầasbun phùfjep vềldbkfjepng thìmjqv hay hơlyrfn! Nhưrugjng thậayjot ra Trưrugjehqdng Xuâsxrdn côjlwbng trêgtqgn ngưrugjehqdi sớaefqm đldhwãypns luyệkzwpn tớaefqi đldhwiutcnh đldhwiểxerom củasbua tầasbung thứskpvpufmm, hôjlwbm nay sau khi đldhwưrugjizrsc mấabjmy tầasbung tâsxrdm phápufmp, xem ra phảcawii đldhwxjhst phápufmmjqvnh cảcawinh, tiếkzwpn vàgtqgo tầasbung thứskpv chídriln. Mặjczft khápufmc cóifnugtqgi loạebari phápufmp thuậayjot mớaefqi cũabjmng muốepxzn luyệkzwpn tậayjop mộxjhst phen, sớaefqm hiểxerou thấabjmu đldhwưrugjizrsc chúngbxng, cũabjmng làgtqg gia tăcxmsng vàgtqgi phầasbun thựlyrfc lựlyrfc"
.

gtqgn Lậayjop trong tídrilch tắvlgoc đldhwayjoy cửruywa phòpsbcng ra, trong đldhwasbuu đldhwãypns nghĩjroe an bàgtqgi xong việkzwpc sau nàgtqgy.

Cứskpv nhưrugj vậayjoy, Hàgtqgn Lậayjop nhữfhlsng ngàgtqgy sau đldhwóifnu, ban ngàgtqgy thìmjqvravjgtqgn trong phòpsbcng uốepxzng thuốepxzc, rồagcqi ngồagcqi luyệkzwpn khídril tu luyệkzwpn Trưrugjehqdng Xuâsxrdn côjlwbng. Buổngmvi tốepxzi tìmjqvm nơlyrfi khôjlwbng ngưrugjehqdi, luyệkzwpn tậayjop vàgtqgi loạebari phápufmp thuậayjot mớaefqi họkgzbc đldhwưrugjizrsc.

Phâsxrdn biệkzwpt làgtqg "Lưrugju sa thuậayjot", "Băcxmsng đldhwepxzng thuậayjot", "Thăcxmsng khôjlwbng thuậayjot", "Triềldbkn nhiễwpdlu thuậayjot", "Truyềldbkn âsxrdm thuậayjot", "Nặjczfc thâsxrdn thuậayjot", "Hỏgocia hoa thuậayjot", cùfjepng vớaefqi khóifnu luyệkzwpn nhấabjmt ngbxruywa thứskpv thuậayjot".

Trảcawii qua hơlyrfn mưrugjehqdi ngàgtqgy khổngmv tu, Hàgtqgn Lậayjop rốepxzt cụrxyzc trưrugjaefqc khi Thápufmi Nam hộxjhsi kếkzwpt thúngbxc vàgtqgi ngàgtqgy, Trưrugjehqdng Xuâsxrdn côjlwbng đldhwãypns đldhwxjhst phápufm tớaefqi tầasbung thứskpv chídriln, làgtqgm cho đldhwápufmm ngưrugjehqdi Ngôjlwb Cửruywu Chỉiutc trợizrsn mắvlgot hápufm hốepxzc mồagcqm, Thanh Văcxmsn đldhwebaro sĩjroegtqgng ca ngợizrsi Hàgtqgn Lậayjop làgtqg kỳvgjhgtqgi trong sốepxzpufmn tu!

Nhưrugjng Hàgtqgn Lậayjop trong lòpsbcng biếkzwpt cũabjmng biếkzwpt rõkhtg, nếkzwpu khôjlwbng cóifnu mấabjmy bìmjqvnh đldhwan dưrugjizrsc kia, hắvlgon làgtqgm sao màgtqg dễwpdlgtqgng phápufm quan nhưrugj vậayjoy! Bấabjmt quápufm nhắvlgoc tớaefqi, đldhwan dưrugjizrsc trêgtqgn ngưrugjehqdi hắvlgon cũabjmng còpsbcn khôjlwbng nhiềldbku lắvlgom, xem ra làgtqg phảcawii đldhwiềldbku chếkzwp thêgtqgm rồagcqi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.