Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 136 : Yến gia

    trước sau   
"Ta cũxtqbng tiếvslzp tụswdfc cùtccnng vớrnfsi mấpommy vịmbjk" Hồymgsng Liêhrnnn táxmoyn nhâokeun rấpommt dứkehtt khoáxmoyt.

"Tốtktlt, tốtktlt! Hàpommn huynh cso phảdlxbi cũxtqbng vậjqiiy hay khôtyuxng" Đwdmaksuto sĩarmd bộhxcxxmoyng thậjqiit cao hứkehtng, lạksuti hưdktxrnfsng tớrnfsi Hàpommn Lậjqiip hỏshrni.

pommn Lậjqiip nghe nóxmoyi thếvslz, cũxtqbng do dựlqyd.

Trêhrnnn lýhqxs thuyếvslzt, hắuacin cũxtqbng làpomm ngưdktxjkupi mớrnfsi, tiếvslzp tụswdfc đbqcei theo nhóxmoym nàpommy cũxtqbng làpomm lựlqyda chọtjyen tốtktlt nhấpommt, nhưdktxng trong lòwkchng lạksuti khôtyuxng biếvslzt tạksuti sao, cóxmoy cảdlxbm giáxmoyc cóxmoy chỗhxcx khôtyuxng ổlenrn, tựlqyda hồymgs thậjqiit sựlqyd nếvslzu màpommpommm nhưdktx vậjqiiy, khẳtktlng đbqcembjknh làpomm sẽixak hốtktli hậjqiin.

"Tạksuti hạksutxtqbng đbqcevwwzi sau khi giao dịmbjkch chấpommm dứkehtt, thìlqyd mớrnfsi quyếvslzt đbqcembjknh! Nhấpommt thờjkupi cũxtqbng khôtyuxng vộhxcxi!"pommn Lậjqiip cưdktxjkupi nóxmoyi, hắuacin quyếvslzt đbqcembjknh néokeu trưdktxrnfsc rồymgsi hãnpyoy nóxmoyi.

"Ồtccn!" Nhữtyuxng lờjkupi nàpommy củmtfoa Hàpommn Lậjqiip hiểxtqbn nhiêhrnnn ngoàpommi dựlqyd liệghjwu củmtfoa nhữtyuxng ngưdktxjkupi kháxmoyc, làpommm cho đbqceáxmoym ngưdktxjkupi Tùtccnng Văqwrmn cóxmoy chúuacit ngạksutc nhiêhrnnn.


"Hàpommn huynh cóxmoy do dựlqydlqyd? Táxmoyn tu chúuacing ta tạksuto thàpommnh mộhxcxt khốtktli mớrnfsi cóxmoy thểxtqb khôtyuxng bịmbjk ngưdktxjkupi ta khi dễrnfs, huốtktlng chi đbqcetktli vớrnfsi việghjwc cóxmoy thểxtqb pháxmoy thâokeuu kỹnsqw củmtfoa huynh đbqceàpommi, tiểxtqbu đbqceghjwxtqbng rấpommt cóxmoy hứkehtng thúuaci, đbqcetktli vớrnfsi cuộhxcxc sốtktlng sau nàpommy cũxtqbng muốtktln bàpommn luậjqiin mộhxcxt chúuacit!" Ngôtyux Cửelluu Chỉztbcxmoy chúuacit bấpommt mãnpyon.

pommn Lậjqiip nghe giọtjyeng đbqceiệghjwu củmtfoa thiếvslzu niêhrnnn nàpommy nóxmoyi, cũxtqbng khôtyuxng mấpommt lòwkchng, chỉztbcpommdktxjkupi cưdktxjkupi màpomm khôtyuxng nóxmoyi gìlqyd.

"Ha ha, Hàpommn huynh cũxtqbng khôtyuxng nóxmoyi, khẳtktlng đbqcembjknh khôtyuxng cùtccnng mộhxcxt đbqceưdktxjkupng vớrnfsi chúuacing ta, chỉztbcpomm phảdlxbi nóxmoyi mộhxcxt chúuacit, cáxmoyi nàpommy cũxtqbng làpomm nhâokeun chi thưdktxjkupng tìlqydnh màpomm thôtyuxi!"tccnng Văqwrmn đbqceksuto sĩarmd vộhxcxi vàpommng khuyêhrnnn giảdlxbi.

wdmaúuacing vậjqiiy, lờjkupi củmtfoa Tùtccnng Văqwrmn đbqceksuto trưdktxjllwng, nóxmoyi đbqceúuacing việghjwc trong lòwkchng củmtfoa tạksuti hạksut, tạksuti hạksut đbqceíybboch xáxmoyc cóxmoy chúuacit việghjwc khóxmoyxmoyi, cho nêhrnnn mớrnfsi phảdlxbi thậjqiin trọtjyeng mộhxcxt chúuacit!"pommn Lậjqiip tựlqyda hồymgs đbqcetktli vớrnfsi Tùtccnng Văqwrmn đbqceksuto sĩarmd rấpommt làpomm cảdlxbm kíybboch, lộhxcx ra bộhxcxxmoyng trong lòwkchng cóxmoy việghjwc khóxmoyxmoyi.

"Nhưdktx vậjqiiy đbqcei, cứkeht cho làpomm ta nhiềkobnu chuyệghjwn đbqcei!" Thiếvslzu niêhrnnn cảdlxbm giáxmoyc đbqceưdktxvwwzc bảdlxbn thâokeun hìlqydnh nhưdktx trởjllwhrnnn hơuomhi éokeup ngưdktxjkupi, cũxtqbng khôtyuxng bựlqydc bộhxcxi nữtyuxa.

tccnng Văqwrmn đbqceksuto sĩarmd bấpommt đbqceuacic dĩarmddktxjkupi cưdktxjkupi, dùtccnng mộhxcxt loạksuti áxmoynh mắuacit huynh trưdktxjllwng bao dung, âokeum thầwkchm hưdktxrnfsng vềkobnpommn Lậjqiip tỏshrn ýhqxs xin lỗhxcxi.

pommn Lậjqiip tựlqyd nhiêhrnnn sẽixak khôtyuxng đbqceem việghjwc nàpommy đbqcextqbjllw trong lòwkchng.

Bấpommt quáxmoy nếvslzu việghjwc nàpommy cũxtqbng đbqceãnpyo giảdlxbi quyếvslzt, tấpommt cảdlxb mọtjyei ngưdktxjkupi đbqcekobnu đbqcekehtng dậjqiiy, cáxmoyo từkeny đbqcei trởjllw vềkobn. Hàpommn Lậjqiip cũxtqbng tạksuti lầwkchu hai tìlqydm gian phòwkchng trốtktlng màpomm an giấpommc.

Tớrnfsi ngàpommy thứkeht hai, trừkenywkcha thưdktxvwwzng vàpommpommn Lậjqiip ra, nhữtyuxng ngưdktxjkupi kháxmoyc đbqcekobnu đbqcei ra khỏshrni căqwrmn lầwkchu, đbqceymgsng loạksutt kếvslzt bạksutn màpomm đbqcei.

uacic nàpommy, hòwkcha thưdktxvwwzng tạksuti lầwkchu mộhxcxt vẫjkupn tiếvslzp tụswdfc niệghjwm thiệghjwn, màpommpommn Lậjqiip ởjllwhrnnn trong phòwkchng dùtccnng ngóxmoyn tay khẽixak vẽixak vờjkupi trêhrnnn mộhxcxt láxmoytccna, chìlqydm lấpommp trong trầwkchm tưdktx.

"Cáxmoyi nàpommy láxmoytccna sơuomh cấpommp, mặfmwmt trêhrnnn cóxmoy linh quang khẽixak chớrnfsp đbqcehxcxng, quảdlxb nhiêhrnnn làpomm khôtyuxng giốtktlng vớrnfsi láxmoytccna ởjllw tạksuti thếvslz tụswdfc, xem ra khôtyuxng phảdlxbi chỉztbcpomm nguyêhrnnn liệghjwu cóxmoy chỗhxcx đbqcefmwmc thùtccn kháxmoyc nhau, màpomm chíybbonh làpomm cầwkchn phảdlxbi cóxmoy pháxmoyp thuậjqiit đbqcextqb duy trìlqyd"pommn Lậjqiip thầwkchm nghĩarmd.

pommn Lậjqiip xuấpommt ra láxmoytccna nàpommy, nguyêhrnnn tíybbonh thậjqiit tiễrnfsn mộhxcxt chúuacit sởjllw họtjyec trưdktxrnfsc kia wdmambjknh thầwkchn thuậjqiit". Nhưdktxng hắuacin đbqcehxcxt nhiêhrnnn nghĩarmd đbqceếvslzn, tựlqyda hồymgs chếvslz ra Đwdmambjknh thầwkchn phùtccnpommy cũxtqbng khôtyuxng đbqceưdktxvwwzc, tuy cũxtqbng phảdlxbi cầwkchn búuacit mựlqydc đbqcextqb vẽixakhrnnn. Màpomm sựlqyd kháxmoyc biệghjwt, nhữtyuxng thứkehtpommy trong thếvslz giớrnfsi củmtfoa ngưdktxjkupi tu tiêhrnnn cũxtqbng cóxmoyxmoyn, cũxtqbng khôtyuxng thểxtqbtccnng đbqceymgs củmtfoa thếvslz tụswdfc, phảdlxbi chăqwrmng làpomm do ngưdktxjkupi tu tiêhrnnn đbqcefmwmc chếvslz ra sao?

Nghĩarmd tớrnfsi đbqceâokeuy, Hàpommn Lậjqiip ởjllwhrnnn trong phòwkchng ngồymgsi khôtyuxng yêhrnnn. Hắuacin quyếvslzt đbqcembjknh đbqcei tìlqydm hòwkcha thưdktxvwwzng, dùtccn sao hắuacin cũxtqbng làpomm ngưdktxjkupi mớrnfsi tu tiêhrnnn cũxtqbng cóxmoy rấpommt nhiềkobnu chuyệghjwn cũxtqbng khôtyuxng dấpommu diếvslzm đbqceưdktxvwwzc, còwkchn khôtyuxng bằyuzvng cứkeht thoảdlxbi máxmoyi trựlqydc tiếvslzp đbqcei hỏshrni.


"Thíybbo chủmtfo suy nghĩarmd khôtyuxng sai, muốtktln thàpommnh côtyuxng chếvslz ra mộhxcxt đbqceksuto linh phùtccn, trừkeny việghjwc phảdlxbi dùtccnng nguyêhrnnn liệghjwu đbqcefmwmc thùtccn luyệghjwn chếvslzxmoytccna ra, còwkchn phảdlxbi dùtccnng máxmoyu cóxmoy chứkehta linh khíybbo củmtfoa yêhrnnu thúuacipommm đbqcean sa thìlqyd mớrnfsi đbqceưdktxvwwzc, vềkobn phầwkchn búuacit thìlqydtccny tìlqydnh huốtktlng màpomm đbqcembjknh!" Khổlenr Tang hòwkcha thưdktxvwwzng sau khi nghe nghi vấpommn củmtfoa Hàpommn Lậjqiip xong, thìlqydlqydnh tĩarmdnh nóxmoyi.

"Khổlenr Tang đbqceksuti sưdktx, cáxmoyi gìlqyd gọtjyei làpomm theo tìlqydnh huốtktlng màpomm đbqcembjknh?"pommn Lậjqiip ngồymgsi đbqcetktli diệghjwn vớrnfsi hòwkcha thưdktxvwwzng, cứkeht thếvslzpomm hỏshrni, khôtyuxng mộhxcxt chúuacit ngưdktxvwwzng ngùtccnng nàpommo.

"Ngưdktxjkupi tu tiêhrnnn chúuacing ta búuacit sửellu dụswdfng đbqcextqb chếvslz linh phùtccn, ngoạksuti trừkenyxmoy thểxtqbtccnng lôtyuxng trêhrnnn ngưdktxjkupi yêhrnnu thúuacipomm chếvslz thàpommnh búuacit lôtyuxng ra, còwkchn cóxmoy thểxtqbtccnng búuacit than cóxmoy chúuacit thiêhrnnn tàpommi đbqcembjka bảdlxbo, cáxmoyi nàpommy cũxtqbng cóxmoy thểxtqb gia tăqwrmng khảdlxbqwrmng chếvslz phùtccn thàpommnh côtyuxng cùtccnng uy lựlqydc củmtfoa phùtccn lụswdfc. Nhưdktxng nếvslzu nhưdktx khôtyuxng cóxmoy đbqceiềkobnu kiệghjwn, thậjqiim chíybbotccnng búuacit thưdktxjkupng tạksuti thếvslz tụswdfc cũxtqbng đbqceưdktxvwwzc, chỉztbcpomm khảdlxbqwrmng chếvslz phùtccn thàpommnh côtyuxng thậjqiit sựlqydpomm thấpommp đbqceếvslzn đbqceáxmoyng thưdktxơuomhng"wkcha thưdktxvwwzng lắuacic lưdktxxmoyi đbqcewkchu, xem ra làpomm khôtyuxng táxmoyn thàpommnh Hàpommn Lậjqiip dùtccnng phưdktxơuomhng pháxmoyp nàpommy đbqcextqb luyệghjwn phùtccn.

wdmaa tạksut đbqceksuti sưdktx chỉztbc đbqceiểxtqbm? Ta cũxtqbng đbqcei xem mộhxcxt chúuacit, xem thửelluwkchn cóxmoy khảdlxbqwrmng nàpommo đbqcextqb chếvslz phùtccn hay khôtyuxng!"pommn Lậjqiip đbqcekehtng dậjqiiy, hưdktxrnfsng vềkobn phíybboa hòwkcha thưdktxvwwzng màpomm ôtyuxm quyềkobnn.

"Thíybbo chủmtfo đbqcei thong thảdlxb!"wkcha thưdktxvwwzng lạksuti nhắuacim mắuacit lạksuti, tiếvslzp tụswdfc tham thiệghjwn đbqceksuti nghiệghjwp.

Xem ra hôtyuxm nay khôtyuxng muốtktln ra ngoàpommi cũxtqbng khôtyuxng đbqceưdktxvwwzc! Bảdlxbn thâokeun nhớrnfs kỹnsqwuacit cùtccnng đbqcean sa đbqcekobnu rẻgyuv, đbqceksuti kháxmoyi cũxtqbng phảdlxbi sáxmoyu bảdlxby khồymgsi linh thạksutch. Chẳtktlng lẽixak phảdlxbi đbqceem báxmoyn "Phi hàpommnh phùtccn" trong tay sao?

pommn Lậjqiip mộhxcxt bêhrnnn muốtktln đbqcei, mộhxcxt bêhrnnn nghĩarmd lạksuti, ngưdktxjkupi bưdktxrnfsc ra khỏshrni lầwkchu, hưdktxrnfsng vềkobn phíybboa khu vựlqydc giao dịmbjkch màpomm tớrnfsi.

okeuy giờjkuppomm buổlenri sáxmoyng, cho nêhrnnn trêhrnnn đbqceưdktxjkupng ngưdktxjkupi tu tiêhrnnn cũxtqbng tụswdfm hai tụswdfm ba, cũxtqbng khôtyuxng tíybbonh làpomm vắuacing, nhưdktxng nhìlqydn phưdktxơuomhng hưdktxrnfsng củmtfoa bọtjyen họtjye tựlqyda hồymgs đbqcekobnu hưdktxrnfsng vềkobn phíybboa khu vựlqydc giao dịmbjkch, xem ra đbqceksuti bộhxcx phậjqiin đbqcekobnu làpomm đbqceếvslzn báxmoyn hàpommng.

"Mau nhìlqydn, con chim thậjqiit lớrnfsn!" Mộhxcxt ngưdktxjkupi tu tiêhrnnn nam đbqcehxcxt nhiêhrnnn kinh hãnpyoi hôtyuxhrnnn.

Tiếvslzp theo, mộhxcxt bóxmoyng đbqceen thậjqiit lớrnfsn, lưdktxrnfst trêhrnnn đbqcewkchu Hàpommn Lậjqiip màpomm qua.

pommn Lậjqiip thấpommt kinh, vộhxcxi vàpommng ngẩvityng đbqcewkchu nhìlqydn lạksuti.

Chỉztbc thấpommy mộhxcxt con quáxmoyi đbqceiểxtqbu hai đbqcewkchu lớrnfsn bằyuzvng con trâokeuu nhỏshrn, đbqceang bay qua đbqceztbcnh đbqcewkchu bọtjyen họtjye.

Con nàpommy vừkenya giốtktlng nhưdktxpomm khôtyuxng phảdlxbi làpomm ưdktxng, thâokeun đbqcewkchy lôtyuxng mao màpommu xáxmoym dàpommi, hai cáxmoynh rọtjyeng mấpommy trưdktxvwwzng, dưdktxrnfsi thâokeun còwkchn cóxmoy mộhxcxt đbqceôtyuxi móxmoyng vuốtktlt giốtktlng nhưdktx liêhrnnm đbqceao sắuacic béokeun, màpommhrnnn trêhrnnn làpomm hai cáxmoyi đbqcewkchu chim hung áxmoyc, cóxmoy bốtktln con mắuacit ẩvityn chứkehta lụswdfc quang.


Mộhxcxt con yêhrnnu cầwkchm thậjqiit hung áxmoyc!

"Lớrnfsn thậjqiit!"

"Thậjqiit sựlqydpomm lớrnfsn!"

"Mau bắuacit nóxmoy, thay cho ngựlqyda cỡllaqi!"

Ngưdktxjkupi tu tiêhrnnn phíybboa dưdktxrnfsi đbqcekobnu dừkenyng châokeun, bàpommn táxmoyn nghịmbjk luậjqiin, còwkchn cóxmoy chúuacit ngưdktxjkupi thậjqiim chíybbowkchn muốtktln thửellu bắuacit nóxmoy.

"Cáxmoyc ngưdktxơuomhi khôtyuxng muốtktln sốtktlng nữtyuxa sao! Đwdmaóxmoypomm linh cầwkchm củmtfoa đbqceghjw nhấpommt tu tiêhrnnn đbqceksuti tộhxcxc Yếvslzn gia Côtyuxxtqbuomhn nuôtyuxi dưdktxllaqng "Song thủmtfo vụswdf", trêhrnnn đbqceóxmoy đbqceoan chắuacic làpomm ngưdktxjkupi củmtfoa Yếvslzn gia, muốtktln tựlqydlqydm đbqceưdktxjkupng chếvslzt sao?"

Chỉztbcpommi câokeuu nóxmoyi lạksutnh nhưdktxqwrmng, đbqceãnpyo đbqceem nhữtyuxng ngưdktxjkupi nàpommy từkeny trong mộhxcxng đbqcetjyep màpomm thứkehtc dậjqiiy.

"Yếvslzn gia? Làpomm gia tộhxcxc tu tiêhrnnn duy nhấpommt trong cáxmoyc tu tiêhrnnn đbqceksuti pháxmoyi, cóxmoy tu sĩarmd Kếvslzt đbqcean kỳtjye sao?"xmoy ngưdktxjkupi thấpommt thanh nóxmoyi.

"Khôtyuxng phảdlxbi Yếvslzn gia đbqceóxmoy thìlqydwkchn cóxmoy Yếvslzn gia nàpommo nửellua? Ta tớrnfsi sớrnfsm hơuomhn cáxmoyc ngưdktxjkupi, cho nêhrnnn đbqceãnpyo gặfmwmp qua "Song thủmtfo vụswdf" nàpommy mộhxcxt lầwkchn. Còwkchn biếvslzt lầwkchn nàpommy Yếvslzn gia pháxmoyi hai ngưdktxjkupi huynh muộhxcxi, tham gia lôtyuxi đbqceàpommi củmtfoa Thăqwrmng tiêhrnnn đbqceksuti hộhxcxi!" Lạksuti làpommnpyo tu tiêhrnnn đbqceóxmoy đbqceuacic ýhqxsdktxơuomhng dưdktxơuomhng nóxmoyi.

"Cũxtqbng khôtyuxng chắuacic! Yếvslzn gia pháxmoyi ngưdktxjkupi tham gia Thăqwrmng tiêhrnnn hộhxcxi, năqwrmm trưdktxrnfsc bọtjyen họtjyextqbng khôtyuxng cóxmoy pháxmoyi ngưdktxjkupi màpomm! Cứkeht nhưdktx vậjqiiy, cũxtqbng khôtyuxng dáxmoym chắuacic làpomm chỉztbcxmoy hai ngưdktxjkupi!"

"Chíybbonh vậjqiiy, vạksutn nhấpommt trêhrnnn lôtyuxi đbqceàpommi đbqceswdfng phảdlxbi hai ngưdktxjkupi Yếvslzn gia, cũxtqbng thậjqiit sựlqydpommokeum may mắuacin!"

Nhữtyuxng ngưdktxjkupi tu tiêhrnnn nàpommy, sắuacic mặfmwmt cũxtqbng cóxmoy chúuacit khôtyuxng tốtktlt, cóxmoy ngưdktxjkupi thậjqiim chíybbowkchn thởjllwpommi cảdlxbm tháxmoyn!

pommn Lậjqiip lạksuti lạksutnh lùtccnng nhìlqydn quáxmoyi cầwkchm đbqceang đbqcei xa xa khôtyuxng nóxmoyi gìlqyd, xem bộhxcxxmoyng củmtfoa yêhrnnu đbqceiểxtqbu nàpommy, rõufztpommng làpomm quáxmoyi ưdktxng đbqceãnpyo gặfmwmp Thiếvslzt Ngưdktxu, vậjqiiy đbqcetktli thầwkchn tiêhrnnn nam nữtyux đbqceúuacing làpomm huynh muộhxcxi Yếvslzn gia!

pommn Lậjqiip đbqceang suy nghĩarmd, màpommxmoyc ngưdktxjkupi tu tiêhrnnn ởjllw phụswdf cậjqiin cũxtqbng đbqceang trảdlxbi qua cơuomhn phong ba thìlqyd thìlqyd to nhỏshrn, đbqcekobnu nóxmoyi vềkobn chuyệghjwn nàpommy.

Cuốtktli cùtccnng, hắuacin cưdktxjkupi nhạksutt, cứkeht đbqceơuomhn giảdlxbn màpomm đbqcei tớrnfsi.

hrnnn trong sâokeun rộhxcxng hiệghjwn tạksuti ngưdktxjkupi đbqceãnpyo khôtyuxng íybbot, mặfmwmc dùtccnxtqbng khôtyuxng náxmoyo nhiệghjwt bằyuzvng tốtktli hôtyuxm qua, nhưdktxng cũxtqbng xem nhưdktxpommdktxjkupi phầwkchn nhâokeun khíybbo.

pommn Lậjqiip sờjkup sờjkup mấpommy bìlqydnh đbqcean dưdktxvwwzc trong áxmoyo, quyếvslzt đbqcembjknh đbqceem mộhxcxt chúuacit đbqcean dưdktxvwwzc đbqcelenri lấpommy mộhxcxt sốtktl đbqceymgs đbqceksutc cầwkchn thiếvslzt.

lqyd vậjqiiy, hắuacin lầwkchn nàpommy khôtyuxng đbqcei từkeny từkeny lốtktli lầwkchn trưdktxrnfsc, màpomm từkeny ngõufzt kháxmoyc màpomm đbqcei vàpommo trong sâokeun rộhxcxng, hắuacin đbqcembjknh bắuacit đbqcewkchu từkenyhrnnn nàpommy.

Dọtjyec theo đbqceưdktxjkupng đbqcei, áxmoynh mắuacit củmtfoa Hàpommn Lậjqiip thỉztbcnh thoảdlxbng lạksuti nhìlqydn sang hai bêhrnnn đbqceáxmoynh giáxmoy, nhìlqydn cáxmoyc loạksuti tàpommi liệghjwu cùtccnng phùtccn lụswdfc, cùtccnng mộhxcxt sốtktl pháxmoyp khíybboxmoy chúuacit cổlenr quáxmoyi, cũxtqbng khôtyuxng cóxmoylqyd lọtjyet vàpommo trong mắuacit hắuacin.

Đwdmahxcxt nhiêhrnnn, Hàpommn Lậjqiip dừkenyng bưdktxrnfsc trưdktxrnfsc mộhxcxt quầwkchy hàpommng. Hắuacin nhìlqydn mộhxcxt cuốtktln sáxmoych khôtyuxng dàpommy lắuacim, cóxmoy chúuacit xuấpommt thầwkchn.

Quyểxtqbn sáxmoych nàpommy phíybboa trưdktxrnfsc cóxmoy đbqcekobn mấpommy chữtyux: "Trưdktxjkupng Xuâokeun côtyuxng", mộhxcxc thuộhxcxc tíybbonh tu tiêhrnnn côtyuxng pháxmoyp cơuomh bảdlxbn, giáxmoy trịmbjk hai linh thạksutch bậjqiic thấpommp.

"Quyểxtqbn sáxmoych nàpommy, ta muốtktln mua!"pommn Lậjqiip chậjqiim rãnpyoi cúuacii xuốtktlng, cầwkchm lấpommy lậjqiit sơuomh qua mộhxcxt lầwkchn, rồymgsi ngẩvityng đbqcewkchu bìlqydnh tĩarmdnh nhìlqydn chủmtfo quầwkchy màpommxmoyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.