Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 137 : Kim trúc bút

    trước sau   
"Hai khốhodri linh thạnckpch!" Mộlyfqt tiếmdegng nữxjan thanh thújdgoy truyềhcvbn vàglfmo trong tai Hàglfmn Lậjwrjp.

glfmn Lậjwrjp sửyfdtng sốhodrt, lújdgoc nàglfmy mớfuqfi phánjdjt hiệlyfqn chủvwdm nhâdzuxn củvwdma quầveuvy hàglfmng ởrfho đglfmhodri diệlyfqn vẫmbamn đglfmang cújdgoi đglfmveuvu đglfmbzslc sánjdjch, đglfmújdgong làglfmnuqznjdji ngọbzslt ngàglfmo đglfmlyfqng lòivdpng ngưntbeogvai.

"Quyểpcnun sánjdjch nàglfmy khônuqzng cóeehvveuv khiếmdegm khuyếmdegt chứvwdm?"glfmn Lậjwrjp sau khi phụwzctc hồwhnbi tinh thầveuvn, hỏnckpi.

"Khônuqzng cóeehv, từmmqm mộlyfqt đglfmếmdegn tầveuvng mưntbeogvai ba phánjdjp quyếmdegt Trưntbeogvang Xuâdzuxn cônuqzng, mộlyfqt câdzuxu khônuqzng thiếmdegu"nuqznjdji hàglfmo phóeehvng nóeehvi.

glfmn Lậjwrjp gậjwrjt đglfmveuvu, vừmmqma lậjwrjt vàglfmi tờogva, lújdgoc nàglfmy mớfuqfi đglfmem sánjdjch gấlmecp lạnckpi.

"Cóeehv chấlmecp nhậjwrjn đglfmjepki bằasjvng đglfman dưntbehcvbc khônuqzng?"glfmn Lậjwrjp thẳbexkng thắtqupn hỏnckpi.


kagpan dưntbehcvbc?"nuqznjdji cóeehv chújdgot ngạnckpc nhiêutwyn, đglfmônuqzi mắtqupt đglfmjvhjp mởrfho thậjwrjt to.

"Cánjdji nàglfmy phảxugyi xem làglfm thuốhodrc gìveuv? Nếmdegu làglfm loạnckpi thuốhodrc chữxjana thưntbeơekkeng chữxjana bệlyfqnh, thìveuvighhng khônuqzng đglfmánjdjng tiềhcvbn!"nuqznjdji ônuqzn nhu vuônuqzt lạnckpi mánjdji tóeehvc đglfmang rốhodri bờogvai.

Vừmmqma nghe cônuqznjdji nóeehvi nhưntbe thếmdeg, Hàglfmn Lậjwrjp biếmdegt chuyệlyfqn nàglfmy cóeehv thểpcnu thàglfmnh, liềhcvbn khônuqzng khánjdjch khípoln lấlmecy ra mộlyfqt bìveuvnh "Hoàglfmng long đglfman", đglfmkagpt ởrfho trưntbefuqfc mặkagpt cônuqznjdji.

"Cóeehv mấlmecy loạnckpi, đglfmhcvbu làglfm thuốhodrc làglfmm tinh tiếmdegn phánjdjp lựglfmc!"glfmn Lậjwrjp cũighhng khônuqzng khiêutwym nhưntbeogvang.

"Cóeehv mấlmecy loạnckpi?"

nuqznjdji ánjdjnh mắtqupt vốhodrn thong dong khônuqzng bứvwdmc bánjdjch, cóeehv chújdgot khẩboknn trưntbeơekkeng. Nàglfmng di chuyểpcnun thâdzuxn thểpcnu đglfmếmdegn trưntbefuqfc mặkagpt Hàglfmn Lậjwrjp, nhẹjvhj nhàglfmng nâdzuxng bìveuvnh ngọbzslc lêutwyn, lấlmecy ra mộlyfqt viêutwyn đglfman dưntbehcvbc, sau đglfmóeehvjdgoi đglfmveuvu kiểpcnum tra dưntbehcvbc típolnnh.

glfmn Lậjwrjp đglfmang đglfmvwdmng ởrfho vịfuqf trípoln cao hơekken, cônuqznjdji làglfmm lộlyfq ra mộlyfqt phầveuvn cổjepk ngọbzslc đglfmhcvbu thấlmecy rấlmect rõchasglfmng, hơekken nữxjana bởrfhoi vìveuvnuqznjdji cánjdjch hắtqupn quánjdj gầveuvn, mộlyfqt mùmdegi thơekkem củvwdma cơekke thểpcnu nữxjan nhi thanh nhãhjxmnuqzng vàglfmo mũighhi, làglfmm cho Hàglfmn Lậjwrjp nhịfuqfp tim khônuqzng khỏnckpi gia tốhodrc, sắtqupc mặkagpt cũighhng đglfmnckputwyn.

"Thậjwrjt làglfm đglfman dưntbehcvbc tinh tiếmdegn phánjdjp lựglfmc!"nuqznjdji sau mộlyfqt hồwhnbi quan sánjdjt, vui mừmmqmng lẫmbamn sợhcvbhjxmi kêutwyu lêutwyn.

glfmng ngẩboknng đglfmveuvu, vẻlmks mặkagpt vui mừmmqmng nhìveuvn Hàglfmn Lậjwrjp, nóeehvi: "Cánjdjc hạnckpivdpn cóeehv đglfman dưntbehcvbc nhưntbe vậjwrjy khônuqzng? Nếmdegu cóeehv cứvwdmeehvi, cóeehv bao nhiêutwyu đglfmjepki bấlmecy nhiêutwyu, trong quầveuvy hàglfmng củvwdma ta muốhodrn đglfmjepki bấlmect cứvwdm thứvwdmveuvighhng đglfmưntbehcvbc. Thậjwrjt sựglfm khônuqzng thểpcnu khônuqzng nóeehvi, ta cũighhng khônuqzng cóeehv nhu cầveuvu dùmdegng linh thạnckpch!"

eehvi xong, cônuqznjdji nắtqupm chặkagpt lấlmecy lọbzsl đglfman dưntbehcvbc, mắtqupt cũighhng khônuqzng chớfuqfp nhìveuvn chằasjvm chằasjvm vàglfmo Hàglfmn Lậjwrjp, sợhcvb từmmqm miệlyfqng củvwdma đglfmhodri phưntbeơekkeng nghe đglfmưntbehcvbc chữxjan "khônuqzng".

glfmn Lậjwrjp thấlmecy cônuqznjdji lújdgoc đglfmveuvu ônuqzn nhu đglfmlyfqng lòivdpng ngưntbeogvai, đglfmlyfqt nhiêutwyn trởrfhoutwyn khẩboknn trưntbeơekkeng nhưntbe vậjwrjy, cũighhng buồwhnbn cưntbeogvai. Nhưntbeng cũighhng khônuqzng khỏnckpi thầveuvm nghĩezpf, xem ra hắtqupn đglfmhodri vớfuqfi giánjdj trịfuqf cảxugyu loạnckpi đglfman dưntbehcvbc nàglfmy cũighhng làglfmeehv chújdgot hạnckp thấlmecp, sau nàglfmy còivdpn phảxugyi càglfmng thêutwym cẩboknn thậjwrjn mớfuqfi phảxugyi!

"Vịfuqfnuqzntbeơekkeng nàglfmy đglfmmmqmng nóeehvng vộlyfqi, chújdgong ta trưntbefuqfc tiêutwyn đglfmem vụwzct giao dịfuqfch trưntbefuqfc mắtqupt làglfmm cho xong, rồwhnbi mớfuqfi típolnnh tiếmdegp cóeehv đglfmưntbehcvbc khônuqzng?"glfmn Lậjwrjp vốhodrn muốhodrn cựglfm tuyệlyfqt đglfmhodri phưntbeơekkeng, nhưntbeng trônuqzng thấlmecy ánjdjnh mắtqupt trong suốhodrt củvwdma đglfmhodri phưntbeơekkeng, khônuqzng biếmdegt thếmdegglfmo đglfmlyfqt nhiêutwyn nhớfuqf tớfuqfi tiểpcnuu muộlyfqi ởrfho nhàglfm, mềhcvbm lòivdpng mộlyfqt chújdgot, liềhcvbn bậjwrjt ra nhữxjanng lờogvai nàglfmy".

"
Thậjwrjt sựglfmglfm ngưntbehcvbng ngùmdegng! Ta cóeehv chújdgot thấlmect thốhodr" Cônuqznjdji phảxugyng phấlmect cũighhng nhậjwrjn thấlmecy đglfmưntbehcvbc mìveuvnh thấlmect lễutwy, sắtqupc mặkagpt đglfmnckputwyn.


"
Quyểpcnun sánjdjch nàglfmy, chỉlmkg cầveuvn hai viêutwyn đglfman dưntbehcvbc nàglfmy làglfm đglfmưntbehcvbc rồwhnbi" Thiếmdegu nữxjan sau khi thầveuvn sắtqupc bìveuvnh tĩezpfnh trởrfho lạnckpi, nóeehvi.

glfmn Lậjwrjp vừmmqma nghe, cảxugym giánjdjc đglfmưntbehcvbc giánjdj tiềhcvbn củvwdma đglfmhodri phưntbeơekkeng coi nhưntbenuqzng đglfmnckpo, liềhcvbn đglfmánjdjp ứvwdmng, sau đglfmóeehv bắtqupt đglfmveuvu quan sánjdjt cánjdjc vậjwrjt phẩboknm khánjdjc trong quầveuvy hàglfmng.

"
Đkagpâdzuxy làglfmnjdji gìveuv?"

Mộlyfqt cánjdji tújdgoi xánjdjm trônuqzng cũighhng khônuqzng vừmmqma mắtqupt lạnckpi khiếmdegn cho Hàglfmn Lậjwrjp hứvwdmng thújdgo. Đkagpkagpc biệlyfqt làglfmnjdji tújdgoi nàglfmy, còivdpn đglfmưntbehcvbc mộlyfqt sợhcvbi dâdzuxy màglfmu đglfmnckp buộlyfqc chặkagpt lạnckpi, bêutwyn trong cộlyfqm lêutwyn! Hàglfmn Lậjwrjp đglfmưntbea tay cầveuvm nóeehvutwyn.

"
njdji nàglfmy làglfm mầveuvm củvwdma thấlmect tinh thảxugyo, mưntbeogvai năbzslm nữxjana thấlmect tinh thảxugyo nàglfmy làglfm nguyêutwyn liệlyfqu tốhodrt nhấlmect chếmdegnjdjc bùmdega chújdgo" Cônuqznjdji thanh thújdgoy giảxugyi thípolnch.

glfmn Lậjwrjp trong lòivdpng vừmmqma đglfmlyfqng, đglfmwhnb vậjwrjt nhưntbe vậjwrjy cũighhng cóeehv chỗtyek hữxjanu dụwzctng, liềhcvbn khônuqzng chújdgot do dựglfm lấlmecy cánjdji tújdgoi nàglfmy.

"
Vậjwrjt nàglfmy, đglfmhodri vớfuqfi ta khônuqzng cóeehvnjdjc dụwzctng gìveuv?" Hàglfmn Lậjwrjp đglfmnckpi khánjdji sau khi nhìveuvn lạnckpi mộlyfqt lầveuvn, chậjwrjm rãhjxmi nóeehvi.

"
Thậjwrjt sựglfm khônuqzng chọbzsln cánjdji gìveuv khánjdjc sao? Hàglfmn băbzslng phùmdegglfmy rấlmect lợhcvbi hạnckpi, còivdpn cóeehv Hồwhnbi xuâdzuxn phùmdeg, cóeehv thểpcnu cho thểpcnu lựglfmc củvwdma ngưntbeơekkei khônuqzi phụwzctc cựglfmc nhanh…" Cônuqznjdji cóeehv chújdgot khônuqzng cam lòivdpng, chủvwdm đglfmlyfqng tiếmdegn lêutwyn, đglfmhcvb cửyfdt cho Hàglfmn Lậjwrjp mộlyfqt sóeehvo thứvwdm.

glfmn Lậjwrjp thấlmecy cônuqznjdji mộlyfqt bộlyfqnjdjng ngưntbeơekkei khônuqzng nhìveuvn ra đglfmưntbehcvbc hàglfmng, khônuqzng khỏnckpi cóeehv chújdgot cưntbeogvai khẽjzgc.

"
eehvnjdji gìveuv buồwhnbn cưntbeogvai?" Cônuqznjdji lầveuvn nữxjana mặkagpt đglfmnckputwyn.

"
Ta thậjwrjt ra chỉlmkgglfm muốhodrn mua mộlyfqt chújdgot đglfman sa vàglfm mộlyfqt sốhodrjdgot đglfmpcnu họbzsla phùmdeg, đglfmánjdjng tiếmdegc nơekkei nàglfmy lạnckpi khônuqzng cóeehv!" Hàglfmn Lậjwrjp khóeehv khăbzsln nóeehvi thậjwrjt ra.

"
Đkagpan sa cùmdegng bújdgot họbzsla phùmdeg!" Cônuqznjdji cau màglfmy lạnckpi, cóeehv chújdgot trùmdeg trừmmqm đglfmvwdmng lêutwyn.

glfmng cújdgoi đglfmveuvu trầveuvm ngâdzuxm chốhodrc lánjdjt, hìveuvnh nhưntbe hạnckp quyếmdegt tâdzuxm, đglfmlyfqt nhiêutwyn ngẩboknng đglfmveuvu nóeehvi vớfuqfi Hàglfmn Lậjwrjp:


"
Đkagpan sa ta khônuqzng cóeehv, nhưntbeng ta cóeehvnuqzng củvwdma yêutwyu thújdgo Kim Tìveuvnh Viêutwyn cóeehv thểpcnu chếmdeg thàglfmnh phùmdegjdgot cựglfmc tốhodrt, chỉlmkgglfmeehveehv giánjdj trịfuqf rấlmect cao, ta khônuqzng biếmdegt ngưntbeơekkei cóeehv đglfmvwdm đglfman dưntbehcvbc đglfmpcnu đglfmjepki khônuqzng?"

glfmn Lậjwrjp vừmmqma nghe, cóeehv chújdgot kinh ngạnckpc, nhưntbeng vẫmbamn cưntbeogvai dàglfmi nóeehvi: "
Chỉlmkg cầveuvn đglfmwhnb tốhodrt, vềhcvb mặkagpt đglfman dưntbehcvbc, ta sẽjzgcglfmm cônuqzntbeơekkeng hàglfmi lòivdpng?"

nuqznjdji nghe lờogvai nàglfmy, mớfuqfi yêutwyn tâdzuxm đglfmvwdmng lêutwyn.

glfmng lấlmecy ra mộlyfqt tờogva linh phùmdeg, lấlmecy tay huơekkeutwyn khônuqzng vàglfmi cánjdji, sau đglfmóeehv tung đglfmnckpo phùmdegutwyn khônuqzng trung, hóeehva thàglfmnh mộlyfqt luồwhnbng hỏnckpa quang rồwhnbi biếmdegn mấlmect.

"
njdjc hạnckp chờogva chốhodrc lánjdjt, huynh trưntberfhong ta trong chốhodrc lánjdjt sẽjzgc đglfmem đglfmwhnb mang đglfmếmdegn!" Cônuqznjdji cóeehv chújdgot ngưntbehcvbng ngùmdegng.

"
Khônuqzng thàglfmnh vấlmecn đglfmhcvb, chỉlmkg cầveuvn làglfm đglfmwhnb thậjwrjt, cóeehv đglfmhcvbi mộlyfqt chújdgot, cũighhng khônuqzng sao!" Hàglfmn Lậjwrjp thảxugyn nhiêutwyn nóeehvi.

Sau đglfmóeehv, Hàglfmn Lậjwrjp cùmdegng cônuqznjdji trong mộlyfqt thờogvai gian ngắtqupn cũighhng khônuqzng cóeehvveuv đglfmpcnueehvi, ngưntbehcvbc lạnckpi làglfmm cho hai ngưntbeogvai cóeehv chújdgot cảxugym giánjdjc mậjwrjp mờogva.

glfmn Lậjwrjp lạnckpi cóeehv chújdgot cảxugym thụwzct loạnckpi mêutwy luyếmdegn khánjdjc thưntbeogvang, trong lújdgoc hípolnt thởrfho, mơekke hồwhnb ngửyfdti thấlmecy mùmdegi thơekkem từmmqm đglfmhodri diệlyfqn. Màglfmnuqznjdji cújdgoi đglfmveuvu, nhìveuvn mũighhi bàglfmn châdzuxn, khônuqzng biếmdegt suy nghĩezpfnjdji gìveuv, nhưntbeng Hàglfmn Lậjwrjp cũighhng thấlmecy cánjdji cổjepk trắtqupng nõchasn củvwdma đglfmhodri phưntbeơekkeng, cũighhng hơekkei ửyfdtng đglfmnckputwyn.

"
Muộlyfqi muộlyfqi!" Mộlyfqt giọbzslng nóeehvi lớfuqfn, đglfmlyfqt nhiêutwyn phánjdj vỡppfo loạnckpi khônuqzng khípoln vi diệlyfqu nàglfmy, làglfmm cho Hàglfmn Lậjwrjp khônuqzng khỏnckpi hung hăbzslng trừmmqmng mắtqupt nhìveuvn đglfmhodri phưntbeơekkeng. Nhưntbeng khi Hàglfmn Lậjwrjp xoay ngưntbeogvai lạnckpi, xem rõchasglfmng ngưntbeogvai phípolna sau, hắtqupn khônuqzng khỏnckpi nhảxugyy dựglfmng lêutwyn.

Mộlyfqt ngưntbeogvai vóeehvc ngưntbeogvai hoàglfmn toàglfmn khônuqzi ngônuqzntbeơekkeng tựglfm Khújdgoc Hồwhnbn, đglfmang hưntbefuqfng vềhcvbutwyn nàglfmy chạnckpy vộlyfqi đglfmếmdegn, dọbzslc theo đglfmưntbeogvang đglfmi đglfmwzctng phảxugyi mộlyfqt vàglfmi ngưntbeogvai tu tiêutwyn ngãhjxm tránjdji ngãhjxm phảxugyi, nhữxjanng ngưntbeogvai tu tiêutwyn nàglfmy vốhodrn giậjwrjn dữxjan, nhưntbeng khi sau khi nhìveuvn rõchasglfmng cựglfmnjdjn nàglfmy vóeehvc ngưntbeogvai vưntbehcvbt xa thưntbeogvang nhâdzuxn, tấlmect cảxugy đglfmhcvbu mặkagpt lộlyfq vẻlmks hoảxugyng sợhcvb, do dựglfm mộlyfqt chújdgot, cũighhng chỉlmkg vuốhodrt vuốhodrt mũighhi mộlyfqt cánjdji màglfm thônuqzi.

nuqznjdji thấlmecy cửyfdt đglfmlyfqng củvwdma cựglfmnjdjn, cóeehv chújdgot đglfmau đglfmveuvu. Vịfuqf huynh trưntberfhong nàglfmy làglfmm việlyfqc quánjdj lỗtyekhjxmng, cánjdji nàglfmy khônuqzng phảxugyi làglfmnuqz duyêutwyn vônuqz cớfuqfmdegng vớfuqfi cánjdjc ngưntbeogvai tu tiêutwyn khánjdjc kếmdegt oánjdjn nhưntbe vậjwrjy?

"
glfmy, muộlyfqi muộlyfqi! Ta đglfmem đglfmwhnb đglfmếmdegn đglfmâdzuxy" Cựglfmnjdjn nhưntbe cổjepk cuồwhnbng phong, vọbzslt tớfuqfi bêutwyn cạnckpnh Hàglfmn Lậjwrjp, vưntbeơekken bàglfmn tay to đglfmùmdegng đglfmưntbea ra mộlyfqt cánjdji hộlyfqp gỗtyek, đglfmưntbea cho cônuqznjdji.

nuqznjdji bấlmect chấlmecp oánjdjn giậjwrjn huynh trưntberfhong lỗtyekhjxmng, màglfm đglfmem hộlyfqp gỗtyek giao cho Hàglfmn Lậjwrjp, ýtccs bảxugyo Hàglfmn Lậjwrjp xem thửyfdt.

glfmn Lậjwrjp tiếmdegp nhậjwrjn cánjdji hộlyfqp, sau khi liếmdegc mắtqupt nhìveuvn cônuqznjdji, mớfuqfi đglfmem cánjdji hộlyfqp mởrfho ra, lộlyfq ra mộlyfqt cánjdji bújdgot lônuqzng màglfmu vàglfmng tỏnckpa ra ánjdjnh sánjdjng vàglfmng rựglfmc.

"
jdgot nàglfmy gọbzsli làglfm kim trújdgoc, ngòivdpi bújdgot dùmdegng lônuqzng củvwdma yêutwyu thújdgo cấlmecp hai Kim Tìveuvnh Viêutwyn màglfm chếmdeg thàglfmnh, thâdzuxn bújdgot dùmdegng hỗtyekn hợhcvbp kim tinh cùmdegng ônuqz thiếmdegt màglfm thàglfmnh, sau đglfmóeehv tu sĩezpf trújdgoc cơekke kỳxqtcmdegng văbzsln vũighh hỏnckpa tếmdeg luyệlyfqn ba ngàglfmy ba đglfmêutwym, mớfuqfi đglfmnckpi cônuqzng cánjdjo thàglfmnh" Cônuqznjdji nhẹjvhj nhàglfmng nóeehvi, nhưntbeng vẻlmks mặkagpt lưntbeu luyếmdegn nhìveuvn chằasjvm chằasjvm vàglfmo vậjwrjt ấlmecy, trêutwyn némbamt mặkagpt rấlmect cóeehv ýtccs khônuqzng cam tâdzuxm.

Hắtqupn mặkagpc dùmdeg đglfmhodri vớfuqfi lờogvai nóeehvi củvwdma cônuqznjdji cũighhng khônuqzng hoàglfmn toàglfmn biếmdegt, nhưntbeng cũighhng biếmdegt bújdgot nàglfmy khônuqzng tầveuvm thưntbeogvang, cóeehv lai lịfuqfch rấlmect lớfuqfn. Khônuqzng khỏnckpi khônuqzng ngờogva đglfmhodri phưntbeơekkeng nguyệlyfqn ýtccs dứvwdmt bỏnckp vậjwrjt ấlmecy, màglfm cảxugym thấlmecy kinh ngạnckpc, chẳbexkng lẻlmks chípolnnh làglfmveuv đglfman dưntbehcvbc nàglfmy?

"
nuqzntbeơekkeng thậjwrjt muốhodrn đglfmem bújdgot nàglfmy đglfmjepki cho tạnckpi hạnckp? Đkagpâdzuxy chípolnnh làglfm mộlyfqt móeehvn dịfuqf bảxugyo!" Hàglfmn Lậjwrjp dùmdegng ngóeehvn tay nhẹjvhj vỗtyek vềhcvb than bújdgot, đglfmánjdjnh giánjdj hai chữxjan "Kim trújdgoc" màglfmu vàglfmng trêutwyn thâdzuxn bújdgot, trầveuvm giọbzslng xánjdjc nhậjwrjn.

nuqznjdji thấlmecy nghi vấlmecn củvwdma Hàglfmn Lậjwrjp, sau khi do dựglfm mộlyfqt chújdgot, rồwhnbi quyếmdegt đglfmfuqfnh nóeehvi thậjwrjt tìveuvnh, tránjdjnh cho đglfmhodri phưntbeơekkeng nghĩezpf vậjwrjt nàglfmy lai lịfuqfch bấlmect chípolnnh, khônuqzng dánjdjm thu lấlmecy.

"
jdgot nàglfmy làglfm di vậjwrjt củvwdma tộlyfqc ta lưntbeu lạnckpi, làglfm cho cao thủvwdm chếmdeg phùmdeg sửyfdt dụwzctng. Nhưntbeng đglfmánjdjng tiếmdegc chípolnnh làglfm, hai ngưntbeogvai huynh muộlyfqi ta đglfmhodri vớfuqfi chếmdeg phùmdeg khônuqzng cóeehv thiêutwyn phújdgo, quánjdjhjxmng phípoln vậjwrjt nàglfmy, màglfm huynh trưntberfhong ta muốhodrn tham gia Thăbzslng tiêutwyn đglfmnckpi hộlyfqi lầveuvn nàglfmy, cônuqzng phánjdjp đglfmãhjxm đglfmếmdegn giớfuqfi hạnckpn, khônuqzng thểpcnu khônuqzng nhờogvantbehcvbc lựglfmc mớfuqfi cóeehv đglfmlyfqt phánjdj, cho nêutwyn mớfuqfi nguyệlyfqn ýtccsmdegng vậjwrjt nàglfmy đglfmjepki lấlmecy đglfman dưntbehcvbc củvwdma cánjdjc hạnckp" Cônuqznjdji buồwhnbn bảxugyeehvi, thầveuvn sắtqupc cóeehv chújdgot bấlmect đglfmtqupc dĩezpf.

"
Tạnckpi sao lạnckpi gặkagpp mộlyfqt têutwyn cônuqzng phánjdjp đglfmãhjxm đglfmếmdegn bìveuvnh cảxugynh! Cánjdji nàglfmy cũighhng quánjdj xảxugyo hợhcvbp?" Hàglfmn Lậjwrjp nghi hoặkagpc nghĩezpf.

Nhưntbeng thậjwrjt ra Hàglfmn Lậjwrjp nghĩezpfighhng cóeehv chújdgot khônuqzng hiểpcnuu!

Phàglfmm làglfm ngưntbeogvai chuẩboknn bịfuqf tham gia lônuqzi đglfmàglfmi tỷkwxw thípoln Thăbzslng tiêutwyn hộlyfqi, mưntbeogvai ngưntbeogvai thìveuv đglfmãhjxmeehv bảxugyy tánjdjm ngưntbeogvai đglfmhcvbu làglfm dậjwrjm châdzuxn tạnckpi bìveuvnh cảxugynh, khônuqzng cánjdjch nàglfmo đglfmlyfqt phánjdj đglfmưntbehcvbc. Bởrfhoi vìveuv phàglfmm làglfm ngưntbeogvai tựglfm nhậjwrjn thấlmecy còivdpn cóeehv tiềhcvbm lựglfmc còivdpn cóeehv thểpcnu thăbzslng lêutwyn mộlyfqt tầveuvng nữxjana, cũighhng sẽjzgc khônuqzng lậjwrjp tứvwdmc tham gia lônuqzi đglfmàglfmi củvwdma Thăbzslng tiêutwyn hộlyfqi, màglfmglfm sẽjzgc tiếmdegp tụwzctc khổjepk tu, hy vọbzslng cóeehv thểpcnu tiếmdegn thêutwym mộlyfqt tầveuvng. Nhưntbe vậjwrjy tham gia đglfmnckpi hộlyfqi lầveuvn sau, bọbzsln họbzsl sẽjzgc nắtqupm chắtqupc cơekke hộlyfqi nhiềhcvbu thêutwym nữxjana. Cánjdji nàglfmy làglfmm cho trưntbefuqfc khi Thăbzslng tiêutwyn hộlyfqi triểpcnun khai, cũighhng khóeehvglfmveuvm đglfmưntbehcvbc đglfman dưntbehcvbc cóeehvnjdjc dụwzctng làglfmm tinh tiếmdegn phánjdjp lựglfmc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.