Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 136 : Yến gia

    trước sau   
"Ta cũtequng tiếyyjcp tụazdkc cùtdhkng vớbfili mấoiixy vịksmt" Hồobxcng Liêoiixn táchwqn nhâqyyan rấoiixt dứdiqbt khoáchwqt.

"Tốohipt, tốohipt! Hàuikgn huynh cso phảqyyai cũtequng vậjtnvy hay khôwlxvng" Đdiqbzbmro sĩwbmw bộhprpchwqng thậjtnvt cao hứdiqbng, lạzbmri hưgkorbfilng tớbfili Hàuikgn Lậjtnvp hỏbipzi.

uikgn Lậjtnvp nghe nóobxci thếyyjc, cũtequng do dựaamv.

Trêoiixn lýlyhq thuyếyyjct, hắfpcln cũtequng làuikg ngưgkorisdmi mớbfili, tiếyyjcp tụazdkc đrtbti theo nhóobxcm nàuikgy cũtequng làuikg lựaamva chọtmnhn tốohipt nhấoiixt, nhưgkorng trong lòkqvpng lạzbmri khôwlxvng biếyyjct tạzbmri sao, cóobxc cảqyyam giáchwqc cóobxc chỗynan khôwlxvng ổjbsan, tựaamva hồobxc thậjtnvt sựaamv nếyyjcu màuikguikgm nhưgkor vậjtnvy, khẳramdng đrtbtksmtnh làuikg sẽpzac hốohipi hậjtnvn.

"Tạzbmri hạzbmrtequng đrtbtmpwci sau khi giao dịksmtch chấoiixm dứdiqbt, thìaumh mớbfili quyếyyjct đrtbtksmtnh! Nhấoiixt thờisdmi cũtequng khôwlxvng vộhprpi!"uikgn Lậjtnvp cưgkorisdmi nóobxci, hắfpcln quyếyyjct đrtbtksmtnh nézbmr trưgkorbfilc rồobxci hãtxgry nóobxci.

"Ồfdew!" Nhữzbmrng lờisdmi nàuikgy củaamva Hàuikgn Lậjtnvp hiểzdvon nhiêoiixn ngoàuikgi dựaamv liệrcxku củaamva nhữzbmrng ngưgkorisdmi kháchwqc, làuikgm cho đrtbtáchwqm ngưgkorisdmi Tùtdhkng Văueqin cóobxc chúyyjct ngạzbmrc nhiêoiixn.


"Hàuikgn huynh cóobxc do dựaamvaumh? Táchwqn tu chúyyjcng ta tạzbmro thàuikgnh mộhprpt khốohipi mớbfili cóobxc thểzdvo khôwlxvng bịksmt ngưgkorisdmi ta khi dễzzfv, huốohipng chi đrtbtohipi vớbfili việrcxkc cóobxc thểzdvo pháchwq thâqyyau kỹrtbt củaamva huynh đrtbtàuikgi, tiểzdvou đrtbtrcxktequng rấoiixt cóobxc hứdiqbng thúyyjc, đrtbtohipi vớbfili cuộhprpc sốohipng sau nàuikgy cũtequng muốohipn bàuikgn luậjtnvn mộhprpt chúyyjct!" Ngôwlxv Cửumeru Chỉyyjcobxc chúyyjct bấoiixt mãtxgrn.

uikgn Lậjtnvp nghe giọtmnhng đrtbtiệrcxku củaamva thiếyyjcu niêoiixn nàuikgy nóobxci, cũtequng khôwlxvng mấoiixt lòkqvpng, chỉyyjcuikggkorisdmi cưgkorisdmi màuikg khôwlxvng nóobxci gìaumh.

"Ha ha, Hàuikgn huynh cũtequng khôwlxvng nóobxci, khẳramdng đrtbtksmtnh khôwlxvng cùtdhkng mộhprpt đrtbtưgkorisdmng vớbfili chúyyjcng ta, chỉyyjcuikg phảqyyai nóobxci mộhprpt chúyyjct, cáchwqi nàuikgy cũtequng làuikg nhâqyyan chi thưgkorisdmng tìaumhnh màuikg thôwlxvi!"tdhkng Văueqin đrtbtzbmro sĩwbmw vộhprpi vàuikgng khuyêoiixn giảqyyai.

diqbúyyjcng vậjtnvy, lờisdmi củaamva Tùtdhkng Văueqin đrtbtzbmro trưgkorqsuvng, nóobxci đrtbtúyyjcng việrcxkc trong lòkqvpng củaamva tạzbmri hạzbmr, tạzbmri hạzbmr đrtbtínfgnch xáchwqc cóobxc chúyyjct việrcxkc khóobxcobxci, cho nêoiixn mớbfili phảqyyai thậjtnvn trọtmnhng mộhprpt chúyyjct!"uikgn Lậjtnvp tựaamva hồobxc đrtbtohipi vớbfili Tùtdhkng Văueqin đrtbtzbmro sĩwbmw rấoiixt làuikg cảqyyam kínfgnch, lộhprp ra bộhprpchwqng trong lòkqvpng cóobxc việrcxkc khóobxcobxci.

"Nhưgkor vậjtnvy đrtbti, cứdiqb cho làuikg ta nhiềwlxvu chuyệrcxkn đrtbti!" Thiếyyjcu niêoiixn cảqyyam giáchwqc đrtbtưgkormpwcc bảqyyan thâqyyan hìaumhnh nhưgkor trởqsuvoiixn hơsradi ézbmrp ngưgkorisdmi, cũtequng khôwlxvng bựaamvc bộhprpi nữzbmra.

tdhkng Văueqin đrtbtzbmro sĩwbmw bấoiixt đrtbtfpclc dĩwbmwgkorisdmi cưgkorisdmi, dùtdhkng mộhprpt loạzbmri áchwqnh mắfpclt huynh trưgkorqsuvng bao dung, âqyyam thầdiqbm hưgkorbfilng vềwlxvuikgn Lậjtnvp tỏbipz ýlyhq xin lỗynani.

uikgn Lậjtnvp tựaamv nhiêoiixn sẽpzac khôwlxvng đrtbtem việrcxkc nàuikgy đrtbtzdvoqsuv trong lòkqvpng.

Bấoiixt quáchwq nếyyjcu việrcxkc nàuikgy cũtequng đrtbtãtxgr giảqyyai quyếyyjct, tấoiixt cảqyya mọtmnhi ngưgkorisdmi đrtbtwlxvu đrtbtdiqbng dậjtnvy, cáchwqo từbgyy đrtbti trởqsuv vềwlxv. Hàuikgn Lậjtnvp cũtequng tạzbmri lầdiqbu hai tìaumhm gian phòkqvpng trốohipng màuikg an giấoiixc.

Tớbfili ngàuikgy thứdiqb hai, trừbgyykqvpa thưgkormpwcng vàuikguikgn Lậjtnvp ra, nhữzbmrng ngưgkorisdmi kháchwqc đrtbtwlxvu đrtbti ra khỏbipzi căueqin lầdiqbu, đrtbtobxcng loạzbmrt kếyyjct bạzbmrn màuikg đrtbti.

yyjcc nàuikgy, hòkqvpa thưgkormpwcng tạzbmri lầdiqbu mộhprpt vẫwcygn tiếyyjcp tụazdkc niệrcxkm thiệrcxkn, màuikguikgn Lậjtnvp ởqsuvoiixn trong phòkqvpng dùtdhkng ngóobxcn tay khẽpzac vẽpzac vờisdmi trêoiixn mộhprpt láchwqtdhka, chìaumhm lấoiixp trong trầdiqbm tưgkor.

"Cáchwqi nàuikgy láchwqtdhka sơsrad cấoiixp, mặaamvt trêoiixn cóobxc linh quang khẽpzac chớbfilp đrtbthprpng, quảqyya nhiêoiixn làuikg khôwlxvng giốohipng vớbfili láchwqtdhka ởqsuv tạzbmri thếyyjc tụazdkc, xem ra khôwlxvng phảqyyai chỉyyjcuikg nguyêoiixn liệrcxku cóobxc chỗynan đrtbtaamvc thùtdhk kháchwqc nhau, màuikg chínfgnnh làuikg cầdiqbn phảqyyai cóobxc pháchwqp thuậjtnvt đrtbtzdvo duy trìaumh"uikgn Lậjtnvp thầdiqbm nghĩwbmw.

uikgn Lậjtnvp xuấoiixt ra láchwqtdhka nàuikgy, nguyêoiixn tínfgnnh thậjtnvt tiễzzfvn mộhprpt chúyyjct sởqsuv họtmnhc trưgkorbfilc kia diqbksmtnh thầdiqbn thuậjtnvt". Nhưgkorng hắfpcln đrtbthprpt nhiêoiixn nghĩwbmw đrtbtếyyjcn, tựaamva hồobxc chếyyjc ra Đdiqbksmtnh thầdiqbn phùtdhkuikgy cũtequng khôwlxvng đrtbtưgkormpwcc, tuy cũtequng phảqyyai cầdiqbn búyyjct mựaamvc đrtbtzdvo vẽpzacoiixn. Màuikg sựaamv kháchwqc biệrcxkt, nhữzbmrng thứdiqbuikgy trong thếyyjc giớbfili củaamva ngưgkorisdmi tu tiêoiixn cũtequng cóobxcchwqn, cũtequng khôwlxvng thểzdvotdhkng đrtbtobxc củaamva thếyyjc tụazdkc, phảqyyai chăueqing làuikg do ngưgkorisdmi tu tiêoiixn đrtbtaamvc chếyyjc ra sao?

Nghĩwbmw tớbfili đrtbtâqyyay, Hàuikgn Lậjtnvp ởqsuvoiixn trong phòkqvpng ngồobxci khôwlxvng yêoiixn. Hắfpcln quyếyyjct đrtbtksmtnh đrtbti tìaumhm hòkqvpa thưgkormpwcng, dùtdhk sao hắfpcln cũtequng làuikg ngưgkorisdmi mớbfili tu tiêoiixn cũtequng cóobxc rấoiixt nhiềwlxvu chuyệrcxkn cũtequng khôwlxvng dấoiixu diếyyjcm đrtbtưgkormpwcc, còkqvpn khôwlxvng bằbgyyng cứdiqb thoảqyyai máchwqi trựaamvc tiếyyjcp đrtbti hỏbipzi.


"Thínfgn chủaamv suy nghĩwbmw khôwlxvng sai, muốohipn thàuikgnh côwlxvng chếyyjc ra mộhprpt đrtbtzbmro linh phùtdhk, trừbgyy việrcxkc phảqyyai dùtdhkng nguyêoiixn liệrcxku đrtbtaamvc thùtdhk luyệrcxkn chếyyjcchwqtdhka ra, còkqvpn phảqyyai dùtdhkng máchwqu cóobxc chứdiqba linh khínfgn củaamva yêoiixu thúyyjcuikgm đrtbtan sa thìaumh mớbfili đrtbtưgkormpwcc, vềwlxv phầdiqbn búyyjct thìaumhtdhky tìaumhnh huốohipng màuikg đrtbtksmtnh!" Khổjbsa Tang hòkqvpa thưgkormpwcng sau khi nghe nghi vấoiixn củaamva Hàuikgn Lậjtnvp xong, thìaumhaumhnh tĩwbmwnh nóobxci.

"Khổjbsa Tang đrtbtzbmri sưgkor, cáchwqi gìaumh gọtmnhi làuikg theo tìaumhnh huốohipng màuikg đrtbtksmtnh?"uikgn Lậjtnvp ngồobxci đrtbtohipi diệrcxkn vớbfili hòkqvpa thưgkormpwcng, cứdiqb thếyyjcuikg hỏbipzi, khôwlxvng mộhprpt chúyyjct ngưgkormpwcng ngùtdhkng nàuikgo.

"Ngưgkorisdmi tu tiêoiixn chúyyjcng ta búyyjct sửumer dụazdkng đrtbtzdvo chếyyjc linh phùtdhk, ngoạzbmri trừbgyyobxc thểzdvotdhkng lôwlxvng trêoiixn ngưgkorisdmi yêoiixu thúyyjcuikg chếyyjc thàuikgnh búyyjct lôwlxvng ra, còkqvpn cóobxc thểzdvotdhkng búyyjct than cóobxc chúyyjct thiêoiixn tàuikgi đrtbtksmta bảqyyao, cáchwqi nàuikgy cũtequng cóobxc thểzdvo gia tăueqing khảqyyaueqing chếyyjc phùtdhk thàuikgnh côwlxvng cùtdhkng uy lựaamvc củaamva phùtdhk lụazdkc. Nhưgkorng nếyyjcu nhưgkor khôwlxvng cóobxc đrtbtiềwlxvu kiệrcxkn, thậjtnvm chínfgntdhkng búyyjct thưgkorisdmng tạzbmri thếyyjc tụazdkc cũtequng đrtbtưgkormpwcc, chỉyyjcuikg khảqyyaueqing chếyyjc phùtdhk thàuikgnh côwlxvng thậjtnvt sựaamvuikg thấoiixp đrtbtếyyjcn đrtbtáchwqng thưgkorơsradng"kqvpa thưgkormpwcng lắfpclc lưgkorchwqi đrtbtdiqbu, xem ra làuikg khôwlxvng táchwqn thàuikgnh Hàuikgn Lậjtnvp dùtdhkng phưgkorơsradng pháchwqp nàuikgy đrtbtzdvo luyệrcxkn phùtdhk.

diqba tạzbmr đrtbtzbmri sưgkor chỉyyjc đrtbtiểzdvom? Ta cũtequng đrtbti xem mộhprpt chúyyjct, xem thửumerkqvpn cóobxc khảqyyaueqing nàuikgo đrtbtzdvo chếyyjc phùtdhk hay khôwlxvng!"uikgn Lậjtnvp đrtbtdiqbng dậjtnvy, hưgkorbfilng vềwlxv phínfgna hòkqvpa thưgkormpwcng màuikg ôwlxvm quyềwlxvn.

"Thínfgn chủaamv đrtbti thong thảqyya!"kqvpa thưgkormpwcng lạzbmri nhắfpclm mắfpclt lạzbmri, tiếyyjcp tụazdkc tham thiệrcxkn đrtbtzbmri nghiệrcxkp.

Xem ra hôwlxvm nay khôwlxvng muốohipn ra ngoàuikgi cũtequng khôwlxvng đrtbtưgkormpwcc! Bảqyyan thâqyyan nhớbfil kỹrtbtyyjct cùtdhkng đrtbtan sa đrtbtwlxvu rẻqnqt, đrtbtzbmri kháchwqi cũtequng phảqyyai sáchwqu bảqyyay khồobxci linh thạzbmrch. Chẳramdng lẽpzac phảqyyai đrtbtem báchwqn "Phi hàuikgnh phùtdhk" trong tay sao?

uikgn Lậjtnvp mộhprpt bêoiixn muốohipn đrtbti, mộhprpt bêoiixn nghĩwbmw lạzbmri, ngưgkorisdmi bưgkorbfilc ra khỏbipzi lầdiqbu, hưgkorbfilng vềwlxv phínfgna khu vựaamvc giao dịksmtch màuikg tớbfili.

qyyay giờisdmuikg buổjbsai sáchwqng, cho nêoiixn trêoiixn đrtbtưgkorisdmng ngưgkorisdmi tu tiêoiixn cũtequng tụazdkm hai tụazdkm ba, cũtequng khôwlxvng tínfgnnh làuikg vắfpclng, nhưgkorng nhìaumhn phưgkorơsradng hưgkorbfilng củaamva bọtmnhn họtmnh tựaamva hồobxc đrtbtwlxvu hưgkorbfilng vềwlxv phínfgna khu vựaamvc giao dịksmtch, xem ra đrtbtzbmri bộhprp phậjtnvn đrtbtwlxvu làuikg đrtbtếyyjcn báchwqn hàuikgng.

"Mau nhìaumhn, con chim thậjtnvt lớbfiln!" Mộhprpt ngưgkorisdmi tu tiêoiixn nam đrtbthprpt nhiêoiixn kinh hãtxgri hôwlxvoiixn.

Tiếyyjcp theo, mộhprpt bóobxcng đrtbten thậjtnvt lớbfiln, lưgkorbfilt trêoiixn đrtbtdiqbu Hàuikgn Lậjtnvp màuikg qua.

uikgn Lậjtnvp thấoiixt kinh, vộhprpi vàuikgng ngẩfdewng đrtbtdiqbu nhìaumhn lạzbmri.

Chỉyyjc thấoiixy mộhprpt con quáchwqi đrtbtiểzdvou hai đrtbtdiqbu lớbfiln bằbgyyng con trâqyyau nhỏbipz, đrtbtang bay qua đrtbtyyjcnh đrtbtdiqbu bọtmnhn họtmnh.

Con nàuikgy vừbgyya giốohipng nhưgkoruikg khôwlxvng phảqyyai làuikg ưgkorng, thâqyyan đrtbtdiqby lôwlxvng mao màuikgu xáchwqm dàuikgi, hai cáchwqnh rọtmnhng mấoiixy trưgkormpwcng, dưgkorbfili thâqyyan còkqvpn cóobxc mộhprpt đrtbtôwlxvi móobxcng vuốohipt giốohipng nhưgkor liêoiixm đrtbtao sắfpclc bézbmrn, màuikgoiixn trêoiixn làuikg hai cáchwqi đrtbtdiqbu chim hung áchwqc, cóobxc bốohipn con mắfpclt ẩfdewn chứdiqba lụazdkc quang.


Mộhprpt con yêoiixu cầdiqbm thậjtnvt hung áchwqc!

"Lớbfiln thậjtnvt!"

"Thậjtnvt sựaamvuikg lớbfiln!"

"Mau bắfpclt nóobxc, thay cho ngựaamva cỡksmti!"

Ngưgkorisdmi tu tiêoiixn phínfgna dưgkorbfili đrtbtwlxvu dừbgyyng châqyyan, bàuikgn táchwqn nghịksmt luậjtnvn, còkqvpn cóobxc chúyyjct ngưgkorisdmi thậjtnvm chínfgnkqvpn muốohipn thửumer bắfpclt nóobxc.

"Cáchwqc ngưgkorơsradi khôwlxvng muốohipn sốohipng nữzbmra sao! Đdiqbóobxcuikg linh cầdiqbm củaamva đrtbtrcxk nhấoiixt tu tiêoiixn đrtbtzbmri tộhprpc Yếyyjcn gia Côwlxvtequsradn nuôwlxvi dưgkorksmtng "Song thủaamv vụazdk", trêoiixn đrtbtóobxc đrtbtoan chắfpclc làuikg ngưgkorisdmi củaamva Yếyyjcn gia, muốohipn tựaamvaumhm đrtbtưgkorisdmng chếyyjct sao?"

Chỉyyjcuikgi câqyyau nóobxci lạzbmrnh nhưgkorueqing, đrtbtãtxgr đrtbtem nhữzbmrng ngưgkorisdmi nàuikgy từbgyy trong mộhprpng đrtbtlffbp màuikg thứdiqbc dậjtnvy.

"Yếyyjcn gia? Làuikg gia tộhprpc tu tiêoiixn duy nhấoiixt trong cáchwqc tu tiêoiixn đrtbtzbmri pháchwqi, cóobxc tu sĩwbmw Kếyyjct đrtbtan kỳldnv sao?"obxc ngưgkorisdmi thấoiixt thanh nóobxci.

"Khôwlxvng phảqyyai Yếyyjcn gia đrtbtóobxc thìaumhkqvpn cóobxc Yếyyjcn gia nàuikgo nửumera? Ta tớbfili sớbfilm hơsradn cáchwqc ngưgkorisdmi, cho nêoiixn đrtbtãtxgr gặaamvp qua "Song thủaamv vụazdk" nàuikgy mộhprpt lầdiqbn. Còkqvpn biếyyjct lầdiqbn nàuikgy Yếyyjcn gia pháchwqi hai ngưgkorisdmi huynh muộhprpi, tham gia lôwlxvi đrtbtàuikgi củaamva Thăueqing tiêoiixn đrtbtzbmri hộhprpi!" Lạzbmri làuikgtxgr tu tiêoiixn đrtbtóobxc đrtbtfpclc ýlyhqgkorơsradng dưgkorơsradng nóobxci.

"Cũtequng khôwlxvng chắfpclc! Yếyyjcn gia pháchwqi ngưgkorisdmi tham gia Thăueqing tiêoiixn hộhprpi, năueqim trưgkorbfilc bọtmnhn họtmnhtequng khôwlxvng cóobxc pháchwqi ngưgkorisdmi màuikg! Cứdiqb nhưgkor vậjtnvy, cũtequng khôwlxvng dáchwqm chắfpclc làuikg chỉyyjcobxc hai ngưgkorisdmi!"

"Chínfgnnh vậjtnvy, vạzbmrn nhấoiixt trêoiixn lôwlxvi đrtbtàuikgi đrtbtazdkng phảqyyai hai ngưgkorisdmi Yếyyjcn gia, cũtequng thậjtnvt sựaamvuikgzbmrm may mắfpcln!"

Nhữzbmrng ngưgkorisdmi tu tiêoiixn nàuikgy, sắfpclc mặaamvt cũtequng cóobxc chúyyjct khôwlxvng tốohipt, cóobxc ngưgkorisdmi thậjtnvm chínfgnkqvpn thởqsuvuikgi cảqyyam tháchwqn!

uikgn Lậjtnvp lạzbmri lạzbmrnh lùtdhkng nhìaumhn quáchwqi cầdiqbm đrtbtang đrtbti xa xa khôwlxvng nóobxci gìaumh, xem bộhprpchwqng củaamva yêoiixu đrtbtiểzdvou nàuikgy, rõqfakuikgng làuikg quáchwqi ưgkorng đrtbtãtxgr gặaamvp Thiếyyjct Ngưgkoru, vậjtnvy đrtbtohipi thầdiqbn tiêoiixn nam nữzbmr đrtbtúyyjcng làuikg huynh muộhprpi Yếyyjcn gia!

uikgn Lậjtnvp đrtbtang suy nghĩwbmw, màuikgchwqc ngưgkorisdmi tu tiêoiixn ởqsuv phụazdk cậjtnvn cũtequng đrtbtang trảqyyai qua cơsradn phong ba thìaumh thìaumh to nhỏbipz, đrtbtwlxvu nóobxci vềwlxv chuyệrcxkn nàuikgy.

Cuốohipi cùtdhkng, hắfpcln cưgkorisdmi nhạzbmrt, cứdiqb đrtbtơsradn giảqyyan màuikg đrtbti tớbfili.

oiixn trong sâqyyan rộhprpng hiệrcxkn tạzbmri ngưgkorisdmi đrtbtãtxgr khôwlxvng ínfgnt, mặaamvc dùtdhktequng khôwlxvng náchwqo nhiệrcxkt bằbgyyng tốohipi hôwlxvm qua, nhưgkorng cũtequng xem nhưgkoruikggkorisdmi phầdiqbn nhâqyyan khínfgn.

uikgn Lậjtnvp sờisdm sờisdm mấoiixy bìaumhnh đrtbtan dưgkormpwcc trong áchwqo, quyếyyjct đrtbtksmtnh đrtbtem mộhprpt chúyyjct đrtbtan dưgkormpwcc đrtbtjbsai lấoiixy mộhprpt sốohip đrtbtobxc đrtbtzbmrc cầdiqbn thiếyyjct.

aumh vậjtnvy, hắfpcln lầdiqbn nàuikgy khôwlxvng đrtbti từbgyy từbgyy lốohipi lầdiqbn trưgkorbfilc, màuikg từbgyy ngõqfak kháchwqc màuikg đrtbti vàuikgo trong sâqyyan rộhprpng, hắfpcln đrtbtksmtnh bắfpclt đrtbtdiqbu từbgyyoiixn nàuikgy.

Dọtmnhc theo đrtbtưgkorisdmng đrtbti, áchwqnh mắfpclt củaamva Hàuikgn Lậjtnvp thỉyyjcnh thoảqyyang lạzbmri nhìaumhn sang hai bêoiixn đrtbtáchwqnh giáchwq, nhìaumhn cáchwqc loạzbmri tàuikgi liệrcxku cùtdhkng phùtdhk lụazdkc, cùtdhkng mộhprpt sốohip pháchwqp khínfgnobxc chúyyjct cổjbsa quáchwqi, cũtequng khôwlxvng cóobxcaumh lọtmnht vàuikgo trong mắfpclt hắfpcln.

Đdiqbhprpt nhiêoiixn, Hàuikgn Lậjtnvp dừbgyyng bưgkorbfilc trưgkorbfilc mộhprpt quầdiqby hàuikgng. Hắfpcln nhìaumhn mộhprpt cuốohipn sáchwqch khôwlxvng dàuikgy lắfpclm, cóobxc chúyyjct xuấoiixt thầdiqbn.

Quyểzdvon sáchwqch nàuikgy phínfgna trưgkorbfilc cóobxc đrtbtwlxv mấoiixy chữzbmr: "Trưgkorisdmng Xuâqyyan côwlxvng", mộhprpc thuộhprpc tínfgnnh tu tiêoiixn côwlxvng pháchwqp cơsrad bảqyyan, giáchwq trịksmt hai linh thạzbmrch bậjtnvc thấoiixp.

"Quyểzdvon sáchwqch nàuikgy, ta muốohipn mua!"uikgn Lậjtnvp chậjtnvm rãtxgri cúyyjci xuốohipng, cầdiqbm lấoiixy lậjtnvt sơsrad qua mộhprpt lầdiqbn, rồobxci ngẩfdewng đrtbtdiqbu bìaumhnh tĩwbmwnh nhìaumhn chủaamv quầdiqby màuikgobxci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.